Apr 22, 2014

Posted by in Giáo điển | 131 Comments

Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề (Bài mở)

Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề

Bài 2: Đôi điều cảm nghĩ về “14 thất bại trầm trọng”: TOA THUỐC ĐẮNG

Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!

Bài 4: ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Bài 5: CHẾT KHÁT BÊN CẠNH HỒ NƯỚC MÁT

Bài 6: RÌU BÉN BÊN CẠNH GỐC CÂY

Bài 7: THẰNG BỜM VÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Bài 8: CON VẸT CHỈ BIẾT ĐỌC TỤNG

Bài 9: GIẶT ÁO DA CỪU TRONG NƯỚC

VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Bài 10: CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ

Bài 11: MÈO GIẾT CHUỘT

Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA.

Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC

Bài 14: KHI NGƯỜI GIÀU ĐÁNH MẤT CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG CỦA MÌNH

Bài 15: NGƯỜI MÙ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI MÙ

Bài 16: ĐỪNG NHẦM LẪN ĐỒNG LÀ VÀNG!

Bài 17: THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG

Bài viết liên quan:  GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG – Mật Kiên

Bài 18: LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG? ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT.


ĐÔI ĐIỀU SUY GẪM VỀ  “14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG” Bài 1: DẪN ĐỀ

          Qua bài viết “Hạnh duyên với Phật pháp”trò Mật Thái Dương đã tâm sự những khổ đau của mình như một thất bại đắng cay. Bây giờ, trò ấy lại thầm cảm ơn những nghịch cảnh cuộc đời ấy, vì nhờ đó mà Thái Dương đến với Phật pháp.  Giờ đây, trò ấy hoan hỷ với hiện tại trong đời sống mới của một người tu tập.

          Nhìn lại những giai đoạn cuộc đời với cùng một biểu trạng khổ đau, một dấu hiệu thất bại cuộc đời thế tục, nhưng quan kiến người chưa tu tập và một hành giả đạo Phật lại khác nhau. Thế nào gọi là thất bại? Không thể có một định nghĩa chân thực vì tồn tại những quan niệm khác nhau. Có thể ở đời ai đó được công thành, danh toại nhưng trên quan kiến đường đạo họ đang bị rơi vào hố thẳm tư tưởng của biên kiến “đoạn diệt” hay “thường hằng”, mà đó được cho là thất bại đối với người tu Phật, hoặc ngược lại.

          Do đó, người tu đạo Phật phải dùng “thánh giáo lượng” ( một trong 5 phương tiện biện giải của Phật môn) làm lăng kính chánh pháp soi rọi những gì đúng sai theo đúng quỹ đạo Chánh pháp. Sau khi đúc kết những trải nghiệm tâm linh của mình qua quá trình tu chứng và hoạt động hoằng dương chánh pháp, thánh tăng Gompopa khẳng  định có 14 thất bại trầm trọng được nêu dưới đây.

14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG CỦA MỘT ĐỜI TU

 1. Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng.
 2. Đã bước vào cổng Chánh pháp mà lại trở về với cuộc sống gia đình, cũng giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng.
 3. Ở gần một bậc minh triết mà vẫn sống trong vô minh cũng giống như một người chết khát bên cạnh hồ nước mát. Đây là một thất bại trầm trọng.
 4. Chánh pháp mà không chữa lành được 4 tội gốc (sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ) cũng giống như một cái rìu bén để cạnh gốc cây. Đây là một thất bại trầm trọng.
 1. Suy gẫm thánh ngôn của Bậc Giác Ngộ mà không giúp đoạn trừ  được những phiền não cũng giống như mang theo liều thuốc quý mà không sử dụng. Đây là một thất bại trầm trọng.
 2. Luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng. Đây là một điều thất bại trầm trọng.
 3. Bố thí và từ thiện với những tài vật có được bằng trộm cắp, cướp đoạt hoặc lừa đảo cũng giống như giặt áo da cừu trong nước. Đây là một thất bại trầm trọng.
 4. Giết hại chúng sanh rồi cúng dường lên Tam bảo cũng giống như cho người mẹ thịt của chính đứa con bà. Đây là một thất bại trầm trọng.
 5. Thực hành giáo pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích lợi mình hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh thì cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để giết một con chuột. Đây là một thất bại trầm trọng.
 6. Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng.
 7. Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục. Đây là một thất bại trầm trọng.
 8. Thông thái giáo lý trong khi cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh cũng giống như người giàu đã đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình. Đây là một thất bại trầm trọng.
 9. Tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù. Đây làm một thất bại trầm trọng.
 10. Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng.

Trên là 14 thất bại trầm trọng, trích từ tác phẩm “Những giáo huấn của Đạo sư Mật tông Tây Tạng GAMPOPA”, thế kỷ thứ 12.

