Oct 10, 2016

Posted by in Giảng Pháp | Comments Off on Bài giảng của đạo sư Thinley Nguyên Thành trong pháp hội hằng thuận 2016: Sáu phương tiện tâm linh quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

Bài giảng của đạo sư Thinley Nguyên Thành trong pháp hội hằng thuận 2016: Sáu phương tiện tâm linh quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

DMCA.com Protection Status