Jan 29, 2020

Posted by in Giáo điển | 141 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Qua những gì đã viết trong Bài 1 và Bài 2, các trò biết được 13 đối tượng được cúng dường trong đó có 1 đối tượng là súc sanh được bố thí. Tuy rằng cúng dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau bởi vì hai đối tượng khác nhau . Vì sao? Bởi vì các bậc trưởng thượng khác với kẻ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tình trạng bần cùng.. Trong một phương diện tâm linh khác, bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ Ba la mật, liên quan đến tha nhân nghèo khổ, còn cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh. Ở các tôn giáo bạn luôn có hoạt động bố thí, nhưng không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường như ở đạo Phật, bởi vì ở họ thiếu đối tượng được cúng dường (Phật, Duyên giác, Thanh văn, Tỳ kheo, bậc chứng thiền cộng lại gồm 12 như đã viết).

Nhân đây Thầy giải thích từ ngữ như sau: “tôn giáo” là cộng đồng của những người cùng chung một tín ngưỡng tâm linh và thờ cúng quỷ, thần, trời”. Còn “đạo pháp” là đường tu mà ở họ cũng có như đạo Công giáo có tu pháp “nguyện ngắm”, ở đạo Cao đài có tu pháp gọi là “lập công bồi đức”, ở đạo Hồi có tu pháp tuyên xưng một đấng Chí tôn duy nhất là thánh Ahla, cầu nguyện, hành hương, ăn chay, hỗ trợ huynh đệ, bố thí tha nhân gộp lại gọi là 5 trụ cột của đạo Hồi. Tuy vậy, ở đạo pháp của họ đa phần chỉ mang tính chất hoạt động tâm linh, không đúc kết thành một tu pháp bài bản chẳng hạn như tu pháp cúng dường trong đạo Phật.

Khác biệt lớn nhất của đạo Phật với đạo bạn là ở chúng ta xác định đối tượng tu tập đủ điều kiện tâm linh chỉ là con người với căn bản trí thích hợp khi họ đủ 8 tự do và 10 thuận cảnh. Do vậy, đối tượng được cúng dường cũng là con người khi họ đã trở thành bậc tuệ tri thức (xem bài “Ai được gọi là tuệ tri thức”). Trong Bài 1 và Bài 2 các trò biết được 12 đối tượng được cúng dường nhưng không thấy đối tượng là Đạo sư, phải không? Vậy thì bao lâu nay các trò cúng dường Thầy há chẳng phải là sai pháp, trật người hay sao?

“Sư phạm Kim cang đạo sư quán độ chúng”

Đạo sư Thanh Trí – Thinley Nguyên Thành

Không phải! Trong trường phái Kim cang thừa, ngoài phương tiện thiện xảo là “lấy quả làm con đường”, còn có một tu pháp thượng thừa đó là “Đạo sư quán” (Guru Yoga) có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh trí của Mật gia Song Nguyễn. Trong pháp tu khởi đầu gọi là Ngondro với số lượng được cho là chuẩn khi người thực hành trải 4 lần 100.000 trong đó có “quán tưởng Đạo sư” gọi là “Đạo sư” quán. Từ những luận cứ trên cho thấy vị Thầy tức là Đạo sư Mật thừa xứng đáng là bậc tuệ tri thức được cúng dường.  Trong 7 câu chuyện Thầy kể trong Bài 2 khi nhìn lại các trò đều nhận thấy đối tượng được cúng dường là những vị Đạo sư, Tuệ tri thức, phải không?

Ngoài ra, Mật điển còn ghi nhận trong 2 đoạn thi kệ đầu tiên 1 & 2 đã tán thán công hạnh của bậc Đạo sư Mật thừa như sau:

 1. Chạm đầu vào gót chân sen của Thầy,

Tôi quỳ lạy bởi Thầy tôn quý,

Cho tôi ruộng phước như trời mây,

Giúp tôi giác ngộ trong đời này,

Công đức của Thầy không thể nghĩ,

Mật điển siêu diệu đã khắc ghi.

Tôi chỉ tóm gọn những điều tinh yếu,

Vậy hãy lắng nghe là những gì?

****

Lama Liên Hoa Thái (Padmashuri) cầu pháp tại Mật Gia Song Nguyễn

 

 1. Chư Phật mười phương của ba thời,

Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo,

Bởi các ngài được nhận lễ điểm đạo,

Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào.

****

Tantra Sutradaka – Giáo sư tiến sĩ Phật học Ấn Độ tham dự pháp hội Biển Nhớ 2019

Và cũng trong trước tác này, Mã Minh thánh tăng xác quyết :

 1. Với Thầy hãy nói lời chân thật,

Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật,

Phật và Thầy chẳng phải khác nhau.

“Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”

Hòa thượng Thích Phật Đạo trong một lần đến cầu pháp Mật gia Song Nguyễn

Hoặc là trong Mật điển “Hiện thân quý báu” khẳng định rằng “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”. Từ đây, có lẽ Thầy cũng không cần phân tích thêm thì các trò cũng hiểu vị trí của vị Đạo sư Mật thừa như thế nào rồi! Không ngẫu nhiên mà những hành giả cho đến thánh giả đều tín tâm rằng Thầy (Đạo sư) là Phật, là Pháp, là Tăng tức là Đạo sư đại diện cho Tam bảo. Do vậy vị Đạo sư Mật thừa đương nhiên thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường. Bản thân Thầy không phải là Phật, Bồ tát, Thánh tăng, hay người tu chứng thiền, đắc định, nhưng do các trò tín tâm nên Thầy hoàn thành vai trò Đạo sư trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là 6 phát kiến tâm linh được lộ xuất vào 09/10/2016, Thầy coi đó như là những bảo vật thân tặng các trò bày tỏ tấm lòng của “Ba hạng người khó gặp”, với tấm lòng tri ân theo tinh thần của Phật dạy “Tứ trọng ân”.

Tantra Sutradaka cầu pháp tại Mật Gia Trung Tâm

Pháp hội quốc tế “Hạnh ngộ bốn phương” 2018

Thầy và các trò

Trong thời điểm này khi những dòng chữ này đang hiện ra trước mắt Thầy, thực sự mà nhận xét rằng công hạnh của Thầy với vai trò Đạo sư Thanh trí hiện nay, hoàn toàn gắn liền với sự tín tâm của các trò để từ đó Thầy mới có thể thực hiện được vai trò sứ giả Như lai. Thầy trò chúng ta nên nêu cao tấm gương về “hạng người khó gặp thứ 3” để Mật gia Song Nguyễn phát triển vững bền, tâm pháp Thanh trí sẽ được nhiều thuận duyên vươn ra biển lớn theo tinh thần phụng sự cho chúng sanh là cúng dường chư Phật. Để kết thúc bài này Thầy tuyên đọc lại bài kệ sau:

Xuân về hoa đạo tỏa ngát hương

Xuân về hoa đạo tỏa ngát hương

Bồ đề tâm dụng trải muôn phương

Mật gia Song Nguyễn giăng buồm lớn

Tiến vào biển đạo đến chân thường

Tiến vào biển đạo đến chân thường

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân 12/03/2019

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 3: WHERE DOES A GURU STAND IN THE PRACTICE OF MAKING OFFERINGS BY DONORS AND DISCIPLES? (ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?)


Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

BÀI 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?

BÀI 2: TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG

BÀI 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Bài 6: TỪ HÌNH THỨC CÚNG DƯỜNG THÀNH TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Bài 8: “HEO CON XINH ĐẸP”: TỪ DÂN GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

 

 

 

 

 1. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Đệ tam tâm pháp cúng dường : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 3 : Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử?

  Qua bài viết giúp con hiểu được cúng dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau vì hai đối tượng khác nhau.Ở các tôn giáo khác luôn có hoạt động bố thí nhưng không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường như ở Đạo Phật. Đối tượng được cúng dường cũng là con người khi họ đã trở thành bậc tuệ tri thức.

  Trong trường phái Kim cang thừa có một tu pháp thượng thừa đó là ” Đạo sư quán” có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa trong đó có Yoga Thanh Trí của Mật Gia Song Nguyễn. Khi người thực hành trải 4 lần 100.000 trong đó có ” quán tưởng Đạo sư” gọi là ” Đạo sư” quán. Vị Thầy tức là Đạo sư Mật thừa xứng đáng là bậc tuệ tri thức được cúng dường.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 2. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ”.

  Qua bài viết, con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết được:

  Cúng dường và Bố thí chung một nghĩ cử nhưng khác nhau do:

  +Đối tượng thọ thí: một bên là các bậc trưởng thượng còn một bên là những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bần cùng.

  +Phương diện tâm linh khác nhau: vì bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ Ba la mật liên quan đến tha nhân nghèo khổ. Còn Cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh.

  Chỉ có ở đạo Phật mới có tu pháp cúng dường bởi vì có đối tượng và xác định được đối tượng cúng dường là: Phật Duyên Giác, Thanh văn, Tỳ kheo, các bậc chứng thiền. Còn ở các tôn giáo bạn chủ yếu là hoạt động bố thí hoặc hoạt động tâm linh mà không đúc kết thành một tu pháp bài bản.

  Con xúc động và cảm tạ ơn Thầy đã dùng những phương tiện thiện xảo, những dẫn chứng, luận cứ và điển tích từ các bậc thánh giả để lại, để cho chúng con với căn trí cạn cợt hiểu được công hạnh của bậc Đạo sư là không thể nghĩ bàn mà Thánh  giả Mã Minh đã xác quyết trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”:

  “Tôi quỳ lạy bởi Thầy tôn quý,

  Cho tôi ruộng phước như trời mây,

  Giúp tôi giác ngộ trong đời này,

  Mật điển siêu diệu đã khắc ghi.”

  Từ đó con hiểu rằng ơn phước biết bao khi trong thời Mạt pháp này, chúng con vẫn có được ơn phước cúng dường vị Thầy – vị Đạo sư Mật thừa – Bậc Tuệ tri thức là một trong 12 đối tượng được cúng dường. Con cảm tạ ơn Thầy bằng tâm Bồ đề không ngằn mé, người đã tạo ra các bảo vật là 6 phát kiến tâm linh tri ân theo tinh thần “Tứ trọng ân” mà Đức Phật đã dạy, đồng thời là tấm gương thân giáo cho chúng con noi theo thực hành là một trong “ba hạng người khó gặp”. Bằng lòng từ bi và trí tuệ, vị Thầy tạo ra phương pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn”, để chúng con với căn cơ chậm lụt và đóng góp nhỏ bé cũng thực hiện được là người biết ơn và biết trả ơn vị Thầy khi có cơ hội, khi được diễn tập, thực hành tu pháp với tâm chân thành và lòng sùng kính Đạo sư.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử” trong tác phẩm “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy. Qua bài viết này, vị Thầy đã tiếp tục nhấn mạnh sự khác biệt về thực nghĩa của bố thí (phương tiện của Lục độ Ba La Mật liên quan đến tha nhân nghèo khổ) và cúng dường (là tu pháp thiện xảo, một đại hạnh của Phổ Hiền Bồ tát).

  Con hiểu được rằng không phải tôn giáo nào, ngoại đạo nào cũng có tu pháp cúng dường như ở đạo Phật bởi thiếu đi đối tượng được cúng dường. Đạo Phật là con đường tỉnh thức, con đường Giác ngộ, và đặc biệt trong Kim Cang thừa, vai trò của vị Đạo sư –  Bậc Tuệ tri thức có vai trò đặc biệt quan trọng đối với người hành giả trên con đường Giải thoát. Và trong tu pháp thượng thừa “Đạo sư quán” của Kim Cang thừa, vị Đạo sư là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh, là đại diện của Tam Bảo, là kênh vận chuyển ơn phước của Bổn Tôn, chư Phật – Thánh đến người Phật tử, “như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”. Con hiểu được vị Thầy, “đồng với các Ngài chẳng khác”, là 1/12 đối tượng được cúng dường; và về mối quan hệ nhân – quả “Sư-đệ”, khi nhân là cúng dường đúng pháp lên vị Thầy thì quả là người học trò nhận được công đức như hạt Bồ Đề nảy nở phát triển theo thời gian và nhân là “sùng kính vị Thầy” thì quả là người học trò có được nền tảng để đạt Giác ngộ.

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy, vị Đạo sư Thanh trí với “sứ mệnh Như Lai” luôn từ bi, trí huệ, nhiệt tâm giáo hóa chúng con, dương cao ngọn cờ Chánh pháp vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. Cầu nguyện Mật gia Song Nguyễn phát triển bền vững, tâm pháp Thanh Trí  được lan tỏa đi khắp muôn nơi theo tinh thần “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”.

  Cầu nguyện cho con và tất cả huynh đệ Kim Cang luôn trưởng dưỡng tấm lòng sùng kinh đạo sư, nêu cao tấm gương về “hạng người khó gặp thứ ba” tích lũy được công đức và trí tuệ, tiến tu trên đại lô Giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ. OM MANI PADME HUM

 4. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đươc đọc bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ? trong loạt bài về “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN” của vị Thầy ạ.

  Qua những luận cứ, luận chứng mà vị Thầy đưa ra trong bài viết từ lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, tới pháp tu khởi đầu Ngondro với số lượng được cho là chuẩn khi người thực hành trải 4 lần 100.000 trong đó có “quán tưởng Đạo sư” gọi là “Đạo sư” quán và lời khẳng định trong Mật Điển “Hiện thân quý báu” giúp con nhận ra được tầm quan trọng của vị Đạo sư Mật thừa, khẳng định rằng vị Đạo sư Mật thừa đương nhiên thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường theo như lời dạy của Đức Phật. Và theo luận đề “Như lý tác ý”, bản thân con khi là một người Phật tử thì cần nói và làm theo như lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức.

  Bên cạnh đó, Thánh tăng Atisha đã khẳng định: “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”. Để minh chứng cho điều này có thể đề cập ngay tới những bài viết trên Chanhtuduy.com hay những câu chuyện thực tế về sự hanh thông, chuyển nghiệp thành nguyện của vị Thầy, của các đạo huynh đạo hữu đều truyền cảm hứng cho con, khuyến khích con trở thành một con người tốt hơn, một Phật tử chân chính. Và một trong những điểm quan trọng nhất mà con cần trưởng dưỡng chính là: quan niệm rằng dù phước hay họa đều là ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Với quan niệm đó, con dần loại trừ được suy nghĩ khởi lên do mạn độc “của tôi, do tôi, vì tôi” khi đạt được những thành công nhất định. Và cũng với quan niệm đó, cách suy nghĩ đó, con có thể dần ngăn chặn, không bám chấp vào những xúc tình tiêu cực mỗi khi đối mặt với khó khăn bởi những xúc tình đó không thật, chỉ là nhất thời do ý kiến chủ quan của con đặt lên sự vật, sự việc mà thôi. Đó là chưa đề cập tới những lần vị Thầy vì không muốn đệ tử, học trò chúng con khởi nên những niệm bất tịnh, rơi vào vòng xoáy bát phong, loại trừ ngã mạn tiềm ẩn trong chúng con mà từ bi ban nộ pháp Kim cương. Như vậy, những tu pháp của vị Thầy giúp chúng con loại trừ dần được tham, sân, si, giúp chúng con tiến từng bước vững chắc trên con đường tới thành phố Giải thoát.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi chỉ dạy. Qua những luận cứ, luận chứng trong bài viết và những trải nghiệm, cảm nhận thực tế của bản thân, con cảm nhận rõ hơn về sự may mắn của mình khi được theo học bộ môn Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy. Đặc biệt, con có cơ hội hiểu rõ hơn về tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 5. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải luận cho con và chúng sanh hữu duyên được hiểu rõ đối thể và chủ thể trong pháp cúng dường. Khi Đức Phật xác tuyên 13 đối tượng xứng đáng được thọ nhận cúng dường và bố thí. Đặc biệt, còn nương theo pháp đặc trưng của kim cang thừa khi vị Thầy đại đồng nghĩa là đại diện của Tam Bảo. Và ở đây, các bậc bồ tát như ngài Mã Minh cũng xác quyết giá trị chân thật của vị Thầy, bậc Đạo sư truyền trao giáo pháp đồng với các Ngài chẳng khác. Vì thế, trên đối thể là học trò, đệ tử, được nương theo sự chỉ dạy của vị Thầy, Đạo sư Yoga Thanh Trí với sáu tu pháp được phổ truyền lưu bố như một xác quyết giá trị bất thoái chuyển, bậc Đạo sư, vị thầy của trời và người hoàn toàn xứng đáng và tương hợp không ngằn mé được thọ nhận cúng dường. Và đối tượng được cúng dường vị Thầy, bậc Đạo sư Yoga Thanh Trí như chúng con cũng đồng hoàn tất với nguyện cúng dường đem lại phước báu, công đức như đại nguyện của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Chẳng một hay chẳng hai.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, chỉ rõ những lợi lạc khi được cơ hội thực hành pháp, được cơ hội tích lũy phước báu, phước đức, và công đức thông qua hoạt động thân ngữ tâm đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho giáo pháp Yoga Thanh Trí được phổ truyền và lan tỏa  muôn phương vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ, cảm tạ ơn Thầy khai thị cho con hiểu, đối tượng được cúng dường cũng là con người khi họ đã trở thành bậc tuệ trí thức.  Trong trường phái Kim cang thừa, ngoài phương tiện thiện xảo là “lấy quả làm con đường”, còn có một tu pháp thượng thừa đó là “Đạo sư quán” (Guru Yoga) có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh trí của Mật gia Song Nguyễn. Trong pháp tu khởi đầu gọi là Ngondro với số lượng được cho là chuẩn khi người thực hành trải 4 lần 100.000 trong đó có “quán tưởng Đạo sư” gọi là “Đạo sư” quán. Từ những luận cứ trên cho thấy vị Thầy tức là Đạo sư Mật thừa xứng đáng là bậc tuệ tri thức được cúng dường. Và với những dẫn chứng từ Mật điển, thánh Tăng đã xác quyết công hạnh của vị Đạo sư Mật thừa ( Đạo sư) là Phật, là Pháp, là Tăng tức là Đạo sư đại diện cho Tam bảo .

