Jun 30, 2019

Posted by in Giáo điển | 307 Comments

ĐẢ PHÁ ĂN CHAY CỰC ĐOAN, NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ, ĐÔI ĐIỀU VỀ “DÙNG TAM TỊNH NHỤC”

ĐẢ PHÁ ĂN CHAY CỰC ĐOAN, NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ, ĐÔI ĐIỀU VỀ “DÙNG TAM TỊNH NHỤC”

Kính bạch THẦY,
Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thầy đã từ bi ban pháp nhũ “Bữa tiệc thế gian mang tình đạo vị”. Nhờ duyên lành nhân chuyến pháp sự vừa qua, Thầy đã một lần nữa luận giải sâu hơn về vấn đề ăn chay – ăn mặn đối với hành giả Phật giáo. Nương theo trí huệ Đạo sư, con cũng xin được bày tỏ đôi điều về vấn đề này.
Trước đây, con cũng từng có những thắc mắc việc ăn chay được đề cập trong kinh Thủ lăng nghiêm, trong kinh Đại bát niết bàn…, như vậy có gì mâu thuẫn với “chay mặn tùy duyên” ở những pháp môn khác cũng do Phật chế định?

Chay – Mặn?

Nếu để ý một chút, trong các kinh văn thường có sự “mâu thuẫn” nhau, hay nói cách khác là có vẻ (dường như) mâu thuẫn. Đơn cử một ví dụ, thời kỳ đầu chuyển pháp luân, Phật thuyết Tứ diệu đế, gồm có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, và chỉ ra con đường tu tập để đưa đến chứng đắc, đạt trí tuệ giải thoát. Đến khi Phật thuyết pháp hội Bát nhã, hàng đệ tử lại được nghe: “…Không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc”. Vậy là thế nào? Có mâu thuẫn không? Có “tiền hậu bất nhất” không?

Trải qua mấy nghìn năm, giáo lý Phật đà đã được kiểm nghiệm như ngọc càng mài càng sáng, và những thắc mắc về “tiền hậu bất nhất” trong kinh văn cũng dần được sáng tỏ theo trình độ tâm linh của từng hành giả, hoặc tùy theo tông phái của mình. Chẳng hạn như nếu đứng ở Thiền tông đề cao “tự lực” thì sẽ không chấp nhận “tha lực” bên Tịnh độ tông và ngược lại. Song, đó là giáo pháp, nhưng chung quy giáo lý Phật dạy không hề có sự mâu thuẫn, luôn dung thông hòa hợp, chỉ có cái nhìn biên kiến mới chấp một bên mà thôi.

Trong quá trình tu học, Phật dạy đừng cầu không khúc mắc, chỉ có điều lấy khúc mắc đó để tranh biện một chiều với tâm hơn thua, được mất thì lại rơi vào “sở tri chướng”, tự mình làm chướng ngại trên lộ trình tu tập của mình bởi không thực tâm cầu thị như lời Phật dạy “nghe nhiều và học rộng, tăng trưởng căn trí tuệ” (kinh Bát đại nhân giác). Từ đó suy ra, vấn đề chay-mặn không hề chống trái nhau giữa các tông phái và các hành giả trong đạo Phật, miễn là không cố ý gieo nhân sát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thân, khẩu, ý!

Trong tác phẩm “Giáo huấn Dakini” còn gọi là “Thánh nữ kinh”, chương “Mười điều không đức hạnh” đại sĩ Liên Hoa Sanh khuyến cáo giới cấm sát sinh với định nghĩa sau đây: “Bản chất của sát sinh là làm gián đoạn tánh liên tục của sự sống. Có 3 loại sát sinh được thực hiện bởi 3 độc:
1/ Sát sinh vì tham nghĩa là giết súc vật vì tham thịt, da…của chúng
2/ Sát sinh vì sân, thí dụ giết người với ý định độc ác.
3/ Sát sinh vì si mê, nghĩa là giết không cố ý, tựa như đứa trẻ giết một con chim, hay một con kiến chết vì bị dẫm lên.
Hành động giết hoàn tất khi được làm bởi 4 phương diện sau đây:

tác phẩm “Giáo huấn Dakini”

1/ Ý nghĩ tiên khởi của chủ ý là “mình sẽ làm điều tội lỗi này!”
2/ Sự tạo ý định thành hành vi và nỗ lực trong thực hiện
3/ Việc giết xảy ra thật sự, có kinh nghiệm trong hành động
4/ Kết thúc hành động: tâm vui mừng, không cảm thấy hối hận.

Đọc đoạn văn trên chúng ta thấy giáo huấn của thánh giả Liên Hoa Sanh tương tự như lời dạy của Đức Phật khuyên tỳ kheo nên dùng “tam tịnh nhục”. Hoàn toàn không có việc dạy ăn chay và trường chay ở đây. Theo đó, những người ăn mặn theo tam tịnh nhục không phải thiếu từ bi, không phải phạm giới “sát sanh” theo biên kiến của cái gọi là Phật giáo Đại thừa Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản…Nên hiểu đạo Phật là đạo tu tâm, khai giác (nghĩ gì) chứ không phải tu khẩu (ăn gì) và trong sự ăn thì Đức Phật dạy “ăn như thế nào”, chứ không phải chủ yếu là “ăn gì”, trong kinh gọi là “đơn sơ với thức ăn”.

Trên đạo trình giải thoát, tùy theo trình độ tâm linh của mình mà hành giả giữ nhiều giới, chứ không riêng gì một giới “cấm sát sinh”. Đạo Phật trong giai đoạn, “Giải thoát kiên cố” “Thiền định kiên cố” đa phần tỳ kheo giữ “giới Tướng”; nhưng trong giai đoạn phát triển đi vào Bồ tát thừa thì “giới Tánh” chiếm ưu thế để nhập Bồ tát hạnh. Cho nên, tùy theo đạo lộ mà có những biểu trạng khác nhau, không nhất thiết phải biên kiến, miễn sao không phạm giới mới là điều cốt lõi. Gì là cốt lõi của đạo Phật trong quá trình tiến tu giải thoát: GIỚI ĐỊNH TUỆ, XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG đều nằm trong quỹ đạo Chánh pháp, tức là theo thánh ngôn của Đức Phật.

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Nếu đang ở một hoàn cảnh không có món chay, ta gác đũa nhìn người ăn mặn với thái độ tị hiềm hoặc khinh chê thì phước đâu chưa thấy, đã thấy gieo nhân tăng trưởng ngã mạn vì cho mình cao thượng từ bi hơn người. Hoặc nếu được Thầy dạy không câu nệ chay-mặn, khi đi đâu gặp bữa ăn sơ sài đạm bạc lại không muốn động đũa vì thấy thiếu thịt cá, thì tâm mong cầu thọ hưởng ngũ dục cũng sẽ làm chướng ngại không ít trên đường tu. Phật luôn dạy phải đi con đường “trung đạo” là vì thế. Luận giải vấn đề này, lời Thầy đã chỉ thẳng vào bản chất cốt lõi thuộc về tâm: “…rõ ràng sự ăn gì không phải là vấn đề giải thoát, mà phải là ăn như thế nào mới là giải thoát mà Đức Phật cho đó là 1 trong 4 phẩm hạnh ưu việt của người tu đạo Phật (1) đơn sơ với thức ăn (2) đơn sơ với tọa cụ (3) đơn sơ với thuốc men (4) đơn sơ với chỗ nghỉ. Đơn sơ nghĩa là thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt. Đó mới là tính giản đơn độc vị của đạo Phật.”. Nếu như Từ Phúc Hoa cho rằng người tu phải có “đạo hạnh” mới có thể “đuổi quỷ: thì đó không phải là cốt lõi của đạo Phật. Gì là “đạo hạnh” của người tu? Sẵn đây, con trích dẫn lời dạy của đại sĩ Quán Âm Bồ tát trong pháp liệu được phát lồ vào năm 1949 sau khi thân mẫu của Chagdud Tulku trở về từ cõi Cực lạc thuần tịnh:
” Hãy sử dụng 3 điều: Chánh niệm, Tĩnh giác, Chú tâm là nước và phân bón của đạo hạnh.
Hãy quán chiếu vô thường vì nó làm tăng trưởng đạo hạnh
Hãy bắt đầu vun trồng cây đạo hạnh bằng lòng sùng mộ vô biên
Niềm tin và sự quy ngưỡng Giáo pháp là gốc rễ của đạo hạnh
Lòng vị tha bi mẫn là thân của đạo hạnh
Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng là cốt lõi của đạo hạnh
Lục độ Ba la mật là những nhánh và cành của đạo hạnh
Hoan hỷ trước thiện hạnh của người khác là lá của đạo hạnh
Tứ nhiếp pháp để thu phục nhân tâm là hoa của đạo hạnh
Và Tánh Không với lòng bi mẫn siêu phàm là quả của đạo hạnh’
(trích đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát)
Chúng ta thấy trong những gì Quán Âm giáo huấn không thấy đề cao “ăn chay” là những viên gạch xây nhà đạo hạnh!

Hơn nữa, nếu bảo ăn chay là từ bi không sát sinh, hãy xem người làm ruộng hay làm vườn, làm rẫy, làm trang trại…họ phải khai khẩn, vỡ đất, thuốc men cho một mùa thu hoạch như ý, bao nhiêu sinh vật nhỏ bé không thể tính đếm đã phải chết để cho mùa màng được “sống”! Đừng bảo chúng là vật vô ích, ăn hại nên phải diệt trừ, mà đó chẳng qua cũng không nằm ngoài quy luật mạnh thắng yếu, bởi trái đất là ngôi nhà chung của mọi chúng sinh chứ chẳng của riêng loài nào! Như vậy để có một bát cơm chay, không đơn giản chỉ là công sức của bác nông dân, mà còn vô số sinh vật phải bỏ mình vì nó! Lại nữa, những thí chủ cúng dường vật thực cho các nhà chùa, không chỉ là nhà nông, mà còn là nhà buôn (kể cả buôn gian bán lận), và nhà đồ tể v.v… Thực tế có nhiều lò giết mổ gia súc gia cầm đã dùng tiền thu được để cúng cho nhà chùa “chuyển hóa” thành cơm chay hoặc phục vụ nhiều nhu cầu khác. Trong trường hợp này, máu thịt của chúng sinh cũng đã có trong từng bát cơm chay rồi!

Đó là một thực tế ở cõi ta bà này, không thể né tránh, chỉ có không sinh ra trong cõi đời này mới mong không “dính dáng” đến nó. Cho nên bảo rằng người ăn chay là “trong sạch” hoặc từ bi hơn người ăn mặn là chỉ thấy phần nổi mà không thấy phần chìm. Vì vậy Đức Phật đã không chấp nhận đề nghị của Đề-bà-đạt-đa từng đề xuất tăng đoàn nên tuyệt đối ăn chay, tuyệt đối sống trong rừng không thọ dụng những nhu cầu chính đáng của thế gian… (nói đến đây, chẳng hóa ra Phật tự mâu thuẫn với thuyết giảng của mình trong các kinh Lăng nghiêm, Lăng già, Đại bát niết bàn…sao? Câu trả lời đã rõ, không hề mâu thuẫn mà đó là “trung đạo”). Còn nếu ăn chay vì sở thích, vì cơ địa, vì sức khỏe…thì lại là chuyện khác.

Ăn mặn nhưng không đòi hỏi, “không giết, không bảo giết” (kinh Pháp cú), là một tinh thần “trung đạo” trong tu tập. Đó cũng là tinh thần “nhập Bồ tát hạnh” của hành giả Phật giáo Đại thừa nói chung và Mật thừa nói riêng. Ngoại trừ những món thịt được Phật khuyến cáo không nên ăn (hổ, chó, rắn, rùa, voi, ngựa…), nếu như hành giả Bồ tát thực hành Tứ nhiếp pháp (Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự) mà không hòa nhập được với chúng sanh bằng một việc nhỏ là ẩm thực, thử hỏi còn làm được việc gì? E rằng thái độ kỳ thị chay-mặn này sẽ là một rào cản lớn trong quá trình tu tập. Vượt qua chướng ngại này sẽ là một bước cần thiết để người con Phật thong dong trong hành trì Phật pháp nhằm được tự lợi và lợi tha.
Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
Om Ah Hum!

Trò: Mật Kiên.

11/04/2014


Bài liên quan: BỮA TIỆC THẾ GIAN MANG TÌNH ĐẠO VỊ

Bản dịch tiếng Anh: “THREE KINDS OF PURE MEAT”

 1. Mật Hải says:

  Mô Phật,
  Chúng con đảnh lễ tạ ơn Thầy đã từ bi khai sáng cho chúng con!

  Cảm tạ huynh Mật Kiên đã có bài viết luận giải, phân tích làm sáng tỏ, tường tận hơn những ẩn ý thâm sâu từ lời dạy của Thầy, của đức Phật và chư thánh đức. Mật Hải thật hoan hỷ với bài viết của huynh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh đều có duyên lành hạnh ngộ Đạo sư mà nhanh chóng được đón nhận ánh sáng trí tuệ từ thân tâm Ngài.

  Om Ah Hum!

  • nguyen hanh says:

   con chao thay,
   con da doc bai nay a!
   con cam on thay va huynh mat kien!

   • Mạc Thị Duyên says:

    kính bạch thầy!

    kính đạo huynh mật Kiên con rất thấm câu “quả là máu thịt của chúng sinh đã có trong từng bát cơm chay rồi” quả là không phải cứ ăn chay mới là tu tập nhưng con trộm nghĩ  có 1 điều là có nhưng người “sát sanh” là công việc là mưu sinh của họ thì sao ạ cuộc sống xô bồ trăm người trăm việc đâu phải ai cũng muốn mà được đâu ạ ví dụ như những thợ thịt lợn,thịt gà… đó là công việc của họ tự trước đến nay không làm nữa thử hỏi họ biết làm gì để kiếm sống,và những con người khác lấy gì để phục vụ bữa ăn hàng ngày âu cũng là vì cuộc sống thôi mà có những công việc dù ta không muốn cũng vẫn phải làm.

    con mạo muội được đưa ra ý kiến của mình nếu có vô tình phạm lỗi con xin được xám hối

  • Mô Phật.
   Kính bạch Thầy.
   Con cảm tạ Thầy đã dạy chúng con cách ăn chay đúng đắn.
   Cảm tạ Đạo huynh Mật Kiên đã thêm một lần nữa, thị hiện lại lời giảng dạy của Thầy một cách rõ ràng, mạch lạc và dê hiểu.
   Con 1 tháng ăn chay 2 lần do gia đình tập cho từ bé. (Tổ tiên bên ngoại bỏ hết gia sản lên rừng núi sâu tu tập, không màn thế sự). Khi ăn chay ngồi cùng đồng bạn, đồng nghiệp, họ có khi vô tình chạm phần chay mặn riêng biệt, con cũng giận, nhưng vẫn cảm giác có gì đó không đúng.
   Mỗi bước chúng ta đi cũng vô ý làm lìa đời không ít sinh vật bé nhỏ.
   Con duyên đưa đẩy 1 năm nay về vùng sâu vùng xa. Dù không nguyện ý nhưng đã học tập được rất nhiều, con đã lĩnh hội được lời dạy trong bài.
   Con đảnh lễ tạ ơn Thầy từ bi khai sáng chúng con
   Cầu nguyện Thầy sẽ mãi là vị Thầy đáng kính trọng của chúng con.

 2. Mật Kiên says:

  Mật Kiên cảm ơn Huynh đã đọc và chia sẻ.

 3. Mật Trí Vũ says:

  Mô Phật
  Cảm tạ huynh Mật Kiên đã giúp cho đệ giải tỏa được những thắc mắc bấy lâu nay đã và đang chờ dịp nhờ vị thầy từ bi khai thị. Bài viết của huynh như một bảng chỉ dẫn đường cần thiết cho những đạo hữu mới vừa khởi hành trên đại lộ tu tập như đệ. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

  • Mật Kiên says:

   Hoan hỉ cùng Mật Trí Vũ!

  • Nguyên Thành
   nguyenthanh says:

   Trời Sài Gòn chuẩn bị ngập lụt, Mật Trí Vũ ạ! Viết hay như vậy mà “ẩn diện mai danh”! Mong những lần khác nữa nhé!

 4. Minh Nhân says:

  Mô Phật,
  Tôi cũng xin mạo muội nương theo lời Thầy dạy và luận giải của đạo hữu Mật Kiên mà đóng góp thêm đôi điều để quý pháp hữu cùng tham kiến.

  Theo kinh điển nhà Phật xác quyết thì sự khiếm khuyết về đạo đức, luân lý nơi mỗi cá nhân còn nghiêm trọng hơn là việc ăn thịt (hay “ăn mặn” – theo cách nghĩ, cách nói của người đời!?).
  Kinh Hôi Thối (Amagandha), thuộc Kinh tập, Tiểu Bộ I đã nói rõ về quan điểm này. Theo đó, khi có một người Bà la môn (người theo Ấn độ giáo) ăn chay trường đến gặp Đức Phật Ca Diếp (Kassapa) và chỉ trích những tội lỗi của việc sử dụng cá thịt. Phật Ca Diếp đã trả lời rằng, đồ ăn hôi thối không phải là cá thịt mà chính là sự ô uế của thân tâm biểu hiện bằng 10 nghiệp bất thiện của thân, khẩu và ý. Chính sự cấu uế này đã hủy hoại tư cách đạo đức của một người chứ không phải vì ăn thịt cá. Sau đó ngài thuyết bài kệ rằng:

  “Sát sanh và hành hình
  Đã thương và bắt trói
  Trộm cắp và nói láo
  Man trá và lừa đảo
  Giả bộ kẻ học thức
  Đi lại với vợ người
  Đây là đồ ăn thối
  Ăn thịt không phải thối.”

  Như vậy rõ ràng kinh điển nhà Phật đã không dạy rằng việc ăn cá thịt là bất tịnh, hôi thối… Thế mà ngày nay có nhiều người lại lầm tưởng cho rằng việc ăn chay trường của mình là cao thượng, thanh tịnh (giống như người Bà la môn trong kinh nêu trên) rồi quay sang chỉ trích việc ăn mặn, thậm chí ăn chay giả mặn, có hơi hám mùi vị giống thức ăn mặn là bất tịnh, sẽ bị ô nhiểm, bị đọa lạc… Chiếu theo kinh điển nhà Phật, những ai đó có lối suy nghĩ và hành động như thế đã không phải là một Phật tử chân chánh (vì đã không hiểu và hành đúng theo lời Phật dạy), thì họ đâu đủ tư cách gì để quay sang dạy đời người khác học Phật, tu Phật?! Đức Phật từng xác quyết rằng “tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta vậy!”.
  Cầu mong tất cả chúng sanh sẽ có duyên lành tin sâu và hiểu rõ lời dạy của đức Thế Tôn để hành đúng theo lời dạy của Ngài mà đặng an vui đời này, giải thoát đời sau.
  Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!

 5. Mật Kiên says:

  Cảm ơn đạo hữu Minh Nhân đã luận giải thêm và cung cấp thêm một luận cứ quan trong từ kinh điển Phật môn (Kinh Hôi Thối (Amagandha), thuộc Kinh tập, Tiểu Bộ I). Đây là một trong những cơ sở để xác quyết vấn đề đã nêu.

 6. Mật Thủy says:

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã nương theo trí huệ đạo sư mà viết bài viết “đả thông” tư tưởng của những ai cố hữu bám chấp việc ăn chay, xem đó là “giá trị ảo” của việc tu tập mà xem thường, khinh chê người khác. Vấn đề này dường như đã ăn sâu bám rễ vào tư tưởng của hàng Phật tử ở nước ta. Qua sự minh định, phân tích với những luận giải sắc bén này, đệ cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên đọc được sẽ hoàn toàn xả bỏ được những biên kiến bám chấp của mình, đi trên con đường trung đạo mà đức Phật đã từ bi chỉ ra, từ đó thong dong trên đạo lộ giải thoát, tiến đến trí huệ viên mãn!

 7. Mật Kiên says:

  Mong được như vậy. Cảm ơn Huynh.

 8. Mật Thắng - Mật Linh says:

  Đệ rất hoan hỷ với bài viết của huynh,luận cứ rõ ràng sắc bén khiến người đọc cảm thấy phấn chấn tinh thần, không còn e dè ngần ngại mà sẽ mạnh dạng tiến gần với Phật Pháp hơn, bởi sự gò ép về sự chay mặn rất khổ sở. Đệ cầu nguyện cho chúng sanh hiểu rõ vấn đề này để cảm nhận được tu Phật không khó mà là tu đúng Pháp và quan trọng hơn là phải tìm được vị Thầy chân chính truyền Pháp đích thực, được Ngài dạy những gì nên làm và những gì không nên làm để trong tương lai đều đạt được hạnh phúc Phật tánh. om ah hum

  • Nguyên Thành
   nguyenthanh says:

   Chúng ta đã tu thì không ngại gian khổ, chỉ có điều những gì không đáng chịu đựng, xả ly thì ta không làm, cho nên Đức Phật dạy: “Xả ly những gì đáng xả ly, hiểu biết những gì đáng hiểu biết, tu những pháp đáng tu. Đó gọi là Đức Phật”!Ăn chay không phải là giới luật nên tự nhiên mà hành xử, thích thì ăn, không thì thôi, chẳng qua là thói quen, nhưng nên tập trung vào chánh tư duy về khai giác thì tốt hơn, tựa như mua nhà đừng nên chọn vì cửa sổ đẹp mà trả liền cho cả một căn nhà!

 9. Tâm Châu Anh says:

  Con xin cảm ơn Thầy và huynh Mật Thủy!

  Thưa Thầy, Thầy có thể xem xét bổ sung thêm tính năng Share trên Chanhtuduy, để có thể kết nối với Facebook được không ạ? Như vậy chúng con và các đạo hữu có duyên lành ghé qua đây sẽ tiện lan tỏa thông tin hơn.
  Kính,
  Tâm Châu Anh

  • Nguyên Thành
   nguyenthanh says:

   Thầy không thạo công nghệ thông tin, chỉ biết đánh máy viết bài. Các trò khác ở Mật gia Song Nguyễn cũng vậy. Cho nên sau này, có điều kiện Thầy sẽ làm. Tuy nhiên, đạo Phật lấy chữ duyên làm đầu trong tiếp cận tâm linh nên không tha thiết với sự nối kết ấy! Cảm ơn Tâm Châu Anh đã có nhã ý hỗ trợ tính lan tỏa ấy cho Mật gia Song Nguyễn. Kỳ lạ một điều muốn nói cho trò hay là 2 hôm trước Thầy muốn liên hệ tin tức với trò nhưng pháp sự cứ nối đuôi nên trôi qua ý tưởng đó. Bất ngờ hôm nay trò lên comment, quả thật mừng! À, Huyền Trang hứa thứ 7 tuần nầy đến Mật gia. Thầy gửi sách và pháp liệu cho Huyền Trang đem đến trò được không?

 10. Tâm Châu Anh says:

  Thưa Thầy, con vẫn theo dõi web thường xuyên và share một số bài lên Facebook của con. Con thấy thanh niên trẻ tầm tuổi con và các em 9x có tâm hướng đạo nhưng thiếu người định hướng, nên có nhiều việc sai lầm như phá thai, v.v…thành thử các pháp liệu trên Chanhtuduy rất quý báu. Vậy khi web mình chưa có nút Share con sẽ tiếp tục share thủ công như trước.

  Con xin tri ân Thầy đã có ý cho con tài liệu, Huyền Trang sẽ thay con nhận lãnh ạ. Nhận về con đọc, hiểu xong tùy duyên sẽ sao chép cho người khác.
  Con kính chúc Thầy và Huynh đệ Mật gia sức khỏe!

 11. Mô Phật,
  Con tạ ơn Thầy đã khai sáng, giúp cho con hiểu rõ hơn về việc ăn chay và ăn mặn.
  Cảm tạ huynh Mật Kiên đã góp thêm bài luận sắc sảo, với luận cứ và luận chứng thuyết phục.

  Quả thật đối với Phật tử không phải ai cũng ăn chay được, nhất là ăn chay trường lại càng khó. Đúng như luận giải Thầy đã đưa ra, có những cư sĩ ăn chay trường được thì quay ra chê trách người khác và trở nên cao ngạo. Điều này thể hiện rất rõ ở đất nước Ấn Độ, tín đồ đạo Hindu ( đạo Hindu chiếm đến 80% dân số) chủ yếu ăn chay và theo thống kê của chính phủ có tổng cộng 220 triệu người ăn chay (con số cao nhất thế giới).

  Họ kiên quyết không đụng đến thịt và những người ăn chay cũng không muốn những kẻ “phàm tục” sống gần họ.Ở thành phố Mumbai chẳng hạn, nếu bạn là người ăn thịt cá thì sẽ khó lòng mà mua hay thuê được một ngôi nhà. Khi đi tìm nhà, câu hỏi bạn thường nghe nhất là: “Ông/bà ăn chay hay ăn thịt?”Nếu bạn trả lời “ăn thịt” thì coi như không còn gì để nói nữa! (Nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/news1/pages/200622/150380.aspx)

  Nếu cho rằng ăn chay là từ bi, thì đất nước Ấn Độ hẳn phải có một xã hội tốt đẹp, mới thể hiện sự tương ưng giữa chánh báo và y báo. Thế nhưng chúng ta lại thấy hoàn toàn ngược lại, xã hội Ấn Độ có một sự phân chia giai cấp cực kỳ khốc liệt và tàn nhẫn. Đặc biệt tình trạng cưỡng hiếp xảy ra liên tục như cơm bữa tại đất nước này mà báo chí đã đưa tin.

