Oct 10, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 3 Comments

信寄弟子第145: 如何叫做佛教徒?(Thế nào là người Phật tử?)

信寄弟子第145: 如何叫做佛教徒?(Thế nào là người Phật tử?) 信寄弟子第145: 如何叫做佛教徒?   1/ 引提: 讀者吳明當對心靈關係有疑慮,為師已解答。當學生認為本身不是佛教徒因很少去寺廟,沒吃長齋與相心在心中有佛。順便,為師為了這個事情寄給弟子們以下行字。吳明當所寫如下… ĐƯƠNG NGÔ MINH [email protected] 17:04 (21分鐘前) 給我 Lotus Flower Estrade 學生感謝為師,學生已懂得為師教導的話,本人會努力改變不在盲目之迷信,但自己不知道如何叫做佛教徒又很少去寺廟,沒有吃長齋但自己心中有佛。學生慶祝為師有個歡喜的下午,平安,再次學生感謝為師! 2/ 解論: 2.1 根據吳明當所想法有去寺廟,吃長齋或吃素才是正名的佛教徒。這是錯誤的肯定。印度教信徒吃長齋難道叫做佛教徒嗎?那不同在哪個精弱? 就是解脫智慧 (達到涅槃殊勝)。所以,佛陀宣傳似天空中的雷震響: 以慧為業 (在正思維網頁)。該怎樣才得解脫智慧?首先要建造正見基礎,包括正見的崇拜 (該拜應拜的階),不崇拜天,神,鬼,物,該敬應敬的人 (佛,菩薩,聖者,僧侶,成就者,大成就者,長老,真正導師,正統佛道行者..);論點的正見 (說或寫根據佛門關鍵,按照聖教量);解脫的正見(確認只有涅槃境界才除斷無明,煩惱,叫做涅槃寂滅,或西方極樂境界)。   2.2 從這兒解論,不是吃素,長齋才是叫佛教徒,然後要想不是到寺廟才是修習,修行而是哪裡直心,那就是道場 (看直心,公心篇章)。這樣一位佛教徒該怎樣吃呢? 請看篇章 “用三靜肉,某些自白” (在正思維網頁)。 2.3 怎樣才讓懂得佛陀的教理,建造正見,漸漸的除掉邪見(迷信的)?看篇章 “心痴修佛,佛成魔” 里面界紹一些講課和篇章做於開心性法料接受佛陀正思維。 3/ 解論: 一些教訓,密家雙阮弟子們要記得尋找閱讀,努力傾聽與加油正法軌道思維。這叫做佛教徒,就是佛門弟子,在家裡靜醒,慈悲的生活,運用智慧來工作,根據事物與現象有一原的態度。那時,你才可以說心中裡有佛,還有現在只是佛性而所有眾生都應有。簡單一件事如果心中切實有佛就充滿了正見,怎麼會有祈禱,躬拜鬼神。 福城村 2016/02/20 Thinley-Nguyên Thành Đạo sư Thinley Nguyên Thành: THẾ NÀO LÀ NGƯỜI PHẬT TỬ?


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status