  Con tán thán trí tuệ và bồ đề tâm vị Thầy, đã lộ xuất lục diệu pháp môn, yoga Thanh Trí phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc dễ thực hành mà đạt kết quả cao.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi được vị Thầy tiếp tục mở ra cánh cửa trí tuệ “Tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHÃ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ” giúp chúng con hiểu “Biết những gì cần phải biết” để lấy đó làm hành trang đi trên con đường giải thoát.
  Qua 13 đối tượng được cúng dường trong đó có 1 đối tượng là súc sanh được bố thí. Thì giờ đây con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải chỉ ra cho chúng con thấy được đối tượng xứng đáng nữa được “cúng dường” đúng theo quỹ đạo Chánh pháp là con người, khi họ đã trở thành “bậc tuệ tri thức” (tức là người am tường tri kiến giải thoát. Đang thực hành pháp giải thoát cho mình và cùng giúp chúng sanh thực hành theo Chánh pháp để được giải thoát).
  Con hiểu rằng; Trong trường phái Kim cang thừa, ngoài phương tiện thiện xảo là “lấy kết quả làm con đường” còn có một tu pháp thượng thừa đó là “Đạo Sư quán” (Guru Yoga) có nghĩa là coi Đạo Sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh trí của Mật Gia Song Nguyễn.
  Vì vậy, con hiểu rằng vị trí của Đạo sư Mật thừa là người đại diện của Tam Bảo, tức vị Thầy là Phật, là Pháp, là Tăng. Vì thế không ngẫu nhiên mà Mật điển đã xác quyết :
  “Chư Phật mười phương của ba thời,
  Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo,
  Bởi các ngài được nhận lễ điểm đạo,
  Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”.
  Và trong 7 câu chuyện Thầy kể đã cho chúng con thấy được nhiều tấm gương của các bậc thánh giả, thánh tăng, thành tựu giả… không tiếc thân mạng của mình, dâng vô số phẩm vật là vàng, bạc, châu báu lên đối tượng cần cúng dường để cầu pháp là những vị Đạo sư, Tuệ tri thức.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 8. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luôn nhiệt tâm chỉ dạy cho chúng con, giúp cho chúng con hiểu được rõ về tu pháp cúng dường, đặc biệt là cúng dường lên Đạo sư – người được “Chư Phật mười phương của ba thời, Tỏ lòng kính trọng”. Con hiểu rằng cúng dường lên vị Thầy là một trong những biểu hiện của lòng Sùng kính, mà Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ, quả thực lợi lạc cho chúng con thật không thể nghĩ bàn. Qua đó con càng cảm niệm sâu sắc lời dạy của thánh tăng Atisha: “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”.  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con bài giảng quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho bản thân con cùng các huynh đệ Kim cang luôn trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo Sư, trở thành người biết ơn và biết trả ơn, nêu cao tấm gương “hạng người khó gặp thứ ba”.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc tiếp loạt bài: Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ DÁN ĐOẠN . Bài 3 : ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ .

  Qua bài viết con hiểu được ở các tôn giáo bạn luôn có hoạt động bố thí, nhưng không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường như ở đạo Phật, bởi vì ở họ thiếu đối tượng được cúng dường (Phật, Duyên giác, Thanh văn, Tỳ kheo, bậc chứng thiền cộng lại gồm 12 như Thầy đã viết ở bài 2).

  Tuy là trong 12 đối tượng cúng dường không thấy có đối tượng là Đạo sư, nhưng các kinh và Mật điển đều đã khẳng định rằng vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, tức Thầy đại diện cho Phật, Thầy đại diện cho Pháp, Thầy đại diện cho Tăng . Trong trước tác 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư, Thánh tăng Mã Minh đã xác quyết về điều này trong thi kệ số 9 rằng :

  “Với Thầy hãy nói lời chân thật

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật

  Vì Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 10. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được thêm một xá lợi pháp thân của vị Thầy với bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?
  Con xin tán thán Công Hạnh, Trí Huệ, Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài viết quý báu này.
  Qua bài viết giúp cho con được hiểu tường tận về việc cúng dường .Tuy cúng dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau hoàn toàn bởi vì hai đối tượng khác nhau , cúng dường lên các bậc trưởng thượng khác với kẻ lâm vào hoàn cảnh khốn cùng khó khăn..
  Trên phương diện tâm linh thì cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh .Còn bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ Ba la mật. Thêm một điểm ưu việt chỉ có ở đạo Phật đó là có đối tượng được cúng dường (Phật, Duyên giác, Thanh văn, Tỳ kheo, bậc chứng thiền còn ngoại đạo thì không mà họ chỉ xem hoạt động bố thí là chính.
  Qua lời dạy của Thầy con hiểu thêm được rằng trong trường phái Kim Cang Thừa có một tu pháp thượng thừa gọi là” Đạo Sư Quán” vị Thầy là trung tâm của mọi hoạt động tâm linh .Do đó vị Đạo Sư Thanh Trí đương nhiên thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường và là người đại diện cho Tam bảo là vị sứ giả Như Lai. Đặc biệt là Lục Diệu Pháp Môn mà vị Thầy đã từ bi phát lồ mang lại lợi lạc chúng sanh, giúp hướng dẫn, chỉ dạy cho những hành giả diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí luôn được đi đúng quỹ đạo chánh pháp trên bước đường giác ngộ tối thượng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .
  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Bài 3: Đạo Sư Thuộc Đối Tượng Nào Trong Sự Cúng Dường Từ Thí Chủ và Đệ Tử”.

  Con cảm tạ Thầy đã phân tích cho chúng con được hiểu về Đạo Sư thuộc đối tượng nào trong 12 đối tượng được cúng dường mà Đức Phật dạy. Tuy Ngài không nhắc không nói đến Đạo Sư trong 12 đối tượng đó nhưng xét về công hạnh trí tuệ của Thầy Thầy đã thuộc đối tượng Thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc. Tuy nhiên còn hơn thế nữa Vị Thầy vị Đạo Sư là người làm kênh vận chuyển trung gian đưa đệ tử biết đến Phật pháp dụ như máy tính, điện thoại dù có tốt  đến đâu nhưng vẫn cần wifi để kết nối internet mới truy cập các trang wed được. Cũng như đệ tử chúng con không có vị Thầy vị Đạo sư làm kênh vận chuyển trung gian thì chúng con sẽ không có thể kết nối được với Bổn Tôn. Thánh giả Mã Minh cũng đã xác quyết  trong kệ 19:

  “Với Thầy hãy nói lời chân thật,

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật

  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 12. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi  khai thị cho chúng con tiếp “Bài 3: Đạo  Sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử” của  tâm pháp đệ tam ” Cúng dường bất khả gián đoạn”.
  Qua bài con hiểu được, cúng dường  là một pháp tu thiện xảo giúp người tu Phật tích lũy nhiều công đức và chỉ có ở trong đạo Phật. Ở các đạo khác không có tu pháp cúng dường vì không có đối tượng xứng đáng  để nhận cúng dường chiếu  theo 12 đối tượng được nhận  cúng dường mà Đức Phật đã dạy.
  Đối với bậc Đạo Sư  là đại diện cho Tam bảo, Thầy là Phật, Thầy là Pháp, Thầy là Tăng. Bậc Đạo Sư là người  mang sứ mệnh Như Lai đại diện cho Đức Phật mang chánh pháp giáo  hóa cho chúng sanh  thoát khỏi sự đau khổ của luân hồi sanh tử mà quay về với Phật, đương nhiên là đối tượng xứng đáng để được nhận cúng dường từ chúng sanh.
  Theo lời dạy  của Ngài Thánh Giả Mã Minh:
  19. Với Thầy hãy nói lời chân thật,
  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật,
  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau.
  ***
  21. Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ,
  Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân,
  Bởi cúng dường Thầy không  khác vị Phật.
  Như vậy bậc Đạo Sư thuộc 1 trong 12 đối tượng được nhận cúng dường mà Đức Phật đã dạy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh hạnh Phúc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ được đọc bài : ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?” của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Bài 3: Đạo Sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử”.

  Qua bài viết của Thầy giúp con hiểu  con “không phải đạo pháp nào cũng có pháp tu cúng dường như đạo Phật bởi vì ở họ thiếu đối tượng được cúng dường ( Phật, Duyên Giác, Thanh Văn, Tỳ kheo, bậc chứng thiền cộng lại gồm 12 đối tượng), Nhưng làm sao để tìm và biết được được Phật, Duyên Giác, Thanh Văn, Tỳ khoe chân chính trong khi thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng và các bậc chứng thiền? Điều này khó như mò kim dưới đáy biển!

  Thật hạnh phúc biết bao, bởi duyên lành ngàn kiếp hy hữu mà giờ đây chúng con được gặp vị Đạo sư với sản phẩm trí tuệ là lục diệu pháp môn, phương tiện thiện xảo là lâu đài Duy Ma Cật, phương pháp thực hành và ứng dụng Yoga Thanh Trí đã đem đến biết bao nhiêu lợi lạc cho chúng sanh có được: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội – an lạc đời này, đời sau cực lạc, Những sản phẩm trí tuệ, tâm bồ đề và những lợi lạc của Thầy đem đến cho chúng sanh đủ để chứng minh Thầy là vị Đạo sư chân chính- bậc Tuệ tri thức và  “Thầy từ bi hơn Đức Phật” mà Ngài Atisa đã khẳng định.

  Điều cần và đủ để thực hiện pháp cúng dường là chúng con  đã có đủ đó tìm được vị Đạo sư chân chính đại diện cho Phật, Pháp Tăng như tìm được viên ngọc như ý mà Đại sỹ Liên Hoa Sanh đã chỉ dạy. Và giờ đây pháp cúng dường có được kết quả như thế nào là phụ thuộc vào bản thân chúng con có trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư, tấm lòng biết ơn và biết trả ơn Đạo sư, trân quý giáo pháp qua pháp cúng dường như thế nào?

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp và  sự phát triển của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 15. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng Dường bất khả gián đoạn Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ Thí Chủ và Đệ tử”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được rằng trong trường phái Kim cang thừa ngoài phương tiện thiện xảo là”lấy quả làm con đường” còn có 1 tu pháp thượng thừa là “Đạo sư quán” tức là coi đạo sư là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật Thừa.

  Cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh và đối tượng cúng dường là “bậc tuệ tri thức”. Xét về công hạnh trí tuệ của vị Thầy thì vị Thầy đã thuộc đối tượng Thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc. Hơn thế nữa vị Thầy (Đạo Sư) là Phật, là Pháp, là Tăng tức là đại diện cho Tam Bảo.

  Thánh giả Thogme Zangpro đã dạy: “Nương cậy nơi thiện trí thức lỗi lầm sẽ dần tiêu trừ, đức hạnh sẽ hoàn thiệ. Hãy quý trọng các bậc đạo sư hơn cả sinh mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ Tát Đạo”.

  Lời dạy này cũng đã được minh chứng qua những câu chuyện được Thầy trích dẫn trong “Bài 2: Tinh Thần & Thái độ cúng dường”.

  Qua các bài viết của Thầy con đã hiểu được thế nào là cúng dường, tinh thần và thái độ cúng dường và Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường. Và con xin nguyện khắc ghi lời xác quyết của Mã Minh thánh tăng:

  “Với Thầy hãy nói lời chân thật,

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật,

  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”

  Con cảm tạ ơn Thầy khi đã cho con có cơ hội được làm đệ tử của vị Thầy và được vị Thầy từ bi chỉ dạy, để tâm đến chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tấm lòng tri ân “Tứ trọng ân” được lan toả muôn phương.

  Om Mani Padme Hum!

 16. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi ban cho con bài viết quý báu. Qua bài viết Thầy đã phân tích rõ cho chúng con hiểu được Đạo sư thuộc 1/12 đối tượng được cúng dường. Trong trường phái Kim cang thừa, ngoài phương tiện thiện xảo là “lấy quả làm con đường” còn có một pháp tu thượng thừa đó là “Đạo sư quán” có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh. Vị Thầy tức Đạo sư Mật thừa xứng đáng là bậc tuệ tri thức được cúng dường.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 17. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 3 ” Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử”. Qua sự luận giải của Thầy con hiểu được cúng dường và bố thí có cùng một nghĩa cử, nhưng khác nhau về thực nghĩa bởi vì đối tượng thụ hưởng khác nhau. Một bên Bậc trưởng thượng là đối tượng được “cung kính phụng dưỡng” sẽ khác hoàn toàn với kẻ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tình trạng bần cùng. Hơn nữa bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ Ba la mật, liên quan đến tha nhân nghèo khổ, còn cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh. Con cũng hiểu rằng Đạo Phật khác với ngoại đạo, khi xác đinh đối tượng tu tập đủ điều kiện tâm linh chỉ là con người với căn bản trí thích hợp, có đầy đủ 8 tư do và 10 thuận cảnh. Do vậy, đối tượng được cúng dường cũng là con người khi họ trở thành Bậc tuệ tri thức. Hơn nữa trong Phật giáo Mật tông, vị Đạo sư đại diện cho Tam Bảo, là kênh vận chuyển trung gian ơn phước từ Bổn Tôn tới người đệ tử. Thánh giả Mã Minh cũng đã xác quyết trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư :

  19. Với Thầy hãy nói lời chân thật,

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật,

  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”

  Từ đó để chúng con hiểu rằng vị Đạo sư Thanh trí đương nhiên thuộc về 1 trong 12 đối tượng được cúng dường.

  Con cảm tạ Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 18. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 19. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết thứ 3 trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” rồi ạ. Qua bài viết, con hiểu rằng, cúng dường hướng đến bậc trưởng thượng, khác với bố thí dành cho kẻ lâm vào tình cảnh khó khăn bần cùng.

  Con hiểu rằng nếu nhầm lẫn hai hoạt động này với nhau, người học trò khiến cho vị Thầy trở thành đối tượng “bố thí” thì sẽ là sai lầm trầm trọng Đó là khi ai đó cho rằng mình cúng dường nhiều, có giá trị lớn rồi từ đó  “làm mình làm mẩy” với vị Thầy. Một trường hợp khác là dâng cho Thầy những vật phẩm kém chất lượng, đồ thừa không dùng tới hoặc không thích hợp để vị Thầy sử dụng. Hoặc cúng dường cho vị Thầy mà không quang minh chính đại, thiếu sự nghiêm túc khi thỉnh nguyện,…

  Bài viết giúp con hiểu rõ rằng, vị Thầy không phải đối tượng để học trò dùng tâm phàm phu, tâm buông lung phóng dật mà hướng đến. Vị Thầy theo xác quyết kinh điển là bậc “Chư Phật mười phương ba thời đều kính trọng”, là đại diện cho Tam Bảo Phật-Pháp-Tăng. Thầy còn lộ xuất ra Lục Diệu Pháp Môn làm Kim chỉ nam tu tập Giải Thoát cho chúng học trò. Việc cúng dường đến một bậc Đạo Sư như vị Thầy là một “đại hạnh” như lời Bồ Tát Phổ Hiền đã xác quyết. Mà “đại hạnh” thì không thể thực hiện với tâm tiểu nhân mà cần đến từ tấm lòng sùng mộ chân thành.

  Bài viết giúp con hiểu rằng, ở các đạo khác cũng có hoạt động bố thí nhưng không thể có tu pháp cúng dường bài bản như trong đạo Phật. Con lại càng hoan hỷ hơn vị Thầy đã phát lồ cho chúng con tu pháp “cúng dường bất khả gián đoạn” vô cùng phù hợp với đời sống bận rộn của thời đại này nhưng vẫn giúp học trò thực hành được tu pháp cúng dường đến vị Thầy ngày qua ngày.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố Giải Thoát.

  Om Ah Hum.

 20. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 3: Đạo Sư Thuộc Đối Tượng Nào Trong Sự Cúng Dường Từ Thí Chủ & Đệ Tử ?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu rõ hơn về cúng dường và bố thí. Tuy cúng dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau vì đối tượng là khác nhau, do đó kết quả mang lại cũng khác nhau. Đối tượng được cúng dường là con người khi họ là bậc tuệ tri thức, tu tập đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con biết được trong trường phái Kim Cang thừa có một tu pháp thượng thừa là ” Đạo sư quán “, coi Đạo sư là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và mọi tu pháp Mật thừa. Khi đệ tử xem vị Thầy là Phật thì sẽ nhận được ơn phước từ vị Phật chuyển qua, xem vị Thầy là Bồ tát thì sẽ được nhận ơn phước từ Bồ tát chuyển qua, xem vị Thầy là Thánh tăng thì sẽ nhận được ơn phước từ Thánh tăng. Thời buổi hiện nay chúng con khó gặp được Phật, Bồ tát, Thánh tăng nhưng may mắn thay chúng con được hạnh ngộ cùng vị Đạo sư Thanh trí của Viện ITA, Ngài đại diện cho Tam bảo vì vậy Ngài đương nhiên thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 21. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?” rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải thích cho chúng con hiểu điểm khác biệt giữa “bố thí” với “cúng dường”, tuy cùng là 1 nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau vì đối tượng thọ nhận khác nhau, một bên là tha nhân nghèo khổ, hoàn cảnh khó khăn, còn một bên là các bậc trưởng thượng. Ở các tôn giáo bạn luôn có hoạt động bố thí, nhưng không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường như đạo Phật, vì ở họ thiếu đối tượng được cúng dường. Qua đó, con hoan hỷ và tự hào về tính ưu việt của đạo Phật khi hoạt động cúng dường (1 trong 10 hoạt động tâm linh của đạo Phật) được đúc kết thành một tu pháp bài bản, sau khi đã xác định được 12 đối tượng xứng đáng được cúng dường.

  Trong 12 đối tượng được cúng dường, tuy không ghi rõ đối tượng là Đạo Sư, nhưng nhờ vị Thầy khai thị qua bài Pháp, con hiểu được rằng vị Thầy (Đạo Sư) là đại diện cho Tam Bảo, và trong trường phái Kim Cang thừa có tu pháp thượng thừa là “Đạo sư quán”, đó là coi vị Thầy là đối thể trung tâm trong mọi hoạt động tâm linh và mọi tu pháp thực hành, trong đó có tu pháp cúng dường. Ngoài ra, Mật điển đã tán thán công hạnh của bậc Đạo sư Mật thừa, được khẳng định trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh Tăng Mã Minh hoặc trong Mật điển “Hiện thân quý báu”, cùng nhiều Kinh và Mật điển khác. Phật là 1 trong 12 đối tượng được cúng dường, mà “Chư Phật mười phương của ba thời” lại “Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo” (50 kệ tụng sùng kính Đạo sư). Như vậy, vị trí của Đạo sư Mật thừa thực sự rất tôn quý, bởi vậy, Đạo sư Mật thừa xứng đáng là bậc Tuệ tri thức, là 1 trong 12 đối tượng được cúng dường.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã đúc kết lời dạy quý báu cho chúng con ở cuối bài Pháp “Thầy trò chúng ta nên nêu cao tấm gương về “hạng người khó gặp thứ 3″ để Mật gia Song Nguyễn phát triển vững bền, tâm pháp Thanh trí sẽ được nhiều thuận duyên vươn ra biển lớn theo tinh thần phụng sự cho chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Từ lời huấn thị của vị Thầy, con hiểu rằng trở thành một người biết ơn và biết trả ơn là một trong những điều quan trọng góp phần vào sự phát triển vững bền của Mật gia Song Nguyễn, đưa tâm pháp Thanh trí đến với chúng sanh khắp muôn nơi. Vì vậy chúng con không nên lơ là trong việc rèn rũa bản thân mình trở thành “hạng người khó gặp thứ ba” để đền đáp Tứ trọng ân, vì sự lợi lạc của chúng sanh (theo tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dương chư Phật) đồng thời vì sự phát triển của Mật gia Song Nguyễn trên hành trình “Tiến vào biển đạo đến chân thường”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài Pháp khai thị cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?”

