Sep 19, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 73 Comments

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” từ 1- 10, trội lên tính “Xả ly” về những tu pháp đã nêu nhằm tránh tình trạng “giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Những quan kiến trình bày từ bài 11-13 nổi bật yếu tính “Bồ đề tâm” (“Chub sem” là Tạng ngữ, “Bodhicitta” là Phạn ngữ) với những luận giải về mô thức hoạt động tâm linh tương ưng. Tuy vậy, vẫn chưa trọn vẹn, chưa toàn diện nếu thiếu một yếu tính giác ngộ tối quan trọng: TRÍ HUỆ (còn gọi là Trí tuệ).

Cần hiểu rằng trí huệ cũng có những tầng bậc khác nhau. Tu sĩ ngoại đạo cũng có trí huệ nhưng đó là trí huệ thế gian. Bao nhiêu đạo pháp chính thống là bấy nhiêu trí huệ nhưng đều rơi vào 2 cực đoan: (1) chấp thường (2) chấp đoạn. Riêng đạo Phật phá bỏ 2 biên kiến này, đi vào con đường Trung đạo xuất thế gian, gọi là TRÍ HUỆ BÁT NHÃ.

Đạo Phật phá bỏ 2 biên kiến này, đi vào con đường Trung đạo xuất thế gian, gọi là TRÍ HUỆ BÁT NHÃ.

Đức Phật từng khẳng trong kinh “Bát đại nhân giác” (Tám nguyên nhân tối thượng để giác ngộ) là “Duy tuệ thị nghiệp”, có nghĩa là trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu Phật. Trí tuệ Bát nhã lộ xuất mô thức tu pháp tận diệt gốc rễ vô minh, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Do vậy, Quán Âm Bồ tát tuyên thuyết: “Chư Phật ba đời cũng y vào Trí huệ Bát nhã Ba la mật đa mà thành tựu Chánh đẳng Chánh giác”.

Thế nào là trí huệ bát nhã, tu pháp nào để tiếp cận? Viết đến đây tôi nhớ lại một câu chuyện trong giai thoại thiền. Một hôm nhà sư trẻ ngồi đăm chiêu ở bìa rừng để quán đề mục Đất. Sự tinh tấn của sư khiến cho Thiên Đế ngưỡng mộ, nên hiện xuống đảnh lễ và thỉnh cầu: “Sư còn trẻ mà chí nguyện kiên cường, hãy cho tôi biết, ngài đang cần gì để tôi giúp đở vì tôi là có nhiều thần thông cõi trời! Ngài cần tăng phòng, tinh xá, thức ăn, đồ uống tuyệt hảo, tôi xin hoan hỷ cúng dường”. Vị sư trẻ lắc đầu mà rằng: “Tôi cần một thứ mà ngài không thể cúng dường được dù là thần thông quảng đại!”. Thiên đế ngạc nhiên và yêu cầu nhà sư cho biết. Sư mĩm cười từ tốn: “Cái tôi cần nhất là trí tuệ Bát nhã, ngài có thể cúng dường không?”. Vị vua trời Tam thập tam (Thiên đế) vội bay về trời, không dám bàn luận thêm…

Nền tảng của trí huệ là chánh kiến. Chánh kiến có 4 khía cạnh tư duy:

1/ Chánh kiến trong thờ tự  (Quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật).

2/ Chánh kiến về tôn kính (Thờ những bậc đáng thờ, Kính những người đáng kính).

2/ Chánh kiến về tôn kính (Thờ những bậc đáng thờ, Kính những người đáng kính).

3/ Chánh kiến về luận điểm, tức là luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như “ Tứ niệm xứ” (quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã), “tứ pháp ấn” ( chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh), “tứ y cứ” (y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y kinh liễu nghĩa …)

4/ Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế).

4/ Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế).

Người tu đầy đủ chánh kiến sẽ dần dần đạt đến trí huệ theo từng tầng bậc khác nhau. Người tu không có chánh kiến xem như xây nhà trên cát. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao tu lâu năm mà vẫn như mới bước vào cổng đạo, chẳng hiểu gì về giáo điển, giáo pháp. Thí dụ: Tin Phật là đấng toàn giác, tối thượng mà vẫn cầu viện Quỷ, Thần, Tiên, Thiên. Hiểu được “thất thánh tài” là giá trị cao quý mà vẫn khệ nệ rinh ông Thần tài về thờ cúng, rồi xảo biện rằng “Có thực mới vực được đạo”! Đây là trường hợp gọi là “phước họa song tu”, chứ không phải “phước huệ song tu”.

“phước họa song tu”

Trí tuệ Bát nhã được mô thức hóa gọi là “Tánh Không”, có nghĩa là không có tự tánh trong mọi hiện tượng, sự vật, con người. Có thể tóm gọn yếu nghĩa như sau: (1) không trường tồn (sẽ bị hủy diệt) (2) không tự nhiên có ( do duyên khởi mà lập thành) (3)  không tự độc lập (phụ thuộc lẫn nhau). Quán niệm 3 yếu tính ấy gọi là quán niệm Tánh Không. Tánh Không gồm 16 đề mục để quán chiếu, gọi là thiền quán Tánh Không.

Tánh không là cốt lõi thực sự đối với người tu muốn diệt khổ. Những tu pháp liên quan đến Tánh Không người ta gọi là tu huệ, những gì không liên quan đến Tánh Không gọi là tu phước. Trên thực tế tâm linh, đạo Phật bao hàm cả hai gọi là “phước huệ song tu”. Thực chất phải dùng đúng cụm từ là “đức huệ song tu” mới chính xác. Bởi lẽ ai cũng có thể làm phước, và nhiều đạo làm phước, cho đến nỗi người ta gọi nữ tu Công giáo là Dì Phước! Song, không phải ai cũng có thể tu đức, tức là tích tập công đức vốn là sự nỗ lực tâm linh của tu pháp hẳn hoi trong đạo Phật

Khi hành giả đạo Phật giữ giới, trang bị đầy đủ chánh kiến, làm theo chánh kiến (lý sự viên dung) sẽ tích tập công đức nhanh chóng. Tuy nhiên, để quán niệm tánh không, chẳng phải đơn giản chút nào vì có đến 16 đề mục tánh không. May mắn cho người tu chúng ta là trong Mật thừa có pháp tu tiếp cận trí huệ tánh không dễ dàng mà không cần dụng công quá sức. Mô thức tâm linh này được gọi là “Quán tưởng Bổn tôn”, sau đây là luận giải:

Quán tưởng Bổn tôn nên hiểu đơn giản là chiêm ngưỡng thánh tướng  bất kỳ vị Phật, Bồ tát nào mà hành giả được chọn, có thể là ảnh, tượng vật thể bên ngoài, hoặc linh ảnh trong tâm trí ( Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Văn Thù Sư Lợi, Kim Cang Tát Đỏa). Ở Mật gia Song Nguyễn theo Pháp hệ Quán Thế Âm nên quán tưởng Bổn tôn là Quán Âm Tứ Thủ.

