Nov 14, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 84 Comments

Bài 18a: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 18a: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 18a: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Từ lâu Mật gia Song Nguyễn thực hành giáo pháp theo Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật tông Tây Tạng, thuộc Dòng phái Nyingma (Ninh mã), Pháp hệ Avalokiteshvara (Quán Thế Âm). Nguồn gốc xuất xứ của Nghi quỹ này khởi phát từ Nghi quỹ Tâm yếu Đại quảng trí, do thánh giả Longchenpa trước tác. Sau khi nghiên cứu và liên hệ đến 3 yếu tính lịch sử (1) tính thời đại (2) tính dân tộc (3) tính quốc độ, Mật gia Song Nguyễn soạn ra “giáo trình tâm linh” được trình bày dưới đây. Về bố cục, nội dung, ý nghĩa của Nghi quỹ đều được thể hiện theo diễn trình của 3 yếu tính giác ngộ (1) xả ly (2) bồ đề tâm (3) tánh không, sao cho đảm bảo sự viên dung về Lý và Sự.

 

Nghi Quỹ Hành Trì Giáo Pháp Mật Tông

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Liên Hoa Sanh Đại Sĩ

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I.  Đảnh lễ

Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới/ quá hiện, vị lai, thập phương chư Phật,/ tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam bảo./

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta bà giáo chủ/ Điều ngự Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật,/ đương lai hạ sanh Di lặc tôn Phật,/ đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát,/ đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát,/ hộ pháp chư tôn Bồ tát,/ Linh Sơn hội thượng Phật, Bồ tát./

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương Cực lạc/ thế giới đại từ đại bi A Mi Đà Phật,/ đại bi Quán Thế Âm Bồ tát,/ Đại thế chí Bồ tát,/ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát,/ thanh tịnh đại hải chúng Bồ tát./

II.  Quy Y

Đệ tử …… quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (3 lần) từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

III.  Phát Bồ đề tâm

Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi, phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc, đệ tử hôm nay thực hành quán tưởng thánh tướng Bổn tôn, xin Ngài gia trì thần lực.

Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc.

IV.  Cầu nguyện

(Thực hành cầu nguyện theo bản văn của tịnh trú Mật gia Song Nguyễn)

Sau đây là bản văn mẫu:

“Kính bạch Thầy!

 Kính bạch đức Bổn tôn (vị Phật thiền quán của hành giả)! Con cảm tạ ân đức của Ngài vì hôm qua (hoặc vừa qua) con đã gặp nhiều may mắn trong việc X, chuyện Y. Con cảm ơn Ngài đã gia hộ cho con được như thế trong khi sự việc tưởng chừng như không một chút khả quan (1).

 Con xin sám hối trước Bổn tôn về sự cố X, hậu quả Y mà con là người gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp (hãy nêu cụ thể thì tốt hơn là nói chung). Xin Ngài từ bi cho con tịnh hóa những lỗi lầm này, lần sau con sẽ không tái phạm. Xin Ngài ban cho con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện (2).

 Ngày mai (nếu có thì nêu ra) đạo hữu X, đạo hữu Y trên đường đến Mật gia Song Nguyễn, con cầu xin Đạo sư, Bổn tôn, Dakini hộ trì, che chở cho họ thượng lộ bình an, không bị gây chướng ngại bởi loài người và không phải là người.

       Còn đạo hữu M (nếu có thì nêu ra) sẽ giải quyết vấn đề X, công việc Y gặp nhiều trở ngại, con cầu nguyện cho đạo hữu M thấy được hanh thông kiết tường, mọi sự đều là ơn phước của Bổn tôn, trong đó dù là phước hay họa.

       Hiện bản thân con đang bị vướng mắc vấn đề X, sự vụ Y (nếu có), cầu xin Bổn tôn hộ trì cho con vượt qua khó khăn này (3).

 Ngày mai con sẽ giải quyết việc X, pháp sự Y, (nếu có) xin Ngài gia hộ và ban phước cho con trong mọi hành vi của thân, ngữ, tâm (4).

Giờ đây trong không khí trang nghiêm này, con xin cầu nguyện cho những nạn nhân bị bão lụt, hỏa hoạn, động đất ở nước X, thành phố Y được nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai này. Cầu nguyện cho những ai mất mạng trong tai nạn vừa qua được thác sanh vào cõi lành.    

         Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Đức Đạt lai Lạt ma thứ 14, Pháp vương Gyalwang Drukpa thứ 12, Hòa thượng Tịnh Không, Lạt ma Zopa, và đặc biệt là Đức ngài Thinley Norbu nhanh chóng tái sanh vào cõi Ta bà.

        Trong không khí trang nghiêm này, con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam trường tồn, sớm vượt qua những khó khăn về thiên tai địch họa…

       Con cầu nguyện phổ lực thần chú khiến cho hai tảng băng lớn ở Bắc cực và Nam cực không bị tan chảy để cho cõi Ta ba này tránh được đại nạn hồng thủy trong tương lai.

         Con cảm tạ Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của con mà chứng minh và gia hộ.

 OM AH HUM (5).

* Ghi chú:

Tùy theo thực tế diễn biến ngoại cảnh hay nội tâm của mình mà mỗi hành giả áp dụng những lời cầu nguyện trên bản văn mẩu. Có khi chỉ dùng (1), (2), (5), hoặc (1), (3), (4)… hoặc dùng hết 5 phần cầu nguyện.

V.           Tích lũy công đức

1.  BÀI NGUYỆN BẢY NHÁNH CHI TIẾT

Bằng thân, ngữ, tâm, con đảnh lễ tất cả các đấng Chiến Thắng trong quá khứ, hiện tại, vị lai trên con đường giác ngộ tối thượng. Hỡi những sư tử vương của nhân loại, cho dù các Ngài đông đảo tới đâu trong tất cả các cõi vũ trụ này, con xin đảnh lễ mỗi một và tất cả các Ngài.

Nhờ nguyện lực của đức Phổ Hiền, tất cả các đấng Chiến thắng xuất hiện trong phạm vi tri giác của con. Con đảnh lễ các Ngài bằng thân thể con nhiều như vô số vi trần trong các cõi Phật. Trên mỗi vi trần này lại có chư Phật nhiều như vô số vi trần trong vũ trụ. Mỗi vị an tọa giữa một tập hội rộng lớn gồm những Bồ tát, trong cách này khi nhận ra rằng vạn pháp giai không, con khao khát thế giới tràn đầy chư Phật như thế.

Con xin tán thán những phẩm tính siêu việt của mỗi đấng Chiến thắng bằng một đại dương những bài ca tán tụng tuyệt vời. Song, giống như một đại dương bao la không đáy, con chưa từng khô cạn nguồn diễn bày những đức hạnh của các Ngài.

Những bông hoa tươi thắm nhất, những chuỗi tràng quý báu nhất, những tán lọng vương giả tuyệt hảo, những ngọn đèn rực rỡ,  dầu lễ và trầm hương quý giá, con xin cúng dường lên các đấng Chiến thắng.

Những lễ phục trang trọng nhất và dầu thơm hảo hạng, một ngọn núi thực phẩm quý giá ngang bằng núi Tu di, tất cả được sắp xếp theo một cách thế đặc biệt và trang nhã nhất, con xin tôn kính cúng dường lên các đấng Chiến thắng.

Bằng niềm tin tuyệt đối vào các công hạnh của đức Phổ Hiền, con xin cúng dường bất kỳ những vật hiện hữu vô tận và không gì sánh được lên các đấng Chiến thắng. Con tôn kính cúng dường những phẩm vật này lên từng đấng Chiến thắng.

Dưới ảnh hưởng của tham, sân và si, con đã vi phạm những nghiệp bất thiện về thân ngữ tâm, và giờ đây con xin sám hối mỗi một và tất cả những lỗi  này mà con từng mắc phải.

Con thành tâm hoan hỷ trước những đức hạnh của tất cả các đấng Chiến thắng khắp mười phương, những trưởng tử của chư Phật, những vị Độc giác Phật, những bậc A la hán, và kể cả những ai trong giai đoạn tu học đã làm được bất kỳ những công đức nào.

Đối với những bậc là ánh sáng của thế gian, những bậc dần dần đạt đến giác ngộ mà không bám chấp vào Phật quả, con khẩn cầu những vị bảo hộ này chuyển Pháp luân vô song.

Đối với những bậc đã đến lúc thị nhập Niết bàn, con chắp tay khẩn cầu vì lợi ích và hạnh phúc của tất cả chúng sanh, xin các Ngài trụ thế nhiều kiếp như những vi trần trong các cõi Phật.

Khi kính lễ, cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức của chúng sanh, thỉnh cầu chư Phật chuyển Pháp luân, đừng thị nhập Niết bàn, bất kỳ những công đức nào có được từ những thực hành này, con xin hồi hướng tất cả cho sự giác ngộ tối thượng.

Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát (3 lần).

2.  QUÁN CHIẾU XẢ LY

Để quán chiếu xả ly, chúng con trùng tuyên bản văn kinh “Bát đại nhân giác”:

PHẬT THUYẾT BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC KINH (Tám nguyên nhân trọng yếu để đạt giác ngộ)

 

Điều thức ngộ thứ nhất:/

Thế gian là vô thường./ Quốc độ chẳng vững bền./ Bốn đại đều khổ, không./ Năm uẩn vốn vô ngã. Sinh diệt luôn đổi khác./ Hư ngụy không có chủ. Tâm là nguồn tạo ác./ Thân xác gom chứa tội. Khéo quán sát như vậy./ Dần dần xa sanh tử./

Điều thức ngộ thứ hai:/

Nhiều tham dục mới khổ. Sống chết với nhọc nhằn./ Đều khởi từ tham dục./ Ít dục, thích vô vi. Thân tâm được tự tại.

Điều thức ngộ thứ ba:/

Tâm không hề biết chán. Chỉ ôm ấp tham cầu./ Tăng trưởng nhiều tội ác./ Bồ tát không như thế. Luôn ghi nhớ biết đủ./ Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp./

Điều thức ngộ thứ tư:/

Lười biếng sẽ đọa lạc. Nếu luôn hành tinh tấn./ Phá nát phiền não ác./Hàng phục bốn loại ma. Sẽ rời xa địa ngục./

Điều thức ngộ thứ năm:/

Ngu si lụy sanh tử. Bồ tát hằng ghi nhớ./ Nghe nhiều và học rộng./ Tăng trưởng căn trí tuệ. Thành tựu mọi biện tài./ Giáo hóa cho tất cả. Hết thảy được an vui./

Điều thức ngộ thứ sáu:/

Nghèo khó nhiều hờn oán. Kết chặt với duyên ác./ Bồ tát thường bố thí./ Xem oán thân bình đẳng./ Chẳng nhớ điều ác cũ./ Cũng chẳng ghét người ác./

Điều thức ngộ thứ bảy:/

Năm dục muôn lỗi nạn. Vây bủa người thế tục./ Chẳng nhiễm vui của đời. Thường giữ nhớ ba áo./ Bình bát là pháp khí. Chí nguyện quyết xuất gia./ Giữ gìn đạo trong sáng./ Theo phạm hạnh cao vời. Từ bi cứu muôn loài.

Điều thức ngộ thứ tám:/

Cõi sanh tử rực lửa. Vô lượng khổ vây quanh. Nên phát tâm đại thừa./ Cứu độ khắp tất cả./ Nguyện thay thế chúng sanh./ Chịu vô lượng khổ đau./ Để cho các chúng sanh. Hết thảy được an vui./

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật (3 lần).

Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

3. QUÁN CHIẾU BỒ ĐỀ TÂM

Để quán chiếu đại bi đồng thể, trưỡng dưỡng Bồ đề tâm, chúng con xin lấy “Luyện tâm bát đoạn” làm ngọn đèn soi sáng!

 

LUYỆN TÂM BÁT ĐOẠN

Tôn giả Chũng-Đôn-Ba (1004 – 1064)

Khi quán chiếu muôn loài chúng sanh

Trọn lành hơn bảo châu như ý

Hầu cứu cánh tối thượng viên thành

Tôi xin luôn xem người trân quý.

Bất kỳ đi đến đâu, cùng ai

Tôi nhận kém thua hết các vị

Và từ sâu tận đáy lòng tôi

Xin xem người tuyệt đối cao quý.

Tôi luôn quán tâm trong mọi hành

Và khi một niệm tà xuất hiện

Có thể hại tôi và chúng sanh

Tôi xin trực diện và xoay chuyển.

Khi thấy người tánh xấu đa mang,

Hoặc bị áp bức, đầy nguy ngập,

Tôi xin, như tìm thấy bảo tàng,

Xem người quý, vì ít khi gặp.

Khi người khác vì tính ghét ghen,

Mắng và xử tôi bất công thật,

Xin cho tôi tự nhận kém hèn,

Và ưu thắng dành cho người khác.

Khi người tôi từng giúp, đỡ đần

Hoặc người tôi đặt nhiều hy vọng,

Hãm hại tôi bất công vô ngần,

Tôi xin nhận làm thầy tôn trọng.