  Như vậy, cư sĩ Phật giáo phải lấy trí tuệ làm nghiệp và không chấp vào việc ăn chay ăn mặn , nhằm mục đích tuỳ thuận chúng sinh nhằm hoằng dương chánh pháp.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Ah Hum.

 12. Mật An says:

  Bạch thầy,
  Từ ngày bước chân vào mật gia Song nguyễn, cách nhìn chay- mặn của con đã thay đổi rất nhiều. Con thấm thía lời dạy của thầy “ Đơn sơ với thức ăn”. Và qua bài viết của huynh, đệ hiểu ra “ …bảo rằng người ăn chay là “trong sạch” hoặc từ bi hơn người ăn mặn là chỉ thấy phần nổi mà không thấy phần chìm”. Cư sĩ phải lấy trí tuệ làm đầu chứ không đánh giá và nhìn nhận mọi sự vật qua việc ăn gì, mà phải là ăn như thế nào. Con cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 13. Mật Hạnh Giác says:

  Bạch Thầy,
  Tạ ơn Thầy đã giản giải những lời vàng cho chúng đệ tử nghe về vấn đề chay-mặn. Con đã dần dần không còn chấp nhất về vấn đề chay-mặn như trước nữa. Nay được huynh Mật Kiên nương theo oai Thầy và Bổn Tôn mà trích dẫn thêm kinh điển, pháp đệ vô cùng hoan hỷ và tường tận hơn về vấn đề này.
  “đạo Phật là đạo tu tâm, khai giác (nghĩ gì) chứ không phải tu khẩu (ăn gì) và trong sự ăn thì Đức Phật dạy “ăn như thế nào”, chứ không phải chủ yếu là “ăn gì”, trong kinh gọi là “đơn sơ với thức ăn”
  Nguyện cho con và chúng sanh không chỉ trong việc ăn uống mà trong đời sống hằng ngày đều thành tựu con đường Trung Đạo.
  Nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và các huynh đệ kim cang được trường tồn để tiếp dẫn chúng sanh trên đạo lộ Giải Thoát.
  Om Ah Hum.

 14. Mật Tịnh Giác says:

  Mô Phật,
  Pháp đệ cảm tạ Đạo huynh Mật Kiên đã viết bài về vấn đề chay mặn với những luận giải và luận cứ thật rõ ràng, chi tiết và sâu sắc.
  Cầu chúc Đạo huynh và gia quyến vạn sự cát tường, thân tâm an lạc!
  Kính bạch Thầy,
  Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
  Nguyện cầu Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  OM AH HUM

 15. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.
  Cám ơn Huynh Mật Kiên đã có bài tự bạch thật ý nghĩa.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 16. Mật Tịnh Tâm says:

  Mô Phật,
  Pháp đệ cảm tạo Đạo huynh Mật Kiên đã có bài phân tích thấu đáo, giúp cho đệ có sự vững tâm trong vấn đề thọ thực. Bài này huynh đã viết cách đây 1 năm rồi mà bút lực của huynh sắc bén đến vậy, nên không lạ gì những bài của huynh càng ngày càng lôi cuốn.
  Về vấn đề chay-mặn, đệ càng ngày càng cảm nhận nó chẳng có liên quan gì đến việc tu học cả, mà đệ cũng chưa thấy có kinh Phật nào nói là ăn chay để trưởng dưỡng tâm Từ Bi cả, hoặc có chăng là do lời các vị tiền bối để lại mà cũng chắc là theo lối mòn tu học theo truyền thống. Mà Thầy đã dạy truyền thống chẳng đáng tin!
  Đệ một lần nữa tán thán góc nhìn của huynh và chúc huynh sức khỏe!
  Trò xin đảnh lễ Thầy mình!
  Om Mani Padme Hum

 17. Mật Nhị Khang says:

  Mô Phật!
  Pháp đệ Mật Nhị Khang hoan hỷ với bài chia sẻ về vấn đề chay – mặn đối với người tu Phật. Bằng các luận cứ , luận chứng nhà Phật để minh chứng rằng, không có một xác quyết nào bắt buộc người tu tập phải ăn chay. Trong kinh điển chỉ ra rằng người tu Phật chỉ cần thực hiện (1) đơn sơ với thức ăn (2) đơn sơ với tọa cụ (3) đơn sơ với thuốc men (4) đơn sơ với chỗ nghỉ. Như vậy, khi hiểu được giáo lý Phật đà chánh pháp sẽ hiểu được phương diện để biết loại bỏ bản ngã, thông qua từng hành động, biểu trạng. Trong trường hợp ở đây, đó chính là vấn đề ăn chay, ăn mặn với người tu phật chân chánh không phải là điều cốt yếu của người tu Phật. Là người tu phật phải lấy chuyển hóa Tâm là nền tảng giác ngộ.
  Cầu chúc huynh hanh thông thế sự.
  Cầu chúc tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.

 18. Thanh thuy says:

  Thua thay con doc song bai nay roi ah

 19. Mat Kha Phuc says:

  Đệ vô cùng hoan hỉ với bài viết của huynh Mật Kiên với nhiều luận điểm, luận cứ rõ ràng giải thích cho vấn đê chay- mặn.
  Kính bạch Thầy,
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy từ bi ban cho chúng con trí huệ chánh pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Đệ hoan hỷ tán thán bài bài viết này của Đạo huynh Mật Kiên. Qua đó giúp người tu tập hiểu được ăn chay ăn mặn không phải là đưa đến giải thoát, mà là cách thọ dụng như thế nào để không bị sát sanh, như lời Phật dạy nên dùng theo “Tam tịnh nhục” (1/không thấy con vật bị giết. 2/Không nghe con vật kêu la. 3/Không nghi con vật bị giết vì mình).
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh dùng được thực phẫm thiền định.
  Om Ah Hum.

 21. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Đệ hoan hỷ tán thán bài bài viết này của Đạo huynh Mật Kiên. Qua đó giúp người mới chập chửng trên con đường tu tập hiểu được ăn chay ăn mặn không phải là đưa đến giải thoát, mà là cách thọ dụng như thế nào để không bị sát sanh, như lời Phật dạy nên dùng theo “Tam tịnh nhục” (1/không thấy con vật bị giết. 2/Không nghe con vật kêu la. 3/Không nghi con vật bị giết vì mình).
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh dùng được thực phẫm thiền định.
  Om Ah Hum.

 22. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Trước kia ko những con mà tất cả mọi người đều suy nghĩ lệch lạc. Nay con đã hiểu chay mặn không quan trọng. Đối với MGSN thì không ăn chay, không ăn mặn, không sát sanh.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai giảng khuất mắc này.
  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô!
  Om mani padme hum!

 23. Như Mai (Hà Nội) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. XIn tán thán công đức của đạo huynh Mật Kiên về bài phân tích sâu sắc và rõ ràng này.

  Nam mô A Di Đà Phật

 24. Đức Thành Minh says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con là Phật tử bên hệ Tịnh Độ, Con đã ăn chay trường được mấy tháng qua, nhưng vì hoàn cảnh nên con đã ăn mặn lại được mấy ngày, lúc ăn mặn lại trong tâm con rất mâu thuẩn không biết như vậy là đúng hay sai. Tuy nhiên, sau khi con đọc xong bài phân tích này thì lòng con giác ngộ và hiểu thêm về giáo lý của Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Chánh Tri
   Chánh Tri says:

   Trò đừng áy náy và mặc cảm bởi vì đạo Phật là “duy tuệ thị nghiệp”. Nếu tu Phật mà chấp vào ăn gì, uống gì sẽ là một đặc tính của loài quỷ, thường quan trọng việc ăn, uống. Hãy xem ở Ấn Độ người dân ăn chay 80% nhưng nạn cưỡng hiếp phụ nữ ở đây là một nỗi ám ảnh cho người dân và người nước ngoài. Ăn chay hay mặn không quan trọng, quan trọng là ăn như thế nào! Giới luật thì có phạm trù giới tánh và giới tướng.Mừng cho trò đã hiểu.
   Thân.

 25. Mật Giác Hương (CAM HUONG) says:

  THUA THAY CON DA DOC BAI NAY ROI CON CAM ON THAY

 26. Mật Minh Trí says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Nguyễn Thị Diễm Tình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.

  • Minh phương says:

   Kính bạch thầy!  

   Con đã đọc bài này rồi ạ. 

   Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh! 

 28. Thanh Hoài says:

  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi !
  Con cám ơn Thầy và sư huynh Mật Kiên ạ !

  • Chánh Tri
   Chánh Tri says:

   Đây là thực nghĩa của sự thọ thực gọi là đơn sơ với thức ăn!

 29. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm tạ ơn thầy đã khai thị cho con được khúc mắc ,mẫu thuấn trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một gia đình.
  Trong sinh hoạt hằng ngày đi chợ nấu nướng cho gia đình Cha,mẹ,con cái .bản thân mình ăn chay nhưng cũng k thể bỏ việc chăm sóc gđ .cố gìn giữ k cho thứ kia vào rồi nồi nọ xoong kia,rất phúc tạp.chưa kể hằng ngày vẫn phải đi chợ chọn nào là thịt .cá vv…sao cho tươi .để đảm bảo an toàn sức khỉe cho gđ. Dốt cuộc hằng ngày vẫn phải va chạm rất khó có thể tránh đc.sau con cũng nghĩ cứ sinh hoạt .ăn uống bt và ăn như thế nòa cho hợp lí cho bản thân,mọi ng cùng thiair mãi vui vẻ .thế tâm mình mới đc thật sự thoải mãi vui vẻ .
  Giờ đây ơn thầy đã khai thị cho con hiểu rõ hơn ăn như thế nào cho đúng cách.
  Mật Tấn khải cám ơn Đạo huynh Mật Kiên chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh

 30. Mật Phụng says:

  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Kiên đã giúp cho chúng sanh hiểu được ý nghĩa sâu sắc của việc ăn chay- mặn trong quá trình tu tập để giải thoát.
  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh hữu duyên.
  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài chia sẽ của sư huynh Mật Kiên và con hiểu:
  Lời Đức Phật dạy rằng ăn gì không phải là vấn đề giải thoát mà là như thế nào mới là giải thoát “Đơn sơ với thức ăn” là 1 trong 4 điều ưu việt của người tu đạo.
  Ăn mặn mà “không đòi hỏi, Không giết, không bảo giết” là một tinh thần “Trung đạo” trong tu tập, ngoại trừ thịt của những con vật mà Đức Phật khuyến cáo không nên ăn( Hổ, chó, rắn, rùa, voi, ngựa).
  Om Mani Padme Hum.

 32. Đặng văn đức says:

  Con kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết AN CHAY VÀ AN MẶN (Của Huynh Mật Kiên)
  Con cảm tạ ơn Thầy.Cô
  Và cảm ơn (Huynh Mật kiên)
  Om mani parmehum

 33. Chu Thị Hồng Đăng says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 34. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con
  Mô Phật
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo Huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết nói về vấn đề ăn chay, ăn mặn rất lợi lạc này, thời gian trước kia khi chúng đệ chưa được theo chân VỊ THẦY để được Thầy chỉ dậy cho thế nào là giáo pháp đúng, phương pháp đúng, chúng đệ cũng đã từng vô minh tự gò ép bản thân ăn chay trường để rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, không thể hoàn thành tốt công việc thế sự, tâm sinh ra cáu gắt, và nhiều hệ lụy, chúng đệ ăn chay, làm ảnh hưởng khổ cả con cái, chúng đệ nhận thấy bản thân thật may mắn và nhận được ân phước quá đỗi lớn lao từ Đức Bổn Tôn đã gia hộ cho chúng đệ gặp được Vị Thầy chân chính từ bi và trí huệ đúng lúc và kịp thời điểm, đó là Thầy THINLEY NGUYÊN THÀNH, THẦY đã cứu vớt chúng đệ ra khỏi vũng lầy tăm tối của sự vô minh, chứ nếu không giờ này chúng đệ sẽ bị lún sâu vào con đường tà kiến, giờ đây chúng đệ đã được sống trong ánh sáng chánh kiến từ vị Thầy ban cho thông qua các lời dậy từ các bài viết, bài giảng của Thầy, chúng đệ nhận ra trên con đường tu tập tìm cầu giải thoát không được Vị Thầy chỉ dậy thì thật là nguy hại vô cùng, đệ cũng có lời cảm ơn các chư huynh kim cang đã có những chia sẻ qua các bài viết, các comment giúp cho chúng đệ được hiểu biết thêm về các góc cạnh Tâm linh.
  Con thành tâm Đảnh Lễ tạ ơn vị Thầy đã kiên trì chỉ dậy cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu được hạnh phúc của Phật tánh
  Pháp đệ cầu nguyện cho toàn thể gia quyến của Đạo huynh Mật Kiên được mạnh khỏe, hanh thông thế sự, đời đạo song hành
  OM MA NI PADME HUM

 35. Phong Lữ says:

  Mô Phật!

  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ.

  Om Ah Hum.

 36. Mật Tuấn Giác says:

  Thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này
  con cảm ơn Thầy.
  Om mani padme hum.

 37. Mật Thuận Nữ ( Cao Hoài My) says:

  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 38. Mật Nghiêm Giác says:

  Mô Phật

  Pháp đệ vô cùng hoan hỷ bài viết của Đạo huynh Mật Kiên

  Đây cũng là vấn đề đệ thắc mắc bấy lâu nay mà không có câu trả lời cho thỏa đáng. Hôm nay đọc được bài này đệ đã hiểu rõ hơn về việc ăn chay – ăn mặn

  Cảm ơn huynh bài viết rất lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên sức khỏe, tu tập tinh tấn, hanh thông việc đời việc đạo

  OM MANI PADME HÙM.

 39. Lê Thị Nguyệt says:

  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này của Thầy. Qua đây đã giúp cho con nhận thấy biết đúng về vấn đề ăn chay – ăn mặn và chuyển hóa tâm mình
  Con xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và chọn ngày tốt lành !

 40. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bqì viết của huynh Mật Kiên ạ!
  Đệ hoan hỉ tán thán với đạo hạnh của huynh!
  Ăn chay hay mặn không phải là ăn gì mà ăn như thế nào? Đức Phật đã dạy “Đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với chỗ nghỉ…”!
  Vị thầy của chúng ta nưong tựa vào giáo pháp, giáo điển đã giảng: Có gì dùng nấy, không giết, không bảo giết… là không phạm tội sát sinh!
  Huynh cũng chỉ ra rằng; để có được hạt cơm, hạt gạo cúng dường người nông dân cũng đã phải giết hại “chúng sinh” vì qui luật của “cuộc sống”… Vậy nên việc ăn chay hay mặn là ăn như thế nào?
  May thay, nhờ chanhtyduy.com nhờ ơn Vị thầy, Bổn tôn, đạo sư Dakini mà con đã được biết và thực hành: pháp thiền động( 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, trong đó; khi ăn ta “Cầu nguyện tất cả chúng sinh được dùng thực phẩm thiền định!).
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Om Mani Pahme Hum!

 41. Nguyễn Thị Thương says:

  Thưa Thầy con đã đọc đến bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ Và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

 42. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ạ.
  Om mani padme hum.

 44. Nguyễn Thành Trung says:

  Kính bạch thầy! Con đã đọc được bài này và hoan hỉ Đón nhận lới thầy dạy.

 45. Mật Huệ Thành says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài DÙNG TAM TỊNH NHỤC đôi điều tự bạch. Đệ cũng hoan hỉ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã giúp cho mọi người khi mới tìm hiểu về Đạo Phật có cái nhìn đầu tiên cũng như không đánh giá sai về lời dạy của Đức Phật 1. Đơn sợ với thức ăn 2. Đơn sợ với tọa cụ. 3, đơn sơ chỗ nghỉ .4, đơn sợ thuốc men. Về việc ăn chay về mặt tích cực đánh thức và trưởng dưỡng lòng từ bi với chúng sinh muôn loài. Còn trái lại sẽ tạo ra bản ngã đem so sánh để đánh giá mức độ nhiều ít của việc ăn chay để khoe với mọi người để cho mọi người thấy được sự kiên nhẫn và từ bi khi nói đến ăn chay.
  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu Phật tánh.
  Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khỏe vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om mani padme hum!

 46. Hoàng Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 47. Mật Tuyên Pháp says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên. Qua bài viết con đã hiểu hơn về việc ăn chay và sát sanh
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, tinh tấn tu tập, đời đạo song hành
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 48. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 49. Mật Bích Đào says:

  Thưa Thầy con Mật Bích Đào_Đào Thị Châu đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 50. Đào tùng lâm says:

  Kính bạch Thầy …!!!!
  Con là đào tùng lâm , con ở quảng ninh . Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Cám ơn huynh ” mật kiên” đã phân tích lập luận cho đệ và các đạo hữu biết “ăn chay và ăn mặn”
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ thầy , cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh và giác ngộ ra nhiều điều đừng u mê nữa

 51. Mật Thủy Hà says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết của Đạo huynh Mật Kiên. Cảm ơn huynh đã chia sẻ một bài viết lợi lạc về vấn đề ăn chay – ăn mặn. Cầu nguyện tất cả chúng sanh sẽ có sự hiểu đúng theo quỹ đạo chánh pháp về vấn đề này.

  Om Ah Hum.

 52. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài “Dùng tam tịnh nhục – Đôi điều tự bạch” rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om mani padme hum.

 53. Quảng Thắng says:

  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

 54. Đỗ thị Thuỳ linh says:

  Kính bạch thầy
  Con là đỗ thị Thuỳ linh ở hạ long quảng ninh . Con hoan hỷ khi đọc các bài trên chanhtuduy.com… Chúc thầy luôn mạnh khỏe

 55. Phạm Hoàng Anh says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này ạ.
  Những câu từ của bài viết này thật sự rất thấm thía.
  Cảm ơn Thầy Cô ạ
  Kính chúc sức khoẻ Thầy Cô dạy bảo chúng con những điều hay ạ.

 56. Mật Pháp Yến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Rõ ràng có vài người vì sự ăn chay của mình mà thể hiện rõ sự ngã mạn,thể hiện thái độ khinh chê, cho rằng mình từ bi và có đạo hạnh cao hơn người khác, thì phước đức đâu chưa thấy, đã thấy gieo nhân tăng trưởng ngã mạn vì cho mình cao thượng hơn người . Nhưng họ không biết rằng, Đức Phật đã dạy lấy duy tuệ thị nghiệp làm trọng yếu. Chứ không phải qua việc ăn chay hoặc chay trường mà cho đó là giải thoát. Cũng như lời Thầy dạy: ” Rõ ràng sự ăn gì không phải là vấn đề giải thoát, mà phải ăn như thế nào mới giải thoát mà Đức Phật cho đó là một trong bốn phẩm hạnh ưu việt của người tu đạo Phật. Đó là đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với toạ cụ, đơn sơ với chỗ nghĩ, đơn sơ với thuốc men. Đơn sơ nghĩ là thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt. Đó mới là tính giản đơn độc vị của đạo Phật”.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy,Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hùm.

 57. Trần Văn Hùng says:

  Kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ và giúp đệ hiểu rõ hơn. Ăn gì không phải là vấn đề giải thoát mà phải ăn như thế nào mới là vấn đề giải thoát.
  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến với Thầy, Cô.

 58. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani Padme hum.

 59. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết : DÙNG TAM TỊNH NHỤC đôi điều tự bạch của Đạo huynh Mật Kiên.
  Cảm ơn Đạo huynh đã nương theo trí huệ vị Thầy , Bỗn tôn, Dakini mà viết bài cùng với nhiều dẫn chứng sâu sắc cho việc ăn chay hay ăn mặn .

  Cầu nguyện Đạo huynh Mật Kiên luôn được hanh thông thế sự, đời đạo song hành.

  Kính Bạch Thầy!
  Con cầu nguyện cho nhiều người hữu duyên được biết đến bài viết này và trang mạng chanhtuduy.com để xả ly những bám chấp về việc ăn chay mới là tu Phật đã ăn sâu trong tiềm thức mọi người.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 60. Đinh Trường says:

  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ.

 61. Đào Thanh Thúy says:

  Kính bạch thầy !
  Con đã đọc xong bài viết này,
  Con xin cảm ơn Thầy ạ!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Chào mừng con đến chanhtuduy.com!

   • Đào Thanh Thúy says:

    Con cảm tạ Thầy đã để ý đến con!
    Trong tâm con từ lâu đã rất mong mỏi được học Đạo nhưng trí tuệ vẫn rất u mê, nhu nhược.
    Con chỉ mới biết luật Nhân quả và rất sợ nó thành ra con làm gì cũng sợ, sợ phạm lỗi , sợ gây nghiệp, sợ không giúp đc ngkhác, sợ từ chối sẽ gây sự hằn học, hận thù.
    Vì thế nên con luôn hay bị lo nghĩ quẩn quanh không được an tâm…

    • Nguyên Thành
     Nguyên Thành says:

     Đạo Phật là con đường giúp chúng sanh không sợ hãi. Sợ hãi chỉ đến với kẻ ngu không đến với bậc trí! Muốn đạt trí tuệ phải đọc kinh điển thông qua chanhtuduy.com. Trò ở nơi nào?

     • Đào Thanh Thúy says:

      Thưa thầy con ở Hà Nội ạ!
      Thiện duyên thế nào hôm qua con mới quen bạn Mật Hồng Vân và được bạn chỉ dẫn con đến chanhtuduy.com ạ !
      Vô cùng hoan hỉ thưa Thầy!

 62. Đào Thanh Thúy says:

  Con cảm ơn Thầy đã chỉ bảo ạ !

 63. Huy Hoàng says:

  Kính bạch thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Cám ơn thầy đã giúp con hiểu rõ được vấn đề ăn chay và ăn mặn .

  Con cầu nguyện sức khỏe trường tồn của thầy cô.

 64. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Cảm ơn Đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ .Cầu nguyện Đạo huynh Mật Kiên và gia đình sức khỏe hanh thông thế sự đời đạo song hành.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Vũ Tuấn Nam says:

  Kính Bạch Thầy. Con tên là Vũ Tuấn Nam con đến từ "Hạ Long – Quảng Ninh"!. Con đã đọc bài viết này rồi ạ ! . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyên cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

 66. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài chia sẻ của Đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ khi đọc bài viết này của huynh, đệ cảm ơn huynh đã luận giải, phân tích làm rõ thêm lời dạy của Thầy về vấn đề  ăn như thế nào để tiện ích cho việc tu tập mà người tu vẫn giữ được giới luật là không sát sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho  sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 67. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy!!!!!!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!!!!!!!!!!!!!!!!

 68. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi.
  Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết chia sẻ của Đạo huynh Mật Kiên qua bài này Mật thúy hiểu được nhiều điều cầu mong tất cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm

 69. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

  Đệ cảm ơn và hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên.

  Qua bài viết cùng với những luận giải rõ ràng, chi tiết, đệ đã hiểu rõ hơn về vấn đề ăn chay-ăn mặn.

  Cầu nguyện cho huynh tinh tấn vui tu, đời đạo song hành, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om mani padme hum!

 70. Mạc Thị Linh says:

  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm ơn thầy ạ

 71. Mật Đan says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết của Đạo huynh Mật Kiên, những comment của Thầy và các huynh rồi ạ.
  Pháp đệ hoan hỷ khi đọc xong những dòng chia sẻ của Đạo huynh Mật Kiên. Cầu nguyện cho Đạo huynh Mật Kiên có nhiều sức khoẻ, hanh thông thế sự.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 72. Hoàng Văn Thái says:

  Kính bạch thầy con đã đọc bài này ạ

   

 73. Lê thịnh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài rồi ạ .
  Con cảm ơn Thầy

 74. Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Cầu nguyện cho nhiều bạn đọc sẽ tiếp cận được bài viết này để có cái nhìn rõ ràng hơn về việc sử dụng thực phẩm theo quan điểm Phật Giáo. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắt chặt cội gốc các điều lành.

  Om mani padme hum.

 75. Hai Nguyen says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này.

  Kính

 76. Nguyễn Thị Nhớ says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 77. Trần Văn Quý says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi!

 78. Tạ xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này
  Con cảm ơn thầy ạ

 79. Đỗ Thị Phượng says:

  Con kính Bạch thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Con cảm ơn Thầy ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum

 80. Đỗ Thị Phượng says:

  Con kính Bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.con cảm ơn Thầy
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum

 81. Đỗ Thị Phượng says:

  Con kính Bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum

 82. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 83. Dao Quang Trung says:

  Thưa thầy,

  Thưa Huynh Mật Kiên,

   

  Thật là một bài quá tuyệt vời để khai sáng cho chúng đệ tử.

  Con đã đọc và cảm kích vô cùng.

  Con cầu nguyện sức khỏe cho thầy và huynh vì lợi ích chúng sanh.