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Bổn tôn tuy là ảnh, tượng vật thể nhưng là biểu trưng cho tánh không. Do vậy, chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn (thiền quán Bổn tôn bên ngoài) tức là tiếp cận tánh không bằng tu pháp đơn giản như vậy. Đây gọi là chỉ quán song hành! Muốn tìm hiểu chi tiết, mời quý bạn đọc xem sách “Một đời người một câu thần chú”, hoặc bài “Hưng vận tâm thức” trong trang mạng Chanhtuduy.com này! Ban đầu hành giả quán tưởng bằng nhục nhãn, về sau khi trình độ tâm trí và lòng sùng mộ đủ đầy, có thể quán tưởng Bổn tôn bằng tâm trí ( tâm nhãn).

Thầy hướng dẫn chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn

Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng thiền quán Bổn tôn chỉ là phương diện tích lũy trí huệ. Ngược lại, đây là tu pháp tích lũy công đức vô lượng. Kinh “Ấn phát triển năng lực của lòng sùng mộ” xác quyết rằng một lần chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn Quán Âm Bồ Tát,  bằng công đức cúng dường vật phẩm linh thánh chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, lên 1000 vị thánh tăng trong suốt 100 kiếp.

Nếu thiếu hoặc chưa đủ lòng sùng mộ thì kết quả sẽ hạn cuộc

Do vậy, chúng ta có thể kết luận rằng chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn là cùng một lúc tích luỹ được cả hai bồ tư lương về cảnh Phật là CÔNG ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ. Đây là lời giải thích vì sao Mật thừa có tốc độ tiến tu nhanh hơn Hiển giáo Đại thừa cả MỘT A TĂNG KỲ KIẾP. Tuy nhiên, ở thiền pháp này cần ghi nhớ là CHIÊM NGƯỠNG THÁNH TƯỚNG BỔN TÔN VỚI LÒNG SÙNG MỘ. Nếu thiếu hoặc chưa đủ lòng sùng mộ thì kết quả sẽ hạn cuộc, tựa như hạt giống Chân như tuyệt hảo nhưng mãnh đất tâm linh của hành giả cằn cỗi lòng sùng mộ, sẽ chẳng thu hoạch được nhiều.

Làm sao để phát triển năng lượng của lòng sùng mộ để khỏi rơi vào trường hợp Giáo pháp đúng, phương pháp sai. Hẹn bài 15 sẽ tiếp tục!

Làng Phước Thành ngày 219/09/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


English version: Lesson 14: Approach Prajna Paramita (acorrect view of emptiness) by Yidam visualization 

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mô Phật,
  Con tán thán với bài giảng dạy của Thầy. Cũng nhờ sự chỉ dạy tận tình của Thầy mà con đã biết được nền tảng của trí huệ. Dựa vào nền tảng đó , con đã xả ly những tà kiến và vô minh mà bấy lâu nay con vẫn cho là đúng. Như tin thờ Thần tài, Thổ Địa, tin vào cúng sao, giải hạn, xin xăm,….
  Về sự chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn Tôn với lòng sùng mộ con vẫn chưa thấu hiểu lắm. Con mong đợi bài giảng tiếp theo của Thầy.
  Om mani padme hum.
 2. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy duoc doc xong bai nay cung giup con hieu duoc vai dieu ve cach quan tuong Bon Ton de duoc ket qua tot .
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 3. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ và cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về trí tuệ bát nhã cũng như lợi lạc vô song của tu pháp “chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn”.

  Nói tới “Trí tuệ bát nhã”, chắc hẳn người Phật tử nào cũng nghĩ đó là một điều vô cùng cao siêu và không dễ gì đạt được, đặc biệt với chúng sanh căn cơ chậm lụt thời mạt pháp.

  Nhưng may mắn thay, nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy, chúng con đã được truyền trao một pháp tu vô cùng đơn giản nhưng vi diệu, đó là “chiêm ngưỡng thánh tướng bổn tôn”, con đường bớt chông gai nhất để tiếp cận với trí tuệ bát nhã, ngõ hầu có thể “đi vào con đường Trung đạo xuất thế gian”.

  Trước đây con cứ có suy nghĩ rằng phải đọc nhiều, học nhiều thì mới có “trí tuệ”, làm nhiều công đức thì mới có “phước”.
  Nay chỉ bằng một pháp tu đơn giản, không phải dụng nhiều công sức mà hai bồ tư lương này đã được chất đầy, con thật hoan hỉ vô cùng.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh đủ duyên lành tới được với tu pháp vô cùng vi diệu này.

  Om mani pad me hum.

