May 20, 2020

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 190 Comments

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề )

Trò Mật Quá ở thành phố Biên Hòa một hôm gọi điện nói rằng phát một niệm tưởng Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt thường ngày sao bằng dành tiền bố thí cho tha nhân, kính biếu cho cha mẹ? Còn dì Năm, bà con của Mật Thủy ở thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng phát Bồ đề tâm như vậy sao bằng cả ngày chặt cây thuốc cho chùa làm thuốc Nam từ thiện, vì như vậy thực tế hơn sự cầu nguyện thầm trong tâm? Không ít trò khác đến Mật gia Song Nguyễn học tu pháp phát Bồ đề tâm nguyện có suy nghĩ như vậy!

Đúng thực là khi bố thí hoặc cúng dường tài vật, và bỏ sức công quả cho chùa, quả nhiên thấy rõ, biết liền, kết quả ngay. Còn một niệm khởi phát Bồ đề tâm như “Khi tôi mở cửa, tôi cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cửa đi vào vào thành phố Giải thoát” trong tâm thức, chẳng ai biết, không ai thấy thì làm sao sánh với người thật việc thật kia?

“Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà hạnh”

Suy luận trên là sai lầm, thực tế hoạt động tâm linh không phải như vậy! Đã là con Phật, chúng ta đặt niềm tin tuyệt đối vào thánh ngôn của các chư vị thánh giả (Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Tôn sư, Thành tựu giả..). Vậy các ngài nói gì về Bồ đề tâm? Mời bạn đọc suy gẫm những luận chứng sau đây:

1/ Kinh Hoa Nghiêm có ghi lời dạy Đức Phật: “Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà hạnh”.

2/ Bồ tát Tịch Thiên so sánh: “So với những công đức khác, Bồ đề tâm giống như hạt giống Bồ đề để tương lai trở thành rừng cổ thụ, không phải như cây chuối chỉ ra một buồng rồi hết”.

3/ Thánh sư Atisha khẳng định: ” Phát Bồ đề tâm là ngôi vua của đạo pháp Đại thừa. Là nền tảng của các đại hạnh Bồ tát. Có khả năng chuyển mọi sự thành công đức và trí huệ. Một kho công đức chứa đầy những đức hạnh sáng ngời. Hiểu như vậy người con anh hùng của Đức Phật Giữ Bồ đề tâm quý báu làm pháp cốt lõi của mình. Vị thầy đáng kính đã làm như vậy. Những người muốn giải thoát nên làm theo” (Đèn soi nẻo giác).

4/ Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Sơ tổ Mật tông Tây Tạng dạy:

“Con có thể đã vào con đường Đại thừa, nhưng con không là một hành giả của Pháp, nếu con không gắng sức làm lợi lạc cho chúng sanh. Con có thể hoạt động cho sự lợi lạc chúng sanh, nhưng con không là một hành giả của Pháp, nếu mục tiêu sâu xa nhất của con không có Bồ đề tâm bao bọc. Con có thể hiểu được cái thấy, nhưng con không là một hành giả của Pháp nếu con không chú ý đến sự chín thành của nghiệp”. (trích Khai thị của Liên Hoa Sanh, trang 164, NXB Thiện Tri Thức).

“So với những công đức khác, Bồ đề tâm giống như hạt giống Bồ đề để tương lai trở thành rừng cổ thụ, không phải như cây chuối chỉ ra một buồng rồi hết”.

Do vậy chúng ta không thể nào tách rời Bồ đề tâm trong quá trình tu tập. Cho dù chỉ một quán niệm Bồ đề tâm, cũng được coi như là hành giả Đại thừa, tương lai thành Phật. Còn những việc thiện như đã nêu trên, là thiện hạnh tạo phước đức thế gian hữu lậu, mà kết quả sau rốt của chúng sẽ tái sanh vào cõi trời Dục giới. Một bên lên Trời, bên kia về cõi Phật, chúng ta thấy đâu là cứu cánh giải thoát?

Lại nữa, xét trên bình diện nguyên tố tâm linh thì thiện hạnh thế gian là nguyên tố thô, niệm tưởng Bồ đề tâm là nguyên tố tinh túy vì liên quan đến năng lượng thanh tịnh bởi chính mục tiêu tối hậu của nó. Mặt khác, đại sĩ Tông Khách Ba, tổ sư dòng Truyền thừa Hoàng Mạo (Gelug) của Phật giáo Tây Tạng xác định 3 tinh yếu tu trì giải thoát có Bồ đề tâm, Xả ly, Trí huệ Tánh không. Ngài còn dạy chúng ta: “Các bậc thầy giải thoát đã làm như vậy. Chúng ta là học trò cần phải noi theo”. Vậy, chúng ta là người con Phật, chúng ta nghe lời giáo huấn của ai, hay là tự mình chủ quan suy  luận?

“Các bậc thầy giải thoát đã làm như vậy. Chúng ta là học trò cần phải noi theo”.

Bây giờ, bây giờ để sáng tỏ vấn đề hơn, tôi sẽ trích dẫn một câu chuyện được ghi lại trong Bộ kinh Trường A hàm, kinh “Cứu la đàn đầu”:

“ Một đạo sư Bà la môn hỏi Đức Phật về cách tích lũy phước đức như thế nào trong đạo Phật, được Ngài trả lời sau: “Cúng dường cho Phạm thiên, Phạm chí dù nhiều như thế nào đi nữa cũng không bằng cúng dường cho một vị tăng đạo Phật. Phước này tuy lớn nhưng không bằng cất tăng phòng, xây tăng xá cho Tăng đoàn. Phước này tuy lớn nhưng không bằng xướng ngôn một lần như sau: “Con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”. Phước này tuy lớn nhưng không bằng giữ được 5 giới cấm.., cho đến thiền quán tâm từ đến với chúng sanh muôn loài dài bằng thời gian vắt xong sữa bò..”. Vậy, chúng ta hiểu được rằng cúng tài vật cất tăng phòng, xây tăng xá được phước đức không bằng xướng ngôn một câu quy y.

TỪ ĐÂY SUY RA MỘT NIỆM TƯỞNG BỒ ĐỀ TÂM SO VỚI HÀNH THIỆN BỐ THÍ, CÚNG DƯỜNG NHƯ THẾ NÀO? Câu trả lời đã rõ!

Câu trả lời đã rõ!

Nói như vậy không có nghĩa chúng ta bài bác bố thí, cúng dường, từ thiện… mà ở đây cần chú trọng vào 3 yếu tính giác ngộ, trong đó có Bồ đề tâm. Bởi lẽ, bất kỳ ai, hoặc tín hữu, tín đồ của bất kỳ đạo nào cũng đều làm được từ thiện, bố thí, cứu trợ. Thậm chí, một doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước, một doanh nhân hay ông hiệu trưởng, kể cả một người nghèo cũng đều có thể bố thí, từ thiện, cúng dường. Song, không phải ai cũng được cơ may để xướng ngôn Quy y Phật Pháp Tăng, vì họ không phải Phật tử. Nếu họ là Phật tử truyền thống, chỉ là đạo theo,  cũng không ý thức được tu pháp Quy y này!

Thầy hướng dẫn 2 đạo hữu Campuchia thiền tập Bồ đề tâm định (chỉ quán song hành)

Tu pháp cao cấp hơn nữa là Bồ đề tâm bởi lẽ thậm chí, nếu là Phật tử chân chánh thuộc Phật giáo Nguyên thủy cũng không có tu pháp phát Bồ đề tâm. Từ đây cho thấy Bồ đề tâm là một tu pháp siêu việt, cho nên đại sĩ Liên Hoa Sanh nhận định: “ Nếu không tôi luyện Bồ đề tâm, hành giả Phật giáo sẽ rơi vào các thừa thấp. Những người chưa tích lũy công đức và trí huệ chưa thể có cơ may học tu pháp Bồ đề tâm” (trích Giáo lý Dakini, chương Bồ đề tâm).

Đạo khác như Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Tin Lành, cũng có những hoạt động từ thiện, bố thí, cúng dường. Chúng ta hoan nghênh tinh thần thiện nguyện đó, nhưng đã là đệ tử Phật môn chúng ta không thể xem nhẹ tu pháp Quy y, phát Bồ đề tâm được vì đây là tính ưu việt của đạo Phật!

Tôi có dịp hỏi nhiều trò đến cầu pháp ở Mật gia Song Nguyễn, không có trò nào tác pháp Quy y mỗi ngày, mỗi khi di hành, đừng nói chi đến sự phát Bồ đề tâm. Có trò bảo mỗi lần lên chùa sau tụng kinh có tụng “Tứ hoằng thệ nguyện”, tác pháp Quy y, rồi cuối cùng là Hồi hướng tức là phát Bồ đề tâm. Vậy suy ra mỗi lần tụng kinh mới có Quy y, phát Bồ đề tâm. Có mấy Phật tử mỗi ngày đến chùa tụng kinh? Thời gian sau tụng kinh thì làm gì? Tăng sĩ? Cư sĩ?

Thực trạng hiện nay, một số chùa rầm rộ bố phí, phóng sanh, cất tăng phòng, xây tăng xá, đúc chuông lớn, xây tượng to, cứu trợ vùng xa, tổ chức văn nghệ, mở cơm từ thiện, giúp trẻ mồ côi, nhưng lại quên mất tính ưu việt của đạo Phật. Chúng ta từ đây có thể suy luận rằng trường hợp trên là “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”

làng Phước Thành ngày 12/09/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


English version: Lesson 12: The superiority  of Bodhicitta

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy.
  Nếu Thầy không từ bi giảng dạy thì có lẽ nhiều người không biết,không hiểu chỉ một niệm tưởng về chúng sanh qua 16 Bồ Đề Tâm mà Thầy dạy,lại có công đức vô lượng như vậy.Việc mà nhiều người làm như từ thiện,bố thí..lại chẳng bằng việc phát Bồ Đề Tâm(thật khó tin nhưng đó là sự thật vì đó là những lời dạy của chư Phật,Bồ Tát,Thánh Tăng).
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy!
 2. Mật Thủy says:
  Thường thì những gì thuộc về nguyên tố thô, dù tầm thường cũng sẽ được dễ dàng nhận thấy, còn những gì vi tế dù cao quý nhưng sẽ khó tìm ra, huống hồ gì là nguyên tố tinh túy, vốn cao diệu!
  Chỉ có những ai có phước lành, có đủ niềm tin mới đón nhận được giáo pháp Phật đà, để kết nối được với nguyên tố tinh túy cao diệu ấy!
  Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con duyên lành, để hiểu, tin và được thực hành với sự trân quý giáo pháp Phật đà ưu việt!
 3. Kính lễ Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini
  Con kính lễ trước tâm Bồ Đề cao quý của các Ngài!

  Nương theo bài giảng đầy ơn phước của Thầy, có nhắc đến lời vàng của Bồ tát Tịch Thiên. Nay con xin phép Thầy được ghi lại những câu truyện với những hành trạng siêu phàm của Ngài Tịch Thiên, mà có lần chúng con đã được nghe Thầy kể lại.
  Con cũng xin phép được chép ra từ trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh của Tịch Thiên Bồ tát, phẩm mở đầu nói về “Lợi Ích CỦA BỒ ĐỀ TÂM” để các đệ tử chúng con và chúng sanh hữu duyên được mở rộng thêm tri kiến giải thoát và cảm niệm ơn đức của Thầy, Phật – Pháp – Tăng.

  Cầu mong các Ngài từ bi gia hộ và ban phước để chúng con luôn tinh tấn hành trì Bồ Đề tâm trong mọi lúc mọi nơi!
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

  ———————————–

  Tiểu Sử Bồ Tát Tịch Thiên

  (Trích tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh Tập Chú
  do Tịch Thiên Bồ Tát tạo luận, Thích Tịnh Nghiêm dịch chú)

  Theo truyền thuyết, Tịch Thiên là thái tử của nước Hiền Cương ở miền nam Ấn Độ, tên là Tịch Khải, cha ngài là vua Thiện Khải. Từ nhỏ ngài đã rất tin tưởng Phật pháp, tôn kính Tam bảo, rất có lòng từ bi đối với họ hàng quyến thuộc, cùng với tất cả mọi người chung quanh, và thường hay bố thí giúp đỡ họ. Lúc nhỏ, ngài đã có một kiến thức vượt xa mọi người, và đã am hiểu nhiều loại học vấn, kỹ nghệ thế gian. Ngài đến cầu học với một vị hành giả Du già tên Cổ Tô Lỗ, cầu khẩn tu học “Văn Thù Sư Lợi Nhuệ Lợi Trí Thành Tựu Pháp”, sau một giai đoạn tinh tiến tu trì đã thấy được Bổn tôn (các vị cổ đức Ấn Độ, như ngài Luận sư Trí Tác Tuệ, Tôn giả Atisa, v.v…, đều công nhận rằng ngài Tịch Thiên là hóa thân của Đức Văn Thù. Tôn giả Atisa trong quyển Bồ Đề Đạo Đăng Luận có viết: “Luận sư Tịch Thiên đích thân gặp được Bồ tát Văn Thù, được sự gia trì của ngài và đã liễu ngộ chân đế”, lại có một vị luận sư tên Bố Trát cũng đã thuật lại tương tự như vậy).

  Sau khi vua Thiện Khải băng hà, quần thần bèn chuẩn bị đại lễ đăng quang cho thái tử. Vào đêm trước khi đại lễ cử hành, thái tử nằm mộng thấy Bồ tát Văn Thù. Trong giấc mộng, Đức Văn Thù ngồi trên ngai vàng mà thái tử Tịch Khải sắp đăng cơ, ngài nói với thái tử:

  “Này con yêu, đây là bảo tòa của ta, ta là thượng sư của con, nếu con cùng ngồi một chỗ với ta, e rằng không hợp.”

  Lại có truyền thuyết cho rằng thái tử nằm mộng thấy Đại Bi Độ Mẫu (Đức Tara – hóa thân của Đức Quán Âm) dùng nước sôi để quán đảnh cho mình, thái tử bèn hỏi Độ Mẫu tại sao lại dùng nước sôi làm lễ quán đảnh. Độ Mẫu trả lời:

  “Nước dùng để quán đảnh nhà vua (lúc lên ngôi) và nước sắt sôi trong địa ngục có gì khác biệt. Ta dùng nước sôi để quán đảnh cho con, là có ý nghĩa này.”

  Sau khi thức dậy, thái tử Tịch Khải hiểu rằng đây là sự thọ ký và gia trì của Bổn tôn, bèn phát tâm xuất ly, xả bỏ những lạc thú thế gian, nhân đây âm thầm rời bỏ hoàng cung, lên đường tìm đạo. Thái tử đi một mình lang thang qua nhiều vùng đồi núi hoang vu, đến ngày thứ hai mươi mốt thì đến một khu rừng rậm rạp, thái tử cảm thấy rất mệt mỏi và đói khát, trông thấy một vũng nước bùn bèn vội vã lần đến bên cạnh định vốc nước uống, đột nhiên thấy một thiếu nữ đẹp lộng lẫy hiện ra, bảo thái tử là không nên uống nước đó, mà phải nên uống nước trong sạch, nói xong bèn dẫn thái tử đến một dòng suối trong vắt, bên cạnh dòng suối có một vị Du già sư đang ngồi kiết già, sự thực, vị Du già sư đó chính là hóa thân của ngài Văn Thù, còn thiếu nữ xinh đẹp kia chính là Độ Mẫu hóa hiện. Sau khi uống nước suối no nê, thái tử bèn thỉnh cầu vị Du già sư truyền thọ pháp yếu thù thắng, rồi y theo đó mà tu tập, và lần lần đạt được cảnh giới trí tuệ thâm sâu thù thắng.

  Sau đó, Tịch Khải bèn đi du lịch miền đông Ấn Độ, đến nước của vua Ngũ Sư. Có một vị đại thần của vua biết thái tử là người võ nghệ cao cường, bèn tiến cử thái tử cho nhà vua, từ đó thái tử trở thành một vị đại thần của vua Ngũ Sư. Thái tử nhân đây đem những sở học của mình về võ nghệ, v.v…, truyền bá cho mọi người. Có một đoạn thời gian, thái tử làm thị vệ cho nhà vua, có một số quần thần đố kị, thấy ngài thường đeo bên mình thanh kiếm gỗ mà ngài dùng để tu tập pháp của Bổn tôn Văn Thù, bèn dèm pha với nhà vua:

  “Vị cận thần mới này là một kẻ gian xảo, Bệ hạ nếu không tin, hãy xem thanh kiếm của hắn, quyết không thể nào hộ vệ nổi Bệ hạ.”

  Nhà vua nghe xong, nửa tin nửa ngờ, bèn ra lệnh Tịch Khải đưa thanh kiếm cho ông ta xem. Tịch Khải nói với nhà vua:

  “Thưa Bệ hạ! Điều này sẽ làm tổn thương đến long thể của ngài!”

  Thế nhưng, nhà vua vẫn không nghe, nằng nặc cưỡng bách Tịch Khải phải rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, Tịch Khải không còn cách nào khác, bèn yêu cầu nhà vua che mắt phải lại, sau đó rút thanh kiếm gỗ ra cho nhà vua xem. Thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ thì luồng ánh sáng chói lọi mãnh liệt phát ra từ thanh kiếm làm tròng mắt trái của nhà vua đang chăm chăm nhìn vào nó rơi xuống đất. Nhà vua cảm thấy vô cùng đau đớn, trong tâm chan hòa niềm hối hận, tự trách, đồng thời nhận thức được rằng Tịch Khải là một vị hành giả đại thành tựu. Nhà vua cùng quần thần vội vàng quỳ mọp xuống đất, hướng Tịch Khải cầu sám hối, quy y. Tịch Khải bèn làm phép gia trì cho nhà vua, khiến cho mắt trái của ông ta được bình phục như cũ. Nhờ có cơ hội này mà tâm ý nhà vua chuyển biến, hoàn toàn tuân theo những lời chỉ dẫn của thái tử. Trong địa hạt cai trị của ngài, dựng cao ngọn cờ Phật giáo, hoằng dương Chánh pháp. Có nhiều truyền thuyết về khoảng thời gian mà Tịch Khải ở tại nước của vua Ngũ Sư, dù sao chăng nữa, sau khi Tịch Khải điều phục giáo hóa vua Ngũ Sư, ngài đã đi đến chùa Na Lan Đà ở miền trung Ấn Độ.

  Sau khi Tịch Khải đến chùa Na Lan Đà, ngài bèn xuất gia với ngài Thắng Thiên, đương thời là vị thượng thủ của năm trăm vị Ban trí đạt (Hán: ngũ bách ban trí đạt chi thủ) trong chùa, pháp danh là Tịch Thiên. Khi ấy, ngài giấu kín công đức tu chứng của mình, bí mật nghe đức Văn Thù giảng pháp, tinh tiến tu tập thiền quán, đồng thời tìm học thứ tự tu tập của Bồ tát Đại thừa. Ngài đã sưu tập tinh nghĩa của hơn một trăm bộ kinh luật luận, và đã biên soạn hai bộ sách nhan đề Nhất Thiết Học Xứ Tập Yếu (gọi tắt Học Tập Luận) và Nhất Thiết Kinh Tập Yếu (gọi tắt Kinh Tập Luận). Thế nhưng, những người bên ngoài chỉ thấy ngài không quan tâm đến những sự việc gì khác, ngoài những việc ăn uống, ngủ nghỉ, và đi tản bộ, vì lý do này, mọi người đều châm biếm, đặt cho ngài một biệt hiệu là “tam tưởng”. Vị tăng tri sự trong chùa, cho rằng Tịch Thiên không đầy đủ công đức tu hành chánh pháp, không đủ tư cách cư trú ở trong chùa, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng nào để trục xuất ngài.

  Sau đó ít lâu, trong chùa tổ chức đại hội tụng kinh, yêu cầu tất cả các tỳ kheo trong chùa phải đọc thuộc lòng các kinh điển mà mình đã học tập, có một số muốn mượn cơ hội này để làm nhục Tịch Thiên, khiến cho ngài phải tự động ra khỏi chùa, bèn yêu cầu Luận sư Thắng Thiên an bài việc tụng kinh cho Tịch Thiên, ngài bèn đồng ý chấp thuận. Hôm đến phiên ngài tụng kinh, bọn người đó tại hội trường bèn đặt một giảng đài thật cao, nhưng lại không có bậc thang để bước lên. Hội trường chen chúc những người tin tưởng vào tài năng của Tịch Thiên, cùng những người muốn đến xem ngài sẽ dỡ những trò gì. Tịch Thiên không quan tâm đến sự náo nhiệt chung quanh, ung dung bước lên giảng đài (?), sau khi lên đài, ngài bèn hỏi đại chúng:
  “Xin hỏi quý ngài muốn tôi đọc thuộc lòng những kinh điển đã được nghe qua, hay chưa được nghe qua?”

  Những người đến để xem vui bèn cố ý yêu cầu Tịch Thiên đọc thuộc lòng những kinh điển chưa được nghe qua. Lúc đó, thụy tướng bổng nhiên xuất hiện, nhiều người trong đại chúng thấy Đức Văn Thù hiện ra trên không trung, và Bồ tát Tịch Thiên bắt đầu đọc tác phẩm Nhập Hành Luận (hay Nhập Bồ Tát Hạnh) , từ trong trí tuệ của ngài lưu xuất, tụng đến bài kệ 34 của phẩm thứ chín:

  Nếu pháp thực, không thực,
  Đều không hiện trước tâm,
  Lúc đó không tướng khác,
  Không duyên, tối tịch diệt.

  Thì ngài từ từ bay lên không trung, càng lúc càng cao, đến lúc không còn thấy bóng, chỉ từ không trung nghe văng vẳng lời tụng của ngài, cho đến khi hết quyển luận mới dứt. Lúc ấy, các vị Ban trí đạt chứng được “Bất vong đà la ni”, mỗi người tự ghi lại phần mình nhớ được. Vị Ban trí đạt của xứ Khắc Thập Mễ La (Kashmir) nhớ được một ngàn bài kệ, vị Ban trí đạt của Đông Ấn nhớ được bảy trăm bài kệ, còn vị Ban trí đạt của Trung Ấn nhớ được một ngàn bài kệ, nhân đây mọi người khởi lên việc tranh luận hoài nghi. Sau đó ít lâu, mọi người nghe được tin ngài Tịch Thiên đang cư ngụ tại tháp Cát Tường Công Đức ở vùng nam Ấn Độ (theo sử liệu của Nepal, tháp Cát Tường Công Đức là tháp của Phật Hương Ngân), liền phái hai vị Ban trí đạt nổi danh đến thỉnh ngài trở về chùa, nhưng ngài đã khéo léo chối từ, hai vị ấy không còn cách nào hơn là yêu cầu ngài xác nhận tụng văn của quyển Nhập Hành Luận, Tịch Thiên bèn xác nhận rằng bản tụng một ngàn bài kệ là chính xác, hơn nữa, còn cho họ biết là trong phòng của ngài tại Na Lan Đà còn để bản cảo của ba bộ “Học Tập Luận”, “Kinh Tập Luận” và “Nhập Hành Luận”, và từ đó bộ Nhập Hành Luận đã dần dần được truyền bá rộng rãi tại Ấn Độ.

  Khi Tịch Thiên đến tháp Cát Tường Công Đức, trong khu rừng sầm uất chung quanh cũng có năm trăm vị tỳ kheo đang cư trú. Tịch Thiên bèn dựng một cái am tranh để tạm cư. Trong rừng có rất nhiều dã thú, bọn chúng sống chung với các vị tu hành một cách hòa mục. Các vị tỳ kheo thường thường trông thấy từng đoàn thú rừng đi vào am của Tịch Thiên, tuy đó là một sự kiện rất bình thường, thế nhưng một vài người trong bọn họ lại cảm thấy rất dị thường. Bọn họ theo dõi sự tình, thì phát giác rằng những con thú đi vào am của Tịch Thiên đều không thấy trở ra. Bọn họ đến cạnh am của Tịch Thiên len lén nhìn vào thì thấy ngài đang nhai ngấu nghiến những miếng thịt to. Các vị tỳ kheo suy đoán là Tịch Thiên đang phạm tội sát sanh, bèn đánh bảng tập hợp toàn thể các vị tỳ kheo sống trong rừng, chuẩn bị tuyên bố việc phá giới ác hạnh của ngài, và dự định sau đó sẽ trục xuất ngài ra khỏi rừng. Đang lúc bọn họ đang tập hợp thương nghị, thì những con thú rừng đã bị “mất tích” từ lâu, đột nhiên từ trong am của Tịch Thiên đi ra.