  Qua những lời dạy của vị Thầy con hiểu rằng tuy cùng là một nghĩa cử nhưng cúng dường khác với bố thí bởi vì đối tượng thọ nhận khác nhau. Các tôn giáo khác luôn có hoạt động bố thí nhưng vì thiếu đối tượng được cúng dường nên không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường. Lời dạy của vị Thầy về sự khác biệt lớn nhất của đạo Phật với đạo bạn là xác định đối tượng tu tập đủ điều kiện tâm linh chỉ là con người càng giúp con thấm thía sự may mắn khi được làm người với đầy đủ 8 tự do và 10 thuận cảnh, trong đó may mắn lớn nhất là được hạnh ngộ vị Thầy, được biết tới Phật pháp.

  Những luận chứng, luận cứ vị Thầy trích dẫn đã giúp chúng con hiểu rõ hơn về tu pháp “Đạo sư quán” – coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh. Vị Thầy là “cánh cửa giải thoát”, là “suối nguồn của mọi thành tựu thế gian lẫn xuất thế gian”, là Phật, là Pháp, là Tăng. Như vậy đương nhiên vị Thầy thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường.

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy. Nhờ những phương pháp Yoga Thanh Trí đơn giản mà lợi lạc không thể nghĩ bàn do vị Thầy phát lồ mà chúng con, những chúng sanh thời mạt pháp này dù căn cơ chậm lụt, cuộc sống bận rộn mưu sinh thế sự, nhưng vẫn có thể tích lũy công đức và trí tuệ, làm hành trang giải thoát trong tương lai.

  Con cầu nguyện bản thân con cũng như huynh đệ Kim cang luôn tinh tấn thực hành theo lời dạy của vị Thầy, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư và nêu cao tấm gương về “hạng người khó gặp thứ ba”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 23. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc bài” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?”.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã lộ xuất Lục Diệu Pháp Môn Yoga Thanh Trí phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại và dân tộc ,Thầy đã nhiệt tâm chỉ dạy giúp chúng con có cơ hội được tiếp cận với bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí diễn tập,thực hành pháp mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân, được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con được hiểu rõ hơn về tu pháp cúng dường,đặc biệt là cúng dường lên bậc Đạo sư người được ” Chư Phật mười phương của ba thời ,Tỏ lòng kính trọng” và giúp con hiểu đối tượng cúng dường là con người khi họ đã trở thành bậc tuệ tri thức. ” Trong trường phái Kim Cang thừa , ngoài phương tiện thiện xảo là “lấy kết quả làm con đường” còn có một tu pháp thượng thừa đó là ” Đạo sư quán” (Guru Yoga) có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh trí của Mật Gia Song Nguyễn” .
  Từ những luận chứng, luận cứ được xác quyết từ Mật điển, các bậc Thánh tăng đã cho thấy vị Thầy tức là Đạo sư Mật thừa là bậc tuệ tri thức Thầy đại diện cho Tam bảo,Thầy là ( Đạo sư) là Phật, là Pháp, là Tăng công hạnh trí tuệ vị Thầy thuộc đối tượng Thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc xứng đáng là đối tượng được cúng dường trong 12 đối tượng cúng dường mà Đức Phật dạy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu lợi lạc giúp con nhận thức sâu sắc hơn về lời dạy của Thánh tăng Atisha ” Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Dài quá!

  • Mật Diệu Linh says:

   Kính bạch Thầy.
   Con xin sám hối trước vị Thầy vì con vẫn mắc lỗi comment dài trong khi đã được vị Thầy chỉ dạy nhiều lần. Con xin Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm này.
   Con cảm tạ ơn Thầy đã để tâm chỉ dạy cho con ạ.
   Om Mani Padme Hum!

 24. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : cúng dường bất khả gián đoạn bài 3 : Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử”.

  Qua bài viết con hiểu rằng bố thí và cúng dường cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau ,vị Đạo sư không được nhắc đến trong 12 đối tượng cúng dường nhưng công hạnh của bậc Đạo sư được Mật điển xát quyết là đại diện cho tam bảo, là kênh vận chuyển ơn phước từ tam bảo đến với người đệ tử, công hạnh của Thầy không thể nghĩ bàng xứng đáng là đối tượng cúng dường mà Đức Phật đã dạy

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om ah hum

   

 25. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã tiếp tục viết thêm bài thứ 3 của tác phẩm “Đệ tam tâm pháp Thanh trí”. Con cảm ơn Thầy đã từ luận giải cho chúng con hiểu rõ vì sao Đạo sư là đối tượng xứng đáng được cúng dường dù không thấy nằm trong danh sách những đối tượng nên cúng dường (12 đối tượng) nên bố thí (1 đối tượng) mà Đức Phật đã nhắc đến. Trong trường phái Kim cang Thừa có một tu pháp thượng thừa đó là “Đạo sư quán”, bên cạnh đó Thánh tăng Mã Minh đã xác quyết: “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”, còn Mật điển thì khẳng định:”Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn Tôn”, ngoài ra các bậc thánh tăng cổ đức cũng tín tâm rằng Thầy (Đạo sư) đại diện cho Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng). Từ đây có thể dễ dàng nhận ra được vị Thầy (Đạo sư Mật thừa) đương nhiên thuộc 1 trong 12 đối tượng nên cúng dường.

  Đến đây con chợt hiểu rõ hơn phần nào cụm từ “y nghĩa bất y ngữ” khi đọc kinh văn. Vì nếu cứ khăng khăng bám chấp vào từ ngữ mà không dùng chánh kiến để soi rọi thì chúng con sẽ không hiểu được thực nghĩa. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải. Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để noi theo tấm gương của vị Thầy, trở thành “hạng người khó gặp thứ 3”.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Kính bạch Thầy

  Con đã  đọc xong bài này rồi ạ

  Con xin tán thán  công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi  luận giảng cho chúng con hiểu về cúng dường và bố thí

  Tuy cúng dường và bố thí  chung một nghĩa cử  nhưng thực nghĩa lại khác nhau  vì hai đối tượng thọ nhận khác nhau

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 27. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn con xin hoan hỉ với bài viết của Thầy

  • Qua bài viết con hiểu rằng bố thí và cúng dường cùng chung một nghĩa nhưng thực nghĩa là trái ngược nhau
  • Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  • Om mani padme hum
 28. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài phân tích cho chúng con hiểu thêm về sự cúng dường  trong 12 đối tượng mà Đức Phật dạy trong 12 đối tượng để cúng dường không có vị Đạo Sư nhưng  Thầy là tuệ trí thức  người tu  Phật  chân chánh  trong trường phái kim cang thừa Vị Đạo Sư  là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm như vậy chúng con cúng dường Thầy  là đứng pháp .Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah .

 29. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc viết của Thầy: Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?. Con hiểu rằng trong kim cang thừa Đạo sư được coi là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa; Đạo sư đại diện cho Phật Pháp Tăng, Đạo sư được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng nên cúng dường lên bậc Đạo sư không những thể hiện là hạng người khó gặp thứ 3 mà còn là tu pháp để giúp hành giả có được thành công thế gian và thành tựu xuất thế gian. Nếu không có nền tảng giác ngộ thì dù hành giả có miên mật thực hành cũng không ích gì.
  Đạo sư Thanh trí con được hạnh ngộ trong kiếp người ngắn ngủi này thật đúng là viên ngọc như ý như đại sỹ Liên Hoa Sanh đã khẳng định. Thầy luôn hào phóng cho chúng con hưởng ké “kho công đức” vô hạn từ công hạnh của Thầy qua lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến, qua việc hoạt dụng bồ đề tâm không dừng mỏi của Thầy để giúp chúng sanh lìa mê về giác nhưng Thầy luôn khiêm cung và “đơn sơ gìn giữ đạo”. Con sẽ cố gắng quán xét hành vi thân ngữ tâm của mình để trở thành hạng người khó gặp thứ 3 để được theo chân Thầy đến khi đạt giác ngộ tối thượng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 30. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ VÀ ĐỆ TỬ? của loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN.

  Qua luận giảng của Thầy con hiểu được thực nghĩa cao quý và tính ưu việt của hoạt động cúng dường trong đạo Phật, một tu pháp thiện xảo đã được Phổ Hiền Bồ tát nâng thành một đại hạnh mà không phải đạo pháp của tôn giáo nào cũng có. Và từ sự giải thích rốt ráo của Thầy con hoan hỷ được hiểu rõ rằng dù không được kể ra nhưng vị Đạo sư Mật thừa hoàn toàn xứng đáng là bậc tuệ tri thức, đương nhiên thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường. Con cảm tạ Thầy đã giảng cho chúng con hiểu về tu pháp thượng thừa là “Đạo sư quán” trong trường phái Kim cang thừa, tức vị Đạo sư được xem là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa. Thật là ơn phước hy hữu cho chúng đệ tử học trò chúng con, khi đã gặp được một vị Đạo sư chân chính, một bậc Tuệ tri thức trong đời này, người mà công đức không thể nghĩ như “Mật điển siêu diệu đã khắc ghi” và “chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng”, và chúng con cần “hãy nói lời chân thật, tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật”, bởi “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã lộ xuất nên tinh túy giáo pháp Yoga Thanh Trí và từ bi mang Lục diệu pháp môn đầy lợi lạc đến gần với chúng con, chúng sanh giúp hướng tới an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho huynh đệ chúng con đều luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư và nỗ lực để trở thành hạng người khó gặp thứ ba, biết nhớ ơn và biết trả ơn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô. Con cầu nguyện cho sự phát triển vững bền của Mật gia Song Nguyễn, sự vươn xa của tâm pháp Yoga Thanh Trí mang đến lợi lạc cho rộng khắp chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

  Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ? rồi ạ.

  Qua bài giúp con hiểu được cúng dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa khác nhau vì hai đối tượng khác nhau. Tuy nhiên tu pháp cúng dường không phải đạo nào cũng có như ở đạo Phật vì họ không có đối tượng để  cúng dường (Phật, Duyên giác, Thanh văn, Tỳ kheo, bậc chứng thiền cộng lại gồm 12 như đã viết).Trong trường phái Kim cang thừa, ngoài phương tiện thiện xảo là “lấy quả làm con đường”, còn có một tu pháp thượng thừa đó là “Đạo sư quán” (Guru Yoga) có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh trí của Mật gia Song Nguyễn. Trong pháp tu khởi đầu gọi là Ngondro với số lượng được cho là chuẩn khi người thực hành trải 4 lần 100.000 trong đó có “quán tưởng Đạo sư” gọi là “Đạo sư” quán. Từ những luận cứ trên cho thấy vị Thầy tức là Đạo sư Mật thừa xứng đáng là bậc tuệ tri thức được cúng dường.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí tuệ được thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 32. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã có bài luận giảng với đầy đủ luận chứng, luận cứ giúp chúng trò hiểu rỏ một vị Đạo sư hoàn toàn xứng đáng là đối tượng được cúng dường.

  Một vị Đạo sư với Bồ đề tâm rộng mở, (1)luôn cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật và (2)chỉ dạy chúng sanh hữu duyên những tu pháp để thành Phật, vậy nên vị Đạo sư chính là Phật, Pháp và Tăng, là nơi nương tựa chân thật do đó cúng dường vị Đạo sư chính là cúng dường lên Tam bảo.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 33. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ đọc tiếp bài thứ ba của loạt bài về pháp tu Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con vô cùng tán thán giải nghĩa của Thầy về sự khác nhau giữa tôn giáo hay tín ngưỡng tâm linh với Đạo Pháp hay con đường tu tập mà ở đây là con đường giải thoát. Chính vì sự khác biệt này, các hoạt động tín ngưỡng của các tôn giáo có ý nghĩa khác với các hoạt động tu tập của Đạo Phật, mà phép tu cúng dường là một ví dụ. Xuất phát từ tà kiến thờ cúng quỷ, thần, trời, tín ngưỡng của các tôn giáo chỉ nhằm làm đẹp lòng các đối tượng này, ví dụ như bố thí tha nhân, thậm chí một số kẻ theo Thiên chúa hay Hồi giáo có niềm tin vào việc “tử vì đạo” sẽ được lên thiên đường do đã hy sinh vì Đức Chúa hay Thánh Ala, nhưng cho dù có được như vậy họ cũng chỉ lên được cõi trời trong một số hữu hạn thời gian. Trong khi đó, người thực hành đạo pháp cúng dường bậc tuệ tri thức, trường dưỡng lòng sùng kính vị Đạo sư, xây đắp niềm tin kiên cố bằng vâng lời vị Thầy, tích tập công đức, có được ơn phước thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, mở được cánh cửa giải thoát để đạt đến sự giác ngộ tối thượng, vượt khỏi sinh tử luân hồi. Con đường khác nhau, phương pháp khác nhau, đối tượng trung tâm của hoạt động tâm linh khác nhau nên kết quả cũng khác nhau.

  Con vô cùng tán thán chánh kiến của trường phái Kim cang thừa hay Mật tông khi xem Đạo sư chính là đại diện cho Tam bảo, hiện thân của Phật, Pháp và Tăng, hiện thân của trí tuệ bát nhã. Chánh kiến này tạo ra nền tảng để các học trò, đệ tử thực hiện các pháp tu quán tưởng vị Thầy, cúng dường vị Thầy như là quán tưởng Bổn tôn, cúng dường Đức Phật. Với 06 phát kiến tâm linh được rất nhiều học trò, đệ tử thực hành và nhờ đó chúng con đã đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Mật gia Song Nguyễn cũng được y báo rực rỡ, phát triển như ngày hôm nay càng khiến cho chúng con có được “niềm tin bất hoại nơi Thầy dạy”. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được thực hành “lục diệu pháp môn” của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 34. Kính Bạch Thầy  !

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp bài ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 3 : ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG  TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ ?:”

  Con cảm tạ Thầy đã luận  giảng cho chúng con hiểu về thực nghĩa cúng dường và bố thì. Tuy cung dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác ngược nhau vì đối tượng là khác nhau. Nhưng trong 12 đối tượng cúng dường không có vị Đạo Sư, nhưng những hành giả cho đến thánh giả đều tín tâm rằng Thầy ( Đạo Sư) là phật,là pháp, là tăng tức là Đạo Sư đại diện cho Tâm Bảo, cho nên vị Đạo Sư mật thừa đương nhiên thuộc 1/12 đối tượng được cúng dường.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om Ah Hum!

 35. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng cúng dường bậc Đạo sư là đúng pháp. Bởi Thầy ( Đạo sư) là đại diện cho Tam bảo và trong trường phái Kim cang Thừa có một pháp tu thượng thừa đó là” Đạo sư quán”. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải cho chúng con hiểu .

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Pabme Hum.

 36. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài3 : ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng, giúp con hiểu được rằng cúng dường và bố thí cùng chung nghĩa cư nhưng thực nghĩa lại khác nhau bởi vì hai đối tượng khác nhau. Bởi vì bậc trưởng thượng khác với những kẻ lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 37. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3 : ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ ?”.  Qua bài viết, con hiểu tôn giáo bạn luôn có hoạt động bố thí, nhưng không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường như ở đạo Phật bởi vì họ thiếu đối tượng được cúng dường ( Phật, Duyên giác, Thanh văn, Tỳ kheo ). Và vị Đạo sư Mật Thừa thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường theo lời dạy của Đức Phật, và từ lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong tác phẩm “ 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, và vị Thầy là đại diện cho Tam bảo, cho Phật, Pháp , Tăng . Qua đó con hiểu thêm về lời dạy của Thánh tăng Atisha “ Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách “ và đặc biệt là vị Thầy đã phát lồ ra Lục Diệu Pháp Môn mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh có được : hạnh phúc tự tâm, thanh thông thế sự, thành đạt xã hội và an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 38. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: ” CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ? ” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy qua bài này Thầy đã luận giải cho con hiểu được thực nghĩa sự khác nhau của “bố thí và cúng dường” vì đối tượng khác nhau. Quan trọng hơn cho con hiểu được cúng dường cho bậc Đạo sư là đúng pháp vì Đạo sư ( Thầy) đại diện cho Tam bảo cho nên vị Đạo sư Mật thừa thuộc 1/12 đối tượng được cúng dường.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum

 39. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc viết số 3 “ Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ đến đệ tử” trong loạt bài “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường Bất khả Gián đoạn” của vị Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu: Cúng dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau vì đối tượng khác nhau. Trong một phương diện tâm linh khác, bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ Ba la mật, liên quan đến tha nhân nghèo khổ, còn cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh. Tu pháp cúng dường chỉ có trong đạo Phật vì chúng ta xác định được đối tượng cúng dường, còn các tôn giáo bạn luôn có hoạt động bố thí nhưng chỉ mang tính chất hoạt động tâm linh không đúc kết thành một tu pháp cúng dường như trong đạo Phật vì họ thiếu đối tượng cúng dường.

  Qua những luận cứ, luận chứng và sự phân tích của vị Thầy, con hiểu được tầm quan trọng của Đạo sư Mật thừa- Bậc Tuệ tri thức đối với hành giả trên con đường giải thoát và vị Thầy là một trong 12 đối tượng cúng dường bởi vì vị Thầy đại diện cho Tam Bảo, là kênh vận chuyển ơn phước từ Bổn Tôn, Chư Phật đến Phật tử nên cúng dường vị Thầy là chúng con đang thực hiện tu pháp của đạo Phật. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 40. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy. Con cảm ơn và hoan hỷ bài viết của vị Thầy tôn quý đã giúp con về cúng dường như thế nào ạ,vậy nên cúng dường cho một vị Đạo Sư  hay Chư Tăng,  Phật là hoan toàn xứng đáng,qua 3 bài viết của vị Thầy củng cho con hiểu cúng dường là một phương pháp xả ly. Cúng dường lên vị Đạo Sư chân chín củng như là cúng dường lên Tam Bảo.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô trụ thế dài lâu để  từ bi giảng dạy cho chúng con ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om MaNi Padme Hum!

 41. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 42. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 43. Mô Phật !

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đã đọc xong bài : Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 3 ” Đạo Sư Thuộc Đối Tượng Nào Trong Sự Cúng Dường Từ Thí Chủ và Đệ Tử ” của Thầy rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải sâu sắc cho chúng con hiểu được về cúng dường từ thí chủ và đệ tử lên vị Đạo sư , vì vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo ( Thầy, Phật, Pháp ,Tăng) trong các kinh Mật điển, Mã Minh đã xác quyết trong ( 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư).
  Cúng dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau bởi vì hai đối tượng khác nhau nên dẫn đến hiện trạng khác nhau : mười hai đối tượng được cúng dường và một là bố thí.
  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã dậy cho chúng con một phương tiện thiện xảo là pháp tu cúng dường bất khả gián đoạn, từ đó con thầm cảm niệm vai trò kim cang sư của vị Thầy .
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Tịnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết thứ 3 trong loạt bài “Đệ tam Tâm pháp Thanh Trí” của Thầy ạ.