 4. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay !
  Con da doc bai nay roi a
  Um ma ni pe me hum.
 5. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy,con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.om ah hum
 6. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này.
  Om Mani Padme Hum.
 7. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị!
  Om Ah Hum!
 8. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài “Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn” trong chuỗi bài giáo pháp đúng, phương pháp sai. Thông qua việc minh định trí tuệ từ 4 đề mục chánh kiến” 1. Chánh kiến trong thờ tự; 2. Chánh kiến về tôn kính; 3. Chánh kiến về luận điểm và 4. Chánh kiến về giải thoát. Như vậy, người tu tập cần minh định cho đủ, cho đúng những chánh kiến này trong suốt hành trình tu tập. Trong đó việc thường ngày chúng con chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn là cùng một lúc tích luỹ được cả hai bồ tư lương về cảnh Phật là CÔNG ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ. Thế nên, ngoài việc minh định chánh kiến tới việc thực hành pháp trong không gian linh thánh, chúng con đã tích lũy được cả công đức, trí tuệ trên con đường về thành phố giải thoát.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 9. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Trong kinh Bát đại nhân giác trong điều giác ngộ thứ 5 ” Nghe nhiều và học rộng. Tăng trưởng căn trí tuệ” thì theo con hiểu ở Mật gia là không xao lãng việc đọc, nghe, comment trên chanhtuduy. Còn pháp tu Quán tưởng Bổn Tôn (chỉ quán song hành) thiền tĩnh trong không gian linh thánh giúp chúng con tiếp cận với tánh không ( trí huệ nhà Phật). Chúng con vừa thực hành phương tiện để tăng trưởng căn trí tuệ làm nền tảng để khai giác, vừa thực hành pháp tu để tiếp cận với trí huệ cùng nhiều những pháp tu khác để bỗ trợ giống như hổ mọc thêm cánh cho nên có thể tiến nhanh trên đạo trình tu tập giải thoát. Như ngài Atisha có dạy “Tất cả các giáo pháp phải được thực hành cùng một lúc”
  Nền tảng của trí huệ là chánh kiến, mà chánh kiến thì gồm có 4 khía cạnh tư duy ” chánh kiến trong thờ tự, tôn kính, luận điểm, giải thoát”. Vậy thì nếu nói rằng một người tu, thầy tu đạo Phật mà có trí tuệ hay không thì trước hết xem họ có được cái nền tảng của trí tuệ không. Nếu ngay cả nền tảng của trí tuệ là chánh kiến mà họ cũng không có làm sao có được trí tuệ bát nhã nhà Phật, cũng giống như chưa chạm vào được cánh cổng chánh pháp thì làm sao có thể thẩm thấu được những gì bên trong cánh cổng ấy. Cho nên những ai mang danh là người tu đạo Phật có mấy mươi năm tuổi đạo hay hoà thượng, tiến sĩ… đi chăng nữa mà không có được chánh kiến nhà Phật thì cũng như người mới vừa bắt đầu học đạo. Vì đạo Phật trọng thực tế tâm linh chứ không phải ở năm tháng tu hành hay chức vị, giáo phẩm. Vì vậy con nghĩ rằng dù những ai là thượng toạ hay tiến sĩ Phật học… nhưng nếu tà kiến thì chúng con đủ tư cách để nhắc nhở, phê bình, chỉ trích…họ vì chúng con có được nền tảng của trí tuệ là chánh kiến đang ở trong ngôi nhà trí tuệ đạo Phật.
  Cầu nguyện cho chúng con có thể thấm đẫm được lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật thông qua vị Thầy. Om Ah Hum!
 10. Chánh Tri says:

  Đọc là tốt, giới thiệu cho người khác đọc nữa thì tốt hơn.

 11. Nguyễn Ngọc Sơn says:
  thưa thầy , một số bài thầy giảng liệu con có được phép chia sẻ , hoặc copy nội dung để đăng tải trong trang web khác được không ạ? . Nếu có gì không đúng quỹ đạo chánh pháp, xin thầy từ bi khai thị cho con . con xin cảm tạ ân đức của thầy ! Kính chúc thầy cô sức khỏe, trường thọ. Om ah hum !
  • Chánh Tri says:

   Được. Hãy nhờ Mật Tuệ Tri hướng dẫn thế nào cho hiệu quả. Trò nên nghe như vậy mà làm theo.

   • Dung Dana says:
    Dạ. Vâng. Thầy cho phép con in ra cho mẹ con đọc nữa vì con mở máy tính thì mẹ đọc nhanh mỏi mắt, chảy nước mắt. Còn qua các mạng xã hội con chia sẻ link bài giảng cho các bạn.
 12. Nguyễn Ngọc Sơn says:
  Con xin cảm tạ ân đức thầy đã hoan hỉ cho phép !
 13. Quốc Cường says:
  Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ. Con đã hiểu thêm 1 ít về Tánh không trong phật giáo.

  Con cám ơn Thầy

 14. Mật Mỹ Lạc says:
  Thưa Thầy,

  Con đã đọc xong bài giảng rồi thưa thầy.

  Om mani padme hum.

 15. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum
 16. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ đọc bài pháp này. Con cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho con hiểu được nền tảng của trí huệ là chánh kiến gồm có 4 khía cạnh tư duy (chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát). Trí tuệ Bát nhã được mô thức hóa gọi là “Tánh Không” gồm 3 quán niệm yếu tính (không trường tồn, không tự nhiên có, không tự độc lập).
  Chúng con thật sự rất may mắn được Thầy từ bi chỉ dạy pháp tu tiếp cận trí huệ tánh không dễ dàng mà không cần dụng công quá sức đó là “chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn”, cùng một lúc tích luỹ được cả hai bồ tư lương công đức và trí tuệ.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy! con hoan hỷ khi được đọc bài giảng này của Thầy. Qua những luận giải sâu sắc của Thầy, con được hiểu rõ hơn về phạm trù Tánh không, vốn là một vấn đề trừu tượng và khó hiểu với con trước đây. Thầy đã tóm gọn yếu nghĩa của Tánh không trong 3 yếu tính thật rõ ràng: ” (1) không trường tồn (sẽ bị hủy diệt) (2) không tự nhiên có ( do duyên khởi mà lập thành) (3) không tự độc lập (phụ thuộc lẫn nhau)”. Nhờ đó con hiểu được rằng Tánh Không là vấn đề cốt lõi đối với người tu đạo Phật, nhờ thực hành pháp liên quan đến Tánh Không mà hành giả có được ” đức huệ song tu”. Để quán niệm Tánh Không là một điều rất khó đối với những hành giả căn cơ còn chậm lụt như chúng con. Tuy nhiên học trò Mật Gia vô cùng may mắn vì đã được vị Thầy tuệ tri thức chỉ dạy cho pháp tu tiếp cận trí huệ Tánh Không bằng quán tưởng Bổn tôn- chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn với lòng sùng mộ. Pháp tu quán tưởng Bổn tôn mà Thầy từ bi truyền trao cho học trò là “tu pháp tích lũy công đức vô lượng. Kinh “Ấn phát triển năng lực của lòng sùng mộ” xác quyết rằng một lần chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn Quán Âm Bồ Tát, bằng công đức cúng dường vật phẩm linh thánh chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, lên 1000 vị thánh tăng trong suốt 100 kiếp”. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con được hiểu về Trí huệ Bát nhã trong đạo Phật. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
 18. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
 19. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy. con đọc bài viết. tiếp cận trí huệ bát nhã trong thiền quán bổn tôn. con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy sâu sắc cho chúng con hiểu. Con chào thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh giải thoát khỏi biển luân hồi.om maniPadme hum
 20. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.
  Om maniPadme hum
 21. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 22. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con qua bài viết này giúp con hiểu được nền tảng của trí huệ là chánh kiến với bốn khía cạnh tư duy: Chánh kiến trong thờ tự, Chánh kiến trong về tôn kính, Chánh kiến về luận điểm và Chánh kiến về giải thoát.

