Sep 19, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 53 Comments

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn) Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn) Trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” từ 1- 10, trội lên tính “Xả ly” về những tu pháp đã nêu nhằm tránh tình trạng “giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Những quan kiến trình bày từ bài 11-13 nổi bật yếu tính “Bồ đề tâm” (“Chub sem” là Tạng ngữ, “Bodhicitta” là Phạn ngữ) với những luận giải về mô thức hoạt động tâm linh tương ưng. Tuy vậy, vẫn chưa trọn vẹn, chưa toàn diện nếu thiếu một yếu tính giác ngộ tối quan trọng: TRÍ HUỆ (còn gọi là Trí tuệ). Cần hiểu rằng trí huệ cũng có những tầng bậc khác nhau. Tu sĩ ngoại đạo cũng có trí huệ nhưng đó là trí huệ thế gian. Bao nhiêu đạo pháp chính thống là bấy


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status