Oct 25, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 91 Comments

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN ĐỂ TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC

Phật giáo có tôn chỉ “Phước huệ song tu” nên mọi tông phái đều có những pháp môn riêng hoặc chung để tích tập hai bồ tư lương ấy. Đạo sư Saraha, thành tựu giả của trường phái Đại thủ ấn Mật tông chỉ rõ: “Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hoá hoàn toàn và sự tích luỷ công đức viên mãn; hoặc được ban phước bởi một đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại”. Một trong những bài cầu nguyện mang lại nhiều ơn phước nhất từ vị Đạo sư đó là “Bài nguyện Bảy dòng”, do vị Dakini ứng tác mà dạy lại các hành giả Mật tông Ấn Độ như đã nêu trên.

                             Ở phía tây bắc xứ Oddiyana

                             Trên nhuỵ một bông sen nở

                             Đấng kỳ diệu đạt thành tựu cao

                             Lừng danh tên Ngài là Liên Hoa Sanh

                             Xung quanh Ngài, đoàn tuỳ tùng Thánh nữ

                             Noi gương Ngài con nguyện làm theo

                             Xin Ngài đến ban phước cho con

Đạo sư Tulku Thondup khi viết tác phẩm nổi tiếng là “Hành trình giác ngộ” cho biết, luận sư vĩ đại của truyền thống Nyingma là Mipham Rinpoche (1846-1912) khẳng định: “Bài nguyện này bao hàm nhiều ý nghĩa, hướng dẫn hành giả nhiều trình độ khác nhau trong tu tập. Chúng ta tụng niệm bài nguyện này để triệu thỉnh Guru Rinpoche và tất cả Bổn tôn để cầu tâm bi mẫn, để được ban phước, để thấy chúng ta bất khả phân với các Ngài, để hợp nhất chính chúng ta với tâm giác ngộ của các Ngài”. Đây cũng là phần thực hành chính trong pháp Sơ khởi (Ngondro) của giáo pháp Mật tông chung cho 4 dòng phái Mật tông Tây Tạng.

Do vậy, không ngẫu nhiên, bài “Cầu nguyện Bảy dòng” về sau được đọc tụng khắp Ấn Độ và Tây Tạng đối với những ai theo Mật tông, đặc biệt là những hành giả Dòng phái Nyingma do Đức Liên Hoa Sanh sáng lập. Trong tất cả các “mật bảo tạng” (thường gọi là terma ) hay các kho tàng tâm linh được khám phá lại, đã được tìm thấy trong quá khứ và thời gian gần đây, không có một terma nào mà không tìm thấy bài “Cầu nguyện Bảy dòng”.

Thứ đến cần đề cập là “Bài nguyện bảy nhánh” của Phật giáo Tây Tạng mang đầy năng lượng công đức bởi vì chuyển tải Bảy nghi thức thực hành tâm linh.

Thứ bảy là hồi hướng, pháp này đối trị nghi ngờ.

Thứ nhất là phục lạy là pháp đối trị kiêu ngạo;

Thứ hai là cúng dường, pháp này đối trị tham lam và keo kiệt;

Thứ ba là sám hối, pháp này đối trị sân hận;

Thứ tư là pháp ngưỡng phục (tán thán công đức và thiện hạnh), pháp này đối trị ganh tị;

Thứ năm là thỉnh cầu dạy giáo lý, pháp này đối trị vô minh;

Thứ sáu là thỉnh cầu các vị thầy trụ lại thế gian để giáo hoá chúng sinh, pháp này đối trị tà kiến

Thứ bảy là hồi hướng, pháp này đối trị nghi ngờ.

Cầu nguyện đầu năm

Sau đây là phần chi tiết:

“ Bằng thân, khẩu, ý , con đảnh lễ tất cả các Đấng chiến thắng (có nghĩa là Chư Phật) trong quá khứ, hiện tại, vị lai trên con đường giác ngộ tối thượng. Hỡi những Sư tử vương của nhân loại (tức là Chư Phật, một cách dùng từ của Tây Tạng), cho dù các Ngài đông đảo tới đâu trong tất cả các cõi vũ trụ này, con xin đảnh lễ mỗi một và tất cả các Ngài…”

(Từ đây xin xem tiếp trọn bản văn ở phần Phụ lục)

          Có lẽ, bài cầu nguyện mà mọi hành giả Phật giáo đều áp dụng để tích lũy công đức là “Tứ vô lượng tâm” (từ,bi, hỷ, xả). Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ IV biên soạn bài này như sau:

Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ IV

“ Chúng sinh vốn là mẹ già của con, đang lang thang vô định trong luân hồ. Vì nguyên nhân nào? Họ trôi lăn trong luân hồi vì tham dục và sân hận, và vì vậy phải chịu đau khổ.

Nếu chúng sanh có tâm xả vô lượng, không ái dục và sân hận thì kỳ diệu biết bao! Nguyện họ đạt được tâm xả này. Con sẽ làm cho họ đạt được tâm này. Cầu xin các vị thầy và chư thánh chúng giúp con hoàn thành tâm nguyện này.

Nếu chúng sinh có hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc thì kỳ diệu biết bao! Nguyện họ được như vậy. Con sẽ làm cho họ có hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin các vị thầy và chư thánh giúp con hoàn thành tâm nguyện này.

Nếu chúng sanh thoát khổ và nguyên nhân của sự thoát khổ thì kỳ diệu biết bao! Nguyện họ thoát khổ và nguyên nhân của sự khổ. Con sẽ giải thoát họ khỏi sự khổ và nguyên nhân của sự khổ. Xin các vị thầy và thánh chúng giúp con hoàn thành tâm nguyện này.

Nếu chúng sanh được sống mãi những kiếp hạnh phúc của người và thánh chúng trong an lạc giải thoát thì kỳ diệu biết bao! Nguyện họ không bao giờ phải xa cách hạnh phúc vĩ đại này. Xin các vị thầy và thánh chúng giúp con hoàn thành tâm nguyện này.

CẦU NGUYỆN ĐỂ GIA TĂNG NĂNG LỰC TRÍ TUỆ

Đức Phật dạy trong kinh “Bát đại nhân giác” (8 nguyên nhân lớn để được giác ngộ) là phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp chính của người tu (Duy tuệ thị nghiệp). Mặt khác, trên đạo trình giải thoát, hành giả cần tích luỹ hai bồ tư lương đúng theo quỹ đạo chánh pháp là công đức và trí tuệ. Một trong những thực hành tâm linh đạo Phật làm gia tăng trí huệ là cầu nguyện. Đạo sư, thành tựu giả  Rigdzin Jigme Lingpa đã từng xác quyết hiệu năng của cầu nguyện qua bài nguyện “Tiến vào vương cung Toàn trí”: “Nhờ phương tiện của lời cầu nguyện và lòng sùng kính nhiệt hàng, con cầu xin nhận được sự trao truyền trí tuệ của dòng truyền thừa và được chứng ngộ bao la như không gian”.  Đạo sư Thinley Norbu đã khẳng định như thế trong tác phẩm “Cánh buồm trắng” của mình.

Pháp hội “Hạnh Ngộ Tâm Linh – Hồng Ân Tam Bảo”

Bài cầu nguyện khác nổi tiếng được nhiều hành giả Mật tông Tây Tạng đọc tụng nhất là “Làm cho cả hư không ngập tràn lợi ích của chúng sanh” của thánh tăng Tangtong Gyalpo

“Rốt ráo như thế nhất tâm cầu. Bậc thánh thân báu chiếu quang huy. Tận trừ vọng tưởng và nghiệp chướng. Ngoại cảnh biến thành Cực lạc bang. Chúng sanh thân khẩu ý ba nghiệp. Đều thành thân, khẩu,ý Quán Âm. Thanh, sắc, pháp, trần thảy thành Không. Tất cả chỉ là vô phân biệt..”