  Nhờ lời Thầy chỉ dạy giờ con hiểu thêm được ba yếu tính của Tánh không, bao gồm: (1) không trường tồn mãi; (2) Không tự sinh ra; (3) Không tự độc lập. Bên cạnh đó, giờ con hiểu thêm được pháp tu Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn với lòng sùng mộ sẽ giúp tích lũy và phát triển về cả công đức và trí huệ.

  Con cảm tạ ơn Thầy chỉ dạy ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 23. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 24. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi , con hoan hỷ với những lời khai thị của vị Thầy cho chúng con hiểu về Trí Huệ Bát Nhã .
  1. Chánh kiến về thờ tự.
  2. Chánh kiến trong tôn kính.
  3. Chánh kiến về luận điểm.
  4. Chánh kiến về giải thoát.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh được thắm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum!
 25. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Qua bài giảng con hiểu được, trí tuệ bát nhã được mô thức hoá gọi là tánh không mà khi hành giả đạo Phật giữ giới, trang bị đầy đủ chánh kiến, làm theo chánh kiến sẽ nhanh chóng tích tập nhiều công đức.

  Tuy nhiên để đạt đến trí tuệ tánh không hành giả phải thông qua pháp tu tiếp cận đó là Quán tưởng Bổn tôn.

  Quán tưởng Bổn tôn có nghĩa là chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ với lòng sùng mộ lúc đó hành giả cùng một lúc tích luỹ được hai bồ tư lương Trí huệ và Công đức thì lúc này hành giả đạo Phật sẽ có tốc độ tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn những chỉ dạy của thầy
 27. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 28. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã được đọc bài giảng luận Pháp nhũ của Thầy rồi thưa Thầy
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết quý báu lợi lạc này ạ
  Con thành tâm Đảnh Lễ tạ ơn vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện Thầy cô có được thật nhiều sức khỏe trụ thế lâu dài vì sự nghiệp Hoằng dương Phật Pháp hoá độ chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 29. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 30. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi, con cầu nguyện cho Thầy luôn luôn mạnh khỏe.
  Cầu nguyện cho nổi đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho mẹ của con là bà Trần Thị Liếu mong bà mau khỏi bệnh duyên.
  Om mani padme hum.

 31. dohoangchinh says:

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Om mani padme hum!

 32. Kính bạch Thầy!

  Qua bài viết con hiểu được rằng nền tảng của trí huệ là chánh kiến (gồm 4 khía cạnh: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm dựa trên nền tảng luận cứ Phật gia, chánh kiến về giải thoát). Con cũng hiểu được chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn với lòng sùng mộ là phương tiện tiếp cận tánh không, tích lũy cùng lúc trí huệ và công đức.

  Con hoan hỷ với những gì học được. Cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe  và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 33. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng ạ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 34. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 35. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Còn cảm tạ Thầy đã chỉ dạy con biết 4 chánh kiến của người tu chân chính. 3 tính chất của Tánh không.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 36. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ. Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con rất hoan hỷ khi được Thầy chỉ dạy cho chúng con thêm một pháp tu ” chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn Tôn với lòng sùng mộ ” tuy đơn giản nhưng lợi lạc thì vô cùng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp soi rọi khắp muôn lơi.

  Om many padme hum.

 38. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài “Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn” của Thầy. Yếu tính giác ngộ tối quan trọng là Trí Huệ. Đức Phật khẳng định trong kinh “Bát đại nhân giác” là “Duy tuệ thị nghiệp”, có nghĩa là trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu Phật. Nền tảng của trí huệ là chánh kiến (Chánh kiến trong thời tự, Chánh kiến về tôn kính, Chánh kiến về luận điểm, Chánh kiến về giải thoát). Người tu đầy đủ chánh kiến sẽ dần dần đạt đến trí huệ theo từng bậc khác nhau. Trí huệ Bát nhã được mô thức hóa gọi là “Tánh không”. Mật thừa có pháp tu tiếp cận trí huệ tánh không dễ dàng mà không cần dụng công quá sức. Mô thức tâm linh này được gọi là “Quán tưởng Bổn tôn”, đây là pháp tu tích lũy công đức vô lượng. Con rất hoan hỷ khi kinh “Ân phát triển năng lực của lòng sùng mộ” xác quyết rằng một lần chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn Quan Âm  Bồ Tát, bằng công đức cúng dường vật phẩm linh thánh chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, lên 1000 vị thánh tăng trong suốt 100 kiếp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 39. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài 13,14 “Giáo Pháp đúng, phương pháp sai” ạ
  Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc.
  Qua bài giảng của Thầy con hiểu được Bồ Đề tâm định quán là một tu Pháp thiền động bao gồm chỉ quán song hành. Trước đây, con chưa từng được tiếp cận với giáo Pháp một cách chuyên sâu như vậy, do đó, khi nói đến thiền, con chỉ hiểu đơn giản là hành giả ngồi kiết già trong không gian linh thánh và quán chiếu đề mục nào đó để định tâm. Hôm nay đọc bài viết này, qua những giảng luận của Thầy con cảm thấy rằng tu Pháp Bồ đề tâm định quán thật vô cùng phù hợp với hành giả có đời sống cư sĩ như chúng con, dù rằng chúng con vẫn sinh hoạt như một người bình thường, thậm chí là bận rộn, tất bật với thế sự, nhưng vẫn được thực hành Pháp không gián đoạn bằng mô thức tâm linh cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày. Chính vì vậy, dù trong trạng thái động nhưng tâm không hề sao nhãng, vì thế mà giữ được bản chất cốt lõi của “thiền”. Người tu Phật đều mong muốn đạt đến trạng thái tĩnh thức tuyệt đối, qua đây con càng hiểu rõ hơn vì sao thành tựu giả Dilgo Khentse lại gọi tu pháp này là phương tiện tiếp cận giác ngộ.
  Cũng qua bài viết này, con hiểu rằng Bổn Tôn là biểu trưng của trí huệ tánh không, do đó chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn Tôn là một tu Pháp tiếp cận tánh không. Không chỉ vậy, thiền quán Bổn Tôn ngoài phương diện tích lũy trí huệ, còn là một tu Pháp tích lũy công đức vô lượng như trong kinh “Ấn phát triển năng lực của lòng sùng mộ” đã xác quyết rằng một lần chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn Quan Âm Bồ Tát, bằng công đức cúng dường vật phẩm linh thánh chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, lên 1000 vị thánh tăng, trong suốt 100 kiếp, thật không thể nghĩ bàn.
  Mỗi ngày trôi qua được tiếp cận với những kiến thức Phật học mới cao diệu, con lại càng cảm niệm ơn phước lớn lao được làm học trò của Thầy. Nhờ ơn Thầy chỉ dạy, con hiểu đươc phương pháp đúng sẽ đưa người hành giả tiến tu nhanh trên đạo trình giải thoát thay vì phải vất vả làm công quả, từ thiện, phóng sanh… như những chiêu trò mà tà sư bày ra, kết cục cũng không thể khai mở được trí huệ mà đoạn trừ vô minh, vốn là gốc rễ của khổ đau luân hồi.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
  ​Om Mani Padme Hum.

