Apr 18, 2017

Posted by in Pháp là cuộc sống | 114 Comments

“DÙNG TAM TỊNH NHỤC”: đôi điều tự bạch (Bài mở)

“DÙNG TAM TỊNH NHỤC”: đôi điều tự bạch (Bài mở)

Kính bạch THẦY,
Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thầy đã từ bi ban pháp nhũ “Bữa tiệc thế gian mang tình đạo vị”. Nhờ duyên lành nhân chuyến pháp sự vừa qua, Thầy đã một lần nữa luận giải sâu hơn về vấn đề ăn chay – ăn mặn đối với hành giả Phật giáo. Nương theo trí huệ Đạo sư, con cũng xin được bày tỏ đôi điều về vấn đề này.
Trước đây, con cũng từng có những thắc mắc việc ăn chay được đề cập trong kinh Thủ lăng nghiêm, trong kinh Đại bát niết bàn…, như vậy có gì mâu thuẫn với “chay mặn tùy duyên” ở những pháp môn khác cũng do Phật chế định?

Chay – Mặn?

Nếu để ý một chút, trong các kinh văn thường có sự “mâu thuẫn” nhau, hay nói cách khác là có vẻ (dường như) mâu thuẫn. Đơn cử một ví dụ, thời kỳ đầu chuyển pháp luân, Phật thuyết Tứ diệu đế, gồm có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, và chỉ ra con đường tu tập để đưa đến chứng đắc, đạt trí tuệ giải thoát. Đến khi Phật thuyết pháp hội Bát nhã, hàng đệ tử lại được nghe: “…Không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc”. Vậy là thế nào? Có mâu thuẫn không? Có “tiền hậu bất nhất” không?

Trải qua mấy nghìn năm, giáo lý Phật đà đã được kiểm nghiệm như ngọc càng mài càng sáng, và những thắc mắc về “tiền hậu bất nhất” trong kinh văn cũng dần được sáng tỏ theo trình độ tâm linh của từng hành giả, hoặc tùy theo tông phái của mình. Chẳng hạn như nếu đứng ở Thiền tông đề cao “tự lực” thì sẽ không chấp nhận “tha lực” bên Tịnh độ tông và ngược lại. Song, đó là giáo pháp, nhưng chung quy giáo lý Phật dạy không hề có sự mâu thuẫn, luôn dung thông hòa hợp, chỉ có cái nhìn biên kiến mới chấp một bên mà thôi.

Trong quá trình tu học, Phật dạy đừng cầu không khúc mắc, chỉ có điều lấy khúc mắc đó để tranh biện một chiều với tâm hơn thua, được mất thì lại rơi vào “sở tri chướng”, tự mình làm chướng ngại trên lộ trình tu tập của mình bởi không thực tâm cầu thị như lời Phật dạy “nghe nhiều và học rộng, tăng trưởng căn trí tuệ” (kinh Bát đại nhân giác). Từ đó suy ra, vấn đề chay-mặn không hề chống trái nhau giữa các tông phái và các hành giả trong đạo Phật, miễn là không cố ý gieo nhân sát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thân, khẩu, ý!

Trong tác phẩm “Giáo huấn Dakini” còn gọi là “Thánh nữ kinh”, chương “Mười điều không đức hạnh” đại sĩ Liên Hoa Sanh khuyến cáo giới cấm sát sinh với định nghĩa sau đây: “Bản chất của sát sinh là làm gián đoạn tánh liên tục của sự sống. Có 3 loại sát sinh được thực hiện bởi 3 độc:
1/ Sát sinh vì tham nghĩa là giết súc vật vì tham thịt, da…của chúng
2/ Sát sinh vì sân, thí dụ giết người với ý định độc ác.
3/ Sát sinh vì si mê, nghĩa là giết không cố ý, tựa như đứa trẻ giết một con chim, hay một con kiến chết vì bị dẫm lên.
Hành động giết hoàn tất khi được làm bởi 4 phương diện sau đây:

tác phẩm “Giáo huấn Dakini”

1/ Ý nghĩ tiên khởi của chủ ý là “mình sẽ làm điều tội lỗi này!”
2/ Sự tạo ý định thành hành vi và nỗ lực trong thực hiện
3/ Việc giết xảy ra thật sự, có kinh nghiệm trong hành động
4/ Kết thúc hành động: tâm vui mừng, không cảm thấy hối hận.

Đọc đoạn văn trên chúng ta thấy giáo huấn của thánh giả Liên Hoa Sanh tương tự như lời dạy của Đức Phật khuyên tỳ kheo nên dùng “tam tịnh nhục”. Hoàn toàn không có việc dạy ăn chay và trường chay ở đây. Theo đó, những người ăn mặn theo tam tịnh nhục không phải thiếu từ bi, không phải phạm giới “sát sanh” theo biên kiến của cái gọi là Phật giáo Đại thừa Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản…Nên hiểu đạo Phật là đạo tu tâm, khai giác (nghĩ gì) chứ không phải tu khẩu (ăn gì) và trong sự ăn thì Đức Phật dạy “ăn như thế nào”, chứ không phải chủ yếu là “ăn gì”, trong kinh gọi là “đơn sơ với thức ăn”.

Trên đạo trình giải thoát, tùy theo trình độ tâm linh của mình mà hành giả giữ nhiều giới, chứ không riêng gì một giới “cấm sát sinh”. Đạo Phật trong giai đoạn, “Giải thoát kiên cố” “Thiền định kiên cố” đa phần tỳ kheo giữ “giới Tướng”; nhưng trong giai đoạn phát triển đi vào Bồ tát thừa thì “giới Tánh” chiếm ưu thế để nhập Bồ tát hạnh. Cho nên, tùy theo đạo lộ mà có những biểu trạng khác nhau, không nhất thiết phải biên kiến, miễn sao không phạm giới mới là điều cốt lõi. Gì là cốt lõi của đạo Phật trong quá trình tiến tu giải thoát: GIỚI ĐỊNH TUỆ, XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG đều nằm trong quỹ đạo Chánh pháp, tức là theo thánh ngôn của Đức Phật.