Chuyện kể rằng đạo sư Tangtong Gyalpo (1385-1509) một hôm đang thực hành thần chú Ma ni (Ommani padme hum), Đức Quan Âm Tứ Thủ siêu phàm hiện ra trước mặt ngài, chỉ dạy và ban quán đảnh cho ngài. Ngài đạt giác ngộ nhờ tinh tấn thực hành. Dựa trên kinh nghiệm thành tựu của mình, ngài đã viết ra bài nguyện trên.. Bản văn này được tìm thấy ở mọi trường phái Phật giáo Tây Tạng. (Từ đây xin xem tiếp trọn bản văn ở phần Phụ lục)

Đạo sư Khetsun Sangpo Rinpoche giới thiệu bài cầu nguyện tăng trưởng trí huệ sau đây:

           “Con không có chỗ nào khác để đặt hy vọng

            Chúng sanh trong thời mạt pháp này

            Chìm đắm trong những vũng lầy đau khổ khôn cùng,

            Xin Đại Sư hộ trì chúng con!

            Xin ban bốn lễ truyền pháp, Đấng gia hộ ơn phước.

            Gia trì chúng con chứng nghiệm, Đấng từ bi.

            Giải trừ hai chướng ngại , Đấng quyền năng.

            Om ah hum vajra guru padma shiddi hum”.

       

“Viên ngọc như ý”

  Để gia tăng trí huệ bài thành tựu giả Dilgo Khentse dạy chúng ta bài Cầu nguyện Đạo sư” được viết trong tác phẩm : “Viên ngọc như ý”:

          “ Trừ Ngài ra con không có đối tượng nào khác để hy vọng. Trong thời đại suy thoái này, khi tất cả chúng sanh đang chìm đắm trong đầm lấy đau khổ không thể chịu đựng nổi, xin hãy che chở cho họ khỏi mọi điều này, ôi đấng Đạo sư vĩ đại!

            Ngài, đấng sẵn đủ trí huệ, ân sủng và sự ban phước như hải triều, xin hãy ban cho bốn sự nhập môn, Ngài, đấng Bi mẫn siêu phàm, xin hãy nâng cao sự chứng ngộ của con. Ngài, đấng Đại hùng đại lực, xin hãy tịnh hóa phiền não chướng và sở tri chướng.

            Ngài là đấng con đặt những hy vọng, xin đặt con trên đường đi tới Giác ngộ. Qua Ngài, cầu mong mọi sự ban phước của chư Phật đi vào dòng tâm thức của con.

           

Liên Hoa Sanh Đại sĩ

Giờ đây con cầu nguyện Ngài với tất cả trái tim. Ngài, trong sự toàn giác, có thể thấy rằng con sinh ra trong thời đại suy thoái đầy rẫy bệnh tật hì hung dữ, tự phụ và kiêu ngạo, thiếu tinh tấn trong việc thực hành Pháp, và luôn luôn tìm kiếm những gì không tốt lành. Trong một thời đại như thế, tham, sân, si, bệnh tật, nạn đói kém, và chiến tranh đang thường xảy ra; ở nơi đây chúng con đang kinh nghiệm những trái quả do nghiệp của chúng con. Giống như một người điên thích đi vào đống lửa, chúng con vui sướng tích tập những hạt giống đau khổ trong tương lai của chúng con. Giống như một người mù không có người dẫn đường hay một người điên không có kẻ chăm sóc, chúng con hoàn toàn bị chìm đắm trong vũng bùn của đau khổ mà không có ngay cả nhận thức về nó. Ngài, Guru Rinpoche, có thể che chở cho con khỏi sự lang thang không mục đích trong chốn hoang tàn, thấp kém, tồi tệ này. Xin Ngài ban cho con trí huệ kim cương của thân, ngữ, tâm Ngài, và xin ban cho con bốn quán đảnh để con có thể chứng ngộ ý nghĩa sâu xa của Đại toàn thiện.

          Nhờ lòng đại bi của Ngài, cầu mong sự nhận thức của con tăng trưởng, và cầu mong Ngài khơi dậy trong con trí huệ của trạng thái tự nhiên”

Làng Phước Thành ngày 25/10/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản tiếng Anh: PRAYING (Part 5): ACCUMULATION OF BOTH MERIT AND WISDOM

 1. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Qua bài viết con thấy được điều đáng chú ý .Con xin trích dẫn bài của Thầy
  “Thứ nhất là phục lạy là pháp đối trị kiêu ngạo;
  Thứ hai là cúng dường, pháp này đối trị tham lam và keo kiệt;
  Thứ ba là sám hối, pháp này đối trị sân hận;
  Thứ tư là pháp ngưỡng phục (tán thánh công đức và thiện hạnh), pháp này đối trị ganh tị;
  Thứ năm là thỉnh cầu dạy giáo lý, pháp này đối trị vô minh;
  Thứ sáu là thỉnh cầu các vị thầy trụ lại thế gian để giáo hoá chúng sinh, pháp này đối trị tà kiến
  Thứ bảy là hồi hướng, pháp này đối trị nghi ngờ.”
  Trong quá trình tu học vừa qua con nhận thấy mình chưa tinh tấn cũng như chưa thực hiện hết những hoạt động trên nhất là sự sám hối với những lỗi lầm con đã gây ra trong năm vừa qua làm ảnh hưởng tới nhiều người .Con cảm thấy bản thân mình có sám hối nhưng chưa thể lấp đầy tội lỗi ,vẫn biết là quá trình tịnh hóa sẽ diễn ra dần dần ,con xin cầu nguyện cho những người con làm ảnh hưởng tác động trực tiếp hoặc gián tiếp thấy được sự hạnh phúc .Con xin nhận lấy tất cả những nỗi đau về vật chất cũng như tinh thần mà con đã gây ra cho họ để mình con gánh chịu .
  Cầu mong cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM !
  • nguyenthanh says:

   Trò sám hối như vậy là đúng với khí độ hành giả chân chính! Thầy mừng vì trò là người tối thượng thứ hai.