 40. Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con một pháp tu thiền quán thánh trướng bốn tôn

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 41. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài giảng “Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn” trong chuỗi bài Giáo pháp đúng, phương pháp sai.

  Ở những loạt bài trước, Thầy đã cho con tiếp cận dần với những khái niệm, hiểu biết về tính xả ly và Bồ đề tâm. Đến bài giảng này, con rất hứng thú khi được hiểu về yếu tính giác ngộ tối quan trọng là Trí huệ bát nhã. Bài giảng cho con hiểu nền tảng trí huệ là chánh kiến, trong đó có 4 khía cạnh tư duy: Chánh kiến trong thờ tự (Quy Y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật); chánh kiến về tôn kính (Thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính); chánh kiến về luận điểm và chánh kiến về giải thoát. Bên cạnh đó, theo bài giảng con đã được hiểu Trí tuệ bát nhã được mô thức hóa gọi là “Tánh không”. Yếu nghĩa tóm gọn của Tánh không là: (1). Không trường tồn. (2). Không tự nhiên có. (3). Không tự độc lập. Khi người tu quán niệm 3 yếu tính trên thì được gọi là quán niệm Tánh không và Tánh không gồm 16 đề mục để quán chiếu, gọi là thiền quán Tánh không. Chắc hẳn những người mới tiếp xúc với đạo Phật như con đều có chung suy nghĩ rằng Tánh không là gì đó cao siêu, xa vời, khó hiểu và phải tu tập lâu năm lắm mới có thể hiểu và thực hành được. Chính quan điểm đó góp phần vào cách nhìn nhận rằng đạo Phật là xa thực tế. May mắn cho người tu là trong Mật thừa có pháp tu tiếp cận trí tuệ tánh không dễ dàng mà không cần dụng công quá sức. Mô thức tâm linh quán tưởng Bổn tôn này đang được thực hành Mật gia Song Nguyễn là quán tưởng Bổn tôn Quan Âm Tứ Thủ. Điều tuyệt vời đây là pháp tu tích lũy công đức vô lượng. Theo đó, Kinh “Ấn phát triển năng lực của lòng sùng mộ” xác quyết rằng một lần chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn Quan Âm Bồ Tát, bằng công đức cúng dường vật phẩm linh thánh chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, lên 1000 vị thánh tăng trong suốt 100 kiếp.

  Con hoan hỷ khi biết  với một pháp tu đơn giản như vậy, không phải dụng nhiều công sức mà người tu có thể có được hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con bài giảng pháp hữu ích.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 42. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con biết được về nền tảng của trí huệ là chánh kiến. Chánh kiến có 4 khía cạnh tư duy:

  Chánh kiến trong thờ tự ( Quy y không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật )

  Chánh kiến trong tôn kính ( Thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính )

  Chánh kiến về luận điểm, tức là luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như “Tứ niệm xứ”,  “Tứ pháp ấn”, “ Tứ y cứ”.

  Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, phương pháp diệt khổ, cảnh giới thoát khổ ( Tứ diệu đế )

  Người tu có đầy đủ chánh kiến sẽ dần đạt đến trí huệ theo từng tầng bậc khác nhau. Người tu không có chánh kiến xem như xây nhà trên cát.

  Trí huệ bát nhã được mô thức được gọi là “Tánh không”. Khi hành giả đạo Phật giữ giới,trang bị đầy đủ chánh kiến ( lý sự viên dung ) sẽ tích tập công đức nhanh chóng. Như lời dạy của Thầy trong bài: “Tuy nhiên để quán niệm tánh không chẳng đơn giản chút nào vì có đến 16 đề mục tánh không. May mắn thay cho người tu chúng ta là trong pháp tu Mật thừa có pháp tu tiếp cận trí huệ tánh không dễ dang mà không cần dụng công quá sức. Mô thức tâm linh này gọi là “ Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn”.

  Nhờ quán tưởng thánh tướng Bổn tôn mà  hành giả có thể cùng một lúc tích lũy được cả hai bồ tư lương về cảnh Phật là CÔNG ĐỨC và TRÍ HUỆ. Tuy nhiên khi ở thiền pháp này cần ghi nhớ “CHIÊM NGƯỠNG THÁNH TƯỚNG BỔN TÔN VỚI LÒNG SÙNG MỘ.”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 43. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc lại bài viết “Giáo pháp đúng phương pháp sai bài 14: Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn”. Con hoan hỷ cảm tạ bài viết này của Thầy!
  Qua bài viết này, con được “ôn lại” về yếu tính “tánh không” hay còn gọi là “trí huệ Bát nhã”, là một trong 3 yếu tính giác ngộ bên cạnh xả ly và bồ đề tâm. Trong 3 yếu tính giác ngộ này thì trí huệ là quan trọng nhất, là đạo nghiệp của người tu, tạo nên “chất” khác biệt khiến đạo Phật siêu việt hơn các đạo khác, giúp người tu giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

  Nền tảng của trí huệ là chánh kiến, đã được Thầy chỉ ra 4 khía cạnh tư duy: 1/ chánh kiến trong thờ tự, 2/ chánh kiến về tôn kính, 3/ chánh kiến trong luận điểm, 4/ chánh kiến về giải thoát. Con hoan hỷ vì nhờ phương tiện trí huệ của vị Thầy thông qua căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com, chúng con được tiếp cận với chánh kiến hằng ngày xoay quanh cả 4 khía cạnh tư duy trên. Thầy đã giúp chúng con bồi đắp nền móng chánh kiến vững chắc cho lâu đài trí huệ bằng tu pháp “chánh kiến quang minh tam muội”. Song song đó, tu pháp “Bổn tôn thiền quán Đà la ni ngũ thứ đệ” sẽ giúp chúng con xây dựng lâu đài trí huệ từng cấp bậc tương ứng với 5 tầng thiền quán. Tựu trung con cảm niệm phương pháp sư phạm lớp lang thứ tự và hết sức khoa học của Thầy. Các tu pháp Thầy phát kiến đều trang bị trước cho chúng con từng bước, từng bước đầy đủ “nguyên vật liệu” cần thiết gồm công đức và trí huệ để chúng con xây dựng lâu đài giác ngộ, một cách tinh gọn nhất, đơn giản dễ dàng nhất!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con thấy được tính học thuật hết sức bài bản, khoa học của Mật gia Song Nguyễn. Chúng con từ người bình thường nhưng nhờ có phương pháp mà Thầy chỉ dạy nên có thể trở thành bậc phi thường!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô!