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Nếu đang ở một hoàn cảnh không có món chay, ta gác đũa nhìn người ăn mặn với thái độ tị hiềm hoặc khinh chê thì phước đâu chưa thấy, đã thấy gieo nhân tăng trưởng ngã mạn vì cho mình cao thượng từ bi hơn người. Hoặc nếu được Thầy dạy không câu nệ chay-mặn, khi đi đâu gặp bữa ăn sơ sài đạm bạc lại không muốn động đũa vì thấy thiếu thịt cá, thì tâm mong cầu thọ hưởng ngũ dục cũng sẽ làm chướng ngại không ít trên đường tu. Phật luôn dạy phải đi con đường “trung đạo” là vì thế. Luận giải vấn đề này, lời Thầy đã chỉ thẳng vào bản chất cốt lõi thuộc về tâm: “…rõ ràng sự ăn gì không phải là vấn đề giải thoát, mà phải là ăn như thế nào mới là giải thoát mà Đức Phật cho đó là 1 trong 4 phẩm hạnh ưu việt của người tu đạo Phật (1) đơn sơ với thức ăn (2) đơn sơ với tọa cụ (3) đơn sơ với thuốc men (4) đơn sơ với chỗ nghỉ. Đơn sơ nghĩa là thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt. Đó mới là tính giản đơn độc vị của đạo Phật.”. Nếu như Từ Phúc Hoa cho rằng người tu phải có “đạo hạnh” mới có thể “đuổi quỷ: thì đó không phải là cốt lõi của đạo Phật. Gì là “đạo hạnh” của người tu? Sẵn đây, con trích dẫn lời dạy của đại sĩ Quán Âm Bồ tát trong pháp liệu được phát lồ vào năm 1949 sau khi thân mẫu của Chagdud Tulku trở về từ cõi Cực lạc thuần tịnh:
” Hãy sử dụng 3 điều: Chánh niệm, Tĩnh giác, Chú tâm là nước và phân bón của đạo hạnh.
Hãy quán chiếu vô thường vì nó làm tăng trưởng đạo hạnh
Hãy bắt đầu vun trồng cây đạo hạnh bằng lòng sùng mộ vô biên
Niềm tin và sự quy ngưỡng Giáo pháp là gốc rễ của đạo hạnh
Lòng vị tha bi mẫn là thân của đạo hạnh
Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng là cốt lõi của đạo hạnh
Lục độ Ba la mật là những nhánh và cành của đạo hạnh
Hoan hỷ trước thiện hạnh của người khác là lá của đạo hạnh
Tứ nhiếp pháp để thu phục nhân tâm là hoa của đạo hạnh
Và Tánh Không với lòng bi mẫn siêu phàm là quả của đạo hạnh’
(trích đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát)
Chúng ta thấy trong những gì Quán Âm giáo huấn không thấy đề cao “ăn chay” là những viên gạch xây nhà đạo hạnh!

Hơn nữa, nếu bảo ăn chay là từ bi không sát sinh, hãy xem người làm ruộng hay làm vườn, làm rẫy, làm trang trại…họ phải khai khẩn, vỡ đất, thuốc men cho một mùa thu hoạch như ý, bao nhiêu sinh vật nhỏ bé không thể tính đếm đã phải chết để cho mùa màng được “sống”! Đừng bảo chúng là vật vô ích, ăn hại nên phải diệt trừ, mà đó chẳng qua cũng không nằm ngoài quy luật mạnh thắng yếu, bởi trái đất là ngôi nhà chung của mọi chúng sinh chứ chẳng của riêng loài nào! Như vậy để có một bát cơm chay, không đơn giản chỉ là công sức của bác nông dân, mà còn vô số sinh vật phải bỏ mình vì nó! Lại nữa, những thí chủ cúng dường vật thực cho các nhà chùa, không chỉ là nhà nông, mà còn là nhà buôn (kể cả buôn gian bán lận), và nhà đồ tể v.v… Thực tế có nhiều lò giết mổ gia súc gia cầm đã dùng tiền thu được để cúng cho nhà chùa “chuyển hóa” thành cơm chay hoặc phục vụ nhiều nhu cầu khác. Trong trường hợp này, máu thịt của chúng sinh cũng đã có trong từng bát cơm chay rồi!

Đó là một thực tế ở cõi ta bà này, không thể né tránh, chỉ có không sinh ra trong cõi đời này mới mong không “dính dáng” đến nó. Cho nên bảo rằng người ăn chay là “trong sạch” hoặc từ bi hơn người ăn mặn là chỉ thấy phần nổi mà không thấy phần chìm. Vì vậy Đức Phật đã không chấp nhận đề nghị của Đề-bà-đạt-đa từng đề xuất tăng đoàn nên tuyệt đối ăn chay, tuyệt đối sống trong rừng không thọ dụng những nhu cầu chính đáng của thế gian… (nói đến đây, chẳng hóa ra Phật tự mâu thuẫn với thuyết giảng của mình trong các kinh Lăng nghiêm, Lăng già, Đại bát niết bàn…sao? Câu trả lời đã rõ, không hề mâu thuẫn mà đó là “trung đạo”). Còn nếu ăn chay vì sở thích, vì cơ địa, vì sức khỏe…thì lại là chuyện khác.

Ăn mặn nhưng không đòi hỏi, “không giết, không bảo giết” (kinh Pháp cú), là một tinh thần “trung đạo” trong tu tập. Đó cũng là tinh thần “nhập Bồ tát hạnh” của hành giả Phật giáo Đại thừa nói chung và Mật thừa nói riêng. Ngoại trừ những món thịt được Phật khuyến cáo không nên ăn (hổ, chó, rắn, rùa, voi, ngựa…), nếu như hành giả Bồ tát thực hành Tứ nhiếp pháp (Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự) mà không hòa nhập được với chúng sanh bằng một việc nhỏ là ẩm thực, thử hỏi còn làm được việc gì? E rằng thái độ kỳ thị chay-mặn này sẽ là một rào cản lớn trong quá trình tu tập. Vượt qua chướng ngại này sẽ là một bước cần thiết để người con Phật thong dong trong hành trì Phật pháp nhằm được tự lợi và lợi tha.
Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
Om Ah Hum!

Trò: Mật Kiên.

11/04/2014

Bài liên quan: BỮA TIỆC THẾ GIAN MANG TÌNH ĐẠO VỊ

 1. Mật Hải says:
  Mô Phật,
  Chúng con đảnh lễ tạ ơn Thầy đã từ bi khai sáng cho chúng con!

  Cảm tạ huynh Mật Kiên đã có bài viết luận giải, phân tích làm sáng tỏ, tường tận hơn những ẩn ý thâm sâu từ lời dạy của Thầy, của đức Phật và chư thánh đức. Mật Hải thật hoan hỷ với bài viết của huynh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh đều có duyên lành hạnh ngộ Đạo sư mà nhanh chóng được đón nhận ánh sáng trí tuệ từ thân tâm Ngài.

  Om Ah Hum!

  • nguyen hanh says:
   con chao thay,
   con da doc bai nay a!
   con cam on thay va huynh mat kien!
   • Mạc Thị Duyên says:
    kính bạch thầy!

    kính đạo huynh mật Kiên con rất thấm câu “quả là máu thịt của chúng sinh đã có trong từng bát cơm chay rồi” quả là không phải cứ ăn chay mới là tu tập nhưng con trộm nghĩ  có 1 điều là có nhưng người “sát sanh” là công việc là mưu sinh của họ thì sao ạ cuộc sống xô bồ trăm người trăm việc đâu phải ai cũng muốn mà được đâu ạ ví dụ như những thợ thịt lợn,thịt gà… đó là công việc của họ tự trước đến nay không làm nữa thử hỏi họ biết làm gì để kiếm sống,và những con người khác lấy gì để phục vụ bữa ăn hàng ngày âu cũng là vì cuộc sống thôi mà có những công việc dù ta không muốn cũng vẫn phải làm.

    con mạo muội được đưa ra ý kiến của mình nếu có vô tình phạm lỗi con xin được xám hối