   

  Om mani Padme hum!

 84. Maianh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài Dùng Tam Tịnh Nhục này rồi ạ
  Qua bài viết này con đã hiểu được lời dạy của Đức Phật là : không phải ăn cái gì mà là ăn như thế nào.

  Con cám ơn Thầy ạ.
  Con nguyện cầu cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.

 85. Nguyễn T. Thúy says:

  Mô Phật,

  Con cảm tạ Thầy đã khai trí cho chúng con

  Cảm tạ đạo hữu đã phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của việc ăn chay. Qua bài “Dùng tam tịnh nhục” đôi điều tự bạch, đạo hữu đã giúp tôi hiểu rõ được đạo Phật là đạo tu tâm khai giác (nghĩ gì) và trong việc ăn thì đức Phật dạy rằng “ăn như thế nào” chứ không phải “ăn gì.”

  Một bữa cơm chay trong cõi ta bà này cũng không thể né tránh hết được khi mà những sinh vật bé nhỏ phải chết đi để cho mùa màng được sống…Nhớ có giáo huấn của bậc Thánh giả Liên Hoa Sanh định nghĩa về bản chất của sát sanh nên tôi hiểu được là chúng ta không sát sanh và tu học Phật không bắt buộc phải ăn chay.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum.

 86. MẬT HẠNH TÂM says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ đọc bài viết DÙNG TAM TỊNH NHỤC _ đôi điều tự bạch của huynh Mật Kiên.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  OM MANI PADME HUM.

 87. Nguyễn Văn Vịnh says:

  Thưa Thầy! Con đã đọc bài Con cảm tạ ơn Thầy và Huynh Mật Kiên đã chỉ cho chúng con hiểu được thế nào là Chay – mặn một cách đúng nghĩa.

  Om Mani Padme Hum!

 88. Đoàn Thị Yên says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Dùng Tam Tịnh Nhục” rồi ạ.

  Cảm tạ thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con nguyện cầu cho sự trường thọ của thầy vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

  • Đoàn Thị Yên says:

   Kính Bạch Thầy! Do sự bất cẩn và ngu dốt của con mà con đã không viết hoa chữ “thầy” trong comment. Khi đọc lại con cảm thấy thật xấu hổ. Con xin lỗi Thầy và con hứa sẽ không bao giờ tái phạm lại lỗi này nữa. Con xin được sửa lại comment cho đúng ạ.

   Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài “Dùng Tam Tịnh Nhục” rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con. Con nguyện cầu cho sự trường thọ của Thầy vị sự lợi lạc của chúng sanh. Om Mani Padme Hum!

 89. Lê Hồng Phong says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi .Cảm ơn huynh Mật Kiên đã có bài luận giải .

  Thưa Thầy con thật hoan hỷ vì được khai sáng và hiểu thêm sâu hơn về vấn đề chay mặn .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh .

 90. Nguyễn Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy rất nhiều.

 91. Doãn Thị Linh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 92. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ và tán thán bài viết của Đạo huynh Mật Kiên. Bài viết của huynh ấy đã giúp con hiểu nhiều hơn về vấn đề chay-mặn. Đức Phật dạy “Đơn sơ với thức ăn”, cốt yếu là ăn như thế nào chứ không phải ăn gì. Đạo Phật mang tinh thần trung đạo nên “đơn sơ” là thái độ thọ dụng thức ăn 1 cách thong dong, tự tại, bất phân biệt, không đòi hỏi. Bên cạnh đó, Ăn chay chưa chắc đã là biểu hiện của sự từ bi bên trong. Như ở Ấn Độ có 80% dân số theo đạo Hindu chủ yếu ăn chay nhưng nạn cưỡng hiếp ở đất nước này đang là 1 vấn nạn nhức nhối, như vậy dù họ từ bi với loài vật mà đối xử tàn ác với con người thì sao có thể là từ bi, vì con người mới là loài cao quý có khả năng tu tập giải thoát khỏi luân hồi. Và ngược lại, ăn mặn cũng không phải là thiếu từ bi. “Trong giai đoạn phát triển đi vào Bồ Tát Thừa thì “giới tánh” chiếm ưu thế để nhập Bồ Tát hạnh”, do vậy cần có tinh thần tuỳ thuận chúng sanh, xả ly sự bám chấp vào chay-mặn để có thể tuỳ duyên giáo hoá chúng sanh. Nếu chỉ khư khư bám chấp vào ăn chay hoặc ăn mặn thì sẽ rơi vào biên kiến, chấp thủ, vừa không lợi ích cho bản thân mà cũng tạo nên rào cản ngăn cách với chúng sanh khác. Con hiểu rằng, là Phật tử thì chúng ta ăn như lời Phật dạy là dùng “tam, tịnh, nhục” và tránh những loại thịt mà Đức Phật khuyến cáo không nên ăn (hổ, chó, rắn, rùa, voi, ngựa,..).

  Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy vì con được củng cố thêm nhiều chánh kiến từ các bài Pháp của Thầy và các bài viết của các đạo huynh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện Đạo huynh Mật Kiên và gia đình luôn hanh thông trong thế sự  và thong dong trên đạo lộ Giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 93. BÙI THỊ HUYỀN says:

  Kính bạch thầy,

  Con cảm ơn thầy vì đã cho con khai sáng hiểu được thế nào là ăn chay thực sự. Điều quan trọng nhất vẫn là cái tâm của mình chứ không phải dựa theo lý thuyết ăn chay là ko có gì dính dáng đến thịt cá. Mọi thứ trên thế gian đều có quy luật chuyển đổi chuyển hoá với nhau.

  Con chúc thầy nhiều sức khoẻ ạ.

 94. Vũ Thu Phương says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỉ với bài viết

  Con kính chúc sức khỏe Thầy Cô

 95. Nguyễn Bảo Trung says:

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  Giờ con đã thấy lỗi lầm của mình.

  Con kính chúc Thầy và các bạn quản trị Website cùng bạn đọc được sức khỏe, an lạc

  Om mani pad me hum

 96. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Theo như người thế gian thì đạo Phật luôn gắn liền với hình ảnh người thầy tu mặc áo cà sa niệm Phật, ăn chay. Qua chia sẻ của huynh Mật Kiên, con hiểu được rằng việc ăn chay hay ăn mặn không quan trọng, quan trọng ở chỗ ăn như thế nào chứ không phải là ăn gì, điều cốt yếu nhất là phải dựa vào tâm của mình, sao cho không hổ thẹn với đạo Phật, với lương tâm mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 97. Đỗ Thị Thu says:

  Thưa thầy! Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

 98. Mật Giác Chung says:

  Con đã đọc xong bài này thưa Thầy ạ.

 99. Nguyễn Thị Chinh says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Lưu Thủy đã đọc xong bài này rồi ạ, con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên. Qua bài viết này con hiểu hơn về việc ăn chay và sát sanh. Con hiểu được việc ăn chay hay ăn mặn không quan trọng mà quan trọng  ở chỗ ăn như thế nào chứ không phải là ăn gì, điều cốt yếu dựa vào tâm của mình sao không hổ thẹn với đạo phật, với lương tâm của mình.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 100. BÙI THUỲ ANH says:

  Kính bạch Thầy !

  Con cảm ơn Thầy , cảm ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết . Bài viết quả thực đã khai sáng tâm hồn con , giúp con hiểu biết thêm về việc ăn chay ăn mặn . Cũng như việc ăn như nào mới là bản chất chứ không phải ăn cái gì .

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Côvif lợi lạc chúng sanh .

 101. Mật Tự Phương says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

 102. Mật Diệu trang says:

  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PADME HUM

 103. Đoàn Quang Anh says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 104. Nguyen Van Khuong says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Đệ xin cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã giúp đệ và các chúng sanh hiểu hơn về việc ăn chay – ăn mặn.

  Kính bạch Thầy

  Con xin nguyện cầu  Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum

 105. Văn Trung says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài . con cầu nguyện sức khỏe cho Thây Cô .

  Bài viết hay và tâm đắc từ lúc con biết đến Chánh Tư Duy . cám ơn A .Mật Kiên . ( con k biêt sưng hô ra sao chỉ biết noi vậy , mong Thầy và A . Mật Kiên chỉ bảo )

 106. Đinh Huy says:

  Kính Bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy và huynh Mật Kiên

  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hanh phúc của Phật tánh.

 107. Bùi Xuân Hải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Con cung đã hiểu 1 phần thế nào là ăn chay đúng cách.

  Con nguyện cầu sức khoẻ Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 108. đoàn hiền says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của Huynh Mật Kiên rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy và huynh Mật Kiên

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 109. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên qua bài viết “dùng tam tịnh nhục – đôi điều tự bạch” đã có những lập luận xác đáng về việc “ăn chay” – “ăn mặn” đối với Hành giả Phật giáo. Bài viết trên với những kiến giải hợp lý cho chúng ta thấy “ăn chay ” hay “ăn mặn” không phải là yếu tố quan trọng trong sự phát triển tinh thần, vấn đề cốt lõi ở đây là chất lượng tinh thần chứ không phải là nội dung chế độ ăn uống. Chúng ta có thể thay đổi chất lượng bữa ăn hàng ngày một cách đơn giản nhưng lại rất khó để có thể chuyển hóa được tâm của mình.

  Là một người tu tập, nương theo lời Phật dạy “đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp”, hành trì theo đúng quỹ đạo của Chánh pháp – đó mới là con đường Bồ tát đạo chân chính.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy cô và các huynh đệ Kim cang vì lợi lạc của chúng sanh!

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh an lạc!

  Om Mani Padme Hum!

   

 110. Lê Thế Hưng says:

  Con đã đọc bài nÀy ạ.con cám ơn Thầy

 111. Tiểu Vũ says:

  Kính bạch thầy,

  con không hoan hỉ với bài này lắm.

  Con tự xét tâm con, con thấy ăn mặn thường ngon hơn và khi ngon, con ăn có tâm tham và thường quên đi mục đích của ăn mà đắm vào việc ăn ngon. Nhưng những khi con ăn chay, ít ngon, con dễ nhớ về mục đích của ăn hơn.

  Rồi khi con quán chiếu việc làm thiện ác trong ngày, nhớ mình vừa ăn mặn, mà lại ăn nhiều, lại tưởng tượng ra trong bụng mình giống như cái nghĩa địa, con không dám quán chiếu tiếp. Còn những khi ăn chay, việc quán chiếu có thuận lợi hơn.

  Con mong Thầy hoan hỉ dạy bảo thêm.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thế nào là chánh hạnh? Thế nào là duy tuệ thị nghiệp? Hiểu như vậy mà tự suy ra mà bài viết cũng đã luận giải rồi. Nhận thức của trò trơ lì hoặc có vấn đề trục trặc thần kinh ” duy tuệ” chăng?

   • Nguyên Thành
    Nguyên Thành says:

    Nghĩa địa phải nên quán chiếu là vô thường chớ không phải là chỗ chứa “tử thi” như cách hiểu của ” kẻ ngu tưởng mình trí, xứng gọi là chí ngu” như trò đâu! Có lẽ họ trò Mật gia Song Nguyễn nên dạy cho cơn mưa nhỏ này một bài học tuệ tri giải thoát!

    • Kính bạch Thầy!

     Con đã đọc được nội dung bình luận (comment) của bạn đọc Tiểu Vũ và lời hồi đáp của Thầy tới bạn đọc này. Dưới đây, con xin được nương theo trí huệ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini để tuân lời dạy của Thầy gửi tới bạn đọc này đôi dòng. Những nội dung nào con trình bày không đúng quỹ đạo chánh pháp, con xin Thầy khai thị và cho con tịnh hóa lỗi lầm. Con xin cảm tạ ơn Thầy!

     Gửi tới Tiểu Vũ!

     Tôi là Mật Quốc Sanh, một học trò nhỏ của Đạo sư Thinley Nguyên Thành, giáo thọ tuệ tri thức của Tịnh trú Mật gia Song Nguyễn. Tôi đã đọc những điều bạn phản hồi trên bài viết này, dưới đây tôi xin gửi bạn đôi dòng, mong rằng bạn hoan hỷ tiếp nhận.

     Gửi tới Tiểu Vũ!

     Trước hết, trong kinh Tăng nhất A hàm, đức Phật dạy rằng những người thuộc nhóm tà do năm việc để thấy biết, cụ thể như sau: “Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà”. Ở đây, tác giả bài viết là đạo huynh Mật Kiên đã phân tích về thức ăn “tam tịnh nhục” mà đức Phật đã từ bi chỉ dạy với những luận chứng, luận cứ cụ thể trong kinh Bát đại nhân giác và Giáo huấn Dakini của Liên Hoa Sanh đại sĩ, pháp liệu lời đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát do thân mẫu của Đạo sư Chagdud Tulku phát lồ. Tuy nhiên, khi đọc xong bài viết với những luận chứng, luận cứ như vậy thì Tiểu Vũ lại bày tỏ “không hoan hỷ với bài này lắm”, tôi thấy thật giật mình. Bởi thế gian còn có câu nói rằng, một nửa bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa sự thật không còn là sự thật, như thế thì “không hoan hỷ lắm” là hoan hỷ một nửa, hay hoàn toàn không? Trong đạo pháp, một nửa tâm tà đã không còn là chánh kiến, huống hồ chi bài viết với những lời dạy của chư Phật, các bậc thánh tăng, cổ đức thì Tiểu Vũ lại bày tỏ thái độ “đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ”, “nghe lời lành mà không để ý” như vậy? Hơn nữa, Tiểu Vũ làm ra vẻ một kẻ “ăn ngay, nói thẳng” nhưng thực chất là một kẻ thuộc nhóm tà, kẻ ngông cuồng, tự cao để coi mình như giám khảo, nhà phê bình để đưa ra lời nhận xét tin vào tâm ý mình hay đòi hỏi việc thỏa mãn bạn “hoan hỷ” chăng?

     Thứ hai, kinh Bát đại nhân giác, đức Phật dạy rằng “Đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp”, bài viết này đã phân tích cụ thể việc đơn sơ với thức ăn là một trong bốn phẩm hạnh của người tu. Từ đó, khẳng định chính hạnh của người tu là “Duy tuệ thị nghiệp”, chứ không phải “duy thực thị nghiệp” (tức lấy sự ăn uống làm sự nghiệp) như Tiểu Vũ đề ra mục đích của việc ăn vậy! Chỉ có loài ngạ quỷ luôn đói khát, bao năm dài đằng đẳng không có gì lót dạ mới suốt ngày nghĩ tới việc ăn, uống, mới đề cao mục đích của việc này. Tiểu Vũ làm ra vẻ như một người tu Phật mà lại suốt ngày nghĩ nhớ, quên về mục đích của việc ăn uống như vậy? Lẽ nào do tập khí kiếp trước còn trổ quả do hành nghiệp đã từng gieo mà đến hiện tại lại như vậy?

     Thứ ba, thành tựu giả Tilopa đã từng dạy rằng “Ngũ dục vốn tự chúng không gây hại, lỗi lầm ở thái độ người thọ lạc đối với chúng”. Như vậy, việc ăn uống là một trong ngũ dục (Tài, sắc, danh, thực, thùy) vốn không gây hại mà do bản thân Tiểu Vũ bám chấp vào việc “ngon hơn”, “ít ngon” gọi là thái độ của người thọ lạc vậy. Hơn nữa, Phật hoàng Trần Thái Tông cũng từng cảnh tỉnh người tu trong bài thơ thiền rằng “Lưỡi vướng vị ngon, Tai vướng tiếng/Mắt theo hình sắc, mũi theo hương”, lẽ nào Tiểu Vũ quên đi lời dạy của các bậc thánh giả mà dính mắc bởi mồi câu “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp” như vậy?

     Thứ tư, như lời vị Thầy đã chỉ dạy, Tiểu Vũ quán chiếu “nghĩa địa” ra thành chỗ chứa “tử thi” mà không phải là quán chiếu vô thường thì kinh Pháp cú gọi là kẻ “chí ngu” vậy. Tiểu Vũ từng xuất hiện trên diễn đàn chanhtuduy.com từ tháng 5/2017, đến nay cũng chưa từng xưng pháp danh, vị tôn sư, đạo sư, có lẽ giờ lại càng không dám nói ra vì “xấu chàng, hổ ai” đây. Hơn nữa, lẽ nào Tiểu Vũ cho rằng “ăn chay” nghĩa là ăn toàn rau, củ thì bụng không có “tử thi” nào sao? Lẽ nào những món rau, đậu, củ,…không trải qua việc cày xới, phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ, cho đến khi thu hoạch thì bao nhiêu sinh vật đã bỏ mạng cho cái gọi là “món chay” ấy? Và cần phải xem lại trình độ đọc hiểu của bạn rồi, vì trong bài viết này, tác giả đã nêu rõ “bao nhiêu sinh vật nhỏ bé không thể tính đếm đã phải chết để cho mùa màng được “sống” và “máu thịt của chúng sanh cũng có trong từng bát cơm chay rồi” đó! Tôi trích lại lời tác giả với luận chứng trong bài để Tiểu Vũ một lần nữa hiểu rõ, hoặc bớt trơ lỳ tâm linh hơn rằng: “Ăn mặn nhưng không đòi hỏi, “không giết, không bảo giết” (kinh Pháp cú) là một tinh thần trung đạo trong tu tập. Đó là tinh thần “nhập Bồ tát hạnh” của hành giả Phật giáo Đại thừa nói chung và Mật thừa nói riêng”.

     Cuối cùng, toàn bộ nội dung hồi đáp của Tiểu Vũ đều viết dạng tin theo tâm ý mình, trái với lời dạy của đức Phật trong kinh Tứ thập nhị chương. Cụ thể là việc “tự xét tâm con”, “con thấy”, “con dễ nhớ hơn”, “tưởng tượng ra”, “thuận lợi hơn”,…Điều ấy minh chứng cho quan điểm lầm lạc, hay như kinh Pháp cú miêu tả bằng hình ảnh cái muỗng không biết tới vị của món canh bằng câu “con không hoan hỷ với bài này lắm”. Vậy nên, Tiểu Vũ cho rằng ăn chay dễ quán chiếu thiện ác, ăn mặn khó thậm chí “không dám” thì chỉ là sự phóng tưởng của bản thân. Bởi quán chiếu thì như lời Phật dạy cần phải dùng trí tuệ Ba la mật, trong đó nền tảng là chánh kiến. Một comment không có bất kỳ một luận chứng, luận cứ nào, hơn nữa lại có hai dấu hiệu theo kinh Tăng nhất A hàm chỉ ra kẻ thuộc nhóm tà thì nội dung ấy chỉ phản chiếu sự “chậm tiêu”, trục trặc thần kinh “duy tuệ” mà thôi. Cơn mưa nhỏ lẽ ra sẽ có thể làm dịu mát ngày hè oi ả, nhưng với những thứ rác tâm thức thì cơn mưa chỉ làm mùi bốc lên nồng nặc hơn mà thôi!

     Đôi dòng gửi tới Tiểu Vũ, mong rằng bạn hoan hỷ tiếp nhận.

     Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

     Om Mani Padme Hum.

    • Tiểu Vũ says:

     Con thật hoan hỉ khi nhận được nhiều phản hồi của Thầy và của các Đạo hữu. 

     Quả thật con chưa có tuệ tri giải thoát nên còn ngu muội và mong  học hỏi thêm nhiều từ Thầy và các thiện tri thức. Nhưng vì còn ngu muội nên đôi khi đọc những lời dạy của thầy cũng như của các Đạo hữu tận tình hướng dẫn, con cũng còn chưa hiểu rõ hết.

     Con mong sẽ từng bước lãnh hội được ý nghĩa chánh pháp về đề tài này.

     Con thành kính tri ân Thầy và các Đạo hữu.

   • Mật Diệu Hằng says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc comment của bạn Tiểu Vũ, con xin phép Thầy cho con có đôi dòng với bạn ấy. Nếu con viết có điều gì sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, con  kính mong Thầy khai thị. Con cảm tạ ơn Thầy!

    Gửi bạn Tiểu Vũ,

    Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Sau khi đọc comment của bạn tôi có đôi dòng muốn chia sẻ với bạn, rất mong bạn hoan hỷ đón nhận.

    1, Tự ý lập ngôn.

    Những điều bạn viết ra đều tự ý lập ngôn, bạn không đưa ra được bất kỳ một luận cứ, luận chứng Phật đà nào. Bạn chỉ nói theo những gì mình nghĩ: “Con tự xét tâm con, con thấy ăn mặn thường ngon hơn và khi ngon, con ăn có tâm tham và thường quên đi mục đích của ăn mà đắm vào việc ăn ngon…..”

    Trong khi đó, bài viết của đạo huynh Mật Kiên phân tích rõ ràng, minh bạch, đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà về vấn đề tam tịnh nhục. Đạo huynh Mật Kiên trích lời dạy của đại sĩ Liên Hoa Sanh trong tác phẩm “Giáo huấn Dakini” về bản chất của sự sát sinh và hoạt động sát sinh hoàn tất khi được thực hiện trên 4 phương diện. Bên cạnh đó, đạo huynh Mật Kiên còn nêu rõ tinh thần tam tịnh nhục cũng như “đơn sơ gìn giữ đạo”, trong đó có đơn sơ với thực phẩm đức Phật đã dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác.

    Vậy, Tiểu Vũ thử nhìn lại bản thân mình là ai mà lại không hoan hỷ với lời dạy của đức Phật và các thánh tăng? Bạn lấy tâm phàm phu còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo để đi so với tâm thanh tịnh của bậc chứng đắc, toàn giác như đức Phật và đại sỹ Liên Hoa Sanh hay sao?

    Vì vậy, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật đã khuyến cáo: “đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”.

    2, Không hiểu chánh hạnh trong đạo Phật:

    Đạo Phật nổi tiếng với tuyên ngôn “duy tuệ thị nghiệp”. Phật tử lấy trí tuệ làm sự nghiệp để vượt luân hồi vào tịnh độ. Vai trò của trí tuệ đã được đức Phật dạy trong kinh Di Giáo như sau: “người có trí tuệ thì không có tham trước, thường tự tỉnh giác, không để sinh ra tội lỗi. Thế là trong pháp của ta có thể được sự giải thoát…

    Người có trí tuệ chân thật, ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già, bệnh, chết; cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám; là các món thuốc hay trị các thứ bệnh là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não.

    Thế nên các ông phải dùng tuệ: Văn, Tư, Tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu người có trí tuệ chiếu soi, dù cho nhục nhãn thì cũng là người thấy được rõ ràng”.

    Rõ ràng, trí tuệ là cứu cánh tối thượng của người tu, giúp người tu tỉnh thức, chặt đứt cây phiền não và được giải thoát hoàn toàn. Và trong 37 pháp hành Bồ tát đạo, thánh giả Thogme Zangpo cũng khẳng định: “Có 5 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ để khỏi lạc vào 3 cõi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.”

    Sự bám chấp của Tiểu Vũ vào vấn đề chay mặn đã thể hiện Tiếu Vũ không theo tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” của đức Phật thì làm sao có thể đi theo quỹ đạo chánh pháp? Trong khi đó, trong 10 hoạt động tâm linh, không có ăn chay. Trong lục độ ba la mật cũng không nhắc đến việc chay mặn. Và thời đức Phật còn tại thế, đệ tử của ngài khất thực với tinh thần “đơn sơ với thực phẩm” chứ không hề bám chấp việc chay mặn. Hay bạn Tiểu Vũ muốn noi theo tinh thần của Đề bà đạt ba, kêu gọi Phật tử ăn chay, sống khổ hạnh trong khi bản thân ông ấy đã nhiều lần âm mưu hãm hại đức Phật và tăng đoàn?

    Chính sự bám chấp của Tiểu Vũ kèm với việc không  hiểu tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” của đạo Phật nên Tiêu Vũ mới cho rằng: “Rồi khi con quán chiếu việc làm thiện ác trong ngày, nhớ mình vừa ăn mặn, mà lại ăn nhiều, lại tưởng tượng ra trong bụng mình giống như cái nghĩa địa, con không dám quán chiếu tiếp. Còn những khi ăn chay, việc quán chiếu có thuận lợi hơn.”

    Trong câu trên Tiểu Vũ muốn ám chỉ rằng ăn mặn là làm việc ác và “trong bụng mình giống như cái nghĩa địa”, có nghĩa là ăn mặn là không từ bi với chúng sanh, có nghĩa là sát sanh. Trong khi đó đức Phật đã dạy về tam tịnh nhục: “không thấy, không nghe và không nghi ngờ cả” (Luật I, 233 – Luật Tam Tịnh Nhục), nhưng Tiểu Vũ vẫn khăng khăng tin theo tâm ý mình?

    Sự sống vô cùng quý giá, nên Đức Thế Tôn luôn luôn tôn trọng sự sống, bất cứ sự sống nào, từ sự sống của côn trùng. Vậy tôi hỏi bạn khi bạn dùng thực phẩm chay, bạn có biết là bao nhiêu con trùng đã phải chết vì bó rau, củ quả, thậm chí là trong quá trình chế biết thức ăn? Theo lý của bạn mà suy thì ăn chay hay ăn mặn bụng của bạn đều giống như nghĩa địa. Như vậy, đừng cho rằng mình ăn chay là từ bi hơn người ăn mặn, hay người ăn chay là không sát sinh.

