Jul 17, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 54 Comments

Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG

Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG  Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH  CẢM NIỆM VỀ NGUYÊN TỐ TRONG TU PHÁP MẬT TÔNG BÀI 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH TIẾP CẬN CHÂN TÍNH  Trong một lần khai thị đạo chúng, Đức Phật đưa ví dụ khúc gỗ trôi trên dòng suối. Ngài khẳng định, nếu không bị dạt qua bờ bên này, hoặc bờ bên kia thì nó sẽ trôi ra tận đến dòng sông, cửa biển. Đức Phật đưa ví dụ khúc gỗ trôi trên dòng suối. Lại nữa, thuở ấy có một tỳ kheo không thể định tâm mặc dù đã hết sức cố gắng. Phật biết


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status