Dec 5, 2016

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 24 Comments

鸚鵡只會背誦 (Con vẹt chỉ biết đọc tụng)

鵡只會背誦

那天我到一位道友在胡志明,大門剛開就響出來個聲音:“你好,好嗎?”有點惊讶,我自問這位有熟悉嗎問候很親近?還沒回答,道友靜覺說:“我家小孩養鸚鵡,教牠說話每次有客,不是人的聲音!”。原來是這樣!很惊奇鸚鵡說話很准難的分別是誰。只有一點不一樣是鳥類分不出誰年紀大,年歲高來好稱呼,不懂得熟悉或陌生人來問候健康。所以鳥說“空洞”沒有像人有呼代名詞。另外,若有人看到不熟悉的人,常問:“伯好(叔,哥),找誰啊!”,沒放肆的問候身體的健康這麼空虛。從這裡才看到人們的感知價值!

宊然我想到聖者Grampopa教訓第七條人生嚴重失敗:“練習舌頭說美好的文辭而沒深透思心就像鸚鵡只會背誦其實是的鸚鵡只會發出人的聲音很准因牠有能力判斷高比其它動物有時我們難分別那個是人聲那個是鸚鵡聲如沒看到“作者”不過鸚鵡不懂什麼除了只會背, 嚼人聲密家中心住所地方有一只鳥每季春天來嘖嘖的叫悟空悟空跟人聲一樣如聯系到語義我們可知道牠問悟空”(覺悟嗎?)就這個叫聲悟空鳥類已引起自我基本的慚愧對於修行人從此我有緣寫出作品悟空”2008(請讀者看后續的文章同一個主題)

聯系到修行人道業(曾士或居士)我們都看到很多相同筆畫根據消極趋势,螃礴在行者的生活中。很多人很鼓吹背好這本書,那本書就好像成就的一位修行人。一問到文經的重義就開始鳴唔,做假略到其它事。各別,有人“練習舌頭說美好的文辭”但行動淺露跟名言,聖言所教的很差別。理解真正的后果原因,聖曾Grampopa作為“不深透心中內”或另外的說是沒轉心“邪精進”相反“正精進”因為他們走錯最高的救世, 迷路人-天的福報。


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status