Sep 19, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 32 Comments

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” từ 1- 10, trội lên tính “Xả ly” về những tu pháp đã nêu nhằm tránh tình trạng “giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Những quan kiến trình bày từ bài 11-13 nổi bật yếu tính “Bồ đề tâm” (“Chub sem” là Tạng ngữ, “Bodhicitta” là Phạn ngữ) với những luận giải về mô thức hoạt động tâm linh tương ưng. Tuy vậy, vẫn chưa trọn vẹn, chưa toàn diện nếu thiếu một yếu tính giác ngộ tối quan trọng: TRÍ HUỆ (còn gọi là Trí tuệ).

Cần hiểu rằng trí huệ cũng có những tầng bậc khác nhau. Tu sĩ ngoại đạo cũng có trí huệ nhưng đó là trí huệ thế gian. Bao nhiêu đạo pháp chính thống là bấy nhiêu trí huệ nhưng đều rơi vào 2 cực đoan: (1) chấp thường (2) chấp đoạn. Riêng đạo Phật phá bỏ 2 biên kiến này, đi vào con đường Trung đạo xuất thế gian, gọi là TRÍ HUỆ BÁT NHÃ.

Đạo Phật phá bỏ 2 biên kiến này, đi vào con đường Trung đạo xuất thế gian, gọi là TRÍ HUỆ BÁT NHÃ.

Đức Phật từng khẳng trong kinh “Bát đại nhân giác” (Tám nguyên nhân tối thượng để giác ngộ) là “Duy tuệ thị nghiệp”, có nghĩa là trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu Phật. Trí tuệ Bát nhã lộ xuất mô thức tu pháp tận diệt gốc rễ vô minh, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Do vậy, Quán Âm Bồ tát tuyên thuyết: “Chư Phật ba đời cũng y vào Trí huệ Bát nhã Ba la mật đa mà thành tựu Chánh đẳng Chánh giác”.

Thế nào là trí huệ bát nhã, tu pháp nào để tiếp cận? Viết đến đây tôi nhớ lại một câu chuyện trong giai thoại thiền. Một hôm nhà sư trẻ ngồi đăm chiêu ở bìa rừng để quán đề mục Đất. Sự tinh tấn của sư khiến cho Thiên Đế ngưỡng mộ, nên hiện xuống đảnh lễ và thỉnh cầu: “Sư còn trẻ mà chí nguyện kiên cường, hãy cho tôi biết, ngài đang cần gì để tôi giúp đở vì tôi là có nhiều thần thông cõi trời! Ngài cần tăng phòng, tinh xá, thức ăn, đồ uống tuyệt hảo, tôi xin hoan hỷ cúng dường”. Vị sư trẻ lắc đầu mà rằng: “Tôi cần một thứ mà ngài không thể cúng dường được dù là thần thông quảng đại!”. Thiên đế ngạc nhiên và yêu cầu nhà sư cho biết. Sư mĩm cười từ tốn: “Cái tôi cần nhất là trí tuệ Bát nhã, ngài có thể cúng dường không?”. Vị vua trời Tam thập tam (Thiên đế) vội bay về trời, không dám bàn luận thêm…

Nền tảng của trí huệ là chánh kiến. Chánh kiến có 4 khía cạnh tư duy:

1/ Chánh kiến trong thờ tự  (Quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật).

2/ Chánh kiến về tôn kính (Thờ những bậc đáng thờ, Kính những người đáng kính).

2/ Chánh kiến về tôn kính (Thờ những bậc đáng thờ, Kính những người đáng kính).

3/ Chánh kiến về luận điểm, tức là luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như “ Tứ niệm xứ” (quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã), “tứ pháp ấn” ( chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh), “tứ y cứ” (y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y kinh liễu nghĩa …)

4/ Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế).

4/ Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế).

Người tu đầy đủ chánh kiến sẽ dần dần đạt đến trí huệ theo từng tầng bậc khác nhau. Người tu không có chánh kiến xem như xây nhà trên cát. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao tu lâu năm mà vẫn như mới bước vào cổng đạo, chẳng hiểu gì về giáo điển, giáo pháp. Thí dụ: Tin Phật là đấng toàn giác, tối thượng mà vẫn cầu viện Quỷ, Thần, Tiên, Thiên. Hiểu được “thất thánh tài” là giá trị cao quý mà vẫn khệ nệ rinh ông Thần tài về thờ cúng, rồi xảo biện rằng “Có thực mới vực được đạo”! Đây là trường hợp gọi là “phước họa song tu”, chứ không phải “phước huệ song tu”.

