Oct 17, 2015

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 22 Comments

야채에 물을 주다 (Tưới Rau)

야채에 물을 주다 친애하는 제자들에게! 우리 chanhtuduy.com웹사이트를 볼때 정말 기쁘다. 웹사이트가 적동색이 있는 영광산처럼 참 장중하고 화려하다. Mat Kinh의 영작문이 우리 웹사이트를 더 풍부하게 만들었다. 여기저기에 있는 좋은 사건들을 알겠되었다. 최근에는 Mat Phap이 사이공에 올라가서 도와주니까 Mat Linh와 Mat Nga가 예전처럼 힘들어하지 않는다. 나만 센터에 남아 제자들이 심은 야채 텃밭 때문에 허리가 굽고 있다. “버리자니 아깝고 남 주자니 싫은”상태에 빠져있다. 내가 복이 적어서 그러니 참아야 지. 근래에 사이공에서 제자들이 열심히 불도수행을 하고 새로운 모이는 곳이 생긴 것, 특히 Huynh Kim Anh이 진심으로 달마를 공부하러 찾아오는 것 , Mat Khai 과 Mat Lan이 새로운 사원(선을 행하는 곳)을 짓고 사이공에 있는 선후배들과 같이 선을 행하는 것에 대해 생각이 나서 기분이 참 좋다. Mat Khai 과 Mat Lan이 열심히 수행하므로 내가 그들의 공덕을 찬양한다! 앞으로 계속 정진하며 아무것도 무섭지 말다. 왜냐하면 아무 사악한 세력이라도 달마의 바퀴를 방해하지 못 할 것이기 때문이다. Mat Duong도 그렇다. Mat Nga가 구루께 존경한 마음으로 수행하도록 노력하니까 참 좋다!Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status