  Điều đáng kinh ngạc là các vị tỳ kheo sống lâu năm trong rừng phát giác rằng những con thú đó, hiện nay thần khí sung túc, thân thể lại tráng kiện hơn xưa. Sau khi chứng kiến được kiện kinh dị này, mọi người đều sinh khởi lòng tin tha thiết đối với đối với ngài. Thế nhưng, vì không muốn mọi người biết chơn tướng của mình, Tịch Thiên đã từ chối lời cầu thỉnh của đại chúng lưu giữ ngài ở lại, và sau đó du hành về phương nam. Từ đó, ngài ăn mặc lam lũ, đi nhặt những thực phẩm phế thải để ăn, một mặt tu tập mật hạnh “ô thô ma”. Vị vua vùng đó tên là Ca Để Tỳ Xá Lê, có một tỳ nữ, có một lần nàng ấy làm đổ một chậu nước tắm, nước vấy vào thân ngài Tịch Thiên, những giọt nước đó như bị chạm vào sắt nóng, đều bốc thành hơi. Nàng tỳ nữ thấy sự việc đó, còn đang hoảng kinh, thì ngài Tịch Thiên đã biến mất.

  Lúc đó, có một ngoại đạo nổi danh tên là Hương Ca Đắc Ngõa tâu với nhà vua: “Hai ngày sau, chúng tôi sẽ vẽ Đàn thành của Đại tự tại thiên trên không trung, nếu như các tín đồ Phật giáo không thể hủy hoại Đàn thành này, thì chúng tôi sẽ thiêu hủy kinh, tượng Phật giáo, v.v…, và hơn nữa, các tín đồ Phật giáo cũng sẽ bị cưỡng bức gia nhập vào đạo của chúng tôi.” Nhà vua là một tín đồ Phật giáo, nghe xong bèn triệu tập tăng chúng, loan báo về việc ngoại đạo khiêu chiến, thế nhưng, trong tăng chúng không có người nào dám quả quyết là có thể phá hủy Đàn thành.

  Nhà vua thấy sự tình như thế, cảm thấy rất lo lắng; lúc đó, nàng tỳ nữ tâu với vua về vị đạo sĩ kỳ dị mà nàng đã gặp, nhà vua bèn ra lệnh cho nàng phải cấp tốc đi tìm vị đạo sĩ ấy. Nàng tỳ nữ đi khắp nơi, rốt cuộc tìm thấy Tịch Thiên đang ngồi tĩnh tọa dưới một gốc cây ngoài đồng vắng, nàng liền đem lời của vua thỉnh cầu hàng phục bọn ngoại đạo bạch lại với ngài. Tịch Thiên nghe xong bèn nhận lời, bảo nàng ấy hôm đó phải chuẩn bị sẵn một bình nước lớn, hai tấm vải và một mồi lửa. Sáng sớm ngày thứ ba, bọn ngoại đạo bắt đầu dùng đất màu để vẽ Đàn thành của Đại tự tại thiên trên không trung, vừa vẽ xong cửa đông của Đàn thành, thì ngài Tịch Thiên nhập Phong du già định, hiển thị thần thông, tức thời có một cơn mưa bão dữ dội kéo đến, trong khoảnh khắc, phần Đàn thành mà bọn ngoại đạo vừa vẽ trên không trung bị phá hủy không còn một dấu vết. Bọn ngoại đạo đang run rẩy vì sợ hãi cũng bị gió cuốn lên không trung, giống như lá rụng, bay đi bốn phía. Khi đó trời đất u ám, ngài Tịch Thiên phóng ánh sáng từ chặng giữa lông mày, chiếu sáng nhà vua, hoàng hậu và mọi người. Trong cơn gió mưa tầm tả, mọi người đều áo quần tơi tả, lúc đó, nàng tỳ nữ bèn đem bình nước đã chuẩn bị trước cho mọi người tẩy rửa, sau đó lại đem hai tấm vải khoát lên người của vua và hoàng hậu, rồi dùng mồi lửa đốt lên một đống lửa lớn để mọi người sưởi ấm, Ai cũng đều cảm thấy rất hân hoan vì đã hàng phục được bọn ngoại đạo. Sau vụ đó, nhà vua ra lệnh thiêu hủy tất cả đền thờ của bọn ngoại đạo, và tất cả bọn họ đều quy y Phật pháp. Vùng đất mà Tịch Thiên hàng phục bọn ngoại đạo, cho đến hiện tại, được gọi là vùng “Ngoại đạo thất bại”.

  Sau đó, Tịch Thiên đã du hành đến xứ Mạn Ca Đạt ở miền đông Ấn Độ, tại đó ngài đã từng tranh biện với bọn ngoại đạo, và đã hiển thị thần thông chiết phục bọn chúng. Tại vùng phía tây cách Mạn Ca Đạt không xa, có năm trăm ngoại đạo tà kiến nổi danh cư trú. Lúc đó nạn đói đang hoạnh hành, bọn họ không tìm ra được thức ăn, đang bị sự đói khát dầy vò khổ sở, không còn phương cách nào khác, bọn họ bèn thương nghị rằng nếu người nào có thể giải quyết vấn đề ẩm thực thì sẽ tôn người đó lên làm thủ lãnh. Ngài Tịch Thiên biết được, liền vào trong thành xin được một bát cơm, sau khi làm pháp gia trì, bèn đem đến cho bọn chúng ăn, bọn chúng ăn uống no nê mà cơm vẫn còn chưa hết, nhân đây, bèn tôn ngài Tịch Thiên lên làm thủ lãnh. Ngài đem Phật pháp giảng giải cho bọn họ nghe, khiến bọn họ vứt bỏ tà kiến, quy y Phật pháp, sau đó tất cả đều trở thành những nhà tu chân chánh.

  Lại có một thời kỳ, có một vùng tại Ấn Độ, mùa màng bị thất thu, bị nạn đói rất trầm trọng. Trong vùng có hơn một ngàn người ăn mày không còn cách nào để xin được thực phẩm, mỗi người trong bọn họ chỉ còn có cách bó tay chờ chết. Đang lúc mọi người trong tình trạng thoi thóp, ngài Tịch Thiên bèn dùng thần thông, khiến mọi người trong nhóm đều được ăn uống no đủ, sau đó ngài giảng pháp cho họ nghe về nhân quả, luân hồi, ngũ giới, thập thiện, v.v…, dẫn họ tiến nhập vào Phật pháp.

  Trên đây là những mẫu truyện nhỏ về Bồ tát Tịch Thiên, người mà trong cuộc đời mình đã từng đem đến cho Phật pháp và chúng sinh bao nhiêu sự lợi ích. Cho đến ngày hôm nay, những ai có diễm phúc đọc được bộ luận này, nếu theo đó mà suy tư, tu tập, chắc chắn cũng sẽ tìm được ở đây một niềm vui bao la bất tuyệt ./.

  ———————————–

  LỢI ÍCH CỦA TÂM BỒ ĐỀ

  (Phẩm 1 – Nhập Bồ Tát Hạnh
  Tập Chú
  Tịch Thiên Bồ Tát tạo luận
  Thích Tịnh Nghiêm dịch chú)

  (1) Lạy khắp mười phương Phật,
  Bồ Tát, Hiền thánh tăng;
  Nương Pháp xin lược nói:
  Phật tử luật nghi hành.

  Phật: Bản tiếng Phạn dùng chữ Sugata (Thiện Thệ), là bậc đã khéo đi đến chỗ giải thoát. Phật tử: là tên gọi khác của Bồ Tát (từ đây trở xuống đều nên hiểu theo nghĩa này).
  Luật nghi hành: còn gọi là học xứ hay Bồ Tát giới luật, tức là những phương pháp tu tập hạnh Bồ Tát.

  (2) Trong đây không gì mới,
  Tôi không rành âm luật,
  Đâu dám nói lợi người,
  Soạn luận để tự tu.

  (3) Nhờ tu theo thiện pháp,
  Niềm tin dần tăng trưởng;
  Những người cùng duyên lành,
  Nhân đây, đều lợi ích.

  (4) Thân người khó gặp được,
  Đã được, gắng tu thiện,
  Nếu đời này không tu,
  Đời sau khó gặp lại!

  [Behold] Thân người gọi là hạ mãn (nhàn hạ và viên mãn) nếu có những điều kiện sau: Không gặp tám nạn, đủ mười điều lành. Tám nạn, tức là nếu ở trong tám chỗ sau đây sẽ chướng ngại trong việc thấy Phật nghe Pháp: (1) địa ngục, (2) ngạ quỉ, (3) súc sinh, (4) châu Bắc Cu Lô, (5) cõi trời trường thọ, (6) đui, mù, câm, điếc, … (7) thế trí biện thông, (8) sinh trong thời không có Phật. Trong mười điều lành, có năm điều thuộc về cá nhân và năm điều thuộc về hoàn cảnh. Năm điều cá nhân: (1) sinh làm người, (2) sinh ở nơi có Phật Pháp hưng thịnh, (3) thân căn đầy đủ, (4) không phạm ngũ nghịch, (5) tin tưởng Tam Bảo. Năm điều hoàn cảnh: (1) sinh lúc Phật tại thế, (2) sinh khi Phật đang giảng Chánh Pháp, (3) sinh lúc Chánh pháp đang hưng thịnh, (4) sinh nơi có nhiều chúng sinh tu tập Chánh pháp, (5) sinh nơi có người hộ trì Chánh pháp.

  (5) Giống như trời đêm mây,
  Phút chốc chớp ánh điện;
  Như vậy, nhờ Phật lực,
  Người đời sinh tâm lành.

  Tâm lành: [Crosby] Tâm nghĩ đến làm việc công đức (merit). Công đức có ba loại: do bố thí, do trì giới và do thiền định.

  (6) Tâm lành thường yếu đuối,
  Tâm ác rất hung hăng;
  Nếu bỏ tâm Bồ Đề,
  Lành làm sao thắng ác?

  Tâm Bồ Đề: tức là tâm cầu tu hành thành Phật, hầu có thể làm lợi ích tất cả chúng sinh.

  (7) Phật nhiều kiếp tư duy,
  Tâm Bồ Đề là nhất,
  Chúng sinh nương vào đây,
  Thuận lợi, được thắng lạc.

  (8) Muốn diệt khổ ba cõi,
  Cùng những sự bất an,
  Muốn hưởng sự an lạc,
  Xin đừng bỏ tâm này!

  (9) Kẻ tù ngục sinh tử,
  Nếu phát Bồ Đề tâm,
  Tức khắc tên Phật tử;
  Trời người nên cung kính!

  Tức khắc tên Phật tử: [Diễn Nghĩa] Nhập Trung Luận nói: “Tâm Bồ Đề là nhân để thành Phật. Hỏi: Tại sao kẻ mới phát tâm Bồ Đề lại xứng đáng gọi là Phật tử? Đáp: Chư Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh mà phát tâm tu thành Phật. Sau khi thành Phật, lại tiếp tục trong vô lượng thời gian, không gian, làm lợi ích chúng sinh. Nay nếu có người phát tâm Bồ Đề, nguyện thành Phật lợi ích chúng sinh, chẳng lẽ kẻ đó không đáng gọi là Phật tử hay sao?”

  (10) Tâm này thuốc luyện kim,
  Chuyển thân nhớp nhúa này,
  Thành thân Phật vô giá;
  Xin gìn giữ tâm này!

  Thuốc luyện kim: [Dịch Chú] Chất liệu luyện kim (Anh: elixir) thù thắng nhất là một loại thuốc nước, dùng để luyện kim khí, có thể biến đồng thành vàng, lại có nghĩa là thuốc trường sinh. Thí dụ này được dẫn trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian.

  (11) Đạo Sư dùng tuệ quán,
  Tâm này rất quí báu;
  Muốn ra khỏi ba cõi,
  Xin giữ vững tâm này!

  Đạo Sư: tức là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hoặc có thể chỉ chung cho tất cả chư Phật.

  (12) Việc lành như cây chuối,
  Sinh quả liền chết khô;
  Tâm Bồ Đề sinh quả,
  Không chết lại tươi tốt.

  [Diễn Nghĩa] Hỏi: Nhân lành hữu hạn có thể sinh quả lành vô hạn chăng? Đáp: Không thể. Tất cả nhân lành, nếu không có tâm Bồ Đề làm cơ sở, đều chỉ là hữu hạn, do đó chỉ có thể sinh quả lành hữu hạn mà thôi.

  (13) Có kẻ tuy phạm tội,
  Nương thế lực không sợ.
  Nếu có chỗ cứu vớt,
  Kẻ sợ sao không nương?

  Thế lực: tức là những kẻ có thế lực, như quốc vương, đại thần chẳng hạn.
  Chỗ cứu vớt: tức là tâm Bồ Đề.
  Kẻ sợ: tức là tất cả chúng sinh đang chìm đắm trong sinh tử.

  (14) Tâm này như kiếp lửa,
  Sát na diệt tội ác;
  Di Lặc bảo Thiện Tài:
  Tâm này đức vô lượng!

  Kiếp lửa: Trong mỗi đại kiếp có bốn thời kỳ: thành, trụ, hoại, không. Trong thời hoại kiếp có ba đại tai hủy hoại thế gian: thủy tai, hỏa tai, và phong tai. Hỏa tai phá hoại đến cõi sơ thiền, thủy tai phá hoại đến cõi nhị thiền, và phong tai phá hoại đến cõi tam thiền. Kiếp lửa là muốn chỉ đến lửa của hỏa tai này, nóng đến độ núi Tu Di gặp phải, cũng sẽ bị cháy tan không còn tro bụi. Như phần dưới có câu: “Tu Di gặp lửa này, cháy tan không còn thừa”, tức là cùng ý này.

  (15) Tóm lược, tâm Bồ Đề,
  Được phân làm hai loại:
  Là tâm Bồ Đề Nguyện,
  Và tâm Bồ Đề Hành.

  (16) Như người định ra đi,
  Và người đã dấn bước;
  Cũng thế, nên hiểu rằng,
  Hai tâm khác như vậy.

  [Diễn Nghĩa] Đầu tiên, đối với hữu tình khởi tâm Đại Bi, sau đó từ tâm Đại Bi này khởi lên một ý nguyện thuần tịnh: Vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi, con quyết định tu hành thành Phật. Đây là Nguyện tâm. Sau khi khởi nguyện tâm, bèn tiến thêm một bước, thọ Bồ Tát giới, tu tập lục độ vạn hạnh. Đây là Hành tâm.

  (17) Nguyện Tâm trong sinh tử,
  Tuy sinh quả lành lớn,
  Nhưng không bằng Hành Tâm,
  Tương tục tăng phước đức.

  [Diễn Nghĩa] Đối với lợi ích của Nguyện tâm, Học Tập Luận nói: “Trong sinh tử luân hồi, tâm Bồ Đề Nguyện, mặc dù chưa tiến nhập tâm Bồ Đề Hành, đã có thể sản sinh vô lượng sự an lạc. Bởi thế không nên coi thường sức mạnh của tâm này”. Kinh Di Lặc Giải Thoát nói: “Thiện nam tử, thí như kim cương, tuy bị đập nát, vẫn còn quí hơn tất cả món trang sức quí báu khác. Không những không mất tên Kim Cương, mà còn tiêu trừ tất cả sự nghèo khổ. Thiện nam tử, cũng như thế, sinh khởi Kim Cương Bảo Nhất Thiết Trí Tâm (tâm Bồ Đề), tuy nhiên chưa được thực hành, phước đức đủ thắng tất cả Thanh Văn, Độc Giác. Không những không tổn hoại danh dự của tâm Bồ Đề, mà còn có thể tiêu trừ tất cả khổ não của luân hồi”.

  (18) Chừng nào nguyện độ hết,
  Chư hữu tình vô biên,
  Lập chí không thoái chuyển,
  Thọ trì Hành Tâm này.

  (19) Từ lúc đó trở đi,
  Dù ngủ nghê, phóng dật,
  Tương tục sinh phước đức,
  Lượng nhiều như hư không!

  Ở đây muốn nói đến tiềm lực bất khả tư nghị của tâm Bồ Đề Hành. Khi Bồ Tát phát nguyện thành Phật độ chúng sinh, trong quá trình tu tập lục độ vạn hạnh, nảy sinh ra một lực lượng bất khả tư nghì, đồng hư không giới. Lực lượng của nghiệp lành này tiếp tục tăng trưởng, dù là đôi khi Bồ Tát hiện tướng biếng nhác, buông lung. Bởi thế, Bồ Tát dù ở lâu trong sinh tử, vẫn tiếp tục thăng tiến trên bước đường thành Phật độ sinh của mình.

  (20) Vì người tin Tiểu thừa,
  Phật trong kinh Diệu Tý,
  Nói đến sự hợp lý,
  Lợi ích của tâm này.

  [Croby] Kinh Diệu Tý (hay Kinh Subahu Thỉnh vấn – Anh: The Question of Subahu, Phạn: Subahupariprccha) là một kinh trong bộ Đại Bảo Tích Kinh của Phật giáo Đại thừa.
  [Batchelor] trích một đoạn kinh trong kinh Diệu Tý như sau: “Nếu hành giả kiên trì trong việc đem lợi ích đến vô lượng hữu tình, thì vô lượng thiện căn phát sinh từ tâm mong cầu sự lợi ích chúng sinh này sẽ tiếp tục tăng trưởng, bất luận là hành giả trong trạng thái tỉnh thức hay ngủ nghỉ”.

  (21) Chỉ mong ước trị lành,
  Chúng sinh bệnh đau đầu,
  Khởi tâm lợi ích này,
  Được phước vô cùng tận.

  [Diễn Nghĩa] Đức Bổn Sư trong một kiếp quá khứ, đã từng làm con gái một vị trưởng giả, tên Từ đồng nữ. Một hôm vì quá giận dữ, đã lấy chân đạp vào đầu mẹ mình. Vì tội bất hiếu đó nên bị đọa địa ngục. Trong địa ngục nhận chịu sự thống khổ, thường bị kiếm lửa bổ vào đầu. Từ đồng nữ trong lúc thọ báo, thấy trong địa ngục có nhiều tội nhân chịu khổ còn khốc liệt hơn mình. Thốt nhiên lòng thương xót (thiện căn trong quá khứ) nảy sinh, bèn phát nguyện rằng: “Nguyện con có thể tiêu trừ được thống khổ của tội nhân, nếu không, xin đem toàn bộ thống khổ của họ trút vào thân con. Con xin nhận chịu.” Vừa phát xong lời thệ nguyện đó, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ. Chẳng bao lâu, từ địa ngục được sinh lên trời Đâu Suất.

  (22) Huống chi trừ hữu tình,
  Vô lượng sự khổ đau,
  Lại thành tựu hữu tình,
  Vô lượng chư phước đức.

  Vô lượng chư phước đức: Trong tất cả phước đức, chỉ có phước đức của Phật mới thực là vô lượng vô biên. Hai câu cuối có nghĩa là thành tựu chúng sinh viên thành Phật quả.

  (23) Mẹ, cha, hay kẻ nào,
  Có được tâm như vậy?
  Dù tiên, trời cõi Dục,
  Phạm thiên cũng không có!

  [Diễn Nghĩa] Trong bộ Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận có một bài tụng như sau:

  Như Phật tử đem tâm lợi tha,
  Trụ thế thành thục chư hữu tình,
  Cha mẹ cho đến những bạn bè,
  Con cái, người thân đều không thế.

  Ngài Thế Thân giải thích như sau: Ví như người đời lo cho con mình, lo cho cha mẹ mình, lo cho chính mình, Bồ Tát thành thục tất cả chúng sinh, vượt quá ba tâm này, không thể nào so sánh được. Bởi vậy Bồ Tát lo cho chúng sinh, tâm đó thù thắng nhất.

  (24) Bọn họ chưa từng nghĩ,
  Giải thoát cho chính mình,
  Huống khởi tâm lợi ích,
  Giải thoát cho chúng sinh?

  (25) Kẻ khác còn chưa từng,
  Phát khởi tâm tự độ;
  Sinh tâm trân quí này,
  Ít có chưa từng gặp!

  (26) Tâm Bồ Đề trân quí,
  Nhân của sự an lạc,
  Mưa cam lộ trừ khổ,
  Phước đức thực khôn lường!

  (27) Chỉ nghĩ lợi chúng sinh,
  Phước đức hơn cúng Phật,
  Huống cần cù tinh tiến,
  Lợi lạc chư hữu tình.

  [Diễn Nghĩa] Hỏi: Tại sao chỉ nghĩ lợi ích chúng sinh, lại được phước đức hơn cúng Phật? Đáp: Phật là bậc mà phước đức đã hoàn toàn viên mãn. Ngài không còn tham cầu bất cứ một sự cúng dường nào. Phật thọ nhận sự cúng dường hoàn toàn là từ tâm Đại Bi của ngài, muốn cho chúng sinh có cơ hội trồng trọt phước đức và thiện căn. Nếu Phật còn sự thiếu thốn hay mong cầu, tức là nguyện Đại Bi cứu độ chúng sinh của Phật chưa được viên mãn. Do đây, hành giả muốn lợi ích chúng sinh, chẳng phải là giúp Phật viên thành nguyện Đại Bi vô tận hay sao? Vì thế lợi ích chúng sinh, phước đức to hơn đem tài vật cúng dường Phật. Như phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có nói: “Trong các sự cúng dường, cúng dường Pháp tối thù thắng. Nghĩa là như thuyết tu hành, nhiếp thọ chúng sinh, thay chúng sinh thọ khổ. Như trên cúng dường tài vật công đức vô lượng, so với sự cúng dường Pháp, trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một v.v…”

  (28) Chúng sinh muốn trừ khổ,
  Trái lại tăng thêm khổ!
  Kẻ ngu tuy cầu vui,
  Giết vui như giết thù!

  [Diễn Nghĩa] Hỏi: Tránh khổ tìm vui là tâm lý chung của tất cả chúng sinh. Chúng sinh tự truy cầu khoái lạc, Bồ Tát cần gì phải lo nghĩ? Đáp: Bởi vì chúng sinh ngu si, thiển kiến, không hiểu rõ nhân quả. Mặt khác, do vì nhiều phiền não tập khí, chỉ biết truy cầu khoái lạc tạm thời, không biết nghĩ đến khoái lạc trường cửu trong vị lai. Tuy muốn tránh khổ cầu lạc, nhưng vì không tự chủ được, lại tạo rất nhiều nghiệp ác. Kết quả, tự hủy diệt cái nhân của sự an lạc, như tàn sát kẻ thù của mình vậy.

  (29) Với kẻ thiếu niềm vui,
  Cuộc sống nhiều khổ não,
  Tâm này đem an lạc,
  Dứt khổ đau, lại còn,

  (30) Trừ ngu si cho họ!
  Có lành nào như vầy?
  Có bạn nào tốt hơn?
  Có phước nào như thế?

  (31) Có kẻ chỉ trả ơn,
  Còn được người tán thán,
  Huống gì người chưa nhờ,
  Bồ Tát tự đến giúp!

  (32) Có kẻ tâm bỏn sẻn,
  Đem chút cơm cho người,
  Để họ qua cơn đói,
  Còn được đời ca ngợi.

  (33) Huống chi thường bố thí,
  Niềm vui của chư Phật,
  Đến vô biên hữu tình,
  Làm cho họ mãn nguyện!

  (34) Đối với Phật tử này,
  Nếu ai sinh ác tâm,
  Phật nói: “Mỗi niệm ác,
  Đọa địa ngục một kiếp!”

  (35) Người nào sinh kính tâm,
  Được quả lành vô lượng!

  [Diễn Nghĩa] Đối với một vị Bồ Tát, phước điền to lớn của chúng sinh, nếu như có người đối Bồ Tát sinh tâm sân hận, chắc chắn sẽ nhận chịu vô biên ác báo. Ngược lại, nếu đối Bồ Tát sinh tâm kính tín, sẽ được vô lượng quả lành. Quả lành này không những có công năng tiêu diệt được tội bất kính trên, mà còn nhiều hơn thế trăm ngàn vạn lần. Vì sao được như vậy? Vì Bồ Tát ôm lòng từ bi, đối kẻ thù địch đến tàn hại mình, không những không sinh tâm báo thù, mà còn tu tập an nhẫn, đem đức báo oán, làm cho kẻ thù tự cảm thấy hổ thẹn, cải đổi. Giả sử Bồ Tát không giáo hóa được kẻ thù, cũng không làm cho họ tăng trưởng phiền não, tạo thêm ác nghiệp. Ngược lại, đối với kẻ tin tưởng, kính trọng mình, Bồ Tát ân cần giáo hóa, làm cho họ tăng trưởng thiện căn, phước đức, trí tuệ. Nhân đây, kẻ kính tín Bồ Tát được quả phước vô lượng, vô biên.

  Bồ Tát gặp hoạn nạn,
  Tăng phước, không phạm lỗi.

  [Diễn Nghĩa] Quảng Giải nói: Bồ Tát dù gặp tai nạn trọng đại, thân tâm cũng không sinh tội quá. Bởi vì tai nạn không thể nào tổn hoại Bồ Tát được. Ba nghiệp của Bồ Tát đã được thanh tịnh, vì thế người khác đối với ngài đều sinh tâm kính trọng, tin tưởng. Lại nữa, do vì Bồ Tát tu học tứ nhiếp pháp lợi lạc hữu tình, lại nỗ lực làm cho mọi người hoan hỉ. Nhân đây, lại giúp cho chúng sinh tăng trưởng tâm hoan hỉ, kính trọng và tin tưởng Chánh pháp.

  (36) Nay con xin kính lạy,
  Kẻ phát tâm Bồ Đề,
  Cùng qui y những bậc,
  Ban kẻ thù an lạc.

  [Diễn Nghĩa] Hỏi: Đang lúc Bồ Tát sơ học lễ kính mình, thì mình phải làm sao? Đáp: Kẻ lễ kính mình tuy là Bồ Tát sơ học, cũng nên coi họ như đức Bổn Sư. Hơn nữa, họ tuy là sơ học, nhưng đã phát tâm Bồ Đề, đáng được sự lễ kính, do đó mình cũng phải nên lễ kính họ. Tuy thế, nếu đem thân lễ kính họ, nhiều khi làm cho kẻ khác khởi tâm gièm pha, lúc đó chỉ đem tâm lễ kính cũng được. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Bảo Vân, tuy là bậc tiền bối, ngài đối kẻ mới vào đạo là đồng tử Thiện Tài vẫn quì mọp kính lễ.

  (Hết Phẩm Một – Nhập Bồ Tát Hạnh Tập chú)
  ——————————————–

 4. Mật Từ says:
  Mô Phật,
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết giúp con hiểu sâu sắc hơn về thực nghĩa “Bồ đề tâm”. Có những thiện hạnh thế gian như xây chùa, đúc chuông, làm từ thiện,.. kết quả có thể nhìn thấy được là người làm việc thiện hạnh vẻ mặt hoan hỷ, tình nguyện đem tài lực và sức lực của mình giúp đỡ những chúng sanh khác; còn người nhận được thì được qua cơn khó khăn tức thời. Song cả hai bên đều hiểu rằng, mình không thể cho và không thể nhận mãi từ nhau để cả hai cùng giữ được sự vui vẻ như lúc này. Đó là chỉ nói trong giới hạn một đời người, và còn chưa nói tới suy nghĩ tận sâu xa tâm khảm của người tình nguyện cho. Không phải là tất cả, nhưng rất nhiều người trong số họ làm vì danh lợi, vì ngã ái cá nhân. Cũng có một số trường hợp có thể nói vui là trước khi cho hoan hỷ, trong khi cho hoan hỷ nhưng sau khi cho lại.. hối tiếc. Vậy thì không mang ý nghĩa gì ngoài một hình ảnh sáo rỗng cả. Cho dù là cứu giúp được cho dù là 1 trăm hay 1 ngàn người thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền trong kiếp người này không bõ bèn gì so với vô lượng chúng sanh và vô lượng kiếp mà họ sẽ phải trải qua nếu không được biết đến Phật pháp.
  Ngược lại, khi chúng con thực hành Bồ đề tâm dụng qua 16 động tác hằng ngày theo phương pháp Thầy đã dạy, trong mỗi hành động chúng con đều nghĩ nhớ đến chúng sanh. Lúc đầu có thể hơi giống học thuộc bài và có vẻ cứng nhắc, song dần dần khi niệm tưởng nghĩ tới lợi lạc của chúng sanh nhiều mà chúng con sẽ trải qua những giai đoạn của thiền pháp như Thầy đã dạy là :”TẦM (hướng tâm đến đối tượng), TỨ (đã đặt tâm vào đối tượng), HỶ (thích thú với đối tượng), LẠC ( an vui với đối tượng), ĐỊNH (nhất tâm với đối tượng)”. Đối với bất kỳ hành động nào để khởi phát Bồ đề tâm thì sự mong cầu lợi lạc cho chúng sanh đều chung về một mối là cầu mong họ được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.Khi thực sự hướng tâm và đặt tâm vào đối tượng trong mỗi hành động khi phát lời cầu nguyện, chúng con sẽ giữ được tỉnh thức và chánh niệm, luôn ý thức hành động của mình và vì lợi ích của chúng sanh nhiều hơn. Quả thực, hành động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn lao và lợi lạc vô song. Con vô cùng cảm tạ Thầy vì Thầy đã làm cho chúng con dần hiểu ra ý nghĩa của Bồ đề tâm như thế.
  Đệ cũng cảm tạ huynh Mật Hải đã kể lại những câu chuyện siêu phàm của Ngài Bồ tát Tịch Thiên. Nhờ đó, đệ rõ hơn về cuộc đời của Ngài, truyền bá Phật pháp và cứu giúp rất nhiều chúng sanh bằng bồ đề tâm của mình. Như lời đạo huynh đã dặn dò, đệ sẽ ghi nhớ ý nghĩa của câu chuyện mà tư duy và tu tập, ngõ hầu đạt được “niềm vui bao la bất tuyệt” mà việc thực hành bồ đề tâm mang lại.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 5. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi duoc doc nhung bai viet cua Thay
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Om Ah Hum.
 6. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con thật là hoan hỷ khi đọc những bài giảng của Thầy.
  Chỉ một đoạn trong kinh “Cứu la đàn đâu” mà Thầy đã trích dẫn ở trên thôi thì con đã thấy Phật Pháp thật là siêu việt, vượt trội so với ngoại đạo rồi nói gì đến những đến những kinh điển, giáo pháp khác!

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 7. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay !
  Con da doc bai nay roi a.
  Um ma ni pe me hum.
 8. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy ,con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.om ah hum
 9. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Ah Hum!
 10. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Qua bài viết này con chợt nhớ đến câu chuyện về cậu bé tung nắm cát vào người của Đức Phật với tâm hoan hỷ tưởng tượng đó là hoa cúng dường lên Đức Phật. Nhờ công đức đó 200 năm sau trở thành vua A Dục hùng mạnh nhất Ấn Độ vào thời đó. Nắm cát đó sẽ không làm được gì nếu không có tâm hoan hỷ, tâm chân thành, tâm sùng kính. Vậy thì tâm mới là quan trọng đúng với lời Phật dạy ” Đạo Phật lấy tâm làm đầu”. Con người vốn dĩ hay ghen ghét, đố kỵ mà người nào có tâm hoan hỷ với thiện hạnh của người khác thôi cũng đã khó, nhưng mà tâm hoan hỷ thì làm sao bằng tâm bồ đề (bồ đề tâm), tâm nghĩ về chúng sanh, cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật.
  Như trường hợp có những đạo hữu Thầy nhắc trong bài cho rằng bồ đề tâm nguyện mà Thầy dạy không thể so bằng những việc bố thí, từ thiện.. con chợt liên tưởng đến người bệnh nhân đến tìm bác sĩ để chữa bệnh, nhưng khi bác sĩ kê toa thì bệnh nhân không đồng ý với toa thuốc. Vậy thì bệnh nhân này tìm đến bác sĩ để làm gì? Cũng tương tự, nếu đạo hữu ấy tìm đến Thầy để được Thầy dạy, tu tập Phật pháp thì chắc hẳn đạo hữu ấy cũng biết được, thấy được những kết quả của việc thực hành tâm linh của Thầy và cũng biết rằng Thầy ở Mật gia không đi làm từ thiện, bố thí hay chặt cây làm thuốc nam…như nhiều chùa, nhiều nơi khác mà chỉ thực hành những pháp đáng thực hành trong đó có bồ đề tâm nguyện mà Thầy dạy họ. Nhưng họ vẫn không chấp nhận những gì Thầy đã thực hành và dạy lại họ. Vậy họ muốn đến học ở Thầy cái gì? Có lẽ vì thói quen hay tin vào tâm ý của mình mà họ cho rằng họ nghĩ đúng là hành động gì cụ thể, thực tế như đi làm từ thiện, bố thí hay chặt cây làm thuốc nam phải gọi là “đổ mồ hôi sôi đơm đớm” thì mới có kết quả. Nhưng mặt khác họ vẫn thường nói rằng “Tu Phật là tu tâm”, vậy tu tâm là gì nếu không quay vào bên trong để gọt dũa tâm của mình vốn còn nhiều đố kỵ, vị kỷ, hơn thua….Vậy thì bồ đề tâm nguyện là một trong những phương pháp để có thể gọt dũa tâm của mình một cách tự động hoá.
  Do suy nghĩ như vậy nên họ không thể thoát được “nô lệ tâm linh”.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!
 11. Kinj bach thay, con rat hoan hy khi doc xong bai nay
  • Chánh Tri
   Chánh Tri says:

   Trò viết “Kinj bach..” nghĩa gì? Tôi bảo lần cuối, đừng comments kiểu này mà tự phơi bày đạo hạnh khiếm khuyết của mình! Đề nghị các trò Mật gia Song Nguyễn góp ý kiến vào!

   • Mật Hải says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ với lời huấn dụ của Thầy và không thể hoan hỷ với hành vi thân ngữ tâm không đúng quỹ đạo chánh pháp của đạo hữu Bòn Phước (bon phuoc).
    Nếu quả thật đạo hữu muốn “gieo bòn phước đức” thì lẽ nào lại gây nhân bất kính Đạo sư như vậy? Còn nếu Bổn sư của đạo hữu muốn đặt pháp danh cho vị này là Bổn Phước thì e rằng cái ước muốn sâu xa, thầm kín ấy đã uổng phí hoài công. Bởi làm sao một vị tu sĩ có hành vi, lời nói và suy nghĩ bất cẩn, bất kính với vị Thầy Mật giáo như thế mà có thể làm cội gốc, ruộng phước của thế gian được cơ chứ!?
    Xưa kia đức Thích ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn sư, Phật, Thế Tôn đã từng dạy năm anh em tôn giả Kiều Trần Như về cách xưng hô sao cho phải phép đối với đức Phật, chư Thánh chúng, bậc trưởng thượng để khỏi tổn hao công đức, há lẻ nào Bòn Phước đã quên mất rồi sao? Hay phải chăng Bổn sư của đạo hữu không chỉ dạy? Nếu thế thì thật là sơ xuất quá vậy!

    Vào hậu bán thế kỷ XIV, tiền bán thế kỷ XV, có một vị tăng khách đến tầm đạo cầu pháp với Thượng sư Tông Khách Ba (Tsongkhapa). Trên đường đến trú xứ Đạo sư, vị ấy gặp một chú sa di đang lao tác trong sân chùa, liền hỏi thăm:
    – Thưa đạo hữu, đạo hữu có thể cho bần tăng biết đức Tông Khách Ba hiện đang trú xứ ở đâu không ạ!
    Vị sa di trẻ tuổi không trả lời ngay mà vội chỉnh tề y phục, rửa sạch tay chân, súc miệng xong rồi với thái độ tôn kính, dõng dạc nói to:
    – Đức Đạo sư tôn quý, bậc Trí giả Tông Khách Ba Đại sỹ đang thuyết pháp ở giảng đường phía Tây bên kia ạ!
    Vì sao người sa di nhỏ tuổi kia lại hành động như vậy? Không phải ngẫu nhiên mà lẽ tất nhiên là bởi vị ấy có được hành vi ngữ và tâm tôn kính Đạo sư, tất nhiên là vị ấy được giáo huấn bởi một bậc Trí giả đầy đủ đạo lực, đạo hạnh, đạo phong, đầy đủ tấm lòng từ bi và trí huệ.
    May mắn thay, đệ tử Mật gia Song Nguyễn chúng con dù ở xa thời kỳ của đức Phật tại thế, xa thời kỳ của các bậc Thánh giả nhưng lại được đại phước báu và nhân duyên sâu dày mà kề cận, học đạo với vị Thầy tâm linh tôn quý – Đạo sư Thinley Nguyên Thành. Nhờ tấm lòng từ bi, trí huệ và phương tiện thiện xảo từ vị Thầy mà giờ đây hành vi thân, ngữ, tâm của chúng con dần được trở về đúng với quỹ đạo chánh pháp.

    Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Thầy và thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, bậc Trí giả hiện đời đã soi sáng con đường giải thoát cho chúng con cùng chúng sanh hữu duyên.
    Chúng con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
    Cầu mong đạo hữu Bon Phuoc sớm nhận ra những hành vi thân ngữ tâm trái quỹ đạo chánh pháp của mình mà hồi quang phản tỉnh để làm người tối thượng thứ hai.

    Om Mani Padme Hum!

  • Mật Hạnh Giác says:
   Mô Phật!
   Bạch Thầy, con ghi nhớ lời nhắc nhở từ vị Thầy đến đạo hữu “bon phuoc” làm bài học cho bản thân mình. Đây là nhân duyên cho chúng con quán xét lại phương tiện Thanh Minh trong Ngũ Minh của người tu mà vị Thầy đã giảng.
   Trong bài viết
   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-so-29-van-hoa-tam-linh/
   Vị Thầy đã dạy rằng: ” Nhất là mình đang viết trên diễn đàn Phật học, mà người học Phật, tu Phật phải nên chỉnh chu, nghiêm túc, lịch lãm hơn người thường về hành vi thân, ngữ, tâm.”
   Bởi lẽ những hành vi “phi lý tác ý”, buông tuồng với thân-ngữ-tâm hoàn toàn không phải hình ảnh phù hợp với văn hóa tâm linh Phật Giáo. Việc viết sai chính tả, không dấu không phết, từ tên mình đến tên vị Thầy ở ngoài xã hội người ta còn khinh chê, đừng nói là nơi cửa Phật với “trăm oai nghi, ngàn tế hạnh”.
   Thêm vào đó, Thầy đã từng giảng việc nghe pháp giống như 4 cái bình: cái bình lật úp, cái bình thủng, cái bình nứt và cái bình bị bẩn sẽ chẳng thể chứa đựng được tinh túy Cam Lồ từ dòng Pháp trao truyền. Cũng vậy, vị Thầy đã cất công lao động tâm linh không ngừng nghỉ để viết nên một bài pháp cho trò. Đã dùng ngôn ngữ tiếng Việt rành mạch, dễ hiểu để cho trò có thể tiếp thu. Nhưng nếu trò hồi đáp lại bằng những câu từ lủng củng, vô nghĩa, vô phép khiến nghe như “tiếng lạ” thì chính là đang cô phụ tấm lòng từ vị Thầy tâm linh. Tự biến mình trở thành chiếc bình chứa không thích hợp. Nghiêm trọng hơn là vi phạm vào Mật Giáo Giới số 1 là “bất kính vị Thầy”.
   Lạt ma Zopa đã từng huấn thị:
   “Bất kỳ một ý niệm sai lệch về vị Thầy ví dụ như chỉ khởi lên ý nghĩ là không tôn kính vị Thầy, nghi ngờ giáo pháp của vị Thầy thì tạo ra nghiệp rất nặng vì phạm tội bất kính với vị Thầy. Khi bất kính với Thầy thì bệnh tật, khó khăn và những tai ương sẽ tìm đến học trò. Nếu còn mất niềm tin vào vị Thầy thì phạm phải trọng tội không gì có thể tha thứ được. Điều quan trọng nhất là đừng phạm giới bất kính vị Thầy”
   Ở Mật Gia Song Nguyễn, vì tấm lòng bi mẫn dành cho học trò, vị Thầy đã phát nguyện nhận lấy hết những hậu quả từ sự bất kính của trò. Mật Hạnh Giác không biết nói gì hơn trước lời phát nguyện quá sức từ bi của Thầy. Bao nhiêu lần vì vô minh và mất tỉnh thức theo những niệm tưởng bất chánh, học trò đã “cộng nghiệp” không biết bao nhiều là nghiệp xấu đến cho vị Thầy.
   http://chanhtuduy.com/goc-re-tu-tri-nam-o-dau/
   Đệ tử xin nhận lấy hết những quả báo xấu do mình gây ra trong quá khứ, hiện tại, vị lai do mình gây ra bởi bất kính vị Thầy, dù là vô tình hay cố ý. Cầu nguyện cho con, các huynh đệ Kim Cang luôn tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
   Mong rằng đạo hữu “bon phuoc” được lợi lạc từ những huấn thị của vị Thầy và trở thành người tối thượng thứ 2.
   HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP
   HƠI CÁC BẬC TOÀN GIÁC, XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM
   HỠI VỊ THẦY TỪ BI ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON
   Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
   Om Mani Padme Hum.
  • Mật Quốc Sanh. says:
   Kính bạch Thầy!

   Nương theo lời dạy của Thầy, dưới đây con xin được góp ý với đạo hữu “bon phuoc”. Những nội dung con viết chưa đúng quỹ đạo chánh pháp, con xin Thầy khai thị và cho con được tịnh hóa lỗi lầm. Con xin cảm tạ ơn Thầy!

   Gửi đạo hữu bon phuoc!

   Trước hết, tôi hoan hỉ với tinh thần cầu pháp của đạo hữu nơi Thầy Thinley Nguyên Thành, giáo thọ Tuệ tri thức của đạo tràng Mật gia Song Nguyễn. Được biết rằng đạo hữu là một tỳ kheo ni mà có tinh thần cầu pháp theo gương ngài Bồ tát Trừ Cái Chướng quả thực đáng quý. Như lời dạy của thánh giả Mã Minh trong trước tác “50 kệ tùng sùng kính Đạo sư” rằng:
   “Tuân lời Thầy dạy bảo đừng nghĩ đúng sai,
   Đứng lên, mời ghế khi Thầy đến,
   Như vậy mới tỏ kính trọng Ngài.
   Dù trò Tăng sĩ, Thầy cư sĩ,
   Tôn kính vị Thầy không trái lệ,
   Trừ khi đang ở chổ đông người.”
   Tuy nhiên, phải chăng đạo hữu nghĩ rằng trên trang mạng chanhtuduy.com là “chỗ đông người” nên đang làm trái lệ? Bởi lẽ, cho dù điện thoại không thể gõ được tiếng Việt có dấu thì không lý do nào không viết đầy đủ pháp danh với tên riêng viết hoa các chữ cái đầu tựa như “Thich Nu Bon Phuoc”? Hay đạo hữu đang còn e ngại, giấu thân phận mình là một tỳ kheo ni mà mới chỉ dùng hai chữ “bon phuoc”. “bon phuoc” sẽ có nghĩa như thế nào đây? “bòn phước” chăng? Như vậy, không những đạo hữu không có niềm kiêu hãnh thiêng liêng là một người con Phật, có pháp danh để tuyên xưng trước Tam Bảo mà còn thiếu tôn trọng bản thân mình. Thế gian có câu rằng “Văn tức thị nhân” để chỉ rằng cách hành văn nói lên tính cách, trình độ hiểu biết, kiến thức của người ấy là như vậy. Không chỉ “lập lờ” trong cách viết pháp danh của mình, đạo hữu còn viết tiếng Việt không dấu, thậm chí nhiều lần viết không thể hình dung ra từ, chưa nói đến dịch nghĩa như “Kinj”, “tjay”, “cin”,…

   Gửi đạo hữu bon phuoc!
   Khi được vị Thầy từ bi huấn thị, đạo hữu đã sám hối nhưng điều đầu tiên đạo hữu nhắc đến là gì? Do điện thoại không thể viết có dấu được. Vậy đó là lỗi của cái điện thoại, đạo hữu đâu có lỗi gì! Lần đầu tiên đạo hữu đến với chanhtuduy.com và viết bình luận, đạo hữu có trình bày về việc này hay không? Không hề có. Có nói rằng “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, chanhtuduy.com là phương tiện thiện xảo của vị Thầy để chúng sanh gieo duyên Mật giáo, kết nối tới vị Thầy những cũng có những quy định với bạn đọc, còn gọi là thanh quy của Mật gia Song Nguyễn. Đạo hữu muốn bước vào ngôi nhà mà chưa tìm hiểu chủ nhân, chưa nắm được gia quy hay sao? Trong phần Thư ngỏ của trang chanhtuduy.com đã nêu rõ “NHỮNG PHẢN HỒI VÀ BÌNH LUẬN KHÔNG ĐÚNG THEO TÔN CHỈ MẬT GIA”, cụ thể như sau:

   “1/ Viết bình luận bằng ngôn ngữ thiếu tôn nghiêm

   2/ Viết bình luận với mục đích ngoài quỹ đạo chánh pháp, ngoài cứu cánh giải thoát

   3/ Viết bình luận không có tên, pháp danh cụ thể, dùng email giả mạo

   4/ Viết bình luận mang tính tranh luận rơi vào thái độ hơn thua, được mất, khen chê, vinh nhục.

   5/ Viết tên một âm tiết (Tuấn, Tan, hạnh, ly…)

   6/ Phê bình giáo pháp (Tiểu thừa, Đại thừa, Mật thừa)”
   Như vậy, đạo hữu bon phuoc đã vi phạm vào 2/6 điều, cụ thể là điều 1 và điều 3. Trong bài Thư gửi các trò 28: Văn hóa tâm linh, khi huấn thị về một trường hợp bạn đọc giấu tên, Thầy đã dạy rằng: “Huống gì trong đạo, vốn là nơi nghiêm túc ta nên thể hiện đúng tư cách người học Phật, tu Phật. Tội nghiệp, có gì đâu phải giấu tên, hành vi này tương đương với việc ném một cái nhìn ác cảm vào một vị thầy Mật tông. Hãy thận trọng!”
   Đôi dòng chia sẻ gửi tới đạo hữu,
   Trân trọng.
   Mật Quốc Sanh

  • Mật Nguyên Tánh says:
   Mô Phật!

   Thầy đã giáo huấn sao đạo hữu không vâng lời, lại tiếp tục phạm lỗi? mà còn ngụy biện cho hành vi của mình. Đạo sư giáo huấn mà đạo hữu còn như thế thì sau này huynh đệ Kim Cang góp ý thì đạo hữu có xem ra gì khong?. Mới chỉ “đứng bên ngoài” thôi mà đạo hữu đã phạm ngay trọng giới số 1 rồi!

   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn.

   Om Mani Padme Hum

  • Mật Tịnh Tâm says:
   Mô Phật,
   Đạo hữu Bon Phuoc nên đọc lại 50 kệ Sùng Kính Đạo Sư (http://chanhtuduy.com/nam-muoi-ke-tung-sung-kinh-dao-su/) , kệ số 5: “Tuân lời Thầy dạy bảo đừng nghĩ đúng sai,”. Thầy đã chỉ dạy rõ ràng phải viết có dấu thì đạo hữu nên tìm cách làm cho bằng được, còn nữa “Thầy” thì phải viết hoa. Được Thầy chỉ dạy như vậy là phước của người học trò, nếu đạo hữu còn viện dẫn lý do này nọ, thì càng ngày càng phạm lỗi bất kính với Đạo Sư, phước đức ngày càng hao tổn.
   Kính bạch Thầy,
   Trò kính lễ lòng từ bi của Thầy, khi sử dụng các phương tiện thiện xảo để “dừng các nghiệp ác” của chúng sanh.
   Trò xin sám hối vì những lỗi lầm đã tạo do vô minh, cầu mong Thầy cho con tịnh hóa những lỗi lầm này và tiếp tục dạy dỗ trò.
   HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP
   HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM
   HỠI VỊ THẦY TỪ BI, ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON.
   Om Mani Padme Hum
 12. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc comment của Thầy viết cho bon phuoc. Đó cũng như là lời nhắc nhở cho bản thân con. Con liên tưởng việc viết comment ngoài gọi là gõ mõ thì comment còn giống như cúng dường pháp lên vị Thầy. Nếu đã cúng dường tức là đối tượng không phải người thường, là người có ơn với mình thì phải xem xét “phẩm vật” trước khi cúng đó là thái độ của người cúng dường. Còn ngược lại là thái độ bố thí, vì bố thí chỉ dành cho người thường nên không cần quan trọng xem xét những gì mà mình bố thí, và đối tượng được bố thí là chịu ơn mình nên mình không xem trọng.
  Con cầu nguyện cho bản thân con và nhiều bạn độc sẽ không xem Thầy là đối tượng để “bố thí comment” thay vì “cúng dường comment”. Om Ah Hum!
 13. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật,

  Gửi đạo hữu bon phuoc,

  Mật Huệ Pháp rất vui khi biết trang web Chanhtuduy của Mật Gia đã và đang thu hút sự quan tâm của đạo hữu , là một tỳ kheo ni đang học trung học Phật Giáo. Điều này chứng tỏ sự nhiệt thành với Chánh pháp của đạo hữu vì không phân biệt tầng lớp tăng sĩ hay cư sĩ. Bên cạnh đó, Huệ Pháp chắc rằng đạo hữu cũng hiểu được rằng một trong những yếu tố cốt lõi của giải thoát, đặc biệt trong Mật Tông, chính là được thân cận vị thiện tri thức để lắng nghe, suy ngẫm và học hỏi lời dạy của Ngài. Tuy nhiên, “tiên học lễ hậu học văn”, đạo hữu chắc chưa đến nỗi mất đi sự tỉnh thức và chánh niệm để nhìn các comment của các học trò khác mà tuân theo thanh quy của Mật Gia đó chứ? Việc viết thường pháp danh và viết comment không dấu của đạo hữu khiến Huệ Pháp cảm nhận đạo hữu không coi trọng pháp danh của mình và không có sự tôn trọng trước hết với vị Đạo sư và sau là người đọc. Hay đạo hữu chưa hiểu tầm quan trọng của pháp danh mà mình đang sở hữu? Là những hành giả Mật Tông, chúng tôi vô cùng trân quý pháp danh của mình bởi đây không chỉ là niềm kiêu hãnh thiêng liêng của một người con Phật, mà còn là một viên trân châu quý giá giúp chúng tôi vượt luân hồi vào Tịnh Độ khi ở trong cõi thân trung ấm. Vì vậy chúng tôi càng phải nâng niu và bảo vệ pháp danh của mình, không gieo nhân để người đọc hiểu lầm pháp danh của mình theo hàm nghĩa khác. Với trường hợp của đạo hữu, tôi có thể suy luận ra là Bổn phước, Bòn Phước, Bón Phước, hay Bộn Phước đây?