  • Mô Phật.
   Kính bạch Thầy.
   Con cảm tạ Thầy đã dạy chúng con cách ăn chay đúng đắn.
   Cảm tạ Đạo huynh Mật Kiên đã thêm một lần nữa, thị hiện lại lời giảng dạy của Thầy một cách rõ ràng, mạch lạc và dê hiểu.
   Con 1 tháng ăn chay 2 lần do gia đình tập cho từ bé. (Tổ tiên bên ngoại bỏ hết gia sản lên rừng núi sâu tu tập, không màn thế sự). Khi ăn chay ngồi cùng đồng bạn, đồng nghiệp, họ có khi vô tình chạm phần chay mặn riêng biệt, con cũng giận, nhưng vẫn cảm giác có gì đó không đúng.
   Mỗi bước chúng ta đi cũng vô ý làm lìa đời không ít sinh vật bé nhỏ.
   Con duyên đưa đẩy 1 năm nay về vùng sâu vùng xa. Dù không nguyện ý nhưng đã học tập được rất nhiều, con đã lĩnh hội được lời dạy trong bài.
   Con đảnh lễ tạ ơn Thầy từ bi khai sáng chúng con
   Cầu nguyện Thầy sẽ mãi là vị Thầy đáng kính trọng của chúng con.

 2. Mật Kiên says:
  Mật Kiên cảm ơn Huynh đã đọc và chia sẻ.
 3. Mật Trí Vũ says:
  Mô Phật
  Cảm tạ huynh Mật Kiên đã giúp cho đệ giải tỏa được những thắc mắc bấy lâu nay đã và đang chờ dịp nhờ vị thầy từ bi khai thị. Bài viết của huynh như một bảng chỉ dẫn đường cần thiết cho những đạo hữu mới vừa khởi hành trên đại lộ tu tập như đệ. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
  • Mật Kiên says:
   Hoan hỉ cùng Mật Trí Vũ!
  • nguyenthanh says:

   Trời Sài Gòn chuẩn bị ngập lụt, Mật Trí Vũ ạ! Viết hay như vậy mà “ẩn diện mai danh”! Mong những lần khác nữa nhé!

 4. Minh Nhân says:
  Mô Phật,
  Tôi cũng xin mạo muội nương theo lời Thầy dạy và luận giải của đạo hữu Mật Kiên mà đóng góp thêm đôi điều để quý pháp hữu cùng tham kiến.

  Theo kinh điển nhà Phật xác quyết thì sự khiếm khuyết về đạo đức, luân lý nơi mỗi cá nhân còn nghiêm trọng hơn là việc ăn thịt (hay “ăn mặn” – theo cách nghĩ, cách nói của người đời!?).
  Kinh Hôi Thối (Amagandha), thuộc Kinh tập, Tiểu Bộ I đã nói rõ về quan điểm này. Theo đó, khi có một người Bà la môn (người theo Ấn độ giáo) ăn chay trường đến gặp Đức Phật Ca Diếp (Kassapa) và chỉ trích những tội lỗi của việc sử dụng cá thịt. Phật Ca Diếp đã trả lời rằng, đồ ăn hôi thối không phải là cá thịt mà chính là sự ô uế của thân tâm biểu hiện bằng 10 nghiệp bất thiện của thân, khẩu và ý. Chính sự cấu uế này đã hủy hoại tư cách đạo đức của một người chứ không phải vì ăn thịt cá. Sau đó ngài thuyết bài kệ rằng:

  “Sát sanh và hành hình
  Đã thương và bắt trói
  Trộm cắp và nói láo
  Man trá và lừa đảo
  Giả bộ kẻ học thức
  Đi lại với vợ người
  Đây là đồ ăn thối
  Ăn thịt không phải thối.”

  Như vậy rõ ràng kinh điển nhà Phật đã không dạy rằng việc ăn cá thịt là bất tịnh, hôi thối… Thế mà ngày nay có nhiều người lại lầm tưởng cho rằng việc ăn chay trường của mình là cao thượng, thanh tịnh (giống như người Bà la môn trong kinh nêu trên) rồi quay sang chỉ trích việc ăn mặn, thậm chí ăn chay giả mặn, có hơi hám mùi vị giống thức ăn mặn là bất tịnh, sẽ bị ô nhiểm, bị đọa lạc… Chiếu theo kinh điển nhà Phật, những ai đó có lối suy nghĩ và hành động như thế đã không phải là một Phật tử chân chánh (vì đã không hiểu và hành đúng theo lời Phật dạy), thì họ đâu đủ tư cách gì để quay sang dạy đời người khác học Phật, tu Phật?! Đức Phật từng xác quyết rằng “tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta vậy!”.
  Cầu mong tất cả chúng sanh sẽ có duyên lành tin sâu và hiểu rõ lời dạy của đức Thế Tôn để hành đúng theo lời dạy của Ngài mà đặng an vui đời này, giải thoát đời sau.
  Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!

 5. Mật Kiên says:
  Cảm ơn đạo hữu Minh Nhân đã luận giải thêm và cung cấp thêm một luận cứ quan trong từ kinh điển Phật môn (Kinh Hôi Thối (Amagandha), thuộc Kinh tập, Tiểu Bộ I). Đây là một trong những cơ sở để xác quyết vấn đề đã nêu.
 6. Mật Thủy says:
  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã nương theo trí huệ đạo sư mà viết bài viết “đả thông” tư tưởng của những ai cố hữu bám chấp việc ăn chay, xem đó là “giá trị ảo” của việc tu tập mà xem thường, khinh chê người khác. Vấn đề này dường như đã ăn sâu bám rễ vào tư tưởng của hàng Phật tử ở nước ta. Qua sự minh định, phân tích với những luận giải sắc bén này, đệ cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên đọc được sẽ hoàn toàn xả bỏ được những biên kiến bám chấp của mình, đi trên con đường trung đạo mà đức Phật đã từ bi chỉ ra, từ đó thong dong trên đạo lộ giải thoát, tiến đến trí huệ viên mãn!
 7. Mật Kiên says:
  Mong được như vậy. Cảm ơn Huynh.
 8. Mật Thắng - Mật Linh says:
  Đệ rất hoan hỷ với bài viết của huynh,luận cứ rõ ràng sắc bén khiến người đọc cảm thấy phấn chấn tinh thần, không còn e dè ngần ngại mà sẽ mạnh dạng tiến gần với Phật Pháp hơn, bởi sự gò ép về sự chay mặn rất khổ sở. Đệ cầu nguyện cho chúng sanh hiểu rõ vấn đề này để cảm nhận được tu Phật không khó mà là tu đúng Pháp và quan trọng hơn là phải tìm được vị Thầy chân chính truyền Pháp đích thực, được Ngài dạy những gì nên làm và những gì không nên làm để trong tương lai đều đạt được hạnh phúc Phật tánh. om ah hum
  • nguyenthanh says:

   Chúng ta đã tu thì không ngại gian khổ, chỉ có điều những gì không đáng chịu đựng, xả ly thì ta không làm, cho nên Đức Phật dạy: “Xả ly những gì đáng xả ly, hiểu biết những gì đáng hiểu biết, tu những pháp đáng tu. Đó gọi là Đức Phật”!Ăn chay không phải là giới luật nên tự nhiên mà hành xử, thích thì ăn, không thì thôi, chẳng qua là thói quen, nhưng nên tập trung vào chánh tư duy về khai giác thì tốt hơn, tựa như mua nhà đừng nên chọn vì cửa sổ đẹp mà trả liền cho cả một căn nhà!