Tựu trung, tôi xin hiến trọn tâm

Trực gián tiếp dâng mọi lạc phúc

Khắp chúng sanh mẹ tôi: và thầm

Nhận từ họ niềm đau khổ cực.

Xin cho họ không bị nhiễm hoen,

Bởi bát phong, kiến chấp trần trược

Và thức giác vật tướng ảo huyền,

Xin họ xả ly mọi ràng buộc.

Nam mô Chũng-Đôn-Ba Bồ tát (3 lần)

4. QUÁN CHIẾU TÁNH KHÔNG

Để quán chiếu Tánh Không, chúng con trùng tuyên bản văn “Tâm kinh Bát nhã”:

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Khi ngài Quán tự tại Bồ tát thực hành sâu xa pháp Bát nhã Ba la mật đa/ soi thấy năm uẩn đều không vượt qua hết thảy khổ ách.

Này Xá lợi tử!/ Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc./ Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế./

Này Xá lợi tử, tướng không của mọi pháp không sinh, không diệt,/ không dơ, không sạch, không thêm không bớt./ Cho nên trong Chân không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức./ Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý./ Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp./

Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới,/ không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh,/ cho đến già chết cũng không có cái hết già chết./ Không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc/ vì không có chỗ chứng đắc./

Bồ tát y theo Bát nhã ba la mật đa nên tâm không ngăn ngại,/ vì không ngăn ngại nên không sợ hãi,/ xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết bàn./ Chư Phật ba đời cũng y vào Bát nhã ba la mật đa/ đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác./

Cho nên biết Bát nhã ba la mật đa là đại thần chú,/ là đại minh chú là vô thượng chú,/ là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ chân thật không hư./

Vì vậy nói ra bài chú Bát nhã ba la mật đa./ Liền nói bài chú ấy rằng:/ Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề tát bà ha/ (3 lần). Ma ha Bát nhã ba la mật đa./

B. PHẦN CHÍNH

VI.  TÍCH LUỸ TRÍ TUỆ

1. Triệu thỉnh Bổn tôn:

Để khắc sâu thánh tướng Ngài trong tâm tưởng, chúng con xin trùng tuyên Bài nguyện của thánh tăng Tang-tông Găng-pô (Tangtong Gyalpo):

Quy y Phật, Pháp và Thánh tăng.

Cho đến khi con thành chánh giác.

Nguyện các công đức con tạo được.

Như bố thí trì giới tĩnh tâm.

Giúp con thành Phật để độ sinh.

Chúng con, chúng sanh đầy hư không.

Đỉnh đầu đều có hoa sen trắng.

Và vầng trăng hiện mật từ PHI (HRIH).

Đấng chí tôn thánh giả Quán Thế Âm.

Khiết bạch quang minh rực năm màu.

Mĩm cười bi mẫn nhìn tận khắp.

Ngài có bốn tay thật nhiệm mầu.

Hai tay trong bốn trên chắp lại.

Hai tay phía dưới của Ngài cầm.

Đóa hoa sen trắng chuỗi pha lê.

Lụa châu trang sức nghiêm thánh thể.

Choàng ngực da nai đội bảo quan.

Trên mão có Phật A mi đà.

Đang ngồi trong thế già phu tọa.

Vầng nguyệt sau lưng thanh tịnh soi.

Ngài là chơn tánh là diệu thể.

Tất cả nương về để quy y.

Nay con đảnh lễ Quán Thế Âm.

Bậc thánh chí tôn rực kim sắc.

Thân báu thanh tịnh suốt một màu.

Đỉnh đầu nghiêm sức viên mãn Phật.

Bi mẫn từ tâm nhìn chúng sanh.

Rốt ráo như thế nhất tâm cầu.

Bậc thánh thanh tịnh  chiếu quang huy.

Tận trừ vọng tưởng và nghiệp chướng.

Ngoại cảnh biến thành cực lạc bang.

Chúng sanh thân khẩu ý ba nghiệp.

Đều thành thân khẩu ý Quán âm.

Thanh, sắc, pháp, trần, thảy thành không.

Tất cả chỉ là vô phân biệt.

Sắc tướng của con và mọi người.

Hiện là thánh thể của Quán Âm.

Tất cả âm thanh đều biến thành.

Âm điệu của chú lục tự minh.

Tư tưởng của con và mọi người.

Hiện là trung tâm của đại trí.

Xin nguyện từ nơi công đức này.

Con được chóng thành Quán Thế Âm.

Độ khắp chúng sanh không phân biệt.

Thẳng vào cảnh giới của Chân như.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần).

2.Cúng dường mạn đà la
3.Đạo sư quán
4.Tịnh hóa nghiệp chướng
5.Quán tưởng vị Phật (Bổn tôn) bên ngoài.
6.Quán tưởng vị Phật (Bổn tôn) bên trong.
7. Quán chiếu đề mục:

(*) BỐN NỀN TẢNG CHUYỂN HÓA TÂM

7.1                  Thân người quý báu

7.1.1. nhờ sở hữu 8 tự do và 10 thuận cảnh: (đọc rõ).

Vào lúc này, có những nạn như sinh vào: (1) loài địa ngục, (2) ngạ quỷ, (3) súc sinh, (4) chư thiên trường thọ, (5) những kẻ man rợ, (6) những người tà kiến, (7) một thế giới chưa có Phật xuất hiện, và (8) người ngu si. Con đã được tự do nhờ thoát khỏi tám nạn trên.

Con lại (1) được sinh làm người, (2) có đầy đủ các căn, (3) sinh nơi trung thổ, (4) không vướng tà mạng, (5) tin nơi Phật pháp: con quả là được năm điều thân phước. Lại nữa, (1) Phật đã xuất hiện, (2) Ngài đã truyền pháp, (3) giáo pháp vẫn còn, (4) và con cũng đã nhập môn, (5) con lại gặp được vị thầy Mật giáo: đó là năm thuận cảnh. Quả là con hữu phước có đầy đủ thuận duyên như vậy. Nhưng những cảnh vô thường sẽ làm phí bỏ kiếp sống này, và sẽ tái sanh vào thế giới khác.

HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

7.1.2 Khó có được thân người

Ngay bây giờ nếu con không tận dụng kiếp sống quý báu này, thì về sau, con sẽ không có lại được thân người để đạt giải thoát. Nếu con phí cạn hết phước trong đời này thì sau khi chết con sẽ lang thang trong những cõi dưới, như một kẻ bị đoạ. Con chẳng biết thế nào là thiện ác, và chẳng được nghe Phật pháp. Con sẽ không gặp được tuệ tri thức, và điều này quả là một đại họa.

Nếu nghĩ tưởng về số lượng của tất cả chúng sanh loài hữu tình, thì có thể thấy được sinh ra làm người quả là khó khăn biết dường nào! Bậc thánh đức cũng nhận thấy rõ con người thường hay làm ác, ngược với chánh đạo. Còn những bậc trí hành theo giáo pháp chân chính thực hiếm như sao buổi sớm.

HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

7.1.3  Tám khuyết điểm gây chướng ngại:

Ngay cả khi con có được thân người quý báu mà thọ sinh tốt nhưng với một tâm tà vạy, cũng không phải là nền tảng thích hợp để đạt giải thoát:

Đó là khi (1) bị vướng vào ác duyên bên ngoài, (2) ngũ độc (tham, sân, si, mạn, đố) bên trong, (3) bị quả báo xấu làm gián đoạn tu hành, (4) phân tâm vì lười biếng, (5) bị kẻ khác quản thúc như nô lệ, (6) tu hành chỉ để hộ thân, lánh nạn, (7) làm bộ tu hành Phật pháp, (8) tâm trí mê mờ. Đây là tám điều trói buộc bởi chướng duyên quấy nhiễu. Khi những chướng ngại thực hành pháp xảy đến với con:

HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

7.1.4.  Tám điều trói buộc tâm trí:

Mặc dù vậy, con vẫn còn bị trói buộc bởi: (1) không kiên quyết giải thoát khỏi luân hồi, (2) thiếu niềm tin kiên cố, (3) ràng buộc bởi tính chấp thủ, (4) hành xử thô lỗ, (5) không chừa tội lỗi, (6) sống theo tà mạng, (7) giới mẻ, (8) nguyện đứt. Đó chính là tám điều trói buộc tâm trí. Khi những chướng ngại này xảy đến với con thì:

HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

7.2                     Cuộc đời vô thường:

Ngay bây giờ con không bị bệnh khổ hành hạ, con cũng chưa bị kẻ khác quản thúc như nô lệ. Vậy khi con vẫn còn duyên lành tự tại, mà nếu con lười biếng thì bỏ phí kiếp người quý báu, thì bận tâm về gia nhân, tài sản, thân bằng quyến thuộc làm chi? Mà ngay chính thân xác con vẫn hằng yêu quý này, sẽ có thể bị vứt vào một nơi hoang dã cho loài kên kên, chồn, hổ ăn thịt. Lúc đó, trong cõi Trung ấm con sẽ bị khủng hoảng tột cùng.

HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

 7.3                      Luật nhân quả:

Quả báo của nghiệp thiện và ác sẽ theo sát con như bóng với hình.

7.4                  Khổ trong luân hồi:

7.4.1.  Khi bị đọa vào địa ngục:

Con bị hành hình mãi không ngừng, khổ gấp ngàn lần con trâu đói lả vẫn phải cày bừa, con ngựa vừa mới ăn no phải phi nước rút. Con bị nằm trên nền sắt nung, bị cưa xẻ, cắt rời, bị búa nung đập nát, kêu khóc rên la không dứt mà vẫn chẳng được gì. Dùi vẫn nung đỏ rực xuyên thủng và thân bị nấu trong sắt chảy đồng sôi. Đây là sơ lược cảnh khổ của tám địa ngục nóng.

Còn tám địa ngục lạnh cũng không kém phần ghê khiếp. Nước lạnh như băng, bão tuyết xô dập, gió lạnh thấu xương, da thịt con phồng rộp, đầy những vết thương gớm tởm. Con sẽ cảm thấy nghẹn cổ khò khè, da nứt, răng nghiến, vết thương lòi thịt, kiệt lực sắp chết, bị cắt từng mảnh trong rừng gươm, ngập trong bùn thối, lội trong tro nóng, khổ sở vô cùng, dù ở đó là địa ngục Cận Biên hoặc Du tăng… Mô tả sơ khởi này khiến con hãi hùng!

Khi nhân của 18 địa ngục này là những tâm niệm sân hận dữ dội nổi lên, thì:

HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

7.4.2. Khổ của Ngạ quỷ:

Trong một cõi đất nghèo nàn và buồn thảm, nơi mà tiền bạc, thực phẩm, thức uống chưa bao giờ được biết đến tên, bao nhiêu năm tháng dài đăng đẳng vẫn không có một chút gì lót dạ. Thân thể ngạ quỷ yếu ớt vô cùng, kiệt sức không đứng nổi. Đó là 36 loài ngạ quỷ được sanh ra bởi nhân bỏn xẻn.

7.4.3. Khổ của súc sanh:

Trong sự hoảng sợ luôn luôn vì bị ăn thịt lẫn nhau, kiệt quệ bởi bị giam nhốt, và ngu si chẳng biết hành động thế nào là xấu tốt. Bị hành hạ và chịu khổ triền miên mà nguyên nhân chính là ngu si gây ra quả xấu đó.

HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

 

(**) TỰ NHẬN LỖI MÌNH

   Con đã vào Phật đạo mà vẫn chẳng chừa tà hạnh. Con đã nhập môn Đại thừa mà vẫn thiếu tâm lợi lạc chúng sanh. Con đã nhận bốn lễ quán đảnh nhưng vẫn không tu tập giai đoạn Phát khởi và Thành tựu. Hỡi vị Thầy từ bi, hãy hộ trì con đừng để con vướng vào đường tà như vậy.

Mặc dù tâm trí chao đảo mà thích luận suông bàn nhảm; dù hành vi sai trái mà lại hay bỏ qua lỗi của mình. Hỡi vị Thầy từ bi, xin hãy hộ trì đừng để con xa rời Phật pháp!

Mặc dù tuổi trẻ đã qua lâu mà vẫn thiếu hạnh xả ly. Phật pháp thì ít học mà lại ưa khoe kiến thức. Hỡi vị Thầy từ bi, xin hãy hộ trì đừng để con vướng phải ngu si này!

Mặc dù tam độc đưa con vào ác cảnh mà con vẫn ham thích vui chơi, và hành hương du hí. Dù ở nơi cô tịch mà tâm phàm vẫn dấy động thế sự đa đoan; miệng nói giới luật mà chẳng chừa tham sân.

Hỡi vị Thầy từ bi, xin hãy hộ trì để con khỏi lạc và tám mối bận tâm thế tục; khiến cho con thức giác ảo huyền, xin gấp đưa con ra khỏi ngục tù tăm tối này!

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM!

C. PHẦN KẾT THÚC

VII.   Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

VIII.  Lễ lạy là phần cuối cùng kết thúc nghi quỹ.

 GIỚI LUẬT, GIỚI NGUYỆN

I.  Biệt giới giải thoát cá nhân:

Gồm 5 giới cấm: sát sinh; trộm cắp; tà dâm; nói dối hại người; lạm dụng các chất, các thứ gây nghiện.