  Om mani padme hum!

 44.  

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con được hiểu thêm về một trong 3 kiềng đưa người tu cập bến bờ giải thoát là trí huệ bát nhã (được mô thức hoá gọi là “Tánh không”). Trong đó, nền tảng của trí huệ là chánh kiến, bao gồm chánh kiến luận điểm, chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính và chánh kiến giải thoát. Nhờ được trang bị chánh kiến nên người tu dần đạt đến trí huệ theo từng tầng bậc khác nhau. Cũng nhờ được trang bị chánh kiến mà người tu biết xả ly những gì đáng xả ly và tu những pháp đáng tu và biết thực hành bồ đề tâm, góp phần xây dựng toà lâu đài giác ngộ được thành công. Với người tu sơ cơ, bàn đến tánh không có phần xa vời, chưa nói đến tiếp cận trí huệ tánh không. Bởi vậy, thông qua tu pháp thiền quán Bổn Tôn với lòng sùng mộ là qua một hành vi chiêm ngưỡng thánh tướng của Bổn Tôn (dưới dạng hình ảnh – chất thể) chuyển sang vô chất thể (Bổn Tôn là biểu trưng cho Tánh không) người tu vừa được tiếp cận trí huệ tánh không vừa được tích luỹ trí huệ vừa tích luỹ công đức vô lượng. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về Trí huệ bát nhã, được mô thức hóa gọi là Tánh Không. Trước đây, con rất mơ hồ về Tánh Không – một trong 3 yếu tính để đạt Giác ngộ Giải Thoát. Nay ơn phước con được đọc bài Pháp quý báu của vị Thầy, con đã được lĩnh hội thêm tri kiến về Tánh Không. Con xin cảm tạ ân đức của Thầy ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con được biết đến và hiểu về Trí huệ bát nhã. Nền tảng của trí tuệ là chánh kiến bao gồm 4 khía cạnh tư duy, đó là: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát.

  Trí huệ bát nhã được mô thức hóa, gọi là Tánh không, gồm 3 yếu tính, đó là không trường tồn, không tự nhiên có, không độc lập. Nhờ thực hành tu tập liên quan đến Tánh không mà chúng ta tích lũy được công đức và trí tuệ.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 47. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Bài viết đã cho chúng con thêm một tầng sâu hơn nữa về yếu tố giác ngộ là “Trí huệ bát nhã”. Đây là điều đặc biệt để cho Đạo Phật trở thành xuất thế gian và đi vào con đường trung đạo. Để có được Trí tuệ bát nhã thì chúng con cần phải được trang bị nền tảng là chánh kiến. Chánh kiến bao gồm:

  1/ Chánh kiến trong thờ tự.

  2/ Chánh kiến về tôn kính

  3/Chánh kiến về luận điểm.

  4/Chánh kiến về giải thoát

  Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo ra lâu dài Duy Ma Cật là trang mạng Chanhtuduy.com và chúng con được cho phép đọc, comment trên đó để thực hành hay được diễn tập pháp tu “Chánh kiến quang minh tam muội” mỗi ngày. Vừa để tích tập công đức, vừa để xây đắp nền tảng chánh kiến ngày càng vững chắc để chuẩn bị cho lâu đài giác ngộ. Đồng thời kết hợp với Tánh không thông qua 16 đề mục quán chiếu và  Quán tưởng Bổn Tôn hay còn gọi là “Bổn Tôn thiền quán Đà la ni ngũ thứ đệ” sẽ làm cho lâu đài giác ngộ của chúng con thêm vững chắc. Nếu không có nền tảng chánh kiến  thì coi như xây lâu đài giác ngộ trên cát. Như một số không nhỏ những vị tăng sĩ như hiện nay, không có nền tảng chánh kiến dù có tuổi hạ cao hay giáo phẩm nên thay vì hướng dẫn chánh kiến cho mọi người lại toàn reo rắc tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chắt lọc tinh túy từ giáo pháp để chúng con với căn cơ chậm lụt vẫn có thể diễn tập, thực hành một cách tự nhiên để “tăng trưởng căn trí tuệ “và cùng một lúc “tu những pháp đáng tu” như lời của Ngài Atisha đã dạy “Tất cả các pháp cần phải thực hành cùng một lúc”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh được uống tinh túy Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !

 49. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai (Tiếp cận trí tuệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn) mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho con hiểu được rằng, chỉ có “trí tuệ” mới là đạo nghiệp của người tu đạo Phật. Do vậy chỉ có Trí tuệ Bát nhã mới lộ xuất mô thức tu pháp tận diệt gốc rễ vô minh mà đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
  Để có được trí tuệ thì người tu Phật phải có Chánh kiến từ 4 nền tảng:
  1) Chánh kiến trong thờ tự .
  2) Chánh kiến trong tôn kính.
  3) Chánh kiến về luận điểm.
  4) Chánh kiến về giải thoát.
  Đặc biệt người tu Mật Thừa có pháp tu tiếp cận Trí Huệ (Tánh không ) được dễ dàng mà không cần dụng công quá sức, đó là “Quán tưởng Bổn Tôn”. Và ban đầu thì hành giả quán tưởng bằng nhục nhãn, về sau khi trình độ tâm trí và lòng sùng một đủ đầy, có thể quán tưởng Bổn Tôn bằng tâm trí (tâm nhãn). Vì thế ma hành giã nhanh tích tập được hai bồ tư lương “công đức và trí tuệ” và được lý sự viên dung, còn gọi là chỉ quán song hành. Cho nên đây chính là lời giải thích vì sao Mật Thừa có tiếp độ tiến tu nhanh hơn Hiển giáo Đại thừa cả MỘT A TĂNG KỲ KIẾP.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 50. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, chánh kiến là nền tảng  giúp người tu dần dần đạt đến trí tuệ, đạo Phật là đạo “Duy tuệ thị nghiệp”  có nghĩa là trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu Phật. Trí tuệ Bát nhã lộ xuất mô thức tu pháp tận diệt  gốc rễ  vô minh. Trí tuệ Bát nhã được mô thức hóa gọi là “Tánh không”. Tánh không  là cốt lõi giúp người tu để  diệt khổ, những tu pháp liên quan đến Tánh không được gọi là tu huệ, những gì không liên quan đến Tánh không được gọi là tu phước. Ở đạo Phật bao gồm cả hai gọi là “phước huệ song tu”.