    Thực nghĩa của sát sinh không chỉ nằm trên phương diện lấy đi tính mạng của của con người hay động vật, côn trùng. Mà nó còn nằm ở bình diện vọng ngữ, gieo rắc ta kiến, làm những việc tà vạy của những kẻ tà sư. Thử hình dung, một tà sư kêu gọi đồ chúng phóng sinh, ăn chay nhưng lại thờ cúng quỷ thần hay tự ý lập ngôn, gieo rắc tà kiến cho mọi người thì họ đã “sát sinh” thân căn huệ mạng của biết bao nhiêu người? Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật thuyết về sự nguy hại của tà kiến như sau: “Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, do pháp ấy, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dử, ác thú, đọa xứ, địa ngục, này các Tỷ-kheo, như tà kiến. Các chúng sanh có đầy đủ tà kiến, này các Tỳ-kheo, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.” Tà kiến là con đường ngắn nhất dẫn vào đại ngục, đọa đày con người trong những quan niệm lệch lạc trước mọi sự vật hiện tượng.

    Và chính vì tà kiến nên bạn Tiểu Vũ không hoan hỷ với thiện hạnh của tác giả bài viết ngút ngàn chánh kiến. Cũng vì tà kiến nên Tiểu Vũ mới có sự tưởng tượng lệch lạc về “cái nghĩa địa trong bụng”. Trong khi Phật tử quán chiếu vô thường để tinh tấn hành pháp theo đúng quỹ đạo chánh pháp, còn Tiểu Vũ hoang tưởng với những quan niệm lệch lạc, thả tâm phóng ý của mình.

    Điều quan trọng là Tiểu Vũ không tu tuệ, không có chánh kiến, không hiểu bản chất của mọi sự việc nên cứ tự suy diễn theo tâm ý của bản thân, rồi tự mình đẩy vào nhóm người tà kiến vì không hoan hỷ thiện hạnh của người khác. Đức Phật đã nói rõ về những người thuộc nhóm tà trong kinh Tăng nhất A-hàm: “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.”

    Vài dòng chia sẽ.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  • Mô Phật!

   Kính Bạch Thầy, con đã đọc comment của Tiểu Vũ và những lời giáo huấn vị Thầy dành cho bạn đọc ấy. Nương theo oai thần Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini, con muốn có đôi lời với Tiểu Vũ, những luận giải của con nếu không đúng quỹ đạo Chánh Pháp, mong vị Thầy từ bi nghiêm giáo.

   Chào Tiểu Vũ, tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Đạo Sư Thinley Nguyên Thành muốn có đôi lời với bạn về những quan kiến bạn vừa đưa ra.

   1/ Về mặt tự cách đối luận, Tiểu Vũ không phải là pháp danh, bạn cũng không tuyên xưng tông phái đạo tràng khi đưa ra ý kiến. Trước những vấn đề tâm linh như thế này, nếu bạn là người mới thì chỉ nên “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Nếu bạn muốn lạm bàn các vấn đề Phật Học thì cần có tư cách về mặt Đạo Pháp. Giống như chỉ có cổ đông mới được có ý kiến trước HĐQT vậy.

   2/ Về vấn đề mà bạn đề cập. Bài viết của đạo huynh Mật Kiên xuất hiện trên văn đàn vào năm 2014, đến nay đã có tới 133 comment của các huynh đệ Kim cang lẫn bạn đọc bên ngoài tán thán những luận điểm từ bài viết này. Duy nhất chỉ có bạn là không hoan hỷ. Bài viết của đạo huynh Mật Kiên là sự khai triển từ bài viết “Bữa tiệc thế gian thấm tình Đạo Vị” của Đạo Sư Thinley Nguyên Thành, giáo thọ Tuệ Tri Thức của đạo tràng MGSN, Giám Đốc Trung Tâm UNESCO Khảo Cứu và Ứng Dụng Yoga Tây Tạng. Vị Thầy đã giảng luận thực nghĩa về chay-mặn theo quan kiến nhà Phật. Bạn có tự hỏi vì đâu bạn, một người không có pháp danh, lại không hoan hỷ một chủ đề một vị Đạo Sư và hàng bao nhiêu hành giả tán thán, chưa kể đó chính là những điều Đức Phật xác quyết? Tôi xin hỏi bạn là ai vậy?

   3/ Xuyên suốt bài viết của đạo huynh Mật Kiên, tôi không tìm được chỗ nào huynh ấy “cảm thấy” ăn mặn thì như thế này, “cảm thấy” ăn chay thì như thế kia. Bài viết dựa trên quan kiến Phật Học để xóa đi sự chấp thủ về “chay-mặn” của người tu. Đây không phải một trang bình luận ẩm thực để bạn nêu ý kiến tôi thấy ăn mặn thế này, ăn chay thế kia. Đây là một diễn đàn Phật Học, quan kiến nêu ra trong bài viết của là Kim Khẩu của Đức Phật cũng như các bậc Thánh Tăng Cổ Đức. Nếu bạn thấy những điều trên là Sai thì bạn có chứng minh bằng luận kiến phật Học được chăng? Đức Phật là một bậc Toàn Giác, lẽ nào Ngài không biết cái gì tốt cho chúng sanh hơn bạn hay sao?

   4/ Bạn bảo rằng bạn “tự xét tâm”, “quán chiếu”, tôi xin được hỏi ai dạy bạn như vậy hay tự bạn nghĩ ra. Nếu bạn tự nghĩ ra thì thực sự nguy hiểm cho bạn. Bởi kinh “42 chương”, Đức Phật đã dạy rằng “Này các Tỳ Kheo, đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc Thánh Quả”. Việc bạn tu tập mà không có vị Thầy chỉ dẫn, không có Thánh Ngôn lượng để suy xét chẳng khác chi rơi vào tình trạng gọi là “tu mù”, đi trên hành trình Giải Thoát mà không có bản đồ.

   Hơn thế nữa, Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác “Dùng Trí Tuệ làm Nghiệp” (Duy Tuệ Thị Nghiệp) chứ không phải “Duy Thực Thị Nghiệp”. Nói nôm na là quan trọng là “nghĩ gì” chứ không phải “ăn gì”. Tức là cái cần tập trung ở đây là tâm ý chứ không phải dạ dày của bạn. Phật cũng dạy rằng tu Phật “lấy Tâm làm chủ, lấy Trí làm Đầu, dùng Tuệ làm Nghiệp”. Nếu chấp thủ phân biệt chay-mặn thì chẳng khác chi “Lấy Miệng làm chủ, lấy Lưỡi làm Đầu, dùng Bụng làm Nghiệp”. Nói chung đây là hành trạng của cõi nào chứ tôi không thấy giống cõi người.

   5/ Trong bài viết của đạo huynh Mật Kiên không có chỗ nào cổ súy ăn mặn hay bài xích ăn chay. Đó cũng là lời vị Thầy Mật Giáo dạy ở Mật Gia Song Nguyễn không chấp vào chuyện chay-mặn như truyền thống thường vẽ lên. Như vậy Tiểu Vũ không hoan hỷ tôi không hiểu không hoan hỷ chỗ nào khi bạn bài xích thứ không tồn tại trong bài viết? Rõ là khả năng đọc hiểu của Tiểu Vũ cần phải xem lại. Tiếp theo, nếu như ăn chay là dễ quán chiếu như lời bạn nói thì vì sao Đề Bà Đạt Đa hay Lương Võ Đế, những nhân vật cổ súy trường chay đều kết cục bi thảm. Nếu ăn mặn là khó quán chiếu, tăng trưởng tính Tham thì sao các Phật tử Phật Giáo Nguyên Thủy và Mật Tông Tây Tạng ăn mặn vẫn có những Bậc Thành Tựu Giả? Trên hết là Đức Phật cũng ăn thịt, như lời bạn nói là Ngài cũng tăng trưởng tính Tham hay sao? Nếu không tin bạn có thể xem lại chuyện tiền thân Telovada trong Tiểu Bộ Kinh, Phật đã nhận cúng dường bữa cơm có thịt của vị tướng quân Siha như thế nào.

   Vài dòng cuối cùng gửi đến Tiểu Vũ., bạn đã có duyên đến trang mạng chanhtuduy.com, đã đọc những bài pháp từ vị Thầy Mật Giáo. Mong rằng bạn không mang chiếc bình tâm thức không thích hợp (chiếc bình bị úp, bình bị thủng, bình bị đầy) mà không nhận được lợi lạc gì, còn buông lời phỉ báng làm tổn hại thêm Huệ mạng của mình. Mong rằng Tiểu Vũ sau khi đọc những giáo huấn từ vị Thầy có sự suy xét lại hành vi Thân Ngữ Tâm của mình để xa lìa những quan kiến lầm lạc. Mong bạn không rơi vào tình trạng “3 cái Ngu” của thiên hạ mà Mạnh tử chỉ ra rằng:

   • Biết những gì không cần biết
   • Không biết những gì cần biết
   • Biết không rành những gì đã biết.

   Cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

   Nguyện cho chúng sanh thiêu trụi những phiền não này.

   Om Ah Hum.

    

    

    

   • Vũ Hoàng Linh says:

    Bạn Tiểu Vũ thân mến !

    Tôi là Vũ Hoàng Linh, một bạn đọc của trang CHANHTUDUY.COM, qua những gì bạn viết tôi có vài dòng chia sẻ với bạn như sau:

    Là người dù chưa phải Phật tử, nhưng khi thỉnh vấn một Bậc Đạo Sư cũng cần nên thể hiện sự khiêm cung, bởi Ngài là Vị thừa kế tâm linh của các Bậc Giác ngộ. Bạn cần nên ý thức về điều này để tránh rơi vào hạng người vô giáo dục

    Trong đời sống khi bạn đã ăn no rồi thì dù trước mắt bạn có dọn ra sơn hào hải vị bạn cũng không thể ăn nổi nữa, nên có nói rằng khi vừa đủ thì có thể tích chứa, quá rồi thì không.

    Trong  kinh  điển, Đức Phật có dạy người ta khi tiếp cận với chánh pháp cần phải dọn tâm lại và tránh rơi vào 4 trường hợp : Cái bình bị thủng, cái bình lật úp, cái bình đã chứa đầy và cái bình chứa nước bẩn. Trong trường hợp này, bạn tiếp cận với chánh pháp nhưng không dọn dẹp tâm và vốn là một chiếc bình đã đầy, bạn có thể đựng được gì nữa đây?

    Đời sống cũng vậy,  để có được hiểu biết, phải khi bạn thật có tâm khẩn cầu và khiêm cung thì mới nhận được sự quan tâm của người khác, nói chi là Đạo. Vậy nên hãy nhớ thấp xuống để nhìn vào chân mình.

    Xưa nay chưa từng ai chỉ vì “ăn” mà đạt giác ngộ , cũng vậy đời sống không ai dùng chiếc bao tử để suy nghĩ tư duy. Đức Phật chưa từng dạy ăn chay để nhận thức chân lý mà Ngài dạy rằng “ Đơn sơ gìn giữ Đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp” –( Kinh Bát đại nhân giác) và cũng trong Kinh này Phật dạy :

    Nghe nhiều và học rộng

    Tăng trường căn trí tuệ

    Thành tựu mọi biện tài

    Giáo hóa cho tất cả

    Hết thảy được an vui

    ( Điều giác ngộ thứ 5)

    Đức Phật chưa từng dạy chúng sinh xa rời cuộc sống, cũng như vậy khi Đề Bà Đạt Đa đưa ra kiến nghị trường chay và cách ly cuộc sống thế tục đã bị Đức Phật bác bỏ, sau đó vì không tuân theo lời Thánh Đức kết quả ông ta đọa Vô gián, phải qua nhiều đại kiếp trái đất nữa mới trở thành một Độc giác

    Như vậy cho thấy, tất cả những ai “ làm theo tâm ý mình” khi chưa đạt giác ngộ đều đi đến sai lầm nghiêm trọng ( là điều Phật dạy trong kinh 42 chương). Lương Võ Đế xưa kia cổ súy cho thực hành chay, biến đạo Phật thành đạo Chay, kết quả bị chết đói , ấy là sai lầm do “ tin vào tâm ý mình” mà vận hành sai nhân quả, gieo tà kiến khiến chúng sinh bị dẫn dắt vào vô minh.

    Phật giáo Nam tông ( Nguyên thủy) là Thừa chú trọng nhất đến giới luật cũng thừa xác “ Nếu ăn chay mà thành Phật thì hẳn loài móng guốc ( ăn cỏ) đã thành Phật hết rồi hay sao?

    Do thế, nhưng ai dựa vào và cổ súy cho những quan điểm cực đoan, đoạn lìa chân lý, lấy tà hạnh là chánh hạnh rơi vào giới cấm thủ kiến đều lạc lối trên con đường giải thoát.

    Bạn Tiểu Vũ có thể tìm đâu thấy trên cõi ta bà này có thức ăn nào thực sự là “ Chay” và nơi chốn nào thực sự “ tịnh” không vậy? Nếu vậy thì những gì bài viết đưa ra không phải đã quá đầy đủ rồi đấy ư? Tại sao lại không hoan hỷ?

    Người tốt thấy việc lành tự nhiên sinh tâm hoan hỷ. Một việc đáng hoan hỷ như thế, một việc trút gánh nặng cho người tu như thế tại sao không hoan hỷ? Có 2 khả năng:

    -Bạn không có khả năng để tiếp thu chân lý, như vậy dù bạn có tu cũng hoài công

    -Bạn đối lập với cái tốt, bạn tự loại mình ra khỏi cộng đồng người tốt. kính Pháp cú dạy :

    1. “Người ngu, dầu trọn đời,
     Thân cận người có trí,
     Không biết được Chánh pháp,
     Như muỗng với vị canh.”

    Vị Thầy tôn quý dạy người đáng quý là người “ lên cao với hành vi mà xuống thấy với quan điểm” . Điều mà tôi thành tâm muốn nói với bạn là: để có được hiểu biết thật sự điều ta cần làm là khiêm cung, biết lắng nghe và suy ngẫm

    Cầu mong thất cả chúng sinh đều thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

    OM MANI PADME HÙM !

    • Tiểu Vũ says:

     Con thật hoan hỉ khi nhận được nhiều phản hồi của Thầy và của các Đạo hữu. 

     Quả thật con chưa có tuệ tri giải thoát nên còn ngu muội và mong  học hỏi thêm nhiều từ Thầy và các thiện tri thức. Nhưng vì còn ngu muội nên đôi khi đọc những lời dạy của thầy cũng như của các Đạo hữu tận tình hướng dẫn, con cũng còn chưa hiểu rõ hết.

     Con mong sẽ từng bước lãnh hội được ý nghĩa chánh pháp về đề tài này.

     Con thành kính tri ân Thầy và các Đạo hữu.

 112. Đỗ Thanh Sơn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con cám ơn thầy ạ.

 113. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc commment của bạn đọc Tiểu Vũ và phản hồi từ vị Thầy. Con xin nương theo lời dạy của vị Thầy mà có đôi lời với bạn đọc Tiểu Vũ cơn mưa nhỏ, những chia sẻ của con khônh đúng quỹ đạo chánh pháp con xin vị Thầy từ vi khai thị.

  Gửi bạn đọc Tiểu Vũ ! Tôi là Mật Phê Rô là học trò của vị Thầy – Đạo sư Thinley Nguyên Thành. Tôi có đôi lời chia sẻ với bạn về nội dung mà bạn comment mong bạn hoan hỷ đón nhận.

  Bài viết ở trên : DÙNG TAM TỊNH NHỤC ( đôi điều tự bạch ) của đạo huynh Mật Kiên đã phân tích rõ ràng về vấn dùng Tam Tịnh Nhục tức: không thấy con vật bị giết, không nghe con vật kêu lúc chết, không nghi con vật bị giết vì mình. Bạn Tiểu Vũ không biết đọc xong hiểu như thế nào mà phóng tâm thả ý nói rằng:” Con tự ” xét tâm “con thấy” ăn mặn ngon hơn và khi ngon , con ăn có tâm tham và thường quên đi mục đích của ăn mà đắm vào việc ăn ngon. Nhưng khi con ăn chay, ít ngon , con dễ nhớ về đề mục của ăn hơn”.

  Chưa nói đến việc bạn Tiểu Vũ đề cập ngon dở khi bạn ăn mà cái đáng nói ở đây là bài viết phía trên đạo huynh Mật Kiên chia sẻ tức là nói viết dựa trên Thánh giáo lượng nhà Phật , trích dẫn lời dạy của các Bậc thánh Tăng .

  Còn bạn Tiểu Vũ nói chỉ dựa trên tâm ý của bạn mà không hề có luận chứng nào, lời dạy của Bậc thánh Tăng nào cả. Vậy nên trong kinh Tứ thập nhị chương đã khuyến cáo: ” đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”. Vậy nên việc bạn Tiểu Vũ cho rằng ăn mặn ngon , ăn chay ít ngon và dể nhớ đến đề mục của ăn là sai lầm .

  Đức Phật dạy trong kinh Bát đại nhân giác rằng : ” Đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp” . Đơn sơ có nghĩa là có gì ăn đó chứ không phải đi tìm cho được cái quán bán đồ ăn chay mới ăn, nếu thế thì nhở bạn Tiểu Vũ đi đến nơi không có bán đồ chay thì bạn Tiểu Vũ sẻ nhịn đói chăng. Còn nếu như bạn Tiểu Vũ muốn tự tay mình đi tìm nguyên liệu để nấu cho thành bửa chay thì Mật Phê Rô nghĩ hẵn nó sẻ rất cầu kỳ và cái ăn nó không còn đơn sơ nửa rồi. Mới chỉ nói về việc đơn sơ còn về việc Ngài dạy là :” dùng trí tuệ làm nghiệp” tức ” duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải là : duy thực thị nghiệp” tức là ăn cái gì theo ý của bạn Tiểu Vũ nói.

  ” Rồi khi con quán chiếu việc làm thiện ác trong ngày , nhớ mình vừa ăn mặn , mà lại ăn nhiều , lại tưởng tượng ra trong bụng mình giống cái nghĩa địa, con không dám quán chiếu tiếp . Còn những khi ăn chay việc quán chiếu có thuận lợi hơn” ( trích nguyên văn của bạn Tiểu Vũ).

  Đoạn này vạn Tiểu Vũ lại tiếp tục nói theo tâm ý mình mà không hiểu những gì baig viết ở trên đạo huynh Mật Kiên đã luận giải rồi . Tuy nhiên , tôi sẻ góp thêm một phần luận giải cho Tiểu Vũ thấy được về việc ăn chay hay ăn mặn cái nào từ bi hơn.

  Làm một bài toán đơn giản là việc giết một con trâu thì hàng trăm người ăn, còn để có một bó rau sạch thì Tiểu Vũ có nghĩ đến việc phun thuốc trừ sâu để giết hằng trăm thậm chí hàng ngàn con sâu không , hay Tiểu Vũ nghĩ rằng tính mạng hàng trăm ngàn con sâu không bằng một con trâu, bò ( đều là sự sống thì tất cả đều biết đau mà).  Vậy bạn Tiểu Vũ thấy việc ăn chay hay ăn mặn từ bi hơn rồi chứ. Tóm lại Đức Phật Ngài dạy : “duy tuệ thì nghiệp ” chứ không phải là duy thực thị nghiệp mà bạn Tiểu Vũ phải bận tâm về ăn cái gì và ăn chay ăn mặn thì sẻ từ bi hơn. Đôi dòng chia sẻ mong bạn Tiểu Vũ hoan hỷ đón nhận.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh dùng được thực phẩm thiền định.

  Om Mani Padme Hum!

   

 114. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc và hoan hỷ tán thán bài viết đầy chánh kiến, chặt chẽ luận cứ, luận chứng theo Thánh giáo lượng của đạo huynh Mật Kiên về dùng tam tịnh nhục, và con cũng đã đọc các comments bên dưới.

  Qua 3 năm, bài viết nhận được hơn 130 comments hoan hỷ, tán thán, đột nhiên xuất hiện một người “đi ngược số đông”, tỏ thái độ không hoan hỷ, bài xích. Mà nực cười ở chỗ là hoàn toàn nói theo tâm ý chủ quan của mình, bạn Tiểu Vũ muốn chơi trội ư, cho rằng mình là ai mà đem tâm mình so với bậc Toàn giác, các Thánh tăng cổ đức? Tiểu Vũ quả đã “sáng nhất đêm qua”, vì qua sự tác pháp chiếu quang của các đạo huynh Mật Quốc Sanh, Mật Diệu Hằng, Mật Hạnh Giác đã cho thấy bạn thuộc nhóm người tà, nên mới không hoan hỷ, tán thán chánh kiến, ngược lại còn phóng tâm thả ý bừa bãi, kiểu “kẻ ngu tưởng mình trí”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh theo lời Thầy đã kịp thời và sắc sảo “dạy cho cơn mưa nhỏ này một bài học về tuệ tri giải thoát”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 115. Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc lời bình của bạn đọc Tiểu Vũ về bài viết của đạo huynh Mật Kiên với tiêu đề “Dùng tam tịnh nhục- Đôi điều tự bạch”. Con hoan hỷ tán thán phần đối luận của các đạo huynh dành cho “cơn mưa nhỏ” này và xin phép Thầy cho con có vài lời với Tiểu Vũ, nếu có gì sai sót, ngưỡng mong Thầy cho con tịnh hoá lỗi lầm này ạ.

  Chào bạn Tiểu Vũ,

  Tôi là Mật Huệ Pháp, học trò của Đạo sư Thinley Nguyên Thành. Tôi đã đọc comment của bạn về bài viết này và thấy thật thất vọng với cách hành xử của bạn trên diễn đàn.

  1. Lễ nghi căn bản trong giao tiếp:
  Bạn hưởng sẵn một bài viết được đầu tư thời gian và trí lực công phu như vậy, giả như có điều gì không đúng với ý bạn, nếu là người hiểu biết ít nhất bạn nên cám ơn người viết trước tiên rồi sau đó trình bày quan kiến của mình một cách khéo léo thay vì phủ nhận một cách ráo hoảnh rằng “Con không hoan hỷ với bài viết này lắm.” Trên diễn đàn trang nghiêm mà bạn hành xử như vậy thì tôi đoán ngoài thế gian bạn hẳn cũng khiến nhiều người thất vọng không kém, hay vì diễn đàn này không ai biết tên thật, mặt thật nên bạn thả sức phóng tưởng loạn ngôn, còn ngoài đời gặp sếp của mình thì lại cẩn trọng đến từng tấc lưỡi?

  2. Bạn đã đọc bài này và viết comment. Vậy bạn cho tôi hỏi bạn đọc lướt để rồi comment cho có hay bạn đọc với tinh thần cầu thị? Bởi nếu đọc với tinh thần cầu thị, hẳn bạn sẽ rất thận trọng khi đưa ra comment cho bài này bởi bài viết này chính là phần luận giải thêm từ bài giảng của vị Thầy với tựa đề “Bữa tiệc thế gian thấm tình đạo vị” trong đó Thầy giảng giải về ý nghĩa chay mặn đối với hành giả Phật giáo. Việc bạn phủ nhận nội dung bài viết (thông qua cụm từ “không hoan hỷ lắm”) cũng đồng nghĩa với việc bạn đang gián tiếp phủ nhận lời dạy của vị Thầy, người mà bạn đang theo học thông qua trang mạng này. Vậy tôi tự hỏi bạn có còn đủ tư cách để tiếp tục tham gia diễn đàn nữa hay không?

  3. Bạn bình loạn về bài viết nhưng không dựa trên lời dạy của đức Phật hay các bậc thánh giả mà tự phóng tưởng theo tâm ý mình. Mà nếu dựa trên tâm ý mình thì đâu cần bạn phải vào đây đọc, học và comment nữa bởi tâm thức của bạn như chiếc bình chứa đầy nước, đâu thể chứa thêm bất kỳ giọt pháp nhũ nào khác?

  4. Về ý nghĩa của chay-mặn, vị Thầy và đạo huynh Mật Kiên đã luận giải rõ ràng và đầy đủ. Tuy nhiên bạn vẫn cố vớt vát bênh vực cho việc bám chấp vào chay mặn, lấy đó làm phương tiện chủ chốt cho sự tu tập như “ăn chay ít ngon thì dễ nhớ đến mục đích của ăn”, “ăn mặn thường ngon hơn, và khi ngon con ăn có tâm tham và thường quên mục đích của ăn mà đắm vào việc ăn ngon.” Mô Phật, qua lời bình của bạn, ý tứ không thấy đâu mà chỉ thấy bạn còn bận đặt tâm vào việc mặn thì ngon, chay thì ít ngon, tất cả xoay quanh chỉ chữ NGON, khi bạn đã bận tâm về việc ngon hay không ngon, vậy còn đâu tinh thần đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với ngủ nghỉ mà đức Phật đã chỉ dạy? Trong khi đó, thánh tăng Tangtong Gangpo đã dạy rằng: “Thanh sắc pháp trần thảy thành không. Tất cả chỉ là vô phân biệt”.

