Oct 10, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 3 Comments

信寄弟子第145: 如何叫做佛教徒?(Thế nào là người Phật tử?)

信寄弟子第145: 如何叫做佛教徒?(Thế nào là người Phật tử?) 信寄弟子第145: 如何叫做佛教徒?   1/ 引提: 讀者吳明當對心靈關係有疑慮,為師已解答。當學生認為本身不是佛教徒因很少去寺廟,沒吃長齋與相心在心中有佛。順便,為師為了這個事情寄給弟子們以下行字。吳明當所寫如下… ĐƯƠNG NGÔ MINH [email protected] 17:04 (21分鐘前) 給我 Lotus Flower Estrade 學生感謝為師,學生已懂得為師教導的話,本人會努力改變不在盲目之迷信,但自己不知道如何叫做佛教徒又很少去寺廟,沒有吃長齋但自己心中有佛。學生慶祝為師有個歡喜的下午,平安,再次學生感謝為師! 2/ 解論: 2.1 根據吳明當所想法有去寺廟,吃長齋或吃素才是正名的佛教徒。這是錯誤的肯定。印度教信徒吃長齋難道叫做佛教徒嗎?那不同在哪個精弱? 就是解脫智慧 (達到涅槃殊勝)。所以,佛陀宣傳似天空中的雷震響: 以慧為業 (在正思維網頁)。該怎樣才得解脫智慧?首先要建造正見基礎,包括正見的崇拜 (該拜應拜的階),不崇拜天,神,鬼,物,該敬應敬的人 (佛,菩薩,聖者,僧侶,成就者,大成就者,長老,真正導師,正統佛道行者..);論點的正見 (說或寫根據佛門關鍵,按照聖教量);解脫的正見(確認只有涅槃境界才除斷無明,煩惱,叫做涅槃寂滅,或西方極樂境界)。   2.2 從這兒解論,不是吃素,長齋才是叫佛教徒,然後要想不是到寺廟才是修習,修行而是哪裡直心,那就是道場 (看直心,公心篇章)。這樣一位佛教徒該怎樣吃呢? 請看篇章 “用三靜肉,某些自白” (在正思維網頁)。 2.3 怎樣才讓懂得佛陀的教理,建造正見,漸漸的除掉邪見(迷信的)?看篇章 “心痴修佛,佛成魔” 里面界紹一些講課和篇章做於開心性法料接受佛陀正思維。 3/ 解論: 一些教訓,密家雙阮弟子們要記得尋找閱讀,努力傾聽與加油正法軌道思維。這叫做佛教徒,就是佛門弟子,在家裡靜醒,慈悲的生活,運用智慧來工作,根據事物與現象有一原的態度。那時,你才可以說心中裡有佛,還有現在只是佛性而所有眾生都應有。簡單一件事如果心中切實有佛就充滿了正見,怎麼會有祈禱,躬拜鬼神。 福城村 2016/02/20 Thinley-Nguyên Thành Đạo sư Thinley Nguyên Thành: THẾ NÀO LÀ NGƯỜI PHẬT TỬ?


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status