“phước họa song tu”

Trí tuệ Bát nhã được mô thức hóa gọi là “Tánh Không”, có nghĩa là không có tự tánh trong mọi hiện tượng, sự vật, con người. Có thể tóm gọn yếu nghĩa như sau: (1) không trường tồn (sẽ bị hủy diệt) (2) không tự nhiên có ( do duyên khởi mà lập thành) (3)  không tự độc lập (phụ thuộc lẫn nhau). Quán niệm 3 yếu tính ấy gọi là quán niệm Tánh Không. Tánh Không gồm 16 đề mục để quán chiếu, gọi là thiền quán Tánh Không.

Tánh không là cốt lõi thực sự đối với người tu muốn diệt khổ. Những tu pháp liên quan đến Tánh Không người ta gọi là tu huệ, những gì không liên quan đến Tánh Không gọi là tu phước. Trên thực tế tâm linh, đạo Phật bao hàm cả hai gọi là “phước huệ song tu”. Thực chất phải dùng đúng cụm từ là “đức huệ song tu” mới chính xác. Bởi lẽ ai cũng có thể làm phước, và nhiều đạo làm phước, cho đến nỗi người ta gọi nữ tu Công giáo là Dì Phước! Song, không phải ai cũng có thể tu đức, tức là tích tập công đức vốn là sự nỗ lực tâm linh của tu pháp hẳn hoi trong đạo Phật

Khi hành giả đạo Phật giữ giới, trang bị đầy đủ chánh kiến, làm theo chánh kiến (lý sự viên dung) sẽ tích tập công đức nhanh chóng. Tuy nhiên, để quán niệm tánh không, chẳng phải đơn giản chút nào vì có đến 16 đề mục tánh không. May mắn cho người tu chúng ta là trong Mật thừa có pháp tu tiếp cận trí huệ tánh không dễ dàng mà không cần dụng công quá sức. Mô thức tâm linh này được gọi là “Quán tưởng Bổn tôn”, sau đây là luận giải:

Quán tưởng Bổn tôn nên hiểu đơn giản là chiêm ngưỡng thánh tướng  bất kỳ vị Phật, Bồ tát nào mà hành giả được chọn, có thể là ảnh, tượng vật thể bên ngoài, hoặc linh ảnh trong tâm trí ( Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Văn Thù Sư Lợi, Kim Cang Tát Đỏa). Ở Mật gia Song Nguyễn theo Pháp hệ Quán Thế Âm nên quán tưởng Bổn tôn là Quán Âm Tứ Thủ.

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Bổn tôn tuy là ảnh, tượng vật thể nhưng là biểu trưng cho tánh không. Do vậy, chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn (thiền quán Bổn tôn bên ngoài) tức là tiếp cận tánh không bằng tu pháp đơn giản như vậy. Đây gọi là chỉ quán song hành! Muốn tìm hiểu chi tiết, mời quý bạn đọc xem sách “Một đời người một câu thần chú”, hoặc bài “Hưng vận tâm thức” trong trang mạng Chanhtuduy.com này! Ban đầu hành giả quán tưởng bằng nhục nhãn, về sau khi trình độ tâm trí và lòng sùng mộ đủ đầy, có thể quán tưởng Bổn tôn bằng tâm trí ( tâm nhãn).

Thầy hướng dẫn chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn

Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng thiền quán Bổn tôn chỉ là phương diện tích lũy trí huệ. Ngược lại, đây là tu pháp tích lũy công đức vô lượng. Kinh “Ấn phát triển năng lực của lòng sùng mộ” xác quyết rằng một lần chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn Quán Âm Bồ Tát,  bằng công đức cúng dường vật phẩm linh thánh chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, lên 1000 vị thánh tăng trong suốt 100 kiếp.

Do vậy, chúng ta có thể kết luận rằng chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn là cùng một lúc tích luỹ được cả hai bồ tư lương về cảnh Phật là CÔNG ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ. Đây là lời giải thích vì sao Mật thừa có tốc độ tiến tu nhanh hơn Hiển giáo Đại thừa cả MỘT A TĂNG KỲ KIẾP. Tuy nhiên, ở thiền pháp này cần ghi nhớ là CHIÊM NGƯỠNG THÁNH TƯỚNG BỔN TÔN VỚI LÒNG SÙNG MỘ. Nếu thiếu hoặc chưa đủ lòng sùng mộ thì kết quả sẽ hạn cuộc, tựa như hạt giống Chân như tuyệt hảo nhưng mãnh đất tâm linh của hành giả cằn cỗi lòng sùng mộ, sẽ chẳng thu hoạch được nhiều.