  Bạn Tiểu Vũ,
  Cách đây hơn 2.500, trước khi đức Phật tìm ra con đường đạt giác ngộ, bản thân Ngài cũng từng rơi vào tình trạng ép xác khổ hạnh bằng cách mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Tuy nhiên, tinh tiến không thấy đâu mà chỉ thấy sức khoẻ kiệt quệ, trí óc mụ mẫm. Ngài nhận ra rằng người hành giả không nên rơi vào hai thái cực: hoặc khổ hạnh quá mức hoặc giải đãi, phóng dật quá mức mà nên đi theo con đường trung đạo. Ngài ví việc tu tập tựa như dây đàn, không nên căng quá cũng không nên trùng quá mới tạo nên những âm thanh chuẩn mực và một bản nhạc hay. Việc bạn cổ xuý cho việc phải ăn chay ít ngon mới quán chiếu được sự ăn không khác nào bạn đang đi ngược lại tinh thần trung dung trong đạo Phật. Thật nguy hiểm nếu bạn cứ tự tin mang tâm ý này đi gieo duyên cho người khác khiến họ đang từ có cảm tình với Đạo Phật dần trở nên sợ hãi mà xa lánh đạo Phật bởi điều kiện khắc khổ mà bạn đề ra . Tôi dám chắc bạn cũng sẽ không ngần ngại mà khuyên người ta thay vì nằm giường êm nệm ấm mà xuống đất trải rơm ngủ cho đúng tinh thần quán chiếu về mục đích ngủ cho coi. Thật nguy hiểm cho tương lai đạo Phật nếu có những người truyền bá hay thực hành kiểu giống bạn.

  Cầu nguyện chúng sanh gột rửa cấu uế tâm thức
  Om Ah Hum

 116. Tiểu Vũ says:

  Con thật hoan hỉ khi nhận được nhiều phản hồi của Thầy và của các Đạo hữu. 

  Quả thật con chưa có tuệ tri giải thoát nên còn ngu muội và mong  học hỏi thêm nhiều từ Thầy và các thiện tri thức. Nhưng vì còn ngu muội nên đôi khi đọc những lời dạy của thầy cũng như của các Đạo hữu tận tình hướng dẫn, con cũng còn chưa hiểu rõ hết.

  Con mong sẽ từng bước lãnh hội được ý nghĩa chánh pháp về đề tài này.

  Con thành kính tri ân Thầy và các Đạo hữu.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò chấp nhận được như vậy chứng tỏ bản lĩnh người tu: không ngại khen chê vinh nhục được mất. Nói chung, tất cả đối luận chỉ đi đến một mục đích là xác lập chánh kiến Phật môn sẽ quảng thắng cho cả 2 bên. Vài dòng như vậy!

 117. Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài   chia sẻ của đạo huynh Mật  Kiên rối ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh của đạo Mật Kiên đã chia sẻ bài viết  góp phần  làm rõ thêm lời dạy của Thầy về vấn đề ăn chay hay ăn mặn, ăn như thế nào để tu tập theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 118. Phan Ngân says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

 119. Vũ Thị Ngân Anh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm ơn thầy

 120. Đỗ Thị Mến says:

  Kính bạch Thầy con đọc bài rồi ạ.

 121. VU TRUNG KIEN says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc được bài này rồi ạ, con hoan hỉ với những dòng chia sẻ của huynh Mật Kiên,

  Con cảm ơn và cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô,

  Om Mani Padme Hum.

 122. Trần Thị Bích Huệ says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết .

  Cảm tạ ơn đức Thầy đã tư bi khai sáng khai thị cho chúng con. Con cũng thật cảm phục và ngưỡng mộ hiểu biết đạo pháp của huynh Mật Kiên đã giúp cho chúng con hiểu thêm về ranh giới chay tịnh trong chánh pháp thế nào cho đúng.

  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om Mani Padme Hum

 123. Bùi Xuân Hải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 124. NGuyễn Thị Hồng Minh says:

  Kính bạch Thầy. Con rất hoan hỉ được đọc bài viết này ạ. Ăn chay hay ăn mặn là một trong những vấn đề khiến con ngần ngại với Đạo Phật lâu nay. Nay được khai thị, con thấy mắt mình sáng hơn và lòng tự tin hơn để đón nhận thêm tri thức từ Đạo, Thầy và các hành giả học trò của Thầy.

  Con cầu mong sức khoẻ và bình an tới Thầy và gia đình ạ.

 125. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy. Hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã phân tích và nêu rõ quan điểm” ăn chay-ăn mặn”là vấn đề mà con đã và đang thắc mắc bấy lâu nay.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  om mani padme hum

 126. Hoàng Trà says:

  Kính bạch Thầy.

  Kính thưa sư huynh Mật Kiên.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn sư huynh Mật Kiên đã chỉ dạy cho con những điều đúng đắn. Qua bài viết của sư huynh con hiểu được rằng, khi con đã xác định được mục đích cao nhất trong cuộc sống là tu tập theo Đạo Phật thì thực phẩm chỉ là thứ để duy trì sự sống, tạo năng lượng cho thân thể và trí não hoạt động phục vụ cho con tu tập mà thôi.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.

  Mô Phật

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đạo huynh chớ không phải sư huynh như ở chùa hay xưng hô. Huynh thì không thể sư được!

 127. Bùi Xuân Hải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô ạ.

  Om mani padme hum

 128. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này của huynh Mật Kiên.

  Đệ rất hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã viết bài viết này về việc ăn chay – ăn mặn của người hành giả trên con đường tu tập qua những luận cứ, luận chứng nhà Phật.

  Qua bài viết này của huynh đệ hiểu được rằng ” những người ăn mặn theo tam tịnh nhục không phải thiếu từ bi, không phải phạm vào giới sát sanh”. Đạo Phật là đạo tu tâm, khai giác chứ không phải tu khẩu và phải đơn sơ với thức ăn như Đức Phật đã dạy. Đệ hiểu được rằng một người hành giả chân chánh, bước trên con đường tu tập tiến đến thành phố giải thoát phải lấy trí tuệ làm đầu với tôn chỉ ” Duy tuệ thị nghiệp”, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, trưởng dưỡng niềm tin, tinh tấn thực hành pháp. Nếu cố bám chấp việc ăn chay mới là người từ bi thì đó là việc làm trái với lời dạy của Đức Phật.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết đầy ý nghĩa này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Đệ cầu nguyện cho huynh Mật Kiên luôn mạnh khỏe, tinh tấn trên con đường tu tập, mọi thế sự hanh thông.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 129. Ngochanh says:

  Con Bạch Thầy Con Đã Đọc Bài -Dùng Tam Tịnh Nhục -Con hiểu Được Nhiều Về Ăn chay và mặm – Con Cảm Ơn Thầy Cô Con Chúc Cho Thầy Cô Sức khoẻ Và trường Thọ

 130. Lương Nguyên Kha says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này.

  Cảm tạ huynh Mật Kiên đã giảng luận rất sâu sắc đã khai thị và đánh tan ý tưởng mà bản thân con bấy lâu nay mập mờ về ăn chay ăn mặn trong tu tập.

  Con cầu nguyền cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ vị lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyên cho huynh Mật Kiên sức khỏe ,tinh tấn trong con đường tu tập.

  Ohm mani padme hum

 131. hoàng anh says:

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc và hiểu thêm rất nhiều, con cảm ơn Thầy ạ !

 132. Đức Ngân says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này ạ.

 133. Nguyễn Thị Nhựt Thu says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con vô cùng hoan hỉ thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã có bài giảng luận sâu sắc và chân thật đến thế … Quà bài này con hiểu được ăn chay hay ăn mặn không nhất thiết nhưng ăn như thế nào cho tâm mình trong sạch . Đạo Phật là đạo tu tâm khai giác chứ không phải tu khẩu (ăn gì) . Ăn như thế nào chứ không phải chủ yếu là thức ăn gì. Trong kinh gọi đơn sơ với thức ăn…

  Con cảm tạ ơn Thầy Cô và các huynh. Đã có những bài giảng comment cho con hiểu sâu sắc hơn về đạo phật…

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì chúng sanh….

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên nói riêng và các đạo huynh Mật gia có nhiều sức khỏe  hạnh phúc an vui , tinh tấn trên con đường tu đạo.

 134. Nguyễn Thị Thuyến says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi. Con cảm ơn Thầy

  Cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

 135. Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy,

  Sau khi đọc bài này, con đã có cái nhìn rõ ràng hơn về việc ăn chay – ăn mặn. Con cũng mới biết việc sát sinh được chia làm 3 loại và thực hiện bởi 3 độc là sát sinh vì tham, sân, và si mê. Vấn đề quan trọng là việc không cố ý gieo nhân sát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thân, khẩu, ý.

  Con hiểu hơn rằng đạo Phật là đạo tu tâm, khai giác chứ không phải tu khẩu (ăn gì), ăn như thế nào chứ không phải chủ yếu là ăn gì.  Vì vậy, cần hướng đến “đơn sơ với thức ăn”  như lời Đức Phật dạy. Đây cũng là một trong bốn phẩm hạnh ưu việt của người tu đạo Phật:

  1. Đơn sơ với thức ăn

  2. Đơn sơ với tọa cụ

  3. Đơn sơ với thuốc men

  4. Đơn sơ với chỗ nghỉ

  Thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt trong nghĩa của “đơn sơ” là cái cần hướng đến.

  Con cầu chúc Thầy, Cô sức khỏe và sự trường thọ ạ!

 136. Trần Thu Hương says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này và đã giác ngộ ra được nhiều điều ạ.

  Con xin cảm ơn Thầy Cô và các Đạo Huynh trong Mật gia.

  Con cầu nguyện sức khỏe và bình an cho Thầy Cô và các Đạo Huynh Mật gia.

   

 137. Bùi Hoàng Việt says:

   

  Kính bạch Thầy !

  Con đã  đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy

   

 138. Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ”Dùng tam tịnh nhục” đôi điều tự bạch.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị, sau khi đọc xong bài viết con có những cái nhìn nhận rõ ràng sâu sắc hơn, áp dụng tốt hơn từ những lời dạy :

  1/ Đơn sơ với thức ăn

  2/ Đơn sơ với tọa cụ

  3/ Đơn sơ với thuốc men

  4/ Đơn sơ với chổ nghỉ

  Cảm ơn Huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết rất hay ý nghĩa !

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

   

 139. Nguyễn Thị Nhâm says:

  Kính bạch thầy

  Con là Nguyễn Thị Nhâm, sống ở Hải Phòng, con đã đọc bài viết  này rồi ạ

  Con cảm ơn thầy

 140. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 141. Tạ Thị Hà Danh says:

  Con Kính Bạch Thầy!

  Đọc bài “dùng tam tịnh nhục” của Thầy và những lời bình của phật tử con hiểu hơn về việc dùng chay mặn có ý nghĩ gì ảnh hưởng gì đến việc tu nghiệp của người Phật tử thời đại này…thật sự rất ý nghĩa.

  Con hoan hỉ cảm tạ bạch Thầy

  P.Tử: Thích Nữ Chơn Vân

 142. Mật Tuệ Tri says:

  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên qua vấn đề chay – mặn. Qua bài này đệ rút ra:

  1/ Ăn chay không phải là tu pháp của đạo Phật, càng không là tiêu chuẩn đánh giá phẩm hạnh của người phật tử. Điều cốt yếu quan trọng là ăn như thế nào chứ không phải ăn gì.

  2/ Phật tử thực hành con đường trung đạo mà Phật đã chỉ ra. Áp dụng trong việc sinh hoạt, ăn uống là “đơn sơ với tọa cụ, thuốc men, đồ ăn…” nghĩa là có gì dùng nấy, không đòi hỏi khi thiếu thốn cũng không sinh tâm tham đắm khi sung túc, đầy đủ. Cốt yếu là thái độ với đối tượng thọ dụng, không dính mắc vào đối tượng ấy là chay hay mặn.

  Trong tất cả các bản kinh văn, Phật nhấn mạnh duy tuệ thị nghiệp là sự nghiệp sống còn, quyết định luân hồi hay đạt tới cứu cánh giải thoát chứ không phải việc ăn gì. Phật tử tranh cãi ăn chay hay ăn mặn là biên kiến, chấp trước, phơi bày tự ngã không có lợi trên viễn trình giác ngộ. Thay vì quan tâm đến việc ăn gì thì dành thời gian thực hành pháp có ích hơn nhiều.

  Cảm ơn huynh về bài chia sẻ hay, lợi lạc.

  Cầu nguyện đạo huynh đời đạo song hành và hanh thông thế sự.

  Om Mani Padme Hum

   

 143. Phạm Thị Nam says:

  Con Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết và con xin cảm tạ Thầy đã cho con hiểu để con không chấp niệm chay-mặn nữa ạ

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thầy mừng là trò hiểu được như vậy!

   • Phạm Thị Nam says:

    Con Kính bạch Thầy!

    Con hiểu được là nhờ ơn Thầy đã khai sáng cho con ạ. Con xin cầu nguyện Thầy được trường thọ để dẫn dắt chúng chung trên con đường Chánh Pháp.

 144. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 145. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xông bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên qua bài này Mật thúy hiểu được vấn đề ăn chay ăn mặn có lần Mật thúy tuần hỏi  mẹ của Mật thúy rằng tại sao mẹ lại ăn chay mẹ trả lời Mật thúy rằng  bà là Phật tử nên mỗi  tháng phải ăn chay cho đở gây nghiệp xác sanh đến khi Mật thúy được hạnh ngộ vị Thầy đã từ bi  phân tích cho Mật thúy hiểu và khi đọc bài viết này Mật thúy hiểu được rất nhiều về ăn chay ăn mặn cảm ơn huynh đã viết bài này con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 146. Mật Hồng Liên says:

  Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin hoan hỷ  và  tán  thán thiện  hạnh  của  đạo  huynh Mật  Kiên  với  những  chia sẽ  của  mình

  Con xin cầu  nguyện  cho sức khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thành  tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 147. Mai Gia Huy says:

  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này. Qua bài viết con hiểu được về vấn đề chay – mặn theo quỹ đạo chánh kiến. Giải tỏa được khúc mắt của con khi con thấy để làm ra được một bát cơm thì cũng có nhiều sinh vật phải bỏ mình.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 148. Nguyen Thanh Van says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này, con xin cảm tạ ơn Thầy Cô đã vì lợi lạc chúng sanh mà viết và phân tích bài viết này. Om mani padme hum

 149. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 150. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật về vấn đề “chay mặn”. Con hoan hỷ với những chỉ dẫn, những luận chứng, luận cứ mà đạo huynh Mật Kiên trích dẫn để minh chứng rằng, ăn chay hay ăn mặn không phải là “yếu tố quyết định” tới sự thành tựu của hành giả tu tập giải thoát. Đức Phật thị hiện trong cõi ta bà này, cùng vô số hóa thân, báu thân cùng biết bao vị bồ tát, chư vị thánh chúng để tùy căn cơ của mỗi chúng sanh mà chỉ ra con đường thuận lợi để có thể tu tập, tu hành giải thoát. Và 4 yếu tố quyết định để hành giả không bám chấp vào vật giả thế gian đó là (1) đơn sơ với thức ăn (2) đơn sơ với tọa cụ (3) đơn sơ với thuốc men (4) đơn sơ với chỗ nghỉ chứ không chấp chặt vào ăn chay, hay ăn mặt. Và nếu xem kỹ, nhìn sâu thì có thể thấy rằng, dẫu là một “nguyên liệu” của thực phẩm chay cũng làm đứt đoạn sự sống của rất nhiều chúng sanh hữu tình. Và nếu coi ăn chay mới là từ bi thì những chúng sanh đã bị “đoản mệnh” bởi chuỗi hình thành món chay đó sẽ được minh chứng như thế nào?.

  Kính bạch Thầy, không đầy nghiệp quả thì chẳng đọa ta bà, vì thế chúng sanh trong cõi ta bà này đã trôi lăn trong bao nhiêu kiếp, song cơ hội trong kiếp này được làm người, được tu tập, tu hành Phật Pháp, được lẫn mẫn vị Thầy Mật giáo để ngày ngày chúng con được thực hành một hay nhiều hơn một các hoạt động tâm linh nhờ đó mà có dịp được sám hỗi những lỗi lầm, tích tập phước báu, phước đức, công đức trên lộ trình bất biến an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng trò, chúng sanh hữu duyên.

  Cầu nguyện cho gia đình đạo của đạo huynh Mật Kiên viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo.

  Om Mani Padme Hum!

 151. Linh dược says:

   

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 152. Nguyễn Quang Bình says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này.

  Con cảm tạ và cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh.

  Om mani padme hum

 153. Huyền Phạm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con tên là Huyền, con ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết, con cảm ơn Thầy ạ!

 154. Minh Chien says:

  Bài viết hay quá. Cảm ơn Huynh đã chia sẻ.

 155. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Chúng con kính đảnh lễ Thầy đã từ bi khai sáng cho chúng con hiểu. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 156. Minh Chien says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã hoan hỉ đọc xong bài này ạ. Bài viết đã khai sáng giúp con hiểu được ăn chay và mặn ra sao. Con xin cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện đến Thầy và Cô sức khỏe và sự trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn hạnh nguyện và Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 157. Linh Trần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ! Con cảm ơn Thầy đã khai sáng quan niệm  ăn chay ăn mặn để mỗi chúng sanh tự biết cách hành xử sao cho đúng trong cuộc sống hàng ngày ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy/Cô trụ thế dài lâu!

  Con cầu nguyện chúng sanh tinh tấn trên con đường tu tập!

  Om Mani Padme Hum!

 158. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Dạ thưa Thầy  con cũng hiểu sao ăn chay ăn mặn rồi ạ.Con cảm ơn và hoan hỷ được đạo huynh Mật Kiên chia sẻ ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu  cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh ạ

  Om Mani Padme Hum

 159. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ và cảm tạ vị Thầy và Đạo huynh Mật Kiên vì bài viết đầy lợi lạc này, “Đôi điều tự bạch về tam tịnh nhục”. Sau khi đọc bài viết này, con đã được hiểu một cách rõ ràng rằng (1) ăn mặn không phải là phạm giới và không mang ý nghĩa “bất tịnh”, (2) ăn chay không phải là một thực hành xây dựng đức hạnh.

  (1) Ăn mặn không phải là phạm giới và không mang ý nghĩa bất tịnh bởi vì Đức Phật chưa bao giờ dạy “ăn cái gì” mà Ngài dạy “ăn như thế nào” – tức là đơn sơ với thực phẩm. Đơn sơ với thực phẩm mang tinh thần “Trung đạo” (không rơi vào những biên kiến như tuyệt đối ăn chay hay quá thèm đồ mặn). Mặt khác, “vấn đề chay-mặn không hề chống trái nhau giữa các tông phái và các hành giả trong đạo Phật, miễn là không cố ý gieo nhân sát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thân, khẩu, ý!” và người Phật tử có thể tránh phạm giới sát sanh khi hiểu những điều sau:

  “Bản chất của sát sinh là làm gián đoạn tánh liên tục của sự sống. Có 3 loại sát sinh được thực hiện bởi 3 độc:

  1/ Sát sinh vì tham nghĩa là giết súc vật vì tham thịt, da…của chúng
  2/ Sát sinh vì sân, thí dụ giết người với ý định độc ác.
  3/ Sát sinh vì si mê, nghĩa là giết không cố ý, tựa như đứa trẻ giết một con chim, hay một con kiến chết vì bị dẫm lên.

  Hành động giết hoàn tất khi được làm bởi 4 phương diện sau đây:

  1/ Ý nghĩ tiên khởi của chủ ý là “mình sẽ làm điều tội lỗi này!”
  2/ Sự tạo ý định thành hành vi và nỗ lực trong thực hiện
  3/ Việc giết xảy ra thật sự, có kinh nghiệm trong hành động
  4/ Kết thúc hành động: tâm vui mừng, không cảm thấy hối hận.

  (2) Ăn chay không phải là một thực hành “xây dựng” đức hạnh bởi vì trong Đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đức hạnh của người tu được “xây dựng” bằng “Giới định tuệ, Xả ly, Bồ đề tâm”, “ quán chiếu vô thường”…không đề cập đến thực phẩm mình ăn. Ăn chay cũng không giúp chúng sanh bị giết hại trong quá trình tạo ra thực phẩm cho con người, rau quả ngày nay khi trồng cũng dùng rất nhiều loại thuốc trừ sâu khiến hàng tỉ con côn trùng bị giết hại. Thực tế là thế giới này vẫn luôn khổ đau như thế.

  Con hoan hỉ vì những hiểu biết có được về vấn đề chay mặn sau khi đọc được bài viết này của vị Thầy và đạo huynh Mật Kiên. Con hoan hỉ vì chế độ ăn của mình sẽ không là một cản trở trong quá trình con thực hành pháp, khi mà con không phải là người nấu ăn trong gia đình và hầu hết người thân của con cũng không muốn chế độ ăn trường chay. Bây giờ mỗi khi ăn, con lại nghĩ đến việc dùng việc ăn uống thành một thực hành cho tinh thần “nhập Bồ tát hạnh” và “trung đạo” để đạt được giải thoát trong tương lai cho bản thân con, những con vật bị chết hằng ngày, và tất cả chúng sanh.

  Con cảm tạ vị Thầy và đạo huynh Mật Kiên vì bài viết lợi lạc này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên được thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. Nguyện cho tất cả chúng sanh thắt chặt cội gốc các điều lành.

  Om Mani Padme Hum.

 160. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ  của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

  Om mani Padme Hum !

 161. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạy được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 162. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên, đã chia sẻ bài viết ” Dùng Tam tịnh nhục: Đôi điều tự bạch ” cùng với những luận giải về chay mặn thông qua những lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh chúng để cho chúng đệ cũng như bạn đọc được hiểu thêm về vấn đề này.

  Phật dạy, đạo Phật theo con đường trung đạo là không ép sát khổ hạnh cũng không buông lung lợi dưỡng, như hiện nay người tu Phật không phải ăn chay trường mà cũng không phải chỉ luôn ăn thịt mà Phật dạy ăn như thế nào để có được một sức khỏe tốt để phục vụ cho con đường giải thoát của mình, tất nhiên là ăn theo “tam tịnh nhục ” mà Phật dạy là “đơn sơ với thức ăn”  phẩm tính của người tu Phật. Đơn sơ ở đây có nghĩa là thái độ tự tại thong dong, bất phân biệt. Đó chính là tính giãn đơn độc vị của đạo Phật.

  Hơn nữa, đạo Phật là đạo ” Duy tuệ thị nghiệp ” lấy trí tuệ làm đầu, lấy trí tuệ để suy ngẫm để hiểu và thực hành theo những lời dạy của Đức Phật của các bậc thánh đức để tích lũy công đức nhằm chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa nghiệp xấu của bản thân theo quỹ đạo chánh pháp.  Chứ không phải bám chấp vào hình thức của việc ăn gì, ăn chay trường hay ăn mặn đó không phải là một pháp tu mà ta xem đó chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta thêm thuận lợi hơn tron thực hành giải thoát  làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu luôn được thành công viên mãn.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 163. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Dùng Tam Tịnh Nhục : Đôi điều tự bạch “ của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ .

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Mật Kiên đã nương theo chí Huệ của Thầy , Bổn Tôn DakiNi mà viết bài  . Bằng các luận chứng luận cứ xác đáng rõ ràng trong kinh điển nhà Phật mà minh chứng rằng , không có một xác quyết nào bắt buộc người tu tập phải ăn chay .Việc ăn chay hay ăn mặn không phải đưa đến giải thoát mà là cách thọ dụng như thế nào để không bị sát sanh như lời Đức Phật dạy nên dùng theo “ Tam tịnh nhục “ (1) không thấy con vật bị giết (2) không nghe thấy con vật bị kêu la và không nghe con vật bị giết vì mình . Và trong kinh điển Đức Phật đã chỉ ra 4 phẩm hạnh ưu Việt của người tu Đạo Phật cần thực hiện (1) Đơn sơ với thức ăn (2) đơn sơ với tọa cụ (3) đơn sơ với thuốc men (4) đơn sơ với chỗ nghỉ . Người tu hiểu được giáo lý Phật Đà sẽ hiểu được phương diện để biết loại bỏ bản ngã Thông qua từng hành động ,biểu trạng thì việc ăn chay hay ăn mặn không phải là vấn đề cốt lõi mà chính là người tu Phật phải chuyển hoá tâm “ Lấy tâm làm gốc lấy trí làm đầu “ đó mới là nền tảng giác ngộ .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài thật ý nghĩa và lợi lạc .

  Cầu nguyện cho huynh và gia đình sức khỏe đời đạo song hành và viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum!

 164. Mai Nguyễn Tấn Thanh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rùi ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ  Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 165. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc tiếp bài viết của huynh Mật Kiên

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ rỏ ràng lời dạy của vị Thầy  1 lần nữa  về cách ăn chay  mặn

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe  và sự trường thọ của Thầy Cô  vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 166. Bích Ngọc says:

  Kính bạch Thầy !

  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum!

 167. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã có những chia sẻ, luận giải giúp chúng đệ hiểu rõ về ăn chay – ăn mặn. Đệ cầu nguyện huynh luôn tinh tấn, mọi việc hanh thông.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani pad me hum!