 9. Tâm Châu Anh says:
  Con xin cảm ơn Thầy và huynh Mật Thủy!

  Thưa Thầy, Thầy có thể xem xét bổ sung thêm tính năng Share trên Chanhtuduy, để có thể kết nối với Facebook được không ạ? Như vậy chúng con và các đạo hữu có duyên lành ghé qua đây sẽ tiện lan tỏa thông tin hơn.
  Kính,
  Tâm Châu Anh

  • nguyenthanh says:

   Thầy không thạo công nghệ thông tin, chỉ biết đánh máy viết bài. Các trò khác ở Mật gia Song Nguyễn cũng vậy. Cho nên sau này, có điều kiện Thầy sẽ làm. Tuy nhiên, đạo Phật lấy chữ duyên làm đầu trong tiếp cận tâm linh nên không tha thiết với sự nối kết ấy! Cảm ơn Tâm Châu Anh đã có nhã ý hỗ trợ tính lan tỏa ấy cho Mật gia Song Nguyễn. Kỳ lạ một điều muốn nói cho trò hay là 2 hôm trước Thầy muốn liên hệ tin tức với trò nhưng pháp sự cứ nối đuôi nên trôi qua ý tưởng đó. Bất ngờ hôm nay trò lên comment, quả thật mừng! À, Huyền Trang hứa thứ 7 tuần nầy đến Mật gia. Thầy gửi sách và pháp liệu cho Huyền Trang đem đến trò được không?

 10. Tâm Châu Anh says:
  Thưa Thầy, con vẫn theo dõi web thường xuyên và share một số bài lên Facebook của con. Con thấy thanh niên trẻ tầm tuổi con và các em 9x có tâm hướng đạo nhưng thiếu người định hướng, nên có nhiều việc sai lầm như phá thai, v.v…thành thử các pháp liệu trên Chanhtuduy rất quý báu. Vậy khi web mình chưa có nút Share con sẽ tiếp tục share thủ công như trước.

  Con xin tri ân Thầy đã có ý cho con tài liệu, Huyền Trang sẽ thay con nhận lãnh ạ. Nhận về con đọc, hiểu xong tùy duyên sẽ sao chép cho người khác.
  Con kính chúc Thầy và Huynh đệ Mật gia sức khỏe!

 11. Mô Phật,
  Con tạ ơn Thầy đã khai sáng, giúp cho con hiểu rõ hơn về việc ăn chay và ăn mặn.
  Cảm tạ huynh Mật Kiên đã góp thêm bài luận sắc sảo, với luận cứ và luận chứng thuyết phục.

  Quả thật đối với Phật tử không phải ai cũng ăn chay được, nhất là ăn chay trường lại càng khó. Đúng như luận giải Thầy đã đưa ra, có những cư sĩ ăn chay trường được thì quay ra chê trách người khác và trở nên cao ngạo. Điều này thể hiện rất rõ ở đất nước Ấn Độ, tín đồ đạo Hindu ( đạo Hindu chiếm đến 80% dân số) chủ yếu ăn chay và theo thống kê của chính phủ có tổng cộng 220 triệu người ăn chay (con số cao nhất thế giới).

  Họ kiên quyết không đụng đến thịt và những người ăn chay cũng không muốn những kẻ “phàm tục” sống gần họ.Ở thành phố Mumbai chẳng hạn, nếu bạn là người ăn thịt cá thì sẽ khó lòng mà mua hay thuê được một ngôi nhà. Khi đi tìm nhà, câu hỏi bạn thường nghe nhất là: “Ông/bà ăn chay hay ăn thịt?”Nếu bạn trả lời “ăn thịt” thì coi như không còn gì để nói nữa! (Nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/news1/pages/200622/150380.aspx)

  Nếu cho rằng ăn chay là từ bi, thì đất nước Ấn Độ hẳn phải có một xã hội tốt đẹp, mới thể hiện sự tương ưng giữa chánh báo và y báo. Thế nhưng chúng ta lại thấy hoàn toàn ngược lại, xã hội Ấn Độ có một sự phân chia giai cấp cực kỳ khốc liệt và tàn nhẫn. Đặc biệt tình trạng cưỡng hiếp xảy ra liên tục như cơm bữa tại đất nước này mà báo chí đã đưa tin.

  Như vậy, cư sĩ Phật giáo phải lấy trí tuệ làm nghiệp và không chấp vào việc ăn chay ăn mặn , nhằm mục đích tuỳ thuận chúng sinh nhằm hoằng dương chánh pháp.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Ah Hum.

