Apr 16, 2013

Posted by in | 1 Comment

DSCN5530

  1. Mat Hai says:

    Thầy mình bi mẫn “dìu” sanh chúng bước vào “Liên hòa đài”, bước vào cánh cửa của Mật Thừa thâm diệu…
    Chúng con hoan hỷ tán dương công hạnh bao la của Thầy mình!
    Om Ah Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status