 168. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ con hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật Kiên.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh hạnh phúc trong phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 169. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Vấn đề ăn chay – ăn mặn từ lâu đã ngầm là rào cản trên con đường đến với Đạo Pháp. Có người ăn chay không hợp cơ địa, không đủ sức khoẻ, gây cản trở quá trình tu tập. Có người vì ăn mặn nên mặc cảm hoặc ái ngại đến với con đường tu tập. Con cũng đã từng như thế, giờ đây con hiểu ra rằng:

  Bát cơm chay không hẳn là không sát sanh, cũng không phải là từ bi, thượng đẳng hơn người ăn mặn. Ăn mặn nhưng không đòi hỏi, “không giết, không bảo giết”, là một tinh thần “trung đạo” trong tu tập, miễn là không nên phạm vào 9 loại thịt mà Phật răn dạy.

  Sự ăn gì không phải là vấn đề giải thoát, mà phải là tâm thế khi ăn mới là giải thoát mà Đức Phật cho đó là 1 trong 4 phẩm hạnh ưu việt của người tu đạo Phật (1) đơn sơ với thức ăn (2) đơn sơ với tọa cụ (3) đơn sơ với thuốc men (4) đơn sơ với chỗ nghỉ. Đơn sơ nghĩa là thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt.

  Xem thức ăn chỉ là một sự duy trì sự sống, sức khoẻ của chúng ta, thưởng thức nhưng không đòi hỏi, phụ thuộc.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy chúng con.

  Om Mani Padme Hum.

   

 170. Mật Thanh Phương says:

  Con cảm tạ Thầy đã sách tấn con

 171. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài : “Dùng Tam Tịnh Nhục: Đôi điều tự bạch”.

  Con thật hoan hỷ với bài viết của Huynh Mật Kiên, bài viết chia sẻ rất hay, dẫn chứng cụ thể trong kinh sách, sẽ là Pháp liệu cho các bạn mới bắt đầu tu tập có thêm kiến thức.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

 172. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Kiên đã luận giải rõ ràng về vấn đề chay mặn trong khi tu Phật. Trước đây, con vẫn thường hay ăn chay mỗi tháng 4ngày, cứ nghĩ rằng ăn như vậy sẽ hóa giải bớt nghiệp kiếp trước của mình, đúng là lúc đó vẫn còn mê muội.

  Con cảm ơn Thầy đã giúp cho con mở mang trí tuệ trong vấn đề tu Phật để đi đến sự giải thoát cho mình.

  Con cầu mong cho bá tánh đều hướng về Phật đạo mà không nhất thiết phải ăn chay.

  Con cầu nguyện Thầy Cô được trường thọ và viên mãn.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 173. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Qua bài viết của đạo hữu Mật Kiên đã giúp cho con hiểu rõ hơn về vấn đề chay mặn trong việc tu Phật, phải đơn sơ trong thực phẩm.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô được trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 174. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Qua bài viết của đạo hữu Mật Kiên đã giúp cho con hiểu rõ hơn về vấn đề chay mặn trong việc tu Phật, phải đơn sơ trong thực phẩm.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô được trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 175. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ về vấn đề chay mặn của huynh Mật Kiên. Thái độ kì thị chay mặn sẽ là rào cản lớn trong quá trình tu tập. Đức Phật khuyên tỳ kheo nên dùng tam tịnh nhục, hoàn toàn không có việc dạy ăn chay và trường chay.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 176. Phạm Thị Thuận says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi a.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 177. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Đệ Mật Đăng Tâm hoan hỷ được đọc những chia sẻ của đạo huynh trong bài viết này.
  Trong kinh Bát đại nhân giác, Đức Phật dạy “Đơn sơ gìn giữ đạo” trong đó “Đơn sơ với thức ăn” là một trong 4 phẩm hạnh ưu việt của người tu đạo Phật. “Đơn sơ nghĩa là thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt. Đó mới là tính giản đơn độc vị của người tu Đạo Phật.” Đệ cảm niệm về khí chất phóng khoáng, cao vời của người Phật tử làm theo lời dạy của đấng Từ phụ, không phải bám chấp vào việc ăn gì mà là ăn như thế nào mới là giải thoát đúng thực tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp” của Đạo Phật. Và đệ hiểu rằng, ai đó khư khư bám chấp vào miếng ăn, cho rằng mình ăn chay mới là cao quý, mới là từ bi vì bởi không thấu đáo trí tuệ Phật đà nên đem bát cơm chay để minh chứng “đạo hạnh” của mình cho thiên hạ thấy, biết. Đệ hoan hỷ với trích dẫn lời dạy của Quán Âm Bồ tát của huynh về thực nghĩa của “đạo hạnh” của người tu, từ đây đệ hiểu được trình độ tâm linh của những kẻ thích khoe khoang đạo hạnh qua bát cơm chay là thế nào. Đệ cảm ơn huynh đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế tôn tỏa khắp muôn nơi xua đi màn đêm tăm tối.
  Om Mani Padme Hum

 178. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài: “Dùng tam tịnh nhục: Đôi điều tự bạch” của đạo huynh Mật Kiên rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ về vấn đề “chay – mặn”. Qua bài viết, bằng những phân tích sắc sảo, chi tiết, cùng những luận cứ, luận chứng được trích dẫn từ kinh điển, đạo huynh Mật Kiên đã làm rõ thêm lời dạy của vị Thầy – bậc Tuệ trí thức – Đạo sư Thanh trí – Viện trưởng Viện ITA Viêt nam Thinley Nguyên Thành tôn quý về vấn đề “ăn chay” hay “ăn mặn” của người tu Phật theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thế sự hanh thông, viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo song hành.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 179. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Bài viết của đạo huynh Mật Kiên có những trích dẫn cụ thể rõ ràng từ những lời Phật dạy, khiến người đọc bị thuyết phục và nhìn nhận ra được rõ vấn đề.

  Người đời quan niệm cứ đầu tròn áo vuông là sư, là một hành giả chân chính. Vậy mà trên báo đài liên tục đưa tin về những vụ bê bối nhà sư tham ô của chùa, hay những hình ảnh nhạy cảm sư thầy ngủ với gái trong khách sạn. Ngoài miệng thì luôn nói lời hay ý đẹp giả đò là tư bi nhưng bên trong lại là một nhà sư đởm hám danh lợi. Qua đó cũng phê phán sự mu muội nhẹ dạ cả tin vào những trò mèo của các nhà sư, hay bà đồng, thầy bói của con người khiến tiền mất tật mang. Cho rằng theo Phật là phải ăn chay, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe, cơ thể thiếu chất, vậy làm sao có thể đảm bảo đươc về mặt thể chất và tinh thần để tu tập một cách tốt nhất đây.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 180. Mật Tú Viên says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ Mật Tú Viên hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Đệ cảm ơn huynh đã viết bài, giúp đệ hiểu thêm bài Pháp của vị Thầy về vấn đề chay – mặn. Đệ hiểu rằng tinh thần trung đạo là tinh thần xuyên suốt quá trình tu tập, nếu bám chấp vào chay hay mặn là rời xa tinh thần ấy. Là người cư sĩ đang bước đi trên đạo lộ Giải thoát, ta làm theo đúng lời dạy của Đức Phật “đơn sơ với thức ăn”, được phép dùng tam tịnh nhục và không dùng 9 loại thịt mà Đức Phật khuyến cáo.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên và gia đình tinh tấn thực hành Pháp và hanh thông thế sự.

  Om Mani Padme Hum.

 181. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã góp phần phân tích, luận giải làm sáng tỏ thêm vấn đề chay-mặn. Qua bài viết này con mong người theo đạo Phật có cái nhìn chính xác về việc ăn uống không câu nệ vào chay hay mặn, đi trên đúng con đường mà đức Phật chỉ ra là dùng trí tuệ làm đạo nghiệp chứ không phải dùng thực phẩm. Con cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài, con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu và làm theo chánh pháp.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM.

 182. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên,con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy mà nhanh chóng đón nhận được ánh sáng trí tuệ từ Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 183. Mật Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ với những luận giải của đạo huynh Mật Kiên, vấn đề chay -mặn trong con đường học Phật của người Phật Tử luôn là đề tài nhiều thảo luận, nhiều luận điểm khác nhau của những tông phái khác nhau, nhưng bài viết của huynh đã phân tích cặn kẻ vì Đức Phật đã dạy rằng” Duy tuệ thị nghiệp” người con phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, ăn chay hay ăn mặn không là cứu cánh giải thoát mà đối với người hành giả đạo Phật mục đích tối thượng là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, như đạo huynh đã luận giải, bát cơm chay chưa hẳn đã từ bi và người ăn mặn cũng không phải là thiếu từ bi mà tâm thế thọ dụng thực phẩm như thế nào mới được cho là trung đạo , Đức phật đã từ bi dạy ” Tam tịnh nhục” không thấy, không bảo, không nghi là được và ngài cũng dạy rằng : đơn sơ với thực phẩm , có gì ăn nấy.Nhưng thật buồn thay, đại đa số phật tử tại các chùa chiền, được truyền bá ăn chay , tu mà không ăn chay nên đôi khi làm cản trở con đường đến với giáo pháp cao tột vì có nhiều người vì cơ địa ăn chay không được, sinh ra mặc cảm, tự ti, thật đáng tiếc.

  Mật Gia Song Nguyễn dưới sự dìu dắt của vị Thầy, huynh đệ chúng ta ai cũng nằm lòng vấn đề chay -mặn, và các huynh cũng đã viết rất nhiều bài nhằm làm sáng tỏ vấn đề trên để cho chúng sanh hữu duyên hiểu được rằng đâu mới thật sự là cứu cánh giải thoát.

  Cảm tạ đạo huynh Mật Kiên đã viết bài nhiều lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 184. Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng (9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy 

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ! 

  Om mani pedme hum 

 185. Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng (9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Om mani pedme hum

 186. Mật Mạnh Đạt says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết con đã hiểu được về vấn đề chay mặn, đơn sơ với thực phẩm.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 187. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Từ nhiều năm trước vị Thầy đã luận giải rõ về vấn đề chay mặn nên chúng đệ tử Mật gia, những hành giả cư sĩ – những người đang sống đời sống gia chủ ai nấy đều thong dong trong vấn đề thọ thực, không bám chấp vào chay hay mặn hay bị “miếng ăn” trở thành chướng ngại. Con hoan hỉ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên với nhiều luận chứng, luận cứ giúp chúng con càng thêm hiểu rõ hơn diệu nghĩa ẩn tàng trong lời dạy của vị Thầy để tập trung vào chánh tư duy về khai giác, tránh rơi vào hậu quả là “mua nhà vì chọn cửa sổ đẹp”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp lan toả muôn nơi.
  Om ah hum.

 188. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này và comment của vị Thầy.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẽ pháp của đạo huynh Mật Kiên về vấn đề Chay-Mặn. Qua đó, chúng con hiểu rằng đạo Phật là từ bi, con đường đi đến thành phố giải thoát cần có hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ. Vì thế nên tích tập công đức và rèn luyện trí tuệ mới là điều thứ chính. Còn chuyện ăn gì và ăn như thế nào đã được Đức Phật huấn thị “Đơn sơ với thức ăn”. Nếu cứ bám chấp vào việc ăn chay hoặc là tự tạo chướng ngại trên đường tu tập vì thái độ kỳ thị, hoặc là không có thành tựu gì về tâm linh mà lấy cái ăn ra để khoe mẽ với mọi người để thỏa cơn bát phong dậy sóng trong lòng. Con xin ghi nhớ lời Thầy “Nên tập trung vào chánh tư duy về khai giác thì tốt hơn, tựa như mua nhà đừng nên chọn vì cửa sổ đẹp mà trả liền cho cả một căn nhà”.
  Con cám ơn huynh Mật Kiên đã viết bài. Nguyện cầu huynh Mật Kiên thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 189. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ạ.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 190. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ  đọc  bài  viết của  đạo  huynh Mật Kiên, với những phân  tích cụ thể, rõ ràng lời dạy của đức Phật là duy tuệ thị nghiệp chứ không phải là duy thực thị nghiệp, đức Phật không dạy là  phải ăn chay mà  nên  đơn  sơ  với ăn uống ngủ  nghĩ và  tọa  cụ. Đệ cảm ơn  bài chia sẻ của  đạo huynh Mật Kiên.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 191. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ. Qua bài viết giúp con hiểu rõ hơn về vấn đề chay mặn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 192. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 193. Phuonghp Pham says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 194. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này  rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết lợi lạc.
  Qua bài con hiểu được, đạo Phật là đạo trí tuệ “Duy tuệ thị nghiệp” mà Đức Phật đã dạy. Cái quan trọng của người tu Phật học Phật là thực hành pháp dựa  trên nền tảng trí tuệ của Phật đà, theo sự chỉ dạy của vị Thầy,  bậc tuệ tri thức mà Đức Phật và các bậc Thánh chúng đã chỉ dạy. Nhằm hướng đến mục đích tối thượng là giải thoát cho bản thân và làm lợi lạc cho chúng sanh hữu tình.
  Còn cái ăn gì, uống gì chỉ là hình thức thọ lạc từ ngũ dục. Nó không mang lại sự giải thoát rốt ráo, mà làm tăng thêm sự ngã do bám chấp vào nó. Đức Phật đã dạy trong Kinh Trung A Hàm, Phẩm Uế, Kinh cầu Pháp rằng:
  ” Các ngươi nên thực hành sự cầu pháp, đừng thực hành sự cầu ẩm thực. Vì sao? Vì Ta thương tưởng các đệ tử, muốn các đệ tử thực hành sự cầu pháp, chứ không  thực hành sự cầu ẩm thực. Nếu các ngươi thực hành cầu ẩm thực, không thực hành sự cầu pháp, không những các ngươi tự xấu xa, mà Ta cũng không được danh dự gì. Nếu các Thầy thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu ẩm thực, không những các Thầy đã tự tốt đẹp mà Ta cũng được danh dự”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 195. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc sông bài này rồi ah .

  Mật Thúy rất hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên , qua bài này Mật Thúy hiểu được rằng nhiều Phật tử  tại gia họ thường hây đi chùa và được Sư Thầy dại rằng ăn chay mới từ bi mới tu Phật được còn ăn mặn thì không từ bi không tu Phật được nhưng họ đâu có hiểu được trong thời gian người mông dân chồng lúa rao cải thì đã cài sới đất xịch thuốc biết bao nhiêu con chùng đã chết gì chén cơm chay mà các sư thầy bảo là từ bi . Con cầu nguyện sức và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 196. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con rất hoan hỷ và tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên ạ

  Qua bài viết này cho con biết thêm về việc ăn chay hay ăn mặn của Đức Phật ạ.Ăn chay mà tâm không an tịnh,tối ngày cứ chửi mắng và hại người ta.cũng có những người khẩu xà tâm thì phật,ăn mặn mà biết lo lắng và cảm thương những người chung quanh họ.bài viết của đạo huynh Mật Kiên cho con hiểu thêm về ăn chay hay ăn mặn và biết về tâm tịnh nhục,những con không  nên ăn được ạ

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 197. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viêt này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã sách tấn.

  Con kính chúc Thầy Cô luôn trường thọ.

  Om mani padme hum.

   

 198. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên trong bài viết này. Bằng luận giải cùng với những luận cứ, luận chứng rõ ràng, huynh đã minh chứng rằng việc bám chấp vào chay mặn sẽ là một rào cản mà bản thân những người hành giả đạo Phật cần hiểu và vượt qua để có những bước thong dong trên đạo lộ giải thoát. Từ những lời dạy của Đức Phật trong “kinh Bát đại nhân giác” hay lời dạy của đại sĩ Liên Hoa Sanh trong “Giáo huấn Dakini” đã chỉ rõ điểm quan trọng là người hành giả cần chuyển hóa tâm mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp và trong sự ăn thì quan trọng là “ăn như thế nào” với thái độ ra sao (cụ thể là theo nguyên tắc “tam tịnh nhục”), chứ không phải là “ăn gì”. Điều đó cũng đã thể hiện rõ trong lời dạy của Ngài Tilopa: “Ngũ dục vốn không có hại, tai hại ở chỗ thái độ bám chấp vào chúng”. Do đó, những người có thái độ kỳ thị trong việc chay – mặn là đang rơi vào sự hơn-thua, bám chấp biên kiến, dễ làm mạn độc tăng cao. Tựa như sợi dây đàn quá căng hay quá trùng ở một bên thì người hành giả sẽ không thể cất cao bài ca giác ngộ được. Đối với những người tự ý lập ngôn mà nói rằng ăn chay để phát triển từ bi, thì chắc hẳn họ cần xem lại những số liệu mà khoa học đã chứng minh rằng Hitler là người ăn chay nhưng tội ác của y thì cả thế giới lại đều lên án. Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 199. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 200. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên trong bài chia sẻ về vấn đề ăn chay- mặn theo đúng giáo lý đạo Phật. Việc bám chấp ăn chay vì nghĩ rằng đó là từ bi, điều này vô tình tạo nên bức tường cản trở trên con đường đến với giáo pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức với trạng thái giác ngộ .

  Om mani padme hum.

 201. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài này rồi ạ , con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên đã nương theo oai Thầy và Bổn Tôn mà trích dẫn đạo Phật là đạo tu tâm chứ không phải tu khẩu (ăn gì ) và trong sự ăn thì Đức Phật dậy “ăn như thế nào ” chứ không phải chủ yếu là “ăn gì” Trong kinh gọi là “đơn sơ với thức ăn”và người tu Phật chỉ cần thực hiện 

  1/ đơn sơ với thức ăn 

  2/ đơn sơ với toạ cụ 

  3/ đơn sơ với thuốc men 

  4/ đơn sơ với chỗ nghỉ

  Và con hiểu thêm bát cơm chay không hẳn là không sát sanh cũng không phải là từ bi hơn người ăn mặn ,ăn mặn nhưng không đòi hỏi “không giết ” không bảo giết là một tinh thần ” trung đạo “trong tu tập miễn là không nên phạm vào những loại thịt mà Phật răn dạy 

  Con cảm tạ ơn Thầy 

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh 

   cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên mạnh khoẻ và viên thành mọi ước nguyện chính đáng 

  Om mani padme hum

 202. Mật Tịnh Hải says:

  Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên qua bài viết ” ĐẢ PHÁ ĂN CHAY CỰC ĐOAN, NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ, ĐÔI ĐIỀU VỀ DÙNG TAM TỊNH NHỤC”

  Với những luận cứ, luận chứng thật rõ ràng và đầy thuyết phục, bài viết của huynh đã cho thấy rõ: vấn đề ăn chay hay ăn mặn không phải là vấn đề quan trọng đối với người tu hành đạo Phật, cũng không ảnh hưởng đến sự tinh tấn tu hành, giác ngộ và giải thoát, càng không qua đó để đánh giá hay quy kết sai lạc về đạo hạnh của 1 hành giả.

  Ngay trong giới luật:

  – 227 giới của Tiểu Thừa hay 250 giới của Ðại Thừa đều không có giới nào cấm ăn thịt

  – 18 giới trọng và 64 giới khinh trong giới Bồ Tát của Tây Tạng không có giới nào cấm ăn thịt

  – Giới Kim Cang Thừa gồm 14 giới trọng và 10 giới khinh, trong 24 giới này cũng không có giới cấm ăn thịt.

  – Trong “sát sanh giới” cũng không hề nói “ăn mặn” là phạm giới sát sanh và cũng không hề có giới “ăn chay”

  – Trong 10 hoạt động tâm linh gọi là tu pháp Phật giáo cũng không có ăn chay.

  Như vậy, ăn chay hay ăn mặn là tùy duyên: tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện thích ứng của cơ thể mỗi người, việc bám chấp vào vấn đề ăn chay để cho là tu Phật là một sai lầm trái với quỹ đạo chánh pháp, cổ xúy cho việc ăn chay cực đoan cũng chính là tạo ra rào cản đối với tâm nguyện tu hành, giác ngộ và giải thoát của mọi chúng sanh.

  Các huynh đệ chúng ta nhờ được vị Thầy chỉ dạy nên vốn không bận tâm chuyện chay – mặn, bởi luôn theo đúng với quỹ đạo chánh pháp, đúng với tinh thần mà Đức Phật đã dạy: “Thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp”.

  Con thành tâm cầu nguyện ̣cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Đệ cầu nguyện huynh và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 203. Mật Tịnh Hải says:

  Mô Phật !

  Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om Mani Padme Hum !

 204. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mahavita sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy vì bồ đề tâm của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì Thầy đã cho con được đọc bài viết tuyệt vời này, giúp con hiểu rõ về việc thọ dụng thực phẩm, dùng tam tịnh nhục.

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.”

 205. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Siramitra (Salvatore Antonio Fois) sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con là Tantra Siramitra.

  Con đã đọc bài viết này rồi. Con rất hoan hỷ với bài viết này.

  Con thấy rằng việc dùng tam tịnh nhục không hềđi trái với lời dạy của đức Phật trong Tứ Diệu Đế, không hề đi trái với lời dạy lấy trí tuệ làm đầu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum.”

 206. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Roy Clark sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giải đáp những khúc mắc trong tâm con về vấn đề trường chay. Con đang băn khoăn việc tiếp tục trường chay  hay dừng lại việc ăn chay. Nhưng bây giờ con đã hiểu được chay mặn không ảnh hưởng gì trong đạo Phật. Chúng con cần tránh 10 loại thịt làm ảnh hưởng đến hiệu quả tâm linh mà đức Phật đã chỉ ra.

  Một lần nữa,  con cảm tạ ơn Thầy.

 207. Mai Bảo Trọng says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài của Thầy. Cám ơn Thầy

  Con chúc Thầy sức khỏe và trường thọ.

 208. Mật Hoa Dung says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã giải thích rất rõ về chay – mặn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum.

   

 209. Nguyễn Hồng Hà (9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Đức Phật đã từng nói “đơn sơ với thức ăn” ý muốn nói là có gì ăn nấy. Không phải cứ tu Phật là ăn chay. Ý muốn nói ở đây là thế này : tu không phải vào chùa. Tu tức là sửa sai trong bản thân. Viết đến đây thôi.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh có thể vượt qua vòng xoáy luôn hồi

  Con rất thích bài viết này

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 210. Mai Bảo Trọng says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài của Thầy. Con cám ơn Thầy

  Kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe

 211. Truong Bùi says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài, cám ơn thầy đã chia sẻ những điều tốt đẹp và sự hiểu biết cho mọi người.

  Con xin chân thành cám ơn

   

 212. Trường Bùi says:

  Kính bạch Thầy,

  Cám ơn thầy. Cám ơn anh Mật Kiên đã viết bài.

 213. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 214. Nguyễn văn kiên says:

  Dạ con chào thầy

  con đã đọc bài rồi ạ

 215. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến),
  con đã đọc qua bài ĐẢ PHÁ ĂN CHAY CỰC ĐOAN, NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ, ĐÔI ĐIỀU VỀ ” DÙNG TAM TỊNH NHỤC” rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẽ về việc ăn chay ăn mặn rất lợi lạc, đúng nghĩa: ăn chay hay mặn không phải là ăn gì mà là ăn như thế nào.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.
  Om mani padme hum.

 216. Lê Hải My (7 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 217. Kính Bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc được bài này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết. Qua đó giúp cho chúng con cũng như bạn đọc, được hiểu rõ hơn về lời dạy của Đức Phật theo tôn chỉ ” Duy tuệ thị nghiệp”, theo con đường trung đạo cùng với 4 phẩm hạnh cao đẹp của người tu Phật là :” Đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với thuốc men, đơn sơ với chổ nghỉ”. Đơn sơ nghĩa là thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt. Đó mới là tính giản đơn độc vị mà Đức Phật đã dạy. Là kim chỉ Nam giúp cho tất cả người tu Phật thực hành trên con đường giải thoát nhằm lợi mình và lợi lạc cho chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho chuyến pháp sự của Thầy tại Thủy Điển luôn được thành công viên mãn.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thạnh tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 218. Nguyên Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 219. Tiến Đạt says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Cảm tạ Thầy đã khai sáng cho con biết

  Con kính chúc cho sự trường thọ của Thầy ạ

 220. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Qua bài viết con thấy được việc ăn chay mặn là những việc không cần thiết có thể ăn bất cứ đồ ăn nào trừ những món mà Đức Phật đã chỉ ra mà Phật tử không nên ăn như là(mèo, chó,hổ,…..)

  Con ầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

 221. Thanh Bình says:

  Kính bạch Thầy.

  Con tên là Thanh Bình con 12 tuổi. Con là con của ba Mật Huệ Minh. Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 222. Thanh Bình says:

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khen con ạ.

   

 223. Nguyễn Vân Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 224. Nguyễn Xuân Huỳnh says:

  Kính bạch Thầy!

  con là Nguyễn Xuân Huỳnh là đồng nghiệp của bạn Dương Thu Hằng ở Thái Nguyên . Con đã đọc bài viết này rồi ạ.với quan điểm của con việc ăn bát cơm chay nó phụ thuộc nhiều yếu tố để có được 1 bát cơm chúng ta ăn,với con con ăn chay mùng 1 với 15 hàng tháng đã được coi là từ bi chưa ạ và con cũng k giết mổ hay có hành động gì hại đến chúng sinh.