 12. Mật An says:
  Bạch thầy,
  Từ ngày bước chân vào mật gia Song nguyễn, cách nhìn chay- mặn của con đã thay đổi rất nhiều. Con thấm thía lời dạy của thầy “ Đơn sơ với thức ăn”. Và qua bài viết của huynh, đệ hiểu ra “ …bảo rằng người ăn chay là “trong sạch” hoặc từ bi hơn người ăn mặn là chỉ thấy phần nổi mà không thấy phần chìm”. Cư sĩ phải lấy trí tuệ làm đầu chứ không đánh giá và nhìn nhận mọi sự vật qua việc ăn gì, mà phải là ăn như thế nào. Con cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.
 13. Mật Hạnh Giác says:
  Bạch Thầy,
  Tạ ơn Thầy đã giản giải những lời vàng cho chúng đệ tử nghe về vấn đề chay-mặn. Con đã dần dần không còn chấp nhất về vấn đề chay-mặn như trước nữa. Nay được huynh Mật Kiên nương theo oai Thầy và Bổn Tôn mà trích dẫn thêm kinh điển, pháp đệ vô cùng hoan hỷ và tường tận hơn về vấn đề này.
  “đạo Phật là đạo tu tâm, khai giác (nghĩ gì) chứ không phải tu khẩu (ăn gì) và trong sự ăn thì Đức Phật dạy “ăn như thế nào”, chứ không phải chủ yếu là “ăn gì”, trong kinh gọi là “đơn sơ với thức ăn”
  Nguyện cho con và chúng sanh không chỉ trong việc ăn uống mà trong đời sống hằng ngày đều thành tựu con đường Trung Đạo.
  Nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và các huynh đệ kim cang được trường tồn để tiếp dẫn chúng sanh trên đạo lộ Giải Thoát.
  Om Ah Hum.
 14. Mật Tịnh Giác says:
  Mô Phật,
  Pháp đệ cảm tạ Đạo huynh Mật Kiên đã viết bài về vấn đề chay mặn với những luận giải và luận cứ thật rõ ràng, chi tiết và sâu sắc.
  Cầu chúc Đạo huynh và gia quyến vạn sự cát tường, thân tâm an lạc!
  Kính bạch Thầy,
  Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
  Nguyện cầu Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  OM AH HUM
 15. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.
  Cám ơn Huynh Mật Kiên đã có bài tự bạch thật ý nghĩa.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 16. Mật Tịnh Tâm says:
  Mô Phật,
  Pháp đệ cảm tạo Đạo huynh Mật Kiên đã có bài phân tích thấu đáo, giúp cho đệ có sự vững tâm trong vấn đề thọ thực. Bài này huynh đã viết cách đây 1 năm rồi mà bút lực của huynh sắc bén đến vậy, nên không lạ gì những bài của huynh càng ngày càng lôi cuốn.
  Về vấn đề chay-mặn, đệ càng ngày càng cảm nhận nó chẳng có liên quan gì đến việc tu học cả, mà đệ cũng chưa thấy có kinh Phật nào nói là ăn chay để trưởng dưỡng tâm Từ Bi cả, hoặc có chăng là do lời các vị tiền bối để lại mà cũng chắc là theo lối mòn tu học theo truyền thống. Mà Thầy đã dạy truyền thống chẳng đáng tin!
  Đệ một lần nữa tán thán góc nhìn của huynh và chúc huynh sức khỏe!
  Trò xin đảnh lễ Thầy mình!
  Om Mani Padme Hum
 17. Mật Nhị Khang says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ Mật Nhị Khang hoan hỷ với bài chia sẻ về vấn đề chay – mặn đối với người tu Phật. Bằng các luận cứ , luận chứng nhà Phật để minh chứng rằng, không có một xác quyết nào bắt buộc người tu tập phải ăn chay. Trong kinh điển chỉ ra rằng người tu Phật chỉ cần thực hiện (1) đơn sơ với thức ăn (2) đơn sơ với tọa cụ (3) đơn sơ với thuốc men (4) đơn sơ với chỗ nghỉ. Như vậy, khi hiểu được giáo lý Phật đà chánh pháp sẽ hiểu được phương diện để biết loại bỏ bản ngã, thông qua từng hành động, biểu trạng. Trong trường hợp ở đây, đó chính là vấn đề ăn chay, ăn mặn với người tu phật chân chánh không phải là điều cốt yếu của người tu Phật. Là người tu phật phải lấy chuyển hóa Tâm là nền tảng giác ngộ.
  Cầu chúc huynh hanh thông thế sự.
  Cầu chúc tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 18. Thanh thuy says:
  Thua thay con doc song bai nay roi ah
 19. Mat Kha Phuc says:
  Đệ vô cùng hoan hỉ với bài viết của huynh Mật Kiên với nhiều luận điểm, luận cứ rõ ràng giải thích cho vấn đê chay- mặn.
  Kính bạch Thầy,
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy từ bi ban cho chúng con trí huệ chánh pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Om Mani Padme Hum!
 20. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Đệ hoan hỷ tán thán bài bài viết này của Đạo huynh Mật Kiên. Qua đó giúp người tu tập hiểu được ăn chay ăn mặn không phải là đưa đến giải thoát, mà là cách thọ dụng như thế nào để không bị sát sanh, như lời Phật dạy nên dùng theo “Tam tịnh nhục” (1/không thấy con vật bị giết. 2/Không nghe con vật kêu la. 3/Không nghi con vật bị giết vì mình).
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh dùng được thực phẫm thiền định.
  Om Ah Hum.
 21. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Đệ hoan hỷ tán thán bài bài viết này của Đạo huynh Mật Kiên. Qua đó giúp người mới chập chửng trên con đường tu tập hiểu được ăn chay ăn mặn không phải là đưa đến giải thoát, mà là cách thọ dụng như thế nào để không bị sát sanh, như lời Phật dạy nên dùng theo “Tam tịnh nhục” (1/không thấy con vật bị giết. 2/Không nghe con vật kêu la. 3/Không nghi con vật bị giết vì mình).
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh dùng được thực phẫm thiền định.
  Om Ah Hum.
 22. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Trước kia ko những con mà tất cả mọi người đều suy nghĩ lệch lạc. Nay con đã hiểu chay mặn không quan trọng. Đối với MGSN thì không ăn chay, không ăn mặn, không sát sanh.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai giảng khuất mắc này.
  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô!
  Om mani padme hum!
 23. Như Mai (Hà Nội) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. XIn tán thán công đức của đạo huynh Mật Kiên về bài phân tích sâu sắc và rõ ràng này.

  Nam mô A Di Đà Phật

 24. Đức Thành Minh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con là Phật tử bên hệ Tịnh Độ, Con đã ăn chay trường được mấy tháng qua, nhưng vì hoàn cảnh nên con đã ăn mặn lại được mấy ngày, lúc ăn mặn lại trong tâm con rất mâu thuẩn không biết như vậy là đúng hay sai. Tuy nhiên, sau khi con đọc xong bài phân tích này thì lòng con giác ngộ và hiểu thêm về giáo lý của Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Chánh Tri says:

   Trò đừng áy náy và mặc cảm bởi vì đạo Phật là “duy tuệ thị nghiệp”. Nếu tu Phật mà chấp vào ăn gì, uống gì sẽ là một đặc tính của loài quỷ, thường quan trọng việc ăn, uống. Hãy xem ở Ấn Độ người dân ăn chay 80% nhưng nạn cưỡng hiếp phụ nữ ở đây là một nỗi ám ảnh cho người dân và người nước ngoài. Ăn chay hay mặn không quan trọng, quan trọng là ăn như thế nào! Giới luật thì có phạm trù giới tánh và giới tướng.Mừng cho trò đã hiểu.
   Thân.

 25. Mật Giác Hương (CAM HUONG) says:
  THUA THAY CON DA DOC BAI NAY ROI CON CAM ON THAY
 26. Mật Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
 28. Thanh Hoài says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi !
  Con cám ơn Thầy và sư huynh Mật Kiên ạ !
  • Chánh Tri says:

   Đây là thực nghĩa của sự thọ thực gọi là đơn sơ với thức ăn!