II. Giới nguyện Mật giáo tổng quát:

Có 24 giới nguyện chính của năm bộ phái Phật. Đó là những lời nguyện từ bỏ 14 sai lầm chính và 10 lỗi phạm phụ.

Sau đây là 14 điều chính:

1. Không tôn kính hoặc phê bình vị thầy của mình

2. Xao lãng giáo lý nhà Phật

3. Do sân hận chỉ trích bạn đồng môn

4. Không có lòng từ bi với người và chúng sanh khác

5. Bỏ bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng

6. Phê bình giáo pháp

7. Tiết lộ bí mật cho người chưa đủ điều kiện

8. Coi thường hay mặc cảm thân thể mình

9. Không tin tánh không

10. Kết bạn với kẻ xấu

11. Không quán niệm tánh không

12. Phá hủy niềm tin của người khác

13. Không giữ giới nguyện

14. Chỉ trích phụ nữ.

  Sau đây là 10 điều phụ:

1. Dựa vào một người phối ngẫu không có đủ điều kiện

2. Thực hiện pháp hợp nhất không có điều kiện phân biện

3. Cho người không thích hợp thấy những pháp khí

4. Kình cãi trong lễ cúng

5. Trả lời qua loa đối với những câu hỏi thành tâm

6. Trú ngụ tại nhà một thanh văn quá 7 ngày

7. Do kiêu ngạo tự xưng là một đại hành giả

8. Nói giáo pháp cho người không tín tâm

9. Làm các hoạt động mạn đà la khi chưa hoàn thành kỳ nhập thất quán tưởng Bổn tôn

10. Vi phạm giới nguyện giải thoát cá nhân trong giới nguyện Bồ tát.         

III. Giới nguyện Bồ đề tâm:

       Gồm 18 giới nguyện chính và 46 giới nguyện phụ:

       Sau đây là 18 giới nguyện chính:

1. Tự khen mình và chê bai người khác do muốn đề cao cá nhân hoặc vì phiền não và trục lợi

2. Không bố thí tài vật và không bố thí pháp

3. Không tha thứ dù người khác đã hối lỗi theo quỹ đạo Chánh pháp

4. Từ bỏ giáo điển Đại thừa.

5. Trộm cắp lễ vật cúng dường Tam Bảo

6. Hủy báng chánh pháp

7. Lột áo tu sỹ

8. Phạm tội ngũ nghịch

9. Có tà kiến

10. Hủy diệt nơi cư trú

11. Dạy tánh không cho người không tu tập

12. Cản trở những người có ý nguyện đạt tới sự toàn giác

13. Làm cho người khác từ bỏ tinh thần giải thoát cá nhân

14. Hủy báng giáo điển Tiểu thừa

15. Nói dối mình đã chứng ngộ tánh Không

16. Thu giữ tài vật của Tam Bảo

17. Đem cho vật cúng dường đã thuộc về một hành giả

18. Thoái chuyển Bồ đề tâm

       Sau đây là 46 lỗi lầm phụ:

1. Không tác pháp Quy y Tam Bảo mỗi ngày

2. Nuông theo tâm ái dục

3. Không kính trọng người trên trong đạo chúng

4. Không trả lời thích đáng những câu hỏi thành tâm

5. Không nhận lời mời mà không có lý do chính đáng

6. Không nhận vàng bạc và những thứ khác khi thí chủ thành tâm cúng dường

7. Không bố thí pháp cho những người có ý nguyện tu học

8. Bỏ rơi những người đã vi phạm giới nguyện của họ

9. Không thực hành các pháp Tiểu thừa

10. Ít làm công việc lợi ích cho chúng sanh

11. Không hiểu trọn vẹn mục đích của từ bi

12. Thủ đắc bằng những cách thức không chân chính như đạo đức giả, nịnh bợ, nói bóng gió, mánh khóe, mong cầu được đền đáp

13. Làm những chuyện phù phiếm như đùa cợt, nói lớn tiếng, gây ồn ào.

14. Cho rằng các Bồ tát nên trụ trong luân hồi

15. Không tránh tiếng xấu

16. Không dùng phương cách giải trừ việc xấu của người khác

17. Không thực hành bốn pháp nhẫn nhục khi người khác nhục mạ, phê bình, đánh mình, kể những lỗi của mình

18. Bỏ mặc những người sân hận mình khi họ nhờ đến

19. Không nhận lời xin lỗi của người khác

20. Không kềm chế tâm sân hận

21. Thu phục đệ tử vì ham muốn của cải và danh vọng

22. Không từ bỏ tính giải đãi và những việc xấu khác

23. Nói chuyện phù phiếm do sở thích

24. Không tìm hiểu ý nghĩa của thiền định

25. Không giải trừ chướng ngại của thiền định

26. Coi “vị” của thiền định là mục đích chính

27. Từ bỏ tinh thần trọng yếu Tiểu thừa

28. Thực hành các pháp Tiểu thừa trong khi đang theo học Đại thừa

29. Thực hành các giáo lý ngoại đạo trong khi đang theo học Phật pháp

30. Ham mê nghiên cứu các đề mục ngoại đạo

31. Từ bỏ giáo pháp Đại thừa

32. Tự khen mình và chê bai người khác bởi kiêu ngạo và sân hận

33. Không tinh tấn học giáo pháp

34. Giễu cợt vị thầy và dựa vào lời hơn là vào ý nghĩa

35. Không giúp đỡ kẻ khốn khó

36. Không chăm sóc người bệnh

37. Không giải khổ cho các đối tượng như tật nguyền, tà kiến, có năm chướng ngại, bị chê cười

38. Không hướng dẫn người lầm lạc vào quỹ đạo tà kiến

39. Không trả ơn những người đã giúp đỡ mình

40. Không an ủi người khác vì ác ý

41. Không bố thí cho người túng thiếu

42. Không chăm sóc đệ tử

43. Không quan tâm tới ý nguyện của người khác

44. Không hoan hỷ tán thán việc làm tốt của người khác

45. Không dùng lực phẫn nộ khi cần thiết

46. Không dùng thần thông khi cần thiết.

Hành giả Mật tông phải khắc ghi giới nguyện Bồ đề tâm và y giáo phụng hành (3 lần)

Hộ pháp dòng truyền thừa Ninh Mã

 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI

 1. Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng.
 2. Đã bước vào cổng Chánh pháp mà lại trở về với cuộc sống gia đình, cũng giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng.
 3. Ở gần một bậc minh triết mà vẫn sống trong vô minh, cũng giống như một người chết khát bên cạnh hồ nước mát. Đây là một thất bại trầm trọng.
 4. Chánh pháp mà không chữa lành được 4 tội gốc (sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ), cũng giống như một cái rìu bén để cạnh gốc cây. Đây là một thất bại trầm trọng.
 5. Suy gẫm thánh ngôn của Bậc Giác Ngộ mà không giúp đoạn trừ  được những phiền não, cũng giống như mang theo liều thuốc quý mà không sử dụng. Đây là một thất bại trầm trọng.
 6. Luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí, cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng. Đây là một thất bại trầm trọng.
 7. Bố thí và từ thiện với những tài vật có được bằng trộm cắp, cướp đoạt hoặc lừa đảo, cũng giống như giặt áo da cừu trong nước. Đây là một thất bại trầm trọng.
 8. Giết hại chúng sanh rồi cúng dường lên Tam bảo, cũng giống như cho người mẹ thịt của chính đứa con bà. Đây là một thất bại trầm trọng.
 9. Thực hành giáo pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích vị kỷ hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh thì cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để giết một con chuột. Đây là một thất bại trầm trọng.
 10. Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng.
 11. Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục. Đây là một thất bại trầm trọng.
 12. Thông thái giáo lý trong khi cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh, cũng giống như người giàu đã đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình. Đây là một thất bại trầm trọng.
 13. Tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm, cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù. Đây làm một thất bại trầm trọng.
 14. Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng.

Trên là 14 thất bại trầm trọng, trích từ tác phẩm “Những giáo huấn của Đạo sư Mật tông Tây Tạng GAMPOPA”, thế kỷ thứ 12.

BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

Trước tác của thánh tăng Thốt-mê Giang-pô (Thogme Zangpo)

 1. Đã được thân người quý hiếm với đầy đủ tự do và thuận lợi, vậy hãy chuyên cần lắng nghe, suy gẫm và thực hành giáo pháp một cách tinh cần, để giải thoát cho mình và chúng sanh khỏi biển khổ luân hồi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 2. Vì quyến luyến người khác, thân ta bị khuấy động như sóng nước. Vì hận ghét kẻ thù, tâm ta bị thiêu đốt như lửa cháy. Bởi vậy trong bóng đêm của vô minh, ta hãy gắng học hỏi những gì nên làm và không nên làm. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 3. Tránh xa những đối tượng xấu, phiền não sẽ dần giảm thiểu. Gìn giữ không để thất niệm, các pháp thiện sẽ tự nhiên tăng trưởng. Với tín tâm thuần khiết, giáo lý sẽ phát khởi. Hãy tịnh hóa thân tâm mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 4. Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 5. Liên hệ với ác hữu sẽ làm tam độc gia tăng trong khi ta đang học hỏi, suy tư và tu tập. Và họ sẽ làm tâm từ của chúng ta thoái thất. Hãy tránh xa bạn xấu!  Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 6. Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ và đức hạnh của ta sẽ hoàn thiện. Hãy quý trọng các bậc Đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 7. Bị trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi, làm sao những vị trời phàm tục có thể hộ trì cho ta được? Bởi vậy, có quy y thì hãy quy y Tam Bảo, nơi nương tựa chân thật. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 8. Đấng Điều ngự Trượng phu từng nói tất cả những nỗi thống khổ trong ba đường ác đều là hậu quả của ác nghiệp. Bởi vậy, dù có mất mạng ta quyết không làm việc ác. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 9. Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, lạc thú trong ba cõi sẽ bị biến hoại bởi vô thường. Hãy quyết tâm đạt đến giải thoát tối thượng. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 10.  Khi những bà mẹ từng yêu thương ta từ vô thủy đang chịu khổ đau, thì hạnh phúc riêng mình có lợi ích gì? Bởi vậy, muốn cứu độ vô lượng chúng sanh thì phải đào luyện chí hướng vị tha. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 11.  Tất cả khổ đau đều do sự ước muốn hạnh phúc cho bản thân, trong khi chư Phật toàn giác xuất phát từ tâm vị tha. Bởi vậy, hãy đánh đổi hạnh phúc của ta lấy sự khổ đau của chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 12.  Mặc dù có kẻ vì lòng tham không đáy, thúc đẩy hắn trộm cướp hoặc bảo kẻ khác tước đoạt tài sản của ta, hãy dâng hiến cho hắn mọi thứ, kể cả công đức mà ta đã góp nhặt trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 13.  Mặc dù có kẻ muốn chặt đầu ta trong khi ta không hề làm điều gì sai trái. Hãy phát tâm từ bi thọ nhận hết tội ác của họ! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 14.  Mặc dù có kẻ tuyên cáo cho cả ngàn thế giới những chuyện xấu về ta, hãy lấy tâm từ bi hoàn trả lại bằng cách tuyên dương những đức tính của họ. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 15.  Mặc dù có kẻ phỉ báng chế nhạo ta trước đám đông, hãy giữ lễ và tôn kính họ, xem họ như một vị Đạo sư. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 16.  Mặc dù kẻ mà ta chăm sóc thương yêu như con, xem ta như kẻ thù. Hãy đối xử với họ như một bà mẹ hiền, yêu thương đứa con bệnh hoạn! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 17.  Nếu có kẻ chỉ vỉ kiêu mạn lại đi gièm pha ta, hãy đặt họ lên đỉnh đầu với sự tôn kính như ta làm đối với vị Bổn sư. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 18.  Mặc dù sống trong nghèo khó và bị khinh miệt, mắc phải bệnh tật hiểm nghèo và bị tà ma quấy rối, nhưng ta không chút sờn lòng. Hãy gánh nhận những khổ đau và tội ác của chúng sinh! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 19.  Dù ta có nổi tiếng và được mọi người trọng vọng, cũng giàu có như Tỳ sa môn thiên vương, hãy nhận rõ sự phù phiếm của danh lợi, chẳng có gì đáng để tự mãn!  Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 20.  Khi mà sự sân hận là kẻ thù chính chưa khống chế được, thì dù có khuất phục được những kẻ thù bên ngoài, cũng chỉ làm cho chúng gia tăng thêm mà thôi. Bởi vậy, ta phải điều phục tâm mình bằng hai đoàn quân Từ và Bi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 21.  Dục lạc cũng như nước muối, càng uống càng thêm khát. Hãy buông bỏ ngay những gì gây ra tham ái. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 22.  Vạn pháp đều do tâm tạo. Từ khởi thủy, bản tánh tâm không hề bị chấp trước trong các biên kiến. Hãy nhận thức như thế, và đừng để tâm mình bị lôi cuốn vào vòng nhị nguyên đối đãi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 23.  Khi đối diện với các đối tượng hấp dẫn, dù thấy chúng đẹp đẽ như cầu vồng giữa hạ, hãy biết rằng chúng không có tự tánh và hãy xả bỏ luyến ái chấp thủ! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 24.  Mọi hình thức khổ đau đều như mộng ảo. Chấp các huyễn cảnh có thực sẽ làm nhọc tâm ta. Bởi vậy khi gặp nghịch cảnh, hãy xem chúng như ảo huyễn. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 25.  Người tầm cầu giác ngộ có khi phải thí bỏ cả thân mạng, vậy cần gì phải để ý đến vật chất bên ngoài. Hãy bố thí mà không cầu mong sự đền đáp! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 26.  Nếu không giữ giới, ta không thể gặt hái được thành quả gì, đừng nói chi đến ước muốn làm lợi lạc cho chúng sanh, điều này thật đáng buồn cười. Bởi vậy, hãy trì giới với tâm Bồ đề. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 27.  Đối với những vị Bồ tát muốn vun bồi công đức, thì những kẻ hãm hại họ lại là những bảo vật quý báu. Bởi vậy, hãy tập an nhẫn với tâm vô hận thù. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 28.  Ngay những hàng Thanh văn và Độc giác chỉ mong cầu tự giác, cũng gắng công tu tập miên mật như đang khẩn trương dập tắt lửa cháy trên đầu. Bởi vậy, nỗ lực tinh tấn để lợi lạc cho chúng sanh là căn nguyên của mọi thiện căn. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 29.  Nên biết rằng các phiền não đều bị tiêu trừ bởi thiền chỉ và thiền quán. Hãy luyện tập chú tâm để siêu việt 4 vô sắc định!Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 30.  Có 5 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ để khỏi lạc vào 3 cõi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 31.  Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang danh hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 32.  Nếu vì sự thôi thúc của phiền não mà ta vạch lỗi lầm của một vị Bồ tát, thì chính ta tự hại mình. Bởi vậy đừng khơi dậy lỗi lầm của những hành giả Đại thừa. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 33.  Danh lợi chỉ gây ra sự tranh chấp và làm cho việc học hỏi, suy tư, tu tập suy thoái. Bởi vậy, hãy từ bỏ và đừng dính mắc đến thân bằng quyến thuộc, những mối tương quan thí chủ… Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 34.  Ác khẩu làm xáo động tâm trí kẻ khác và làm hư hoại Bồ tát hạnh. Bởi vậy, hãy tránh những lời lẻ khắc nghiệt gây ra sự bất an cho kẻ khác! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 35.  Phiền não khi đã được huân tập thì thật khó ngăn chặn bằng các pháp đối trị. Hãy trang bị bằng các vệ binh chánh niệm và tỉnh giác, để diệt trừ những phiền não! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 36.  Tựu trung, bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi: “Tâm ta đang ở trạng thái nào?” Hãy luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác để lợi lạc cho chúng sanh! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.
 37.  Giải trừ nỗi thống khổ của vô lượng chúng sanh bởi thấu suốt sự bất toàn của 3 cõi. Hãy dùng công đức của những nỗ lực này để hồi hướng đến giác ngộ! Đó là pháp hành Bồ tát đạo.