 2. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ với nhận định của Đạo sư Saraha, thành tựu giả của trường phái Đại thủ ấn Mật tông chỉ rõ: “Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hoá hoàn toàn và sự tích luỷ công đức viên mãn; hoặc được ban phước bởi một đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại”. Bạch Thầy, quả thật nếu như không nhờ ơn Thầy từ bi để tâm chỉ bảo, núi nghiệp chướng của chúng còn sẽ sâu dày thêm biết bao nhiêu. Lỗi lầm huân tập, công đức tản mát, trí huệ mê mờ chỉ vì nguyện đứt, giới mẻ. Thầy đã luôn cảnh tỉnh chúng con trước những sai lầm như thế mà quay về với Quỹ Đạo Chánh Pháp.
  Con xin tán thán công hạnh của các Bậc thành tựu giả Mật Thừa. Những bài cầu nguyện được Vị Thầy chọn ra đều không chỉ giúp người hành giả tích tập được công đức cùng trí tuệ mà còn giúp phát tâm Đại Thừa, Bồ Đề Tâm vì chúng sanh. Hạnh phúc thay cho con được làm học trò của Vị Thầy Mật Giáo, được nối kết với Tam Bảo thiêng liêng qua kênh vận chuyển của Ngài.
  Con xin khắc ghi “bài nguyện bảy dòng” để điều phục bản tâm biến động của mình. Con xin sám hối những nghiệp bất thiện của mình về Thân-Khẩu-Ý, xin Vị Thầy từ bi chỉ dạy con về với con đường Chánh Pháp. Những lúc như thế, con khẩn cầu:
  – Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  – Hỡi những bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  – Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Om Ah Hum.
 3. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc da khai thi cho chung con co duoc phap nhu dang quy nay .De dua theo noi guong va y giao phung hanh theo got chan sen cua Thay.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
 4. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này. Nhờ đó con biết được cầu nguyện cũng là một trong những phương pháp thực hành tâm linh giúp cho hành giả tích lũy hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ. Con cũng biết thêm về một số bài nguyện tiêu biểu để tích lũy công đức như: “Bài nguyện Bảy dòng” do vị Dakini ứng tác dạy lại; “Bài nguyện bảy nhánh” của Phật giáo Tây Tạng; và “Tứ vô lượng tâm” của Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ IV biên soạn. Và một số bài nguyện để tích lũy trí tuệ như: “Làm cho cả hư không ngập tràn lợi ích của chúng sanh” của thánh tăng Tangtong Gyalpo; “Tiến vào vương cung Toàn trí”của Đạo sư, thành tựu giả Rigdzin Jigme Lingpa; “Cầu nguyện Đạo sư” của thành tựu giả Dilgo Khentse;…
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chắt lọc những tinh túy giáo pháp để cho chúng con dễ hiểu và dễ thực hành hơn.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 5. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã soi sáng khai thị cho chúng con.
  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
 6. tuệ tâm says:
  Xin tri ân guru, xin ngài soi sáng và gia trì cho con được thành tựu trong pháp.
 7. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài viết kỳ 5 : Cầu nguyện, đức huệ song tu. Thông suốt bài viết là những bản văn đã được các vị thánh đức, cổ tăng truyền ban và lưu truyền lại cho hậu thế, cho những người con tu tập Phật giáo. Mỗi bài cầu nguyện cũng là phần thực hành chính trong pháp Sơ khởi (Ngondro) của giáo pháp Mật tông, do đó cũng tích tập cho những hành giả như chúng con biết bao công đức, khởi sinh trí tuệ phật đà. Bằng sự bi mẫn từ cầu nguyện, chúng con sẽ được kết nối, được che chở, được sự gia trì của các bậc Đạo sư cao quý. Trong bản nghi quỹ hành trì mà chúng con hàng ngày vẫn đọc tụng, phần cầu nguyện luôn không thể thiếu trong bất cứ buổi thực hành nào. Mỗi lần ngân lên những lời cầu nguyện, luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho vị Thầy, cho mọi chúng sanh trong cõi ta bà này cũng như cầu nguyện cho sự ổn định, phát triển của đất nước, của xã hội, cầu nguyện cho mọi đau khổ của chúng sanh được lắng dịu cũng là nhân lành cho chúng tích tập công đức, phước huệ.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ, sụ trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi những bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Om Ah Hum.
 8. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài giảng của Thầy: kỳ 5: Cầu nguyện: đức huệ song tu. Qua bài này, con hiểu rõ thêm cầu nguyện là phương tiện giúp hành giả làm đầy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để về Tây Phương cực lạc quốc. Thông qua hoạt động tâm linh này, hành giả nhận được cơn mưa ơn phước cũng như được khai tuệ từ Bổn tôn và tháng chúng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Đạo sư Saraha, thành tựu giả của trường phái Đại thủ ấn Mật tông chỉ rõ: “Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hoá hoàn toàn và sự tích luỷ công đức viên mãn; hoặc được ban phước bởi một đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại”.
  Bài cầu nguyện bảy nhánh chi tiết đã cụ thể hóa những hiệu năng mà cầu nguyện mang lại:
  Thứ nhất là phục lạy là pháp đối trị kiêu ngạo;
  Thứ hai là cúng dường, pháp này đối trị tham lam và keo kiệt;
  Thứ ba là sám hối, pháp này đối trị sân hận;
  Thứ tư là pháp ngưỡng phục (tán thánh công đức và thiện hạnh), pháp này đối trị ganh tị;
  Thứ năm là thỉnh cầu dạy giáo lý, pháp này đối trị vô minh;
  Thứ sáu là thỉnh cầu các vị thầy trụ lại thế gian để giáo hoá chúng sinh, pháp này đối trị tà kiến
  Thứ bảy là hồi hướng, pháp này đối trị nghi ngờ.
  Ngoài ra bài nổi tiếng được nhiều hành giả Mật tông Tây Tạng đọc tụng nhất là “Làm cho cả hư không ngập tràn lợi ích của chúng sanh” của thánh tăng Tangtong Gyalpo là phương tiện vi diệu kết nối với năng lượng thanh tịnh của cõi thù thắng của Bổn tôn và chư phật thông qua kênh vận chuyển cụa vị Đạo sư Mật giáo, tạo cơ hội để hành giả tích tập công đức và trí tuệ trên bước đường tu tập của bản thân.
  Cầu nguyện là hoạt động tâm linh cũng là một tu pháp mang lại lợi lạc vô song cho hành giả Mật tông. Những vị thánh tăng vĩ đại đã vì chúng sanh để lại những bài cầu nguyện vi diệu, giúp hành giả Mật thừa vượt qua sông sinh tử bằng con thuyền chứa đầy công đức và trí tuệ.
  Tuy nhiên, để con thuyền này có thể tiến về nẻo giác thì hành giả cần có được sự gia trì của vị Đạo sư Mật giáo. Sự gia trì đó như nhiên liệu giúp con thuyền vượt luân hồi vào tịnh độ. Cũng giống như công đức và trí tuệ phật đà vẫn tồn tại trong hư không biến pháp giới, nếu không có vị Thầy, học trò không thể tiếp nhận được và không thể có được dù có đọc tụng hàng ngàn bài cầu nguyện.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng một bài pháp hay và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạng phúc của Phật tánh.
  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi những bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Om Ah Hum.
 9. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Qua bài viết, con hiểu hơn vì sao các bài nguyện của bậc thánh tăng, cổ đức đem đến những lợi lạc vô song về công đức và trí tuệ, bởi lẽ những bài nguyện đó bao hàm những ý nghĩa sâu xa, chuyển tải các nghi thức thực hành tâm linh trong một bài cầu nguyện. Ví dụ như bài nguyện Bảy nhánh chi tiết quen thuộc mà chúng con vẫn thường thực hành bao hàm cả bảy nghi thức thực hành tâm linh: phục lạy, cúng dường, sám hối, ngưỡng phục (tán thán công đức và thiện hạnh), thỉnh cầu dạy giáo lý, thỉnh cầu các vị Thầy trụ thế dài lâu và hồi hướng. Song không chỉ bởi sự tổng hợp của nhiều nghi thức thực hành tâm linh trong một bài cầu nguyện mang lại hiệu quả mà chính bởi tâm lực, sự chân thành của các bậc thánh đức đã đặt vào những bài cầu nguyện, kết nối đường truyền tâm linh tương ưng với “Đạo sư” của mình. Khi những hành giả sơ cơ không có đủ năng lực và tinh thần dũng mãnh để kết nối với từ trường chư thánh chúng thì đọc tụng những lời cầu nguyện đó với niềm tin và lòng sùng kính cũng sẽ gián tiếp nhận được từ trường tương ưng mà trổ ra kết quả là công đức và trí tuệ. Đối với chúng con, những hành giả trực tiếp được hướng dẫn bởi một vị Đạo sư, chúng con được trợ lực bởi kênh vận chuyển vị Thầy. Bằng việc thực hành tinh tấn như vậy, hành giả vừa được tích lũy công đức, vừa được tịnh hóa nghiệp chướng và dần được hiển lộ tâm trí huệ tự nhiên như lời dạy của Đạo sư Sahara.
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài giảng ý nghĩa và lợi lạc.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 10. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy về những bài học trong bài viết này ạ

  Điều đầu tiên con học được chính là công năng lớn và sâu xa của “Bài nguyện bảy nhánh”. Giờ đây con hiểu rằng bài nguyện chuyển tải bảy nghi thức thực hành tâm linh, đó là
  (1) Quỳ lạy để trị sự kiêu ngạo
  (2) Cúng dường để trị sự keo kiệt
  (3) Sám hối để trị sự sân hận
  (4) Ngưỡng phục để trị sự ganh tị
  (5) Thỉnh cầu giáo lý để trị vô minh
  (6) Thỉnh cầu các vị thầy trụ tại thế gian giáo hóa chúng sinh để trị tà kiến
  (7) Hồi hướng để trị sự nghi ngờ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ cho con bảy nghi thức tâm linh và những lợi ích mang lại từ “Bài nguyện bảy nhánh”. Giờ đây, con sẽ chú tâm vào ý nghĩa câu văn của bài nguyện hơn, tránh trở thành một “con vẹt” khi thực hành pháp tu.