CHIÊM NGƯỠNG THÁNH TƯỚNG BỔN TÔN VỚI LÒNG SÙNG MỘ.

Làm sao để phát triển năng lượng của lòng sùng mộ để khỏi rơi vào trường hợp Giáo pháp đúng, phương pháp sai. Hẹn bài 15 sẽ tiếp tục!

Làng Phước Thành ngày 219/09/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mô Phật,
  Con tán thán với bài giảng dạy của Thầy. Cũng nhờ sự chỉ dạy tận tình của Thầy mà con đã biết được nền tảng của trí huệ. Dựa vào nền tảng đó , con đã xả ly những tà kiến và vô minh mà bấy lâu nay con vẫn cho là đúng. Như tin thờ Thần tài, Thổ Địa, tin vào cúng sao, giải hạn, xin xăm,….
  Về sự chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn Tôn với lòng sùng mộ con vẫn chưa thấu hiểu lắm. Con mong đợi bài giảng tiếp theo của Thầy.
  Om mani padme hum.

 2. Mat Phuoc says:

  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy duoc doc xong bai nay cung giup con hieu duoc vai dieu ve cach quan tuong Bon Ton de duoc ket qua tot .
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.

 3. Mật Thái Dương says:

  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ và cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về trí tuệ bát nhã cũng như lợi lạc vô song của tu pháp “chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn”.

  Nói tới “Trí tuệ bát nhã”, chắc hẳn người Phật tử nào cũng nghĩ đó là một điều vô cùng cao siêu và không dễ gì đạt được, đặc biệt với chúng sanh căn cơ chậm lụt thời mạt pháp.

  Nhưng may mắn thay, nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy, chúng con đã được truyền trao một pháp tu vô cùng đơn giản nhưng vi diệu, đó là “chiêm ngưỡng thánh tướng bổn tôn”, con đường bớt chông gai nhất để tiếp cận với trí tuệ bát nhã, ngõ hầu có thể “đi vào con đường Trung đạo xuất thế gian”.

  Trước đây con cứ có suy nghĩ rằng phải đọc nhiều, học nhiều thì mới có “trí tuệ”, làm nhiều công đức thì mới có “phước”.
  Nay chỉ bằng một pháp tu đơn giản, không phải dụng nhiều công sức mà hai bồ tư lương này đã được chất đầy, con thật hoan hỉ vô cùng.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh đủ duyên lành tới được với tu pháp vô cùng vi diệu này.

  Om mani pad me hum.

 4. NguyenNga says:

  Mo phat !
  Kinh bach thay !
  Con da doc bai nay roi a
  Um ma ni pe me hum.

 5. Mật Hảo says:

  Kính bạch Thầy,con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.om ah hum

 6. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị!
  Om Ah Hum!

 8. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài “Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn” trong chuỗi bài giáo pháp đúng, phương pháp sai. Thông qua việc minh định trí tuệ từ 4 đề mục chánh kiến” 1. Chánh kiến trong thờ tự; 2. Chánh kiến về tôn kính; 3. Chánh kiến về luận điểm và 4. Chánh kiến về giải thoát. Như vậy, người tu tập cần minh định cho đủ, cho đúng những chánh kiến này trong suốt hành trình tu tập. Trong đó việc thường ngày chúng con chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn là cùng một lúc tích luỹ được cả hai bồ tư lương về cảnh Phật là CÔNG ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ. Thế nên, ngoài việc minh định chánh kiến tới việc thực hành pháp trong không gian linh thánh, chúng con đã tích lũy được cả công đức, trí tuệ trên con đường về thành phố giải thoát.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Ngã says:

  Kính bạch Thầy!
  Trong kinh Bát đại nhân giác trong điều giác ngộ thứ 5 ” Nghe nhiều và học rộng. Tăng trưởng căn trí tuệ” thì theo con hiểu ở Mật gia là không xao lãng việc đọc, nghe, comment trên chanhtuduy. Còn pháp tu Quán tưởng Bổn Tôn (chỉ quán song hành) thiền tĩnh trong không gian linh thánh giúp chúng con tiếp cận với tánh không ( trí huệ nhà Phật). Chúng con vừa thực hành phương tiện để tăng trưởng căn trí tuệ làm nền tảng để khai giác, vừa thực hành pháp tu để tiếp cận với trí huệ cùng nhiều những pháp tu khác để bỗ trợ giống như hổ mọc thêm cánh cho nên có thể tiến nhanh trên đạo trình tu tập giải thoát. Như ngài Atisha có dạy “Tất cả các giáo pháp phải được thực hành cùng một lúc”
  Nền tảng của trí huệ là chánh kiến, mà chánh kiến thì gồm có 4 khía cạnh tư duy ” chánh kiến trong thờ tự, tôn kính, luận điểm, giải thoát”. Vậy thì nếu nói rằng một người tu, thầy tu đạo Phật mà có trí tuệ hay không thì trước hết xem họ có được cái nền tảng của trí tuệ không. Nếu ngay cả nền tảng của trí tuệ là chánh kiến mà họ cũng không có làm sao có được trí tuệ bát nhã nhà Phật, cũng giống như chưa chạm vào được cánh cổng chánh pháp thì làm sao có thể thẩm thấu được những gì bên trong cánh cổng ấy. Cho nên những ai mang danh là người tu đạo Phật có mấy mươi năm tuổi đạo hay hoà thượng, tiến sĩ… đi chăng nữa mà không có được chánh kiến nhà Phật thì cũng như người mới vừa bắt đầu học đạo. Vì đạo Phật trọng thực tế tâm linh chứ không phải ở năm tháng tu hành hay chức vị, giáo phẩm. Vì vậy con nghĩ rằng dù những ai là thượng toạ hay tiến sĩ Phật học… nhưng nếu tà kiến thì chúng con đủ tư cách để nhắc nhở, phê bình, chỉ trích…họ vì chúng con có được nền tảng của trí tuệ là chánh kiến đang ở trong ngôi nhà trí tuệ đạo Phật.
  Cầu nguyện cho chúng con có thể thấm đẫm được lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật thông qua vị Thầy. Om Ah Hum!

 10. Dung Dana says:

  Kính Bạch Đạo Sư !
  Con chỉ biết nói rằng : Thật có Phước khi được Đạo Sư chỉ dạy.
  Nếu không : Con sẽ không hiểu thế nào là tính Không, thế nào là Tu Đức, thế nào là tu Phước….
  Đạo Sư giảng con thấy hiểu, chỉ là do con đọc liên tục các bài giảng mà chưa ôn lại bài nên chưa ngấm sâu. Bây giờ con cứ đọc để biết đã, sau này con sẽ ôn lại.

  • Chánh Tri says:

   Đọc là tốt, giới thiệu cho người khác đọc nữa thì tốt hơn.

  • Nguyễn Ngọc Sơn says:

   thưa thầy , một số bài thầy giảng liệu con có được phép chia sẻ , hoặc copy nội dung để đăng tải trong trang web khác được không ạ? . Nếu có gì không đúng quỹ đạo chánh pháp, xin thầy từ bi khai thị cho con . con xin cảm tạ ân đức của thầy ! Kính chúc thầy cô sức khỏe, trường thọ. Om ah hum !

   • Chánh Tri says:

    Được. Hãy nhờ Mật Tuệ Tri hướng dẫn thế nào cho hiệu quả. Trò nên nghe như vậy mà làm theo.

    • Dung Dana says:

     Dạ. Vâng. Thầy cho phép con in ra cho mẹ con đọc nữa vì con mở máy tính thì mẹ đọc nhanh mỏi mắt, chảy nước mắt. Còn qua các mạng xã hội con chia sẻ link bài giảng cho các bạn.

 11. Nguyễn Ngọc Sơn says:

  Con xin cảm tạ ân đức thầy đã hoan hỉ cho phép !

 12. Quốc Cường says:

  Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ. Con đã hiểu thêm 1 ít về Tánh không trong phật giáo.

  Con cám ơn Thầy

 13. Mật Mỹ Lạc says:

  Thưa Thầy,

  Con đã đọc xong bài giảng rồi thưa thầy.

  Om mani padme hum.

 14. Đoàn Nghĩa says:

  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum

 15. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ đọc bài pháp này. Con cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho con hiểu được nền tảng của trí huệ là chánh kiến gồm có 4 khía cạnh tư duy (chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát). Trí tuệ Bát nhã được mô thức hóa gọi là “Tánh Không” gồm 3 quán niệm yếu tính (không trường tồn, không tự nhiên có, không tự độc lập).
  Chúng con thật sự rất may mắn được Thầy từ bi chỉ dạy pháp tu tiếp cận trí huệ tánh không dễ dàng mà không cần dụng công quá sức đó là “chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn”, cùng một lúc tích luỹ được cả hai bồ tư lương công đức và trí tuệ.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Hạnh Dung says:

