Nov 14, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 72 Comments

Bài 18a: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 18a: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn) Bài 18a: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn) Từ lâu Mật gia Song Nguyễn thực hành giáo pháp theo Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật tông Tây Tạng, thuộc Dòng phái Nyingma (Ninh mã), Pháp hệ Avalokiteshvara (Quán Thế Âm). Nguồn gốc xuất xứ của Nghi quỹ này khởi phát từ Nghi quỹ Tâm yếu Đại quảng trí, do thánh giả Longchenpa trước tác. Sau khi nghiên cứu và liên hệ đến 3 yếu tính lịch sử (1) tính thời đại (2) tính dân tộc (3) tính quốc độ, Mật gia Song Nguyễn soạn ra “giáo trình tâm linh” được trình bày dưới đây. Về bố cục, nội dung, ý nghĩa của Nghi quỹ đều được thể hiện theo diễn trình của 3 yếu tính giác ngộ (1) xả ly (2) bồ đề tâm

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status