  Bên cạnh đó, qua lời trích dẫn của Thầy về lời chỉ dạy của Đạo sư Saraha: “Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hoá hoàn toàn và sự tích luỷ công đức viên mãn; hoặc được ban phước bởi một đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại”. Con hiểu được rằng bên cạnh việc hiểu và thực hành “Bài nguyện bảy nhánh” nhằm thực hiện tốt bảy nghi thức tâm linh để nâng cao công đức thì phương pháp gia tăng trí huệ chính là thể hiện lòng sùng kính đạo sư. Bởi lẽ với tâm chân thành sùng kính đạo sư, nghe theo mọi lời Thầy dạy, học trò chúng con sẽ được cơ hội học hỏi được những giáo lý, tiếp thụ được những lời dạy, kiến thức mà Thầy trao lại. Và điển hình việc đọc chanhtuduy.com hàng ngày chính là thể hiện lòng từ bi của Thầy, giúp học trò chúng con dù ở xa vẫn có cơ hội tiếp thu được giáo lý của Thầy.

  Con nguyện học, ghi nhớ và làm theo pháp tu “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”
  Con cảm tạ những lời dạy, lời nhắc nhở của Thầy
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 11. Mật Tuệ Phúc says:
  Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này ạ!
 12. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài xong. Cầu cho Thầy Cô sức khỏe trường thọ.
  Ommani padme hum
 13. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.
  Khi đọc đến đoạn pháp thực hành tâm linh thứ bảy “hồi hướng giúp đối trị nghi hối” con không hiểu dù có tự đặt câu hỏi “tại sao lại như thế?” đến 3 lần! con thật chậm lụt. Liền trong khoảng thời gian rất ngắn sau đó, con khởi niệm tưởng đến Thầy, Đạo sư cho con hiểu được nghĩa này và con đã hiểu được một phần!
  Ví như một người biết chắc mình giàu, có tài sản thì mới tự tin đem chia sẻ, giúp đỡ chúng sinh khác. Ở đây cũng vậy, chúng trò và các hành giả chân chính vì không nghi hối, tin tưởng vào Thầy Phật Pháp Tăng, vào các pháp đáng tu sẻ tích tập vô lượng công đức nên mới hoan hỷ hồi hướng đến chúng sanh với cùng mong muốn cho tất cả chúng sanh “thành tựu hạnh phúc của Phật tánh”

  Con hoan hỷ tán thán giáo điển, giáo pháp Mật tông vi diệu quá!
  Con hoan hỷ tán thán các bài cầu nguyện tràn đầy Từ bi và sùng kính Đạo sư từ các thành tựu giả!
  Con hoan hỷ tán thán Đạo sư, vì nhờ có Thầy mà chúng trò và bạn đọc có được những bài pháp lợi lạc này.
  Con cầu nguyện cho sự trụ thế dài lâu của Thầy và Cô.

  Kính Thầy Cô,

  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy. con Đã đọc bài này rồi ạ. Con Cảm tạ ơn Thầy. Om maniPadme hum.
 15. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  con vô cùng hoàn hỉ khi được Thầy khai thi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 16. Hoàng minh tâm says:
  Trọng kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
 17. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng:” Cầu nguyện – Đức huệ song tu” rồi ạ.
  Thưa Thầy, con hoan hỉ với bài pháp sâu sắc và lợi lạc này ạ. Kẻ vô minh như con khi được đọc bài giảng của Thầy mới biết mỗi bài cầu nguyện là kho báu, từng câu từng chữ ý nghĩa thật uyên thâm vi diệu và trên hết đó trong mỗi bài vai trò của vị Thầy làm nên linh hồn của bài cầu nguyện để kết nối với cõi thù thắng. Con xin cảm tạ Thầy đã khai thị.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 18. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô được trường thọ.
 19. Nguyễn Đức Đạt says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cảm ơn vì lời dạy của thầy
 20. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu công năng vi diệu của “Bài nguyện bảy nhánh” là truyền tải Bảy nghi thức thực hành tâm linh.
  “Thứ nhất là phục lạy là pháp đối trị kiêu ngạo
  Thứ hai là cúng dường, pháp này đối trị tham lam và keo kiệt.
  Thứ ba là sám hối, pháp này đối trị sân hận.
  Thứ tư là pháp ngưỡng phục (tán thán công đức và thiện hạnh), pháp này đối trị ganh tị.
  Thứ năm là thỉnh cầu dạy giáo lý, pháp này đối trị vô minh.
  Thứ sáu là thỉnh cầu các vị thầy trụ lại thế gian để giáo hoá chúng sinh, pháp này đối trị tà kiến.
  Thứ bảy là hồi hướng, pháp này đối trị nghi ngờ”
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài Pháp rất lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum
 21. Trần Trường Miết says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum.
 22. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này và con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được biết
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  OM MANI PADME HÙM.
 23. Mật Tấn khải says:
  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai cho chúng bài pháp lợi lạc ,cho con tiếp thu thêm về công năng vi diệu của “Bài Cầu Nguyện Bảy Nhánh “. Cầu nguyện để tích lũy công đức. Cầu nguyện để gia tăng năng lượng trí tuệ.
  Con đảnh lễ tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc cho con hiểu nếu không có được sự hướng dẫn ,chỉ dạy ,truyền trao giáo pháp và sự gia trì của vị Đạo sư Mật Giáo cho dù con có đọc tụng hàng ngàn bài cầu nguyện cuối cùng kết quả cũng không có kết quả gì.
  (1).Chạm đầu gót gót chân sen của Thầy,
  Tôi quỳ lạy bởi Thầy tôn quý,
  Cho tôi ruộng phước như trời mây,
  Giúp tôi giác ngộ trong đời này,
  Công đức của Thầy không thể nghĩ,
  Mật điển siêu diệu đã khắc ghi,
  Tôi chỉ tóm gọn những điều tinh yếu,
  Vậy hãy lẵng nghe là nhưng gì?( chích trong năm mươi kệ sùng mính đạo sư).
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 24. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về tu pháp Cầu nguyện: vừa tích lũy công đức vừa tích lũy trí tuệ, và con được biết thêm nhiều bài Cầu nguyện do các bậc Thánh Tăng cổ đức, các bậc Thành tựu giả của Mật Tông Tây Tạng trước tác nên. Con cảm ơn Thầy ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.
 25. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài “cầu nguyện kỳ 5: Đức Huệ Song Tu”. Nhờ vào những bài cầu nguyện mà chúng con được đọc trong lúc thực hành pháp, chúng con sẽ nhận được ơn phước từ cõi Thù thắng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Đây cũng là cách để chúng con tích lũy công đức và trí huệ trên đường về Tây Phương Cực Lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 26. Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om ah hum

 27. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bị chi dại chúng con cầu mong tắt cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh Om ah hùm

 28. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đọc bài viết rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 29. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong kỳ 5:CẦU NGUYỆN :” đức huệ song tu ” rồi thưa Thầy.