  Kính bạch Thầy! con hoan hỷ khi được đọc bài giảng này của Thầy. Qua những luận giải sâu sắc của Thầy, con được hiểu rõ hơn về phạm trù Tánh không, vốn là một vấn đề trừu tượng và khó hiểu với con trước đây. Thầy đã tóm gọn yếu nghĩa của Tánh không trong 3 yếu tính thật rõ ràng: ” (1) không trường tồn (sẽ bị hủy diệt) (2) không tự nhiên có ( do duyên khởi mà lập thành) (3) không tự độc lập (phụ thuộc lẫn nhau)”. Nhờ đó con hiểu được rằng Tánh Không là vấn đề cốt lõi đối với người tu đạo Phật, nhờ thực hành pháp liên quan đến Tánh Không mà hành giả có được ” đức huệ song tu”. Để quán niệm Tánh Không là một điều rất khó đối với những hành giả căn cơ còn chậm lụt như chúng con. Tuy nhiên học trò Mật Gia vô cùng may mắn vì đã được vị Thầy tuệ tri thức chỉ dạy cho pháp tu tiếp cận trí huệ Tánh Không bằng quán tưởng Bổn tôn- chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn với lòng sùng mộ. Pháp tu quán tưởng Bổn tôn mà Thầy từ bi truyền trao cho học trò là “tu pháp tích lũy công đức vô lượng. Kinh “Ấn phát triển năng lực của lòng sùng mộ” xác quyết rằng một lần chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn Quán Âm Bồ Tát, bằng công đức cúng dường vật phẩm linh thánh chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, lên 1000 vị thánh tăng trong suốt 100 kiếp”. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con được hiểu về Trí huệ Bát nhã trong đạo Phật. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

 17. Trần Quốc Toản says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh

 18. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:

  Kính Bạch Thầy. con đọc bài viết. tiếp cận trí huệ bát nhã trong thiền quán bổn tôn. con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy sâu sắc cho chúng con hiểu. Con chào thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh giải thoát khỏi biển luân hồi.om maniPadme hum

 19. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.
  Om maniPadme hum

 20. Mật Thiệu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 21. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con qua bài viết này giúp con hiểu được nền tảng của trí huệ là chánh kiến với bốn khía cạnh tư duy: Chánh kiến trong thờ tự, Chánh kiến trong về tôn kính, Chánh kiến về luận điểm và Chánh kiến về giải thoát.

  Nhờ lời Thầy chỉ dạy giờ con hiểu thêm được ba yếu tính của Tánh không, bao gồm: (1) không trường tồn mãi; (2) Không tự sinh ra; (3) Không tự độc lập. Bên cạnh đó, giờ con hiểu thêm được pháp tu Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn với lòng sùng mộ sẽ giúp tích lũy và phát triển về cả công đức và trí huệ.

  Con cảm tạ ơn Thầy chỉ dạy ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 22. Mật Hà Tiến. says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi , con hoan hỷ với những lời khai thị của vị Thầy cho chúng con hiểu về Trí Huệ Bát Nhã .
  1. Chánh kiến về thờ tự.
  2. Chánh kiến trong tôn kính.
  3. Chánh kiến về luận điểm.
  4. Chánh kiến về giải thoát.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh được thắm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum!

 24. Mật Thái Hoà says:

  Kính Bạch Thầy.

  Qua bài giảng con hiểu được, trí tuệ bát nhã được mô thức hoá gọi là tánh không mà khi hành giả đạo Phật giữ giới, trang bị đầy đủ chánh kiến, làm theo chánh kiến sẽ nhanh chóng tích tập nhiều công đức.

  Tuy nhiên để đạt đến trí tuệ tánh không hành giả phải thông qua pháp tu tiếp cận đó là Quán tưởng Bổn tôn.

  Quán tưởng Bổn tôn có nghĩa là chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ với lòng sùng mộ lúc đó hành giả cùng một lúc tích luỹ được hai bồ tư lương Trí huệ và Công đức thì lúc này hành giả đạo Phật sẽ có tốc độ tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:

  Kính bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn những chỉ dạy của thầy

 26. Phong Lữ says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 27. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã được đọc bài giảng luận Pháp nhũ của Thầy rồi thưa Thầy
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết quý báu lợi lạc này ạ
  Con thành tâm Đảnh Lễ tạ ơn vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện Thầy cô có được thật nhiều sức khỏe trụ thế lâu dài vì sự nghiệp Hoằng dương Phật Pháp hoá độ chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM

 28. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *