Sep 12, 2013

Posted by in | 0 Comments

Đúng thực là khi bố thí hoặc cúng dường tài vật, và bỏ sức công quả cho chùa, quả nhiên thấy rõ, biết liền, kết quả ngay. Còn một niệm khởi phát Bồ đề tâm như “Khi tôi mở cửa, tôi cầu nguyện tất cả chúng sanh bước vào thành phố Giải thoát” trong tâm thức, chẳng ai biết, không ai thấy thì làm sao sánh với người thật việc thật kia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status