  Con thưa Thầy con hoan hỷ với lời chỉ dạy của Thầy đến với chúng con, là lời nhận định của Đạo sư Saraha thành tựu giả của trường phái Đại thủ ấn Mật Tông rằng ” Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hoá hoàn toàn và sự tích luỷ công đức viên mãn ; hoặc được ban phước bởi một đạo sư chứng ngộ cao . Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại “.
  Nhờ ơn Thầy chỉ dạy mà con đã có sự hiểu về ” bài nguyện bảy nhánh ” mà mỗi lần con đi vân tập, con đã được đọc cùng các đạo huynh ” bài nguyện bảy nhánh ” của Phật giao Tây Tạng mang đầy năng lượng công đức bởi vì chuyển tải Bảy nghi thức thực hành tâm linh ”
  Thứ nhất là phục lạy là pháp đối trị kiêu ngạo.
  Thứ hai là cúng dường, pháp này đối trị tham lam và keo kiệt.
  Thứ Ba là sám hối, pháp này đối trị sân hận.
  Thứ tư là pháp ngưỡng phục ( tán thán công đức và thiện hạnh) pháp này đối trị ganh tị.
  Thứ năm là thỉnh cầu dạy giáo lý, pháp này đối trị vô minh.
  Thứ sáu thỉnh cầu các vị Thầy trụ lại thế gian để giáo hoá chúng sanh, pháp này đối trị tà kiến.
  Thứ bảy là hồi hướng, pháp này đối trị nghi ngờ.
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng chỉ dạy cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khoẻ trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum!

 30. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật Thuận Nữ ( Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 31. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này của Thầy. Qua luận giảng của Thầy, con cảm nhận được mỗi bài cầu nguyện của các bậc Đạo sư đều xuất phát từ Bồ đề tâm của các ngài đối với chúng sanh vô minh còn chịu nhiều khổ đau. Mỗi bài cầu nguyện, trong đó có Bài nguyện bảy nhánh và Bài nguyện “ Làm cho cả hư không ngập tràn lợi ích của chúng sanh” của thánh tăng Tangtong Gyalpo mà chúng con được Thầy từ bi cho phép đọc khi thực hành pháp đều là những kho báu vô giá về công đức và trí tuệ, tích luỹ trong đó biết bao công năng vi diệu. Song con hiểu rằng để kho báu đó được hiển hiện thì chúng con phải có được sự gia hộ của vị Thầy, bởi Ngài chính là kênh vận chuyển ơn phước của Bổn tôn. Con hiểu rằng bất kì một sự tích luỹ công đức nào, bất kì một sự khai mở trí tuệ nào mà chúng con có được, đó đều nhờ vị Thầy đã từ bi cho chúng con được nương tựa nơi trí huệ và tấm lòng bi mẫn của Ngài.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 32. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bách thầy
  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ
  Cầu nguyện thầy cô luôn khỏe mạnh vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum.

 33. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài này, xin cảm ơn Thầy.

 34. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 35. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự

  trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất

  cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Ommani padme hum.

 36. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong nội dung bài viết này. Từ luận giảng của Thầy trong bài, con hiểu được rằng cầu nguyện như một phương pháp thực hành tâm linh để tích lũy công đức. Trong đó, hành giả Mật tông thường sử dụng các bài nguyện như bài “Cầu nguyện bảy dòng”, bài nguyện “Bảy nhánh chi tiết”, bài nguyện “Tứ vô lượng tâm”. Đối với bài “Cầu nguyện bảy dòng”, con hiểu được rằng công đức có được nhờ sự tán thán công hạnh của Liên Hoa Sanh đại sĩ, vị sơ tổ của Phật giáo Mật tông Tây Tạng và cầu nguyện sự gia hộ của Ngài. Trong bài nguyện “Bảy nhánh chi tiết” chuyển tải bảy nghi thức thực hành tâm linh gồm có:lễ lạy, cúng dường, sám hối, pháp ngưỡng phục, thỉnh cầu dạy giáo lý, thỉnh cầu các vị thầy trụ lại thế gian để giáo hóa chúng sanh và pháp hồi hướng. Bài nguyện này con vẫn thường đọc mỗi khi thực hành theo Nghi quỹ hành gì giáo pháp Mật tông của Mật gia Song Nguyễn, đến nay con mới hiểu rõ những nhánh chi tiết để tích lũy công đức, vốn là pháp đối trị với kiêu ngạo, tham lam, sân hận, ganh tị, vô minh, tà kiền và nghi ngờ.

  Đồng thời, đọc xong bài viết này, con cũng hiểu được rằng cầu nguyện còn là phương tiện để gia tăng năng lực trí tuệ. Qua luận giải của Thầy, con hiểu thêm về lời dạy của các bậc thánh tăng, cổ đức khi biên soạn, sáng tác các bài cầu nguyện làm phương tiện thiện xảo để tích lũy trí tuệ như bài nguyện “Làm cho cả hư không ngập tràn lợi ích của chúng sanh” của thánh tăng Tangtong Gyalpo, bài nguyện của đạo sư Khetsun Sangpo Rinpoche. Bên cạnh đó có bài nguyện nhằm gia tăng trí huệ là “Cầu nguyện Đạo sư” được soạn bởi ngài Dilgo Khyentse.

  Bấy lâu nay, con mới chỉ hiểu đơn thuần là cầu nguyện là phương pháp tỏ bày những ý nguyện, sở nguyện của bản thân trước tôn tượng, linh ảnh của chư Phật, Bồ tát, thánh chúng hoặc tới vị Thầy. Giờ đây, con hiểu rằng qua các bài cầu nguyện, người hành giả có thể tích tập đồng thời công đức và trí huệ nhờ sự gia hộ của các bậc Toàn giác, dòng truyền thừa qua kênh vận chuyển vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Đoàn Thị Yên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 38. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Com đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con về tích lũy công đức, trí huệ trong cầu nguyện. Những bài cầu nguyện thật vi diệu dưới ánh sáng con đường đến thành phố giải thoát trong thời đại mạt pháp.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thêm về cầu nguyện, giống như một phương pháp thực hành tâm linh để tích lũy công đức.

  ” Phước huệ song tu” đã trở thành tôn chỉ của Phật giáo. Một trong những bài cầu nguyện mang lại nhiều ơn phước nhất từ các vị Đạo sư là “Bài nguyện bảy dòng”, ” Bài nguyện bảy nhánh”. Mà ở đó là những dòng, nhánh chi tiết việc tích lũy công đức, là những pháp đối trị kiêu ngạo, tham lam, sân hận, ganh tị, vô minh, tà kiến và nghi ngờ.

  Cầu nguyện cũng chính là phương tiện gia tăng năng lực trí tuệ. Những bài cầu nguyện như” Làm cho cả hư không ngập tràn lợi ích của chúng sanh”, ” Cầu nguyện đạo sư”… là những viên ngọc quý báu để đời về việc tích lũy công đức và trí tuệ. Và chính Thầy đã mang nguồn sáng ấy đến với những kẻ mù tối chúng con, cho chúng con có cơ hội được đọc những bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Om mani padme hum.