  Đối với bản thân con, trước nay sự cúng dường dâng lên Thầy hoàn toàn xuất phát từ sự sùng kính với tấm lòng mong được đáp đền dù chỉ một phần nhỏ, rất nhỏ công ơn của Thầy, với những ơn phước mà con cảm nhận được kể từ khi được hạnh ngộ và theo bước chân Thầy trên đạo trình giải thoát. Bồ tát Long Thọ đã xác quyết rằng “Muốn lên cõi cao và giải thoát phải thực hành theo chánh kiến” nhưng nếu không có Thầy, không được Thầy chỉ dạy thì con mãi mãi cũng không hiểu được khái niệm “chánh kiến”, chưa nói đến thực hành hay ứng dụng để đạt được mục đích tối thượng của đời mình. Và cũng trong khi con đang vùng vẫy giữa biển khổ luân hồi, một mình chới với và sợ hãi khi xung quanh chẳng một ai đưa tay về phía con, thì chỉ duy nhất vị Thầy xuất hiện và cứu lấy con, giải đáp cho con tất cả mọi câu hỏi rằng vì sao con đến với cuộc đời khổ đau này, con nên sống cuộc đời này như thế nào và đâu là quê hương thật sự để con trở về. Tựa như một đứa trẻ đi lạc, nay nhờ Thầy mà tìm được đường trở về nhà, không còn cô đơn, không còn sợ hãi, nên nếu không phải là vị Thầy, con không biết còn đối tượng nào xứng đáng hơn để mình cung kính phụng dưỡng. Cũng vậy, những bài viết và chia sẻ trên Chanhtuduy.com cho thấy rằng, không chỉ bản thân con mà tất cả huynh đệ Mật Gia đều biết ơn vai trò Kim Cang sư của Thầy, bởi theo cách này hay cách khác, chúng con đều nhận được ơn phước từ Thầy, một cách kỳ diệu. Đức Phật luôn đánh giá cao hạng người nhớ ơn và biết trả ơn, lẽ nào Ngài lại không hoan hỷ khi chúng con trả ơn vị Đạo sư của mình thông qua sự cúng dường thanh tịnh thân, ngữ, tâm? Bởi vậy, có nói rằng “Khi con cúng dường lên chư Phật, con có được công đức cúng dường, nhưng khi con cúng dường lên vị Thầy, con không chỉ có công đức cúng dường, mà còn có công đức làm chư Phật hoan hỷ”.

  Kính bạch Thầy!

  Đức Phật đã tiên đoán thời mạt pháp người tu tập đúng chánh Pháp hiếm như sao buổi sớm, trong trăm ngàn người chỉ được vài người, nhưng thật ơn phước làm sao khi vị Thầy “giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện” đang hiện diện thật sự trước mắt con, đến mức đôi khi con còn hoài nghi hiện tại của mình có phải chỉ là giấc mơ hay không. Sau 25 năm nghiên tầm giáo điển, hành thâm giáo pháp, Thầy lộ xuất terma tâm với trước tác “Một đời người một câu thần chú” và đặc biệt 6 phát kiến tâm linh chấn động, mang lợi lạc bất khả tư nghì, cùng rất nhiều những sản phẩm trí tuệ lợi lạc khác cho chúng con và chúng sanh. Và tất nhiên, điều khiến con xác quyết khi “khảo sát” “vị Thầy xứng đáng” là đối chiếu với điểm cô đọng tinh yếu mà Ngài Patrul Rinpoche đã chỉ dạy, rằng tất cả mọi hoạt động của Thầy, mọi nỗ lực tâm linh của Thầy đều xuất phát từ tâm Bồ đề, vị tha nhân, với nguyện lực hướng dẫn chúng sanh thực hành Pháp Phật để đạt giải thoát. Không chỉ còn là lý thuyết mà sự chín muồi của những nỗ lực đó đã được minh chứng rõ ràng bằng kết quả “hương đạo người tu tỏa khắp muôn phương”, khi ngày càng nhiều học trò trong và ngoài nước, với chức sắc, học hàm, học vị cao đến cầu pháp Mật Gia Song Nguyễn, nguyện được theo bước chân Thầy cho đến khi giác ngộ tối thượng. Những thành quả tâm linh ấy của Thầy, biển công hạnh ấy của Thầy chẳng thể dùng lời văn phàm phu của chúng con mà tán thán, nhưng Thầy thì luôn như vậy, khiêm cung và “ẩn mình chẳng tự hào”.

  Kính bạch Thầy! Con được hiểu rằng trong đạo Phật, Đạo sư là danh xưng chỉ những vị Thầy dạy đạo nói chung, còn người có công hạnh Bồ đề, giáo hóa chúng sanh thì gọi là Tôn sư, và hơn thế nữa, là những vị Tổ sư, người sở hữu phát kiến tâm linh, tựa như Đạo sư Liên Hoa Sanh, được biết đến là tổ sư dòng Ninh Mã nói riêng và sơ tổ Mật tông Tây Tạng nói chung. Bởi vậy, tịnh tiến sang thời đại này, phải nói chúng đệ tử Mật Gia vô cùng tự hào rằng, chúng con có duyên phước lành hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy, bậc Tôn sư cao quý, Tổ sư giáo pháp Yoga Thanh Trí với 6 phát kiến tâm linh độc đáo, vi diệu, tinh giản thực hành mà hiệu quả vô song. Dù cho Thầy có khiêm tốn nhận mình “chỉ là người quét lá đa trong sân chùa ở thời kỳ chánh pháp”, nhưng làm sao chúng con có thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên rằng, chúng con đang là những thế hệ đầu tiên, có duyên phước lành được thực hành giáo Pháp Yoga Thanh Trí, trọn vẹn tính khế lý, khế cơ mà vị Thầy đã từ bi phát lồ và đang dần tự mình cảm nhận sự thăng hoa trong đời sống thế sự lẫn tâm linh? Chúng con quả thật chỉ là những kẻ phàm phu vô minh, nhưng với những ước nguyện chính đáng đã viên thành một cách kỳ diệu, chúng con không thể phủ nhận sự thật rằng mình đã gặp được viên ngọc như ý, đã được thực hành giáo pháp chân chánh, bởi đôi mắt có thể mù, nhưng trái tim thì không.

  Kính bạch Thầy!

  Thời đại mạt pháp này, con hiểu rằng làm sao chúng con có thể hạnh ngộ Đức Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng?, lại càng có ý nghĩa gì đâu khi chúng con gặp được người tu chứng thiền hay đắc định? Là những người đang vùng vẫy giữa biển nước mắt, chúng con không còn tâm trí mà thong thả ngắm nhìn màn trình diễn ai đó lướt nhẹ trên mặt nước, điều chúng con thật sự cần, là một người có kỹ năng bơi giỏi với nhiều phương tiện cứu sinh và thật tâm muốn cứu giúp chúng con. Bởi vậy, khi đã tìm được, gặp được và được cứu giúp rồi, nếu chúng con không bày tỏ một thái độ trân quý, một thái độ biết ơn và biết trả ơn đúng pháp, mà cụ thể là ngang qua tu pháp cúng dường, thì quả thật quá hỗ thẹn cho sự vô ơn này. Lúc đó, chúng con chẳng khác nào kẻ đuối nước được cứu lên bờ, lại lạnh lùng ngoảnh mặt đi, chẳng một lần nhìn lại người đã vất vả cứu lấy mình, mà nhân quả thì đã định, người vô ơn làm sao có kết quả tốt? Thầy luôn nói rằng, công hạnh của Thầy là nhờ sự tín tâm của chúng con, là chúng con đã tạo cơ hội để Thầy hoạt dụng Bồ đề tâm, hoàn thành sứ mạng Như Lai, nhưng chỉ chúng con mới hiểu, để cứu giúp một chúng sanh Thầy phải hao tổn tâm lực, trí lực, sức lực như thế nào, và công đức cứu cho người này lại bù trừ cho lỗi lầm của người khác vì nguyện lực từ bi mà Thầy đã phát ra để che chắn cho đệ tử chúng con khỏi vòng xoáy luật tắc nhân quả hiện đời.

  Kính bạch Thầy! Con thật sự ngưỡng mộ công hạnh Bồ đề của Thầy và thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã tạo nên một “kết giới” an toàn cho chúng con từ 6 phát kiến tâm linh và nguyện lực của Thầy giữa thời đại mạt pháp này. Giống như bao hành giả vĩ đại khác, con hiểu rằng danh xưng Đạo sư, Tôn sư, hay Tổ sư với Thầy đều chẳng ý nghĩa gì khi các Ngài luôn khiêm tốn mà “ẩn mình chẳng tự hào”. Nhưng cũng chính sự khiêm cung ấy của Thầy, lại càng làm cho Thầy trở nên cao quý hơn và đúng như Ngài Dzongsar Khyentse Rinpoche từng nhận định rằng “Dấu hiệu tối thắng của một hành giả vĩ đại không phải là việc Ngài ấy phát ra một vầng hào quang, có những giấc mơ vô cùng cát tường, trải nghiệm hỷ lạc liên tục hay có thể thấy trước tương lai khổ đau của chúng ta. Dấu hiệu tối thắng là Ngài ấy không còn thấy thích thú những lợi ích vật chất, danh tiếng, sự kính trọng từ người khác hay là trung tâm của sự chú ý”. Con hiểu rằng sự từ bi thọ nhận phẩm vật hay tịnh tài cúng dường từ chúng con chỉ là một phương tiện như bao phương tiện khác để vị Thầy dẫn dắt chúng con đến gần hơn với bến bờ giác ngộ, còn y báo của Thầy tất nhiên đã tự khắc hóa hiện theo nguyên lý nhân quả, tương ưng với chánh báo rực rỡ bên trong.

  Ngài Patrul Rinpoche đã xác quyết trong trước tác “Lời vàng của Thầy tôi” rằng: “Bất cứ khi nào bậc Thầy tối thắng của con tích lũy những con sóng lớn lao của công đức và trí tuệ thông qua các hoạt động Bồ đề tâm, sự tham gia của chính con ít nhất bằng những món cúng dường vật chất hay thông qua nỗ lực của thân hoặc khẩu, hay thậm chí chỉ cúng dường niềm hoan hỷ trước điều Ngài đang làm, sẽ đem đến cho con rất nhiều công đức như những dòng suối tuôn chảy từ tác ý vô song của chính Ngài”, con cầu nguyện cho bản thân con và huynh đệ Kim Cang sẽ khắc ghi lời dạy của chư Phật và các bậc Thánh đức mà luôn sẵn sàng và hoan hỷ trong tâm thế “hầu hạ, cúng dường” thanh tịnh lên vị Thầy, chỉ bằng cách đó, chúng con mới có thể noi gương hạng người khó gặp thứ ba mà bày tỏ tấm lòng biết ơn và biết trả ơn đến vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh. Cầu nguyện cho đạo nghiệp phổ truyền giáo Pháp Yoga Thanh Trí của các Ngài thành tựu viên mãn.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc phần tiếp theo của trước tác Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng cúng dường nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử?
  Con cảm tạ ân Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu rằng dù không được kể ra trong 12 đối tượng được cúng dường (Phật, Duyên giác, Thanh Văn, Tỳ kheo, bậc chứng thiền) xong những luận chứng, luận cứ xác quyết vị Đạo sư là một trong 12 đối tượng cao quý được cúng dường ấy. Con hiểu rằng, làm sao chúng con có cơ hội gặp Phật, hiểu lời Phật xa xưa nếu không thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, là người  đã chuyển tải lời dạy  của Đức Phật và các bậc Thánh đức, người ban cho chúng con phương pháp đúng để diễn tập, thực hành và chỉ cho chúng con thấy những sự thực hiển nhiên vi diệu của giáo pháp, nhờ đó mà chúng con càng trưởng dưỡng tín tâm nơi Phật pháp, là người làm chuyển hóa tâm chúng học trò từ tâm phàm thành tâm thánh, cho chúng con tiến gần tới cõi giới thù thắng của các Ngài. Sáu phát kiến tâm linh cao diệu được vị Thầy phát lồ vì bồ đề tâm mà nhờ diễn tập,  thực hành mà chúng con đang nhận bao lợi lạc hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và thong dong trên đạo lộ giải thoát. Loạt bài “Nhìn Thầy, thấy Phật” của đạo huynh Mật Kiên trên chanhtuduy.com vẫn còn đó cùng những ấn chứng kinh điển  không biết bao lần truyền cảm hứng cho chúng con khi được chiêm ngưỡng phẩm tính Phật nơi vị Thầy tỏa ra từ mọi góc cạnh, cho chúng con dần khám phá và dần thâm nhập Mật ngữ  “Thầy chẳng phải khác nhau” như lời xác quyết của Đạo sư Mã Minh. Con hiểu rằng trong trường phái Kim cang thừa ngoài phương tiện thiện xảo “lấy kết quả làm con đường ” thì còn tu pháp thượng thừa “Đạo sư quán” có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối thể trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp trong đó có Yoga Thanh Trí. Vì vậy con hiểu rằng cúng dường lên vị Thầy cũng chính là cúng dường lên chư Phật, vị Thầy hài lòng thì chư Phật hài lòng, nhân là sùng kính Đạo sư, quả là giác ngộ tối thượng là thông điệp từ bi mà các bậc thánh đức hết lòng khuyến tấn. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum

 46. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin sám hối trước vị Thầy vì thiếu tỉnh thức mà một lần nữa con lại lặp lại lỗi trích dẫn không chính xác trong comment trước. Con xin vị Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm này. Con cảm tạ ân Thầy. Con xin được gửi lại comment tới vị Thầy ạ.

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc phần tiếp theo của trước tác Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng cúng dường nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử?
  Con cảm tạ ân Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu rằng dù không được kể ra trong 12 đối tượng được cúng dường (Phật, Duyên giác, Thanh Văn, Tỳ kheo, bậc chứng thiền) xong những luận chứng, luận cứ xác quyết vị Đạo sư là một trong 12 đối tượng cao quý được cúng dường ấy. Con hiểu rằng, làm sao chúng con có cơ hội gặp Phật, hiểu lời Phật xa xưa nếu không thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, là người truyền tải lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức, người ban cho chúng con phương pháp đúng để diễn tập, thực hành và là người chỉ cho chúng con thấy sự thật hiển nhiên về sự vi diệu của giáo pháp nhờ đó mà chúng con càng trưởng dưỡng tín tâm nơi Phật pháp, là người làm chuyển hóa tâm học trò từ tâm phàm thành tâm thánh, cho chúng con tiến gần tới cõi giới thù thắng của các Ngài. Sáu phát kiến tâm linh cao diệu được vị Thầy phát lồ vì bồ đề tâm mà nhờ diễn tập,  thực hành mà chúng con đang nhận bao lợi lạc hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và thong dong trên đạo lộ giải thoát. Loạt bài “Nhìn Thầy, thấy Phật” của đạo huynh Mật Kiên trên chanhtuduy.com vẫn còn đó cùng những ấn chứng kinh điển  không biết bao lần truyền cảm hứng cho chúng con khi được chiêm ngưỡng phẩm tính Phật nơi vị Thầy tỏa ra từ mọi góc cạnh, cho chúng con dần khám phá và dần thâm nhập Mật ngữ “Thầy và Phật chẳng phải khác nhau” như lời xác quyết của Đạo sư Mã Minh. Con hiểu rằng trong trường phái Kim cang thừa ngoài phương tiện thiện xảo “lấy kết quả làm con đường ” thì còn tu pháp thượng thừa “Đạo sư quán” có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối thể trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp trong đó có Yoga Thanh Trí của Mật gia Song Nguyễn. Vì vậy con hiểu rằng cúng dường lên vị Thầy cũng chính là cúng dường lên chư Phật, vị Thầy hài lòng thì chư Phật hài lòng, nhân là sùng kính Đạo sư, quả là giác ngộ tối thượng là thông điệp từ bi mà các bậc thánh đức hết lòng khuyến tấn. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om Mani Padme Hum

 47. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài giảng này của Thầy . Qua bài giảng , con biết  thêm về Guru Yoga ( Đạo Sư Quán ) là trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và tu pháp Mật Thừa .Do đó , sùng kính vị Thầy là nền tảng của mọi thành tựu xuất thế gian và thế gian , như khi bản thân con nhờ mặt đất để đi với không có nó con không thể đứng vững , nếu không có vị Thầy con không thể bước trên đường đạo . Bởi vì thế Thầy xứng đáng là bậc ứng cúng , là đại diện cho Tam Bảo Phật , Pháp , Tăng . Những hiểu biết về Phật Pháp của con đến từ Thầy , con gặp được Thầy la do Thầy từ bi hoá thân dưới hình tướng cư sĩ . Con thấy thật giống với những gì Thánh Tăng Atisha đã dạy ” Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật ” bởi vì sẽ không có một vị Phật nếu không theo học một vị Thầy . Nên vị Thầy đối tượng quan trọng nhất để cúng dường đối với học trò . Con cảm tạ Thầy đã cho con hiểu vai trò thiết yếu của bậc Đạo Sư , để con ý thức được người học trò nên làm gì .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 48. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Chư Phật mười phương của ba thời,
  Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo,
  Bởi các ngài được nhận lễ điểm đạo,
  Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào.

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài viết này, “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn | Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử?” Qua bài viết con hiểu được thực hành cúng dường lên vị Thầy là đúng Pháp, bởi vì “những hành giả cho đến thánh giả đều tín tâm rằng Thầy (Đạo sư) là Phật, là Pháp, là Tăng tức là Đạo sư đại diện cho Tam bảo. Do vậy vị Đạo sư Mật thừa đương nhiên thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường.”

  Con nhớ lại trong bài giảng “Thế nào là khi mọi sắc tướng là Quan Âm Tứ Thủ,” vị Thầy có dạy rằng khoảnh khắc người hành giả chứng ngộ chính là lúc nhận ra vị Thầy chính là Phật. Con hoan hỉ vì khi hằng ngày cúng dường, hằng ngày nghĩ rằng cúng dường lên vị Thầy cũng chính là cúng dường Tam Bảo, con có cơ hội làm quen với nhận biết rằng Phật và Thầy chẳng khác nhau. Như vậy, con hiểu rằng tâm pháp Thanh trí Cúng dường bất khả gián đoạn cũng không nằm ngoài mục tiêu đạt đến Giác ngộ.

  Con hoan hỉ cảm tạ ơn Thầy vì bài viết đầy lợi lạc này. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 49. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết!

 50. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử” trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải, phân tích cho chúng con hiểu Đạo sư thuộc 1/12 đối tượng được cúng dường. Vì trong trường phái Kim cang thừa “có một tu pháp thượng thừa đó là “Đạo sư quán” (Guru Yoga) có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh trí của Mật gia Song Nguyễn”. Và với dẫn chứng là thi kệ số 1,2 và 19 trong tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh tăng Mã Minh, cùng với Lục diệu pháp môn của Yoga Thanh trí mà vị Thầy phát lồ và từ bi cho chúng con thực hành, diễn tập các tu pháp này đã giúp chúng con ngày càng gia tăng được niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Do đó con hiểu vị Thầy chính là Đạo sư đại diện cho Tam bảo, “vị Thầy tức là Đạo sư Mật thừa xứng đáng là bậc tuệ tri thức được cúng dường”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 51. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 52. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết Đệ tam tâm pháp thanh trí “Cúng dường bất khả gián đoạn bài 3:Đạo Sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử

  Con cảm tạ Thầy đã bồ đề tâm ban cho chúng con bài pháp quý báu .Thông qua bài viết hiểu được 1/12 đối tượng được cúng dường vai trò vị Thầy Đạo sư là đại diện phật là pháp là tăng là Đạo Sư đại diện cho tam bảo

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

   

 53. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết tiếp theo Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử?

  Nhờ những luận giảng của Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng Đạo sư là đại diện cho Tam Bảo, Đạo sư Mật thừa đương nhiên thuộc về 1/ 12 đối tượng được cúng dường.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 54. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan  hỷ được đọc : “ ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN BÀI 3 :ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ ? “Của Thầy rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu  kỹ hơn về sự khác biệt giữa  “ bố thí “với “ Cúng dường  “ tuy cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau . Đối tượng được “cúng dường “là các bậc trưởng thượng người của bậc tuệ tri thức còn đối tượng  được nhận “bố thí “là những tha nhân nghèo khổ có hoàn cảnh khó khăn .Qua sự khai thị của vị Thầy con hiểu được rằng có 12 đối tượng xứng đáng được cúng dường , trong 12 đối tượng được cúng dường tuy không ghi rõ đối tượng là Đạo Sư , nhưng nhờ vị Thầy là khai thị qua bài viết con hiểu được vị Thầy là ( Đạo Sư )là đại diện cho Tam Bảo , và trong trường phái kim cang thừa có tu pháp thượng thừa là “ Đạo Sư Quán “ coi Đạo Sư là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và mọi tu pháp thực hành trong đó có tu pháp cúng dường  ( 1 trong 10 hoạt động tâm linh của đạo Phật ) được đúc kết thành một tu pháp cúng dường bài bản .Vàqua bài viết của Thầy giúp con hiểu được “ không phải đạo pháp nào cũng có pháp tu cúng dường như Đạo Phật bởi vì ở họ thiếu đối tượng được cúng dường .Qua đó con hoan hỷ và tự hào về tính ưu Việt của Đạo Phật khi có hoạt động cúng dường .

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp đã nêu cao tấm gương về “ Hạng người khó gặp thứ 3 “ mà dẫn dắt đệ tử , học trò chúng con từng bước vượt qua muôn trùng sóng gió đấu tranh với mọi thế lực của tà Sư tà đạo để đưa được ánh sáng chân lý của tối thượng bao phủ khắp nhân gian .Để Mật Gia Song Nguyễn hôm nay phát triển vượt bậc .và ngày một  y báo tương ung    đệ tử , học trò nay toa sang rực rỡ ánh hào quang xuất dương hải ngoại khắp Năm Châu .

  Con xin thành tâm cảm tạ ơn Thầy .Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 55. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Ngang qua luận giảng của Thầy trong bài, con được hiểu về sự khác nhau giữa các khái niệm “ cúng dường” và “ bố thí” về thực nghĩa dù giống nhau về nghĩa cử, cũng như sự khác nhau giữa khái niệm “ tôn giáo” và “ đạo pháp”. Đạo Phật ưu việt hơn các đạo bạn ở chỗ đạo pháp của họ đa phần mang tính chất hoạt động tâm linh mà không đúc kết thành một tu pháp bài bản ví như tu pháp cúng dường của đạo Phật; hoạt động của họ luôn có bố thí nhưng không phải đạo pháp nào cũng có được tu pháp cúng dường như đạo Phật vì họ thiếu đối tượng cúng dường như vị Thầy đã luận giảng trong bài. Con hiểu rằng đối với đặc trưng của trường phái Kim cang thừa, Đạo sư chính là trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh trí của Mật gia Song Nguyễn. Vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh trí chính là khởi đầu và cũng là cội nguồn của mọi thành quả tâm linh, là bậc tuệ tri thức – đối tượng được cúng dường như các Kinh và Mật điển đã xác quyết và dựa trên những hoạt động tâm linh không ngừng nghỉ của vị Thầy nhằm chèo lái con thuyền đạo pháp Mật gia Song Nguyễn, giương cao ngọn cờ hoằng dương chánh pháp giữa biển đạo mênh mông để tiến đến chân thường mà tiêu biểu chính là sáu phát kiến tâm linh như là bảo vật pháp thân của vị Thầy đem lại lợi lạc cho chúng con và chúng sanh hữu tình.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh, thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 56. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy về cúng dường có trong đạo Phật, có 13 đối tượng cúng dường là Phật, Bồ tát, thanh văn, duyên giác, người giữ giới hạnh tu tập nghiêm túc…chỉ có 1 đối tượng là bố thí, đó cũng là pháp tu thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh. Trong kim cang thừa và Mật điển cũng đã xác quyết Thầy là đối thể trung tâm hoạt động tâm linh của mọi tu pháp Mật thừa, Thầy là đại diện cho Phật pháp Tăng nên là đối tượng tốt nhất để cúng dường và giúp cho chúng sinh lìa mê về giác.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 57. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết Đệ tam tâm pháp thanh trí: cúng dường bất khả gián đoạn bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử của vị Thầy rồi ạ. Con cảm ơn vị Thầy đã chia sẻ bài viết nhiều lợi lạc giúp chúng sanh hiểu rõ vì sao nên cúng dường bậc đạo sư. Cầu nguyện tất cả chúng sanh ý thức tích cực trong hoạt động cúng dường bày tỏ sự trả ơn và được trả ơn đến vị Thầy dẫn dắt chúng ta trên con đường đạo thay vì a dua chạy theo đường đời hoạt động bố thí đem lại hào nhoáng chớp mắt rơi vào vòng xoáy bát phong.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện chúng sanh trí tuệ tỏa sáng muôn nơi!

  Om Mani Padme Hum!

 58. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con hiểu được rằng, không phải đạo pháp nào cũng có cúng dường vì thiếu đối tượng cúng dường. Trong đạo Phật đối tượng được cúng dường là con người khi họ đã trở thành tuệ tri thức

  Vị Thầy Mật giáo là đại diện của Tam bảo, được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng, vì vậy Đạo sư Mật giáo là đối tượng được cúng dường

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp quý báu này

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh Pháp

  OM MANI PADME HUM.

 59. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bải 3: ĐẠO SE THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ VÀ ĐỆ TỬ? trong Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN ạ!

  Nhờ tấm lòng bi mẫn và trí huệ của Thầy mà chúng con hiểu được các phương pháp thực hành của giáo pháp Phật đà, biết được các phương tiện để tu tập theo chánh pháp… Trong cuộc sống thế gian có câu: muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy! Ở đây, Thầy là một vị đạo sư giảng giải cho chúng con biết được đâu là nguyên nhân gây khổ, đây là phương tiện diệt khổ… thầy còn cho chúng con 6 pháp tu để thực hành. Từ đó, đạt được kết quả là “phúc tại tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội”, “an lạc đời này cực lạc đời sau”. Những phương pháp của thầy chỉ dạy đã cho những kết quả mà không một người thầy trong thế gian nào có thể làm được! Những người thầy dạy học thế gian còn được kính trọng và trả lương(học phí) cho dù những gì họ dạy còn đang bám chấp vào luân hồi, vào khổ đau. Điều đó cho thấy Thầy là vị Thầy tôn quý, vị đạo sư Thanh Trí mà chúng con phải biết sùng mộ và vâng lời để có thể tinh tấn thực hành giáo pháp ạ!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

   

 60. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài “ Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÃN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con, chúng sanh hữu duyên được hiểu được, không phải đạo nào cũng có pháp tu cúng dường như đạo Phật. Trong đạo Phật “ Cúng Dường” là một pháp tu thiện xảo mà Bồ Tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh, giúp người tu Phật tích lũy nhiều công đức “ các tôn giáo bạn luôn có hoạt động bố thí, nhưng không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường như ở đạo Phật, bởi vì ở họ thiếu đối tượng được cúng dường (Phật, Duyên giác, Thanh văn, Tỳ kheo, bậc chứng thiền.. ”. Trong trường phái Kim càng thừa, ngoài phương tiện thiện xảo là “ Lấy quả làm con đường” còn có pháp tu thượng thừa đó là “ Đạo sư quán” (Guru Yoga) coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh. Vị Thầy Đạo sư Bậc tuệ tri thức chính là đại diện cho Phật, Pháp, Tăng là nơi nương tựa chân thật, với những phương tiện thiện xảo chỉ dạy của vị Thầy Đạo sư đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng, giúp người thực hành tiếp cận với Trí Tuệ nhà Phật, khai thác được tiềm năng Trí tuệ thông qua văn, tư, tu để chặt đứt sợi dây luân hồi sinh tử, tiến đến thành phố giải thoát. Như vậy vị trí của Đạo sư thực sự tôn quý, Đạo sư là bậc Tuệ trí thức xứng đáng là 1 trong 12 đối tượng được cúng dường.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy luôn giương cao ngọn cờ khoa học, giáo dục, văn hoá vì sức khoẻ trên phương diện thể chất tinh thần, tâm linh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, với những lợi lạc không thể nghĩ bàn mà vị Thầy đã dày công phát kiến giúp chúng con, chúng sanh có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, và an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani padme hum .

 62. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết số 3 Đệ tam tâm pháp Thanh trí: “Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử?” của Thầy. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài viết này, giúp giải nghi cho những băn khoăn nghi ngại, “chưa hiểu thông” về đối thể Đạo sư trong tu pháp cúng dường, để từ đó chúng con có thể đạt hiệu quả tâm linh trong tu pháp này.

  Con hoan hỷ với những luận giải của Thầy cùng các luận cứ, luận chứng từ lời dạy của các bậc Đạo sư, Thánh tăng cổ đức về vai trò của bậc Đạo sư, là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh Trí, là đại diện cho Tam bảo (Phật, pháp, tăng). Chúng con thật may mắn khi được có đối tượng cúng dường là vị Thầy để có thể thực hành tu pháp cúng dường đúng đối tượng, hơn nữa là sự cúng dường “bốn trong một”, một lần cúng dường lên cả Thầy, Phật, pháp và tăng.

  Con xúc động trước sự “ẩn mình chẳng tự hào” của Thầy. Dù rằng với công hạnh của một bậc Đạo sư mà chư Phật mười phương của ba thời đều tỏ lòng kính trọng, Thầy vẫn nêu cao tinh thần biết ơn và biết trả ơn với chư Phật, Thánh chúng, với chúng sanh và ngay cả chúng con, những chúng sanh phước duyên hy hữu được có mối liên hệ quyến thuộc Bồ đề và được làm đệ tử của Thầy trong kiếp này. Nương theo lời dạy của Thánh tăng Atisha: “Vị Thầy đáng kính đã làm như vậy, những người muốn giải thoát nên làm theo”, con hoan hỷ được theo gương Thầy mong làm hạng người khó gặp thứ 3, sẽ nỗ lực góp chút công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Mật gia vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 63. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Co Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài 3: “Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tự” trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy rồi ạ.

  Con đã đọc bài 1, bài 2 của vị Thầy rồi ạ; Theo đó, con biết được 13 đối tượng được cúng dường; Trong đó có một đối tượng là súc sanh được bố thí. Qua bài viết này, con xin tạ ơn vị Thầy đã luận giải chi tiết, giúp con hiểu được đối tượng xứng đáng được cúng dường đúng quỹ đạo chánh pháp là con người (nhờ được sở hữu 8 tự do và 10 thuận cảnh) khi họ trở thành “bậc tuệ trí thức”(người am tường tri kiến giải thoát. Đang thực hành pháp giải thoát cho mình và giúp chúng sanh thực hành theo chánh pháp để được giải thoát). Con cũng hiểu là trong tu pháp thượng thừa “Đạo sư quán”(Guru Yoga) của Kim Cang thừa, vị Đạo sư là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh. Bên cạnh đó, Thánh tăng Mã Minh đã xác quyết: “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau” và Mật điển thì khẳng định: “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”. Và vị trí của Đạo sư Mật thừa là người đại diện cho Tam Bảo (Thầy, Phật, Pháp Tăng), đã được Mật điển xác quyết:

  “Chư Phật mười phương của ba thời,

  Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo,

  Bởi các Ngài được nhận lễ điểm đạo,

  Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào.”

  Từ đó, con hiểu rằng: “trong thời mạt pháp, khi mà tà sư nhiều như cát sông hằng”, thì chúng con có duyên lành hội tụ từ vô lượng kiếp được ơn phước hạnh ngộ, cúng dường vị Thầy chân chánh – bậc Đạo sư Mật thừa – bậc Đạo sư Thanh Trí – Tuệ trí thức – Viện trưởng Viện ITA Thinley Nguyên Thành là một trong mười hai đối tượng dược cúng dường mà Đức Phật đã chỉ ra.

  Con tạ ơn và tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm bao la của vị Thầy đã dành hơn 25 năm trải nghiệm, dồn hết tâm lực, trí lực, đạo lực cho nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả để phát minh “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh Trí”. Công trình tâm linh vĩ đại này được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa phù hợp thính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại nên dễ áp dụng mang lại lợi lạc vô song. Đó là bảo vật vô giá mà vị Thầy ban cho chúng con, chúng sanh hữu duyên; Vì vậy chúng con cần trưởng dưỡng “sự tín tâm”- tấm lòng sùng kính Đạo sư, mà tinh tấn diễn tập/thực hành những pháp tu do vị Thầy cho phép. Trở thành “người biết ơn và biết trả ơn” và nêu cao gương “hạng người thứ ba” để không cô phụ “vai trò sứ giả Như Lai” của vị Thây tôn quý. Góp phần vào sự phát triển bền vững của Mật Gia Song Nguyễn (nay là Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh Trí – Viện ITA) và tâm pháp Thanh trí ngày càng được lan tỏa khắp muôn nơi.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 64. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết thứ ba: “Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con một lần nữa phân biệt rõ thực nghĩa của sự bố thí và cúng dường, trong đó bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ ba la mật trong khi cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà đức Bồ tát Phổ Hiền đã nâng lên thành một đại hạnh. Từ luận giải của Thầy, chúng con hiểu thêm về thực nghĩa của từ “đạo pháp”, theo đó các tôn giáo khác dù cũng có đạo pháp nhưng thực chất đa phần chỉ là các hoạt động tâm linh trong khi ở đạo Phật được đúc kết thành một tu pháp bài bản.

  Điều quan trọng nhất chúng con lĩnh hội được trong bài viết này là vai trò “đối thể” của vị Đạo sư – bậc Kim cang sư, trong tu pháp cúng dường, theo đó Ngài chính là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và tu pháp Mật Thừa bởi Ngài chính là đại diện cho chư Phật mười phương của ba thời. Điều này được xác quyết thêm bởi Đại sĩ Liên Hoa Sanh rằng: “Dù cho con có nhận biết bản tánh của tâm con là Phật, hãy luôn tôn thờ vị Thầy và Bổn tôn (trích Khai thị của Đại sĩ Liên Hoa Sanh). Đây là lý do vì sao trong 7 câu chuyện trong bài viết thứ hai của Thầy, chúng con đều thấy sự hiện diện của các vị Đạo sư cao quý là đối tượng của việc thực hành cúng dường từ người đệ tử. Và mỗi khoảnh khắc cúng dường đều là những khoảnh khắc trào dâng sự hoan hỷ xen lẫn niềm xúc động bởi họ hiểu rằng tìm được một vị Thầy chân chính và được vị Thầy ấy chấp nhận mình là một ơn phước to lớn không thể nghĩ bàn bởi đây chính là cơ hội giúp người học trò tiếp cận được chân lý giải thoát cao diệu mà đức Phật đã hiển bày cho chúng sanh, điều mà nếu thiếu vị Thầy có lẽ trăm ngàn muôn kiếp chớ cầu mong. Vì lẽ đó, cho dù trong 13 đối tượng cúng dường không có danh từ “Đạo sư” nhưng chúng con hiểu rằng vị Thầy chính là đối tượng cao quý để thí chủ và đệ tử kính lễ cúng dường bởi “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Từ đây, con cảm niệm ơn phước được hạnh ngộ vị Đạo sư Thanh trí và được chấp nhận làm đệ tử vị Thầy, để từ đó con có cơ hội quý báu được thực hiện tu pháp cúng dường lên bậc Thầy tôn linh cao quý, là một trong 12 đối tượng được cúng dường mà đức Phật đã dạy. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hum

 65. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu

  Qua  bài này cho con hiểu được  cúng dường và bố thí có cùng một nghĩa cử , nhưng khác  nhau  về  thực nghĩa  bởi vì  đối tượng  khác nhau

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme  hum

 66. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn, bài 3: Đạo sự thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử”.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 67. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được vì sao Đạo sư xứng đáng là đối tượng được cúng dường khi không nằm trong danh sách những đối tượng nên cúng dường và bố thí. Trong trường phái Kim cang thừa ngoài phương tiện thiện xảo “lấy quả làm con đường” còn có một tu pháp là “ Đạo sư quán”, nghĩa là coi đạo sư của mình là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và mọi tu pháp Mật thừa. Và trong Mật điển “Hiện thân quý báu” đã khẳng định: “quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn muôn kiếp quán Bổn tôn”. Hành giả cho đến các thánh giả đều tín tâm rằng vị Thầy (Đạo sư) là Phật, là Pháp, là Tăng tức là Đạo sư đạo diện cho Tam bảo. Vì vậy Đạo sư Mật thừa đương nhiên thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tụu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 68. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 3 trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” Thầy viết. Nhờ 6 phát kiến tâm linh mà Thầy lộ xuất mà học trò, đệ tử chúng con có được các pháp tu đơn giản, hiệu quả và đặc biệt pháp tu “cúng dường bất khả gián đoạn” giúp chúng con tích lũy công đức.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 69. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử” của Thầy rồi ạ.
  Qua bài giảng của Thầy con hiểu được rằng: Không chỉ ngoại đạo không thể thực hành tu pháp cúng dường bởi họ không có được đối tượng thọ nhận mà ngay cả nhiều Phật tử ngày nay cũng không thực hành cúng dường đúng pháp. Họ dâng hoa tươi, trái cây, tịnh tài…. trước tôn tượng Đức Phật, Bồ Tát, Thánh tăng ở chùa và nghĩ rằng mình đang cúng dường chư Phật. Tuy nhiên, thực chất không ít những phẩm vật, tịnh tài này sẽ lọt vào tay của những kẻ tà sư đội lốt tu hành nên họ chẳng tích lũy được chút công đức gì mà còn chịu hậu quả thảm khốc.
  Đối với học trò, đệ tử Mật Gia Song Nguyễn, chúng con thật ơn phước được Thầy cho phép diễn tập, thực hành giáo pháp Yoga Thanh Trí với tu pháp thượng thừa “Đạo sư quán”, quán tưởng vị Thầy là Phật, Pháp, Tăng khi thực hành mọi hoạt động tâm linh, trong đó hoạt động cúng dường và từ đó nhận được công đức tương ứng.
  Thánh giả Mã Minh đã nhiều lần nhấn mạnh trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư”:
  – “Bởi pháp tu quán tưởng vị Thầy
  Chẳng khác nào Bổn Tôn gia hộ”
  – “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”
  – “Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật”
  – “Bạn muốn đào luyện phẩm chất diệu kỳ
  Khoan dung, giới đức, nhẫn nhục, từ bi
  Nên xem Thầy là Bổn Tôn thiền quán”.
  Qua những thi kệ trên con hiểu được rằng, con đường giác ngộ là hành trình chuyển hóa từ tâm phàm phu thành tâm Phật và để làm được điều này học trò, đệ tử phải luôn luôn quán tưởng: “Thân của Đạo Sư là Tăng Đoàn, Khẩu của Đạo Sư là Pháp, Tâm của Đạo Sư là Phật”, nghĩ nhớ, điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm theo lời giáo huấn của Ngài, từ đó sẽ được lan tỏa những “phẩm chất diệu kỳ” của Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài Pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ VÀ ĐỆ TỬ?”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu Đạo sư đại diện cho Tam Bảo đương nhiên thuộc về1 trong 12 đối tượng được cúng dường. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luôn cho chúng con có cơ hội được cúng dường lên vị Đạo sư để tích tập công đức bằng cách đọc bài và comment trên trang mạng chanhtuduy.com dù ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời gian nào. Chỉ đôi dòng ngắn ngủi và chú tâm thực hiện đã đem lại biết bao công đức bởi chúng con đã tuân lời vị Thầy mà lại vừa cúng dường lên bậc Đạo sư ngoài những phẩm vật tịnh tài.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

   

 71. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài 3 trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy đã luận giảng giúp cho con hiểu ý nghĩa việc cúng dường tỏ rõ một lòng trưỡng dưỡng một lòng tôn kính đối với vị Đạo sư trong trường phái Kim cang thừa.

  Con xin thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 72. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc tiếp đến bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN – Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?” của Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ về sự khác biệt mang tính ưu việt của cúng dường so với bố thí: trong khi bố thí chỉ là phương tiện của lục độ Ba la mật thì cúng dường lại là một tu pháp thiện xảo của đạo Phật – đã được Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh trong 10 đại hạnh – với những đối tượng được cúng dường cụ thể và thực sự xứng đáng – Đó là con người khi họ đã trở thành bậc tuệ tri thức (như trong bài “Ai được gọi là tuệ tri thức” mà Thầy đã phân tích và chỉ rõ).

  Trong những tông phái của đạo Phật, thì Kim cang thừa ngoài phương tiện thiện xảo “lấy quả làm con đường”, còn có một tu pháp thượng thừa là “Đạo sư quán”: coi Đạo sư là đối tượng trung tâm trong mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh Trí của Mật gia Song Nguyễn.

  Những dẫn chứng từ Mật điển, thánh Tăng cũng đã xác quyết công hạnh, trí tuệ và vị trí vô cùng quan trọng của của vị Đạo sư khi được “Chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng”, khi so sánh “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Vị Đạo sư chính là đại diện cho tam Bảo Phật – Pháp – Tăng.

  Kính thưa Thầy !

  Vị Thầy – vị Đạo sư Mật Thừa – Với những gì Thầy đã và đang làm bằng tất cả trí tuệ và Bồ đề tâm của mình cùng nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bao năm, vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, “vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình” mà trong đó có chúng học trò – Thầy thật đúng như Thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong ’50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”:

  “8. Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy,
  Phải gồm đầy đủ những điều sau:
  Giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện,
  Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ,
  Miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển,
  Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ!”

  “15. Dù Thầy đức hạnh, trí tuệ cao,
  Ngài chỉ ẩn mình chẳng tự hào”

  Con nhớ tới lời dạy của Thánh tăng Thogme Zango trong trước tác ” Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” rằng:

  ” Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”

  Với niềm kiêu hãnh và lòng tin tuyệt đối nơi vị Thầy, chúng con xin được nương cậy nơi Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Thưa vị Thầy tâm linh tôn quý !

  Bằng tất cả những điều đó, vị Thầy – vị Đạo sư Mật thừa chân chính xứng đáng là bậc tuệ tri thức và không nằm ngoài 12 đối tượng xứng đáng được cúng dường.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho tất cả học trò, đệ tử chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm thực hành pháp, luôn biết ơn và trưởng dưỡng lòng sùng mộ đối với vị Thầy tâm linh tôn quý và cũng để không phụ tấm lòng bi mẫn của vị Thầy từ bi mà thật may mắn chúng con được hạnh ngộ trong kiếp này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài !

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 73. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng thêm cho chúng con hiểu rõ bậc Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử. Con hoan hỷ tán thán trí huệ và bồ đề tâm của vị Thầy, càng cảm niệm ơn phước khi những tu pháp mà chúng con được Thầy cho phép diễn tập hay thực hành đều được Thầy giảng luận rõ ràng, cụ thể, từ đó chúng con thêm trân quý cơ hội được thực hành pháp để tích tập công đức và trí tuệ. Ngẫm đến số phận của rất nhiều các Phật tử ở nhiều nơi, họ không được truyền đạt những bài giảng về đối tượng được cúng dường, tinh thần và thái độ cúng dường, thậm chí cơ bản thế nào là cúng dường họ cũng không được biết. Vậy nên những gì diễn ra đối với “cúng dường”, lẽ ra là một phương tiện của lục độ Ba la mật và là tu pháp thiện xảo của Bồ tát Phổ Hiền, lại trở thành “phương tiện” để mượn đạo tạo đời cho cả người cúng dường và người nhận. Thay vì trân quý cơ hội được thực hiện tu pháp cúng dường, thì “cúng dường” tại nhiều chùa hiện nay đã phá bỏ mọi tường thành chánh kiến, thậm chí không màng đối tượng cúng dường là ai, tích cực gia tăng đóng góp tài chính thông qua các “biển quảng cáo” kêu gọi xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, những hòm công đức chẳng khác nào một hủ từ thiện, bố thí. Qua đó con càng cảm niệm ơn phước chúng con được Thầy trang bị chánh kiến để trân quý tu pháp cúng dường, và có được ơn phước khó có được khi gặp đúng đối tượng cúng dường cao quý. Nếu không có vị Thầy thì chúng con đã không được tiếp cận những bài giảng, được hiểu và trân quý giáo pháp, được trải nghiệm giáo pháp vi diệu, lại được nhận những lợi lạc không nghĩ bàn qua sáu phát kiến tâm linh được Thầy lộ xuất vào ngày 09/10/2016. Qua đây con thêm thấm thía lời dạy của thánh tăng Mã Minh rằng “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn và trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư theo quỹ đạo chánh pháp, noi theo tấm gương của Thầy về “hạng người thứ ba khó gặp”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 74. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử của Thầy
  Con hiểu rằng cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh.Trong đạo Phật đối tượng được cúng dường là con người khi họ trở thành bậc tuệ tri thức.Trong trường phái Kim Cang thừa,ngoài phương tiện thiện xảo là ” lấy quả làm con đường” còn có một tu pháp thượng thừa đó là ” Đạo sư quán”( gura Yoga) có nghĩa đạo sư của mình là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa,trong đó có Yoga Thanh Trí của Mật Gia Song Nguyễn.” Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Trong Mật điểm” hiện thân quý báu” khẳng định rằng” Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”. Ở Mật Gia Song Nguyễn,trong suốt nhiều năm qua Thầy đã có sáu phát kiến tâm linh được lộ xuất vào 9/10/2016, truyền trao cho các trò,thầy đóng vai trò sứ giả của Như Lai.Vì vậy vị Thầy là Đạo sư Mật thừa xứng đáng là bậc tuệ tri thức được cúng dường.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 75. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết thứ 7  về chủ đề “ NHÌN THẦY THẤY PHẬT”. Thông qua  sự phân tích  và  trích dẫn những kinh điển để làm luận cứ , luận chứng cho 7 luận điểm được nêu ra. Bài viết của đạo huynh đã giúp con thấy được phẩm tính vị Phật nơi vị Thầy bởi “ việc Thầy đang làm rất trùng hợp với việc Phật đã làm”. Thể hiện ở từng chi tiết:

  1. Ngăn chặn niệm tưởng so bì, thiên vị trong Pháp hội
  2. Ngăn chặn bất thiện nghiệp “ quấy rầy người con Phật”
  3. Tủy người hóa độ
  4. Tủy duyên hóa độ
  5. Tùy tâm hóa độ
  6. Tùy nghiệp hóa độ
  7. Hồi hướng chia sẻ công đức Pháp hội, pháp sự.

  Qua đây con càng thêm trân quý mối duyên lành hy hữu được hạnh ngộ bậc Đạo sư Thanh Trí trong đời này, và con cầu nguyện cho bản thân con ngày càng trưởng dưỡng niềm tin nơi vị Thầy, nơi Tam Bảo để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên sức khỏe, thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Om mani padme hum

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ ?

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được sự khác nhau về thực nghĩa của hai cụm từ “ bố thí” và “ cúng dường” . Đối tượng của sự  bố thí là những người có hoàn cảnh khó khăn, lâm vào tình trạng bần cùng, còn đối tượng của sự cúng dường là các bậc trưởng thượng. Bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ Ba la mật, liên quan đến tha nhân nghèo khổ, còn cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh. Từ đây con hiểu được rằng lý do mà hầu hết các tôn giáo bạn đều luôn có hoạt động bố thí nhưng không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường vì bởi họ thiếu đối tượng cúng dường ( Phật, Duyên giác, Thanh văn bao gồm 8 dối tượng đắc thánh quả và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán, đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiệm túc ).

  Qua bài số 3, con hiểu thêm được rằng đối với đặc trưng của trường phái Kim cang thừa thì vị Đạo sư chính là trung tâm của hoạt động tâm linh và mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh Trí của Mật gia Song Nguyễn. “ Đạo sư quán “  cũng chính là tu pháp thượng thừa của trường phái Kim cang thừa ngoài phương tiện thiện xảo “ lấy quả làm con đường”.

  Kính bạch Thầy

  Giờ đây khi đã hiểu được ý nghĩa cao diệu của tu pháp cúng dường, con càng thêm tự hào và cảm niệm ơn phước  đã được là một người hành giả đạo Phật chân chánh. Lại càng may mắn hơn nữa khi  trong thời kỳ Mạt pháp, “Tà sư nhiều như cát sông Hằng” như lời huyền ký của Đức Phật, thì chúng con lại có duyên lành hy hữu  được hạnh ngộ vị  Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành, Ngài chính là đại diện cho Phật, Pháp, Tăng, đại diện cho Tam Bảo và không nằm ngoài 12 đối tượng cúng dường như đã nêu ở trên.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc chúng sanh mà phổ truyền Yoga Thanh trí trên nền tảng chánh kiến Phật đà, thông qua 6 phát kiến tâm linh đã được lộ xuất vào 09/10/2016. Nhờ có vị Thầy mà con có được niềm tin nơi  chánh pháp, nhờ có vị Thầy  mà chúng con có được ba mục tiêu: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thê sự, thành đạt xã hội. Càng ngày  con càng thấm thía lời dạy của Thánh Tăng Atisha: “ Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách.”

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã viết bài cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

   

   

   

 76. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải về bố thí và cúng dường tuy cùng một nghĩa cử nhưng lại khác nhau hoàn toàn về thực nghĩa.Cùng với đó là vai trò vô cùng quan trọng của người Thầy (Đạo sư).

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ ?

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được sự khác nhau về thực nghĩa của hai cụm từ “ bố thí” và “ cúng dường” . Đối tượng của sự bố thí là những người có hoàn cảnh khó khăn, lâm vào tình trạng bần cùng, còn đối tượng của sự cúng dường là các bậc trưởng thượng. Bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ Ba la mật, liên quan đến tha nhân nghèo khổ, còn cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh. Từ đây con hiểu được rằng lý do mà hầu hết các tôn giáo bạn đều luôn có hoạt động bố thí nhưng không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường vì bởi họ thiếu đối tượng cúng dường ( Phật, Duyên giác, Thanh văn bao gồm 8 dối tượng đắc thánh quả và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán, đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiệm túc ).

  Qua bài số 3, con hiểu thêm được rằng đối với đặc trưng của trường phái Kim cang thừa thì vị Đạo sư chính là trung tâm của hoạt động tâm linh và mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh Trí của Mật gia Song Nguyễn. “ Đạo sư quán “ cũng chính là tu pháp thượng thừa của trường phái Kim cang thừa ngoài phương tiện thiện xảo “ lấy quả làm con đường”.

  Kính bạch Thầy

  Giờ đây khi đã hiểu được ý nghĩa cao diệu của tu pháp cúng dường, con càng thêm tự hào và cảm niệm ơn phước đã được là một người hành giả đạo Phật chân chánh. Lại càng may mắn hơn nữa khi trong thời kỳ Mạt pháp, “Tà sư nhiều như cát sông Hằng” như lời huyền ký của Đức Phật, thì chúng con lại có duyên lành hy hữu được hạnh ngộ vị Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành, Ngài chính là đại diện cho Phật, Pháp, Tăng, đại diện cho Tam Bảo và không nằm ngoài 12 đối tượng cúng dường như đã nêu ở trên.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc chúng sanh mà phổ truyền Yoga Thanh trí trên nền tảng chánh kiến Phật đà, thông qua 6 phát kiến tâm linh đã được lộ xuất vào 09/10/2016. Nhờ có vị Thầy mà con có được niềm tin nơi chánh pháp, nhờ có vị Thầy mà chúng con có được ba mục tiêu: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thê sự, thành đạt xã hội. Càng ngày con càng thấm thía lời dạy của Thánh Tăng Atisha: “ Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách.”

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã viết bài cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 78. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy cho chúng con ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 79. Phạm Thị Tươi says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Lưu Thuỷ đã bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cho mọi ước nguyện chính đáng sẽ được viên thành.

  Om Mani Padme Hum!

 80. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 81. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc bài “Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn – Bài 3: Đạo Sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ – đệ tử”. Con cảm tạ Thầy đã qua bài viết cho con hiểu thêm nhiều tri kiến bổ ích về đối tượng cúng dường.

  Qua bài viết, con hiểu được ở đặc trưng tạo nên tính thù thắng của trường phái Kim Cang Thừa, khi người hành giả lấy quả làm con đường, lấy vị Đạo Sư làm đối thể trung tâm cho mọi hoạt động tâm linh đại diện cho Tam Bảo. Từ đó, vị Thầy trong trường phái Kim Cang Thừa chính là Phật – Pháp – Tăng, là bậc tuệ tri thức được cúng dường.

  Qua bài viết của Thầy, con cũng nhận ra rằng để xác định một đối tượng có thuộc 13 đối tượng được cúng dường hay không, không thể dựa vào những phạm trù nguyên tố thô bên ngoài để tránh nhầm cặn là vàng như lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh, mà nên căn cứ vào tứ y cứ – tri kiến mà vị Thầy đã có luận giảng, được xem là lăng kính trạch pháp nhãn giúp chúng con không vướng vào tà kiến mà ảnh hưởng huệ mạng tâm linh. Con cảm tạ vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 82. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bai: đệ tam tâm pháp Thánh Trí” Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn, bài 3″ Đạo Sư Thuộc Đối Tượng Nào Trong Sự Cúng Dường Từ Thí Chủ & Đệ Tử” rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy từ bi luận giải cho chúng con về cụm từ, Bố Thí, và Cúng Dường là như nào, bố thí chỉ rành cho đối tượng nghèo đói, khốn khó trong hoàn cảnh bi đát, con đối tượng của sự cúng dường là bậc Trưởng thượng,

  Qua luận giải của Thầy con hiểu rằng Đạo sư cũng nằm trong 1/12 đối tượng để chúng sanh thành tâm cúng dường, bởi những bậc Thành tựu đã xác nhận trong kinh điển nhà Phật, qua đó chúng con cúng dường vị Thầy như cúng dường ngôi tam bảo, vì Thầy là Phật, là Pháp, là Tăng,

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

 83. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con hoan hỉ khi được Thầy phân tích chỉ rõ sự khác biệt của cụm từ ” cúng dường ” và ” bố thí”. Đối tượng được hưởng khác nhau thì cách sử dụng hai cụm từ khác nhau. Đối với bậc thiện tri thức, bậc trưởng thượng thì chúng ta dùng cụm từ ” cúng dường” còn với người nghèo lâm tình trạng bần cùng, cơ hàn thì được gọi ” bố thí”.

  Qua bài viết số 3 này con hiểu rằng trong thời buổi Mạt pháp” Tà sư như cát sông Hằng” thì bậc Đạo sư chân chính, trí tuệ ” như sao buổi sớm” sẽ được các học trò, đệ tử tỏ lòng sùng kính ngưỡng mộ và cũng dường lên Ngài, phải chăng đó là lời dạy của đức Phật. Hơn nữa nhờ bài viết của Thầy mà con hiểu rằng, đặc trưng của phái Kim cang thừa là vị Đạo sư là trung tâm của hoạt động tâm linh, tu Pháp của Mật thừa. Thưa Thầy giờ đây con hiểu rằng cúng dường là tu Pháp và con thấy tự hào khi được là học trò của vị Đạo sư Mật gia chân chính, tuệ tri thức để chúng con được thực hành tu Pháp, Thầy chính là đại diện cho Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thầy hoàn toàn xứng đáng là một trong 12 đối tượng cúng dường như đã nêu ở trên.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy , Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tự hạnh phúc Phật tánh!

  Om Ah Hum

   

 84. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Quang đã đọc bài này rồi ạ.  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chugs con hiểu Đạo sư Thanh Trí hay Thanh trí Yoga Guru là đại diện của Phật, Pháp, Tăng và chính là 1 trong 12 đối tượng cúng dường.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 85. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu vị đạo sư là đối thể được cúng dường đúng pháp vì vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

   

   

   

   

   

   

   

   

 86. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ khi đọc xong bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN; Bài 3 – ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?” của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 87. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài pháp này ạ!

  Bài pháp đã giúp chúng con hiểu được rằng, ở các đạo khác cũng có hoạt động bố thí nhưng không thể có tu pháp cúng dường bài bản như đạo Phật, bởi vì ở họ thiếu đối tượng được cúng dường.

  Việc cung kính phụng dưỡng Vị Thầy dạy đạo của mình, theo ngôn từ “giao thương” thế gian thì đó chính là “quyền lợi” và cũng là “nghĩa vụ” của người đệ tử.

  Vì sao cung kính phụng dưỡng Vị Thầy là “quyền lợi” của người đệ tử? Vì:

  – Đây là 01 trong 10 hoạt động tâm linh của đạo Phật, giúp hành giả tạo được nhiều công đức.

  – Người đệ tử được cơ hội thực hành “Xả ly”. Bên cạnh đó, người đệ tử cũng được cơ hội thực hành “Bồ đề tâm”; vì tịnh tài và tịnh vật cúng dường sẽ được Vị Thầy dùng vào các hoạt động Pháp sự – đặc biệt là Bồ đề tâm dụng, khi đó người đệ tử được xem như “có công” gián tiếp thực hành Bồ đề tâm dụng thông qua kênh Vị Thầy.

  – Vị Thầy đại diện cho Tam bảo (thậm chí “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách” – Thánh tăng Atisha); do vậy Vị Thầy là đối tượng được cúng dường cao quý nhất, giúp người đệ tử tích tập được nhiều công đức nhất so với các đối tượng được cúng dường khác.

  Vì sao cung kính phụng dưỡng Vị Thầy là “nghĩa vụ” của người đệ tử? Vì:

  – Trong “Tứ trọng ân” thì “Ơn Đạo sư (Thầy, Tổ)” đứng đầu. Đức Phật đã dạy các đệ tử của Ngài phải luôn ghi nhớ và đền đáp (biết ơn và biết trả ơn) đối với Vị Thầy dạy đạo của mình. Khi đó, người đệ tử được làm “hạng người khó gặp thứ ba” như Đức Phật đã dạy.

  – Giúp Vị Thầy có thêm những phương tiện để hoạt động Pháp sự, đưa ánh sáng Chánh pháp đến muôn nơi.

  Trong hoạt động “giao thương” của thế gian, “quyền lợi” là bao gồm những lợi ích, còn “nghĩa vụ” là những ràng buộc phải thi hành (mang tính cưỡng ép). Do vậy, những người tham gia hoạt động “giao thương” thường thì họ chỉ thích những điều khoản về “quyền lợi”, còn đối với những điều khoản về “nghĩa vụ” thì tâm lý của họ là “cực chẳng đã” và mang tính cam chịu.

  Ngược lại, trong đạo Phật, “nghĩa vụ” cũng chính là “quyền lợi” của người đệ tử khi cúng dường Vị Thầy dạy đạo của mình, bởi vì cả hai đều mang đến công đức – là hành trang vô cùng quý giá giúp hành giả đi đến Thành phố Giải thoát.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháo lợi lạc!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò liên hệ tốt, thể hiện đúng theo trình độ MA của mình!

 88. Mật Huệ Chi says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô có nhiều sức khoẻ.

 89. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử” trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí.

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu sự khác nhau giữa “cúng dường” và “bố thí”, và không phải đạo pháp nào cũng có tu pháp cúng dường như ở đạo Phật, bởi vì ở họ thiếu đối tượng được cúng dường. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ vì sao Đạo sư là đối tượng xứng đáng được cúng dường dù không nằm trong danh sách 12 đối tượng được cúng dường. Trong trường phái Kim cang thừa, có một tu pháp thượng thừa là “Đạo sư quán”, Mật điển tán thán công hạnh của bậc Đạo sư Mật thừa trong 2 kệ đầu tiên 1 & 2, ngoài ra thánh tăng Mãt Minh xác quyết “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”, và ngay cả Mật Điển cũng khẳng định “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn Tôn”. Do vậy, đương nhiên vị Thầy (Đạo sư Mật Thừa) thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho  con và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư,  nêu cao tấm gương về “hạng người khó gặp thứ 3”.

  Om Mani Padme Hum!

 90. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Bài 3 : Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử” trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị để hiểu rằng cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà không phải đạo nào cũng có, giúp hành giả tích tập công đức, một trong 2 bồ tư lương (công đức, trí tuệ) trên hành trình giải thoát.

  Trong trường phái Kim cang thừa, có tu pháp “Đạo sư quán” (Guru Yoga) có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh trí của Mật gia Song Nguyễn. Ngoài ra, vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, được chư Phật mười phương đều kính trọng. Kinh Hoa Nghiêm dạy : “Người cần cầu thiện tri thức thân tâm đừng sanh mệt mỏi, thấy thiện tri thức đừng sinh lòng nhàm chán; học hỏi với thiện tri thức đừng sợ khó nhọc ; gần gũi thiện tri thức đừng thối lui; cúng dường thiện tri thức đừng cho gián đoạn…”. Khi luận về 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư, Ngài Geshe Ngawang Dhargyey đã dạy : “Sùng kính Đạo sư được thể hiện bằng thái độ sùng kính hết mực và sự cúng dường tứ sự cho vị Thầy, điều đó sẽ giúp bạn tích tập công đức nhiều vô số, để đạt được giác ngộ, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Những sự chăm lo cho vị Đạo sư như vậy không phải vì bản thân ngài mà vì lợi ích của chính học trò. Giống như khi bạn gieo trồng một mầm hạt nào đó trên mặt đất, mặt đất không hề có lợi, mà chính bạn là người thu hoạch thành quả đó”.  Vì vậy, Đạo sư đương nhiên là đối tượng xứng đáng được cúng dường.

  Bên cạnh đó, trong 12 đối tượng được cúng dường, đệ tử chúng con khó lòng được diện kiến các bậc Thánh , với những thầy tu ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền thì chúng con không thể biết, không kiểm chứng được. Với đối tượng là thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc cũng vậy vì thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông hồng, “Người tu hành đúng Pháp hiếm như sao buổi sớm” (Liên Hoa Sanh Đại Sỹ). Vì vậy, hành giả cúng dường lên bậc Đạo sư (vị Thầy dạy Đạo – người chỉ dạy hướng dẫn người tu bước trên quỹ đạo giải thoát mà Đức Phật đã dạy) là chắc chắn nhất.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 91. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) hoan hỷ đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN – Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ VÀ ĐỆ TỬ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu và phân biệt rõ ràng giữa 2 hoạt động là cúng dường và bố thí. Mặc dù cung chung một nghĩa cử là cho đi, nhưng thực nghĩa lại khác nhau. Bởi vì “cúng dường” là với sự thành tâm cung kính lên bậc trưởng thượng, còn bố thí là cho những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tình trạng bần cùng. Xét trên phương diện tâm linh, “bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ Ba la mật, liên quan đến tha nhân nghèo khổ, còn cúng dường là một pháp tu thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh”.

  Con cũng hiểu được rằng Đạo sư Mật thừa cũng thuộc trong 12 đối tượng được cúng dường mà vị Thầy đã chỉ ra (Phật, Duyên giác, Thanh văn, Tỳ kheo, bậc chứng thiền). Bởi trong trường phái Kim cang thừa, ngoài phương tiện “lấy quả làm con đường”, còn có một pháp tu thượng thừa đó là quán trưởng vị Đạo sư, coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi pháp tu Mật thừa, trong đó có bộ môn Yoga Thanh trí của Mật gia Song Nguyễn. Điều này được vị Thầy làm rõ ràng hơn khi trong các câu chuyện minh chứng về hoạt động cúng dường của người xưa, đối tượng được cúng dường đều là các bậc Đạo sư, Tuệ tri thức. Đạo sư hay vị Thầy chính là sự đại diện của Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng). Cúng dường vị Đạo sư của mình cũng chính là cúng dường lên Đức Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài Pháp vô cùng lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Khánh Ngân says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

    Con cầu nguyện cho các chuyến Pháp sự  sắp tới của Thầy Cô luôn được hanh thông thuận lợi và thành công viên mãn. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp, vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

    Om Mani Padme Hum!

 92. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

  Con cầu nguyện cho các chuyến Pháp sự  sắp tới của Thầy Cô luôn được hanh thông thuận lợi và thành công viên mãn. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp, vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum!

 93.  

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được theo chân Thầy bước tiếp vào lâu đài Duy-ma-cật rực rỡ chánh kiến Phật đà, được tuệ quang Thanh trí từ vị Thầy và các bậc thánh đức lan tỏa, được vị Thầy từ bi tiếp tục cho ngắm nhìn kho báu “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”. Sau khi vị Thầy mở ra cánh cổng thứ ba thì đệ tử chúng con đã có câu trả lời rõ ràng và cụ thể, cao quý và thật diệu kỳ để giải đáp cho câu hỏi “Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử?”.

  Rõ ràng và cụ thể, vị Thầy của chúng con là bậc Tuệ tri thức đã chỉ ra tri kiến giải thoát và đang hướng dẫn, dìu dắt chúng đệ tử, học trò đi trên con đường giải thoát. Thực tiễn hoạt động pháp sự hơn 10 năm qua của vị Thầy tại tịnh trú Mật gia Song Nguyễn (nay là Viện ITA) với biết bao sản phẩm trí tuệ, công hạnh bồ đề, phương tiện thiện xảo để hoằng pháp, độ sanh đã chứng minh sự thật không thể chối cãi ấy. Vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí là bậc Tuệ tri thức tôn quý, là bậc Ứng cúng, là ruộng phước chân chính để chúng sanh chúng con (Đệ tử, học trò, thí chủ…) gieo cấy phước điền cho một mùa bội thu của hạnh phúc thế gian và thành tựu đạo pháp.

  Cao quý và thật diệu kỳ, vị Thầy của chúng con là bậc Đạo sư Mật thừa, hiện thân của Tam Bảo, của Ba gốc; đặc biệt Ngài là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa, trong đó có Yoga Thanh trí. Sự thật về sự cao quý và diệu kỳ ấy đã được chư Phật, thánh chúng xác quyết trong các Mật điển, Kinh điển (Hiện thân quý báu, Giáo huấn Dakini, Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư, Đèn soi nẽo giác…). Vì sự thật cao quý và diệu kỳ kia mà chư Phật của mười phương ba thời, chư Tổ sư thánh đức đã xác quyết và bày tỏ lòng kính trọng với Ngài, thì tại sao người đệ tử và học trò chúng con lại còn có thể nghi hối!?

  Thế cho nên với vai trò là người đệ tử, con hiểu rằng, chúng con nên và cần phải nên, tuyệt đối cần phải nên xem vị Thầy là Phật, là suối nguồn của mọi ơn phước, hanh thông, thành tựu của thế gian, đặc biệt là xuất thế gian. Đó là tâm pháp diệu kỳ, là trí huệ phương tiện thù thắng giúp đệ tử chúng con có thể sử dụng “Quả” giác ngộ từ vị Thầy, chư Thánh chúng vào “Con đường”, vào đạo lộ tiến tu giải thoát của mình. Nếu đã gieo được Nhân của tấm lòng sùng kính đó, thực hành hạnh “cúng dường thanh tịnh cả thân, tâm” như vậy thì Quả cúa đệ tử, học trò chúng con sẽ là “Thành Phật một đời chẳng khó khăn” như chư Phật,  Đạo sư xác quyết.

  Con thành kính đảnh lễ tri ân vị Thầy. Dù Ngài “ẩn mình, chẳng tự hào” bởi những phẩm tính đức hạnh cao quý bao quanh, đệ tử vẫn xin được bày tỏ niềm hoan hỷ tán tán trí huệ và công hạnh bồ đề của bậc Đạo sư Thanh Trí. Như tấm lòng trong sáng tựa ‘ngọc báu mani’ cụ Mật Thường đã thành kính dâng lên vị Thầy những ngài hè pháp sự miền Trung năm cũ, đệ tử thành tâm cầu nguyện vị Thầy trường thọ, trụ thế lâu dài để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh muôn phương đủ ơn phước lành được bước lên con thuyền Yoga Thanh Trí của vị Thầy, của Tịnh trú Mật gia Song Nguyễn – Viện ITA mà cập bến bờ ‘hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội’ đời này, Cực lạc đời sau.

  Om Ah Guru Thinley Shiddhi Hum.

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu sâu sắc!

   •  

    Dạ, kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy cùng vị phối ngẫu của ngài là cô Mật Diệu vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

     

 94. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ đọc bài: Đạo Sư Thuộc Đối Tượng Nào Trong Sự Cúng Dường Từ Thí Chủ & Đệ Tử.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con hiểu rõ khái niệm cúng dường cũng như như đối tượng cao quý đáng nhận được sự cúng dường từ thái độ trân quý của thí chủ, đệ tử.

  Đạo sư chân chánh là bậc xứng đáng nhất để nhận sự cúng dường vì Đạo sư chính là đại diện cho Tam bảo, là kênh vận chuyển, là cầu nối tiếp dẫn trường tâm linh thanh tịnh, ơn phước từ chư Phật, thánh chúng tới chúng sanh hữu tình. Thông qua Đạo sư chánh pháp mới được phổ cập và chúng sanh hữu tình mới có cơ hội nương theo cũng như thực hành chánh pháp.

  Hoạt động cúng dường cũng chính là một tu pháp thực hành tâm linh cao quý mà ngoại đạo không có được.

  Con cảm tạ Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trưởng thọ của Thầy Cô.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc “Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn – Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử”

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã giảng luận cho con hiểu thực nghĩa của cúng dường và bố thí.

  Bố thí và cúng dường có chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau. Đối tượng thọ thí cũng khác nhau.

  Về phương diện tâm linh, bố thí chỉ là một phương tiện của Lục Độ Ba La Mật liên quan đến tha nhân, nghèo khổ. Hoạt động bố thí luôn có ở các tôn giáo (tôn giáo là cộng đồng của những người cùng chung một tín ngưỡng tâm linh. Họ thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật,…). Đạo pháp của họ chỉ mang tính chất tâm linh không đúc kết thành một tu pháp bài bản như trong đạo Phật.

  Cúng dường chỉ có trong đạo Phật. Cúng dường là một tu pháp thiện xảo được Bồ Tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh, và có đối tượng được xác định là Phật, Duyên Giác, Thanh Văn, Tỳ Kheo, các bậc Thánh chúng.

  Con hoan hỉ và thật ơn phước khi trong thời mạt pháp này còn được hạnh ngộ vị Thầy – Bậc Đạo sư Thanh Trí – bậc tuệ tri thức là một trong 12 đối tượng được cúng dường.

  Cúng dường bất khả gián đoạn là một trong những tu pháp mà vị Thầy từ bi phát kiến đã giúp con noi theo gương vị Thầy, các bậc Thánh đức xưa. Được thực hành làm “hạng người khó gặp thứ ba” là người biết ơn và biết trả ơn theo tinh thần của Đức Phật dạy trong “Tứ trọng ân”. Chính nhờ pháp tu này mà chúng con có thể bày tỏ được lòng sùng kính Đạo sư – Ngài đã cho chúng con ruộng phước như trời mây và giác ngộ trong đời này.

  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã ban tặng cho chúng con những bảo vật quý báu. Những bảo vật này sẽ là hành trang của chúng con cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện cho sức khóe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Thanh Trúc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là học trò Mật Thanh Trúc. Con đã đọc “Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử” rồi ạ.

  Con xin được tri ân công đức từ bi của vị Thầy, đã giảng luận cho chúng con được hiểu pháp cúng dường và bố thí tuy cùng là một nghĩa cử, nhưng thực nghĩa lại khác nhau vì 2 đối tượng thọ nhận khác nhau. Một bên là nhận bố thí trong hoàn cảnh khó khăn, tình trạng bần cùng cần sự giúp đỡ… Qua đó hạnh bố thí cũng là một phương tiện của Lục Độ Ba La Mật, liên quan đến tha nhân nghèo khổ, còn pháp cúng dường đến các bậc trưởng thượng là một tu pháp thiện xảo mà Bồ Tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh. Và qua bài bài giảng, con được biết sự khác biệt lớn nhất của Đạo Phật và những đạo khác là có pháp cúng dường, vì có đối tượng thọ nhận đủ điều kiện tâm linh (Phật, Duyên Giác, Thanh Văn, Tỳ Kheo, bậc chứng thiền).

  Qua bài giảng của vị Thầy, con được hiểu, trong trường phái Kim Cang Thừa, ngoài phương tiện thiện xảo là “lấy quả làm con đường”, còn có một phương pháp thượng thừa đó là “Đạo Sư Quán” (Guru Yoga) nghĩa là coi bậc Đạo Sư của mình là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp. “Quán tưởng vị Thầy trong chốc lát, hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn Tôn”

  Thật là một duyên lành cho chúng con, ngay trong kiếp hiện tại được một vị Thầy đức độ từ bi và trí tuệ, bậc Đạo sư Yoga Thanh Trí là giáo thọ tuệ tri thức đã hiện diện và dạy giáo pháp Phật đà theo quy đạo Chánh pháp cho chúng con. Chúng con thật hoan hỉ được hạnh ngộ vị Thầy, đại diện cho Phật – Pháp – Tăng, hiện thân của Tam Bảo, vì vậy Đạo sư Mật thừa Yoga Thanh Trí – là Thầy của chúng con đương nhiên thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường.

  Con hoan hỉ với thiện hạnh của vị Thầy, luôn hoàn thành vai trò của một bậc Đạo sư trong suốt nhiều năm qua, và đặc biệt là 6 phát kiến tâm linh được phát lồ, Thầy đã cho chúng con những bảo vật quý giá của Phật pháp.

  Xin cho chúng con được noi theo tấm gương của vị Thầy, tuy rất khó vì căn cơ chúng con chậm lụt thấp bé. Cũng xin từ nay con được học Chánh pháp nơi vị Thầy, nếu có chút ít công đức gì, con cũng nguyện cúng dường lên vị Thầy tôn quý.

  “Chạm vào gót chân sen của Thầy,

  Tôi quỳ lạy bởi Thầy tôn quý,

  Cho tôi ruộng phước như trời mây,

  Giúp tôi giác ngộ trong đời này,

  Công đức của Thầy không thể nghĩ,

  Mật điển siêu diệu đã khác ghi,

  Tôi chỉ tóm (lược) gọn những điều tinh yếu,

  Vậy hãy lắng nghe là những gì?”