  Đạo hữu bon phuoc,

  Việc viết comment không dấu vốn dĩ đã không được chấp nhận và hoan nghênh trong các giao tiếp ở thế gian huống hồ trong lĩnh vực xuất thế gian. Ở văn phòng của một đồng nghiệp của Huệ Pháp đã từng có quy định cấm nhân viên không được phép viết không dấu khi giao dịch với khách hàng nhằm tránh những hiểu lầm, sai sót không đáng có. Vậy nên việc đạo hữu viết. comment không dấu khiến cho vị Thầy và bạn đọc mất rất nhiều thời gian để hiểu đạo hữu muốn nói gì. Hơn nữa từ ngữ vùng miền khác nhau càng khiến người đọc như bị lạc vào ma trận ngôn ngữ vậy. Hơn nữa với những comment ngắn như vậy tại sao đạo hữu không dừng lại một hai giây để chỉnh sửa lỗi chính tả? Ở đây không phải là sự thiếu thốn phương tiện mà chính là sự thiếu thốn lòng sùng mộ Đạo sư, sùng mộ Pháp đó. Huệ Pháp thật không dám liều như đạo hữu khi vẫn tiếp tục viết comment không dấu mặc dù đã được Thầy nhắc nhở nhiều lần bởi Huệ Pháp hiểu rõ rằng :”Quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy/ Bằng những cách này hoặc cách khác/ Địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng” (50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư-Thánh giả Mã Minh).

  Cho dù căn cơ có cao đến đâu nhưng Huệ Pháp cũng không muốn là “bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” như Thánh giả Gampopa khuyến cáo bởi người tu Phật mà không nghe lời Phật (Thầy), có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt, có hành mà không chuyển hóa được tâm mình giống như cái bình đầy nước dơ; khi đó đương nhiên đâu đủ điều kiện để nhận được máng xối ơn phước từ chư Phật thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy? Mong đạo hữu hãy tri hành hợp nhất, sớm điều chỉnh lại hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Đệ tử Mật Huệ Pháp xin sám hối trước Bổn tôn, Đạo sư, Dakini vì những lỗi lầm mà con gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp. Xin Ngài từ bi cho con tịnh hoá những lỗi lầm này, lầm sau con sẽ không tái phạm. Xin Ngài ban cho con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.

  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn.

  Om Ah Hum

 14. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc huấn thị của Thầy cho đạo hữu “bon phuoc”. Đây cũng là lời nhắc nhở chung cho toàn bộ huynh đệ Mật gia chúng con thực hành theo gương vị Thầy, chính là đặt hết tâm lực vào từng chia sẽ, bài viết trên trang nhà.

  Có lẽ đạo hữu “bon phuoc” không theo dõi sát sao từng comment trong ngày hôm nay nên không biết có bạn đọc “Thanh dien” viện dẫn lý do tương tự là đang sử dụng máy tính bảng nên không viết tiếng Việt có dấu. Lẽ tất yếu là bạn ấy nhận được phản hồi góp ý về cách cư sử đúng văn hoá tâm linh trên chanhtuduy, một diễn đàn đạo Phật nghiêm túc.

  “Thế mới biết, Hiển giáo dạy tăng ni như thế sao?” Đọc đến đây bất chợt con nhớ có lần đến một ngôi chùa lớn ở quận 4, TPHCM để học Thiền. Con bắt gặp hình ảnh vị tăng trẻ ngồi ngả ngớn trên ghế, hai chân gác trên bàn và…xem phim Hồng Kông. Thật ngao ngán. Có câu “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Giáo bất nghiêm, sư chi đoạ” (Nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Dạy mà không nghiêm là quấy của Thầy). Ở các chùa chiền, tự viện khác con không biết thế nào nhưng tại đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, Thầy luôn uốn nắn từng hành vi Thân-ngữ-tâm của học trò, đệ tử theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Dù cư sĩ hay tu sĩ cũng thật khó chấp nhận khi hành xử thiếu văn hoá trong thế tục và đạo pháp.

  Cầu mong đệ tử chúng con luôn chú tâm tỉnh thức để phòng hộ Tâm trước những điều bất thiện.

  Gửi đạo hữu “bon phuoc”,

  Mật Tuệ Tín nhớ không lầm : đạo hữu từng chia sẽ rằng mình đã cầu nguyện và như người mù gặp ánh sáng nên mới gặp được Thầy. Vậy đạo hữu nên trân trọng cơ hội ngàn năm có một này vì “Thiện tri thức khó gặp” (kinh Tứ Thập Nhị Chương), vì “Người cần cầu thiện tri thức thân tâm đừng sanh mệt mỏi, thấy thiện tri thức đừng sanh lòng nhàm chán; học hỏi với thiện tri thức đừng sợ khó nhọc; gần gũi thiện tri thức đừng thối lui; cúng dường thiện tri thức đừng cho gián đoạn; tùy thuận theo giáo huấn của thiện tri thức mà đừng sinh lòng chống trái; những công đức của thiện tri thức đừng sanh lòng nghi; khi thiện tri thức nói, phải lắng lòng chú tâm mà nghe; nhân thấy thiện tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng sinh lòng hiềm quái” (kinh Hoa Nghiêm, bài http://chanhtuduy.com/giao-dien-can/).

  Cầu mong đạo hữu “bon phuoc” hoan hỷ và trở thành người tối thượng thứ 2.
  Cầu mong Thầy Cô an tịnh.
  Om mani padme hum.

 15. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã được đọc lời dạy của Thầy đối với đạo hữu “bon phuoc”. Con xin ghi nhớ để luôn quán xét hành vi thân ngữ tâm tương ưng với vai trò hành giả Mật tông, học trò của Đạo sư Thinley Nguyên Thành; nhằm không phụ công dạy dỗ của Thầy và không làm ảnh hưởng đến vị Thầy.
  Gửi đạo hữu bon phuoc,
  Khi đọc những comment đầu tiên của đạo hữu trên trang mạng chanhtuduy.com với pháp danh thích nữ bổn phước, Mật Diệu Hằng rất hoan hỷ với tinh thần học đạo của đạo hữu, như lời dạy của Thánh Tăng Mã Minh:
  “Dù trò tăng sĩ Thầy cư sĩ
  Tôn kính vị Thầy không trái lệ”
  Nhưng khi đọc những comment sau của đạo hữu, tôi cảm thấy tinh thần học đạo cầu pháp của đạo hữu không như tôi nghĩ. Bởi lẽ, comment viết không có dấu, pháp danh cũng là những từ ngữ mất dấu, làm cho bạn đọc rất khó “luận” ra pháp danh của đạo hữu.
  Đối với học trò Mật gia, chúng tôi rất trân quý Mật danh mà vị Thầy tâm linh tôn quý ban cho. Chúng tôi xem đó là một niềm kiêu hãnh thiêng liêng với danh phận cao quý của một phật tử, một hành giả Mật tông Tây tạng, pháp hệ Quan Thế Âm, đạo tràng Mật gia song Nguyễn, được sự hướng đạo của giáo thọ tuệ tri thức Thầy Thinley Nguyên Thành.
  Nhưng đạo hữu thì ngược lại, pháp danh của đạo hữu hiện diện trên trang chanhtuduy.com cẩu thả, không có dấu, không viết hoa từ đầu tiên. Chính sự thiếu cẩn trọng đó đã cho thấy bạn thiếu tôn trọng bản thân mình và thiếu tôn trọng thầy của bạn, quan trọng hơn là sự bất kính với vị Thầy Mật giáo mà bạn đang cầu pháp.
  Những dòng comment không dấu, mất chữ của đạo hữu còn cho thấy rõ sự thiếu tôn trọng vị Đạo sư Mật giáo mà đạo hữu đang học những bài pháp của Thầy. Những dòng chữ cảm ơn viết vội vàng, không dấu làm cho người đọc cảm thấy sự giả tạo, không chân thật trong cách hành văn và thể hiện trên ngôn từ. Bởi vì Thầy đã dạy: “Nhất là mình đang viết trên diễn đàn Phật học, mà người học Phật, tu Phật phải nên chỉnh chu, nghiêm túc, lịch lãm hơn người thường về hành vi thân, ngữ, tâm.”
  Ở Mật gia song Nguyễn, vị Thầy dạy học trò rất nghiêm khắc, trình tự lớp lang từ hình thức đến nội dung. Bởi lẽ, Thầy dạy rằng, trên thế gian, một người sống đạo đức không thể có hành vi thô tháo, cộc cằn và thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng người khác được. Trong học Phật cũng vậy, một phật tử chân chính cần phải luôn quán xét hành vi thân ngữ tâm sao cho đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Hơn nữa, những gì đạo hữu viết comment ở trang chanhtuduy.com thể hiện sự sùng kính và tôn kính vị Thầy tâm linh vì Thầy sẽ là người đọc và quán xét trình độ học thuật cũng như thái độ, hành vi của học trò qua ngôn từ vì “văn tức thị nhân”.
  Bên cạnh đó, đạo hữu viết comment không dấu còn “quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy” vì Thầy vừa đọc lại vừa “thêm” dấu vào cho trọn chữ và trọn nghĩa. Bản thân đạo hữu tự quán xét lại xem với vai trò là học trò, là người học đạo, là người cầu pháp; những gì đạo hữu thể hiện đã đúng vị trí của mình chưa?
  Cầu mong đạo hữu “bon phuoc” hoan hỷ quán xét bản thân để trở thành người tối thượng thứ 2.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 16. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với nhiều bài pháp được phổ cập thường xuyên trên trang mạng chanhtuduy.com cũng như các comment của các huynh đệ, các đạo hữu và bạn đọc gần xa ngưỡng mộ chánh pháp, tán thán. Chính vì vậy để thông tỏ ngữ nghĩa nên tiếng việt đủ dấu là một quy phạm gần như bắt buộc để tránh sự hiểu lầm. Vì vậy ngay việc bảo vệ sự trong sáng của tiếng việt đã và luôn được sự để tâm của các cấp chính quyền, ngay những đứa trẻ lớp mầm đã được tiếp xúc với đủ 32 mặt chữ cùng các dấu để sớm hình thành nên câu chữ. Vậy mà, do những lý do này nọ ở thế kỷ 21 này mà rất nhiều comment lại cố lờ đi việc sử dụng dấu . Dù biết rằng khi viết lên tường thế này là sẽ rất nhiều người đọc. Phải chăng mong muốn nhận được sự khó chịu từ các bạn đọc khác. Nhân như vậy thì quả tương ưng sẽ ra sao?. Tu tập là một hành trình dài sửa Thân, ngữ, tâm , mỗi hành động cần phải được quán xét sao cho phù hợp với chánh pháp, vừa thỏa mãn được mình, và dung hòa với mọi người. Trong trường hợp của đạo hữu bon phuoc dù đã có sự nhắc nhở của vị Thầy nhưng vẫn tiếp tục bao biện. Như vậy đã thể hiện sự bất tuân lời vị Thầy cũng là vi phạm mật giáo giới số 1 thử hỏi có còn được gì đây.
  Qua sự việc này, mong rằng từ nay trở đi mọi comment dù ngắn, dù dài cần được sự tôn trọng , viết đúng chính tả, việt hóa.
  Con trình bày những cảm niệm riêng của mình trên đây, nếu có gì chưa đúng chánh pháp, con xin Thầy từ bi cho con tịnh hóa những lỗi lầm này.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 17. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,
  Thưa Thầy con đã đọc lời giáo huấn của Thầy cũng như ý kiến của các đạo huynh cho comment của đạo hữu bon phuoc. Đây cũng là lời nhắc nhở chung cho học trò chúng con. Con xin ghi nhớ lời Thầy và cố gắng không sai phạm.
  Nếu chỉ đọc những comment sau này, con thật không biết và không nghĩ rằng đạo hữu bon phuoc thuộc giới tăng ni. Mà ngạc nhiên hơn là khi đã được Thầy nhắc nhở, đạo hữu vẫn tiếp tục sai phạm, lại còn đổ lỗi cho điều này điều nọ. Đây là kiên định biết sai vẫn tiếp tục sai???
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Con cảm tạ tấm lòng từ bi của Thầy với chúng sanh, cầu nguyện tất cả chúng con và bạn đọc hữu duyên với Chanhtuduy.com sẽ cẩn trọng quán xét trước khi viết comment để khỏi quấy nhiễu, làm nhọc công Thầy, cũng là tránh lỗi bất kính với vị Thầy Mật giáo.
  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 18. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc lời khai thị của Thầy cho đạo hữu bon phuoc rồi ạ.
  Đạo hữu bon phuoc, tôi hoan hỷ đạo hữu đã đến với trang mạng Chanhtuduy.com. Tuy nhiên những comment của đạo hữu viết đầu đuôi lẩn lộn, từ không ra từ, câu không ra câu, đạo hữu viết chỉ đạo hữu hiểu thôi. Cũng đã nhiều lần vị Thầy đã nhắc nhở nhưng đạo hữu vẫn không thức tỉnh, theo tôi hiểu tu tập là chuyển hoá tâm chớ không phải bám chấp tâm. Người đã quy y là Phật tử (tức con Phật) thì đều nhận được gia tài “Thất Thánh tài”(Niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, trí tuệ, tàm, quý) sử dụng để làm phương tiện kiếm tiền công đức về Tây Phương cực lạc.
  Vị Thầy là kênh vận chuyển trung tâm từ Bổn Tôn đến với học trò, vì vậy ở Mật Gia Song Nguyễn là “Sùng kính Vị Thầy” làm theo lời dạy của Thầy thì mới có thành tựu tốt trong tu tập, như trong trước tác của Thánh giã Mã Minh rằng;
  “Hãy tuân lời dạy không chúc lỗi gì,
  Bạn hãy làm theo đừng móng nghĩ suy,
  Được như vậy bạn tự nhiên thành tựu,
  An lạc đời này và cả những kiếp sau” (50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư).
  Con cầu nguyện Bổ Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con cũng như huynh đệ kim cang sẽ quán xét được trong hành vi thân, ngữ, tâm của mình, để không phạm vào lỗi số 1 bất kính vị Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hum.
 19. Quốc Cường says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy với bài pháp lợi lạc.

  Om mani padme hum

 20. Mật Mỹ Lạc says:
  Thưa Thầy,

  Con hoan hỉ đọc xong bài giảng rồi ạ..

  Om mani padme hum.

 21. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này và comment của các đạo huynh rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum
 23. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy! con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Qua những luận giải của Thầy, con được hiểu rõ hơn về tính ưu việt của Bồ đề tâm, một yếu tính giác ngộ trong đạo Phật. Vì quên đi tính ưu việt của tâm Bồ đề, nhiều người tu Phật chỉ hướng vào những hoạt động dễ thấy như công quả, cúng dường, từ thiện, bố thí…nhưng khởi phát một tâm niệm Bồ đề tuy không ai hay thấy lại không được coi trọng. Thầy đã chỉ ra cho chúng con thấy rằng:” bất kỳ ai, hoặc tín hữu, tín đồ của bất kỳ đạo nào cũng đều làm được từ thiện, bố thí, cứu trợ. Thậm chí, một doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước, một doanh nhân hay ông hiệu trưởng, kể cả một người nghèo cũng đều có thể bố thí, từ thiện, cúng dường. Song, không phải ai cũng được cơ may để xướng ngôn Quy y Phật Pháp Tăng, vì họ không phải Phật tử”. Trong khi đó, “cúng tài vật cất tăng phòng, xây tăng xá được phước đức không bằng xướng ngôn một câu quy y”. Qua lời dạy của Thầy, con hiểu được rằng, những hoạt động thiện nguyện tuy đáng hoan nghênh song nếu chỉ dừng ở đó thì kết cục sau rốt con người cũng chỉ tái sanh vào cõi trời Dục giới, đây không phải mục đích tối thượng của thực hành Pháp. Chỉ có Bồ đề tâm mới giúp hành giả tích luỹ được hai bồ tư lương là Công đức và Trí huệ để bước đi trên con đường đến với thành phố Giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con về ưu việt của tâm Bồ đề. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
 24. Mật Tuyết Hoa (Đỗ Ngọc Hoa) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin cám ơn Thầy đã từ bi khai thị, qua bài giảng con đã biết được sự diệu dụng của bồ đề tâm cũng như gỡ bỏ được hiểu lầm về hạnh ba la mật ( con trước kia cũng cứ nghĩ làm từ thiện, chặt cây thuốc….là thực hành tâm bồ đề rồi, thật là ngu si vì không có sự dẫn dắt của thiện tri thức).
  Con xin cám ơn huynh Mật Hải về comment trên giúp con thêm hiểu biết về bậc Bồ tát Tịch Thiên và lợi ích của bồ đề tâm.
  Con cũng đã đọc lời huấn thị của Thầy đối với đạo hữu bon phuoc rồi, từ đây con xin xem như lời nhắc nhở cho chính mình để không sai phạm.
  Con xin đảnh lễ tri ân lời giảng dạy của Thầy.
  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Kính Thầy.

 25. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ!
 26. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
 27. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài giảng này.
  Qua những lời dạy của Thầy con càng hiểu rõ hơn về lợi lạc của tu pháp Quy y cũng như phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày mà Thầy đã truyền trao.
  Tuy pháp tu thì rất đơn giản nhưng qua những xác quyết từ giáo điển, thánh ngôn của các chư vị Thánh giả cũng như lời giảng của Thầy, con mới thấm thía giá trị sâu sắc và lợi lạc bất khả tư nghị của các pháp tu này.
  Người đời thường có những quan kiến sai lầm về việc thực hành Bồ đề tâm. Họ cho rằng làm thật hăng say những hoạt động thiện nguyện thì sẽ có thể tích lũy nhiều phước đức mà không hiểu rằng đó chỉ là “thiện hạnh tạo phước đức thế gian hữu lậu”, không phải là phương tiện để đạt được mục tiêu tối thượng của người tu Phật là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Họ rơi vào hậu quả là “làm phước nhiều, được phước ít”.
  Từ đây con càng cảm thấy trân trọng hơn pháp tu mà vị Thầy đã truyền trao.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 28. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy! Qua bài này, con biết được tầm quan trọng của ba tinh yếu giác ngộ đối với người tu: Xã ly, Bồ đề tâm và trí huệ tánh không nếu thiếu 1 trong 3 thì sẽ khó đạt giác ngộ. Con hoan hỷ với lời dạy của Thầy ” Một doanh nghiệp tư nhân hay Nhà nước, một doanh nhân hay ông hiệu trưởng, kể cả một người nghèo cũng đều có thể bố thí, từ thiện, cúng dường. Song, không phải ai cũng được cơ may để xướng ngôn quy y Phật, Pháp, Tăng vì họ không phải là Phật tử”. Những việc họ làm chỉ là yếu tố thô bên ngoài( làm phước về cõi trời Dục giới), chỉ có yếu tố tinh túy(thực hành Bồ đề tâm vì chúng sanh) mới là cốt lõi. Con cảm thấy may mắn vì được làm học trò Thầy, được Thầy dạy cho những pháp tu vi diệu, đơn giản dễ thực hiện trong trạng thái động và tĩnh, ngõ hầu làm lợi lạc cho chúng sanh như tác pháp quy y Tam bảo mỗi ngày, thực hành Bồ đề tâm nguyện qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, trì niệm thần chú theo hơi thở, bước chân…làm chúng con tích tập công đức về đất Phật.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 29. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi thưa thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã giản dạy sâu sắc. cho chúng con hiểu rõ giáo pháp đúng phương pháp sai.ưu Việt tâm bồ đề . chào thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất çả chúng sanh được thấm đẫm Hồng ân tam bảo. OmaniPadme hum
 30. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con trong bài viết này ạ.

  Qua bài viết này con hiểu được rằng đã là người con Phật tử cần hiểu, phát triền và thực hành Bồ đề tâm (trong đó có Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng). Con hiểu được rằng các hoạt động bố thí, từ thiện đều là thiện nguyện tốt tuy nhiên các hoạt động hay các nguyên tố thô đó chỉ giúp cho chúng sanh trong thời điểm nhất thời hay khoảng thời gian ngắn chứ không giúp hay cứu cánh chúng sanh thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ có phát Bồ đề tâm, thực hành pháp tu Bồ đề tâm (Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng) cầu nguyện, hướng dẫn, hỗ trợ chúng sanh về Phật Pháp, mới giúp chúng sanh có cơ hội được thoát khỏi lục đạo luân hồi. Như vậy, xét về dài hạn người Phật tử phát triển và thực hành pháp tu Bồ đề tâm sẽ giúp được chúng sanh nhiều hơn.

  Bên cạnh đó, Đức Phật luôn răn dạy người Phật tử phải biết “Duy tuệ thị nghiệp”, tự biết học và giác ngộ bản thân. Người Phật tử trưởng dưỡng và thực hành pháp tu Bồ đề tâm (Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng) cũng chính là cầu mong, hỗ trợ giúp cho chúng sanh đến với Phật Pháp để hiểu và tự giác ngộ bản thân. Từ đó, chúng sanh có được niềm tin nơi Phật Pháp, tự biết cố gắng phát triển bản thân để “an lạc đời này, cực lạc đời sau”. Như vậy, thực hành pháp tu Bồ đề tâm sẽ lợi lạc cho chúng sanh hơn rất nhiều. Trong thực tế, cũng có tình huống nhiều người vì quá nhờ cậy vào các hoạt động từ thiện, bố thí mà mất đi tính quyết đoán, tính tự lập mà chỉ trông ngóng vào sự bố thí của người khác, làm mất đi sự tự do và khả năng tự chủ của bản thân.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi, con hoan hỷ với những giáo huấn của Thầy về phát bồ đề tâm đó là bồ đề tâm dụng và bồ đề tâm nguyện , làm những việc mà ai củng trông thấy được như bố thí , cúng dường , chặt cây thuốc nam là tốt nhưng đó mới chỉ là nguyên tố thô không bằng tự tâm mình phát nguyện bồ đề tâm như khi gặp một người( cảnh) hoạn nạn, đau khổ thì phát tâm : cầu nguyện cho nỗi đau của tất thảy chúng sanh lắng dịu.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thắm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum!
 32. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Qua bài viết này con hiểu được tích luỹ phước đức bằng cách cúng tài vật, xây tăng phòng, cất tịnh xá không bằng xướng ngôn câu tát pháp quy y mỗi ngày và lớn hơn nữa là được giữ 5 giới, rồi phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt đời thường.

  Do vậy chúng ta không thể nào tách khỏi Bồ đề tâm trong quá trình tu tập vì niệm tưởng Bồ đề tâm là nguyên tố tinh tuý liên quan đến năng lượng thanh tịnh bởi chính mục tiêu tối hậu của nó, giúp cho người tu tập dần dần tiến gần đến sự giác ngộ, giải thoát.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ
 34. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 35. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 36. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc bài 12 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI(ưu việt tâm bồ đê) rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu”Tâm Bồ Đề” thật là lợi lạc Thây ạ! Con xin cầu nguyện theo lời Thầy dậy và cố gắng phát huy(Tâm Bồ Đê) mà Thầy đã trao truyền qua bài của Thầy
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyền cho tất cả chúng sanh thành tưu phật tánh
  Om mani padmehum
 37. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Đệ cảm ơn Đạo Huynh MẬT HẢI đệ đã đọc xong bài commens của Huynh
  Đệ rất hoan hỷ
  Đệ cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc đến với Huynh MẬT HẢI!
  om mani padmehum
 38. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ở trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum!
 39. Mật Tuấn Giác says:
  Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài này.
  Om mani padme hum.
 40. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con biết rằng tính ưu việt (so với bố thí, cúng dường và một số tu pháp khác) của tu pháp phát niệm tưởng Bồ đề tâm được công nhận qua lời dạy của Đức Phật, Bồ tát Tịch Thiên, Thánh sư Atisha và Đại sĩ Liên Hoa Sanh, và tu pháp quy y được công nhận qua lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng ta bài bác bố thí, cúng dường, từ thiện…mà ở đây cần chú trọng vào 3 yếu tính giác ngộ.