 41. Kính bạch Thầy,

  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết này. Nhờ Thầy khai thị mà con biết rằng cầu nguyện là phương thức thù thắng để tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ. Trong đó, Thầy đã giới thiệu những bài cầu nguyện mang lại nhiều ơn phước như: Bài nguyện bảy dòng, Bài nguyện bảy nhánh, Tứ vô lượng tâm, Làm cho hư không ngập tràn lợi ích của chúng sanh v.v…

  Con ấn tượng với phương pháp tích lũy công đức này, bởi lẽ thành tựu giả, Đạo sư Saraha đã chỉ rõ “Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hóa hoàn toàn và sự tích lũy công đức viên mãn; hoặc được ban phước bởi một đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại”.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm trong cơn mưa phước lành của Tam bảo.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Nguyên Hội says:

   

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết : Cầu nguyện đức huệ song tu.

  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này.Con cảm tạ Thầy đã chắt lọc những tinh túy giáo pháp để chúng con dể dàng tiếp nhận ứng dụng thực hành tu tập trên con đường đến với thành phố Giải thoát.Cầu nguyện là một phương pháp thực hành tâm linh giúp cho hành giả tích lũy công đức và trí huệ.Như Đạo sư Saraha đã chỉ rõ :” Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hóa hoàn toàn và sự tích lủy công đức viên mãn;hoặc được ban phước bởi một đạo sư chứng ngộ cao.Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại.”

  Bạch Thầy còn cũng được biết thêm những bài nguyện tiêu biểu để tích lũy công đức tu tập như :

  “Bài nguyện Bảy dòng” do Ngài Dakini ứng tác dạy; “Bài nguyện bảy nhánh” của Phật giáo Tây Tạng;”Tứ vô lượng tâm” của Đức Ban thiền Lạt Ma thứ IV; “ Làm cho cả hư không ngận tràn lợi ích của chúng sanh” của Thánh tăng Tangtong Gyalpo’ “Tiến vào vương cung Toàn trí” của Đạo sư , thành tựu giả Rigdzin Jigme Lingpa; “ Cầu nguyện Đạo sư” của thành tựu giả Dilgo Khentse ..

  Bài cầu nguyện bảy nhánh chi tiết đã cụ thể hóa những hiệu năng mà cầu nguyện mang lại :

  Thứ nhất là phục lạy là pháp đối trị kiêu ngạo.

  Thứ hai là cúng dường, pháp này đối trị tham lam và keo kiệt.

  Thứ ba là sám hôi, pháp này đối trị sân hận

  Thứ tư là pháp ngưỡng phục ( tán thán công đức và thiện hạnh), pháp này đối trị ganh tỵ.

  Thứ năm là thỉnh cầu dạy giáo lý, pháp này đối trị vô minh

  Thứ sáu là thỉnh cầu các vị thầy trụ lại thế gian để giáo hóa chúng sinh,pháp này đối trị tà kiến.

  Thứ bảy là hồi hướng, pháp này đối trị nghi ngờ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 43. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này.

  Con xin cảm tạ Thầy đã viết bài luận giảng về Cầu nguyện: đức huệ song tu. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy. Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài 5 “Đức Huệ Song Tu.” Cầu nguyện là một trong những phương pháp thực hạnh tâm linh của hành giả. Cầu nguyện giúp gia tăng năng lực trí tuệ và tích lũy 2 bồ tư lương theo đúng quỹ đạo chánh Pháp.

  Đạo sư Saraha chỉ rõ “tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiện lộ nhờ sự tịnh hóa và sự tích lũy công đức viên mãn hoặc được ban phước bởi một vị đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại.”

  Con hoan hỉ và may mắn được làm học trò của vị Thầy. Với tấm lòng bi mẫn, Thầy đã chắt lọc những tinh túy trong giáo pháp để giúp chúng sanh, chúng con dễ hiểu và dễ thực hành pháp hơn, trong đó có pháp cầu nguyện. Từ cầu nguyện hằng ngày, chúng con sẽ được tích tập công đức, trí tuệ được nâng cao, lấy trí tuệ đó làm sự nghiệp chung (duy tuệ thị nghiệp) đồng thời khởi phát tâm Bồ đề với chúng sanh.

  Từ cầu nguyện, chúng con sẽ được gia trì, kết nối với Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã cho phép con diễn tập đọc nghi quỹ Mật Tông. Nếu không có vị Thầy có lẽ, với căn cơ chậm lụt của mình, con sẽ không thể thấy được ánh sáng Phật pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con

  Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 46. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Qua bài viết con đã hiểu vì sao thực hành cầu nguyện lại mang đến công đức và trí tuệ. Vì mỗi bài cầu nguyện được viết ra đều là sự chân thành tâm lực của các bậc thánh đức đã dành nhiều trí lực viết lên tạo được sự hiệu quả cho sự kết nối đường truyền tâm linh. Đối tượng hướng đến sự cầu nguyện là Đức Phật, Bổn Tôn, thánh chúng. Và nhận được sự kết nối thanh tịnh đó thì sự cầu nguyện giúp cho các hành giả có được cơn mưa ơn phước mà “Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hóa hoàn toàn và sự tích lũy công đức viên mãn, hoặc được ban phước bởi một vị Đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp khác hơn là điều khờ dại”( Đạo sư Sahara). Điều này được cụ thể hóa qua những hiệu năng mà bài cầu nguyện Bảy nhánh chi tiết mang lại như: Phục lạy đối trị kiêu ngạo, Cúng dường đối trị tham lam và keo kiệt, Sám hối đối trị sân hận, Ngưỡng phục đối trị ganh ghét, thỉnh cầu giáo lý đôi trị với vô minh. Thỉnh cầu các vị thầy trụ lại thế gian để giáo hóa chúng sanh đối trị cho tà kiến và hồi hướng là đối trị cho nghi ngờ.

  Tuy nhiên, để có thể được thực hành pháp này, cũng như con thuyền muốn đi về bờ giác thì chúng con cần có sự dẫn dắt chỉ đường của vị Đạo sư là một hoa tiêu lão luyện, và sự gia trì chỉ có được nếu chúng con có sự thành tâm cầu nguyện sẽ là nguyên liêu để con thuyền có thể hoạt động. Mà trong Mật Tông thì vị Thầy là kênh vẫn chuyển trung gian của Bổn Tôn, nếu không có vị Thầy thì chúng con không nhận được ơn phước dù có đọc hàng ngàn bài cầu nguyện.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Kỳ 5 : cầu nguyện : đức huệ song tu”.

  Qua bài viết con hiểu được lợi lạc của cầu nguyện, giúp hành giả tích luỹ hai bồ tư lương công đức & trí tuệ trên đạo lộ giải thoát. Với hoạt động tâm linh này, hành giả nhận được ơn phước và khai tuệ từ Bổn tôn, Thánh chúng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Bằng việc thực hành tinh tấn, nghiệp chướng của hành giả dần tiêu trừ, công đức tăng trưởng và tâm trí huệ sẽ hiển lộ như xác quyết của Đạo sư Sahara.

  Con hoan hỷ được biết lợi lạc của “Bài nguyện bảy nhánh” có thể đối trị ngũ độc (tham, sân, si, mạn, nghi), mang đầy năng lượng công đức qua bảy nghi thức thực hành tâm linh :

  + “Thứ nhất là phục lạy là pháp đối trị kiêu ngạo”

  + “Thứ hai là cúng dường, pháp này đối trị tham lam và keo kiệt”.

  + “Thứ ba là sám hối, pháp này đối trị sân hận”

  + “Thứ tư là pháp ngưỡng phục (tán thán công đức và thiện hạnh), pháp này đối trị ganh tỵ”.