  “Chư Phật mười phương của ba thời,

  Tỏ lòng kình trọng Đạo sư Mật giáo,

  Bởi các ngài được nhận lễ điểm đạo,

  Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào,”

  Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô được nhiều sức khóe, trường thọ dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Qua bài con hiểu được, vị Thầy (Đạo sư ) là người đại diện cho Tam bảo, Thầy là Phật, Thầy là pháp, Thầy là tăng.  Như vậy cúng dường cho vị Thầy (Đạo sư) của mình, thì cũng như cúng dường lên Chư Phật, cúng dường Tam bảo. Và Mật điển cũng đã xác quyết rằng: ” khi người đệ tử sùng kính vị Thầy như vị Phật, sẽ nhận được ơn phước từ Phật chuyển qua. Sùng kính vị Thầy như Bồ tát sẽ nhận được ơn phước từ Bồ tát chuyển qua. Sùng kính vị Thầy như Thánh tăng sẽ nhận được ơn phước từ Thánh tăng chuyển qua…Nếu như xem vị Thầy như người bình thường thì chẳng nhận được gì cả”. Vì vậy chúng con khi được cơ hội cúng dường lên vị Thầy, tâm luôn chánh niệm là cúng dường lên Tam bảo, cúng dường lên vị Phật.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 98. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Những luận cứ, luận chứng trong bài viết từ những lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” hoặc lời khẳng định trong Mật điển “Hiện thân quý báu” đã minh chứng rõ ràng rằng vị Thầy (Đạo sư) đương nhiên thuộc về 1/12 đối tượng được cúng dường. Vị Thầy đã từ bi phát lồ ra 6 phát kiến tâm linh, từ bi chỉ dẫn học trò, đệ tử chúng con đi từng bước trên con đường Yoga Thanh Trí tới thành phố Giải thoát. Nếu không có vị Thầy, con cũng sẽ không có cơ hội được tiếp cận chánh kiến, sẽ khó bảo vệ mình khỏi những hành vi vô minh gây nhân luân hồi. Bởi vậy, con hiểu được rằng để cho cây đức hạnh của con được vững mạnh, ra quả giác ngộ thì bản thân con cần biết trưởng dưỡng gốc rễ cây đức hạnh chính là lòng sùng kính Đạo sư, quán niệm tinh thần của người biết ơn và biết trả ơn. Điều đó cũng là cho chính lợi ích của bản thân con mà thôi, bởi vì Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã chỉ dạy “Thầy con công đức như lớp lớp mây, trừ phi con có cánh đồng của lòng sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ không bao giờ rơi xuống”. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 99. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 100. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài 3 trong loạt bài “Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy. Trong bài này, chúng con được hiểu Đạo sư thuộc đối tượng được nhận cúng dường vì ngài đại diện cho Tam bảo, “đồng với các ngài chẳng khác”. Thậm chí vị Đạo sư còn được sự kính trọng của chư Phật mười phương của ba thời như xác quyết của Thánh tăng Mã Minh trong trước tác “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”, hay “Quán tưởng vị Thầy trong chốc lát, hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn” như Mật điển “Hiện thân quý báu” khẳng định.

  Con xúc động khi vị Thầy đã “ẩn mình chẳng tự hào”, khẳng định rằng “do các trò tín tâm nên Thầy hoàn thành vai trò Đạo sư trong suốt nhiều năm qua” và Thầy còn bày tỏ tấm lòng của “Ba hạng người khó gặp”, tri ân theo tinh thần “Tứ trọng ân” với Sáu phát kiến tâm linh ban tặng đến chúng con. Con tự nghĩ chúng con mới là người cần bồi đắp tấm lòng sùng kính Đạo sư nhiều hơn nữa và bày tỏ tấm lòng biết ơn và biết trả ơn với vị Thầy, thực hiện đúng tinh thần “Tứ trọng ân” bằng việc cố gắng để tri và hành ngày một gần nhau hơn.

  Con cảm tạ Thầy về bài viết. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 101. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : ĐỀ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN – Bài 3 :ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ ? của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã luận giải và phân tích cho con được hiểu rõ , thấu đáo về sự khác nhau giữa cúng dường và bố thí .

  Bố thí chỉ là một phương tiện của Lục độ Ba la Mật liên quan đến tha nhân nghèo khổ , còn cúng dường là một pháp tu thiện xảo mà Bồ tát Phổ hiền đã nâng thành một đại hạnh . Bằng những câu chuyện mà Thầy đã kể và những luận chứng , cho thấy rằng vị Thầy là Đạo sư Mật thừa xứng đáng là bậc tuệ trí thức được cúng dường . Trong Mật điển ” Hiện thân quý báu ” đã xác quyết rằng ” Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn ” .

  Con cảm tạ ân đức từ bi của Thầy đã cho chúng con thấy được sự quan trọng của pháp môn Đệ tam Tâm pháp Thanh trí , cũng là một trong 6 phát kiến tâm linh mà Thầy đã nghiên cứu và khảo sát , mang lại lợi lạc vô song trên con đường tiến đến thành phố giải thoát ,sớm lìa mê về giác .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu và thân tâm an lạc.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 102. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con về bài 3″ Đạo Sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử”. Qua bài viết, với những trích dẫn của Thầy trong Mật điển và sự xác quyết của thánh Tăng Mã Minh. Con hiểu rằng, tuy cúng dường, bố thí là hai hành động cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau bởi vì hai đối tượng khác nhau, bởi vì các bậc trưởng thượng khác với những kẻ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tình trạng bần cùng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn, chỉ dạy chúng con, giúp chúng con tiếp cận với chánh kiến thông qua trang mạng chanhtuduy.com.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con. Qua bài viết con hiểu rằng trong 12 đối tượng được cúng dường không có đối tượng nào là Đạo sư, nhưng Đạo sư là người có vai trò rất quan trọng đối với các học trò đệ tử bởi vì Đạo sư là người chỉ đường dẫn lối đến thành phố giải thoát, vị Thầy là người đại diện cho Phật, Pháp, Tăng nên vị Thầy- bậc Đạo sư thuộc đối tượng được cúng dường.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 104. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 105. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp đầy lợi lạc bằng những luận chứng rõ ràng cụ thể vị Thầy đã giúp chúng con giải đáp câu hỏi ” Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử?” . Qua đây con hiểu được vị Thầy đồng các Ngài chẳng khác , sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ , vị Thầy có trí tuệ siêu việt, toàn giác thấu triệt nỗi thống khổ và giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau vì vậy không phải ngẫu nhiên ngay cả các vị hành giả cho đến thánh giả đều tín tâm rằng vị Thầy đại diện cho Tam bảo( Phật, Pháp, Tăng) vì vậy vị Thầy ( Đạo sư Mật Thừa) thuộc 1 trong 12 đối tượng được cúng dường. Thánh giả Mã Minh cũng đã xác quyết :
  Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ
  Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân
  Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật.
  Vị Thầy đã giúp chúng con gieo mầm hạt giống giải thoát trên mảnh đất khô cằn thiếu ánh sáng chánh kiến cùng sự sa mạc hoá của tà sư nhiều như cát sông Hồng xâm chiếm bằng pháp tu ” Đạo sư quán” coi vị Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật Thừa trong đó có Yoga Thanh Trí của Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy sáng lập mang đến lợi lạc không thể nghĩ bàn khi giúp chúng sanh hữu duyên tiếp cận với chánh kiến, chuyển hoá tâm thức vậy nên ngài Rinpoche đã xác quyết ( Lời vàng của Thầy tôi) ” vị Thầy là suối nguồn của mọi thành tựu thế gian và xuất thế gian”.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 106. Mật Định Kiên
  Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn bài 3 – Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử”.
  Qua bài viết con hiểu được một số nội dung cơ bản như sau:
  1. Đối tượng được cúng dường và đối tượng được bố thí: Trong đó đối tượng được nhận bố thí là súc sanh, đối tượng được cúng dường đó chính là con người khi họ trở thành bậc Tuệ tri thức.
  2. Đối tượng được cúng dường tại Mật Gia Song Nguyễn: Trong trường phái Kim cang thừa – Tu pháp Đạo sư quán tức là coi Đạo sư của mình là trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp Mật thừa. Vị Thầy là bậc tuệ tri thức, là đại diện cho Tam bảo. Như vậy tại Mật Gia Song Nguyễn vị Thầy người có 6 phát kiến tâm linh, là kênh vận chuyển, kết nối chúng sanh với ánh sáng chánh kiến Phật đà chính là người xứng đáng được chúng học trò, đệ tử cúng dường.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 107. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp chúng con hiểu rõ rằng một vị Đạo sư hoàn toàn xứng đáng là đối tượng được cúng dường. Đạo sư chính là Phật, Pháp, Tăng, là nơi nương tựa chân thật do đó cúng dường vị Đạo sư chính là cúng dường lên Tam bảo.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 108. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn bài 3 _ Đạo Sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử:” rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được đối tượng được cúng dường và đối tượng được bố thí, theo sự hiểu của con thì đối tượng được cúng dường là người được gọi là tuệ tri thức. Ở Mật Gia song Nguyễn là vị Thầy người đại diện cho Tam Bảo, và Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn phù hợp với thời đại, quốc độ và dân tộc, đem ánh sáng chánh pháp tới mọichúng sanh, vì vậy cúng dường Thầy là đúng pháp, cúng dường với tâm hoan hỷ và xem vị Thầy là Phật thì nhận ơn phước từ Đức Phật gia hộ, cúng dường Thầy xem Thầy như thánh tăng thì nhận ơn phước từ thánh tăng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!
  Con

 109. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài:”Bài 3: Đạo sư thuộc đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ & đệ tử” rồi ạ.
  Con đã hiểu được cúng dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau do đối tượng khác nhau.
  Trong kim cang thừa có một tu pháp thượng thừa là “Đạo sư quán” có nghĩa là coi Đạo sư của mình là đối tượng trung tâm của mọi hoạt động tâm linh và của mọi tu pháp trong đó có Yoga Thanh trí của Mật gia và khi Đạo sư thực hành trải 4 lần 100000 trong đó có “Quán tưởng đạo sư” gọi là ” Đạo sư” quán. Do đó Thầy xứng đáng được nhận cúng dường ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bị sách tấn chúng con.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 110. Mật Đăng Toàn
  Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 111. Mật Nguyên Đạt says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con tâm đắc và hoan hỉ khi con được học và đọc những dòng chữ trong bài học này. Vị Thầy là chỗ dựa vững chắc để con được yên tâm và tự tin làm việc cống hiến cho cuộc sống. Khi Thầy đã dạy và giải nghĩa để con thấu hiểu cúng dường như thế nào cho đúng. Thì xuất phát từ tâm con hoan hỉ và nguyện học tập tu dưỡng, thực hành tâm pháp Thanh Trí hằng ngày.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nghiện cho đại dịch covit19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 112. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó, con hiểu được. Cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh, nhằm giúp cho người thực hành tích tập công đức thông qua hoạt động cúng dường đúng pháp lên các bậc Trưởng thượng thuộc 12 đối tượng xứng đáng được cúng dường mà Đức Phật đã chỉ ra.
  Bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ ba la mật nhằm để tích phước báu liên quan đến tha nhân nghèo khổ và con vật.
  Ở ngoại đạo chỉ có hoạt động bố thí mà không có tu pháp cúng dường, bởi vì ở họ không có đối tượng xứng đáng để được cúng dường như ” Đức Phật, Độc giác, Thanh văn, bao gồm 8 đối tượng đắc Thánh quả, Thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán, đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là người tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc”. Theo đó, vị Thầy (Đạo sư) là người tu Phật có giới hạnh nghiêm túc, là bậc Tuệ tri thức đại diện cho Tam bảo, là Phật, Pháp, là Tăng. Vị Thầy còn là đối thể trung tâm để cho hành giả chúng con quán tưởng nhằm kết nối với trường lực thanh tịnh của Chư Phật. Hơn nữa ngài Pabongka Rinpoche đã khai thị trong trước tác ” Giải thoát trong lòng bàn tay”:” Khi bậc Thầy hài lòng vì sự cúng dường của bạn, thì Chư Phật cũng hài lòng”. Từ đây cho thấy vị Thầy là người xứng đáng được cúng dường theo lời dạy của Đức Phật, để chúng con tích tập công đức và trí tuệ làm hai bồ tư lương trên con đường giải thoát, giác ngộ của mình.
  Qua đó, cảnh báo chúng rằng, đừng ngộ nhận tu pháp cúng dường cao quý của đạo Phật và hoạt động bố thí của ngoại đạo là như nhau và đừng đánh đồng vị Thầy, bậc Đạo sư, bậc tuệ tri thức tôn kính ngang hàng với những đối tượng bố thí mà gây nhân phỉ báng, dẫn đến đường truyền tâm linh bị cắt đứt, và sẽ nhận lãnh hậu quả nặng nề.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 113. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 114. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Qua bài pháp, con hiểu được Cúng dường và Bố thí tuy chung một hành trạng nhưng thực nghĩa lại vô cùng khác nhau vì đối tượng khác nhau. Đồng thời nhờ qua sự phân tích này, chúng con hiểu được “Đao sư là đối tượng nào trong sự cúng dường từ thí chủ và đệ tử”. Vì Đạo sư là người truyền dạy chánh kiến và trong kim cang thừa thì Đạo sư còn là đại diện cho Tam Bảo. Tuy Đạo sư có thể chưa đắc thánh quả nhưng lợi lạc mà người mang lại là không thể đếm kể vì “Dù chúng ta có hiểu biết Giáo Pháp nhưng nếu không có hoàn cảnh thuận lợi được một vị Thầy tâm linh chấp nhận dạy dỗ thì chúng ta không bao giờ biết được giáo pháp thật sự là gì. Nhưng bởi một vị Thầy đã chấp nhận dạy dỗ ta nên chúng ta có được thuận lợi về lòng bi mẫn phi thường của Ngài”. Vì thế cho nên “Những vị Thầy tâm linh không khác biệt với Đức Phật, nhưng khi so sánh với Đức Phật thì từ tâm của các Ngài trong việc quan tâm đến chúng ta thậm chí còn vĩ đại hơn”. (Patrul Rinpoche). Cho nên vị Đạo sư (vị Thầy) xứng đáng được cúng dường như gương các bậc thánh chúng đã thị hiện, như lời dạy của Đức Phật. Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy Tâm pháp Thanh Trí cho chúng con trên con đường đến thành phố Giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 115. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con  đã  đọc bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ? trong loạt bài về “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN” của vị Thầy rồi  ạ. Qua những luận giải của vị Thầy giúp cho con hiểu được cúng dường là một pháp tu giúp người thực hành tích lũy công đức và trí tuệ  đồng thời giúp cho hành giả trở thành “người biết ơn và biết trả ơn” như lời Phật dạy trong  ba hạng người khó gặp.Điều đặc biệt là chỉ có Đạo Phật mới có pháp tu cúng dường ,còn ngoại đạo thì không có bởi vì ngoại đạo  không có đối tượng xứng đáng  để nhận cúng dường trong 12 đối tượng được nhận  cúng dường mà Đức Phật đã chỉ ra. Và con hiểu rằng Đạo Sư, Vị Thầy, thuộc trong 12 đối tượng được nhận cúng nhận cúng dường vì Ngài là người đại diện cho Tam Bảo, là trung tâm của mọi hoạt động tâm linh , là vị Sứ giả Như Lai, là  kênh vận chuyển ơn phước từ  Bổn Tôn đến với người học trò, đệ tử ,là nơi nương tựa chân thật giúp cho hành giả  tìm về thành phố giải thoát. Con xin tán thán công hạnh, bồ đề, trí tuệ của vị Thầy đã sáng lập ra ” lục diệu pháp môn ” phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc đặc biệt  trong đó có tâm pháp ” Cúng dường bất khả gián đoạn” giúp cho chúng con có hội diễn tập thực hành tích lũy công đức và trí tuệ cũng như có được cơ hội làm người biết ơn và biết trả ơn bằng sùng kính Đạo Sư để làm nền tảng cho sự giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ .
  OM AH HUM.

 116. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi
  Qua bài viết con hiểu rằng là dành cho đối tượng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bần cùng. Còn cúng dường là dành cho đối tượng cao quý. Mặt khác, bố thí là một trong lục độ Ba la mật, còn cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành một đại hạnh.
  Vị Thầy là Đạo sư đại diện cho Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng và cũng là Tuệ Tri Thức nên là 1 trong 12 đối tượng xứng đáng được cúng dường.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 117. Mật Như Pháp
  Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hiểu được việc được cúng dường Bậc Đạo sư như là một đặc ân đối với học trò, bởi trong cõi ta bà nãy không dễ gì chúng ta có thể tìm thấy được một vị Thầy chân chính để cúng dường đúng nơi, đúng chỗ. Từ đó chúng ta tích tập được nguồn công đức vô lượng khi quán tưởng và được sự cho phép cúng dường từ vị Thầy mà ở ngoại đạo chưa có. Cúng dường tịnh tài phải xuất pháp từ tinh thần, thái độ từ lòng sùng kính Đạo sư, chứ không phải khi cúng dường nhưng tâm lại tiếc nuối keo kiệt, như vậy sẽ mắc phải sai lầm trầm trọng và phải gánh chịu nghiệp báo.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 118. Mật Phê Rô
  Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ.
  Con cảm ơn vị Thầy đã khai thị giúp chúng con hiểu được đối tượng bố thí, đối tượng cúng dường. Kinh Phân Biệt Cúng Dường có nói “cúng dường 1000 người ác không bằng một người thiện, một 1000 người thiện không bằng cúng dường cho một người thọ trì ngũ giới…cho đến đối tượng là Phật, Bồ tát, Thánh Tăng” thì cấp độ công đức sẽ tương đương với đối tượng cúng dường. Như vậy Đạo sư là đại diện cho Tam bảo tức đại diện cho Phật, Pháp, Tăng là đối tượng cho học trò, chúng sanh cúng dường để tạo được công đức .
  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện vị Thầy sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc và khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Cầu nguyện cho đất nước vượt qua khó khăn hiện tại và khắc phục hậu quả trong tương lai bởi thiên tai địch họa.
  Om Mani Padme Hum!

 119. Mật Phước says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua khai thị từ vị Thầy giúp con hiểu được rằng, bố thí” là hành động xuất phát từ tình thương, lòng tốt của người thế gian nhằm giúp người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tình trạng bần cùng, chỉ là phương tiện của Lục độ ba la mật… Còn hoạt động “cúng dường” là nghĩa cử cao quý của hành giả, nhằm cung dưỡng lên “bậc Trưởng thượng – bậc Tuệ tri thức” để bày tỏ nỗi lòng của “người biết ơn và biết trả ơn”, cũng chính là cúng dường thuộc 1 trong 12 đối tượng được cúng dường mà Đức Phật chỉ ra, và nhất là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát Phổ Hiền nâng thành đại hạnh. Điều mà các đạo khác không thể làm được vì không có điều kiện, không có pháp tu, không có đối tượng cúng dường đúng pháp như đạo Phật.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị giúp chúng con hiểu biết về thực nghĩa cao quý của hoạt động cúng dường, đặc biệt ở đây là một Tâm pháp thực hành tâm linh “Cúng dường bất khả gián đoạn” mà vị Thầy phát kiến là phương tiện để giúp người thực hành xây dựng nền tảng giác ngộ như Thánh giả Mã Minh đã khai thị “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status