Nên hiểu những thất bại trên là của người tu đạo Phật, không phải dùng đây xét nét cho người đời không tu tập.  Để biết tác giả “14 thất bại trầm trọng” là ai, công hạnh như thế nào, chúng ta sơ lược vài nét về cuộc đời của ngài…

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC GAMPOPA

 Đức Gampopa còn có tên là Dagpo Lharje hay Sonam Rinchen, là đệ tử thượng thủ và là người truyền thừa chính của Jetsun Milarepa. Ngài được ví như mặt trời, so với Rechung người viết lại tiểu sử của Milarepa, được ví như mặt trăng. Đức Gampopa là người cha của truyền thống Kagyu, cội gốc và nền tảng của phái này. Hoạt động của Ngài về đạo pháp bắt đầu trong một đời trước, khi Ngài là một bồ tát có tên là Chandra Prabha Kumara hay “Ánh Trăng Non”, là một đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật đã nói trong Kinh Định Vương (Samadhiraja Sutra) rằng vào thời mạt pháp, hậu thân của Ánh Trăng Non sẽ truyền bá những giáo lý của kinh này, nó chính là thực nghĩa, là Đại Ấn (Mahamudra). Qua nguyện vọng bồ tát của mình và những ban phước gia bị của Phật Thích Ca, Ánh Trăng Trẻ Non đã tái sanh ở Tây Tạng là đức Gampopa và sáng lập ra dòng Kagyu.

Tên Gampopa của Ngài còn ám chỉ Ngài như là sự tái sanh của vua Srong-Tsan-Gampo, vị vua Phật giáo đầu tiên của Tây Tạng, mất vào năm 650.

Gampopa (khoảng 1079 đến 1153) sanh ở miền trung Tây Tạng, là một y sĩ. Khi gia đình Ngài bị sụp đổ vì một nạn dịch, Ngài đã hứa với vợ mình trước khi chết rằng Ngài sẽ xuất gia và hiến đời mình cho Phật pháp. Được thọ giới năm 26 tuổi với pháp danh là Sonam Rinchen, Ngài bắt đầu tu hành trong truyền thống Kadampa của Atisha. Về sau Ngài gặp đại thiền giả Milarepa, người nối dòng từ Tilopa qua Naropa, đến Thầy Milarepa là Marpa, Đại Dịch giả và ngài là đệ tử thứ nhất nối pháp của Jetsun Milarepa. Về già ngài có nhiều đệ tử và xây ngôi chùa ở Gampo Dar làm trung tâm cho dòng Kagyu. Trong những đệ tử truyền dòng, đặc biệt có Karmapa đệ nhất, Dusum Khyenpa là đệ tử của Ngài, là người sáng lập dòng Karma Kagyu, tu viện chính là Tsurphu và nay đã đến đời Karmapa thứ 17.

Ngài đã viết các luận văn về Đại Ấn và những giáo lý Kagyu. Ngoài tác phẩm Vòng Hoa Quý Báu của Con Đường Tối Thượng, những tác phẩm chính khác là Sự Trang Hoàng Bằng Ngọc của Giải Thoát Bốn Pháp của Gampopa.

Trong những tác phẩm của ngài, Gampopa nói rằng những người đời sau có niềm tin mãnh liệt vào ngài, nghiên cứu những bản văn trên cũng như được những lời dạy trực tiếp từ ngài. Ngài nói dầu những đệ tử tương lai không có dịp may gặp chính bản thân ngài, nhưng nếu có, ngài cũng sẽ không trao cho họ cái gì hơn những điều được nói trong các bản văn đó.

Làng Phước Thành ngày 21/04/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Bản tiếng Anh: Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner” – PREFACE

 1. Mật Tất Kiểm says:
  Kính bạch Thầy .
  Từ hôm nay con sẽ đọc loạt bài “14 thất bại trầm trọng” để thấu hiểu hơn về các phương pháp thực hành cũng như ứng dụng trong cuộc sống với việc tu học .
  Cầu mong cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM MANI PADME HUM !
  • nguyen hanh says:
   con chao thay!
   con da doc xong bai nay a.
   con cam on thay a!
   • Mạc Thị Duyên says:
    mô phật!

    con đã đọc xong “14 điều về thất bại trầm trọng” con nhìn thấy bóng dáng mình một trong số đó,con xin được xám hối. Con thầm cảm ơn Thầy cho con và chúng sanh những bài học quý báu

    con cầu chúc cho sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.