 29. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm tạ ơn thầy đã khai thị cho con được khúc mắc ,mẫu thuấn trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một gia đình.
  Trong sinh hoạt hằng ngày đi chợ nấu nướng cho gia đình Cha,mẹ,con cái .bản thân mình ăn chay nhưng cũng k thể bỏ việc chăm sóc gđ .cố gìn giữ k cho thứ kia vào rồi nồi nọ xoong kia,rất phúc tạp.chưa kể hằng ngày vẫn phải đi chợ chọn nào là thịt .cá vv…sao cho tươi .để đảm bảo an toàn sức khỉe cho gđ. Dốt cuộc hằng ngày vẫn phải va chạm rất khó có thể tránh đc.sau con cũng nghĩ cứ sinh hoạt .ăn uống bt và ăn như thế nòa cho hợp lí cho bản thân,mọi ng cùng thiair mãi vui vẻ .thế tâm mình mới đc thật sự thoải mãi vui vẻ .
  Giờ đây ơn thầy đã khai thị cho con hiểu rõ hơn ăn như thế nào cho đúng cách.
  Mật Tấn khải cám ơn Đạo huynh Mật Kiên chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh
 30. Mật Phụng says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Kiên đã giúp cho chúng sanh hiểu được ý nghĩa sâu sắc của việc ăn chay- mặn trong quá trình tu tập để giải thoát.
  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh hữu duyên.
  Om Mani Padme Hum.
 31. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài chia sẽ của sư huynh Mật Kiên và con hiểu:
  Lời Đức Phật dạy rằng ăn gì không phải là vấn đề giải thoát mà là như thế nào mới là giải thoát “Đơn sơ với thức ăn” là 1 trong 4 điều ưu việt của người tu đạo.
  Ăn mặn mà “không đòi hỏi, Không giết, không bảo giết” là một tinh thần “Trung đạo” trong tu tập, ngoại trừ thịt của những con vật mà Đức Phật khuyến cáo không nên ăn( Hổ, chó, rắn, rùa, voi, ngựa).
  Om Mani Padme Hum.
 32. Đặng văn đức says:
  Con kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết AN CHAY VÀ AN MẶN (Của Huynh Mật Kiên)
  Con cảm tạ ơn Thầy.Cô
  Và cảm ơn (Huynh Mật kiên)
  Om mani parmehum
 33. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum
 34. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con
  Mô Phật
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo Huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết nói về vấn đề ăn chay, ăn mặn rất lợi lạc này, thời gian trước kia khi chúng đệ chưa được theo chân VỊ THẦY để được Thầy chỉ dậy cho thế nào là giáo pháp đúng, phương pháp đúng, chúng đệ cũng đã từng vô minh tự gò ép bản thân ăn chay trường để rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, không thể hoàn thành tốt công việc thế sự, tâm sinh ra cáu gắt, và nhiều hệ lụy, chúng đệ ăn chay, làm ảnh hưởng khổ cả con cái, chúng đệ nhận thấy bản thân thật may mắn và nhận được ân phước quá đỗi lớn lao từ Đức Bổn Tôn đã gia hộ cho chúng đệ gặp được Vị Thầy chân chính từ bi và trí huệ đúng lúc và kịp thời điểm, đó là Thầy THINLEY NGUYÊN THÀNH, THẦY đã cứu vớt chúng đệ ra khỏi vũng lầy tăm tối của sự vô minh, chứ nếu không giờ này chúng đệ sẽ bị lún sâu vào con đường tà kiến, giờ đây chúng đệ đã được sống trong ánh sáng chánh kiến từ vị Thầy ban cho thông qua các lời dậy từ các bài viết, bài giảng của Thầy, chúng đệ nhận ra trên con đường tu tập tìm cầu giải thoát không được Vị Thầy chỉ dậy thì thật là nguy hại vô cùng, đệ cũng có lời cảm ơn các chư huynh kim cang đã có những chia sẻ qua các bài viết, các comment giúp cho chúng đệ được hiểu biết thêm về các góc cạnh Tâm linh.
  Con thành tâm Đảnh Lễ tạ ơn vị Thầy đã kiên trì chỉ dậy cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu được hạnh phúc của Phật tánh
  Pháp đệ cầu nguyện cho toàn thể gia quyến của Đạo huynh Mật Kiên được mạnh khỏe, hanh thông thế sự, đời đạo song hành
  OM MA NI PADME HUM
 35. Phong Lữ says:
  Mô Phật!

  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ.

  Om Ah Hum.

 36. Mật Tuấn Giác says:
  Thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này
  con cảm ơn Thầy.
  Om mani padme hum.
 37. Mật Thuận Nữ ( Cao Hoài My) says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 38. Mật Nghiêm Giác says:
  Mô Phật

  Pháp đệ vô cùng hoan hỷ bài viết của Đạo huynh Mật Kiên

  Đây cũng là vấn đề đệ thắc mắc bấy lâu nay mà không có câu trả lời cho thỏa đáng. Hôm nay đọc được bài này đệ đã hiểu rõ hơn về việc ăn chay – ăn mặn

  Cảm ơn huynh bài viết rất lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên sức khỏe, tu tập tinh tấn, hanh thông việc đời việc đạo

  OM MANI PADME HÙM.

 39. Lê Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này của Thầy. Qua đây đã giúp cho con nhận thấy biết đúng về vấn đề ăn chay – ăn mặn và chuyển hóa tâm mình
  Con xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và chọn ngày tốt lành !
 40. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bqì viết của huynh Mật Kiên ạ!
  Đệ hoan hỉ tán thán với đạo hạnh của huynh!
  Ăn chay hay mặn không phải là ăn gì mà ăn như thế nào? Đức Phật đã dạy “Đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với chỗ nghỉ…”!
  Vị thầy của chúng ta nưong tựa vào giáo pháp, giáo điển đã giảng: Có gì dùng nấy, không giết, không bảo giết… là không phạm tội sát sinh!
  Huynh cũng chỉ ra rằng; để có được hạt cơm, hạt gạo cúng dường người nông dân cũng đã phải giết hại “chúng sinh” vì qui luật của “cuộc sống”… Vậy nên việc ăn chay hay mặn là ăn như thế nào?
  May thay, nhờ chanhtyduy.com nhờ ơn Vị thầy, Bổn tôn, đạo sư Dakini mà con đã được biết và thực hành: pháp thiền động( 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, trong đó; khi ăn ta “Cầu nguyện tất cả chúng sinh được dùng thực phẩm thiền định!).
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Om Mani Pahme Hum!
 41. Nguyễn Thị Thương says:
  Thưa Thầy con đã đọc đến bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ Và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
 42. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ạ.
  Om mani padme hum.
 44. Nguyễn Thành Trung says:
  Kính bạch thầy! Con đã đọc được bài này và hoan hỉ Đón nhận lới thầy dạy.
 45. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài DÙNG TAM TỊNH NHỤC đôi điều tự bạch. Đệ cũng hoan hỉ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã giúp cho mọi người khi mới tìm hiểu về Đạo Phật có cái nhìn đầu tiên cũng như không đánh giá sai về lời dạy của Đức Phật 1. Đơn sợ với thức ăn 2. Đơn sợ với tọa cụ. 3, đơn sơ chỗ nghỉ .4, đơn sợ thuốc men. Về việc ăn chay về mặt tích cực đánh thức và trưởng dưỡng lòng từ bi với chúng sinh muôn loài. Còn trái lại sẽ tạo ra bản ngã đem so sánh để đánh giá mức độ nhiều ít của việc ăn chay để khoe với mọi người để cho mọi người thấy được sự kiên nhẫn và từ bi khi nói đến ăn chay.
  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu Phật tánh.
  Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khỏe vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 46. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum
 47. Mật Tuyên Pháp says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên. Qua bài viết con đã hiểu hơn về việc ăn chay và sát sanh
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, tinh tấn tu tập, đời đạo song hành
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 48. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 49. Mật Bích Đào says:

  Thưa Thầy con Mật Bích Đào_Đào Thị Châu đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 50. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy …!!!!
  Con là đào tùng lâm , con ở quảng ninh . Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Cám ơn huynh ” mật kiên” đã phân tích lập luận cho đệ và các đạo hữu biết “ăn chay và ăn mặn”
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ thầy , cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh và giác ngộ ra nhiều điều đừng u mê nữa
 51. Mật Thủy Hà says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết của Đạo huynh Mật Kiên. Cảm ơn huynh đã chia sẻ một bài viết lợi lạc về vấn đề ăn chay – ăn mặn. Cầu nguyện tất cả chúng sanh sẽ có sự hiểu đúng theo quỹ đạo chánh pháp về vấn đề này.