  Trong Mật thừa có pháp tu quán tưởng Bổn tôn giúp người tu tiếp cận đến trí tuệ tánh không dễ dàng mà không cần dụng công quá sức. Quán tưởng Bổn tôn sẽ giúp cho người tu tiếp cận Tánh không bằng sự đơn giản là chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn với lòng sùng mộ, vì Bổn tôn là biểu trưng của Tánh không. Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn là pháp thiền chỉ quán song hành giúp người tu tích lũy được nhanh chóng hai bồ tư lương công đức và trí tuệ sẽ được nhanh chóng tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ” Bài 14: Giáo pháp đúng , phương pháp sai (Tiếp cận trí huệ bát nhã trong thiền quán bổn tôn)” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải, khai thị cho con về Trí Huệ Bát Nhã, mô thức tâm linh Quán tưởng Bổn tôn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 52. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “ Giáo pháp đúng phương pháp sai bài 14 : Tiếp cận trí tuệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn”. Qua bài viết con hiểu rằng “ Duy tuệ thị nghiệp “ có nghĩa là trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu Phật và trí tuệ Bát nhã là  tu pháp tận diệt gốc rễ vô minh, đạt đến cứu cánh Niết Bàn, và nền tảng của trí tuệ là chánh kiến có 4 khía cạnh tư duy : 1) chánh kiến trong thờ tự 2 ) chánh kiến về tôn kính 3 ) chánh kiến trong luận điểm 4) chánh kiến về giải thoát . Và trí tuệ Bát nhã được mô thức hoá gọi là “ tánh không”, và trong Mật Thừa có pháp tu tiếp cận Trí Huệ Tánh không dễ dàng mà không cần dụng công quá sức, đó là “ Quán tưởng Bổn Tôn “ hay gọi là “ Bổn Tôn thiền quán Đà la ni ngữ thứ đệ “ và qua tu pháp thiền quán Bổn Tôn với lòng sùng mộ thì người tu có thể tiếp cận trí tuệ tính không vừa được tích luỹ công đức và trí tuệ một cách nhanh chóng là đó là “ lời giải thích vì sao Mật thừa có tốc độ tiến tu nhanh hơn Hiển giáo Đại thừa cả MỘT A TĂNG KỲ KIẾP “. Qua đó con cảm thấy chúng con quá đỗi may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy và nhờ vào phương pháp sư phạm của vị Thầy mà ngày ngày chúng con đều có thể tích luỹ công đức và tích tuệ để từ đó có được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy.Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hanh phúc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ah Hùm

 53. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài 14:Giáo pháp đúng ,phương pháp sai ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn Tôn )

  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn đức của Thầy đã khai thị cho chúng con về trí tuệ bát nhã cũng như lợi lạc của tu pháp và con biết được nghĩa của trí tuệ Bát nhã được mô thức hoá gọi là Tánh Không trong 3 yếu tính thật rõ ràng (1) không trường tông ( sẽ bị huỷ diệt )  (2) không tự nhiên có ( do duyên khởi mà lập thành )  (3) không tự độc lập ( phụ thuộc lẫn nhau ) nhờ đó con hiểu được rằng quán niệm   Tánh Không là vấn đề cốt lõi đối với người tu muốn diệt khổ và nhờ có thực hành Pháp liên quan đến Tánh Không mà hành giả có được “đức huệ song tu ”

  Nhờ có sự chỉ dạy của Thầy mà chúng con được biết về một pháp tu tiếp cận trí huệ ,Tánh Không đó là ” chiêm ngưỡng thánh Tướng Bổn Tôn ” là cùng một lúc tích luỹ được cả hai bồ tư lương  về cảnh Phật là  ” công đức và trí tuệ ”

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành

  Om mani padme hum

 54. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này và hiểu rằng nền tảng của trí huệ là chánh kiến. Chánh kiến có 4 khía cạnh tư duy:

  1/ Chánh kiến trong thờ tự  (Quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật).

  2/ Chánh kiến về tôn kính (Thờ những bậc đáng thờ, Kính những người đáng kính).

  3/ Chánh kiến về luận điểm, tức là luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như “ Tứ niệm xứ” , “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”

  4/ Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế).

  Trí tuệ Bát nhã được mô thức hóa gọi là “Tánh Không”, có nghĩa là không có tự tánh trong mọi hiện tượng, sự vật, con người. Mật thừa có pháp tu tiếp cận trí huệ tánh không dễ dàng mà không cần dụng công quá sức. Mô thức tâm linh này được gọi là “Quán tưởng Bổn tôn”, cùng một lúc tích luỹ được cả hai bồ tư lương về cảnh Phật là công đức và trí tuệ, điều cần ghi nhớ là chiêm ngưỡng, quán tưởng thánh tướng Bổn Tôn với lòng sùng mộ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con và chỉ cho chúng con pháp tu vô cùng đơn giản mà hiệu quả, giúp con hiểu hơn về pháp tu của Mật thừa, không còn nỗi mặc cảm lo sợ rằng mình chậm lụt khó có thể tiếp cận với trí huệ nhà Phật. 

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum. 

 55. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài 14 : GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP SAI  ( TIẾP CẬN TRÍ HUỆ BÁT NHÃ TRONG THIỀN QUÁN BỔN TÔN)  của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã luận giải và phân tích sâu sắc về ” giáo pháp đúng ,phương pháp sai ” dựa theo thánh giáo lượng nhà Phật. Tuy nhiên đó chỉ mới là pháp tu về tính ” xả ly ”  và ” bồ đề tâm ” , còn bây giờ Thầy từ bi giảng giải cho chúng con hiểu thêm về ” trí huệ ” .

  Qua bài pháp ,chúng con được hiểu thế nào ? là trí huệ và phương cách để tiếp cận trí huệ Bát nhã .Nền tảng của trí huệ là chánh kiến ,gồm 4 khía cạnh : chánh kiến thờ tự ,chánh kiến tôn kính , chánh kiến luận điểm , chánh kiến giải thoát. Người tu phải trang bị đầy đủ chánh kiến thì dần dần đạt được trí huệ , còn nếu như không có chánh kiến , tu Phật mà lại thờ Thiên , Thần , Quỹ , Vật ,thì cho dù có tu bao lâu chăng nữa, cũng như ” con dã tràng xe cát Biển Đông ” ,đó chỉ là ” phước họa song tu ” .