ĐẠI NGUYỆN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

******

Đạo sư của ta chính là lòng bi mẫn siêu phàm.

Ta chính là Bổn tôn hiện thân của tất cả các Đấng Chiến Thắng.

Hoạt động giác ngộ của ta trải rộng tới mọi chúng sanh, đối tượng của lòng bi mẫn,

Và với sự xót thương, ta đặc biệt chăm sóc những ai trong cảnh khốn cùng.

Tất cả những ai lễ lạy và tôn kính ta với niềm tin và lòng sùng mộ,

Ta sẽ rước họ tới cõi Cực Lạc, đó là đại nguyện của ta!

Nhờ năng lực lòng bi mẫn của ta, những chúng sinh trong lục đạo luân hồi có thể tạo mối liên hệ với ta, nhờ nghe danh hiệu và lễ lạy ta với lòng tin chánh pháp,

Ta sẽ chăm sóc họ với tấm lòng của người mẹ hiền, bởi ta được gọi là ĐẤNG BI MẪN SIÊU PHÀM.

Đặc biệt những ai không có khả năng tự bảo vệ thì trong suốt đêm ngày, ta trông chừng họ bằng đôi mắt giác tánh nguyên sơ không ngăn ngại.

Ta thấu hiểu tất cả họ và ban tặng họ điểm nương tựa cuối cùng khi họ khổ đau tuyệt vọng.

Bởi ta được gọi là Avalokita, ĐẤNG CÓ ĐÔI MẮT THẤU SUỐT.

Thiền quán về sắc tướng của ta, niệm danh hiệu của ta, trì tụng tâm chú của ta và cử hành nghi lễ chay tịnh của ta – những ai thực hành nỗ lực như thế, mặc dù họ từng phạm một trong tội ác ngũ nghịch bị rơi vào địa ngục vô gián

Ta sẽ dẫn họ tới cõi Cực Lạc, bởi ta được gọi là Lokeshvara, ĐẤNG PHÁP VƯƠNG HOÀN VŨ.

Bởi nguyện lực vô song của ta từ muôn kiếp trước là tiếp dẫn vãng sanh không dụng công,

Tất cả chúng sinh nào nhìn thấy ta, nghe ta nói, tưởng nhớ tới ta, hay tiếp xúc với ta,

Những thánh chúng trong cõi Cực Lạc Phương Tây của đức A MI ĐÀ Phật và các Đấng Chiến Thắng đã tuyên xưng ta là ĐẤNG GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN KHỎI  LUÂN HỒI SINH TỬ.

Than ôi!

Trong thời mạt pháp này, mặc dù ta đã dõi mắt đến chúng sinh với lòng bi mẫn bao la,

Nhưng họ dường như vuột khỏi tầm nhìn bi mẫn của ta bởi ác hạnh ngăn che,

Giống như ánh sáng mặt trời không lọt vào hang quay về hướng Bắc,

Họ vuột khỏi tầm tay của ta và cả các Đấng Chiến Thắng khác

Trong khi lòng bi mẫn của ta không định kiến và thiên vị

Nhưng bởi tập quán ương ngạnh của họ và niệm tưởng bất chánh

Chúng sanh cứ mãi lang thang vơ vẩn trong vực sâu tăm tối của tam đồ ác khổ.

Nhận ra rằng do họ tự gây nhân ác, lỗi lầm vô minh, ta tìm thấy họ vẫn xứng đáng với lòng bi mẫn của ta.

Thương thay!

Thời đại mạt pháp khi bệnh tật, vũ khí và nạn đói làm họ khốn khổ,

Thọ mạng ngắn dần vì thời đại lẫy lừng ngũ trược,

Lời nói họ là vọng ngữ vì họ quá lanh lợi trong lọc lừa kẻ khác,

Thức ăn của họ bất tịnh vì họ dấn thân vào việc sinh nhai tà mạng,

Quan kiến của họ suy đồi vì lao vào vực thẳm hư vô và vĩnh hằng.

Mặc dù các Đấng Chiến Thắng muốn ngăn cản họ, nhưng không thể dừng họ lại được. Chắc chắn là cửa địa ngục đang chờ họ.

Đã đến lúc ta cho các con vài lời giáo huấn:

Có được thân người với mười tám tự do và cơ hội quả thật là qúy hiếm như rùa mù lọt vào bọng cây,

Bây giờ chính là lúc duyên lành trổ quả để các con thực hành Phật pháp.

Nếu buông lung và phóng dật với những tà nghiệp về thân ngữ tâm, các con sẽ gây ra đau khổ trong tương lai ở kiếp tái sinh nơi ba đường ác,

Là nơi mà ngay cả cơ hội để nghe danh hiệu của Tam Bảo cũng khó gặp.

Lưỡi hái thần chết vung lên lúc nào không biết, một khi các con đã bị trôi lăn trong vòng kiềm tỏa đó.

Vậy thì hãy thực hành cốt tủy Giáo pháp.

Phật Pháp không hiện hữu chỉ vì lợi ích tầm thường là nhằm bảo vệ các con khỏi nỗi sợ hãi, và đáp ứng mọi ước muốn phàm tục của các con.

Phật pháp không đơn thuần là sự giả tạo như thế, vì vậy hãy nhìn vào tâm thức phi đạo đức của các con.

Giờ đây, khi các con đã sở hữu một nền tảng qúy hiếm của thân người,

Các con đã có những hạt  giống tốt để tích tập công đức

Hãy sử dụng ba điều – CHÁNH NIỆM, TỈNH GIÁC, VÀ CHÚ TÂM – là nước và phân bón của đức hạnh!

Hãy quán chiếu vô thường vì nó làm tăng trưởng đức hạnh!

Hãy bắt đầu sự vun trồng đức hạnh với lòng sùng mộ vô biên!

Niềm tin và sự quy ngưỡng Giáo pháp là gốc rễ của đức hạnh!

Lòng vị tha bi mẫn là thân của đức hạnh

Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm dụng là cốt lõi của đức hạnh

Lục độ Ba la mật là những nhánh và cành của đức hạnh.

Hoan hỷ trước những đức hạnh của người khác là lá của đức hạnh

Tứ nhiếp pháp để thu phục nhân tâm của chúng sanh, là hoa của đức hạnh

Và tánh Không với lòng bi mẫn siêu phàm là quả của đức hạnh.

Nếu cây đức hạnh được vun trồng theo cách này,

Nó sẽ đem lại những quả trái nuôi dưỡng các con và những người khác, bây giờ và mãi mãi;

Đó là tính tương thuộc bất biến của tánh Không.

Không có các phương tiện bảo vệ loài cây cao quý của đức hạnh đã tích tập được,

Những đức hạnh này sẽ liên tục bị phí phạm trong các bardo.

Này các con!

Phủ nhận luật nhân quả, từ bỏ Giáo pháp, làm hư hỏng giới luật tâm linh của các con là trận sương giá dữ dội giết chết đức hạnh.

Sự gây hấn, sân hận, thù địch, và ganh tị

Là trận mưa đá hung bạo làm hư thối quả của đức hạnh.

Bám víu vào thanh danh lợi dưỡng và liên tục bị đời sống gia chủ lôi kéo,

Là những con sâu đục khoét các con tự bên trong, cướp đoạt gốc rễ đức hạnh của các con.

Báng bổ hay bêu xấu các Đạo sư và Bồ Tát bởi sự kiêu căng, tự phụ và ngạo mạn quá thái,

Là một cơn hạn hán dữ dội làm hư hỏng những đức hạnh tích tập của các con

Hậu quả không tránh khỏi là khổ đau mãi dai dẳng bên các con ngày càng nhiều.

Các pháp đối trị với nó là ba loại trí tuệ siêu việt, NIỀM TIN KIÊN ĐỊNH VÀO BỐN PHẨM TÍNH CAO CẢ

Sự hoan hỷ trước thành công của người khác, xả ly, quán chiếu vô thường và nhàm chán luân hồi sinh tử.

Kềm chế kiêu ngạo, thấu triệt quan kiến trung đạo,

Đây là những lá chắn bảo vệ bền vững

Hãy giữ giới luật mình đã thọ trì

Từ bỏ những phóng dật của thân khẩu ý,

Bất kỳ những gì xuất hiện đều là sắc tướng của AVALOKITESHVARA, là đấng hợp nhất tất cả các Đấng Chiến Thắng;

Âm thanh nghe được là âm thanh của thần chú tinh túy sáu âm;

Sự vắng mặt bất kỳ cấu trúc nhận thức nền tảng nào là phạm vi hoạt động không tạo tác của Bồ Đề tâm.

Đừng bao giờ lìa xa ba điểm trọng yếu này

HÃY LIÊN TỤC TRÌ NIỆM LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ, CHỈ MỘT ĐIỀU ĐÓ LÀ ĐỦ.

Hãy sử dụng tất cả những gì hiện hữu như một nguyên nhân mà nhờ đó, tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu Phật quả!

Hãy hồi hướng công đức cho tận pháp giới quá hiện vị lai của vô số chúng sanh trong lục đạo luân hồi!

Chủ đề hợp nhất này như một dây cương dẫn dắt một con ngựa

Hãy nói với những ai được gặp những điều sau đây:

Đừng bám chấp vào đời này, nó giống như một giấc mộng dễ chịu

Tránh xa cám dỗ của cái xấu, điều ác không có sự chấm dứt

Đừng củng cố bởi tám ngọn gió thế gian, các con chỉ lừa gạt chính mình.

Đừng lập ra kế hoạch, nhớ rằng các con có thể chết vào ngày mai.

Hãy kiên trì tận hiến thân ngữ tâm cho Giáo pháp!

Hãy khuyến khích mọi người thực hành theo trong bất kỳ cách nào các con có thể!

Vào lúc lâm chung, ta sẽ tiếp dẫn các con tới cõi Cực Lạc thuần tịnh.

OM MANI PADME HUM !

                       BÀI NGUYỆN BẢY DÒNG

 

“ Ở biên giới tây bắc xứ Ô-trượng-na (Oddiyana)

 Trên nhụy của một bông sen nở

 Đấng kỳ diệu đạt thành tựu cao

Lừng danh tên Ngài là Liên Hoa Sanh

Chung quanh Ngài đoàn tùy tùng thánh nữ

Noi gương Ngài con nguyện làm theo

Xin Ngài đến ban phước cho con ”.