 2. Ngocanh says:
  Thua Thầy!
  Con đọc bài này rồi Thầy ạ
 3. Ngocanh says:
  Thua Thầy!
  Con vừa làm được và gửi được cho Thầy rồi .Con mừng quá Thầy ạ.Mấy hòm nay con đã làm Thầy nhọc lòng vì con.Xin thầy hoan hỉ thứ lỗi cho người học trò chậm chạp như con Thầy nhé.
 4. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi duoc doc xong bai nay, va so luoc cuoc doi cua thanh gia GAMPOPA. Qua 14 that bai tram trong,giup chung con quan set loi lam,qua su chi day cua Thay.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
 5. Mật Diễm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài này.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô
  Cầu mong tất cả chúng sanh có được ánh sáng của trí truệ.
  OM AH HUM
 6. Mat Mai says:
  Kinh Bach Thay! Con da doc bai viet cua Thay roi. Con se co gang quan set lai ban than minh de khong vuong vao 14 dieu that bai tram trong ma thanh gia GAMPOPA da khuyen cao. Con cau nguyen Thay Bon Ton gia ho cho con.HOI DAI SY LIEN HOA SANH XIN HUONG TAM CON VE PHAT PHAP.HOI NHUNG BAC TOAN GIAC XIN DUNG DE CON LAC VAO TA DAO THAP KIEM. HOI VI THAY TU BI DONG VOI CAC NGAI CHANG KHAC XIN DE TAM DEN CON. Om Ah Hum!
 7. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay!
  Con da doc bai nay roi a
  Um mani peme hum
 8. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài rồi Thầy ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 9. Mật Minh Toàn says:
  Thưa thầy,
  14 thất bại, mỗi thất bại như mốt bài học, nếu chỉ hiểu và làm một nửa thì đúng là thất bại. Phải hiểu cặn kẽ và làm đến tận gốc rễ của vấn đề mới gọi là thành công.

  Cảm ơn thầy

  • nguyenthanh says:

   Do vậy nên cần đọc hiểu và tri hành hợp nhất. Muốn khỏi thất bại hoặc ít thất bại cần có vị thầy hướng dẫn. Đó là nguyên nhân vì sao gọi “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.

 10. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài Dẫn đề của “14 thất bại trầm trọng” và sơ lược tiểu sử Đức Gampopa.
  Con cám ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
 11. thanh thuy says:
  Thua thay con da doc bai nay roi ah
  Cau mong that chung sanh thanh tuu hanh phuc phat tanh
  Om ah hum
 12. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Sau khi đọc xong 14 thất bại của người tu đạo Phật phía trên con nghiệm ra rằng đó cũng chính là 14 điều răn dạy của Đức Phật dành cho người tu Phật.
  Và đặc biệt trong 14 thất bại trên con cũng từng trải nghiệm qua điều thứ 9 và điều thứ 10: rằng nhiều người con chứng kiến đến chùa cúng rất nhiều lễ và rồi công đức rất nhiều, ngay cả bản thân con cũng từng công đức rất nhiều.

  Tuy nhiên hành động đó cũng không đáng nói bằng tâm suy nghĩ, cái gốc dẫn đến những hành động đó. Bởi lẽ bản thân con ngày trước khi cúng công đức cũng chỉ xuất phát từ cái nguyện là giúp cho bản thân có một chút phước lành. Nhưng điều thực chất mà Phật Pháp dạy là mỗi hành động ta làm nên nghĩ tới chúng sanh, ví du ta công đức cho chùa hay làm từ thiện xuất phát từ suy nghĩ hành động của mình sẽ phần nào giúp cho Phật Giáo đến được với nhiều người hơn thay vì suy nghĩ mong muốn có một chút phước lành cho bản thân thì sẽ tốt hơn.

  Sau 14 thất bại này con hiểu được rằng, Phật Pháp độ lượng và cái gốc là phổ độ chúng sanh, chỉ đường dẫn lối cho chúng sanh đến thoát khỏi cái khổ của tâm. Vì vậy người tu đạo Phật nên lấy tâm niệm phổ độ, giúp đỡ chúng sanh làm nền tảng cho mọi hành động của mình.

  Con xin cảm tạ Thầy về những điều giảng dạy của Thầy

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  OM MANI PADME HUM !

  • Nguyễn Thị Dung says:
   Kính thưa thầy,

   Từ hôm nay con bắt đầu đọc nghiêm túc những bài viết đầy tính nhân văn trong chanhtuduy.com.
   Con sẽ ko để bị thất bại trầm trọng khi ” Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không”. Con sẽ không về tay ko đâu ạ, con sẽ thu thập hết sức có thể những ngọc báu “dạy làm người” mà thầy, cô và cách huynh dạy bảo ạ

   Con kính chúc thầy, cô sức khoẻ trường thọ ạ

 13. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc “Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề”. Qua bài viết, con được biết thêm về tiểu sử và công hạnh của Đức Gampopa. Con cũng hiểu thêm rằng định nghĩa về thất bại đối với người thế gian chỉ là tương đối và không thường hằng bởi mỗi người có một định nghĩa khác nhau về thất bại và trong thời điểm này đối với họ là thất bại nhưng một thời gian sau thì có thể lại là may mắn.
  Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã khuyến cáo rằng: “Này các ông, đừng tin vào tâm ý của mình. Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”. Vì vậy, định nghĩa về thất bại theo tâm ý riêng của mỗi người khi chưa chứng đắc là không đáng tin cậy. Người Phật tử nên tuân theo lời dạy của Đức Phật, Bồ tát, thành tựu giả, đại thành tựu giả, các bậc thánh tăng cổ đức… mà cụ thể trong bài này là 14 thất bại trầm trọng – lời dạy của thánh tăng Gampopa.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy!

  Nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Dậy mà đi” có viết rằng: “Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại/Ai nên khôn mà không dại đôi lần” để nói về “thắng”, “bại” nhằm kêu gọi đồng bào đứng lên trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta. Sau này, câu thơ được sử dụng để nói lên sự “thành”, “bại” trong cuộc sống với những khó khăn mà còn gọi là những bước đường đời. Tuy nhiên, như lời dạy của Thầy trong bài, người thế gian bị hạn cuộc trong các tiêu chí về đời sống vật chất, đời sống tinh thần để đánh giá đời người là “thành công” hay “thất bại”. Sẽ rất khó khăn khi đánh giá về phạm trù này trong đời sống tâm linh, đặc biệt sẽ không là rốt ráo nếu việc đánh giá không dựa trên thánh giáo lượng. May mắn thay với người tu Phật, thánh tăng Gampopa đã đúc kết những trải nghiệm tâm linh qua quá trình tu chứng của Ngài và chỉ ra 14 thất bại trầm trọng của một đời tu. Tuy nhiên, nếu không có vị Thầy từ bi, trí huệ luận giải, bản thân con sẽ chỉ như con vẹt đọc tụng mà chẳng thể hiểu được những yếu nghĩa vi diệu trong lời dạy của thánh tăng Gampopa. Con xin cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy để cho con biết được những thất bại để tránh và tránh được hay ít gặp thất bại hơn trong quá trình tu tập Phật pháp. Con xin cảm tạ ơn Thầy!
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om mani padme hum.

  • Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc lại bài viết này, dẫn đề của Thầy về lời dạy của thánh tăng Gampopa trong “14 điều thất bại trầm trọng của một đời tu”. Mới đây, con có giới thiệu cho một bạn đọc về bài viết “Thư gửi các trò 80: Đôi dòng về chanhtuduy.com”, con nhận ra rằng thất bại của một học trò giãi đãi, buông lung như con thời gian qua là vô cảm, bất tuân lời Thầy về việc “đọc bài, comment” mà nhiều lần vị Thầy đã từ bi cảnh tỉnh. Thất bại này là trầm trọng bởi tự bản thân chúng con xa dần sóng lực gia hộ của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, không kết nối tâm tới vị Thầy. Như vậy, thất bại ấy còn dẫn tới các thất bại khác, thậm chí trầm trọng mà vị Thầy đã chỉ dạy qua các bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com. Con xin sám hối và mong Thầy từ bi cho con tịnh hoá lỗi lầm. Con xin cảm tạ ơn Thầy! Con xin được trùng tuyên ba chìa khoá tâm linh:

   Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp, 

   Hỡi những bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém,

   Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

   Om Ah Hum Vajra Guru Padma Sidhhi Hum,

 15. Quốc Cường says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc xong bài giảng 14 thất bại trầm trọng của Thầy, con cảm thấy hỗ thẹn quá, con đã vấp phải 12 điều trong 14 điều Thầy đưa ra.

  Con sẽ đọc bài giảng của Thầy nhiều lần để chiêm nghiệm và sửa lỗi của mình.

  Con cám ơn bài Pháp nhũ của Thầy.

  Om mani padme hum

 16. Tâm Trong sáng, Tính thiện lành, Tình thương bao la là những điều nhất thiết không thể thiếu. Mục tiêu tối thượng trong tu học hành trì Pháp Phật là để mọi chúng sinh được giải thoát.
  Kính bạch Minh Sư !
  Đọc xong bài viết con chỉ rút ra được một vài ý. Kính mong Minh Sư chỉ dạy thêm cho con. Kính ân đức của Thầy dành cho chúng trò !
 17. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh khi đã được mang thân người quý giá đều có duyên lành tu tập Chánh pháp.
 18. Mật Hùng Tâm says:
  Kính Bạch Thầy.
  con đã đọc xong 14 điều thất bại trầm trọng.
  Nguyện cầu cho Thầy Cô thật nhiều sức khoẻ.
  OM MA NI PAB ME HUM.
 19. Nga(HN) says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài này. Con sẽ cố gắng để bản thân mình và nhiều người khác không mắc phải những thất bại này thêm nữa.
 20. Thành Trì says:
  Kính thưa thầy ! Con đã đọc xong bài 14 điều thất bại trầm trọng.
 21. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài dẫn đề về “14 thất bại trầm trọng” và tiểu sử của đức ngài Gampopa. Chúng con thật may mắn có Thầy từ bi chỉ dạy, uốn nắn kịp thời bởi với tư duy còn chậm lụt, chưa hiểu thấu đáo chúng con sẽ rất dễ vấp phải 1 trong 14 thất bại trầm trọng mà đức Gampopa đã chỉ ra . Con xin đảnh lễ tri ân Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Cẩm Hồng says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài 14 thất bại trầm trọng rồi con sẽ không để mình trầm trọng đâu ạ.om maniPadme hum
 23. Huệ Thành says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Thầy muốn chúng con hiểu rằng với những người chưa biết về phật pháp khi không đạt được mong muốn của mình(tiền,tài,danh) họ coi đó là thất bại. Khác với họ những người con phật(đã đươc quy y) đã được minh sư dẫn dắt chỉ bảo con đường trí huệ để tu tập.
  Con cảm ơn bài pháp của thầy!
 24. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

  • Mật Nguyên Tánh says:
   Kính bạch Thầy,

   Con đọc bài này rồi ạ.
   Con hoan hỷ cảm ơn Thầy đã chuyển tải những lời dạy từ các Thánh tăng, thành tựu giả thành các bài viết sâu sắc và dễ hiểu.

   Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì lợi ích cho chúng sanh.
   Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

   Kính Thầy,

   Om Mani Padme Hum

 25. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 26. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Con cảm tạ Thầy cho chúng con biết những điều thất bại trầm trọng của thân người mà Ngài Gampopa đã khuyến cáo.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hum!
 27. Mật Kim Trúc(Kim Trúc) says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi
 28. Mật Ngộ Tánh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã dành thời gian, tâm sức để viết và giảng cho chúng con về 14 thất bại trầm trọng của đời người. Tán thán công hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài giảng Pháp của Thầy sang tiếng Anh.
  Con cầu nguyện cho chúng sánh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM.

 29. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài 1 ” 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG ‘ rồi thưa Thầy
  con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy , Cô vì Lợi lạc của Tất cả chúng sanh.
  cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 30. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết được lời dạy của Ngài Gampopa về 14 thất bại trầm trọng của người tu cũng như tiểu sử của Ngài Gampopa.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 31. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết về tiểu sử của ngày Gampopa và 14 điều thất bại trầm trọng trên Viễn trình tu tập.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hum
 32. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài viết về : “14 điều thất bại trầm trọng”
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của thầy, cô luôn trường thọ
  Om mani padme hum
 33. Lê Tùng says:
  Thưa thầy, qua bài: “14 điều thất bại trầm trọng” và sơ lược tiểu sử Đạo sư Gampoga. Con sẽ nghiêm túc thực hành giáo huấn của thầy qua các bài giảng để không bị thất bại trong tu tập ạ!
  Om ma ni pah mê hum!
 34. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Bài này nói lên 14 điều thất bại của một hành giả trong quá trình tu tập cần phải tránh.
  Qua bài còn giới thiệu sơ lược về tiểu sử của Đức Gampopa.

  Om Mani Padmê Hùm.

 35. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 36. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Qua bài ” 14 thất bại
  trầm trọng” cho con thấy được 14 bài học quí cần ghi nhớ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padme hum!
 37. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài 1 “14 ĐIỀU THẤT BẠI TRẦM TRỌNG rồi ạ!
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sang
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 38. Đào Thị Châu(QN) says:
  Thưa thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con chúc sức khỏe thầy
 39. Mật Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 40. Mật Hồng Như(Nguyễn Thị Thu Hiền) says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc xong bài “14 điều thất bại trầm trọng-bài 1” rồi ạ.
  con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  um mani padme hum.
 41. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om mani padme hum!
 42. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi

  Bản thân con thấy mình vấp phải nhiều lỗi trong 14 thất bại trầm trọng được Thánh tăng Gampopa nêu ra. Con sẽ nghiêm túc thực hành giáo pháp của Thầy để không phải đến xứ sở ngọc báu mà trở về tay không

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 43. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong Bài 1đôi điều về ” 14 điều thất bại trầm trọng” rồi thưa Thầy.

  con thưa Thầy con hoan hỷ khi đọc được bài viết này, con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết đã cho con nhận biết thêm được kiến thức nói về Thánh tăng Gampopa .

  Con xin phép Thầy cho con bắt đầu từ hôm nay con đọc dần từng bài ,về loạt bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh .

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 44. Lê Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong phần 1 trong loạt bài ” Đôi điều về 14 thất bại trầm trọng”
  Con xin phép được đọc phần tiếp theo
  Con xin cầu nguyện sức khỏe đến Thầy
  Om Mani Padme Hum
 45. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này, qua đó con biết được sơ lược về cuộc đời của Ngài Gampopa,

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  om ah hum

 46. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ.
 47. Hoàng Quân says:
  Thưa thầy
 48. Mật Khánh Tâm says:

  Kính thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 49. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bàu này rồi ah. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.