  Khi hành giả tu Phật theo đúng quỹ đạo chánh kiến sẽ tích tập được nhiều công đức, là tích lũy được cả hai bồ tư lương về cảnh Phật là ” Công đức và Trí huệ ” .Trí huệ Bát nhã được mô thức hóa bởi 3 yếu tính của tánh không : không trường tồn mãi , không tự sinh ra , không tự độc lập .Đối với Mật gia Song Nguyễn, chúng con tu tập theo dòng phái Pháp hệ Quán Thế Âm ,nên chúng con ,dưới sự dẫn dắt của Thầy, được phép chiêm ngưỡng Thánh tướng Bổn tôn với lòng sùng mộ chân thành thì mới đạt được công đức và trí huệ .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu và thân tâm an lạc. Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh.

  Con cầu cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn trong hiện tại và hanh thông ở tương lai.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 56. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được phương pháp “tiếp cận trí tuệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn”. Qua bài viết, con hiểu rằng tôn chỉ của đạo Phật là “Duy tuệ thị nghiệp”. Vì trí tuệ hay trí tuệ Bát nhã là một trong 3 yếu tính giác ngộ, còn được mô thức hóa gọi là tánh không, và có được trí tuệ nghĩa là có được nền tảng vững chắc để xây ngôi nhà giác ngộ. Để thực hiện quán niệm về tánh không quả thực không dễ chút nào với căn cơ thấp và cuộc sống bận rộn hiện tại của chúng con. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi tạo ra phương thiện thiện xảo là “chiêm ngưỡn thánh tướng Bổn tôn với lòng sùng mộ”, giúp chúng con cùng lúc tích lũy được hai bồ tư lương Công đức và Trí tuệ. Đây cũng là minh chứng vì sao “Mật thừa có tốc độ tiến tu nhanh hơn Hiển giáo Đại thừa cả một A tang kỳ kiếp” và có được theo học một vị Thầy chân chính cũng như tìm được một viên ngọc Như ý. Vì ngài là người “Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng” và “truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoàng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 58. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con hiểu rõ thêm về yếu tính giác ngộ tối quan trọng là trí huệ và nền tảng của trí huệ bao gồm bốn khía cạnh tư duy: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm và chánh kiến về giải thoát. Theo đó, người tu đầy đủ chánh kiến sẽ dần đạt đến trí huệ theo tầng bậc khác nhau. Có thể thấy rất nhiều Phật tử cho dù dành nhiều năm đến chùa song hoàn toàn xa lạ với những khía cạnh tư duy chánh kiến của đạo Phật. Về cơ bản, họ xa lạ với chính mục đích cốt lõi của người Phật tử là muốn diệt khổ mà ngược lại, mong muốn được có thêm phước, gián tiếp rơi vào những nỗi khổ thế gian (cầu bất đắc khổ) và uổng phí thời gian chỉ để kéo dài mãi vòng tròn bất tận trong luân hồi. Qua đó con càng thêm cảm niệm ơn phước khi chúng con được Thầy trang bị nền tảng chánh kiến vững chắc, qua việc đọc bài, nghe giảng, thực hành trong đời sống thường nhật (lý sự viên dung), chúng con được tích tập một lúc hai bồ tư lương công đức và trí huệ nhanh chóng; nhờ vậy đạt được ba mục tiêu: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Kính Bạch Thầy

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi trí tuệ ban cho chúng con bài pháp quý báu luận giảng cho chúng con hiểu được “Nền tảng chánh kiến ” chánh kiến thờ tự,chánh kiến tôn kính  chánh kiến luận điểm chánh kiến giải thoát dựa trên tôn chỉ Đức phật “Duy tuệ thị nghiệp

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 60. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết : ” Giáo Pháp Đúng , Phương Pháp sai (TIẾP CẬN TRÍ HUỆ BÁT NHÃ TRONG THIỀN QUÁN QUÁN BỔN TÔN ) của vị Thầy rồi ạ .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu rõ hơn về yếu tính giác ngộ và tầm quan trọng trong nền tảng của trí huệ là chánh kiến.Chánh kiến có 4 khía cạnh là tư duy : (1 )Chánh Kiến trong thờ tự (2) Chánh Kiến về tôn kính (3) Chánh Kiến về luận điểm (4) Chánh Kiến về giải thoát. Như vậy người tu đầy đủ chánh kiến sẽ dần đạt đến trí huệ theo từng bậc khác nhau .Còn nếu như không có chánh kiến người tu phật mà vẫn thờ thiên thần địa quỷ thì chẳng khác nào xây nhà trên cát .Và uổng phí thời gian tu tập mà chẳng đạt kết quả gì và mãi vẫn chìm sâu trong bể khổ luân hồi.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng một nền tảng chánh kiến vững chắc thông qua các bài viết bài giảng trên trang Chánhtuduy. com để chúng con áp dụng vào cuộc sống hàng ngày theo quy trình văn tư tu mỗi ngày và từ đó chúng con được chuyển hóa tâm thức theo đúng quỹ đạo chánh pháp .Và đồng thời tích tập được 2 bồ tư lương công đức và trí tuệ, nhanh chóng tiến về thành phố giải thoát.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vi lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tâm nguyện hoạt dụng bồ đề tâm của vị Thầy trên Đất Nước Thụy Điển được thành công tốt đẹp .Không gây chướng ngại vật bởi loài người và không phải loài người.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu sâu sắc hơn rằng “Duy tuệ thị nghiệp” tức là trí huệ mới là đạo nghiệp của người tu Phật. Và nền tảng của trí huệ là chánh kiến (chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát). Người tu mà không có chánh kiến như xây nhà trên cát và gặp phải “phước hoạ song tu”. Trí huệ bát nhã được mô thức hoá gọi là “Tánh không” là cốt lõi thực sự đối với người tu muốn diệt khổ. Thật may mắn cho chúng con là trong Mật thừa có pháp tu tiếp cận trí huệ tánh không dễ dàng là “Quán tưởng Bổn tôn”. Khi thiền quán Bổn tôn với lòng sùng mộ thì chúng con có thể tích luỹ trí tuệ và công đức vô lượng.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 62. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 63. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi ) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết.

  Con cám ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum .

 65. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỉ khi được đọc bài viết này ạ

  Con hiểu tầm quan trọng của trí tuệ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy

 66. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 67. Mật Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Nguyên Minh đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chung sanh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 68. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài 14 :Giáo Pháp Đúng,Phương Pháp Sai .

  Con Kính Chúc Thầy Cô công đức viên mãn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status