  + “Thứ năm là thỉnh cầu dạy giáo lý, pháp này đối trị vô minh”

  + “Thứ sáu là thỉnh cầu các vị thầy trụ lại thế gian để giáo hoá chúng sinh, pháp này đối trị tà kiến”

  + “Thứ bảy là hồi hướng, pháp này đối trị nghi ngờ”

  Bên cạnh đó là “Bài nguyện bảy dòng” (do vị Dakini ứng tác) và “Làm cho cả hư không ngập tràn lợi ích của chúng sanh (thánh tăng Tangtong gyalpo) để gia tăng trí tuệ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chắt lọc tinh tuý giáo pháp giúp chúng con có phương tiện tự lực hành pháp, tha lực hộ trì để “Tận trừ vọng tưởng và nghiệp chướng. Ngoại cảnh biến thành cực lạc bang” (bài nguyện của thánh tăng Tangtong Gyalpo).

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 48. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết ”  kỳ 5 : Cầu Nguyện : đức huệ song tu ” rồi thưa Thầy

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rõ hơn về đức huệ song tu

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 49. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy. Kỳ 5: Cầu nguyện: Đức huệ song tu.

  Qua bài viết con hiểu được cầu nguyện là một trong những phương pháp thực hành tâm linh giúp hành giả tích lũy được hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ trên đạo lộ giải thoát.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 51. Mật Thà says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 52. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Kỳ 5 : Đức huệ song tu” rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 53. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài pháp của Thầy “Kỳ 5: Cầu nguyện: đức huệ song tu”.

  Trên hành trình giải thoát, hành giả cần tích lũy hai bồ tư lương đúng theo quỹ đạo chánh pháp là công đức và trí tuệ. Một trong những hoạt động tâm linh của đạo Phật là cầu nguyện để tích lũy công đức và gia tăng năng lực trí tuệ.

  Con rất hoan hỷ đọc những bài cầu nguyện để tích lũy công đức và gia tăng năng lực trí tuệ của các vị Dakini, Thánh tăng, Đạo sư, Thành tựu giả ứng tác và biên soạn. Con hoan hỷ được thực hành các bài cầu nguyện của các Ngài để tích lũy công đức và gia tăng năng lực trí tuệ mà Thầy biên soạn trong Nghi quỹ hành trì của Mật gia Song Nguyễn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 54. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

   

 55. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài giảng pháp của Thầy. Con hiểu, cầu nguyện là một phương pháp tu tập để tích lũy công đức và trí tuệ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích của chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 56. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Kỳ 5 : CẦU NGUYỆN : Đức Huệ Song Tu” mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó con hiểu được rằng; Cầu nguyện là một phương tiện để tích tập “công đức và trí tuệ” làm hai bồ tư lương trên con đường giải thoát.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã cho chúng con hiểu được những bài cầu nguyện mang lại nhiều ơn phước nhất từ vị Đạo Sư là bài “Bài nguyện bảy dòng” và “Bài nguyện bảy nhánh”. Đặt biệt là để gia tăng trí tuệ đức thành tựu giả Dilgo Khentse dạy chúng ta bài “Cầu nguyện Đạo Sư” được viết trong tác phẩm Viên Ngọc Như Ý.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc kì 5 bài : Cầu nguyện: Đức huệ song tu của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh mà từ bi luận giải. Qua đó con hiểu rằng tôn chỉ của Phật giáo là ” phước huệ song tu”, nên mọi Tông phái đều có những pháp môn riêng hoặc chung để tích lũy hai bồ tư lương ấy. Như lời của Đạo sư Saraha, thành tựu giả của trường phái Đại thủ ấn Mật Tông chỉ rõ ” tâm tí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hóa hoàn toàn và sự tích lũy công đức viên mãn, hoặc được ban phước bởi một Đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại”. Đức Phật dạy người tu lấy trí tuệ làm nghiệp ( duy tuệ thị nghiệp). Trên đạo trình giải thoát, Hành giả cần tích lũy ha i bồ tư lương đúng theo quỹ đạo chánh pháp là công đức và trí tuệ. Một trong những thực hành tâm linh đạo Phật làm gia tăng trí huệ là cầu nguyện. Các bậc Đạo sư, Thành tựu giả đã trước tác những bài nguyện quí báu để lại cho đời sau ứng dụng, thực hành mang lại nhiều lợi ích tâm linh.

  Chúng con những Hội viện thuộc Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga thanh trí may mắn bởi có “duyên lành” với vị Thầy tâm linh chân chính, được Thầy hướng dẫn thực hành bộ môn Yoga thanh trí, trên nền tảng trí huệ Phật đà, thông qua sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy. Kết quả mang lại cho người thực hành là hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội. Trong đó rất nhiều những huynh đệ đã đạt được những thành tựu vượt bậc được chia sẻ trên trang chanhtuduy.com là minh chứng sống động nhất.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 58. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 59. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài kỳ 5 : “ Cầu nguyện : Đức Huệ Song Tu “.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu về phương pháp thực hành cầu nguyện . Cầu nguyện là một hoạt động tâm linh cũng là một tu pháp mang lại lợi lạc vô song cho hành giả Mật Tông , thông qua hoạt động tâm linh này hành giả nhận được cơn mưa ơn Phước cũng như được khai tuệ từ Bổn Tôn và thánh chúng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy . Những vị Thánh Tăng vĩ đại đã vì chúng sanh để lại những bài cầu nguyện vi diệu giúp hành giả Mật Tông Thừa vượt sông sinh tử bằng con thuyền chứa đầy công đức và trí tuệ bởi vậy những hành giả phải thực hành tinh tấn đều đặn mỗi ngày thì nghiệp chướng mới tiêu trừ , công đức tăng trưởng và tâm trí huệ mới dần hiển lộ nhờ sự tịnh hoá hoàn toàn và sự tích lũy công đức viên mãn .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ cho con bảy nghi thức tâm linh và những lợi ích mang lại từ  “ Bài nguyện bảy nhánh “ đã cụ thể hoá những triệu năng mà cầu nguyện mang lại .

  -1 Là phục lạy là pháp đối trị kiêu ngạo .

  -2 Là cúng dường , pháp này đối trị tham lam và keo kiệt .

  -3 Là sám hối , Pháp này đối trị sân hận .

  -4 Là pháp ngưỡng phục ( tán thán công đức và thiện hạnh ) pháp này đối trị ghen tỵ .

  -5 Là thỉnh cầu dạy giáo lý , pháp này đối trị vô minh .

  -6 Là thỉnh cầu các vị Thầyv, trụ lại thế gian để giáo hoá chúng sanh , pháp này đối trị tà kiến .

  -7 Là hồi hướng ,pháp này đối trị nghi ngờ .

  Kính bạch Thầy! Nếu không có vị Thầy chỉ rõ thì học trò chúng con không thể tiếp nhận được lợi ích vô song cho dù có đọc tụng hàng ngàn bài cầu nguyện

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum! 

 60. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài: Cầu Nguyện Đức Huệ Song Tu (Kỳ 5).

  Con xin hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã từ bị viết bài khai thị cho chúng con một bài Pháp thật hay về “Cầu Nguyện”, khi chúng con gặp đau khổ và bế tắc, chúng con nghĩ đến vị Thầy, Bổn Tôn lập tức cầu nguyện đến các Ngài thì các ngài liền xuất hiện để giúp đỡ chúng con.

  Thầy đã giúp con hiểu ý nghĩa của “Bài Nguyện Bảy Nhánh” của Phật Giáo Tây Tạng:

  Một là: Phục lạy là Pháp đối trị kiêu ngạo.

  Hai Là: Cúng dường là Pháp đối trị tham lam và keo kiệt.

  Ba là: Pháp sám hối là Pháp đối trị sân hận.

  Bốn là : Pháp ngưỡng phục là Pháp đối trị ganh tỵ.