 50. Bùi Thuỳ Anh says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc hết BÀI 1 : ĐÔI ĐIỀU VỀ ” 14 Thất bại trầm trọng .
  Con đã hiểu rõ ra một số việc và biết mình còn phạm phải rất nhiều sai lầm . Con sẽ cố gắng tự sửa chữa những lỗi lầm của mình để 14 điều này mình không còn mắc phải .
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô .
  Om mani padme Hum !.
 51. trịnh thị hiền says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài 1 rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy
  Con cảm ơn Thầy
 52. Mật Tường Niệm says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 53. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này, con nhận thấy mình còn mắc nhiều lỗi trong 14 thất bại trầm trọng của người tu mà Thầy viết ở trên. Con sẽ tinh tấn tu tập, và áp dụng vào cuộc sống vì pháp là cuộc sống để không bị chết khát bên cạnh hồ nước mát.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum

 54. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy…!
  Con là đào tùng lâm, con ở quảng ninh . Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh
 55. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ,con xin cầu nguyện Thầy Cô,sức khỏe dồi dào,vì lợi lạc chúng sanh
 56. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
 57. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu niềm hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con chìa khóa để mở kho tàng thiện tri thức của Chánh Tư Duy

  con sẽ đọc thật chi tiết về “14 thất bại trầm trọng”, ngõ hầu mở ra cửa ngõ dẫn vào sự huyền diệu của tâm thức và mật lực của tâm linh mà thầy đã khai thị

  Nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô, vì lợi lạc của chúng sanh

  Nguyện cầu cho tất cả  chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối

  OM MANI PADME HUM

 59. Mật Tường Vân says:
  Kính bach Thầy con đã đọc bài này!

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị giúp cho con quán xét lại hành vi thân – ngữ – tâm để luôn đúng với quỹ đạo của chánh pháp.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô và các đạo hữu vị lợi lạc của chúng sanh!

  Nguyện cầu cho chúng sanh an lạc!

  Om Mani Padme Hum!

 60. Phạm Hoàng Anh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài viết này ạ.
  Kính chúc sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
 61. Cảm ơn đạo hữu Violet đã chia sẻ bài viết này.
  Bài viết của Thầy rất hữu ích cho con và lợi lạc cho nhiều người khác.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi của chúng sanh.
  Con cầu nguyện những giáo huấn của Thầy sẽ được lan tỏa khắp thế giới và khai sáng thế giới vô  minh, tăm tối của chúng con.
  (Dịch bởi Mật Diệu Hằng)

  Nguyên bản:
  Thanks viotet for share la…it’s vry helpful to me and it will benefit others too…..may our guru live long life for the sake of sentient beings. May his teaching flourish across the world and bring our world from dark to the brighter place la…

  • Thank Sangay Dorji for your reading my article. Welcome to chanhtuduy.com.
   I hope you continue reading other posts. I see this as my happiness which encourages me to finish the Bodhisattva Path.

   • Con rất vui được đọc những bài viết của Thầy. Con mong rằng Thầy sẽ tiếp tục dạy chúng con. Chúng con rất biết ơn Thầy!”

    Nguyên bản:
    Lama la chapsu Cho ….I am very happy to read which is written by guru…la…I hope guru will keep on teaching us and we will very thankful to guru la…lama la chapsu cho

 62. Mật Khánh Tâm says:

  Kính thưa Thầy con đã đọc bài viết “Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng”- Dẫn đề” rồi ạ.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra cho chúng con con đường đúng đắn để tu tập.
  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Giác Hương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Mật Giác Hương đã đọc bài viết này của Thầy.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 64. Lê Ngọc says:
  Kính bạch Thầy!
  Con là Lê Thị Ngọc , con ở Hạ Long – Quảng Ninh.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy .
 65. Nguyễn Duy Kiên says:
  Kính bạch Thầy.

  Con là Nguyễn Duy Kiên. Con ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ.

   

 66. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con Mật Lưu Ly – Hoàng Thị Nguyệt đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 67. Mật Tấn Đạt ( Đinh Quang Trường) says:
  Thưa Thầy
  Con là Mật Tấn Đạt( Đinh Trường) đã đọc bài rôi ạ
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 68. Mật Liễu Thuận says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 69. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc qua 14 thất bại trầm trọng của một người tu, con sẽ tiếp tục đọc những bài sau để có cái nhìn sâu hơn về 14 điều này. Qua đây con cũng được hiểu thêm tiểu sử của Đức Gampopa. Con mong mỏi sẽ học được những lời ngài dạy qua những bài phân tích của vị Thầy.

  Cậu nguyện cho tất cả chúng sanh thắt chặt cội gốc các điều lành.

  Om mani padme hum.

 70. thanh thảo says:
  kính bạch thầy
  con đã đọc bài viết này rồi ạ. con cảm ơn thầy ạ
  con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 71. Nguyễn Thị Nhớ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 72. Nguyễn T. Thúy says:
  Kính bạch Thầy,

  Qua bài đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Toa thuốc đắng của Thầy, đầu óc vô minh của con mới biết được mình cũng đã mắc phải những lỗi lầm trong đó. Con cảm ơn Đức Bổn Tôn, Gampopa, cảm ơn Thầy đã khai thị cho con. Con cầu chúc Thầy Cô luôn trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 73. Vũ Tuấn Nam says:
  Kính Bạch Thầy. Con tên là Vũ Tuấn Nam con đến từ Hạ Long – Quảng Ninh!. Con đã đọc bài viết này rồi ạ ! . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyên cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!
 74. Nguyễn Thị Nhật Hạ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om Mani Padme Hun
 75. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài viết này, cảm ơn Thầy.