 

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HẰNG NGÀY NHƯ MỘT CON ĐƯỜNG TIẾP CẬN GIÁC NGỘ

***

(Trích lời dạy của Đạo sư Dilgo Khyentse Rinpoche trong tác phẩm “Viên ngọc như ý”)

–      Khi đi vào giấc ngủ chúng ta nên nghĩ: “Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối”

–      Khi thức dậy: “Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ”

–      Khi đứng dậy: “Cầu mong tất cả chúng sanh có được thân tướng của một vị Phật”.

–      Khi ngồi xuống: “Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được Kim cang tòa”.

–      Khi đi ra ngoài: “Cầu mong tôi khởi hành trên con đường giải thoát tất cả chúng sanh”.

–      Khi đi lên dốc: “Cầu mong tôi đưa tất cả chúng sanh lên các cõi giới cao”.

–      Khi xuống dốc: “Cầu mong tôi giải thoát tất cả chúng sanh khỏi các cõi thấp”.

–      Khi mặc quần áo: “Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn”.

–      Khi thắt dây lưng: “Cầu mong tất cả chúng sanh thắt cội gốc của điều lành”.

–      Khi nhóm lửa: “Cầu mong tất cả chúng sanh thiêu rụi cảm xúc phiền não”.

–      Khi ăn: “Cầu mong tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định”.

–      Khi uống: “Cầu mong tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ”.

–      Khi mở cửa: “Cầu mong tất cả chúng sanh mở cửa vào thành phố của giải thoát”.

–      Khi đóng cửa: “Cầu mong tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa đi vào cõi thấp”.

–      Khi thấy khổ đau: “Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu”.

–      Khi thấy điều hạnh phúc: “Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh”.


16 ĐIỀU QUÁN NIỆM CẦN TRƯỞNG DƯỠNG

 1. Tuân lời và tôn kính vị Thầy của mình.
 2. Muốn tận dụng thân người quý báu của mình để tu tập.
 3. Nghĩ nhớ đến sự chết.
 4. Không chấp thủ hạnh phúc đời này.
 5. Sợ tái sinh vào các cõi thấp.
 6. Muốn quy y Tam Bảo.
 7. Tin luật Nhân quả.
 8. Chỉ tạo nghiệp đức hạnh và không tạo nghiệp ác hạnh.
 9. Coi luân hồi là đau khổ.
 10. Muốn trừ bỏ phiền não và nghiệp nhiễm ô vốn là nguyên nhân của luân hồi.
 11. Quyết định đạt giải thoát.
 12. Muốn thực hành ba pháp cấp cao.
 13. Quý trọng chúng sanh.
 14. Buông bỏ ái ngã.
 15. Giác ngộ tính vô ngã.
 16. Thích tu tập Mật chú thừa.

(Trích tác phẩm “Quán niệm sự hiểu biết về nguồn tâm”, tác giả, thành tựu giả, tiến sĩ Phật học KELSANG GYATSO)

Làng Phước Thành ngày 14/11/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18a: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 18b: GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày giáo trình Yoga Thanh trí dành cho học viên sơ và trung cấp)

Bài 18c: Giáo pháp đúng phương pháp sai (BIỆN CHỨNG KHOA HỌC TÂM LINH VỀ YOGA THANH TRÍ) 

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi duoc doc bai nay cua Thay.Con cam ta an duc cua Thay da day cong ,nang tri tao ra nhung bai phap loi lac vi chung sanh.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanhtuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 2. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc Nghi Quỹ hơn 3 lần rồi, mà lần nào cũng say mê đọc. Con xin phép Thầy được download cuốn Nghi Quỹ này vô Ipad để đi đâu con cũng được đọc. Mong Thầy cho phép!
  Cầu nguyện Bổn Tôn thường gia hộ Thầy và Cô luôn Thân Mạnh, Trí Minh để dẫn dắt chúng trò lên Bờ giác.
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Mahatat.
  • nguyenthanh says:

   Thầy chấp nhận tinh thần học đạo như vậy!

   • Mật Tịnh Tâm says:
    Con cảm ơn Thầy! Vừa rồi con lại vô minh, Thầy đã hoan hỉ chỉ dạy. Con xin sám hối với Vị Thầy!
 3. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay !
  Con da doc bai nay roi a.Thua thay doc bai nay con mo rong them su hieu biet va biet them phuong phap ma lau nay day la lan dau tien con duoc doc nghi quy .
  Um ma ni pe me hum
 4. nguyennga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay!
  Con da doc bai nay roi a.
  Um ma ni pe me hum.
 5. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, càng ngày con càng cảm niệm ơn phước lớn lao được tu học từ vị Thầy Mật Giáo thông tuệ. Nghi quỹ hành trì của Mật Gia thực sự đúng là một “kho báu Thầy trao” như Đạo huynh Mật Kiên đã nói.
  Điều làm con cảm niệm nhất là tính khoa học và thiết thực của nghi quỹ khi tất cả đều vô cùng phù hợp với một người cư sĩ tại gia như con. Những lúc rảnh rỗi như giờ nghỉ trưa trong công ty, chờ khách hàng hay trước giờ học, giờ nghỉ ở nhà con đều có thể mang nghi quỹ ra đọc qua một lượt, thật là tiện lợi biết bao nhiêu. Con cảm nhận bản thân đã bớt dần những thú vui vô bổ: lên mạng, lướt web, tán gẫu bạn bè và thay vào đó là sự nghĩ nhớ và cảm niêm ơn đức của Tam Bảo qua kênh vận chuyển vị Thầy nhiều hơn. Đồng thời có cơ hội kiểm điểm hành vi Thân-Ngữ-Tâm của con trong ngày hơn. Trong công ty hiện cũng không ai biết con tu Phật vì không rõ vì đâu họ mặc định rằng thực hành Pháp là phải ăn chay, lần tràng hạt, đọc tụng kinh văn lớn tiếng nơi không gian linh thánh,…
  Con xin cảm niệm vị Thầy đã biên soạn nghĩ quỹ hành trì vô cùng lớp lang và khoa học. Chúng con được Thầy phân chia rõ ràng đâu là phần tích lũy công đức, đâu là phần tich lũy trí tuệ. Đâu là phần trưởng dưỡng và quán niệm Xả Ly, Bồ Đề Tâm, Tánh Không là 3 yếu tính Giác Ngộ. Đó là chưa kể đến 4 nền tảng chuyển hóa Tâm vi diệu và những lời Thánh Ngôn giúp con tự nhận lỗi mình và hun đúc thêm “niềm kiêu hãnh linh thánh”.
  Con xin cảm tạ vị Thầy Mật Giáo đã đến với chúng con trong đời này với hình tướng cư sĩ và truyền trao cho chúng con một “công trình tâm linh” giản đơn mà vi diệu đến vậy. Con xin cúi đầu sám hối với Thầy về những hanh vi giải đãi buông lung trong thời gian qua,xin Thầy cho con được tịnh hóa. Con cũng xin quán niệm lời Thầy đã dặn rằng “Không trân quý Pháp tức là trộm pháp”.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy tâm linh và người phối ngẫu của Ngài là cô Mật Diệu. Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Ah Hum.
 6. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con thật hoan hỷ mỗi khi thực hành nghi quỹ hành trì của Mật gia Song nguyễn, những bài kệ nối tiếp nhau thật nhuần nhuyễn, liên tục, dễ đọc, dễ nhớ. Nội dung luôn gắn kết, trình tự xả ly, bồ đề tâm, tánh không. Đặc biệt thỏa mãn tính thời thời đại, tính dân tộc, tính quốc độ. Cho con mỗi lần đọc tụng trong không gian linh thánh hay trong những lúc rảnh rỗi đều có những chiêm nghiệm mới, thêm những cảm nhận sâu sắc hơn về từng đoạn kệ, câu văn. Qua đó giúp con cảm nhận rõ hơn, sâu sắc hơn với những bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com. Trong mỗi hoàn cảnh, diện mạo của bài viết có khác nhau, cấu trúc khi dài, lúc ngắn nhưng xuyên suốt con vẫn cảm nhận một sự gắn kết nội dung, ý nghĩa từ những bài kệ trong bản Nghi quỹ hành trì. Cho con dễ dạng tiếp nhận các thông tin mới, nội dung mới nhưng không rời ra các yếu tố giúp con cảm nhận rõ ràng hơn. Không có cảm giác xa lạ hay lạc lõng trước bất kỳ bài viết mới nào. Con cảm ơn Thầy Cô đã từ bi mà truyền ban cho con cơ hội theo vào thực hành chánh pháp, cho con tích tập công đức thông qua những bản văn dễ đọc, dễ thuộc và nội dung lại đầy đủ, sâu sắc. Cho con cơ hội để bất cứ nơi đâu con cũng có thể thực hành.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 7. Trí Lực says:
  Kính bạch Đạo Sư.
  Hôm nay, con có đọc được 1 bài được 1 bạn chia sẻ trên facebook của bạn có tên Mật Tông về lời mong cầu cho chúng sinh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Con muốn hỏi Đạo Sư chi tiết giúp con xem trạng thái giác ngộ thực chất là thế nào đc ko ạ? Cấp tu con còn thấp nên chưa có thực chứng và khá mơ hồ về trạng thái này.
  Kinh cảm ân Đạo Sư.
  • Chánh Tri says:

   Đây là một tu pháp Bồ đề tâm do Đức Phật dạy cho vua Ba tư nặc. Trạng thái giác ngộ thực sự là như thế nào chỉ dành cho bậc chứng đắc, nhưng sự cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ là một sự cầu nguyện trong 16 trạng thái sinh hoạt thường nhật để làm phương tiện tiếp cận Giác ngộ. Trò đọc bài “Thế nào là Yoga Tây Tạng hay Kết nối từ trường thanh tịnh trong trang chanhtuduy.com này! Đọc xong trò sẽ hiểu và tự mình giải đáp cho mình. Nếu trò chưa hiểu, “lực” của “trí” trò còn kém!
   Thân.

 8. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum!
 9. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bách Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ !
 10. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ !
 11. Trần Quốc Toản says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc NGHI QUỸ này rồi ạ. Con thấy mình như một con rùa mù dưới đáy Đại Dương.Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum
 12. Mật Linh Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc Nghi quỹ, cẩn thận soạn lại để thực hành hàng ngày.
  Bản Nghi quỹ và thứ tự sắp xếp từng phần khi mang thực hành hàng ngày, sẽ khiến cho chúng con như bơi trở lại vào những con sóng khổ đau trùng trùng trong quá khứ mà thập phần kinh khiếp và hối hận. Cũng từ đó nhận thức được năng lực của những thiện hạnh trong quá khứ` đã mang chúng con trở lại đời này với thân người vô cùng quý báu, hơn thế nữa đã mang đến điều lớn lao hơn là được biết về Phật Pháp, đặc biệt là được hạnh ngộ vị Thầy từ bi, mang chúng con đặt lên con đường dẫn đến giải thoát.
  Tạ ân Thầy đã khiến cho chúng con thấy và trải nghiệm cõi sống qua những cung bậc, chương hồi trong Nghi quỹ thiêng liêng. Hơn nữa, nghi quỹ cũng chính là tâm của Thầy luôn sẽ bên chúng con và định hướng từng ngày cho chúng con biết quay về nẻo Giác.
  Ngày mai, xin phép Thầy cho con bắt đầu được thực hành theo nghi quỹ thiêng liêng này.
  Con đảnh lễ tạ ân !
 13. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. con Cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.
  Om maniPadme hum
 14. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh hữu duyên.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 15. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết của Thầy
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum
 16. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Khi con đọc đến mục 7.4.2 Khổ của Ngạ quỷ, con hiểu được rằng chính bởi nhân bỏn xẻn sinh ra tính quỷ trong người, và khi nhân đó lớn dần mà không giải trừ kịp thời ta sẽ bị đày vào nổi khổ của 36 loài ngạ quỷ: “bao nhiêu năm tháng dài đăng đẳng vẫn không có một chút gì lót dạ. Thân thể ngạ quỷ yếu ớt vô cùng, kiệt sức không đứng nổi”. Đọc đến mục này khiến con nhớ đến việc thực hành pháp tu Xả ly gần đây và lần được Thầy từ bị nộ pháp giúp con cảnh tỉnh để nhận ra và loại trừ dần tính quỷ, nhân bỏn xẻn, toan tính trong mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con có cơ hội quán xét lại bản thân, tiêu trừ nhân bỏn xẻn để không phải hái quả xấu, rơi vào nỗi khổ của loài ngạ quỷ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 17. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi, con thật hoan hỷ tán thán thiện hạnh với những lời giáo huấn của Thầy. Những lời cầu nguyện áp dụng hằng ngày như là phương tiện để tiếp cận giác ngộ, thật dể dàng khi bất cứ nơi đâu chúng con củng có thể áp dụng được.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 18. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc xong bài viết này rồi. Con cảm ơn Thầy.
  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Nguyễn Hoàng Vân says:
  Kính Bạch Thầy,con đã đọc bài này. Con vô cùng cảm tạ Thầy.
 20. Mật Minh Nguyệt says:
  kính bạch Thầy,
  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài pháp của Thầy. Con sẽ ghi nhớ và làm theo. Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh
 21. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy,con đã đọc và bước đầu thực hiện lời dạy của thầy ,con nguyện lát những viên gạch đầu tiên cho mình đi đến con đường giải thoát. Con kính ngưỡng và kính chúc thầy ,cô vạn sự an khang
 22. Phong Lữ says:
  Mô Phật!
  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy vì bài viết này.
 23. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con
  Con thành tâm Đảnh Lễ tạ ơn Thầy đã bam cho chúng con bài Pháp nhũ quý báu và lợi lạc này.
  Con cầu nguyện Thầy cô được mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 24. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ở trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum!
 25. Mật Giác Đức says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc bài ,Nghi Quỹ, rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 26. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi, con xin cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho mẹ của con là bà Trần Thị Liếu mong cho mẹ con mau hết bệnh duyên.
  Om mani padme hum.

 27. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con Mật Bảo Châu ( Nguyễn Bảo Châu) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Om mani padme hum.

 28. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy!!!!!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 29. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng ạ
  con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 30. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 31. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc xong Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật Tông ở Mật gia Song Nguyễn trong bài pháp Bài 18: Giáo pháp đúng, phương pháp sai.

  Con cảm niệm sâu sắc ơn phước lớn lao là học trò của vị Thầy. Được thực hành Pháp dưới sự chỉ dạy của Người – vị Đạo sư Mật giáo với trí tuệ và Bồ Đề tâm rộng lớn. Thầy đã chắt lọc, cô đọng Giáo pháp vi diệu để xây dựng Nghi quỹ thực hành với đầy đủ, lớp lang, phù hợp tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc và dựa trên 3 yếu tính Giác ngộ là Xả ly, Bồ Đề tâm và Tánh không.

  Và thông qua căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com, con có điều kiện để đọc Nghi quỹ thực hành và các bài pháp lợi lạc Thầy dạy ở bất cứ nơi đâu, thời gian nào. Qua đó sự hiểu biết của con ngày càng tăng lên, cảm niệm sâu sắc hơn sự nhiệt tâm và trí tuệ của vị Thầy khi tạo ra nhiều phương tiện thiện xảo và các phương pháp sư phạm phù hợp với căn cơ của từng chúng con. Con có điều kiện để quán xét những hành vi Thân – Ngữ – Tâm của mình, chiêm nghiệm hơn những lời dạy của Thầy, thấy được ý nghĩa sâu sắc của từng bài pháp trên chanhtuduy.com, cảm niệm ơn phước của Bổn Tôn và chư Phật qua kênh vận chuyển vị Thầy. Con cảm tạ Thầy đã cho phép con được tiếp cận với Nghi quỹ thực hành giáo pháp và từ bi khai thị cho con những điều như thế.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  OM MANI PADME HUM

 32. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh viết bài của vị Thầy  Con cảm niệm được cần con qúa mai nắng  Khi được vị Thầy cho con thực hành pháp nghi qũy cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh OM ah hùm

 33. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã chỉ dạy chúng con Nghi Quỹ hành trình Giáo Pháp Mật Tông ở Mật gia Song Nguyễn. Bài viết như tổng hợp lại những bài con đã đọc từ trước và hệ thồng lại thành quá trình chi tiết. Còn những điều con chưa thể hiểu được và con cần phải đọc thêm để giải đáp cho khúc mắc của mình. Con xin cảm tạ Thầy đã giác ngộ cho con.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 34. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài đọc. Con xin ghi nhớ lời chỉ dạy ý nghĩa này từ vị Thầy. Có những điều con chưa thể ghi nhớ được  và con cần đọc  thêm lại nhiều lần để suy ngẫm bài luận giải .

  Con xin cảm tạ  sự từ bi của vị Thầy đã giác ngộ  cho chúng con để chúng con đi đúng với quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ khi biết từ Nghi quỹ Tâm yếu Đại quảng trí, do thánh giả Longchenpa trước tác. Sau khi nghiên cứu và liên hệ đến 3 yếu tính lịch sử (1) tính thời đại (2) tính dân tộc (3) tính quốc độ, Thầy đã soạn ra “giáo trình tâm linh” Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật tông Tây Tạng, thuộc Dòng phái Nyingma (Ninh mã), Pháp hệ Avalokiteshvara (Quán Thế Âm) cho Mật gia Song Nguyễn mà bố cục, nội dung, ý nghĩa của Nghi quỹ đều được thể hiện theo diễn trình của 3 yếu tính giác ngộ (1) xả ly (2) bồ đề tâm (3) tánh không, đảm bảo sự viên dung về Lý và Sự; ngôn từ trong nghi quỹ diễn đạt dễ đọc, dễ nhớ, thâm diệu về nội dung, uyển chuyển mà chính xác về hình thức giúp đệ tử chúng con dễ dàng trong việc thực hành.

  Con cảm tạ ân đức Thầy đã soạn Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 36. Mật Hải Vân says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc từ bài 1 đến bài 18 rồi ạ. Nhưng con không thường xuyên vào bình luận được , con xin tạ lỗi với Thầy . Con kính mong Thầy từ bi tha lỗi cho con.

  Bài 18 thực sự là một hồi chuông vang dội thức tỉnh tâm trí của con. Con bật khóc khi đọc văn kinh ” Bát đại nhân giác “, ” Luyện tâm bát đoạn ” , “Tâm kinh bát nhã ” . Con nhận ra rất nhiều lỗi lầm của bản thân trong mọi mối quan hệ và cách ứng xử khi con vẫn còn sân hận và vô minh. Con có nhường nhịn và chia sẻ nhưng trong lòng vẫn ấm ức . Con đã lãng phí thời gian và tâm trí bởi không hiểu ” sắc tức là không , không tức là sắc “.

  Qua từng bài viết , con thu lượm được rất nhiều tri thức về Phật pháp và những bài học để trở nên từ bi và tự giải thoát cho mình. Con biết rằng đọc và nhớ đã là khó khăn. Vận dụng được và thực hành thường xuyên lại càng khó đối với một người mới học như con. Nhưng con đã hiểu được ý nghĩa của thần chú Mani và cách thực hành , dù con mới chỉ là học trò dự bị. Con đã biết thế nào là phát Bồ đề tâm nguyện , dù còn lúc nhớ lúc quên. Con đã được đọc các giới nguyện và giới luật… Tất thảy qua ngòi bút của Thầy đều trở nên dễ đọc , dễ hiểu. Và con cũng hiểu rằng , tu học là một quá trình , đòi hỏi con phải kiên định , kiên nhẫn đào sâu suy nghĩ , không phải là cưỡi ngựa xem hoa với lí sự ” Phật tại tâm ” như con thường nghĩ từ trước.

  Loạt bài về giáo pháp của Thầy khiến con vô cùng yêu mến và đọc đi đọc lại. Con mất rất nhiều ngày để ghi chép , hi vọng con có thể học thuộc và thực hành thường xuyên. Con xin cảm tạ ân đức và trí tuệ của Thầy đã mang lại cho con những bài viết sâu sắc , có nhiều ý nghĩa và ứng dụng , mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ , cầu nguyện cho Mật gia ngày càng phát triển vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất thảy chúng sanh thành tựu Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

   

 37. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết: Nghi Quỹ hành trì Giáo Pháp Mật tông ở Mật Gia Song Nguyễn trong bài 18 : Giáo Pháp đúng, phương pháp sai.

  Con xin phép Thầy cho con được tiếp cận với Nghi Quỹ hành trì Giáo pháp, con đọc hàng ngày mỗi tối để  quán xét hành vị thân ngữ tâm của mình và chiêm nghiệm sâu sắc lời dạy của Thầy và những bài pháp trên chanhtuduy.com

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Um Mani Padme Hum

 38. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã soạn ra “giáo trình tâm linh”: Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật Tông ở Mật Gia Song Nguyễn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyễn Hà Liên says:

   Kính bạch Thầy!

   Con thật sự choáng ngợp trước khối lượng tri kiến Phật Pháp vị Thầy đã truyền trao cho chúng con qua bài viết. Con cảm tạ vị Thầy đã chắt lọc tinh túy Giáo Pháp, hệ thống hóa một cách bài bản, khoa học, lớp lang thứ tự. Con xin tán thán Trí huệ, Bồ đề tâm, công sức của vị Thầy đã soạn ra Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật Tông ở Mật Gia Song Nguyễn. 

   Om Mani Padme Hum.

 39. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con thật sự choáng ngợp trước khối lượng tri kiến Phật Pháp vị Thầy đã truyền trao cho chúng con qua bài viết. Con cảm tạ vị Thầy đã chắt lọc tinh túy Giáo Pháp, hệ thống hóa một cách bài bản, khoa học, lớp lang thứ tự. Con xin tán thán Trí huệ, Bồ đề tâm, công sức của vị Thầy đã soạn ra Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật Tông ở Mật Gia Song Nguyễn. 

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ. Con xin Thầy từ bi cho phép con được diễn tập thực hành  theo Nghi quỹ này. Con cảm ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum

 41. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy…!!!

  Con Mật Sơn Tâm(tùng lâm) con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con xin Thầy từ bi cho phép chúng con được diễn tập thực hành theo nghi quỹ này. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này!

  Con xin phép Thầy từ bi cho phép con được thực hành theo Nghi Quỹ này!

  Con cảm tạ ơn Thầy !

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!

  Om Mani Padme Hum!

 43. Mật Hoàng Nguyên says:

  Dạ! Con cảm tạ ơn Thầy ! Con xin vâng lời chỉ dạy của Thầy!

 44. Mật Bích Đào says:

  Con xin cảm tạ ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum

 45. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật Tông ở Mật gia Song Nguyễn.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 46.  

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chắt lọc tinh túy sau khi nghiên cứa và liên hệ đến 3 yếu tính lịch sử (1) tính thời đại, (2) tính dân tộc (3) tính quốc độ, đã soạn ra “giáo trình tâm linh” là Nghi quỹ hành trì ở tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn dựa trên Nghi quỹ Tâm yếu Đại quảng trí do thánh giả Longchenpa trước tác. Một giáo trình bao gồm diễn trình của 3 yếu tính giác ngộ (1) xả ly (2) Bồ đề tâm (3) Tánh không. Đây thực sự là lý sự viên dung và là ơn phước không thể nghĩ bàn khi chúng con với căn cơ chậm lụt được diễn tập hay thực hành nghi quỹ này, vừa tích lũy được cả 2 bồ tư lương công đức và trí tuệ để làm hành trang trên con đường đến thành phố giải thoát. Với phương pháp sư phạm này của vị Thầy thì như nhà toán học Rene Descartes đã nói “Không có phương pháp thì thiên tài cũng phạm lỗi, khi có phương pháp thì người thường cũng có thể làm những việc phi phường”.

  Con cảm tạ ơn từ bi của Thầy đã soạn thảo ra”giáo trình tâm linh” này.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Kính bạch Thầy!

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy từ bi nghiên cứu chỉnh sửa Nghi Quỹ Hành Trì Giáo Pháp Mật Tông Tại Mật Gia Song Nguyễn phù hợp tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc. Về nội dung Thầy đã chỉnh sửa những câu từ phù hợp tính thời đại gần gũi dễ hiểu không xa lạ nhưng vẫn đầy đủ 3 yếu nghĩa xả ly, bồ đề tâm, tánh không đảm bảo viên dung về lý lẫn về sự, giúp cho chúng con dễ dàng tiếp cận dễ đọc dễ hiểu, dễ nhớ để hành trì. Những hình ảnh trong Nghi quỹ thật đẹp, làm cho quyển Nghi quỹ thêm xinh đẹp và giúp chúng con thực hành chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn Tôn dễ dàng.

  Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi  với tất cả chúng con.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 48. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nghiên cứu chỉnh sửa hạ tần ngữ nghĩa Nghi Quỹ Hành Trì Giáo Pháp Mật Tông Tại Mật Gia Song Nguyễn theo lớp lang , thứ tự phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc. Qua đó giúp cho chúng con dễ dàng đọc ,hiểu, suy ngẫm thực hành, ứng dụng pháp vào cuộc sống  bằng những phương tiện thiện sảo giúp cho chúng con tích tập được công đức và trí  để cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  OM AH HUM

 49. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 18a: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn) Thầy vì bồ đề tâm đã chỉnh sửa lại về mặt từ ngữ chính xác. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của vị Thầy đã vì chúng con và hữu tình mà chỉnh sửa từ ngữ chính xác cho Nghi quỹ Hành trì để giúp con dễ hiểu hơn cũng như dễ thẫm thấu hơn lời dạy của Thầy, Bổn Tôn, chư Phật và thánh chúng.

  Đọc lại toàn bộ Nghi quỹ Hành trì đã được Thầy chỉnh sửa lại từ ngữ chính xác con ngưỡng phục tấm lòng của Thầy cũng như trí tuệ của Thầy luôn ban cho chúng con những sản phẩm trí tuệ, tâm linh tốt nhất, tối ưu nhất, giúp chúng con dễ hiểu, dễ thực hành, được thanh trí và tích tập vô lượng công đức và trí tuệ làm hành trang trên đường vào thành phố giải thoát. Những bài kinh, bài nguyện, bài viết trong Nghi quỹ đã được Thầy chắt lọc từ những tinh túy giáo pháp Phật đã, dựa trên ba tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và trí tuệ tánh không, giúp chúng con tập trung tinh tấn thực hành, tập trung năng lượng tâm linh để nhanh chóng tiến bước trên hành trình giác ngộ. Và hiện giờ, với sự đau đáu lo lắng cho thân căn, huệ mạng của đệ tử, học trò và hữu tình, Thầy chỉnh sửa lại câu từ cho chính xác, truyền tải được nội dung chân thật mà chư Phật và thánh chúng đã để lại trong các tác phẩm của các ngài nhằm giúp chúng con hiểu được thực nghĩa lời dạy của Thầy và chư Phật để thực hành đúng nhằm có được sự thanh trí để được hạnh phúc tự tâm, hạnh thông thế sự, thành công xã hội trên lộ trình bất biến đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con thực sự xúc động khi đọc những dòng chỉnh sửa của Thầy, giúp con hiểu rõ hơn lời dạy của chư Phật và thánh chúng, đồng thời giúp con cảm niệm sâu sắc lời dạy của ngài Atisha: “vị Thầy từ bi hơn đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”. Chỉ có vị Thầy từ bi và trí tuệ, luôn tìm mọi cách để chúng sanh thoát luân hồi sinh tử, chỉ có vị Thầy luôn đau đáu với vận mệnh tâm linh của đệ tử và học trò, chỉ có vị Đạo sư luôn tìm mọi phương tiện để giúp hữu tình đạt được niềm hạnh phúc chân thật thì Thầy mới nhọc công, tốn sức không chỉ 25 năm qua mà trong từng khoảng khắc của cuộc sống để cho ra đời những sản phẩm trí tuệ với từ ngữ chính xác, phản ánh đúng bản chất, thực nghĩa lời dạy của chư Phật và thánh chúng.

  Con là đệ tử ngu muội, chưa thể lãnh hội được toàn bộ những lời dạy của Thầy trong Nghi quỹ Hành trì này. Con chỉ nêu ra những cảm niệm của bản thân con sau khi được đọc bản chỉnh sửa. Nếu con viết có điều gì sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi khai thị. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Ngay trong bài nguyện bảy nhánh chi tiết, Thầy đã chỉnh sửa cho chúng con cụm từ “thân, khẩu, ý” thành “thân, ngữ, tâm” để con hiểu rõ hơn và có cảm niệm rộng hơn về những hành vi của mình. Đến phần quán chiếu xả ly, một lần nữa Thầy dạy cho con nhớ kinh “Bát đại nhân giác” có nghĩa là tám nguyên nhân trọng yếu để đạt giác ngộ, từ đó con hiểu được lời dạy của kinh văn và thực hành theo lời dạy của Thầy để đạt được giác ngộ. Trong kinh tám nguyên nhân trọng yếu để đạt giác ngộ. Con luôn suy nghĩ về câu “đất nước chẳng vững bền” nhưng khi Thầy chỉnh sửa là “quốc độ chẳng vững bền” thì nghĩa đã trở nên quá rõ ràng. Hơn nữa, từ “tinh tấn” và “hàng phục” thay cho từ “tinh tiến”, “tồi phục” làm cho bản dịch kinh văn trong sáng, rõ ràng về ngữ nghĩa.

  Khi đọc những từ ngữ được Thầy chỉnh sửa trong bài nguyện triệu thỉnh Bổn tôn của thánh tăng Tangtong Gaylpo, con ngưỡng phục trí tuệ cũng như cách sử dụng ngôn ngữ của Thầy. Như câu: “Như bố thí, trì giới vân, vân” được chỉnh lại là: “như bố thí, trì giới, tĩnh tâm”. Từ tĩnh tâm đã nói lên được sự thực hành tinh tấn, theo đúng quỹ đạo chánh pháp, chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Ngoài ra, những câu khác được Thầy chỉnh sửa làm cho bài nguyện hay hơn, rõ ràng hơn; cụ thể là: “Mĩm cười bi mẫn nhìn sinh chúng” chỉnh lại là: “Mĩm cười bi mẫn nhìn tận khắp”; “Bậc thánh hoàn toàn không khuyết vọng” được chỉnh lại là: “Bậc thánh chí tôn rực kim sắc” và “Bậc thánh thân báu chiếu quang huy” được chỉnh lại là: “Bậc thánh thanh tịnh chiếu quang huy”. Từ “rực kim sắc”, “tận khắp”, “thanh tịnh” cho con cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp thanh tịnh của Ngài cũng như tấm lòng bi mẫn không ngằn mé, không giới hạn của Ngài đối với chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi này. Con cảm thấy mình là một chúng sanh may mắn khi được học Thầy, được Thầy dạy cho biết đến chánh pháp mà thực hành hằng ngày, nhận được ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Trong phần “Bốn nền tảng chuyển hóa tâm”, Thầy đã bỏ đi cụm từ “như những chúng sanh được hưởng lạc phúc và nhàn cảnh” và Thầy sửa lại cụm từ “thiện tri thức” thành “tuệ tri thức”, “sẽ bị đem khỏi giường vào một nơi hoang dã” được chỉnh lại là “sẽ có thể vị vứt vào một nơi hoang dã”, giúp con cảm thấy dễ hiểu hơn và cảm nhận rõ tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” trong đạo Phật.

  Con ngưỡng phục Thầy bội phần vì Thầy chỉ chỉnh sửa mấy từ trong phần “giới nguyện Bồ đề tâm” mà làm cho câu văn trở nên rõ ràng, trong sáng, dễ hiểu. Trong giới thứ 3 của phần 18 giới nguyện chính, Thầy thêm vào “theo quỹ đạo chánh pháp”  và giới thứ 3 trong phần 46 giới nguyện phụ, được sửa là: “không kính trọng người trên trong đạo chúng”, đã tách rõ giới của hành giả cần giữ để bước trên hành trình giác ngộ, khác hoàn toàn với hành vi thân ngữ tâm của người thế gian. Giới thứ 4 được chỉnh sửa là cấm “từ bỏ giáo điển Đại thừa”, giới thứ 14 được sửa lại là cấm “hủy báng giáo điển Tiểu thừa” , giới thứ 31 được chỉnh sửa là cấm “từ bỏ giáo pháp Đại thừa” và giới 27 được chỉnh lại là  cấm “từ bỏ tinh thần trọng yếu Tiểu thừa” đã cho con hiểu rõ hơn về 04 giới cấm này.

  Tinh thần Bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa được Thầy nêu rõ trong việc chỉnh sửa rõ nghĩa của giới cấm 13. Làm cho người khác từ bỏ tinh thần giải thoát cá nhân; 18. Bỏ mặc những người sân hận mình khi họ nhờ đến; 38. Không hướng dẫn người lầm lạc vào quỹ đạo tà kiến. Con cũng hiểu rằng đây cũng là mục đích tối thượng Thầy dạy chúng con tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh vì lợi lạc của bản thân và tha nhân.

  Trong phần 14 thất bài trầm trọng của một đời người của đạo sư Gampopa và 37 pháp hành Bồ tát đạo của thánh tăng Thogme Zangpo cũng được Thầy chỉnh sửa lại bằng ngôn từ chính xác. Trong 37 pháp hành Bồ tát đạo, Thầy đã chỉnh sửa lại là “thực hành giáo pháp một cách tinh cần”  thay cho “thực hành giáo pháp bất kể ngày đêm”; “hãy tịnh hóa thân tâm mình” thay cho “hãy tu tập nơi thanh vắng”; “liên hệ với ác hữu” thay cho “liên hệ với ác tri thức”; “lạc thú trong ba cõi đều bị biến hoại bởi vô thường” thay cho “lạc thú trong ba cõi đều bị tan biến”; “hãy giữ lễ và tôn kính họ” thay cho “hãy cúi lạy và tôn kính họ”; “hãy trì giới với tâm bồ đề” thay cho ‘hãy trì giới mà không có sự mong cầu của thế gian” và “hãy tập an nhẫn với tâm vô hận thù” thay cho “hãy  nhẫn nhục với tâm vô hận thù”, giúp con hiểu được bản chất của sự vật, hiện tượng cũng như tinh thần Bồ tát hạnh theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Ngày trước khi con đọc đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát có rất nhiều cụm từ, nhiều đoạn con không hiểu rõ hết nhưng sau khi đọc bài chỉnh sửa này của Thầy thì con hiểu hơn lời dạy của Ngài. Thầy chỉnh sửa về ngôn ngữ chính xác là “thiền quán về sắc tướng của ta” thay cho “thiền định”, “bị rơi vào địa ngục vô gián” thay cho “đưa đến đọa lạc vào địa ngục vô gián”. Và “thọ mạng ngắn dần vì thời đại lẫy lừng ngũ trược” thay cho “thọ mạng ngắn dần vì ma vương bất thần mang họ đi”; “Lưỡi hái thần chết vung lên lúc nào không biết một khi các con đã bị trôi lăn trong vòng kiềm tỏa đó” thay cho “Lưỡi hái thần chết vung lên lúc nào không biết một khi các con đã đạo lạc vào nơi đó”. Khi Thầy chỉnh sửa lại cụm từ “đáp ứng mọi ước muốn của các con” bằng cách thêm hai từ “phàm tục” đã giúp con hiểu rõ hơn tinh tấn hành pháp thì ước nguyện chính đáng theo quỹ đạo chánh pháp sẽ được viên thành chứ không phải thực hành pháp để “đáp ứng mọi ước muốn phàm tục của các con”. Bên cạnh đó, câu chỉnh sửa của Thầy “hãy giữ giới luật mình đã thọ trì” mang hàm nghĩa rộng hơn với tất cả hành giả ở mọi căn cơ, hành trì các giới luật khác nhau, chứ không bị bó hẹp như “Hãy giữ giới luật của bát quan trai”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã nhiệt tâm dạy dỗ chúng con và đã chỉnh sửa lại Nghi quỹ Hành trí Giáo pháp Mật tông với ngôn ngữ chính xác, giúp con hiểu được ý nghĩa lời dạy của chư Phật, Bồ tát và thánh chúng. Từ đó, nhờ sự tinh tấn hành pháp, đặc biệt là pháp tu nền tảng giác ngộ giúp con có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành công trong xã hội, để đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bản Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn. Con cảm tạ ơn Thầy đã hiệu chỉnh ngữ nghĩa và cụm từ để phù hợp với học trò đệ tử chúng con, vẫn còn phải sống và làm việc trong môi trường thế sự song vẫn có thể được diễn tập và thực hành pháp trong đúng quỹ đạo chánh pháp. Bằng trí tuệ và bồ đề tâm vị Thầy, Thầy luôn dành cho chúng con cơ hội được lĩnh hội sự tinh túy viên dung lý và sự trong từng câu chữ, cụm từ để tránh cho chúng con sự hiểu không thấu đạt hay không rõ nghĩa. Để chúng con không trở thành những con vẹt chỉ biết đọc tụng mà khó thấm sâu và thậm thâm ý nghĩa lời kinh, câu kệ và nhờ đó chúng con dần điều chỉnh thân, ngữ, tâm đúng với quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế Tôn được lan tỏa khắp muôn phương.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 51. Mật Thà says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 52. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc lại bài 18a: Giáo pháp đúng phương pháp sai (Trình bày Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật Gia Song Nguyễn. Con xin hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã hiệu chỉnh lại phần từ ngữ trong Nghi quỹ để truyền tải sát nghĩa nhất, chân thật nhất lời dạy của chư Phật, thánh chúng tới người đọc cũng như học trò chúng con. Trong số những từ, cụm từ được chỉnh sửa ở Nghi Quỹ, một thay đổi mà theo con là lớn nhất chính là tiêu đề “Phật thuyết Bát đại Nhân giác kinh”, theo đó Thầy đã mở ngoặc giải nghĩa kinh này chính là “Tám nguyên nhân trọng yếu để đạt giác ngộ”. Và từ đó, tiêu đề các mục nhỏ theo thứ tự trong kinh đã được chuyển từ “Điều giác ngộ thứ nhất” thành “Điều thức ngộ thứ nhất”..vv… Từ “thức ngộ” là một sự hiệu chỉnh đắt giá về ý nghĩa của bài kinh, thể hiện đây chính là nguyên nhân/đề mục trọng yếu để hành giả quán chiếu từ thời điểm bắt đầu trên con đường tu tập, từ đó dẫn đến thức ngộ, rồi tiệm tiến đến bừng ngộ, sau cùng là triệt ngộ để làm nền tảng cho giác ngộ. Con cũng xin hoan hỷ tán thán phần cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Diệu Hằng về trí tuệ và tấm lòng Bồ đề của vị Thầy vì chúng sanh, vì học trò chúng con đã dành nhiều tâm lực và trí lực để hoàn thiện Nghi quỹ này. Phần phân tích của huynh Mật Diệu Hằng cho thấy có những câu chỉ cần thêm hoặc thay đổi một từ/cụm là đã thay đổi hoàn toàn về phạm vi áp dụng, xóa đi chướng ngại đối với chúng sanh có mong muốn nương tựa nơi Tam Bảo, ví dụ như câu “Hãy giữ giới luật mình đã trọ trì” thay cho “hãy giữ giới luật của bát quan trai”, vv.. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi soạn ra quyển Nghi quỹ này, một công trình mang tính khoa học, phù hợp với quốc độ, dân tộc và thời đại, dễ nhớ, dễ hành trì đối với những cư sĩ bận rộn như chúng con. Đây chính là Pháp bảo của Mật Gia Song Nguyễn nói chung, của cá nhân mỗi hành giả chúng con nói riêng. Cầu nguyện bản thân con và các huynh đệ kim cang ngày càng tinh tấn hơn nữa trong tu tập để không cô phụ tấm lòng bi mẫn của vị Thầy dành cho chúng trò.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh túy Cam lồ

  Om Mani Padme Hum

 53. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc lại bài 18a: Giáo pháp đúng phương pháp sai (Trình bày Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn). Một giáo trình tâm linh mà Thầy biên soạn hoàn hảo về nội dung và bố cục, ý nghĩa của Nghi quỹ đều được thể hiện theo diễn trình của 3 yếu tính giác ngộ (1) xã ly (2) bồ đề tâm (3) tánh không đảm bảo sự viên dung về lý và sự để chúng con được hân thưởng khi thực hành pháp. Con rất hoan hỷ với một số câu, từ trong giáo trình được Thầy hiệu chuẩn để ngữ, nghĩa chuẩn xác dễ hiểu hơn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 54. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc Bài 18a: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn).