  Con hoan hỷ với những gì được học. Cảm tạ Thầy đã từ bi khai thi cho chúng con. Con thành tâm cầm nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc cho chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 41. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 42. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 43. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã chỉ dạy con “Bồ Đề Tâm” là cốt lõi người tu và trong cuộc sống hàng ngày những điều vật chất không mang lại điều to lớn như “Bồ Đề Tâm” được.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 44. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải để cho con có thể hiểu được thế nào là ” Bồ Đề Tâm ” trong đạo pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 12: Giáo pháp đúng, phương pháp sai. Qua những luận giải của Thầy và những luận chứng từ thánh ngôn của những bậc thánh giả, con hiểu rằng những hoạt động thiện nguyện như bố thí, từ thiện,… Chỉ đem lại phước đức hữu lậu và thác sanh về cõi trời, chỉ có thực hành Bồ đề tâm, tác Pháp quy y mỗi ngày mới tích luỹ được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để làm hành trang về cõi Phật.

  Là hành giả Mật giáo, hiểu rằng Bồ đề tâm là cốt lõi Đại thừa, là tu Pháp siêu việt, nhưng con thấy mình vẫn còn giải đãi, buông lung trong thực hiện Bồ Đề Tâm. Quán xét lại, con thấy rằng bản thân vẫn chưa thật sự trăn trở, chưa thật sự đầu tư tâm sức để gieo duyên cho chúng sanh, khi gặp chút khó khăn con dễ có suy nghĩ chán nản thay vì phải vận động tư duy để tìm kiếm những giải pháp khắc phục. Đây không chỉ là biểu hiện của sự giải đãi mà còn là biểu hiện của sự ích kỷ, khi con có một nơi nương tựa vững chắc như vậy, nhưng lại không màng nghĩ đến những chúng sanh ngoài kia đang chịu khổ đau vì vô minh như thế nào. Con thành tâm sám hối trước Thầy về những lỗi lầm này, con cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho con và huynh đệ Kim Cang sẽ tinh tấn trong thực hành Bồ Để tâm để đem lại lợi lạc cho mình và chúng sanh hữu tình.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  con Mật Diệu Châu con đã đọc bài giảng số 12 của Thầy về ” ưu việt tâm Bồ Đề” và lời giáo huấn của Thầy cho bạn đọc ‘bon phước. ‘

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu thực chất trong việc thực hành tâm Bồ Đề. Cũng qua đây con xin quán xét bản thân để tránh vi phạm những lỗi như bạn ‘bon phuoc’.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phạt tánh.

  Om mani padme hum.

 47. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, chúng con được biết đến những thánh ngôn của chư vị Thánh giả ( Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Tôn sư, Thành tựu giả,…) về Bồ đề tâm và qua đó chúng con được vị Thầy luận giải để thấy rõ được ưu việt của Bồ đề tâm đó là:

  Không thể tách rời Bồ đề tâm trong quá trình tu tập. Cho dù chỉ một quán niệm bồ đề tâm cũng được coi như là hành giả Đại thừa, tương lai thành Phật. Còn những hành vi như dùng tiền bố thí cho tha nhân, bỏ thời gian cả ngày chặt cây thuốc cho chùa làm từ thiện, tổ chức cơm chay từ thiện,…chỉ là thiện hạnh tạo phước đức thế gian hữu lậu, kết quả sau rốt của chúng sẽ tái sanh vào cõi trời Dục giới và kết cục là vẫn trôi lăn trong sanh tử luân hồi mà không thể đạt giải thoát.

  Xét trên bình diện nguyên tố tâm linh thì Bồ đề tâm là nguyên tố tinh túy vì liên quan đến năng lượng thanh tịnh bởi chính mục tiêu tối hậu của nó bởi Bồ đề tâm là một trong ba tinh yếu tu trì giải thoát ( xả ly, bồ đề tâm, tánh không), trong khi thiện hạnh thế gian chỉ là nguyên tố thô.

  Qua bài con hiểu thêm được răng:  Ngoại đạo cũng có những hoạt động từ thiện, bố thí, cúng dường tuy nhiên chỉ có đệ tử Phật môn mới có thể tu pháp Quy y, phát Bồ đề tâm được vì đây là tính ưu việt của Đạo Phật. Trong bài Thầy đã nêu ra trích dẫn một câu chuyện được ghi lại trong Bộ kinh Trường A Hàm, kinh ” Cứu la đàn đầu”, qua đó con đã thấy được rằng cúng tài vật xây cất tăng phòng, xây tăng xá được phước đức không bằng xướng ngôn một câu quy y. Và một điều quan trọng nữa là không phải ai cũng may mắn có duyên lành để được trở thành Phật tử để được thực hiện tu pháp Quy y này, tu pháp cao hơn nữa là Bồ đề tâm bởi thậm chí đã là Phật tử chân chánh thuộc Phật giáo Nguyên thủy cũng không có tu pháp phát Bồ đề tâm. Từ đây cho thấy Bồ đề tâm là tu pháp siêu việt, khiến cho hành giả dễ dàng tích tập hai bồ tư lương công đức để được thong dong trên đại lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 48. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xông bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ khi đọc bài pháp này qua bài này con hiểu được cần cho dù làm nhiều việt thiện không bằng chỉ tác pháp quy y  và cầu nguyện cho chúng sanh thành phật  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 49. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và rất hoan hỷ với những luận chứng mà Thầy trích dẫn từ thánh ngôn của các chư vị thánh giả (Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Tôn sư, Thành tựu giả…) nói về Bồ đề tâm để cho chúng con thấy Bồ đề tâm là một tu pháp siêu việt.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

 50. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc lại bài 11,12: “Giáo Pháp đúng, phương Pháp sai”
  Con hoan hỷ khi được tiếp cận với những giáo Pháp Phật Đà siêu việt mà trước nay chưa từng được nghe đến khi con còn là một Phật tử đại thừa Hiển giáo. Bây giờ thì con đã hiểu vì sao hành giả Mật Thừa trải qua 18 kiếp tu tập có thể đạt giác ngộ còn hành giả Hiển giáo và Nguyên Thủy phải trải qua cả ba A tăng kỳ kiếp.
  Qua lời dạy của Thầy con hiểu rằng những hoạt động thiện nguyện như bố thí, từ thiện, cúng dường xây cất Tăng xá, đúc chuông, đúc tượng… chỉ mới thực hiện một trong Lục độ Ba la mật, hoạt động này dù là tôn giáo nào cũng có thể thực hiện được mà mục đích sau cùng cũng là vị kỷ, hoặc là phô trương bản ngã hoặc mong muốn quả lành cho mình trong đời sau. Vì mục đích của những hoạt động này không phải cứu cánh giải thoát nên không kết nối được với nguyên tố tinh túy, quả gặt được chỉ là phước đức thế gian hữu lậu. Trong khi là một người Phật tử, phát nguyện được về đất Phật nhưng hành động lại không tương ưng thì dù có gieo bao nhiêu thiện hạnh cũng không thể giải thoát mình khỏi luân hồi, huống gì là giúp cho người khác.
  Thật may mắn quá cho chúng con, những học trò căn cơ chậm lụt, không chỉ được Thầy chỉ dạy cho “biết đúng những đối tượng cần thực hành” mà còn “biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng”. Những Phật tử như chúng con, mỗi ngày chìm đắm trong thế sự, thời gian hành Pháp trong không gian linh thánh hầu như là không có, nếu không có những chiếc võng Bồ Đề Thầy ban là Bát Pháp Quy y, Chánh Kiến quang minh tam muội, Bồ đề tâm định quán và Liên hoa bách Bộ thần chú Đà La Ni thì chúng con cứ trượt dài trên những vòng xoáy của bát phong, của ngũ dục mà không có thời gian để ngơi nghỉ, để song hành đời đạo, từ đó sẽ ngày càng xa rời quỹ đạo Phật đà.
  Tu Pháp Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng tuy hai mà một, khi chúng con vẫn còn yếu kém về đạo lực, chưa trang bị được “ngũ minh” thì việc thực hiện Bồ Đề Tâm dụng sẽ còn khó khăn, nhưng khi chúng con thực hiện song hành với Bồ đề tâm nguyện thì sẽ nhanh chóng tích lũy công đức và trí tuệ, đồng thời khởi phát lòng từ với chúng sanh vì mọi niệm tưởng đều mong muốn chúng sanh thành Phật. Phương pháp thực hành bổ trợ lẫn nhau như vậy thật sự quá đỗi siêu việt mà nếu không phải là một vị Đạo sư đã nghiên tầm giáo điển, hành trì giáo Pháp nhiều năm, với đầy đủ sự từ bi và trí tuệ thì không thể “biết trọn vẹn” đến như vậy.
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con những bài Pháp lợi lạc, chỉ dạy cho chúng con và chúng sanh con đường đi ngắn nhất về thành phố Giải thoát. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp xiển dương chánh Pháp.
  Cầu nguyện cho huynh đệ kim cang chúng con tinh tấn thực hành/diễn tập những tu Pháp mà Thầy truyền dạy để tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, giúp đỡ cho chúng sanh hữu tình biết trân quý kiếp người quý hiếm mà tu tập giải thoát khỏi luân hồi.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được học bài giảng “Bài 12 Giáo pháp đúng phương pháp sai: Ưu việt tâm Bồ đề”.

  Nhiều người vì vô minh nên còn chấp ngã, còn sự so sánh hơn thua giữa việc thực hiện pháp tu Bồ đề tâm so với các hoạt động trên nguyên tố thô có thể cũng từ tâm như bố thí, cúng dường tài vật, làm từ thiện…Thông qua thánh giáo lượng, Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về tính ưu việt tu pháp phát niệm tưởng Bồ đề tâm so với những hoạt động kia, từ đó có chánh kiến và vững niềm tin trong tu tập.

  Cũng qua đây con đã mở rộng thêm tri kiến giải thoát sau khi đọc những câu chuyện với những hành phạm siêu phàm của Ngài Tịch Thiên do đạo huynh Mật Hải ghi lại, chép ra từ trong tác phẩm Nhập Bồ tát hạnh của Tịch Thiên Bồ tát, phẩm mở đầu nói về “Lợi ích của Bồ đề tâm”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 52. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con hiểu hơn lời dạy của thánh giả Atisha:”Phát bồ đề tâm là ngôi vua của pháp Đại thừa”. Con nhận thấy nhiều Phật tử hiện nay đang hiểu sai khái niệm về bồ đề tâm ngay từ thực nghĩa, nên khi vận dụng thực hành không đúng vào trọng tâm. Qua bài giảng của Thầy, con hiểu rằng Bồ đề tâm là niệm tưởng vì chúng sanh trên đạo lộ giải thoát, không có quy định cụ thể về tướng trạng của bồ đề tâm như thế nào. Có thể tưởng tượng như bồ đề tâm là nguyên tố tinh tuý bao trùm hành vi thân ngữ tâm của một hành giả, nếu thực sự xuất phát từ bồ đề tâm sẽ kết nối được với năng lượng thanh tịnh, còn không thì chỉ là hành vi thiện hạnh thông thường của thế gian. Cho dù làm nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa mà không xuất phát từ bồ đề tâm cũng chỉ đạt kết quả tương ứng theo nhân quả là phước đức thế gian hữu lậu. Con ấn tượng với nội dung trong bài giảng của Thầy rằng:”Tu pháp cao cấp hơn nữa là bồ đề tâm “nếu không tôi luyện bồ đề tâm, hành giả Phật giáo sẽ rơi vào các thừa thấp. Những người chưa tích luỹ công đức và trí tuệ chưa thể có cơ may học tu pháp Bồ đề tâm” (giáo lý Dakini, chương Bồ đề tâm)”. Thực tế, chẳng phải ai cũng phát triển bồ đề tâm rộng mở vì chúng sanh, nhiều người tu chỉ tu lợi lạc cho mình chứ không mang lại lợi lạc cho chúng sanh, có những pháp tu chỉ có tác dụng phát triển lợi lạc cho cá nhân chứ không phải cho tất cả chúng sanh, và không phải hành giả nào hiểu bồ đề tâm cũng nỗ lực trưởng dưỡng bồ đề tâm ấy. Vậy mới thấy rằng nếu không có đủ công đức và trí tuệ thì chưa thể có cơ may học tu pháp bồ đề tâm và đây là một tu pháp cao cấp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu hơn về bồ đề tâm, là một tu pháp thể hiện tính ưu việt của đạo Phật.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn và trưởng dưỡng bồ đề tâm, noi theo tấm gương của Thầy Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được hiểu về tính ưu việt của Tâm Bồ Đề là không thể nghĩ bàn. Con hiểu rằng là người con Phật, chúng ta đặt niềm tin tuyệt đối vào Thánh ngôn của các chư vị Thánh giả (Đức Phật, Bồ Tát, các bậc Thánh Tăng cổ đức, Thành tựu giả, ….) chứ không phải theo suy luận thế gian thường tình. Những việc thiện hạnh thế gian tuy tốt nhưng chỉ tạo được phước đức thế gian hữu lậu, và đó không phải mục tiêu, mục đích tối hậu mà người con Phật hướng tới. Còn với Bồ đề tâm, dù chỉ 1 quán niệm cũng được coi như là hành giả Đại thừa, tương lai thành Phật. Đại Thành tựu giả Tịch Thiên khẳng định “Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh túy của tất cả chính là Tâm Bồ Đề”. Con hiểu rằng một niệm tưởng Bồ đề tâm phước đức lớn hơn những việc hành thiện, bố thí thế gian thông thường, điều này hoàn toàn tuân theo luật tắc Nhân quả. Con nhớ đã từng đọc được trên chanhtuduy.com, đại ý rằng một niệm tưởng Bồ đề tâm khởi phát hướng đến tất cả chúng sanh, nhân là vì chúng sanh thì quả sẽ là chúng sanh hướng đến mình, mà chúng sanh là vô lượng vô biên trong 6 nẻo luân hồi nên quả nhận được cũng là vô lượng vô biên.

  Con cảm tạ vị Thầy đã giảng giải cho chúng con một bài Pháp ý nghĩa, lợi lạc.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết: Giáo pháp đúng phương pháp sai (Ưu việt tâm Bồ đề) rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ khi biết được tính ưu việt của Bồ đề tâm trong đạo Phật. Trước đây con cũng đã từng nghĩ phải làm nhiều các việc công quả trên chùa, các việc thiện nguyện thì mới tích tập được phước đức. Nhưng giờ con đã hiểu phát Bồ đề tâm là pháp tu đạt được phước đức lớn hơn rất nhiều những việc thiện trên, và là một trong 3 yếu  tính giác ngộ giúp cho hành giả đạt được cứu cánh giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

 55. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con nhiều điều qua bài luận giảng ” Giáo Pháp đúng, phương pháp sai ( Ưu việt tâm Bồ đề)”. Đó cũng chính là những lời nhắc nhở chúng con trong quá trình tu tập cần nhận định được chánh kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 56. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc lại bài 9: “Ưu việt tâm Bồ đề” trong loạt bài “Giáo pháp đúng phương pháp sai” của Thầy. Quả thật khi đọc lại những luận chứng là lời dạy của các bậc Thánh tăng cổ đức, con giật mình khi nhận thức rằng mình đang được thực hiện tu phát cao cấp là “phát Bồ đề tâm”, là tu pháp mà không phải ai cũng có cơ may được thực hành nếu không phải là con Phật. Thậm chí người Phật tử chân chánh thuộc Phật giáo Nguyên Thủy cũng không có được cơ hội này! Đọc lời khẳng định của Đại sĩ Liên Hoa Sanh rằng “những người chưa tích lũy công đức và trí tuệ chưa thể có cơ may học tu pháp phát Bồ đề tâm”, con đã hiểu được vì sao có nhiều người có duyên lành được biết đến tu pháp phát Bồ đề tâm do Thầy hướng dẫn tại Mật gia Song Nguyễn, nhưng họ lại không có niềm tin (như dì Năm của con và đạo hữu Mật Quá mà Thầy đề cập trong bài) nên không thể “có cơ may” để học tu pháp siêu việt này!

  Kính bạch Thầy, ngẫm lại con thật hoan hỷ khi tại Mật gia Song Nguyễn, chúng con tuy là những hành giả bình thường nhưng lại được học và thực hành tu pháp Quy y, phát Bồ đề tâm, vốn mang tính ưu việt của Đạo Phật. Trong khi đó, nhìn sang học trò của các sư thầy “nổi tiếng” ở các chùa quy mô bề thế, đạo chúng đông đảo, nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ “rầm rộ bố thí, phóng sanh, cất tăng phòng, xây tăng xá, đúc chuông lớn, xây tượng to, cứu trợ vùng xa, tổ chức văn nghệ, mở cơm từ thiện, giúp trẻ mồ côi…”, những việc mà ngay cả những người ngoại đạo hay người bình thường khác cũng làm được, con không thấy gì mang đặc trưng ưu việt của đạo Phật ngoài sắc màu của chiếc áo lam, áo nâu sòng! Chẩng trách gì họ gọi là tu lâu năm nhưng không viết nổi một câu để lên tiếng đứng về phía thầy mình, tu lâu năm nhưng vẫn không có chút chánh kiến (bởi nếu có chánh kiến họ đã không còn theo những vị thầy đó nữa rồi!)

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

   

 57. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Tuy đã được đọc bài viết nhiều lần nhưng nay con mới vỡ òa  trước tu pháp phát nguyện Bồ Đề tâm thông qua 16 động tác  được diễn tập hay thực hành ở Mật Gia Song Nguyễn là một tu pháp cao cấp “bởi lẽ nếu chỉ là Phật tử chân chánh thuộc Phật giáo Nguyên thủy cũng không có tu pháp phát Bồ đề tâm”. Như lời nhận định của Đại sĩ Liên Hoa Sanh “Nếu không tôi luyện Bồ Đề tâm, hành giả Phật giáo sẽ rơi vào các thừa thấp. Những người chưa tích lũy được công đức và trí tuệ nên chưa có cơ may học tu pháp Bồ Đề tâm” (trích Giáo lí Dakini, chương Bồ Đề tâm). Vậy nếu như chúng con chỉ chăm chăm lo làm các việc thiện hạnh như Bố thí, phóng sanh, xây cất tăng phòng, đúc chuông, xây tượng, cứu trợ vùng sâu vùng xa, nuôi trẻ mồ côi, từ thiện…. chỉ để có phước cho riêng bản thân mình chứ không phải là vì Bồ đề tâm cho chúng sanh.Và việc thực hiện những việc đó kết quả chỉ như “loài lau chuối chỉ ra trái có 1 lần rồi mất đi”.

  Ở Mật  Gia Song Nguyễn với tu pháp “Bát pháp quy y” và  phát Bồ Đề tâm nguyện, chúng con được là quen dần dần bắt đầu từ việc nghĩ nhớ đến chúng sanh, luôn vì chúng sanh thì khi chuyển sang Bồ đề tâm dụng sẽ dễ dàng thực hành. Nếu như trong không gian đều bao trùm nguyên tố tinh túy từ Bổn Tôn thì việc phát Bồ đề tâm giống kích hoạt máy để kết nối nguồn nguyên tố tinh túy đó. Nếu không có Bồ Đề tâm thì dù có đang sống ở trong từ trường của Bổn Tôn vẫn không thể kết nối. Đó là lý do vì sao Thánh sư Atisha  khẳng định “Phát Bồ đề tâm là ngôi vua đạo pháp Đại thừa, là nền tảng của các đại hạnh Bồ tát. Có khả năng chuyển mọi sự thành công đức  và trí huệ. Một kho công đức chứa đầy những đức hạnh sáng ngời. Hiểu như vậy người con anh hùng của Đức Phật giữ Bồ đề tâm quý báu làm pháp cốt lõi của mình. Vị Thầy đáng kính đã làm như vậy. Những người muốn giải thoát nên làm theo” (Trích Đèn Soi Nẻo Giác).

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã viết bài viết lợi lạc. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con cơ hội được biết đến pháp tu thực hành Bồ Đề tâm. Nếu chỉ cần được diễn tập thì đó đã là ơn phước lớn quá đỗi với chúng con.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai ( Ưu việt Bồ đề tâm) mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải chỉ ra sự lợi lạc của pháp tu ưu việt “Bồ đề tâm”, vốn là cốt lỗi của Đại thừa, 1 trong 3 yếu tính giác ngộ đó là ” Xả ly, Bồ đề tâm và Trí tuệ Tánh không” qua sự xác quyết của từ thánh ngôn của Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Tôn sư, Thành tựu giã…
  Qua đó con hiểu được rằng, thiện hạnh của thế gian chỉ là nguyên tố thô. Bồ đề tâm mới là nguyên tố tinh túy vì liên quan đến năng lượng thanh tịnh bởi chính mục tiêu tối hậu của nó, bởi vậy ” Các bậc giải thoát đã làm như vậy. Chúng ta là học trò cần phải noi theo” mà Đại sĩ Tông Khách Ba đã dạy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 59. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được, đã là con phật, chúng ta đặt niềm tin tuyệt đối vào thánh ngôn của các chư vị thánh giả ( Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Tổ sư, Tôn sư, Thành tựu giả…). Ngài đại sĩ Tông Khách Ba dạy chúng ta rằng:” Các Bậc Thầy giải thoát đã làm như vậy. Chúng ta là học trò cần phải noi theo” và sau đây là những lời dạy của các Ngài về tính siêu Việt của Bồ đề tâm:

  1/ Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm:” Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà hạnh”.

  2/ Bồ tát Tịch Thiên dạy:” So với những công đức khác, Bồ đề tâm giống như hạt giống Bồ đề để tương trở thành rừng cổ thụ, không phải như cây chuối chỉ ra một buồng rồi hết”.

  3/ Thánh tăng Atisha:” Phát Bồ đề tâm là ngôi vua của đạo pháp Đại thừa. Là nền tảng của các đại hạnh Bồ tát. Có khả năng chuyển mọi sự thành công đức và trí tuệ. Một kho công đức chứa đầy những đức hạnh sáng ngời. Hiểu như vậy người con anh  hùng của Đức Phật giữ Bồ đề tâm quý báu làm pháp cốt lõi của mình. Vị Thầy đáng kính đã làm như vậy, những người muốn giải thoát nên làm theo” (Đèn soi nẻo giác).

  4/ Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Sơ Tổ Mật tông Tây tạng dạy:” Con có thể đã vào con đường Đại thừa, nhưng con không là một hành giả của pháp, nếu con không gắn sức làm lợi lạc cho chúng sanh. Con có thể hoạt động cho sự lợi lạc của chúng sanh, nhưng con không là một hành giả của pháp, nếu mục tiêu sâu xa nhất của con không có Bồ đề tâm bao bọc. Con có thể hiểu được cái thấy, nhưng con không là một hành giả của pháp, nếu con không chú ý đến sự chín thành của nghiệp”.

  Do vậy chúng ta không thể tách rời Bồ đề tâm trong quá trình tu tập. Cho dù chỉ một quán niệm Bồ đề tâm, cũng được coi như là hành giả Đại thừa, tương lai thành Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 60. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM.

 61. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài viết này , con xin cảm tạ ơn Thầy

  Om mani padme hum

 62. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải, khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 63. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 64. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy: “bài 12:giáo pháp đúng, phương pháp sai (Ưu việt tâm Bồ đề)”

  Con cảm tạ ơ Thầy đã luận giảng cặn kỹ, chi tiết với nhiều vì dụ cụ thể sinh động, đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà cho con hiểu được tầm quan trọng của bồ đề tâm cũng như sự lợi lạc vô song, tính ưu việt của bồ đề tâm trên hành trình giác ngộ. Nếu không hiểu rõ được giá trị của tinh yếu thứ hai trong ba tinh yếu giác ngộ và không được Thầy chỉ dạy thì không biết đến kiếp nào con mới có thể được thực hành, diễn tập bồ đề tâm cao quý này.

  Trên thế giới, có rất nhiều đạo hữu thực hành kim cang thừa, thực hành đại thừa những với họ cũng chỉ là thiền định và niệm chú như con vẹt chỉ biết đọc tụng mà không thể đoạn trừ được khổ đau. Rất nhiều đạo hữu hiểu rõ bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa, là một trong 3 tính yếu giác ngộ những họ không thế biết được cách nào để thực hiện bồ đề tâm. Vì vậy, dù thực hành pháp nhiều năm những họ không tìm thấy được sự an lạc nội tại, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn vì tâm không được bình an.