 76. Mật Hoàng Vân says:

  Con kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã truyền dạy.

  Con cầu nguyện cho Thầy cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

   

 77. Mật Chân Thủy says:
  Kính Thầy con đọc xong bài biết của Thầy rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy về bài viết
  Từ nay con sẽ chăm chỉ đọc bài
  Om mani padme hum
 78. Tiểu Vũ says:
  Bài viết thực sự là của bậc trí tuệ có thực hành và chứng đắc tầm linh.
  Con cảm ơn dịch giả đã dày công giới thiệu bài viết này.
  • Nguyên Thành says:

   Tiểu Vũ đã làm mưa được rồi!Đúng là thánh sư Gampopa đã chứng đắc cảnh giới bất khả tư nghị mới có thể phát lồ được như vậy! Song, trò là kẻ hậu bối không nên tùy tiện nhận xét sẽ trở thành bất cẩn, khinh suất!

  • Chánh Tri says:

   Tôi không phải dịch giả mà là tác giả 16bài giới thiệu và phân tích 14 thất bại trầm trọng của tôn giả Gampopa.

 79. Phạm Thị Lành says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô và lợi lạc chúng sanh.
  Om manipadme hum.
 80. lephuongnhatoanh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con là Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết này giúp con hiểu được về 14 điều thất bại trầm trọng của người tu trích trong tác phẩm ” Những giáo huấn của Đạo sư Mật tông Tây Tạng GAMPOPA ” thế kỷ thứ 12 và giúp con quán xét bản thân mình, con tự thấy rằng bản thân mình đã có lúc rơi vào những thất bại đó. Con xin được sám hối.

  Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho con được tịnh hóa những lỗi lầm.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con để chúng con quán xét bản thân mình và cảnh tỉnh để không rơi vào những điều thất bại trên con đường tu tập, những điều sai lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

 81. Tạ Xuân Tuấn says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Sau khi con đọc xong bài viết này thực sự con thấy con có quá nhiều thất bại trầm trọng và con sẽ cố gắng để không xảy ra những thất bại đó trong đời nữa
  Con cảm ơn thầy ạ
 82. Dao Quang Trung says:
  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ah.

  Om mani padme hum.

 83. Nguyễn Thị Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Bạch Thầy qua bài viết này con thấy mình có quá nhiều thất bại trầm trọng, từ nay con sẽ cố gắng tu tập để không rơi vào những thất bại trầm trọng đó nữa.

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  Con cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 84. Chinh Nguyễn says:
  Kính bạch thầy! Con đã đọc xong bài này rồi ạ,con cảm ơn thầy
 85. Phan Văn Quý says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Những lời Thầy viết ra con sẽ luôn ghi nhớ để thực hành.

  Con xin cảm ơn Thầy.

 86. Hoàng Phong says:
  Thưa thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con sẽ nghe theo những lời Thầy dạy

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô

   

 87. Doãn Thị Linh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con sẽ cố gắng tích tập  công đức và tránh những thất bại trầm trọng của người tu tập.

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 88. Trần Văn Hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con đã hiểu 14 thất bại trầm trọng của người tu Phật. Con xin cảm tạ Thầy.

  Om mani padme hum!

 89. Vinh Nguyễn says:
  Bạch Thầy

  Qua bài viết này con thấm ra nhiều điều

  Con cảm ơn thầy…

 90. Nguyễn Bảo Trung says:
  Con cảm ơn thầy. Bài pháp đã giúp con hiểu thêm nhiều.

  Chúc Thầy và các bạn quản trị trang Web mạnh khỏe và an lạc

  Om mani pad me hum

 91. Nguyễn Hoa says:
  kính bạch thầy

  con đã đọc bài viết rồi ạ

  con cảm ơn thầy

 92. Mật Vĩnh Nguyên (Nguyễn Văn Vịnh) says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài 14 Thất bại trầm trong của người tu phật. Con sẽ cố gắng để bản thân mình tránh mắc phải những thất bại trên mà Thầy chỉ dạy. Con sẽ cố gắng đọc hiểu và thực hành pháp mỗi ngày nhiều hơn.

  Con cầu nguyền cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành says:

   Không! Trò không nên gọi là thực hành bởi Thầy chưa truyền pháp, nên gọi là “diễn tập”!

 93. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết “Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề.

  Con xin được tán thán công hạnh và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã khai thị cho chúng con về cuộc đời của Đức Gampopa qua đó cho chúng con biết được Thánh tăng Gampopa đã đúc kết những trải nghiệm tâm linh qua quá trình tu chứng và hoạt động hoằng dương chánh pháp của Ngài và chỉ ra 14 thất bại trầm trọng của người tu đạo Phật.

  “14 thất bại trầm trọng” ấy sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh nhắc nhở chúng con cần tỉnh thức và chánh niệm, thường xuyên quán xét những hành vi “thân – ngữ – tâm” của mình trong quá trình thực hành pháp để loại trừ và không mắc phải những lỗi lầm.

  Qua bài viết con cảm niệm sâu sắc ơn phước lớn lao khi trở thành học trò của vị Thầy, được Thầy luận giải những yếu nghĩa vị diệu của kinh Phật và lời dạy của các bậc Thánh đức, và đánh trúng vào những lỗi lầm tiềm ẩn của con để kịp thời “trực diện và xoay chuyển”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  OM MANI PADME HUM

   

   

 94. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum!!

 95. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) vô cùng hoan hỉ khi đọc bài dẫn đề về “14 thất bại trầm trọng” và tiểu sử của đức ngài Gampopa. Chúng con thật may mắn có Thầy từ bi chỉ dạy. Con sẽ không để thất bại trầm trọng khi “Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om Mani Padme Hum!

 96. Đoàn Quang Anh says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 97. Đàm Thị Thà says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con là Đàm Thị Thà, con đến từ Quảng Yên.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 98. Mật Quang Trí says:

  Kính thầy !

  Con đã đọc 14 điều thất bại trầm trọng của thầy rồi ạ

  Con cầu nguyện sức khỏe trường tồn của thầy cô.

  Om mani padme hum !

 99. BÙI THỊ HUYỀN says:
  Kính  bạch Thầy,

  Đọc xong bài “14 điều thất bại trầm trọng” con thấy mình vi phạm 1 số trong đó. Hi vọng đọc xong con sẽ sửa được những thất bại này. Con cảm ơn Thầy ạ.

 100. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài dẫn đề về “14 thất bại trầm trọng”. Con cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn từ bi gia hộ để con hiểu được loạt bài phân tích của vị Thầy về 14 thất bại trầm trọng mà Đức Gampopa đã trước tác một cách rốt ráo, đồng thời ghi nhớ để tránh phạm phải những thất bại này.

  Con xin trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh:

  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp,

  Hỡi những bậc toàn Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém,

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Nguyen Van Khuong says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài giảng của Thầy rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị, giúp con có thêm kiến thức và nhận ra những thất bại để tu tập tốt hơn.

  Con nguyện cầu  cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 102. Phạm Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ ạ.

 103. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài 14 thất bại trầm trọng rồi và được biết thêm sơ lược về đức GamPoPa.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 104. Kính bạch Thầy!

  Con đang bắt đầu đọc lại loạt bài “14 thất bại trầm trọng” của Thầy.

  Con không hề “nịnh nọt” hay “tâng bốc” Thầy, khi viết rằng: Đây là loạt bài vô tiền khoáng hậu, khó tìm được ở nơi đâu viết về “14 thất bại  trầm trọng” này một cách rõ ràng, dễ hiểu, sâu sắc và đúng thực nghĩa tối hậu như loạt bài viết này.

  Con thành kính đảnh lễ Vị Thầy!

  OM MANI PADME HUM

 105. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
  Kính bạch Thầy !

  con vô cùng hoan hỷ đọc xong bài viết dẫn đề 14 điều thất bại trầm trong ,và sơ lược về Đức Ngài GamPoPa .

  con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi ích của chúng sinh .

  cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh . om mani padme hùm .

 106. Văn Trung says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài . con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy Cô.

 107. Phạm thị Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc ” 14 Điều Thất Bại Trầm Trọng” và sơ lược về đức Ngài GAMPOPA . Xét lại bản thân mình con thấy còn yếu kém và còn nhiều lầm lỗi như vậy cũng đồng nghĩa là thất bại trầm trọng. Con rất mong được học hỏi  và nhận được sự chỉ dạy của Thầy . Con cảm tạ bài Pháp , lời phân tích của Thầy đã rất bổ ích đối với con.

  Con cầu nguyện sức khoẻ , sự từ bi trí tuệ của Thầy mãi là ngọn đuốc chánh Pháp cho chúng con nương theo tu tập.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani badme hum.

 108. Vũ Thị Ngân Anh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn thầy

 109. Lê Văn Giang says:

   Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài  “Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề “, thuộc loạt bài trong 18 bài được Thầy giới thiệu, giảng và phân tích.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con về 14 điều thất bại trầm trọng của một người tu. Qua bài giảng, con cũng được hiểu sơ lược về tiểu sử của Đức Gampopa. Con mong muốn sẽ có cơ hội tiếp tục đọc những bài sau, được Thầy hướng dẫn dạy bảo để hiểu rõ và có cái nhìn sâu hơn về 14 điều này, qua đó con có thể tránh được thất bại hoặc ít thất bại nhất trên con đường tu tập. 

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 110. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum

 111. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được biết 14 điều thất bại trầm trọng trong quá trình tu tập của chúng sanh và tiểu sử sơ lược của thánh tăng Gampopa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 112. Mật Huệ Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài giảng của Thầy ạ. Con xin cảm tạ Thầy đã phân tích để con hiểu đúng và đầy đủ về 14 Thất bại trầm trọng của một đời tu.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.

  Mô Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status