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi nghiên cứu chỉnh sửa Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc giúp chúng con dễ hiểu hơn lời dạy của Thầy, Bổn Tôn, Chư Phật và thánh chúng.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi soạn ra quyển Nghi quỹ này ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum

 55. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy:

  Mật Liễu Nguyên con đã đọc xong bài 18a : Giáo pháp đúng, Phương pháp sai ( Trình bày nghi quĩ hành trì giáo pháp Mật Tông ở Mật Gia Song Nguyễn ).

  Con vô cùng hoan hỉ tán thán trí huệ, bồ đề tâm của vị Thầy lợi lạc vì tất cả chúng sinh,Thầy đã hiệu chỉnh ngữ , nghĩa,chính xác trong lời kinh,câu nguyện…Trong nghi quĩ hành trì , giúp cho những học trò ngu muội như chúng con mới bước vào cổng chánh pháp  đọc dễ hiểu hơn lời dạy của Thầy và các bậc Thánh Tăng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dày công nghiên cứu ,chắt lọc những tinh túy dựa trên giáo lý Phật Đà , để ban cho chúng con những sản phẩm trí tuệ tâm linh vô giá.  Đầy đủ ba yếu tính giác ngộ: Xả ly, bồ đềtâm, tánh không phù hơp với tính Quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc.Giúp cho chúng con được diễn tập, thực hành và điều chỉnh hành vi thân,ngữ ,tâm của mình theo đúng quĩ đạo chánh pháp để tích lũy hai bồ lư lương công đức và trí huệ trên con đường giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh thành tựu hạnh phúc nơi phật tánh.

  Om Mani Padme Hùm.

 56. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật Tông ở Mật Gia Song Nuyễn) mà vị Thầy đã khai thị.
  Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy, đã hạ tầng ngữ nghĩa giúp chúng con được dễ dàng đọc hiểu những thánh ngôn của bậc giác ngộ, cũng như giúp chúng con nhanh tích tập được “công đức và trí tuệ” để làm hành trang về Tây Phương Cực Lạc Quốc.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được

  bài 18a: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn).

  Con xin tán thán  công hạnh và bồ đề tâm rộng lớn  của Thầy từ bi nghiên cứu , chỉnh sửa Nghi Quỹ Hành Trì Giáo Pháp Mật Tông  Mật Gia Song Nguyễn với đầy đủ sự chính xác về mặt ngữ nghĩa  với trình tự lớp lang , phù hợp tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc .Giúp cho chúng con luôn được đi đúng theo quỹ đạo của chánh pháp trên nền tảng   diễn trình của 3 yếu tính giác ngộ là  xả ly, bồ đề tâm, tánh không với  đảm bảo  sự viên dung về Lý và Sự.

  Từ đó chúng học trò được  diễn tập, thực hành để ngày càng khai mở trí tuệ gia tăng công đức ,gia tăng  sự hiểu về những  yếu  nghĩa diệu thâm của kinh điển, những lời dạy của các bậc Thánh đức thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy . Chúng con  được chuyển hoá dần từ tâm phàm thành tâm Phật và đạt được ba mục tiêu hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và cuối cùng là an lạc đời này cực lạc đời sau thông qua bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã từ bi truyền dạy.

  Con xin thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân của tam bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

   

 58. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được. Như đạo huy Mật Từ đã chia sẻ “Nhgi quỹ thực hành không chỉ đáp ứng về mặt hình thức, câu từ mà còn đảm bảo tính học thuật. Trong văn học nghệ thuật thì không phải ai cũng có khả năng viết sách, lên dàn bài để cho ra một tác phẩm hay. Trong lĩnh vực đạo pháp, tuy là lĩnh vực ” xuất thế gian” nhưng người biên soạn hay viết lách cũng cần có những nền tảng cơ bản về kiến thức và khả năng viết lách, chứ không thể nói là cũng một loại năng lực ” xuất thế gian” (không đánh giá được)”.

  Bởi vì lý do đó, chúng con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh của vị Thầy Mật giáo đã soạn ra Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật tông Tây tạng, thuộc Dòng phái Ninh Mã, Pháp hệ Quán Thế Âm, được khởi phát từ Nghi quỹ Tâm yếu Đại quảng trí do thánh giả Longchenpa trước tác. Sau khi nghiên cứu và liên hệ 3 yếu  tố lịch sử (1) tính quốc độ (2) tính dân tộc (3) tính thời đại, được trình bày thể hiện theo diễn trình của 3 yếu tố giác ngộ (1) Xả ly (2) Bồ đề tâm (3) Tánh không.

  Về bố cục, nội dung, ý nghĩa của Nghi quỹ hành trì ở Mật gia Song Nguyễn gồm đầy đủ 3 phương tiện tối thượng, chia thành 3 phần:

  1/ Phần đầu: Đảnh lễ, quy y, phát Bồ đề tâm.

  2/ Phần chính: Là phần cốt lõi của Nghi quỹ, gồm những bài kinh, bài nguyện được nêu rõ trong 3 yếu tố giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không) để người thực hành nương theo mà quán xét khi tụng niệm.

  3/ Phần kết thúc: Hồi hướng công đức cho chúng sanh đạt giác ngộ tối thượng.

  Hành giả Mật tông chúng con được Thầy cho phép tụng niệm Nghi quỹ nhằm tích lũy công đức và trí tuệ chuyển hóa dần tâm phàm phu thành tâm Phật dẫn đến sự giác ngộ tối thượng trong tương lai.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Bích Thuỷ says:

  {“questionType”:”122″,”gameCode”:”vnyp”,”serverCode”:”122″,”roleObj”:”122004423_122,ThanhMạchThượngTang”,”payType”:”Gate Card”,”payTime”:”2018-09-07 17:42:56″,”payAmount”:”10000″,”payId”:”VNYP1536354039908JTD”}

 60. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin sám hối trước vị Thầy ,do con bất cẩn trong khi viết comment nên đã  để sảy ra sai sót .Con xin Thầy từ bi cho con được tịnh hoá lỗi lầm . Từ nay con sẽ không để sảy ra tình trạng này nữa .

  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Bích Thuỷ says:

   

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc nghi quỹ này rồi ạ .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi  trí tuệ đã biên soạn nghi quỹ hành trì với lớp lang bài bản khoa học dễ đọc dễ nhớ với trình độ phân chia rõ ràng từng phần đều là tích lũy công đức ,đâu là phần tích lũy trí tuệ .Đâu là phần trưởng dưỡng quán niệm và xả ly .bồ đề tâm , tánh không là 3 tính giác ngộ . Đó là chưa kể đến 4 nền tảng chuyển hoá tâm vi diệu và những lời thánh ngôn giúp con tự nhận ra lỗi sai của mình và hun đúc thêm “Niềm kiêu hãnh linh Thánh” .

  Bài nghi quỹ này giúp chúng con đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp trên nền tảng diễn trình 3 yếu tố tính giác ngộ từ đó chúng học trò được diễn tập thực hành để ngày càng khai mở trí tuệ gia tăng công đức , gia tăng sự hiểu về những yếu nghĩa diệu thâm của kinh điển , những lời dạy của các bậc Thánh Đức Thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy ,chúng con được dần chuyển hoá từ tâm phàm thành tâm Phật và đạt được 3 mục tiêu hạnh phúc tâm , hanh Thông thế sự ,thành đạt các hội và được an lạc  đời này ,cực lạc đời sau .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh 

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum! 

 62. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ và tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi chắt lọc tinh túy để tạo thành Nghi Quỹ Hành Trì ở tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn bao gồm cả 3 yếu tính giác ngộ: 1/Xả ly, 2/ Bồ đề tâm, 3/Tánh không. Đây quả là một ơn phước của chúng con khi có cơ hội được diễn tập thực hành Nghi quỹ này với sự đồng ý của vị Thầy. Dù với căn cơ chậm lụt, nhưng nhờ được Thầy chỉnh sửa câu từ phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc nên chúng con vẫn dễ dàng trong việc đọc, hiểu, nhớ và hành trì. Từng bước tích tập hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ, làm hành trang trên con đường đến thành phố giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 64. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm niệm ơn phước được tu học từ vị Thầy  .Bài pháp Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn thực sự đúng là một kho báu Thầy ban mang tính chất khoa học và thiết thực ,tất cả đều vô cùng phù hợp với người cư sĩ tại gia như con .Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một công trình tâm linh thật vi diệu và được thực hành chánh pháp với nội dung đầy đủ sâu sắc ,đặc biệt là pháp tu nền tảng giác ngộ giúp con có được “đời này an lạc đời sau cực lạc “

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp  vượt qua khó khăn hiện tại ,hanh thông tương lai 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum .

 65. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy Con đã đọc xong bài viết

  Con cám ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum.

 66. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư Thụy Điển: Ngày Trở Về (Bài 7).

  Khi đọc loại bài thư Thụy Điển con thật xúc động trước Bồ đề tâm của vị Thầy bao la không ngằn mé. Thầy không quản ngại đường xa cách trở và biết bao sụ bất tiện trên hành trình pháp sự  ở nước ngoài.

  Nếu ở thế gian bất kỳ các cơ quan nhà nước hoặc công ty doanh nghiệp tư nhân khi người cán bộ đi công tác xa là phải được trợ cấp, được hưởng các quyền lợi chính đáng để đền đáp lại sự vất vả trong chuyến đi công tác. Còn nơi đây, ở MGSN vị Thầy không như thế, vị Thầy dụ như một chiến sĩ cứu hộ cứu nạn tài ba và đầy lòng nhiệt huyết chỉ cần “nghe được tín hiệu cầu cứu” Thầy sẵn sàn đến cứu giúp. Thế nhưng dù vị chiến sĩ có cố gắng giang tay với lấy kéo nạn nhân lên khỏi vùng  nguy hiểm nhưng nạn nhân không đưa tay nắm lấy thì làm sao nạn nhân được thoát khỏi sự nguy hiểm được. Cũng như Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài từ bi vô lượng vô biên nhưng cũng bất lực vì: “họ vượt khỏi tầm nhìn của các Ngài bởi ác hạnh ngăn che”. Con cảm thấy tiếc cho họ vì lòng từ bi của Thầy vô cùng to lớn, không định kiến và thiên vị nhưng họ lại lỡ mất cơ hội quý báo này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 67. Mật Nguyên Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Nguyên Minh đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 68. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài 18a: giáo pháp đúng, phương pháp sai.

  Con Kính Chúc Thầy Cô Công Đức viên mãn.

 69. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 71. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong hết bài:Giáo Pháp Đúng Phương Pháp Sai:Trình Bày Nghi Quỹ Hành Trì Giáo Pháp Mật Tông ở Mật Gia Song Nguyễn;

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi viết một bài pháp thật là hay và ý nghĩa để chuyền dạy chúng con về Giáo Pháp Nghi Quỹ Hành Trì Mật Tông để chúng con có cơ hội diễn tập và thực hành đúng Giáo Pháp mà vị Thầy đã  luận giảng,con tạ ơn vị Thầy đã viết một bài pháp lợi lạc,để cho con hiểu một chút về Nghi Quỹ Hành Trì, cho dù con hiểu không được nhiều nhưng con cảm thấy bài Pháp này thật là vì diệu và sâu xa,tràng đầy Phật pháp của Đức Phật ạ.con xin đọc nhiều lần hơn nữa để con hiểu nhiều hơn ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 72. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status