Jun 13, 2016

Posted by in Giáo điển | Comments Off on KHÔNG BIẾT, CHẲNG HIỂU THÌ ĐỪNG VỌNG NGÔN, ÁC NGỮ!

KHÔNG BIẾT, CHẲNG HIỂU THÌ ĐỪNG VỌNG NGÔN, ÁC NGỮ!

DMCA.com Protection Status