Apr 6, 2016

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 28 Comments

빈부 (GIÀU VÀ NGHÈO THEO QUAN KIẾN ĐẠO PHẬT)

빈부 (GIÀU VÀ NGHÈO THEO QUAN KIẾN ĐẠO PHẬT) 빈부 “친구덕분에 부자가 되고 아내덕분에 귀족이 된다”라는 말이 있다. 하지만 빈부는 심리면이든 민족전통문화면이든 “미묘한” 문제이다. 사전 정의에 따르면 빈부는 편리한 삶 및 충족한 물질에 대해 언급한 개념이다. 부자의 척도는 돈이다. 유럽에 있는Forbes잡지가  세계적인 억만장자들에 대해서 썼다. 현재 선두에 있는 사람이 미국사람인Bill Gates인데 자산이500억달러 정도에 이른다. 보통 진정한(眞正) 부자들은 다른 사람들이 감탄할 만한 노력을 한다. 대학때부터Bill Gates는 열심히 개발을 했다. 일본의 Honda는 쉼 없이 열심히 일했는데 하루에 4시간 정도 잤다고 한다. 세계적으로 유명한 후라이드 치킨을 만든 사람인Kentucky는 고객들1000시식을 하게 하면서  현재의 가공 기술을 개발했다. 그외 에도 호치민시에서 유명한 Nhu Lan 빵집의 주인은 Ham Nghi길에 큰 지사가 3개 있다. 현재, 70대가 거의 다 됐어도 사업을 처음 시작했을 때처럼 새벽 4시부터 일을 한다. 하지만, 깊고 전면적으로 보면 어떤 사람들은 뛰어난 재능이 있고 힘껏 노력하지만 거우 하루에 두 번 밥을 먹을 정도밖에 안된다. 어떤 사람은 슬럼가에서 살아야 한다. 그러므로 일하는 능력이 부를 쌓은 것의 정확한 정답은 아니다! 어떤 사람이 “그는 때가 됐다”, “그녀 운이


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status