  Con cảm tạ ơn Thầy…!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đạo Phật lấy trí tuệ làm đầu, không phải lấy chuyện ăn uống. Cho nên từ bi được thẩm định bằng trí tuệ.

 225. Lê Phú Thành (6 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã bài rồi ạ.

 226. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

   

 227. Mật Địa Cát says:

  Kính Bạch Thầy!

  Hôm nay 9/3/2020 con vô cùng hoan hỷ sau khi đọc xong bài ” Đã Phá Ăn Chay Cực Đoan, Những Điều Phi Lý, Đôi Điều Về DÙNG TAM TỊNH NHỤC” rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 228. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 229. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch viruts corona sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 230. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của huynh Mật Kiên ạ.

  Qua bài viết con hiểu rằng nói ăn chay là trưởng dưỡng tâm từ bi như nhiều vị Thượng toạ “đầu tròn áo vuông” đang cổ suý là sai lầm và xúc phạm đến Đức Phật vì Ngài đã dạy “Duy tuệ thị nghiệp” đặt trí tuệ lên hàng đầu đối với người tu chứ không phải bám chấp vào chuyện ăn chay hay mặn. Và con ghi nhớ vị Thầy đã dạy “Trong hệ thống tu trì của đạo Phật không có câu kinh hay thánh giáo nào nói cứu cánh của giải thoát là phải ăn chay”.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện huynh Mật Kiên sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 231. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Đả phá ăn chay cực đoan, những điều phi lý, đôi điều về “Dùng tam tịnh nhục”.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã luận giải, phân tích cho thấy rằng đạo phật là đạo tu tâm, khai giác (nghĩ gì) chứ không phải tu khẩu (ăn gì). Cảm ơn đạo huynh với bài viết ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên mạnh khỏe, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 232. Nguyễn Trung Khánh says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

 233. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ.

  Om mani padme hum.

 234. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên , qua bài này Mật Thúy hiểu được rằng ăn chay không phải là pháp tu trong khi đức Phật ngày dạy rằng quy tuệ thị nghiệp là làm theo lời dạy của các bật thánh tân thông qua kinh vận chuyển vị Thầy cứ ngày không dạy quy thực thị nghiệp là ăn chay mới tu mới từ bi . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

   

 235. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những chia sẻ qua bài viết của đạo huynh Mật Kiên ” Đả phá ăn chay cực đoan, những điều phi lý, đôi điều về Tam Tịnh Nhục”. Với những luận chứng, luận cứ theo Thánh giáo lượng rõ ràng thiết phục đạo huynh Mật Kiên đã minh chứng về vấn đề chay mặn, bát cơm chay không hẳn là không sát sanh, cũng không phải là từ bi thượng đẳng hơn người ăn mặn, ăn mặn nhưng không đòi hỏi  ” không giết, không bảo giết” là một tinh thần ” trung đạo” trong tu tập. Trong con đường học Phật của người Phật tử. Đức Phật đã dạy rằng ” Duy tuệ thị nghiệp” người con Phật lấy tâm là chủ, lấy trí làm đầu chứ không phải ăn gì. Như vậy bám chấp vào sự ăn chay hay ăn mặn không là cứu cánh giải thoát, mà cốt yếu là tâm thế khi ăn như thế nào chứ không phải chủ yếu là ăn gì, Đức Phật dạy ” đơn sơ gìn giữ đạo, đơn sơ nghĩa là thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt ” trong đó ” đơn sơ với thức ăn” là 1 trong 4 phẩm hạnh ưu việt của người tự đạo Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 236. Admin
  Lê Đình Trung says:

  Luận giải của Mật Kiên quá hay và sâu sắc. Nhưng các Ngài dạy: Tin Phật –  Tin Đạo – Tin Nhân Quả chứ Không Tin Người Hành Đạo. Vốn phàm phu chúng ta không đủ trí tuệ để luận giải kinh của Phật vì căn cơ của chúng sinh so với Các Ngài cách xa vạn dặm.

  Em chỉ biết khi kinh Thủ Lăng Nghiêm ra đời thì Phật cấm Tỳ Kheo ăn mặn nhưng vẫn cho ăn Tam Tịnh Nhục. Vấn đề là thế nào là Tam Tịnh Nhục vào cái thời này thì hơi khó phân giải. Vì em chỉ nghĩ Có Cầu thì mới có Cung. Nếu không có người ăn thì ko có người nuôi, không có người giết. Mọi sinh vật giờ đây không phải sinh trưởng tự nhiên ở rừng một cách tự nhiên và khi nó chết đi ta tình cờ gặp đc giữa lúc đói khát để xem đó là Tam Tịnh Nhục. Vì nếu thị trường Thế Giới chính là Tập hợp thị trường các Nước; thị trường 1 nước là thị trường các thành phố, tỉnh hợp lại mà thành…như vậy nếu qui về 1 đơn vị nhỏ nhất của thị trường là 1 xóm có 20 hay 50 người: nếu ko ai muốn ăn thịt gà tự nhiên sẽ ko ai nuôi gà và thịt gà. Nếu ko ai muốn mặc áo da thì sẽ ko có ai giết thú lột da để làm áo da để bán. Đại đa số loài động vật hiện nay đc nuôi hay đánh bắt theo bản ý là để phục vụ nhu cầu thị trường hay phục vụ nhu cầu của con người nên việc ko trông thấy, ko nghe thấy, không trực tiếp giết để coi là Tam Tịnh Nhục vẫn là một vấn đề.
  Tuy nhiên em hoàn toàn ủng hộ các quan điêm của huynh Mật Kiên: ăn chay ko phải từ bi, ăn chay cũng ko Thành Phật do ăn chay, cũng ko phải là làm nên Đạo Hạnh nên ko chấp quá vào ăn đê nếu thấy người ăn mặn mình kỳ thị hay tỏ thái độ. Nói chung nên để tùy duyên theo thể tự nhiên chứ ko chấp chay mặn. Còn cá nhân em thì do vấn đề Tam Tịnh Nhục hiện nay nên em không bao giờ ăn mặn nữa và coi đó là Giới Cấm.
  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Câu cuối cùng trò viết sai vì hiểu sai về tam tịnh nhục. Vấn đề ăn chay không bàn luận ở bất kỳ loại kinh nào, chỉ do sư sải người Tàu viết thêm vào gần 500 quyển và mỗi quyển thêm hàng trăm câu theo ý mình. Trò nói ăn chay được trò coi là giới cấm sao? Sai lầm, giới là do Phật chế tác, không phải do trò tự nghĩ. Trong kinh nào, tên gì, đoạn nào có viết về giới cấm này? Tuy nhiên, nếu ăn chay theo sở thích thì đáng được tán thành vì đây là vấn đề cá nhân. Song, nếu trò quy ra từ phạm vì nước đến cá nhân theo cung cầu thì trò nghĩ sao khi mọi người ăn chay thể chất sẽ thế nào? Sở thích cá nhân bị xâm phạm thô bạo mà trò vừa lập luận mâu chuẩn Cung – Cầu như trên? Luận kiến của trò bất nhất nên không thuyết phục ! Hơn nữa, Giới nguyện Bồ đề tâm số 2 ghi ” Từ bi với người, rồi mới đến chúng sanh khác” . Vậy trò vì con vật mà trường chay thì từ bi với người để đâu? Thân người quý hiếm, sao lại chấp trước thực phẩm để bị suy nhược nếu không thích hợp. Đã có trường hợp cha mẹ buộc con nhỏ ăn chay bị vong mạng, liền bị khởi tố, trò độc tin này chưa? Hitler trường chay mà giết 5 triệu người Do thái trò biết không? Nhiều vụ sư sải Việt Nam gây nhiều điều đồi bại mà báo đăng là những kẻ trường chay, trò đọc chưa? Trò đọc thêm những bài trong đường link này : https://chanhtuduy.com/ngo-nhan-ve-kinh-vu-lan-bon/

 237. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của huynh Mật Kiên ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con! Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 238. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 239. Admin
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc comment của bạn đọc Lê Đình Trung và comment của Thầy. Con xin phép cho con được viết đôi dòng với bạn ấy. Nếu con viết có điều gì sai với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi nghiêm giáo.

  Gửi bạn Lê Đình Trung,

  Điều đầu tiên tôi đọc comment của bạn, tôi thấy rõ sự tiền hậu bất nhất trong tư duy của bạn. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn thấy những điểm “lỗi từ duy” đó.

  Thứ nhất, bạn khẳng định rằng “Nhưng các Ngài dạy: Tin Phật –  Tin Đạo – Tin Nhân Quả chứ Không Tin Người Hành Đạo.” Bạn nói tin Phật nhưng sao lời dạy của Ngài về Tam Tịnh Nhục bạn không tuân theo mà nhấn mạnh rằng “Còn cá nhân em thì do vấn đề Tam Tịnh Nhục hiện nay nên em không bao giờ ăn mặn nữa và coi đó là Giới Cấm.” Do vấn đề Tam Tịnh Nhục hiện nay là vấn đề gì? Tu là sửa bản thân, là soi rọi tâm mình là thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp, chứ không phải chạy theo “tâm lý thị trường”. Do bạn chỉ biết nhìn hiện tượng không hiểu thực chất vấn đề nên bạn mới bám chấp vào vấn đề chay hay mặn và tự cho đó là giới cấm, trong khi đức Phật cho  phép tăng dùng Tam Tịnh Nhục. Bạn tin Phật, tin Đạo nhưng bạn lại tự vẽ cho mình con đường mang tính bám chấp. Đề bà đạt đa khởi xướng trường chay mà phải gánh chịu hậu quả nặng nề của ác nghiệp đã gieo đấy thôi. Hay Lương Võ Đế cũng chay trường nhưng những gì ông ấy làm thì quá tàn độc. Hoặc Adolf Hitler cũng miệt mài ăn chay đó, nhưng ông ấy giết chết bao nhiêu người? Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, bạn có không hiểu bản chất vấn đề trong lời Phật dạy chưa?

  Thứ hai, bạn nói bạn “ủng hộ các quan điêm của huynh Mật Kiên: ăn chay ko phải từ bi, ăn chay cũng ko Thành Phật do ăn chay, cũng ko phải là làm nên Đạo Hạnh nên ko chấp quá vào ăn đê nếu thấy người ăn mặn mình kỳ thị hay tỏ thái độ. Nói chung nên để tùy duyên theo thể tự nhiên chứ ko chấp chay mặn.” nhưng  bạn lại khẳng định “Còn cá nhân em thì do vấn đề Tam Tịnh Nhục hiện nay nên em không bao giờ ăn mặn nữa và coi đó là Giới Cấm.” Nói như vậy, chẳng khác nào bạn nói đạo huynh Mật Kiên đang phạm Giới Cấm?

  Bài Kinh Hôi Thối, thuộc Kinh tập, Tiểu Bộ I – Khuddhaka Nikāya. Khuddaka Nikāya, Suttanipāta Pali (315-317) Myanmar Edition. Trong kinh, một Bà la môn ăn chay trường đến đối diện với Ðức Phật Kassapa và chỉ trích những tội lỗi của việc sử dụng cá thịt. Phật Kassapa đã trả lời rằng, đồ ăn hôi thối không phải là cá thịt mà chính là sự ô uế của thân tâm biểu hiện qua những nghiệp bất thiện của thân, khẩu và ý. Chính sự cấu uế này đã hủy hoại tư cách đạo đức của một người chứ không phải vì ăn thịt cá:

  “Ai thô bạo, dã man,

  Sau lưng nói gièm pha,

  Phản bạn không từ bi,

  Lại cống cao ngạo mạn,

  Tánh không có bố thí,

  Không cho ai vật gì,

  Ðây là ăn đồ thối,

  Ăn thịt không phải thối,

  Phẫn nộ và kiêu mạn,

  Cứng đầu và chống đối

  Man trá và tật đố,

  Nói vô ích, huênh hoang,

  Kiêu mạn và quá mạn,

  Thân mật với kẻ ác,

  Ðây là ăn đồ thối,

  Ăn thịt không phải thối”

  Thứ ba, bạn tự tin vào tâm ý mình, viết không có luận cứ, luận chứng. Bạn biện luận rằng “Vấn đề là thế nào là Tam Tịnh Nhục vào cái thời này thì hơi khó phân giải. Vì em chỉ nghĩ Có Cầu thì mới có Cung. Nếu không có người ăn thì ko có người nuôi, không có người giết. Mọi sinh vật giờ đây không phải sinh trưởng tự nhiên ở rừng một cách tự nhiên và khi nó chết đi ta tình cờ gặp đc giữa lúc đói khát để xem đó là Tam Tịnh Nhục” Thế bạn nghĩ thời đức Phật không có cầu chắc? Không lẽ một bậc Toàn Giác như đức Phật lại không biết việc đó? Bạn tự cho rằng “Không Tin Người Hành Đạo” nhưng tôi thấy bạn lập luận tự tin vào tâm ý mình quá.

  Điều cuối cùng tôi muốn nói đến là Nhân – Quả. Nếu bạn cho rằng  ăn chay là Giới Cấm, vậy tại sao cư sĩ thời đức Phật vẫn đắc đạo? Tại sao đại sĩ Liên Hoa Sanh Đại sĩ là tổ sư của Kim Cang Thừa và biết bao nhiêu các bậc thành tựu giả có đời sống gia đình, không chay không mặn lại viên thành đạo quả? Ngay đức Phật cũng không hề bám chấp chay mặn, Ngài cho phép đệ tử của Ngài dùng Tam Tịnh Nhục, lẽ nào Ngài dạy họ phạm giới cấm? Và biết bao thành tựu giả không chay không mặn cũng phạm “Giới Cấm” sao họ thoát luân hồi sinh tử còn bạn vẫn loay hoay với việc ăn chay của mình? Nếu cho ăn chay là Giới Cấm cần phải giữ gìn thì bạn quả đang phỉ báng giáo Pháp Phật đà. Bởi lẽ, không phải chỉ có loài người mới ăn rau cỏ. Tôi thực sự không biết bạn có hiểu thực nghĩa “Giới Cấm” và công dụng của “Giới Cấm” là gì không?

  Tôi được vị Thầy chỉ dạy theo tinh thần của người con Phật “đơn sơ với thực phẩm”, vun bồi thất thánh tài, tôi không cổ súy ăn mặn nhưng không bám chấp ăn chay. Tôi thực hành pháp để tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để về cõi Phật chứ tâm không bám vào việc ăn uống. Ăn uống chỉ nhằm duy trì mạng sống, không chấp vào vị ngon dở, chỉ ăn với “tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê…”, với “tâm từ, quảng đại, vô biên…” (Kinh Jivaka).

  Vài dòng với bạn như vậy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thầy bổ sung luận điểm sau đây được dạy từ Liên hoa sanh: “Tin có đạo pháp vì điệu và tin có người chứng đạo mới gọi là niềm tin trọn vẹn” . Nay Đình Trung không tin người hành đạo quả thực là hồ đồ, vậy thì đừng tin cả tăng đoàn thế giới sao?

 240. Nguyễn Cát says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc comment của bạn đọc Lê Đình Trung và phản hồi của vị Thầy. Nương theo trí huệ của vị Thầy, con xin có đôi lời phản biện tư duy biên kiến của bạn Lê Đình Trung, nếu có điều gì con viết chưa đúng quỹ đạo chánh pháp, con mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Thân gửi bạn Lê Đình Trung,

  Tôi là học trò Đạo sư Viện Trưởng Thinley Nguyên Thành, sau khi đọc comment của bạn dưới bài viết của đạo huynh Mật Kiên “Đả phá ăn chay cực đoan, những điều phi lý, đôi điều về “Dùng tam tịnh nhục””, tôi có đôi lời phản biện để noi theo tinh thần của Bồ tát Long Thọ “làm rõ các tướng thiện ác”, mong bạn hoan hỷ đón nhận.

  1. Về tư cách đối luận

  Thứ nhất, có nói rằng muốn thưởng lãm nghệ thuật, phải có trình độ nghệ thuật, phương chi là ở phạm trù đạo pháp, người không chứng minh được trình độ tâm linh mà tùy tiện tư duy theo tâm ý của mình thì làm sao thuyết phục được người khác? Là hành giả đạo Phật, tôi được dạy rằng “y Pháp bất y nhân” (theo cách viết của bạn là tin Phật, tin đạo, không tin người hành đạo), tôi không tin đạo huynh Mật Kiên, càng không tin Lê Đình Trung, nhưng tôi bị thuyết phục bởi luận giải sâu sắc về vấn đề chay mặn dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng mà đạo huynh Mật Kiên đã trình bày trong bài viết này. Ngược lại, bạn Lê Đình Trung đã là Phật tử chưa, thầy của bạn là ai, bạn đã có thành tựu tâm linh gì, đã có bài viết học thuật nào được công nhận trên diễn đàn Phật pháp chưa… thì tôi hoàn toàn không có thông tin, đến cả pháp danh của bạn, tôi cũng không biết thì làm sao tôi tin vào những lập luận mà không dựa trên một nền tảng Thánh giáo lượng nào từ bạn? Như vậy, xét về đạo lực, đạo hạnh, bạn hoàn toàn chưa đủ tư cách để đối luận với đạo huynh Mật Kiên, người đã chứng minh được trình độ tâm linh qua rất nhiều bài viết học thuật trên chanhtuduy.com.

  Thứ hai, bài viết này được đăng tải từ năm 2014, đến nay đã 7 năm, chưa có ai đủ khả năng để phản bác về mặt nội dung (bạn có thể từ từ đọc hết 280 comments trong bài viết này để hiểu thêm), vậy lẽ nào bạn định “cầm đèn chạy trước ô tô” sao? Lẽ nào bạn tin rằng mình trí huệ vượt bậc, tư duy sâu sắc đến độ có thể nhìn thấu những điểm bất hợp lý mà chưa từng có một ai trước đó có thể làm được sao (kể cả người sáng lập trang mạng là vị Thầy, Đạo sư Viện Trưởng Thinley Nguyên Thành)?

  1. Về học thuật

  Comment của bạn không quá dài nhưng tràn đầy sự mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng bóc tách một số ý chính để phản biện lại tà tư duy của bạn trong lập luận rất tùy tiện, khinh suất này.

  Thứ nhất, để giúp bạn bớt bối rối về định nghĩa thế nào là Tam, tịnh, nhục, tôi xin trích dẫn lời dạy của Đức Phật trong Luật tạng như sau: “Quý thầy không được cố ý sử dụng thịt đã được giết mổ chỉ dành riêng cho quý thầy; Như Lai chỉ cho phép sử dụng thịt và cá không bị phiền trách trong ba trường hợp sau đây: không thấy, không nghe và không nghi ngờ” (Luật I, 233). Lời dạy của Đức Phật về “tam tịnh nhục” không hề mơ hồ, khó “phân giải” hay là một “vấn đề” khó xác định như lời khẳng định của bạn trong comment, như vậy, hoặc là bạn thuộc đối tượng “biết không rành những gì đã biết” hoặc là cố tình phóng tưởng tư duy để bảo vệ cho quan điểm đậm chất cá nhân nhằm nâng tầm bản ngã sau đó của mình “coi ăn chay là giới cấm”.

  Mô Phật, trong khi giới luật nhà Phật chưa từng đề cập đến vấn đề ăn chay, thậm chí Đề Bà Đạt đa từng bị Đức Phật bác bỏ khi cố tình đề xuất giới luật hà khắc, vô lý này thì nay, ngay ở thời đại này, tôi lại được bắt gặp sự tương đồng của tư duy nghiệt ngã (tưởng chừng đã đi theo Đề Bà Đạt đa xuống địa ngục ấy) nơi bạn Lê Đình Trung, lẽ nào bạn cam lòng làm hậu nhân tư tưởng của một kẻ đã phải chịu quả báo nơi địa ngục hay sao? Thêm nữa, một trường hợp không kém phần “oanh liệt” khác của người đã khởi xướng và cổ súy trường chay tại Trung Quốc là vua Lương Võ Đế, nhưng cuối cùng bị Tổ Bồ Đề Đạt Ma khẳng định là không có một chút công đức nào, thậm chí đã phải chết trong sự vậy hãm và đói khát. Vậy trong trường hợp này, bạn có tin vào “luật Nhân quả” như bạn đã khẳng định mạnh mẽ trong comment của mình không? Đây chính là sự bất nhất quá rõ ràng trong lý và sự của bạn.

  Thứ hai, bạn cho rằng “có cầu thì mới có cung”, “không có người ăn thì không có người nuôi, không có người giết”. Lập luận này nghe có vẻ thuyết phục nhưng lại quá lý tưởng, phi thực tế trong thế gian này. Tư tưởng này tưởng chừng nhân đạo nhưng lại quá vĩ cuồng, vì sao? Vì có khả thi không, có làm được không? Nếu bạn tư duy được lẽ nào trí huệ xuất thế gian của Đức Phật lại không theo kịp? thời nào lại không có cầu, không có cung? Trong khẳng định 3 việc không thể làm được của Đức Phật, Ngài nói rằng Ngài không thể độ được tất cả chúng sanh, lẽ nào một việc Đức Phật không thể làm được thì bạn Lê Đình Trung hay ai đó có thể làm được sao? Ai có thể thay đổi được tư duy của cả thế gian này?

  Lại nữa, có cầu thì mới có cung, nhưng vì sao có cầu? con người muốn tồn tại được cần thuận theo tự nhiên, không phải ai cũng có được cơ địa khỏe mạnh để tùy ý sử dụng thực phẩm “chay” mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của mình. Cầu xuất phát vì hoàn cảnh sống, cầu xuất phát vì yêu cầu thể chất… thì có gì là sai trái? Thêm nữa, nếu theo lập luận của bạn “không có người ăn thì công có người nuôi” để từ bi, để không sát hại sinh mạng chúng sanh, thì chi bằng con người nhịn luôn cả việc ăn uống bởi trong nước cũng có rất nhiều sinh vật và để trồng được rau củ thọ dụng cũng phải đánh đổi bằng sinh mạng của vô số sinh vật nhỏ bé trong lòng đất. Ở đây, tôi không bài bác lập luận của bạn để cổ súy cho việc ăn mặn, mà chỉ theo đúng tinh thần đức Phật đã dạy, đơn sơ với thức ăn, cũng chính là tiêu đề của bài viết này “đả phá ăn chay cực đoan”, không phải đả phá người có sở thích hay nhu cầu ăn chay!

  Cuối cùng, để bổ sung luận đề chay mặn không quan trọng, quan trọng là “duy tuệ thị nghiệp” theo lời Đức Phật dạy, tôi xin trích dẫn một số luận cứ sau đây từ Thánh giáo lượng:

  + Kinh Hôi Thối, Kinh Tập, Tiểu Bộ Kinh viết:

  “Sát sanh và hành hình,
  Ðả thương và bắt trói,
  Trộm cắp và nói láo,
  Man trá và lừa đảo,
  Giả bộ kẻ học thức,
  Ði lại với vợ người,
  Ðây là đồ ăn thối,
  Ăn thịt không phải thối”

  + Kinh Trung A Hàm, Phẩm Uế, Kinh Cầu Pháp: “Các ngươi nên thực hành sự cầu pháp, đừng thực hành sự cầu ẩm thực. Vì sao? Vì Ta thương tưởng các đệ tử, muốn các đệ tử nên thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu ẩm thực. Nếu các ngươi thực hành cầu ẩm thực, không thực hành sự cầu pháp, không những các ngươi tự xấu xa, mà Ta cũng không được danh dự gì. Nếu các thầy thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu ẩm thực, không những các thầy đã tự tốt đẹp mà Ta cũng được danh dự.”

  + Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Lợi Dưỡng, có ghi chép về Bà la môn Giang Trắc, ông tự cho rằng mình thanh tịnh hơn Đức Phật vì ông ta chỉ ăn hoa quả trọn đời, trong khi Đức Phật ăn lúa mạch và các thứ thức ăn ngon lành khác. Đức Phật giải thích cho ông ta rằng, người chưa trừ 21 kiết sử của Tâm mình thì kẻ đó vẫn đọa đường ác dù có ăn chay trường.

  Vài lời như vậy, mong bạn đọc Lê Đình Trung hoan hỷ đón nhận.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 241. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc nội dung comment của bạn Lê Đình Trung và lời dạy của vị Thầy . Con có đôi lời chia sẽ với bạn đọc Lê Đình Trung, nếu chia sẽ của con có điều gì chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp, con xin Thầy từ bi nghiêm giáo và cho con được tịnh hóa lỗi lầm này.