  Nhờ có phương pháp đúng của Thầy phù hợp tính thời đại, quốc độ, đơn giản hóa nhưng lợi lạc vô song nên con dù bận rộn với công việc mưu sinh hằng ngày nhưng con vẫn có được cơ hội thực hành, diễn tập bồ đề tâm thông qua giáo pháp yoga Thanh Trí, được cụ thể hóa bằng lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến ra. Từ một chúng sanh bình thường, thậm chí là tầm thường nay nhờ nương cậy nơi tuệ tri thức nên con được nhập vào dòng thánh thông qua việc thực hành, diễn tập phát bồ đề tâm nguyện hàng ngày cùng với các tu pháp khác trong lục diệu pháp môn mà con dần đạt được ba mục tiêu: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội , đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi, kiên nhẫn chỉ dạy chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô được thành công viên mãn để giáo pháp yoga Thanh Trí lan tỏa khắp muôn nơi, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ khi đọc bài “GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề)”, qua bài viết giúp con hiểu được Bồ đề tâm là một tu pháp siêu việt. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và luôn để tâm đến chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 66. Mark Hamilton says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Mark Hamilton sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Trong bài viết này, Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu tạo sao chúng con cần phải thực hành bồ đề tâm trong cuộc sống của chúng con và nếu mọi hành động của chúng con nếu không thực hành bồ đề tâm thì sẽ tích tập được rất ít công đức.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết tuyệt vời này.

  ……………………………………………………………………………………………….

  Dear Guru,

  In this article you explain why we must practice bodhichita in our lives or our actions have less merit. Thank you for this wonderful article.

 67. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của đạo hữu Marta Irene Guagliana sang tiếng Việt như sau ạ:

  “Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết sâu sắc và lợi lạc này.  Con hiểu rằng Bồ đề tâm là khởi nguồn giúp chúng con đạt được đích cuối cùng trên con đường tầm cầu giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.”

 68. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của đạo hữu Akshay Kumar sang tiếng Việt như sau ạ:

  “Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết rất hay. Con hiểu rằng phát triển Bồ đề tâm trong dòng tâm thức quan trọng hơn việc đi làm từ thiện.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.”

 69. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Mikaya (Jane) sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dành thời gian viết bài cho chúng con. Con xin được phép được viết những dòng cảm niệm của bản thân sau khi đọc bài viết của Thầy.

  Con nghĩ rằng, khi chúng con đã cam kết với bản thân mình thực hành lời dạy của Thầy trên con đường Bồ tát đạo, chúng con sẽ thực hành bằng  niềm tin cũng như nương tựa vào những lời dạy của Thầy, đồng thời thực hành bồ đề tâm vì lợi lạc của chúng sanh. Thông qua lời dạy của Thầy, chúng con hiểu rõ về duyên nghiệp và luật tắc nhân quả. Thực hành bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng là phương pháp siêu việt mang lại sự lợi lạc cho hữu tình và giúp chúng sanh tu tập theo quỹ đạo chánh pháp để đạt được giải thoát tối thượng. Để giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau ngũ dục, thì chúng con nên thực hành theo tinh thần“pháp là cuộc sống” và thực hành bồ đề tâm trong cuộc sống hàng ngày. Những hành giả bước trên con đường Bồ tát đạo làm lợi lạc cho tất cả hữu tình thì bản thân họ cũng viên thành đạo quả.

  Trong quá trình thực hành bồ đề tâm, chúng con không được thực hành vì lợi ích cá nhân với tâm dính mắc, sân hận hay nghi ngờ, thối thất tâm bồ đề. Thực hành trên con đường Bồ tát đạo là cách để đạt được giác ngộ. Có một câu tục ngữ “thương người như thế thương thân”. Chúng con nên thực hành tâm bồ đề theo tinh thần này. Con đường Bồ tát đạo siêu việt và hoàn toàn vô nhiễm và chúng con nên thực hành con đường Bồ tát đạo cao cả môt cách không dừng nghỉ và bằng tâm từ. Tâm từ và phát nguyện là những yếu tố quan trong khi thực hành Bồ tát đạo. Chúng con sẽ luôn nhắc nhở bản thân rằng: hãy cho đi nhiều hơn những gì đã nhận và chúng con chắc chắn sẽ nhận được hạnh phúc.

  Thật diệu kỳ khi Thầy dùng phương tiện thiện xảo truyển tải những bài giảng đầy trí tuệ của Thầy đến với chúng con và khi đủ duyên Thầy cho phép chúng con được bước trên con đường Bồ tát đạo với bồ đề tâm thanh tịnh và cho chúng con có cơ hội được thực hành những bài pháp tuyệt vời. Bản thân con, con cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mọi người được vui vẻ. Những niềm vui đến với con từ những nụ cười hay những cái ôm ấm áp tình người. Mọi người thường nói con là người vui vẻ, nhiệt tình, và con biết rằng khi con giúp đỡ mọi người thì con sẽ nhận được niềm hạnh phúc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.

  Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

  Om Mani Padme Hum.

  Om Mani Padme Hum.”

 70. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest) sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Là một Phật tử thực hành pháp, chúng con có ba điều nên làm trong cuộc đời, đó là: làm lợi lạc cho người khác, giúp hữu tình đoạn trừ phiền não và giúp cho chúng sanh có được hạnh phúc chân thật. Nếu chúng con chưa làm được việc đó thì chúng con chưa phải là Phật tử chân chính. Do vậy, chúng con phải có trách nhiệm làm lợi lạc cho chúng sanh, giúp hữu tình đoạn trừ khổ đau và đạt được niềm hạnh phúc chân thật nơi Cực Lạc.

  Bồ đề tâm và lòng từ bi là điều cốt lõi mà Phật tử chân chính cần thực hành. Giáo lý Phật đà được thuyết trong kinh điển tiểu thừa, đại thừa hoặc kim cang thừa đều dạy đồ chúng thực hành hai điều: không giết hại chúng sanh và làm lợi lạc cho hữu tình. Thực hành bồ đề tâm là phương pháp giúp hành giả viên thành đạo quả. Lòng từ bi và từ tâm với mọi người sẽ giúp chúng con phát triển Bồ đề tâm. Bởi vì chúng con và tất cả chúng sanh đều có duyên nghiệp với nhau, vì vậy, là một Phật tử chân chính, chúng con cần nỗ lực giúp tất cả chúng sanh tu tập để đạt được giác ngộ.

  Bồ đề tâm là tinh yếu khi thực hành trên con đường đại thừa, và là điều kiện tiên quyết cho sự giác ngộ. Không có thiện hạnh nào cao hơn bồ đề tâm và bồ đề tâm chính là điều cốt lõi trong thực hành bồ tát đạo. Bồ đề tâm giúp hành giả đại thừa đạt được sự giác ngộ tốt thượng và viên thành đạo quả. Phát triển bồ đề tâm là phương pháp duy nhất và siêu việt giúp hành giả viên thành Phật quả. Và bồ đề tâm phải bắt đầu được gieo trồng từ trong tâm thức. Khi hành giả thực hành với tâm chân thành, bồ đề tâm sẽ tự nhiên khởi phát.

  Tất cả đệ tử cũng như học trò ở Mật Gia Song Nguyễn hoàn toàn ý thức được rằng bồ đề tâm là phương thức ưu việt để giúp chúng con đạt được hạnh phúc chân thật Niết Bàn. Vì vậy, thực hành bồ đề tâm có ý nghĩa rất quan trọng với hành giả Mật gia. Nếu không có bồ đề tâm, dù chúng con có thực hành pháp miên mật, thì chúng con cũng không thể mang lại hạnh phúc cho mình và tha nhân.

  Do vậy, chúng con nên thực hành bồ đề tâm vì đó là điều cốt yếu và là yếu tố quan trọng trên con đường tầm cầu giác ngộ. Bắt đầu thực hành bồ đề tâm từ bồ đề tâm nguyện đến bồ đề tâm dụng mà không có tâm mong cầu và từ bỏ thói quen chủ quan của mình trong tri kiến, quan kiến, luận kiến sẽ giúp chúng con tích tập được công đức.

  Con cầu nguyện bản thân con và các huynh đệ kim cang ở Mật Gia Song Nguyễn nhận được sự để tâm và gia hộ của vị Thầy tâm linh tôn quý và người phối ngẫu của ngài để thực hành bồ đề tâm.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được Phật tánh và đạt được niềm hạnh phúc chân thật nơi Tịnh độ

  Om Mani Padme Hum.

  Kính

  Con – Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest).”

 71. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Amishuta sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy. Trước khi được biết đến Thầy, con không hề biết gì về Bồ đề tâm. Con không biết bất kỳ điều gì về đạo Phật, vì vậy con không hề biết được đâu là con đường tốt nhất để đi.

  Con hoan hỷ khi được học Thầy bởi vì Thầy luận giải mọi vấn đề rất rõ ràng, Thầy giải thích tại sao những điều này là tốt nhất, tại sao những điều này là đúng theo chánh pháp để chúng con hiểu và làm theo, chứ Thầy không bao giờ nói “hãy làm những gì tôi nói” mà không luận giải gì. Thầy là vị Đạo sư tốt, chân chính.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì đã chỉ dạy con và mang ánh sáng cho cuộc đời con.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Tink Clarence Hamm sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Một lần nữa bản thân con được học một bài học quý báu về bồ đề tâm. Cảm ơn đạo hữu Violet Tran đã giới thiệu cho con đọc bài viết của Thầy.

  Sau khi đọc bài này, con hiểu được bồ đề tâm rất quan trọng, quan trọng hơn việc từ thiện mà con làm rất nhiều lần. Con sẽ ghi nhớ lời Thầy dạy và quán xét, điều chỉnh bản thân mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con – Tink Clarence Hamm.

 73. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Nirvadeva ( C H Lakshminarayan) sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

  Phật là cuộc sống của con

  Pháp là con đường của con

  Tăng là tinh thần của con

  Đạo sư là người chỉ dẫn cho con.

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết khai sáng này của Thầy.

  Bồ đề tâm là niệm tưởng tỉnh thức thanh tịnh trong tâm thanh tịnh, chứa đựng tình yêu thương, lòng tốt và sự từ bi không chỉ cho mình mà còn cho tất cả chúng sanh. Bồ đề tâm là “liều thuốc an lạc” giúp chữa lành căn bệnh khổ đau cho tất cả chúng sanh.

  Con biết một vị thầy vĩ đại ở vùng Nam Ấn Độ Sathya Sai Baba luôn nói sau mỗi bài thuyết giảng với câu nói rằng: “hãy sống hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc”. Sống hạnh phúc có nghĩa là hạnh phúc về cả thể chất, tinh thần và tâm linh. Khi đọc câu này, con liên tưởng như sau: sống hạnh phúc cho mình liên tưởng đến việc thực hành theo con đường Tiểu thừa. Làm cho người khác hạnh phúc liên hệ với việc giúp cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, chính là điều cốt lõi của Đại thừa.

  Bồ đề tâm là bước đầu tiên cũng là điều tiên quyết cần thực hành trên hành trình giác ngộ. Nếu hành giả thực hành tốt bồ đề tâm thì hành giả cũng đồng thời thực hành xả ly, thiền định, phát triển trí tuệ và từ đó đạt được giác ngộ. Năng lực và sự lợi lạc của Bồ đề tâm không thể nghĩ bàn. Khi thực hành bồ đề tâm thì hành giả cũng thực hành pháp cúng dường, thực hành “từ thiện”, một phần trong tinh yếu xả ly.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – C H Lakshminarayan (Tantra Nirvadeva).

 74. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Ignacio sanchez sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này của Thầy và cả những bài viết khác của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 75. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Con hiểu rằng bồ đề tâm là một trong ba tinh yếu của đạo trình giác ngộ và tất cả chúng con nên thực hành.

  Mặc dù ngoại đạo cũng có thể hành thiện như từ thiện, giúp đỡ mọi người qua cơn hoạn nạn nhưng chỉ có hành giả đạo Phật mới có được cơ hội thực hành bồ đề tâm.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 76. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Crystal Teague sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết tuyệt vời này. Bài viết của Thầy giúp con hiểu rằng điều quan trọng hơn từ thiện là phát tâm bồ đề và trưởng dưỡng  bồ đề tâm là con đường sáng suốt cho hành giả tiến đến giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy tôn quý trường thọ để giúp đỡ,  chỉ dẫn tất cả chúng sanh.

 77. Mật Huệ Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Huệ Phương đã đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 78. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Ưu việt tâm Bồ đề” trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” của vị Thầy rồi ạ. Bằng những luận chứng từ Thánh giáo lượng, vị Thầy đã luận giảng làm rõ cho con hiểu về Bồ đề tâm và “ưu việt tâm Bồ đề”. Qua đó cho con hiểu rằng chỉ một quán niệm Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày đã có thể trở thành “hành giả Đại thừa, tương lai thành Phật”. Còn những việc thiện nguyện như làm phước bố thí, làm cây lá thuốc, lao tác trong chùa chỉ có thể tạo phước đức hữu lậu, gieo nhân cõi Trời – đây là biểu hiện “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Bên cạnh đó, niệm tưởng Bồ đềcòn là nguyên tố tinh túy, là một trong 3 yếu tính giác ngộ để đạt Giải thoát là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không. Đại sĩ Tông Khách Ba đã chỉ dạy “Các bậc Thầy giải thoát đã làm như vậy. Chúng ta là học trò cần noi theo”. Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng” để có thể nhanh chóng tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để trở về thành phố Giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành

  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  OM MANI PADME HUM

 79. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài 12:Giáo Pháp đúng ,phương pháp sai ( ưu việt tâm Bồ đề )

  Con hoan hỷ đọc bài Pháp mà Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được rõ hơn về tính ưu việt của Bồ đề tâm là một yếu tính giác ngộ trong đạo Phật

  Qua lời dạy của vị Thầy con được hiểu thêm những hoạt động thiện nguyện như bố thí ,từ thiện ….. chỉ đem lại phước đức hữu lậu và kết quả sẽ thác sanh về cõi trời . Chỉ có thực hành Bồ đề tâm ,tác Pháp quy y mỗi ngày mới tích luỹ được hai bồ tư lương công đức và trí huệ để làm hành trang về thành  phố giải thoát

  Con cảm tạ ơn Thầy 

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh 

  Cầu nguyện   đạo hữu  Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành 

  Om mani padme hum 

 80. Kính  bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng, phân tích để chúng con thấy được tính ưu việt của tâm Bồ đề cũng như cách có thể thực hiên. Trong khi thực trạng hiện nay người tu tập thường bỏ gốc lấy ngọn, bỏ “cây đại thụ Bồ đề” để “trồng” những loại như lau, như chuối chỉ ra một buồng rồi hết qua những thiện hạnh như bố thí, chặt cây thuốc, làm công quả, xây cất tăng phòng… trong khi những lời dạy của Đức Phật, những bậc thánh giả  về 3 yếu tính giác ngộ lại không được chú tâm thực hành. Qua đó, con hoan hỷ cảm tạ và tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi tạo ra phương tiện thiện xảo, giúp chúng con chúng sanh có cơ hội được diễn tập thực hành như Bồ đề tâm định quán thông qua 16 động tác hằng ngày mà gieo niệm tưởng Bồ đề tâm, kết nối với nguyên tố tinh túy bằng phương cách dễ thực hiện và phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh.

  Nguyện cầu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 81. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này ạ.

 82. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ khi biết được tính ưu việt của Bồ Đề Tâm trong đạo Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 83. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Ưu việt tâm Bồ đề” trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai của vị Thầy. Con cảm tạ Thầy đã cho con hiểu rõ hơn về thực nghĩa của Bồ đề tâm qua những xác quyết của Đức Phật và các bậc Thánh đức. Đặc biệt là qua bình diện nguyên tố sự, thì những thiện hạnh thế gian (bố thí, cúng dường tài vật, làm công quả, xây chùa, tạc tượng, đúc chuông…) là những nguyên tố thô chịu sự tác động của vô thường, còn những niệm tưởng Bồ đề tâm là những nguyên tố tinh túy trường tồn, tiềm ẩn năng lượng thanh tịnh , và là 1 trong 3 yếu tính để đạt giác ngộ (gồm Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không).

  Qua sự chỉ dạy của vị Thầy, chúng con được diễn tập, thực hành phát Bồ đề tâm qua 16 động tác hàng ngày (tu pháp Bồ đề tâm định quán), một phương pháp thực hành đơn giản, gắn liền với hoạt động sống (đi, đứng, nằm, ngồi, nghỉ, lên dốc, xuống dốc, mặc quần áo, nhóm lửa, khổ đau, hạnh phúc…). Qua sự thực hành này giúp chúng con luôn nghĩ nhớ đến những lợi lạc của chúng sanh, cầu nguyện chúng sanh thành Phật (chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm theo quỹ đạo chánh pháp) đồng thời tích lũy công đức và trí tuệ, làm hành trang về thành phố Giải thoát. Những hành động này tuy nhỏ, đơn giản, nhưng ý nghĩa và sự lợi lạc vô cùng lớn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Mani Padme Hum

 84. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết, con thấy rằng cốt lõi chung trong lời dạy của các bậc thánh đức là nhấn mạnh tầm quan trọng của bồ đề tâm, như kinh Hoa Nghiêm đã dạy “Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà hạnh”, hay Bồ tát Tịch Thiên đã so sánh rằng “So với những công đức khác, Bồ đề tâm giống như hạt giống bồ đề để tương lai trở thành rừng cổ thụ, không phải như cây chuối chỉ ra một buồng rồi hết”, vv. Nếu so sánh việc thực hành pháp của chúng con dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy của Thầy như một cỗ máy thì về mặt kết cấu chúng con được trang bị đầy đủ với những bài giảng, bài viết của Thầy để hiểu sự vận hành dựa trên nguyên lý chính là bồ đề tâm; về nguyên lý hoạt động chúng con được trang bị các phương pháp thực hành là các phát kiến tâm linh của Thầy; về nhiên liệu hoạt động chúng con được kết nối với từ trường thanh tịnh của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Thêm vào đó, chúng con được nhìn thấy sự vận hành thông suốt của máy chủ, chính là tấm gương của Thầy với tấm lòng bồ đề, hết lòng vì sự nghiệp giáo hoá chúng sanh. Con hoan hỷ tán thán trí huệ, công hạnh và bồ đề tâm của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 85. Mật Tường Vân (14 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hiểu rằng bồ đề tâm là cốt lõi. Mọi hành vi thân ngữ tâm đều trong trục bồ đề tâm thì đích thực hành giả đai thừa làm lợi lạc cho bản thân mình và tha nhân. Hơn nữa,  khi phát bồ đề tâm thì kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của Thầy Phật Pháp Tăng,  của cõi Tịnh độ. Vì vậy công đức tích tập từ bồ đề tâm không thể nghĩ bàn. Nhờ phát kiến tâm linh của Thầy mà học trò và đệ tử Mật gia có được cơ hội thực hành bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng, được thong dong trên đạo trình giải thoát. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện tâm nguyện hoạt dụng bồ đề của Thầy thành công viên mãn,  không gây chướng ngại bởi loài người và không phải loài người.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 87. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi được đọc bài giảng của thầy ạ

  Con hiểu bồ đề tâm rất quan trọng trọng đối với mỗi con người

  Con cảm tạ ơn Thầy

 88. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết.

  Con cám ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum .

 89. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

 90. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết và comment của đạo huynh rồi ạ

  Con xin cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô

  Om mani padme hum

 91. Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Nguyên Minh đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 92. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài 12 giáo pháp đúng,phương pháp sai .

  Con Kính chúc Thầy Cô công đức viên mãn.

 93. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô  vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 94. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con được hiểu tu pháp “Quy y và phát Bồ đề tâm” là tính ưu việt của đạo Phật, mà các bậc thánh đức đã khẳng định. Cho dù chỉ quán niệm một Bồ đề tâm cũng được coi như hành giả Đại thừa; và niệm tưởng Bồ đề tâm là nguyên tố tinh túy, liên quan đến năng lượng thanh tịnh bởi mục tiêu tối hậu của nó, giúp hành giả thực hành được về cõi Phật.
  Còn những hoạt động từ thiện, bố thí, cúng dường… là nguyên tố thô, chỉ tạo phước đức thế gian thì ai cũng có thể làm được, như ngoại đạo đã làm để được lên cõi Trời.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 95. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài giải nghi cho tất cả mọi người về việc phát Bồ đề tâm có công năng lợi lạc như thế nào.

  Cũng như nhà toán học Pascal có nói rằng “có phương pháp người thường cũng làm được những điều phi thường còn thiếu phương pháp người tài cũng mắc lỗi”.  Nhờ vào phương pháp của vọ Thầy học viên chúng con thực hiện được cách  “làm ít được nhiều” so với nhiều nơi “làm nhiều nhưng được ít”. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy :  “tất cả thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm là tà hạnh”. Bồ tát Tịch Thiên cũng đã xác quyết “Đừng tưởng một niệm tưởng Bồ đề tâm mà không tạo ra một rừng công đức”.

  Con cảm tạ Thầy đã phổ truyền bộ môn Yoga Thanh Trí phù hợp với đời sống cư sĩ bận rộn. Nhờ vào phương pháp này chúng con làm ít được nhiều tích nhanh chóng tích tập công đức hóa giải khó khăn hiện tạo hanh thông tương lai “đời này an lạc, đời sau cực lạc”, đã được nhiều minh chứng qua các cảm niệm của các học viên viết trên chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om ah hum!

 96. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch viruts corona sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 97. Mật Ba says:

  Kinh bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy từ bi sách tấn con ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om ah hum!

 98. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ và  tán thán thiện hạnh vị Thầy đã khai thị truyền dạy chúng con hiểu được tác pháp Bồ Đề Tâm là thứ quan trọng nhất của người tu tập công đức của hành giả như chúng con,con tạ ơn Thầy đã truyền giáo pháp bộ môn yoga Thanh Trí của Mật Gia Song Nguyễn để truyền đạt Phật pháp cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh, và thoát khỏi cảnh luân hồi, công đức diên mẫn,đời này an lạc,đời sao cực lạc.con tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp thật là hay và ý nghĩa ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô Thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Con thành tâm cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm

  được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 99. Đặng Hữu Cảnh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô.

 100. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con món quà thứ 12 trong loạt bài giáo pháp đúng phương pháp sai để chúng con thấy được ” tính ưu việt tâm Bồ đề” đã được các bậc thánh đức khẳng định và đã được vị Thầy kiểm chứng .
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 101. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ

 103. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

 104. Mật Tú Viên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ được đọc tiếp bài Pháp số 12 của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu những ưu việt của Bồ đề tâm qua sự xác quyết của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, các bậc Thành tựu giả…Một niệm tưởng Bồ đề tâm tuy nhỏ bé nhưng lợi lạc và công đức là vô song, phước đức hơn rất nhiều so với xây cất tăng phòng cho du tăng tá túc và các hình thức làm phước tương tự. Dù thiện nguyện là thiện hạnh đáng hoan nghênh nhưng chỉ giúp chúng sanh vượt qua khó khăn trước mắt, hữu hạn trong 1 kiếp người, chưa nói đến động cơ thật sự sâu bên trong của người làm phước. Còn với Bồ đề tâm tuy mới chỉ bắt đầu bằng niệm tưởng nhưng là nhân lành Giải thoát cho bản thân hành giả và tha nhân trong tương lai. Và chỉ có trong đạo Phật mới có Bồ đề tâm giúp chúng sanh lìa mê về giác, đó là tính ưu việt của đạo Phật mà không một ngoại đạo nào có được.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con bài Pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêh trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 105. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 106. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu thêm về sự ưu việt của tâm Bồ đề.
  Vị Thầy đã đưa ra trong bài viết rất nhiều luận cứ, luận chứng rõ ràng từ lời dạy của Đức Phật, các bậc Thánh đức khẳng định rằng phát Bồ đề tâm là điều quan trọng với mỗi người hành giả đạo Phật. Bên cạnh đó, dù ta không bài bác các hoạt động từ thiện, bố thí nhưng các hoạt động ấy vốn dĩ là hướng tới những nguyên tố thô, cũng như chỉ giúp được chúng sanh trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó, phát Bồ đề tâm là hướng tới nguyên tố tinh túy, giúp chúng sanh tiếp cận chánh pháp để từ đó họ tìm được hướng đi để thoát khỏi nỗi khổ của luân hồi. Từ hai điểm đó, con hiểu rằng nếu một người cho rằng chỉ nên làm hoạt động từ thiện, bố thí hơn là phát Bồ đề tâm thì chính họ đang đi sai lệch lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức, đang tự tin theo ý chủ quan của mình, tự mang trong mình tư duy định kiến, hơn-thua.
  Hơn nữa, con hiểu được rằng nhờ tinh tấn đọc bài, comment trên Chanhtuduy.com, con có thể trang bị được chánh kiến trên bốn phương diện (chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát). Để từ chánh kiến được quang minh, bản thân con cần thực hiện tốt Bát pháp Quy y, trong đó sùng kính Đạo sư là một yếu tố, nền tảng quan trọng. Trên nền tảng ấy, để từ quang minh tiến tới tam muội thì hoạt động Bồ đề tâm thực không thể thiếu. Và tu pháp Bồ đề tâm định quán chính là phương pháp để giúp con phát Bồ đề tâm liên tục trong các hoạt động hàng ngày, giúp con đi dần từ quang minh tới tam muội. Qua đây, con nhận thấy được một hệ thống khoa học, có gắn kết từ các tu pháp trong bộ môn Yoga Thanh Trí.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.
 107. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Khoảng vài năm trước khi con còn đến chùa tụng kinh mỗi tối thì mới có dịp xướng ngôn quy y, phát Bồ đề tâm. Ngoài thời khoá ấy ra thì hoàn toàn không có thực hành 2 tu pháp ưu việt mà các bậc Thánh giả đã dạy bởi con chưa từng được nghe đến và chú trọng ăn chay trường, tụng kinh, bố thí từ thiện….giống như số đông.

