Sep 13, 2013

Posted by in | 0 Comments

nhưng đã là đệ tử Phật môn chúng ta không thể xem nhẹ tu pháp Quy y, phát Bồ đề tâm được vì đây là tính ưu việt của đạo Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status