  Om Ah Hum.

 52. Mật Diệu Hương says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài “Dùng tam tịnh nhục – Đôi điều tự bạch” rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om mani padme hum.

 53. Quảng Thắng says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
 54. Đỗ thị Thuỳ linh says:
  Kính bạch thầy
  Con là đỗ thị Thuỳ linh ở hạ long quảng ninh . Con hoan hỷ khi đọc các bài trên chanhtuduy.com… Chúc thầy luôn mạnh khỏe
 55. Phạm Hoàng Anh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này ạ.
  Những câu từ của bài viết này thật sự rất thấm thía.
  Cảm ơn Thầy Cô ạ
  Kính chúc sức khoẻ Thầy Cô dạy bảo chúng con những điều hay ạ.
 56. Mật Pháp Yến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Rõ ràng có vài người vì sự ăn chay của mình mà thể hiện rõ sự ngã mạn,thể hiện thái độ khinh chê, cho rằng mình từ bi và có đạo hạnh cao hơn người khác, thì phước đức đâu chưa thấy, đã thấy gieo nhân tăng trưởng ngã mạn vì cho mình cao thượng hơn người . Nhưng họ không biết rằng, Đức Phật đã dạy lấy duy tuệ thị nghiệp làm trọng yếu. Chứ không phải qua việc ăn chay hoặc chay trường mà cho đó là giải thoát. Cũng như lời Thầy dạy: ” Rõ ràng sự ăn gì không phải là vấn đề giải thoát, mà phải ăn như thế nào mới giải thoát mà Đức Phật cho đó là một trong bốn phẩm hạnh ưu việt của người tu đạo Phật. Đó là đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với toạ cụ, đơn sơ với chỗ nghĩ, đơn sơ với thuốc men. Đơn sơ nghĩ là thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt. Đó mới là tính giản đơn độc vị của đạo Phật”.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy,Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hùm.
 57. Trần Văn Hùng says:
  Kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ và giúp đệ hiểu rõ hơn. Ăn gì không phải là vấn đề giải thoát mà phải ăn như thế nào mới là vấn đề giải thoát.
  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến với Thầy, Cô.
 58. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani Padme hum.
 59. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết : DÙNG TAM TỊNH NHỤC đôi điều tự bạch của Đạo huynh Mật Kiên.
  Cảm ơn Đạo huynh đã nương theo trí huệ vị Thầy , Bỗn tôn, Dakini mà viết bài cùng với nhiều dẫn chứng sâu sắc cho việc ăn chay hay ăn mặn .

  Cầu nguyện Đạo huynh Mật Kiên luôn được hanh thông thế sự, đời đạo song hành.

  Kính Bạch Thầy!
  Con cầu nguyện cho nhiều người hữu duyên được biết đến bài viết này và trang mạng chanhtuduy.com để xả ly những bám chấp về việc ăn chay mới là tu Phật đã ăn sâu trong tiềm thức mọi người.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 60. Đinh Trường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ.
 61. Đào Thanh Thúy says:
  Kính bạch thầy !
  Con đã đọc xong bài viết này,
  Con xin cảm ơn Thầy ạ!
  • Nguyên Thành says:

   Chào mừng con đến chanhtuduy.com!

   • Đào Thanh Thúy says:
    Con cảm tạ Thầy đã để ý đến con!
    Trong tâm con từ lâu đã rất mong mỏi được học Đạo nhưng trí tuệ vẫn rất u mê, nhu nhược.
    Con chỉ mới biết luật Nhân quả và rất sợ nó thành ra con làm gì cũng sợ, sợ phạm lỗi , sợ gây nghiệp, sợ không giúp đc ngkhác, sợ từ chối sẽ gây sự hằn học, hận thù.
    Vì thế nên con luôn hay bị lo nghĩ quẩn quanh không được an tâm…
    • Nguyên Thành says:

     Đạo Phật là con đường giúp chúng sanh không sợ hãi. Sợ hãi chỉ đến với kẻ ngu không đến với bậc trí! Muốn đạt trí tuệ phải đọc kinh điển thông qua chanhtuduy.com. Trò ở nơi nào?

     • Đào Thanh Thúy says:
      Thưa thầy con ở Hà Nội ạ!
      Thiện duyên thế nào hôm qua con mới quen bạn Mật Hồng Vân và được bạn chỉ dẫn con đến chanhtuduy.com ạ !
      Vô cùng hoan hỉ thưa Thầy!
 62. Đào Thanh Thúy says:
  Con cảm ơn Thầy đã chỉ bảo ạ !
 63. Huy Hoàng says:
  Kính bạch thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Cám ơn thầy đã giúp con hiểu rõ được vấn đề ăn chay và ăn mặn .

  Con cầu nguyện sức khỏe trường tồn của thầy cô.

 64. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Cảm ơn Đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ .Cầu nguyện Đạo huynh Mật Kiên và gia đình sức khỏe hanh thông thế sự đời đạo song hành.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Vũ Tuấn Nam says:
  Kính Bạch Thầy. Con tên là Vũ Tuấn Nam con đến từ "Hạ Long – Quảng Ninh"!. Con đã đọc bài viết này rồi ạ ! . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyên cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!
 66. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài chia sẻ của Đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ khi đọc bài viết này của huynh, đệ cảm ơn huynh đã luận giải, phân tích làm rõ thêm lời dạy của Thầy về vấn đề  ăn như thế nào để tiện ích cho việc tu tập mà người tu vẫn giữ được giới luật là không sát sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho  sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 67. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy!!!!!!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!!!!!!!!!!!!!!!!

 68. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi.
  Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết chia sẻ của Đạo huynh Mật Kiên qua bài này Mật thúy hiểu được nhiều điều cầu mong tất cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm

 69. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

  Đệ cảm ơn và hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên.

  Qua bài viết cùng với những luận giải rõ ràng, chi tiết, đệ đã hiểu rõ hơn về vấn đề ăn chay-ăn mặn.

  Cầu nguyện cho huynh tinh tấn vui tu, đời đạo song hành, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om mani padme hum!

 70. Mạc Thị Linh says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm ơn thầy ạ
 71. Mật Đan says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết của Đạo huynh Mật Kiên, những comment của Thầy và các huynh rồi ạ.
  Pháp đệ hoan hỷ khi đọc xong những dòng chia sẻ của Đạo huynh Mật Kiên. Cầu nguyện cho Đạo huynh Mật Kiên có nhiều sức khoẻ, hanh thông thế sự.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 72. Hoàng Văn Thái says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài này ạ

   

 73. Lê thịnh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài rồi ạ .
  Con cảm ơn Thầy
 74. Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Cầu nguyện cho nhiều bạn đọc sẽ tiếp cận được bài viết này để có cái nhìn rõ ràng hơn về việc sử dụng thực phẩm theo quan điểm Phật Giáo. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắt chặt cội gốc các điều lành.

  Om mani padme hum.

 75. Hai Nguyen says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này.

  Kính

 76. Nguyễn Thị Nhớ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 77. Trần Văn Quý says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi!

