May 10, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 14 Comments

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이라고 부르는 자 (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió)

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이라고 부르는 자 그동안 사람들은 마야사람의 경에 있는 사설(중미지역 멕시코 사람의 부족인 마야사람의 예언의 한 종류)에 대해 다 잊어버렸다.그 사설에 따라 2012.12.21일이 최후의 심판의  날이라고 주장하였다. 그럼, 지금 난 천상의 세계에서나 아귀의세계에서나 지옥의세계에서 컴퓨터를 사용하고 있는가? 아니, 정확히 말하면 난 베트남에 위치한 한 도시에 있다. 그러면 그 예언은 성신의 명성에 의존해서 판단한 사람들하고 고대 예언자들의 사실이 아닌 말을 믿었던 미개부족의 입찬말을 폭로했다. 요즘에 “최후의 심판의 날”에 대한 사설이 다시 나타나고 있으며 아래와 같은 두 가지 궤변으로 나눠있다: (1) 성신과 관련 미신적인 이야기를 날조해서 헛소문을 내고 사회를 혼란스럽게 만들다; (2) 예언을 판독하지만 사실은 어떤 조직 또는 어떤 개인의 목적을 위해 억단일 뿐이다. 첫째로 성모 마리아가 포르투갈에 있는 파티마에서 여섯 번 나타난 것에 대해 언급하겠다. 처음으로1917.05.13일에  3명의 어린 목동 앞에 나타나 잔혹한 전쟁에 대해 미리 알려주셨다. (러시아뉴스에 한 기사에 따라2017.04.27일에 TTXVN뉴스에 Hoang Trang 기자의 신문기사에 의한다). Hoang Trang이 변역한 신문기사에 따라, “성모 마리아는 러시아가 천주교로 개종하지 않다면 신이 이 나라를 사용하여 세계를 파귀시킬 거라고 경보를 울렸다” . 누구나


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status