  Con hiểu rằng một khi chưa đắc Thánh quả thì không thể tin vào tâm ý chủ quan của mình và “Vị Thầy đáng kính đã làm như vậy. Những người muốn giải thoát nên làm theo” (Đèn soi nẽo giác).

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài luận giải giúp chúng sanh hiểu được chánh hạnh trong đạo Phật để không phải rơi vào trường hợp giáo pháp đúng, phương pháp sai.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 108. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đac đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chuang sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 109. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy ” Giáo pháp đúng, phương pháp sai ( ưu việt tâm bồ đề)”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Qua sự luận giải của Thầy dựa trên luận cứ, luận chứng Phật đà, chúng con hiểu được sự ưu việt của tu pháp tác pháp quy y và phát Bồ đề tâm trong đạo Phật. Như Thầy đã phân tích những hoạt động từ thiện, bố thí, cúng dường thì ai cũng có thể làm được, ngoại đạo cũng đã làm. Tuy nhiên kết quả mang lại chỉ là phước hữu lậu thế gian. Trong khi Đức Phật dạy rằng ” Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, các bậc Thánh tăng cổ đức, những bậc thầy giải thoát cũng luôn đề cao tu pháp phát Bồ đề tâm, là người con Phật chân chính, chúng ta làm theo lời dạy của các Ngài. Thật may mắn cho học trò, đệ tử Mật gia Song Nguyễn chúng con, trong thời đại mạt pháp khi tà sư nhiều như cát Sông Hằng, lại có được “duyên lành” với vị Thầy chân chính để được tiếp cận với giáo pháp đúng và phương pháp đúng.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 110. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết, con hiểu thêm về tính ưu việt của phát bồ đề tâm. Những người thực hiện các hoạt động bố thí cho tha nhân, kính biếu cho cha mẹ, chặt cây thuốc cho chùa hay các hoạt động công quả cho chùa vừa đòi hỏi nhiều thời gian, công sức mà lợi ích cho chúng sanh kể về số lượng và chất lượng đều nhỏ bé. Hơn nữa, phần nhiều những người thực hiện các hoạt động trên là để bản thân và những người khác “thấy rõ, biết liền, có kết quả ngay”, chẳng khác nào “làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình”. Qua đó, con thêm cảm niệm ơn phước khi chúng con được Thầy chỉ dạy về ưu việt của bồ đề tâm, lại được trang bị các phương pháp thực hành trưởng dưỡng bồ đề tâm với nhiều phương tiện thiện xảo phù hợp với tính dân tộc, quốc độ và thời đại; vừa được tích tập công đức vừa lợi lạc cho tất cả chúng sanh, lợi mình và lợi người. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con được lan toả những phẩm tính bồ đề của vị Thầy và trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 111. Mật Hồng Thức says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của vị Thầy,  qua đây con hiểu được rằng những người thực hiện các hoạt động bố thí, làm công quả cho chùa, phóng sanh, chặt cây thuốc nam. Những hoạt động này mất nhiều thời gian nhưng kết quả mang lại ít, vì chỉ có được lời khen thế gian. Kết quả là  thiện hạnh có được phước thế gian,  khi mạng chung tái sanh vào cỏi trời Dục giới, vì đó không phải là cứu cánh của giải thoát nên không thể về cỏi Phật. Qua đây con hiểu được về sự ưu việt của phát tâm bồ đề đây mới chính là cứu cánh của giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 112. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc lại bài số 12: “Ưu việt tâm bồ đề” trong loạt bài “Giáo pháp đúng phương pháp sai” của vị Thầy.

  Về thánh giáo lượng, tính ưu việt của bồ đề tâm đã được khẳng định qua lời của các bậc thánh đức. Về nguyên tố sự, vị Thầy đã chỉ ra bồ đề tâm là nguyên tố tinh túy, cao diệu. Con nhớ đến những lời cầu nguyện tích cực trong nghiên cứu khoa học của tiến sỹ Amoto ở Nhật đã khiến tinh thể nước biến đổi với những cánh hoa thật đẹp (mà mắt thường không nhìn thấy), thì huống chi là những lời cầu nguyện phát bồ đề tâm mang nguyên tố tinh túy! Điều này giúp con nhận ra rằng đừng cho những lời cầu nguyện phát bồ đề tâm chỉ là những lời “gió thoảng mây trôi” không thực tế chỉ vì mắt không thấy những kết quả tức thời. Đây là sự suy diễn chủ quan theo tâm ý mình mà chúng con, những người thực hành Yoga Thanh Trí cần nên tránh. Thay vào đó chúng con cần đặt niềm tin vào vị Thầy (thay vào tin vào tâm ý mình mà lạc quỹ đạo), bởi vị Thầy đại diện cho Tam bảo, lời Thầy dạy y cứ kinh điển, y cứ Thánh giáo lượng của đức Phật và các bậc thánh đức.

  Con hoan hỷ tán thán “Bồ đề tâm định quán” mà Thầy phát kiến, giúp chúng con được thực hành/diễn tập phát bồ đề tâm tích tập công đức mà không phụ thuộc vào nơi chốn, điều kiện, hoàn cảnh như bố thí, từ thiện, phóng sanh…, làm ít mà được nhiều nhờ đi vào cốt lõi của thực hành pháp. Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bài viết này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 113. Mật Kính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy “Giáo pháp đúng, phương pháp sai ( ưu việt tâm bồ đề ) rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được sự ưu việt của tu pháp Quy y, phát Bồ đề tâm như đại sĩ Liên Hoa Sanh nhận định “ Nếu không tôi luyện Bồ đề tâm, hành giả Phật giáo sẽ rơi vào các thừa thấp. Nếu người chưa tích lũy công đức và trí tuệ chưa thể có cơ may học tu pháp Bồ đề tâm” ( trích Giáo lý Dakini,chương Bồ đề tâm ). Qua đó, con cảm thấy chúng con thật may mắn khi được có được phương pháp mà vị Thầy truyền trao để có thể tích tập được nhanh chóng công đức và trí tuệ để từ đó thong dong đi đến thành phố của giải thoát.

  Con cảm tạ Thầy . Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HÙM

 114. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con bài Pháp lợi lạc “Giáo pháp đúng, phương pháp sai (ưu việt tâm Bồ đề).

  Con cầu nguyện Thầy và Cô luôn mạnh khoẻ, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 115. Mật Nhẫn Hoà says:
  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể từ kinh điển cho chúng con thấy được tính ưu việt to lớn của Bồ đề tâm khác xa với các hoạt động làm từ thiện, phóng sanh chỉ mang kết quả trước mắt tựa như cây chuối ra một buồng rồi chết.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 116. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con và chúng sanh thấy được sự siêu việt của tu pháp Quy Y, phát Bồ đề tâm . Qua bài viết con hiểu rằng, chúng con cần tôi luyện Bồ đề tâm, luôn khởi phát Bồ đề tâm trong quá trình tu tập, đặt trọn niềm tin vào vị Thầy và Tam Bảo. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc và quý báu.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 117. Mật Phê Rô says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài 12 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI : (ƯU VIỆT TÂM BỒ ĐỀ ).

  Qua bài viết con hiểu ưu việt của đạo Phật khác với những đạo khác ở chỗ Bồ đề tâm, và Bồ đề tâm là một trong ba yếu tố (xả ly, Bồ đề tâm, tánh không) để đưa đến giác ngộ, còn làm phước như từ thiện, bố thí, cúng dường thì bất cứ ai, đạo nào cũng đều có thể làm được .

  Qua đây, con cảm nhận được sự lợi lạc của 16 động tác phát Bồ đề tâm mà Thầy dạy chúng con diễn tập/thực hành, vừa dễ dàng kết hợp với cuộc sống thường ngày, không cần dụng công nhưng vẫn gặt hái kết quả tối hậu là nhân cho sự giải thoát.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 118. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 119. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xông bài này rồi ạ .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài này con cứ suy ngẫm mải và con hiểu được rằng những việc làm của những người Phật tử chuyền thống như đi làm công quả đi từ thiện chặc thuốc nam là việc làm tốt những không có bồ đề tâm thì cũng như  không có kết quả gì điều này cho con hiểu được rằng con rất ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy  ngày đã có phương pháp chỉ dạy cho học trò đệ tử thực hành  viễn tập bồ đề tâm định quáng cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật nổi ngày để chúng con có được sự thông giông vui vẻ hạnh phúc trên con đường tiến về thành phố vải thoát . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 120. Mật Hữu Tâm says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài:Giáo Pháp Đúng Phương Pháp Sai;(Ưu Việt Tâm Đề)  của vị Thầy rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho  o

  Om Mani Padem Hum tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

 121. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải và trích dẫn nhiều lời dạy của các bậc Thánh đức giúp chúng con hiểu được tính “ưu việt tâm Bồ đề”.
  Chỉ một niệm tưởng nhỏ quán niệm Bồ đề tâm, củng được coi là hành giả Đại thừa, tương lai thành Phật. Huống chi là tâm pháp Thanh Trí mà vị Thầy đã phát kiến, lợi lạc đó càng không thể nghĩ tưởng.
  Vậy nên, dù là người tu chân chánh nhưng niếu không phát tâm Bồ đề thì sẽ đáng tiếc như lời ngài Đại Sĩ Liên Hoa Sanh đã nhận định rằng :”Nếu không tôi luyện Bồ đề tâm, hành giả Phật giáo sẽ rơi vào các thấp”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 122. Mật Tấn Giác says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Ưu việt tâm Bồ đề” của vị Thầy. Con cảm tạ Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc này, cũng như đã từ bi luận giảng chi tiết cho chúng con về tầm quan trọng của Bồ đề tâm;  những lợi ích không thể nghĩ bàn của việc phát Bồ đề tâm vì sự lợi lạc của tất cả chúng sinh. Qua bài viết này con hiểu được rằng, trên thực tế hiện nay rất nhiều Phật tử quá bận mải với các hoạt động như bố thí, từ thiện, phóng sinh, đúc chuông, tạc tượng… nhưng lại quên đi pháp ưu việt là phát Bồ đề tâm hay vun bồi công đức và trí tuệ. Đó là hành trạng “Giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai”, khiến họ dễ bị rơi vào vòng xoáy bát phong, gieo nhân tái sinh vào luân hồi sinh tử. Các bậc Đạo sư, Thánh đức đã xác quyết về vị trí, ý nghĩa của Bồ đề tâm và phát tâm Bồ đề vì lợi lạc của hữu tình, là những hành giả chúng con cần nghe, hiểu và thực hành theo lời dạy của các Ngài trên bước đường giải thoát.

  Con thành tâm cảm tạ vị Thầy đã ban những bài học đạo pháp quý giá và nguyện trân quý những cơ hội được thực hành pháp dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, nỗ lực tinh tấn diễn tập thực hành giáo pháp Thầy ban để tích lũy công đức và trí tuệ trên đạo trình Giải thoát. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo và thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ. OM MANI PADME HUM

   

   

   

   

 123. Mật Khánh Văn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Bài 12: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Ưu việt tâm Bồ đề)” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được sự ưu việt của Bồ đề tâm và tu pháp Quy y.

  Chúng con cảm thấy mình thật may mắn khi đã có “duyên lành” được hạnh ngộ vị Thầy , được vị Thầy ban “pháp lành” từ đó có thể tích tập công đức và trí huệ nhanh chóng để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 124. Mật Thái Lâm says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Qua bài viết con cảm nhận được sự kì diệu của Bồ đề tâm. Con thấy rằng Bồ đề tâm không giống như những hoạt động thiện hạnh thế gian khác, bởi Bồ đề tâm không phải ai muốn là có thể có hay thực hành được. Bồ đề tâm cần quá trình tu tập thường xuyên và liên tục, trong thời gian dài mà chưa chắc đã có được. Qua đó, con càng cảm phục và biết ơn vị Thầy tôn kính vì vị Thầy đã truyền dạy cho nhiều học trò, đệ tử thực hành Bồ đề tâm, gieo những hạt giống tốt đẹp để chúng con và những thế hệ về sau an lạc đời này, cực lạc đời sau. Những hạt giống tốt đẹp sẽ đơm hoa, kết trái, lan toả sắc hương ra khắp thế gian còn nhiều bi khổ này.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện sức khoẻ và trụ thế dài lâu tới Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu cho đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 125. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Những bài viết hay bài giảng của Thầy đều có trích dẫn những luận chứng, luận cứ rõ ràng từ Kinh điển, từ các bậc Thánh đức nhưng nhiều người lại hoài nghi. Ngược lại, nhiều sư thầy chỉ nói “khơi khơi”, tự nói theo tâm ý mình không có một trích dẫn nào từ Kinh điển, nhưng nhiều người lại tin đến mức không chút nghĩ suy, không dám làm trái. Có lẽ vì thếmà dù mang danh là Phật tử nhưng họ không thể thoát khỏi xiềng xích của nô lệ tâm linh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum!

 126. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Qua bài viết với sự phân tích luận giảng của vị Thầy cũng những lời giáo huấn của các vị Thánh giả, thành tựu giả, con hiểu thêm về lợi lạc khi được diễn tập thực hành pháp môn Bồ đề tâm định quán vị Thầy từ bi phát lồ. Nhờ đó mà trong kiếp người ngắn ngũỉ, chúng con vẫn có thể “trồng” cây cao bóng cả” vì làm ít được nhiều, chứ không phải như loài lau, loài chuối như lời xác quyết của Bồ tát Tịch Thiên “Đừng tưởng một niệm bồ đề tâm mà không tạo ra được một rừng công đức” .  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dich Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 127. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho chúng con hiểu về tính ưu việt khi phát bồ đề tâm qua những xác quyết của Đức Phật và các bậc Thánh đức. Qua bài giúp cho con hiểu được  bồ đề tâm một trong ba yếu tính giác ngộ, dù chỉ một quán niệm về Bồ đề tâm, cũng được coi như là hành giả Đại thừa, tương lai thành Phật. Còn  những hoạt động thiện nguyện như bố thì, từ thiện, xây chùa, tạc tượng … chỉ đem lại phước đức hữu lậu thế gian sau khi mạng chung thác sanh vào cõi trời Dục giới .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tỉnh thức với trạng thái giác ngộ .

  Cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HUM

 128. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Qua sự luận giải của vị Thầy cùng với nhiều luận chứng, luận cứ từ lời dạy của Đức Phật và các Bậc Thánh đức, con hiểu được tính ưu việt của Bồ đề tâm. Sự so sánh giữa tu pháp phát Bồ đề tâm và các hoạt động bố thí, kính biếu cha mẹ, chặt cây thuốc cho chùa là một sự so sánh hết sức khập khiễng, như so sánh giá trị giữa viên kim cương và hạt cát nhỏ bé. Trong khi những hoạt động thiện nguyện chỉ hướng đến một người hoặc một nhóm người cụ thể và cũng chỉ mang lại lợi ích cho họ trong một ngày, một giờ, thì niệm tưởng phát Bồ đề tâm hướng đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh và diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ. Ngoài ra, những thành tựu, hanh thông của các huynh đệ kim cang ở Mật Gia là minh chứng sống động cho sự vi diệu của tu pháp “Bồ đề tâm định quán”. Qua bài viết, con cảm niệm ơn phước của bản thân khi được hạnh ngộ vị Thầy trong cõi ta bà rực lửa này, được trở thành đệ tử của vị Thầy từ bi, trí huệ, được thực hành phát Bồ đề tâm thuận tiện, dễ dàng, không quản ngại thời gian, không gian, điều kiện, hoàn cảnh nhưng công đức tích tập không thể nghĩ bàn. Con hoan hỉ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy. Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 129. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.
 130. Mật Thái Hòa says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con thấy được sự lợi lạc của tâm Bồ đề. Nhờ đó, con hiểu được tâm Bồ đề là cốt lõi của giáo pháp Đại thừa và cũng là cốt lõi trong thực hành giáo pháp giải thoát mà Đức Phật và các bậc Thánh đức đã xác quyết:” Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm là tà hạnh. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm)”; ” Phát Bồ đề tâm là ngôi vua của đạo pháp Đại thừa. Là nền tảng của các đại hạnh Bồ tát. Có khả năng chuyển mọi sự thành công đức và trí tuệ. Một kho công đức chứa đầy những đức hạnh sáng ngời. Hiểu như vậy người con anh  hùng của Đức Phật giữ Bồ đề tâm quý báu làm pháp cốt lõi của mình. Vị Thầy đáng kính đã làm như vậy, những người muốn giải thoát nên làm theo” ( khai thị của Thánh tăng Atisha, “Đèn so nẻo giác”); “Đại sỹ Tông Khách Ba dòng truyền thừa Hoàng mạo (Gelug) của Phật giáo Tây tạng xác định rằng 3 tinh yếu tu trì giải thoát có “Bồ đề tâm, Xả ly, Trí tuệ tánh không”…
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 131. Lê Đình Trung says:
  Con kính bạch Thầy,

   

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã bố thí bài Bồ Đề Tâm để khai sáng chúng con. Đúng là đã tu giải thoát, không khởi phát Bồ Đề Tâm thì chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm.

  Bồ Đề Tâm chính là pháp tu tối thượng thừa mà chúng con may mắn được Thầy khai ngộ.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy.

  Lê Đình Trung

 132. Mật Bích Thủy. says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết : Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai ” Ưu Việt Bồ Đề Tâm ” rồi ạ.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của bồ đề tâm trong Đạo Phật .Và qua sự phân tích của vị Thầy tất cả những “thiện hạnh không xuất phát từ bồ đề tâm đều là tà hạnh ” những hoạt động như bố thí cúng dường thì thấy rõ , biết liền , kết quả ngay , nhưng đó chỉ là thiện hạnh thế gian là nguyên tố thô .Còn niệm tưởng bồ đề tâm mới là nguyên tố tinh túy và là điều cốt lõi mang đến sự lợi lạc không thể nghĩ bàn ( Lợi mình , lợi người , lợi tha nhân ) thì chẳng ai biết , không ai thấy và ít ai thực hiện được .Và mỗi khi hành giả quán niệm bồ đề tâm thì được kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp , Tăng của cõi tịnh độ .Vì vậy so với công đức khác ,bồ đề tâm giống như hạt giống bồ đề gieo hạt , nảy mầm để tương lai trở thành rừng cổ thụ .
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã ban cho chúng con những phương pháp thực hành bồ đề tâm thông qua16 động tác cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày .Để từ đó mọi hành vi thân ngữ tâm của chúng con đều xoay trong trục bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng , và được thong dong trên đạo lộ giải thoát.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme Hum!
 133. Mật Tường Vi says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài số 12 trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” – Ưu việt tâm bồ đề của vị Thầy. Với những luận chứng và luận giải Thầy đưa ra, con càng hiểu hơn về sự kỳ diệu của Bồ đề tâm. Một niệm tưởng Bồ đề tâm khi chúng con thực hành Bồ đề tâm dụng qua 16 động tác hàng ngày, tức là chúng con đã hướng tâm và đặt tâm vào đối tượng “tất cả chúng sanh” trong mỗi hành động khi phát lời cầu nguyện, từ đó, giúp cho chúng con giữ được tỉnh thức và chánh niệm, không bị lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp.
  Và con cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã được Thầy cho phép diễn tập tu pháp Bồ đề tâm dụng hàng ngày, như đại sỹ Liên Hoa Sanh nhận định: “… Những người chưa tích lũy công đức và trí tuệ chưa thể có cơ may học tu pháp Bồ đề tâm”. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 134. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này. Con cảm ơn vị Thầy đã từ bi trí tuệ luận giải cùng các luận chứng, luận cứ từ Đức Phật, các bậc thánh giả, thành tựu giả để chúng con có cơ hội hiểu được tính ưu việt của Bồ đề tâm. Nếu so sánh giữa các hoạt động lao động công quả, kính cha mẹ, chặt cây làm thuốc, thiện nguyện  tuy hữu ích nhưng vốn chỉ hạn hẹp trong số người được nhận những lợi ích đó, còn phương pháp phát niệm tưởng Bồ đề tâm mà vị Thầy phát lồ thì lợi lạc cho tất cả chúng sanh 6 cõi và liên tục, không dừng nghĩ, tựa như so sánh nước trong lu và nước ở đại dương bao la. Qua đó, con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và trân quý cơ hội của chúng con được hạnh ngộ, theo học và trở thành đệ tử vị Thầy, được có cơ hội diễn tâp thực hành phát Bồ đề tâm với sự chấp thuận của vị Thầy trong các hoạt động ngày thường, liên tục, không dừng nghĩ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh,trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 135. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 12 ” GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm bồ đề)”. Qua bài viết con hiểu được giá trị bền trắc từ hoạt động phát khởi tâm Bồ đề vì chúng sanh. Hoạt động đó không dễ thấy hay biểu lộ ra như các hoạt động thiện nguyện khác, tuy nhiên gốc rễ gia trì là từ tâm hiệu dụng của các bậc thành tựu, thánh giả và thánh tăng. Điều đó đã được xác quyết và chắc chắn không thể lấy lâm phàm phu để lấy làm thương đo so bì, so sánh.

  Qua bài viết con biết được việc lên thực hành, nên chú tâm để có cơ hội tích lũy gia tài làm hành trang tiệm tiến về đất Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 136. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Việc làm từ thiện thì tất cả mọi người ai cũng có thể làm từ thiện nhiều hay ít tuỳ vào sức lực và tài chính của bản thân. Nhưng không phải ai cũng cũng có cơ may được xướng ngôn Quy y Phật Pháp Tăng. Tu Phật mà trong tâm không có Phật, không niệm thần chú, không nghe theo những lời Phật dạy mà chỉ làm theo những hình thức bên ngoài thì cũng không thể nào đạt đến giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 137. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết “Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề)” của Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu được ưu việt của Bồ đề tâm như lời Đức Phật đã dạy: “Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà hạnh”. “Xét trên bình diện nguyên tố tâm linh thì thiện hạnh thế gian là nguyên tố thô, niệm tưởng Bồ đề tâm là nguyên tố tinh tuý vì liên quan đến năng lượng thanh tịnh bởi chính mục tiêu tối hậu của nó”.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 138. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết ” Bài 12 : GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu Việt TâM Bồ Đề )” rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy đã giảng dạy cho học viên chúng con hiểu được tầm quan trọng  và sự lợi lạc của Bồ Đề Tâm, với những phương pháp mà vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con phát bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày thật là đơn giản và không cần phải mất nhiều thời gian mà thực hành được mọi lúc mọi nơi.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.  Om Mani Padme Hum!

 139. Mât Ngữ says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ, cảm tạ ơn Thầy luận giải qua những luận chứng, luận cứ của chư Phật, Bồ tát, Thánh Tăng.

  Qua bài con hiểu được rằng, những việc thiện bố thí, cúng dường, từ thiện…là thiện hạnh thế gian nguyên tố thô mà ai cũng làm được, niệm tưởng Bồ đề tâm là nguyên tố tinh túy không phải ai cũng có cơ may vì đây là tính ưu việt của đạo Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con cơ may mỗi ngày xướng ngôn, con Quy y Đạo sư, Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng và phát Bồ đề tâm nguyện 16 động tác sinh hoạt hằng ngày, cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật, làm lợi cho mình, cho người.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được thân tướng của một vị Phật.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 140. Mật Ly says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng hiểu được “Ưu  việt bồ đề tâm ” qua việc thực hành 16 động tác bồ đề tâm trong sinh hoạt hằng ngày,  làm lợi lạc cho bản thân và tất cả chúng sanh .

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 141. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài giảng của Thầy. Lợi ích của bồ đề tâm quả thật không thể nghĩ bàn được, vì lợi ích chúng sanh nên các Bậc Thánh Đức diễn bày công đức của nó để chúng sanh phát tâm tu tập. Dù là ngoại đạo không quy y, không thực hành bồ đề tâm gì hết nhưng con cũng mong muốn luyện tập, hên là cầu nguyện được vào cuối comment. Như có lời dạy rằng không ai có thể cản trở được nếu chịu khó mà làm mà, Đức Liên Hoa Sanh đã nói rồi mà.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!