 78. Tạ xuân Tuấn says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này
  Con cảm ơn thầy ạ
 79. Đỗ Thị Phượng says:
  Con kính Bạch thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Con cảm ơn Thầy ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum
 80. Đỗ Thị Phượng says:
  Con kính Bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.con cảm ơn Thầy
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum
 81. Đỗ Thị Phượng says:
  Con kính Bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum
 82. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 83. Dao Quang Trung says:
  Thưa thầy,

  Thưa Huynh Mật Kiên,

   

  Thật là một bài quá tuyệt vời để khai sáng cho chúng đệ tử.

  Con đã đọc và cảm kích vô cùng.

  Con cầu nguyện sức khỏe cho thầy và huynh vì lợi ích chúng sanh.

   

  Om mani Padme hum!

 84. Maianh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài Dùng Tam Tịnh Nhục này rồi ạ
  Qua bài viết này con đã hiểu được lời dạy của Đức Phật là : không phải ăn cái gì mà là ăn như thế nào.

  Con cám ơn Thầy ạ.
  Con nguyện cầu cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.

 85. Nguyễn T. Thúy says:
  Mô Phật,

  Con cảm tạ Thầy đã khai trí cho chúng con

  Cảm tạ đạo hữu đã phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của việc ăn chay. Qua bài “Dùng tam tịnh nhục” đôi điều tự bạch, đạo hữu đã giúp tôi hiểu rõ được đạo Phật là đạo tu tâm khai giác (nghĩ gì) và trong việc ăn thì đức Phật dạy rằng “ăn như thế nào” chứ không phải “ăn gì.”

  Một bữa cơm chay trong cõi ta bà này cũng không thể né tránh hết được khi mà những sinh vật bé nhỏ phải chết đi để cho mùa màng được sống…Nhớ có giáo huấn của bậc Thánh giả Liên Hoa Sanh định nghĩa về bản chất của sát sanh nên tôi hiểu được là chúng ta không sát sanh và tu học Phật không bắt buộc phải ăn chay.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum.

 86. MẬT HẠNH TÂM says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ đọc bài viết DÙNG TAM TỊNH NHỤC _ đôi điều tự bạch của huynh Mật Kiên.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  OM MANI PADME HUM.
 87. Nguyễn Văn Vịnh says:
  Thưa Thầy! Con đã đọc bài Con cảm tạ ơn Thầy và Huynh Mật Kiên đã chỉ cho chúng con hiểu được thế nào là Chay – mặn một cách đúng nghĩa.

  Om Mani Padme Hum!

 88. Đoàn Thị Yên says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Dùng Tam Tịnh Nhục” rồi ạ.

  Cảm tạ thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con nguyện cầu cho sự trường thọ của thầy vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

  • Đoàn Thị Yên says:

   Kính Bạch Thầy! Do sự bất cẩn và ngu dốt của con mà con đã không viết hoa chữ “thầy” trong comment. Khi đọc lại con cảm thấy thật xấu hổ. Con xin lỗi Thầy và con hứa sẽ không bao giờ tái phạm lại lỗi này nữa. Con xin được sửa lại comment cho đúng ạ.

   Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài “Dùng Tam Tịnh Nhục” rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con. Con nguyện cầu cho sự trường thọ của Thầy vị sự lợi lạc của chúng sanh. Om Mani Padme Hum!

 89. Lê Hồng Phong says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi .Cảm ơn huynh Mật Kiên đã có bài luận giải .

  Thưa Thầy con thật hoan hỷ vì được khai sáng và hiểu thêm sâu hơn về vấn đề chay mặn .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh .

 90. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy rất nhiều.

 91. Doãn Thị Linh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 92. Nguyễn Hà Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ và tán thán bài viết của Đạo huynh Mật Kiên. Bài viết của huynh ấy đã giúp con hiểu nhiều hơn về vấn đề chay-mặn. Đức Phật dạy “Đơn sơ với thức ăn”, cốt yếu là ăn như thế nào chứ không phải ăn gì. Đạo Phật mang tinh thần trung đạo nên “đơn sơ” là thái độ thọ dụng thức ăn 1 cách thong dong, tự tại, bất phân biệt, không đòi hỏi. Bên cạnh đó, Ăn chay chưa chắc đã là biểu hiện của sự từ bi bên trong. Như ở Ấn Độ có 80% dân số theo đạo Hindu chủ yếu ăn chay nhưng nạn cưỡng hiếp ở đất nước này đang là 1 vấn nạn nhức nhối, như vậy dù họ từ bi với loài vật mà đối xử tàn ác với con người thì sao có thể là từ bi, vì con người mới là loài cao quý có khả năng tu tập giải thoát khỏi luân hồi. Và ngược lại, ăn mặn cũng không phải là thiếu từ bi. “Trong giai đoạn phát triển đi vào Bồ Tát Thừa thì “giới tánh” chiếm ưu thế để nhập Bồ Tát hạnh”, do vậy cần có tinh thần tuỳ thuận chúng sanh, xả ly sự bám chấp vào chay-mặn để có thể tuỳ duyên giáo hoá chúng sanh. Nếu chỉ khư khư bám chấp vào ăn chay hoặc ăn mặn thì sẽ rơi vào biên kiến, chấp thủ, vừa không lợi ích cho bản thân mà cũng tạo nên rào cản ngăn cách với chúng sanh khác. Con hiểu rằng, là Phật tử thì chúng ta ăn như lời Phật dạy là dùng “tam, tịnh, nhục” và tránh những loại thịt mà Đức Phật khuyến cáo không nên ăn (hổ, chó, rắn, rùa, voi, ngựa,..).

  Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy vì con được củng cố thêm nhiều chánh kiến từ các bài Pháp của Thầy và các bài viết của các đạo huynh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện Đạo huynh Mật Kiên và gia đình luôn hanh thông trong thế sự  và thong dong trên đạo lộ Giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 93. BÙI THỊ HUYỀN says:
  Kính bạch thầy,

  Con cảm ơn thầy vì đã cho con khai sáng hiểu được thế nào là ăn chay thực sự. Điều quan trọng nhất vẫn là cái tâm của mình chứ không phải dựa theo lý thuyết ăn chay là ko có gì dính dáng đến thịt cá. Mọi thứ trên thế gian đều có quy luật chuyển đổi chuyển hoá với nhau.

  Con chúc thầy nhiều sức khoẻ ạ.

 94. Vũ Thu Phương says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỉ với bài viết

  Con kính chúc sức khỏe Thầy Cô

 95. Nguyễn Bảo Trung says:
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  Giờ con đã thấy lỗi lầm của mình.

  Con kính chúc Thầy và các bạn quản trị Website cùng bạn đọc được sức khỏe, an lạc

  Om mani pad me hum

 96. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Theo như người thế gian thì đạo Phật luôn gắn liền với hình ảnh người thầy tu mặc áo cà sa niệm Phật, ăn chay. Qua chia sẻ của huynh Mật Kiên, con hiểu được rằng việc ăn chay hay ăn mặn không quan trọng, quan trọng ở chỗ ăn như thế nào chứ không phải là ăn gì, điều cốt yếu nhất là phải dựa vào tâm của mình, sao cho không hổ thẹn với đạo Phật, với lương tâm mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status