  Gửi bạn đọc Lê Đình Trung,

  Rất hoan hỷ vì bạn đã dành nhiều thời gian theo dõi trên Chanhtuduy.com và comment chia sẽ. Tuy nhiên về vấn đề Tam Tịnh Nhục như vị Thầy đã từ bi chỉ dạy bạn đã hiểu sai và nhầm lẫn về phương pháp sử dụng. Còn vê luận chứng luận cứ về vấn đề này thì vị Thầy, đạo huynh Mật Kiên và các huynh đệ comment trong bài là con số chẳng hề nhỏ để bạn có thể thấy được. Riêng về lập luận Cung Cầu trong kinh tế thị trường như bạn dẫn chứng trong bài thì có lẽ bạn mới nhìn một phía từ việc sát sinh để  cung cấp thịt động vật phục vụ nhu cầu hằng ngày chứ chưa bàn về vấn để về sản suất trồng trọt rau củ. Tôi tin rằng nếu đã, đang và muốn tìm hiểu về vấn đề này mà bạn vẫn giữ quan niệm “về vấn đề Tam Tịnh Nhục hiện nay nên em không bao giờ ăn mặn nữa và coi đó là giới cấm”, chắc bạn sẽ chuyển sang “tuyệt thực” mới an toàn. Vì hiện nay, vì tăng cung cho nhu cầu của thị trường, để bảo đảm rau, củ, quả đẹp mắt, ngon nhưng tiết kiệm chi phí thì việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón không chỉ làm chết một mà rất nhiều loài côn trùng nếu có ý định “mon men” đến, chưa kể đến việc sử dụng và lạm dụng này còn làm mất cân bằng sinh thái, mất “nhà”của rất nhiều loài từ bé như kiến, bọ, mối, sâu, ếch nhái, chuột rắn…. cho đến ảnh hưởng với con người làm ra nó cũng đang từ từ “chuyển nhà” vào bệnh viên như thống kê https://nongnghiep.vn/nhung-cai-chet-phi-tu-nhien-o-nong-thon-giat-minh-truoc-so-lieu-thong-ke-d183915.html.

  Và nếu như bạn đã nghe lời dạy của Đạo sư Pabongka Dechen Niyingpo “Nếu bạn giết một con trùng nhỏ bé mà không tu hành tịnh hóa ngay trong ngày đó, sức nặng của nghiệp sẽ gia tăng gấp đôi ở ngày kế tiếp, ngày thứ 3 lại tăng lên gấp đôi và tới ngày thứ 15 sẽ nặng như giết một con người. Và như thế hằng tuần, hằng tháng, hằng năm trôi qua, một nghiệp bất thiện nhỏ bé sẽ nhân lên nhiều lần, sớm muộn gì cũng trở thành một ngọn núi kích thước của trái đất này và đến lúc chết nó trở nên quá đỗi nặng nề”. Qua đó cho thấy nếu ăn chay hay ăn mặn thì đều có sinh vật khác bị giết để có thức ăn. Đồng thời quy chiếu với lời dạy về Tam Tịnh Nhục trong Giáo Huấn Dakini và lời Đức Phật dạy “Đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với tọa cụ” cùng tôn chỉ tu tập là “Duy tuệ thị nghiệp chứ không phải “Duy thực thị nghiệp” thì phương pháp để có thể đối trị mới là quan trọng và chỉ có phương pháp khi nhìn được bản chất của sự vật hiện tượng là gì. Mong bạn Lê Đình Trung sẽ xa lìa những quan kiến lầm lạc trên.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 242. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên trong bài viết” Đả phá ăn chay cực đoan, những điều phi lí và đôi điều về Tam tịnh nhục”. Bài viết với luận điểm , luận cứ rất sắc sảo khi dựa trên những điều Phật dạy đã cho con hiểu rằng ăn chay hay ăn mặn cũng không quan trọng bằng thái độ hân thưởng với tâm quân bình. Để nêu cao Chánh kiến đạo Phật thì Ngài có khuyến cáo rằng không nên ăn thịt các con vật như: hổ, ngựa, chó, rắn, ……. Nhiều khi do thiếu hiểu biết mà những quan điểm phân biệt giữa người tu ăn chay trường và ăn mặn đã vô tình đẩy họ vào niệm tưởng bất chính vì tính hơn thua. Và con ghi nhớ 3 điều: chánh niệm, tĩnh giác và chú tâm là nước và phân bón của đạo hạnh. Niềm tin và sự quy ngưỡng giáo pháp là gốc rễ của đạo hạnh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum

   

   

 243. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái Giác Ngộ

  Cầu nguyện dịch bênh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

 244. Mật Hành Thuận says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của huynh Mật Kiên trong bài viết “Đả phá ăn chay cực đoan, những điều phi lý và đôi điều về Tam Tịnh Nhục”.

  Qua bài viết con đã hiểu hơn về quan niệm về ăn uống của nhà Phật. Quan trọng nhất vẫn là thái độ, cái tâm của mình khi ăn chứ không quan trọng là chay hay mặn. Con như được giác ngộ thêm về vấn đề này.

  Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ bài viết rất tuyệt ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho đại dịch COVID-19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 245. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật Kiên. Con hiểu rằng không nên quan trọng việc ăn chay hay ăn mặn vì trong kinh Phật hay nói chính xác là Đức Phật không dạy chúng ta phải ăn chay hay ăn mặn mới có thể giải thoát. “Ăn” là để duy trì sự sống với mục đích tu tập dẫn đến giải thoát. 

  Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 246. Lê Bằng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết. Con chúc Thầy ngày lễ Đạo sư an lành.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  o

  Om Mani Padme Hum.

 247. Admin
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 248. Phan Thọ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này. Bài viết giúp con hiểu hơn phần nào về vấn đề ăn trong Đạo Phật vốn không đặt nặng chuyện ăn gì, ăn chay hay ăn mặn mà quan trọng trong mỗi người tu hãy trồng cây đạo hạnh… Con thật tâm đắc và xin ghi nhớ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều…  Con đã bắt đầu thay đổi dần và hiểu nhiều hơn trong vấn đề này. Om Mani Padme Hum

 249. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 250. Nguyễn Phấn says:

  Bạch Thầy cho phép con được comment trên trang nhà.

  Con hoan hỷ, cảm ơn Cư Sĩ Mật Kiên đã luận giải để khai thông định kiến về chay mặn cho chúng sinh hữu duyên.

  Gửi bạn Lê Đình Trung vài lời biện chứng với tâm thế là một bạn đọc giống như bạn, mong Thầy và các vị Cư sĩ từ bi chỉ dạy những gì chưa đúng, hay theo tâm ý của con.

  Bạn Trung viết “Nhưng các Ngài dạy: Tin Phật – Tin Đạo – Tin Nhân Quả chứ Không Tin Người Hành Đạo. Vốn phàm phu chúng ta không đủ trí tuệ để luận giải kinh của Phật vì căn cơ của chúng sinh so với Các Ngài cách xa vạn dặm.”
  Đạo phật là Đạo Thấy- biết- tin: e rằng chưa thấy, chưa biết mà đã đốt cháy giai đoạn đề cập đến niềm Tin. Theo diễn trình ”Văn- Tư- Tu” Văn: đọc kinh điển, Tư: tư duy kiểm chứng, rồi Tu sửa( tin, thực hành), nói về kinh điển thì có chân kinh và ngụy kinh nên đọc nhiều cũng chưa chắc đúng pháp, vậy phải cần có Thầy để chỉ dẫn, hạ tầng ngôn ngữ, đưa ra phương pháp phân định thật – giả, đúng- sai dựa luận chứng, luận cứ trích xuất từ Kinh điển phù hợp tính quốc độ, thời đại để chúng sanh có chánh kiến, trạch pháp nhãn, niềm tin….
  Vậy Thầy là ai? Trước hết trong cõi ta bà này với nhục nhãn cho ta thấy Thầy mang thân người, đồng dạng với chúng sanh, cũng ăn, cũng ngủ, thọ hưởng… như mọi người ( Bạn gọi người “phàm”). Nhưng hơn thế Thầy là một người Tu, người Hành Đạo, Người uyên thâm giáo điển, bậc tuệ tri thức …( bằng chứng là những pháp liệu, công trình tâm linh và trang mạng: chanhtuduy.com), là người truyền tải – dẫn dắt, chúng sinh hữu duyên chuyển hóa tâm thức, đạt được trình độ tâm linh nhất định, hanh thông thế sự, thong dong đời đạo song hành… ( như Cư sĩ Mật Kiên tác giả của bài viết và cư sĩ khác qua comment, bài viết, chia sẽ hanh thông của họ).Thầy là người dẫn đầu nên Thầy đại diện cho Tam Bảo theo hệ quán niệm: Thầy- Phật- Pháp- Tăng ( nhìn Thầy thấy Phật).
  Vậy nếu bạn không tin vào Thầy vì thầy cũng đồng dạng, cùng cõi với chúng ta thì bạn tìm ở đâu ra vị phật để giáo huấn bạn? Bạn chỉ giúp tôi!

  Nếu bạn có nghe và tìm đọc bài của Vị Thầy giảng” Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp” bạn sẽ hiểu qua ví dụ dễ hiểu về việc ăn  trong cuộc sống hàng ngày ” ăn chỉ là ăn”, nhưng ăn phải với tâm thế như thế nào đúng thứ tự từ thế sự đến pháp phật: thọ hưởng- thọ dụng- thọ lạc- thọ pháp.

  Vài lời chia sẽ cùng bạn, mong bạn tỉnh thức không biên kiến, bám chấp, tin vào tâm ý kết luận đúng sai khi chưa thực hiểu để tránh mang tội phỉ báng.

  Con chúc Thầy thân tâm an tinh, có một ngày Đạo sư ấm tình Sư-Đệ trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm ơn Vị Thầy và các vị Đệ tử vì bồ đề tâm mà khai thị cho chúng sanh những bài viết lợi lạc- quay về nẽo giác.

  Mô phật!

 251. Admin
  Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc comment của Lê Đình Trung ( LDT ) và comment của vị Thầy cùng các huynh đệ Kim Cang. Con xin phép được viết đôi dòng với bạn đọc LDT. Nếu con viết gì sai với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi nghiêm giáo.
  Gửi Lê Đình Trung.
  Sau khi đọc bài của đao huynh Mật Kiên thì ông đã comment tán thán rằng “luận giải của Mật Kiên quá hay và quá sâu sắc “. Tôi đã nghĩ rằng khi ông dùng từ “ quá “ nghĩa là ông đã nắm được khá rõ vấn đề và thực sự tâm đắc với những gì mình đã đọc và hiểu được. Tuy nhiên tôi đã lầm, thực chất ông chẳng hiểu gì cả và rõ ràng sự tán thán đó chỉ là một lời khen sáo rỗng, là cách ông xảo biện để gián tiếp giúp ông đưa mình lên bằng người khác mà thôi. Tuy nhiên ngay sau đó chính ông đã tự phơi bày ra trình độ nhận thức của chính mình khi viết rằng “ vốn phàm phu chúng ta không đủ trí tuệ để luận giải kinh Phật vì căn cơ của chúng sinh so với các Ngài cách xa vạn dặm”. Tại sao ông không dùng đại từ nhân xưng là “ tôi” mà lại dùng là “ chúng ta” trong khi trước đó ông mới viết lời tán thán tác giả bài viết. Nếu tự nhận thấy mình không đủ trí tuệ thì sao không cản đảm thẳng thắng nói rằng “ vốn phàm phu tôi không đủ trí tuệ…..”, tôi muốn hỏi ông cụm từ “ chúng ta” ở đây là ông đang muốn bao hàm những ai? Cũng chính bởi sự bám chấp vào tư duy sai lệch mình mà không chịu thay đổi nên ông đã mắc lỗi “ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả “ – điều mà Đức Phật đã khuyến cáo trong Kinh 42 “ Này các ông, chớ tin vào tâm ý mình, tâm ý các ông không đáng tin”.

 252. Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc lời bình luận của bạn Lê Đình Trung. Con xin phép Thầy cho con có vài lời tới bạn ấy. Nếu có điều gì sai với quỹ đạo chánh pháp, kính mong Thầy từ bi cho con tịnh hoá những lỗi lầm này.

  Gửi bạn Trung,

  Tôi đã đọc comment của bạn. Chanhtuduy.com đã có rất nhiều bài phân tích về vấn đề này, e rằng bạn chưa có cơ hội đọc hết nên mới có những phát biểu chủ quan như vậy. Thực ra ngay trong phần bình luận của bạn đã có sự mâu thuẫn như sau:

  Ở đoạn đầu thì bạn cho rằng “phàm phu chúng ta không đủ trí tuệ để luận giải kinh Phật vì căn cơ của chúng sinh so với các Ngài xa vạn dặm”. Nhưng đến đoạn thứ hai bạn lại mang Kinh Thủ lăng nghiêm ra phân tích lời dạy của đức Phật đối với “Tam tịnh nhục”, cho rằng thế nào là “Tam Tịnh nhục” vẫn là một vấn đề. Vậy sao bạn lại giật tít to đùng rằng “Tin Phật – Tin Đạo – Tin Nhân quả chứ không tin Người Hành đạo”? Lời của Phật dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm bạn thấy vẫn có “vấn đề” đấy thôi?

  Sang đoạn thứ ba bạn lại vỗ tay ủng hộ quan điểm của người viết rằng: “Ăn chay không phải từ bi, ăn chay cũng không thành Phật do ăn chay…”, nhưng cuối đoạn bạn lại tự lập luận rằng “nói chung nên để tuỳ duyên theo thể tự nhiên chứ không chấp chay mặn. Còn cá nhân em thì do vấn đề Tam Tịnh Nhục hiện nay nên em không bao giờ ăn mặn nữa nên coi là giới cấm”. Nếu bạn đã coi đó là tuỳ duyên, hiểu rằng ăn chay không phải từ bi, không thành Phật do ăn chay thì bạn còn mất công phân tích Thủ Lăng Nghiêm, rồi đến quy luật thị trường, cung-cầu… để làm gì? Nếu bạn ăn chay cảm thấy vẫn khoẻ mạnh thì tôi mừng cho bạn, còn nếu người nào bắt buộc phải ăn mặn (Tam tịnh nhục) mới đủ sức làm việc hay tu tập được, chẳng lẽ họ bị coi là “có vấn đề”? Hơn nữa, đạo Phật là đạo trí tuệ, nếu đức Phật không từ bỏ sự câu chấp của mình mà chấp nhận uống bát sữa dê do người dân nữ dâng lên, liệu Ngài còn đủ sức để tồn tại và tìm ra cho chúng sanh con đường giải thoát cao quý hay không? Chính vì Ngài quá từ bi và trí tuệ nên Ngài hiểu được rằng mỗi người một căn cơ khác nhau nên đề ra tám muôn vạn pháp tu khác nhau cho chúng sanh và cũng đề ra tam tịnh nhục để chúng sanh không cảm thấy mặc cảm khi bước chân vào cửa đạo. Vậy mà học trò của Ngài, như bạn đây, lại đi tuyên truyền ngược lại lời Phật là sao.

  Tôi đọc chẳng thấy có vẻ gì là bạn muốn “tuỳ duyên” cả mà là cả sự áp đặt phi lý tâm ý của bạn lên người khác trong khi đức Phật đã dạy chúng sanh chớ tự tin tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả trong kinh Kalama. Bạn khuyên người khác không nên luận giải kinh Phật vì chưa đủ trí tuệ thì tôi cũng khuyên bạn cũng đừng nên phân tích “Tam Tịnh Nhục” theo quy luật thị trường  làm gì vì e rằng bạn cũng chưa đủ trí tuệ để có thể hiểu thấu đáo lời Phật dạy. Chỉ riêng việc bạn nhầm lẫn việc tự coi ăn chay là “Giới cấm” là đã đủ biết tri kiến của bạn đến đâu và càng tỏ rõ thêm sự ngạo mạn của bạn ẩn dưới lớp câu từ tỏ vẻ khiêm nhường kia.

  Theo tôi, ngoài bài viết của huynh Mật Kiên, bạn nên tìm đọc thêm những bài viết trên chanhtuy.com bởi trong đó có trích dẫn rất nhiều lời dạy của các bậc thánh chúng và cao tăng thạc đức, đặc biệt là những bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành, về chủ đề này để hiểu rõ hơn và chấm dứt những kiểu lập luận vô bổ như vậy nhé.

  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm nhường và ý thức hổ thẹn

  Om Ah Hum

 253. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : ĐẢ PHÁ ĂN CHAY CỰC ĐOAN, NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ , ĐÔI ĐIỀU VỀ ” DÙNG TAM TỊNH NHỤC ” của đạo hữu Mật Kiên.

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh chia sẻ của đạo hữu Mật Kiên, bằng những kiến thức am tường thấu đáo về đạo pháp Phật đà, những lời dạy quý báu của Đức Phật, đạo hữu đã phân tích , lý giải sâu sắc và rốt ráo về vấn đề chay , mặn trong con đường tu Phật.

  Trong thực tế , vì vô minh , không được trang bị trạch pháp nhãn , bởi vì hiện tại tà sư nhiều như bãi cát sông Hằng, tà đạo đội lốt áo cà sa xen lẫn vào các chùa to , cổng lớn , vậy thì làm sao thấu hiểu cặn kẽ giáo pháp nhà Phật và hành trình đạt đến giải thoát tối thượng trên con đường tu Phật. Khi tu mà vẫn còn bám chấp vào thứ này , điều nọ thì làm sao (?)mà tâm tịnh để đạt được sự giải thoát cho mình và cho cả chúng sanh .

  Theo tiêu chí của Đức Phật, lấy tâm làm đầu , ” Duy tuệ thị nghiệp ” , chứ không phải ” Duy thực thị nghiệp ” , tất cả đều đơn sơ và Đức Phật cũng không chỉ dạy các đệ tử phải ăn chay , không nên cầu thực , mà chỉ nên cầu pháp . Hiện nay , nhiều người cho rằng ăn chay là từ bi , một quan niệm sai lầm khi chúng ta thấy được thực tế rõ ràng ở các nước phương tây ( Ấn Độ, Hiller), ngay cả Việt Nam mình cũng vậy , có nhiều người ngoài mặt thì khởi niệm ăn chay , nhưng bên trong là tâm sát sanh , vậy thì từ bi chỗ nào ? .

  Con cảm ơn đạo hữu Mật Kiên đã viết bài , mang ý nghĩa lợi lạc và thiết thực trong cuộc sống . Cầu mong đạo hữu ngày càng tinh tấn hơn trong thực hành pháp và mọi ước nguyện được viên thành .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh và tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM.

   

 254. Admin
  Mật Thiền Đức says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Kiên ạ. Qua bài viết, con đã học được ăn chay chưa hẳn là từ bi, vì trong quá trình làm ruộng khó thể tránh khỏi việc sát sinh. Con học được người theo đạo Phật có thể ăn mặn, nhưng không được đòi hỏi, “không giết, không bảo giết” ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 255. Admin
  Mật Chấn Tử says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Kiên: “ĐẢ PHÁ ĂN CHAY CỰC ĐOAN, NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ, ĐÔI ĐIỀU VỀ “DÙNG TAM TỊNH NHỤC””.
  Con tán đồng với tri kiến của huynh Mật Kiên về việc ăn chay-mặn khi tu tập Phật pháp. Con người không thể rời khỏi quy luật sinh tất yếu của tự nhiên, “bởi trái đất là ngôi nhà chung của mọi chúng sinh chứ chẳng của riêng loài nào” như huynh Mật Kiên đã dẫn cứ. Con hiểu được đạo Phật dạy Phật tử “đơn sơ với thức ăn”, “đơn sơ” nằm ở thái độ thong dong, tự tại, không phân biệt, ứng dụng vào việc ăn chay-mặn chính là tùy duyên, không đòi hỏi, “không giết, không bảo giết”. Nếu người Phật tử ăn chay hay trường chay, mà tăng trưởng ngã mạn, coi mình cao thượng hơn người lại rơi vào tà kiến, rời bỏ tinh thần “trung đạo”, là đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài luận ý nghĩa và lợi lạc này.
  Con cảm tạ ơn Thầy cho con cơ hội đọc bài!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho huynh Mật Kiên luôn tinh tấn và thuận lợi trên đạo trình giải thoát.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 256. Admin
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc được những chia sẻ đầy ý nghĩa và lợi lạc của huynh Mật Kiên ạ. Con hiểu được qua điểm ăn chay là từ bi không sát sinh là sai.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu mong đại dịch covid sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 257. Admin
  Mật Trường Nghị says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: “ĐẢ PHÁ ĂN CHAY CỰC ĐOAN, NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ, ĐÔI ĐIỀU VỀ “DÙNG TAM TỊCH NHỤC”” của huynh Mật Kiên. Bài viết đã giúp con hiểu được rằng việc ăn chay-mặn là tuỳ duyên. Ăn chay chưa hẳn đã là từ bi, ăn mặn nhưng không đòi hỏi, “không giết, không bảo giết” thì đó cũng là một tinh thần “trung đạo” trong tu tập.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 258. Thanh Hương
  Thanh Hương says:

  Kính thưa Thầy,

  Mỗi khi nghe ai nói là tôi ăn chay vì tôi không muốn sát sinh, là làm việc thiện, con đều cảm thấy rất băn khoăn. Vì nếu thực hành ăn chay không đúng cách, con nghĩ thực ra lại bất thiện với chính cơ thể của họ, hay người thân của họ. Nhưng liệu việc “không sát sinh” có khiến ăn chay “thiện” hơn ăn mặn không lại là điều con luôn trăn trở.

  Con có quan tâm tìm hiểu một số kiến thức dinh dưỡng cơ bản. Protein (hay còn gọi là đạm) được cấu tạo bởi các loại axit amin khác nhau. Trong quá trình tiêu hóa của cơ thể người, protein sẽ được phân hủy thành các axit amin. Các axit amin chính là nguyên liệu cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta. Và cơ thể cần tất cả khoảng 20 loại axit amin cho quá trình trao đổi chất. Quá trình trao đổi chất sẽ bị gián đoạn nếu chỉ một loại axit amin bị thiếu hụt, gây ra những hậu quả nặng nề với cơ thể nếu axit amin bị thiếu hụt trong thời gian dài.

  Các axit amin khác loại khi kết hợp khác nhau sẽ cho ra các loại protein khác nhau. Protein động vật thường là sự kết hợp hoàn chỉnh của nhiều loại axit amin, trong khi đó protein thực vật lại thường là sự kết hợp sơ sài và thiếu hụt nhiều axit amin thiết yếu. Vì thế, một miếng thịt có thể giải quyết tất cả nhu cầu axit amin cho cơ thể trao đổi chất, nhưng chúng ta cần sự kết hợp của nhiều loại thực vật khác nhau trong cùng 1 ngày mới có đủ axit amin mà cơ thể cần. Vậy khi ăn chay, cần đặc biệt chú ý cách kết hợp thực vật ăn trong ngày. Thực vật nào giàu axit amin nào, chúng ta ăn kết hợp với loại thực vật giàu axit amin khác, để đảm bảo có đủ các loại axit amin cần thiết cho hoạt động trao đổi chất của cơ thể.

  Vì lý do đó, về khía cạnh khoa học, con vẫn chọn ăn mặn vì con thấy phù hợp với cơ thể và cách sống của mình hơn. Nhưng về tâm linh, trong lòng con vẫn còn rất nhiều hoài nghi, vậy ăn như nào mới là thiện? Sau khi đọc bài viết này của Đạo huynh Mật Kiên, con thực sự đã hiểu thêm rất nhiều điều. Thật sự con xin cảm tạ Thầy đã khai sáng, cảm tạ huynh Mật Kiên về bài viết hay.

  Con xin tóm tắt ý hiểu của mình từ bài viết “ĐẢ PHÁ ĂN CHAY CỰC ĐOAN, NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ, ĐÔI ĐIỀU VỀ DÙNG TAM TỊNH NHỤC”
  – Vấn đề chay-mặn là thống nhất giữ các tông phái và hành giả trong đạo Phật, miễn là không cố ý gieo nhân sát sinh trực tiếp hay gián tiếp.
  – Người ăn mặn theo TAM TỊNH NHỤC (không thấy con vật bị giết, không nghe con vật kêu la, không nghi con vật bị giết vì mình) không phạm giới sát sanh.
  – Ăn chay cũng không phải là một thực hành xây dựng đức hạnh, không từ bi thượng đẳng hơn người ăn mặn. Vì quá trình canh tác cũng gây nhiều tác động tiêu cực tới môi trường sống của các sinh vật khác. Ăn chay hay không là do lựa chọn cá nhân.
  – Đạo Phật là tu tâm (nghĩ gì) chứ không phải tu khẩu (ăn gì). Đức Phật dạy “đơn sơ với thức ăn”, tức là thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt.

  Vì các lý do trên, người tu tập không chấp chay-mặn.

  Con Thanh Hương, gửi từ nước Đức.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò viết hay nhờ hiểu sâu! Bài này Mật Kiên chỉ viết một phần, Thầy đã thêm vào nhiều chi tiết mới nâng tầm giá trị.

   • Thanh Hương
    Thanh Hương says:

    Con rất cám ơn Thầy đã hoàn thiện bài viết của Đạo huynh Mật Kiên, mang đến nhiều giá trị sâu sắc cho bài viết!
    Con cám ơn Thầy đã bỏ thời gian đọc bình luận của con. Con vẫn thấy mình chỉ nắm được một phần nhỏ những tư tưởng Thầy gửi gắm trong bài viết này. Con hy vọng sau khi đọc nhiều hơn các bài viết khác của Thầy, con sẽ dần hiểu sâu hơn.

    Con chúc Thầy luôn mạnh khoẻ ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status