  Om mani padme hum !

 142. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải và trích dẩn thánh ngôn của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng để chúng con hiểu được rằng bồ đề tâm là ưu việt của Đạo Phật.Những hoạt động thiện nguyện như phóng sanh, bố thí, từ thiện… ai ai cũng làm được, kể cả ngoại đạo họ cũng làm như vậy, tuy nhiên phước báu mà việc làm đó nhận được chỉ là phước hữu lậu, bị tác động bởi vô thường, vẫn còn trong lục đạo luân rồi không mang lại cứu cánh giải thoát.

  Tâm pháp Thanh Trí ‘ Lục diệu pháp môn’ do vị Thầy phát lồ đã mang lại lợi ích rất lớn cho những ai được thực hành, mỗi ngày chúng con được sướng ngôn quy y Phật, Pháp , Tăng công đức ấy không thể nghĩ bàn và 16 động tác bồ đề tâm hoàn toàn phù hợp , mọi hoàn cảnh, quốc độ, thời đại, mọi hoạt động hằng ngày của chúng con đều tạo công đức, đó là một phương pháp ưu việt và độc đáo duy nhất trên thế giới.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã chúng con có được cơ hội diển tập, thực hành Tâm pháp thanh trí , mang lại lợi ích cho chúng con và chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 143. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc “Bài số 12: Ưu việt tâm Bồ đề” của loạt bài “GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI”.

  Tâm lý chung của loài người là ham thích và tin vào những gì mà họ sờ thấy được (nguyên tố thô), những gì mà họ cảm nhận được (nguyên tố vi tế), còn những gì cao tột liên quan đến Giải thoát (nguyên tố tinh túy) thì họ phớt lờ, xem nhẹ, thậm chí coi thường.

  Những Tỳ kheo đạo Phật, thay vì chỉ dạy/giúp đỡ chúng sanh quay về nẻo giác, thì họ lại vì danh-lợi (hoặc vì thiếu chánh kiến, thiếu chánh tư duy…) nên họ thường có khuynh hướng chìu chuộng và a-dua theo tâm lý đám đông,… Chính vì vậy, ngày nay mới có “mốt” là các Phật tử Cư sĩ ở các chùa/tự viện đa phần đều ưa thích, thi đua nhau ăn chay trường, phóng sanh, làm từ thiện, làm công quả, nuôi trẻ mồ côi, nuôi người già neo đơn…, chứ ít ai chú tâm vào thực hành những tinh yếu của đạo Giải thoát (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không). Phần lớn họ chỉ tu phước, chứ hiếm ai tu Tuệ.

  Bài viết “Ưu việt tâm Bồ đề” với những luận chứng, luận cứ mà Vị Thầy đã nêu ra, thật vô cùng thuyết phục, chánh lý.

  Theo con nghĩ, nếu những ai đã được đọc bài viết này mà vẫn không tin về tính ưu việt của Bồ đề tâm, hoặc bán tín bán nghi, thì chỉ có thể là một trong những hạng người: họ không phải là hành giả đạo Phật, hoặc họ không phải là hành giả đạo Phật thực hành theo Đại thừa, hoặc họ là hạng người mà như Lão Tử đã từng viết “hạng hạ căn: nghe xong cười khẩy rồi bỏ đi”.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô dồi dào sức khỏe, an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM

 144. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề) của Thầy ạ.

  Qua bài con hiểu chúng con có làm nhiều việc thiện cho chúng sanh thì đấy chỉ là thiện hạnh, có được phước đức thế gian và kết quả vẫn trôi lăn trong Lục đạo luân hồi. Nhưng một niệm tưởng Bồ đề tâm so với hành thiện bố thí, cúng dường thì khác rất nhiều. Bồ đề tâm không thể tách rời trong quá trình tu tập, là tu pháp siêu việt, là nguyên tố tinh tuý giúp hành giả có cơ hội đạt được mục đích tối thượng là đi đến được thành phố Giải thoát.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát lộ ra “Lục diệu pháp môn” Yoga Thanh Trí và từ bi cho chúng con và chúng sanh hữu duyên được thực hành, diễn tập nhằm tích luỹ được tâm Bồ đề hàng ngày. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp nhằm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. 

  Cầu nguyện cho tâm pháp Thanh Trí ngát hương tĩnh thức. 

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ. 

  Om Mani Padme Hum!

 145. Mật Giác Đăng says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, cùng với những luận cứ, luận chứng nhà Phật đã chứng minh được tính ưu việt của tâm bồ đề, là cốt lõi của đại thừa, là nguyên tố tinh túy mang mục tiêu tối hậu, là một trong ba điều tinh yếu của tu tập giải thoát, là điều mà “các bậc thầy giải thoát đã làm như vậy, chúng ta là học trò cần phải noi theo”. Con hoan hỷ ghi nhớ lời Thầy, chúng ta hoan nghênh tinh thần thiện nguyện trong những hoạt động từ thiện, bố thí, cúng dường, nhưng đã là đệ tử Phật môn chúng ta không thể xem nhẹ tu pháp Quy y, phát bồ đề tâm được vì đây là tính ưu việt của đạo Phật! Con hoan hỷ tự hào và cảm niệm ơn phước của bản thân khi nhờ ơn Thầy, con được trở thành người Phật tử chân chính, được tác pháp Quy y mỗi ngày, được có cơ hội diễn tập, thực hành tu pháp phát bồ đề tâm, hướng đến cứu cánh giải thoát chứ không phải tốn thời gian, công sức cho những hoạt động chỉ mang đến phước đức thế gian hữu lậu và lẩn quẩn trong vòng luân hồi. Con cảm tạ Thầy. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua kênh vị Thầy cho huynh đệ chúng con đều luôn tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm để luôn được theo bước Thầy trên con đường làm lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 146. Mật Thái Lâm says:
  Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ !

  Con cầu nguyện Sức khoẻ và trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu cho đại dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 147. Mật Đăng Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này: Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề).
  Qua những luận cứ trong bài viết, con đã hiểu Bồ đề tâm là tu pháp siêu việt mang lại lợi ích cho bản thân và tha nhân. Một lời nguyện cho chúng sanh thành Phật tuy nhỏ bé phát ra từ tâm hành giả nhưng được kết nối với nguyên tố tinh túy vẫn thật không thể nghĩ bàn so với hoạt động bố thí, từ thiện phóng sanh rầm rồ, dầu có nếm mật nằm gai thì đó chỉ là nguyên tố thô, là nhân của cõi trời Dục giới vẫn còn bị hạn cuộc trong luân hồi sinh tử. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu, trưởng dưỡng tín tâm nơi giáo pháp cao diệu. Con xin luôn ghi nhớ lời dạy: “Các bậc thầy giải thoát đã làm như vậy. Chúng ta là học trò cần phải noi theo.” Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ cho chúng con kho báu tinh túy như thế, đã cho chúng con phương tiện đơn giản để diễn tập, thực hành để mang châu ngọc về từ xứ sở đầy ngọc báu trang hoàng cho vòng hoa giải thoát. Con nguyện trân quý món quà cuộc đời cao diệu vị Thầy ban tặng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Noi gương vị Thầy con xin cầu nguyện:
  Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được tỏa sáng muôn nơi
  Nguyện cho tâm pháp Thanh Trí ngát hương tỉnh thức
  Cầu nguyện cho nạn dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum
 148. Mật Ánh Dương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu: “Giáo pháp đúng, phương pháp sai – Ưu việt tâm Bồ đề”

  Qua sự luận giảng của Thầy con hiểu được vì sao muốn thành tựu đạo Pháp, bất kỳ ai cũng cần phải nương tựa nơi trí huệ của một bậc Đạo sư. Nhờ nương tựa nơi trí huệ của bậc Đạo sư, con hiểu được đâu là chánh hạnh tinh túy cần nỗ lực tinh tấn, đâu là trợ hạnh thường tình cần xả bỏ sự chấp thủ để tránh rơi vào những thực hành vô ích như lời Đức Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo trong giáo huấn Dakini rằng “Có nhiều người thực hành việc vô ích. Bởi vì vô minh họ không biết sự khác biệt giữa điều gì lợi lạc và điều gì vô ích, phù phiếm”. Nếu nói về việc làm thiện, giúp người, giúp đời như bố thí, từ thiện, trị bệnh miễn phí, nuôi trẻ mồ côi… thì từ những bài học đạo đức vỡ lòng con đã hiểu được rồi, cần chi phải dấn thân vào thực hành Phật pháp. Cũng vậy, nếu những thiện nghiệp đó có thể giải thoát con người khỏi luân hồi, đưa họ đến giác ngộ thì Đức Phật đã không quyết tâm từ bỏ danh phận Thái tử với đầy đủ điều kiện hành thiện của mình để đi tìm con đường giải thoát tối thượng cho chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con mô thức thực hành lý sự viên dung về Bồ đề tâm, với giáo pháp đúng và phương pháp đúng. Con cảm thấy chúng con thật vô cùng may mắn được có Thầy chỉ dạy để không lầm lạc trên con đường thực hành tâm linh như bao người ngoài kia. Ai cười khẩy bỏ đi đó là sự đáng thương của họ bởi Đức Liên Hoa Sanh đã dạy “Những người chưa tích lũy công đức và trí tuệ chưa thể có cơ may học tu pháp Bồ đề tâm”, còn chúng con chẳng có gì phải chạnh lòng vì con đường dù ít người đi nhưng luôn có sự dõi theo và hoan hỷ của chư Thánh đức thì đó mới thật sự là con đường cao quý, con đường chứa đựng tâm yếu cốt lõi của mọi thực hành.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho hạt giống Bồ đề trong chúng con sẽ không ngừng được nuôi dưỡng để sớm ngày trở thành rừng cổ thụ che bóng mát cho cõi sanh tử rực lửa này.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 149. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con hiểu rõ về sự ưu việt của niệm tưởng Bồ đề thông qua lời xác quyết của các Bậc giải thoát. Cụ thể là Đại sĩ Tông Khách Ba đã khai thị rằng Bồ đề tâm là 1 trong 3 yếu tính giác ngộ. Thánh tăng Atisha đã xác quyết : “Phát Bồ đề tâm là ngôi vua của đạo pháp Đại thừa, là nền tảng của các đại hạnh Bồ tát”. Vì thế con hiểu rằng bố thí, từ thiện, cứu trợ là những thiện hạnh thế gian đáng hoan hỷ, tuy nhiên nó không thể sánh được với niệm tưởng tâm Bồ đề bởi một bên mang lại quả là phước đức thế gian, tái sanh vào cõi trời Dục giới (vẫn nằm trong luân hồi) còn một bên mang lại quả xuất thế gian, về cõi Phật (thoát luân hồi). Một điểm đặc biệt nữa đó là những việc thiện (bố thì, từ thiện, cứu trợ) thì bất kì ai cũng làm được, còn tu pháp phát Bồ đề tâm thì Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định trong “Giáo lý Dakini” rằng chỉ có những người tích lũy đủ công đức và trí tuệ mới có cơ may được học. Đến đây con càng nhận thấy rõ hơn ơn phước của chúng con, những hội viên được tiếp cận với Tâm pháp Thanh trí, Bồ đề tâm định quán mà vị Thầy đã phát lồ, qua đó tự nhắc mình càng phải trân quý duyên lành hy hữu này hơn nữa. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 150. Thu Hà says:
  Kính Bạch Thầy! Con hoan hỉ đọc bài viết của Thầy! Con cầu mong tất cả có một tháng mới tốt lành an lạc và hạnh phúc! Om Mani Padme Hum!
 151. mattringuyen says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ  và sự trường thọ của Thầy Cô . vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 152. Mật Pháp Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc “Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt Bồ đề tâm) rồi ạ!

  Con hoan hỷ tán tán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu đầy lợi lạc. Qua bài viết giúp con hiểu được Bồ đề tâm là một tu pháp siêu việt. Con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã phổ truyền bộ môn Yoga Thanh Trí cho chúng con có cơ hội được thực hành tích tập công đức để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 153. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy ,qua bài này con cảm niệm được rằng bản thân con trước kia và nhiều Phật tử chuyền thống thường suy nghĩ rằng những việc như thao tác làm công quả ăn chạy trường thì mới là người tu con ăn nặng không làm công quả thì không phải người tu sao này con có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy ngày đã từ bi chỉ dạy chúng con phát bồ đề tâm mỗi ngày thực hành bồ đề tâm định quáng cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật và chánh kiến quang minh tâm muộn để trang bị chánh kiến cho bản thân lợi mình lợi người giờ con ngồi đây suy nghĩ lại những việc con làm trước đây là những việc thiện sẽ sanh vào cổi trời deo nhân luận hồi còn những vị Thầy thượng tọa thì cổ súy việc ăn chạy mới từ bi thì tại sao những ngón ăn chạy có tên gọi y như ngón nặng như thịch heo vây cá thu kho cà chua xườn non vậy .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 154. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Qua luận giảng của vị Thầy, con hiểu được ý nghĩa quan trọng và ưu việt của Bồ đề tâm đối với việc thực hành pháp và thành tựu tâm linh. Bồ đề tâm chính là một trong ba yếu tính tu trì giải thoát bên cạnh Xả ly và Tánh không. Nếu không có hạt giống của tâm Bồ đề không thể vun trồng bồi đắp cây cổ thụ của sự Giác ngộ. Nhưng lẽ thường thế gian lại hay coi trọng những việc thiện như bố thí tha nhân, kính hiếu cha mẹ, công quả trong các chùa chiền tự viện và nhầm lẫn đó là cốt yếu của việc tu tập và đức hạnh của người tu. Những việc thiện đó tuy đáng quý nhưng chỉ dừng lại ở việc tạo phước đức thế gian, không phải là cứu cánh giải thoát, chăng qua chỉ trói buộc con người với luân hồi sanh tử. Bên cạnh đó vì những việc thiện là cái dễ nhìn thấy nên người ta thường lấy đó để đánh giá đức hạnh của người tu, tạo cơ hội cho những kẻ đội lốt người tu hành mượn đạo tạo đời mà làm những việc tà hạnh hay đánh bóng bản ngã, tăng trưởng thêm ngũ độc phá huỷ thân căn huệ mạng của người tu.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con bài pháp thật ý nghĩa.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.
 155. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề) !”
  rồi ạ
  Con đã đọc qua lời dạy của Thầy đối với đạo hữu bon phuoc rồi ạ
  Qua bài này cho con càng hiểu rõ hơn về lợi lạc của tu pháp Quy y cũng như phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt của Thầy đã trao. Qua lời dạy của Thầy một lần nữa cảnh tỉnh chúng con về hành vi cẩu thả khi viết comment tránh sai phạm.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho hạn nước mặn sớm được tiêu trừ
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.
 156. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề) .

  Qua bài viết giúp cho con hiểu được rằng dù cho có làm nhiều việc thiện lành đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng chỉ là thiện hạnh mang lại phước đức mỏng manh thế gian và vẫn trôi lăn trong Lục đạo luân hồi.

  Nhưng đối với Bồ đề tâm đó là pháp tu siêu việt dù chỉ một niệm tưởng nghĩ đến chúng sanh được được giải thoát, được thành Phật thì người hành giả đã vượt xa so với hành động từ thiện bố thí, cúng dường … .

  Con xin tán thán công hạnh, Trí Tuệ, Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã từ bi phát lồ và ban cho chúng con bộ môn Yoga Thanh Tri ́ giúp cho chúng con và chúng sanh được diễn tập, thực hành để luôn được tích lũy và trưởng dưỡng tâm Bồ Đề để được lợi mình lợi người và vững bước trên con đường giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 157. Mật Diệu Hà (Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu đà vì lợi lạc của chúng sanh

  Om mani padme hum

 158. Mật Minh Nguyện says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 159. Mật Bích Liên says:
  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ đọc bài 12 :Giáo pháp đúng, phương pháp sai ( Ưu việt tâm bồ đề ).
  Trước đây con và cũng rất nhiều người nhầm lẫn coi những hoạt động thiện nguyện như bố thí cho tha nhân, chặt cây thuốc cho chùa làm thuốc nam, mở cơm từ thiện, xây tăng phòng, cất tịnh xá…là cốt yếu của việc tu tập, là đạo hạnh và tạo phước của người tu. Qua bài giảng của vị Thầy, con hiểu đó chỉ là thiện hạnh tạo phước đức của thế gian. Những việc thiện đó đáng được hoan nghênh nhưng kết quả họ vẫn tái sanh vào cõi trời Dục giới vì không phải là mục đích tối thượng. Những thiện hạnh thế gian là nguyên tố thô rất dễ nhận thấy và tạo cơ hội cho người tu Phật mượn đạo tạo đời, trục lợi cho bản thân, làm điều tà vậy, nguy hại thân căn huệ mạng mình trong nhiều kiếp. Trong khi những niệm khởi phát bồ đề tâm trong tâm thức là những nguyên tố tinh tuý, siêu diệu, không thấy được vì liên quan đến năng lượng thanh tịnh bởi chính mục tiêu tối thượng của nó là giúp cho người tu Phật tích lũy công đức và trí tuệ trở về thành phố giải thoát. Việc tác pháp Quy y mỗi ngày và thực hành tu pháp Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt đời thường mà vị Thầy ban tặng đã mang lại nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn. Từ đó, chúng con càng trân quý và tinh tấn thực hành những tu pháp vị Thầy chỉ dạy hơn. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con 1 bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.
 160. Mật Tích says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng sâu sắc cho chúng con hiểu về thực nghĩa của Bồ đề tâm

  Con thật may mắn được vị Thầy dạy cho những tu Pháp vi diệu đơn giãn dễ thực hành với 16 động tác Bồ đề tâm nguyện trì niệm thần chú để chúng con tích tập công đức

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí tỏa khắp muôn nơi

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 161. Mật Huệ Như says:
  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ được đọc Bài 12: “Ưu việt tâm Bồ đề” trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” của Thầy ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã đưa ra những luận chứng xác đáng và từ bi luận giải giúp chúng con hiểu được sự ưu việt vượt trội của tâm Bồ đề so với những hoạt động từ thiện, bố thí, cứu trợ…
  Qua bài viết này, con hiểu được rằng: Quy y và phát Bồ đề tâm là quyền lợi độc nhất vô nhị mà chỉ hành giả đạo Phật mới có được, là hạt mầm quý giá mà đấng Từ phụ ban tặng cho những ai đi theo con đường tỉnh thức của Ngài. Và nhờ ơn vị Thầy từ bi cho phép diễn tập, thực hành tâm pháp Bồ Đề Tâm Định Quán (cầu nguyện tất cả chúng sanh thành Phật qua những hoạt động thường ngày) mà chúng con được thường xuyên chăm sóc để hạt giống Bồ đề dần lớn lên, làm lợi lạc cho bản thân và tha nhân.
  Ngược lại, con cảm thấy thật tiếc cho những ai mang danh người con Phật, được truyền trao hạt giống Bồ đề quý giá nhưng không biết trân trọng, lại gieo trồng, chăm sóc hạt giống ngoại đạo và nhận về quả luân hồi sinh tử.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 162. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng giúp con được hiểu về tính “Ưu việt tâm Bồ đề” là không thể nghĩ bàn.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh mà từ bi phát kiến lục diệu pháp môn, ban cho chúng con cơ hội quý báu được tích tập công đức , trí tuệ nhờ hàng ngày được diễn tập,thực hành các tu pháp trong lục diệu pháp môn dưới sự cho phép chỉ dạy của Thầy.
  Qua đây cho con cảm niệm ơn phước của bản thân khi con được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp người khó có này.
  Pháp đệ cảm ơn comment chia sẻ của đạo huynh Mật Hải cùng chia sẻ của các chư huynh kim cang đã giúp đệ nhận thức sâu sắc hơn giá trị của Bồ đề tâm và thêm trân quý hiện hữu .
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om Mani Padme Hum.

 163. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy, Thầy đã dạy cho chúng con và chúng sanh được mở rộng thêm tri kiến giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 164. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giảng chi tiết, thấu đáo với đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà giúp con hiểu được tầm quan trọng và sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của Bồ đề tâm – cốt lõi của Đại thừa và là tính yếu thứ hai trong ba yếu tính giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm và trí tuệ Tánh không. Qua đó, vị Thầy đã chỉ ra: “… thiện hạnh thế gian là nguyên tố thô, niệm tưởng Bồ đề tâm là nguyên tố tinh túy vì liên quan đến năng lượng thanh tịnh…”. Đặc biệt, là “thực trạng hiện nay, một số chùa rầm rộ bố thí…” mà vị Thầy đã chỉ ra ở cuối bài viết là “giáo pháp đúng, phương pháp sai”!.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã ban cho chúng con và chúng sanh hữu duyên “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng” thông qua phát minh “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí” của vị Thầy phù hợp tính quốc độ, tính dân tôc, đặc biệt phù hợp và đi trước thời đại!; Trong đó, Tâm pháp “Bồ đề tâm định quán”, khi chúng con chỉ một quán niệm Bồ đề tâm thông qua diễn tập/thực hành 16 động tác sinh hoạt hàng ngày đã có thể trở thành “hành giả Đại thừa, tương lai thành Phật”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, lợi lạc và ý nghĩa. Con nguyện cầu Thầy, Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Cầu nguyện đại dịch Covid – 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 165. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được tính ưu việt của Bồ đề tâm. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã diễn tập và thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 166. Mật Huệ Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài giảng này.

  Con hiểu được rằng nhiều người cho rằng làm từ thiện thật nhiều sẽ tích luỹ được nhiều phước đức nhưng không phải đó chỉ là “thiện hạnh tạo phước đức thế gian hữu lậu”, không phải là phương tiện để đạt được mục tiêu tối thượng của người tu Phật là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, họ rơi vào tình huống “Làm phước nhiều mà được phước ít”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 167. Mathanh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Bài 12 : GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP SAI ( ƯU VIỆT TÂM BỒ ĐỀ ) của Thầy rồi .

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh từ bi Bồ đề tâm của Thầy, đã luận giải sâu sắc , dựa vào thánh giáo lượng nhà Phật và những minh chứng rõ ràng , cụ thể ,Thầy đã cho chúng con hiểu thấu đáo về ” Tu pháp quy y và phát Bồ đề tâm ” là tính ưu việt của đạo Phật.

  Hiện nay , rất nhiều người hoặc nhà hảo tâm  chuyên sâu vào những việc làm từ thiện như : Bố thí , cúng dường , phát cơm chay vào những ngày rằm và mồng một v…v.. ngõ hầu tích đức cho bản thân và con cái trong gia đình . Nhưng thực chất hoàn toàn trái ngược , bởi vì những việc làm này , chẳng qua chỉ là sự đánh bóng cho bản chất hào phóng giả tạo bên ngoài , tô điểm cho nền tảng danh lợi ảo vọng của họ . Như chúng ta đã được đọc trong Kinh Hoa Nghiêm , Đức Phật đã dạy rằng ” Tất cả thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm là tà hạnh ” .

  Con cảm tạ ân đức từ bi của Thầy, đã luận giải cặn kẽ và rốt ráo hàng loạt bài pháp để giúp chúng con hiểu được về giáo pháp đúng , phương pháp sai trong cách tu tập của người con Phật truyền thống .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu và thân tâm an tịnh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM.

   

 168. Phan Thọ says:
  Bạch Thầy! Con đã hiểu thế nào là đúng và sai trong tâm….và con cũng hiểu cần phải làm gì khi đến chùa ạ …con cảm ơn Thầy…
 169. Phan Thọ says:
  Bạch Thầy! Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy. Con còn hiểu lơ mơ về vấn đề này nhưng con sẽ cố gắng…
 170. Mật Diệu Trang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Con nguyện cầu cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mai padme hum.

 171. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phong Tuyết đã đọc Bài 12-Giáo pháp đúng ,phương pháp sai.Bài luận giảng đã giúp con hiểu hơn về sự diệu dụng của tu pháp Quy y và Bồ đề tâm .Qua lời huấn thị của Thầy và những comment góp ý của các đạo huynh đối với đạo hữu bon phuoc ,đó cũnglà bài học nhắc nhỡ bản thân con , tự quán xét bản thân mình để tránh mắc phải những lỗi lầm tương tự như vậy.

  Con xin đãnh lễ tri ân những lời giảng dạy của Thầy và cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 172. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài 12: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Ưu việt tâm Bồ đề) của vị Thầy ạ.

  Nhờ có sự luận giải của Thầy đã giúp con hiểu được tầm quan trọng của tu pháp Quy y, tính ưu việt của  Bồ đề tâm mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân. Điều đó đã được khẳng định qua lời dạy của các bậc thánh đức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status