Sep 5, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 5 Comments

의식의 가면 (MẶT NẠ TÂM THỨC)

의식의 가면 (MẶT NẠ TÂM THỨC)   의식의 가면 (MẶT NẠ TÂM THỨC)   2005 년 8 월 중순쯤에 호치민시의 많은 예술가들에게 충격을 주는 예술 전시회가 있었습니다: “사진작가의 시선으로 보는 가면”. 거의 백개의 가면이 전시되어 있었으며 이것들은 관객들을 이상한 세계로 끌어들였습니다. 그러나, 가면들은 삶의 철학을 담고있으며 사회 속에서 인간생활의 모든 측면을 반영한다. 이 전시회를 개최한 Nguyen L 사진작가는 호치민 시의 사진 예술에 새로운 색채를 가져왔습니다.   벽에 걸려있는 가면을 보고 내 딸이 놀라면서 좋아했습니다. 그녀는 내 손을 잡고 “사람들은 뭐하러 가면을 쓰는 거예요?”라고 물었습니다. 내가“연극하려고 쓰는 거예요”라고 대충으로 대답했습니다. 나는 자세하게 대답하고 싶지 않았습니다. 그러나 이 질문은 여전히 나를 사로잡았습니다.   실제로 무대뿐만 아니라 일상생활에서도 사람들은 여전히 “가면”을 착용합니다. 친척,친구 또는 동료의 장례식에 참석할때는 마음속으로는 슬프지 않아도 슬픈 얼굴을 “착용”합니다. 결혼식에 참석할때는 신랑과 신부와 친하지 않아도 즐거운 얼굴을 착용합니다. 그들이 내부에서 숨기는 것은 그들이 외부에서 보여주는 것과 다를 수 있습니다.그들의 얼굴은 진실한 내면의 마음을 가립니다. 그들은 타인에게 “만나서 반갑습니다”라고 말할 수 있지만 마음속으로 “일부러 피했는데 왜 자꾸 만나게 되는거지?”라고 생각합니다. 직장에서 이런 경우가 적지 않습니다. 직원들이 상사에게 공손하게  존경하는 것처럼 인사하지만 마음속으로는 “빨리 퇴직하면 좋겠다”라고 생각합니다.그럼


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status