  Năm là: Thỉnh cầu dạy giáo lý là Pháp đối trị vô minh.

  Sáu là: Thỉnh các vị Thầy trụ thế lâu dài trên thế gian để giáo hóa chúng sanh là Pháp đối trị tà kiến.

  Bảy là: Hồi hướng là Pháp đối trị nghi ngờ.

  Trên con đường tu tập của hành giả cần tích lũy hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ, cầu nguyện để gia tăng trí tuệ như các bậc Thánh đức đã xác quyết, Đạo sư, thành tựu giả Rigdzin Jigme Limpa đã xác quyết “Nhờ phương tiện của lời cầu nguyện và lòng sùng kính nhiệt hàng, con cầu xin nhận được sự trao  truyền trí tuệ của của dòng truyền thừa và được chứng ngộ bao la như không gian “.

  Con xin ghi nhớ và điều phục những hành vi của “thân, khẩu, ý” để không phải lệch khỏi quỹ đạo Chánh Pháp, con xin được cầu nguyện:

  – Hỡi Đại Sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

  – Hỡi các bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  – Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin hãy để tâm đến con!

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người trong trạng thái tĩnh thức!

   

 61. Neerajkumar Sumaran says:

  Kính bạch Thầy!.

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Neerajkumar Sumaran sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con thật ơn phước khi được đọc những lời dạy tuyệt vời này. Bài viết của Thầy cho con nhiều điều suy ngẫm và mở rộng kiến thức cho con về cầu nguyện. Con hiểu được công năng và lợi lạc của lời cầu nguyện.

  Cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả hành giả đạo Phật đoạn trừ khổ đau.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Neerajkumar Sumaran.

  ……………………………………………………………….

  Respected Dhamma Guru,

  I am very grateful for this wonderful teaching. This article gave me lot of things to thought & to do & expand my knowledge also. I understand the power of prayer.

  May Guru have good health for the sake of all sentient beings & all my Dhamma brother’s and sister’s are free from sufferings.

  Om Mani Padme Hum.

  Neerajkumar Sumaran

 62. Giorgi says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Giorgi sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy vì đã viết bài viết tuyệt vời về cầu nguyện.

  Con hiểu rằng bài nguyện bảy dòng và những thực hành Mật giáo thực sự rất quý báu và chúng con có thể ứng dụng trong hoạt động tâm linh hàng ngày.

  ……………………………………………………………….

  Dear Guru,

  Thank you for such wonderful prayer. seven line prayers and their relation with tantric practicea are truly noteworthy and can be implemented in our routine.

 63. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài Kỳ 5: “ CẦU NGUYỆN”: đức huệ song tu” rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi biết được rằng cầu nguyện cũng chính là một phương thức tâm linh giúp cho hành giả tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con hoan hỷ hơn nữa khi giờ đây trong kiếp sống này, con đã được hạnh ngộ vị tổ của dòng truyền thừa Thanh trí,vị Đạo sư tôn quý Thinley Nguyên Thành. Ngài chính là đại diện cho Tam bảo, là  kênh trung gian vận chuyển ơn phước của chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng tới chúng con và chúng sanh hữu tình trên hành trình tiến về Tây Phương Cực Lạc quốc.

  Cầu nguyện cho bản thân con và huynh đệ kim cang Mật gia Song Nguyễn luôn trân quý duyên lành hy hữu mà tinh tấn thực hành pháp, trưởng dưỡng niềm tin nơi vị Thầy để được theo bước chân Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 64. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, cầu nguyện là một phương tiện giúp cho người tu Phật tích lũy được  hai bồ tư lương công đức và trí tuệ (phước huệ song tu) như Đạo sư Saraha thành tựu giả của trường phái Đại thủ ấn Mật tông đã chỉ rõ:” Tâm trí tuệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hóa hoàn toàn và sự tích lũy công đức viên mãn hoặc được ban phước bởi một Đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này: “Kỳ 5: CẦUNGUYỆN: đức huệ song tu”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con “bài thuốc” tâm linh quý giá không chỉ trị bệnh tâm trầm kha như kiêu ngạo; tham lam, keo kiệt, ganh tỵ, vô minh, tà kiến, nghi ngờ mà còn là vị “thuốc bổ” kỳ diệu cho thân căn huệ mạng chúng con. Cầu nguyện không những giúp chúng con tịnh hóa nghiệp chướng, trưởng dưỡng Bồ đề tâm mà còn có thể tích lũy công đức, gia tăng năng lực trí tuệ. Con hiểu rằng thuốc hay vi diệu nhưng nếu không có vị bác sỹ tài ba lão luyện hướng dẫn thì bệnh nhân chẳng thể mơ đến chuyện khỏi bệnh. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh nơi cõi lành.
  Om Mani Padme Hum

 66. Đỗ Trường Giang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy!
 67. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu được rằng thông qua cầu nguyện, người hành giả có cơ hội đi theo đúng tôn chỉ “Phước huệ song tu”. Qua luận giải của vị Thầy trong bài viết, con hiểu thêm được vì sao những bài cầu nguyện như “Bài nguyện bảy dòng” hay “Bài nguyện bảy nhánh” giúp cho người hành giả tích tập được công đức. Ví dụ như “Bài nguyện bảy nhánh” với từng đoạn cụ thể tương ứng với sự thỉnh nguyện pháp để đối trị tham, sân, si, mạn, đố cùng với sự thỉnh cầu dạy giáo lý để đối trị vô minh, thỉnh cầu các vị Thầy chân chính truyền trao giáo pháp để giáo hóa chúng sanh, đối trị tà kiến và cuối cùng là hồi hướng cho chúng sanh. Tất cả điều đó mang lại công đức bởi vì lúc đó người hành giả đang thể hiện trí nguyện giải thoát. Kế đến là những bài cầu nguyện giúp cho người hành giả gia tăng năng lực trí tuệ giải thoát như bài cầu nguyện của Thánh tăng Tangtong Gyalpo giúp cho người hành giả lấy đối tượng là Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ làm trọng tâm để quán tưởng. Vì Ngài là biểu trưng cho tánh không, thế nên nhờ bài cầu nguyện người hành giả đưa nên lời thỉnh nghiệm, chiêm ngưỡng thánh tướng của Ngài cũng chính là phương thức để tiếp cận Tánh không, giúp gia tăng trí tuệ. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu rõ hơn về lợi ích lớn lao của hoạt động cầu nguyện trong đạo Phật. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai. 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. 

  Om Mani Padme Hum!

 68. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy, con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani pamde hum.
 69. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài :Cầu nguyện ” đức huệ song tu”

  Con hoan hỷ đọc bài pháp mà vị Thầy ban về công năng và vi diệu của “Bài nguyện bảy nhánh ” và bảy nghi thức thực hành tâm linh đó là :

  1-Phục lạy để trị sự kiêu ngạo 

  2-Cúng dường để trị sự tham lam và keo kiệt 

  3-Sám hối để trị sự sân hận 

  4- Ngưỡng phục để trị sự ganh tỵ 

  5- Thỉnh cầu dạy giáo lý để trị vô minh 

  6- Thỉnh cầu các vị Thầy trụ tại thế gian giáo hoá chúng sanh để trị tà kiến 

  7- hồi hướng để trị sự nghi ngờ 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con về bài cầu nguyện để tích luỹ công đức ,trí tuệ và phương thức tiếp cận giác ngộ bằng hoạt động thường ngày 

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp  vượt qua khó khăn hiện tại ,hanh thông tương lai 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum .

 70. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua được khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 71. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ:Kỳ 5:Cầu Nguyện;đức huệ song tu;

  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài pháp thật là ý nghĩa và lợi lạc ạ của vị Thầy ạ,con tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giang cho chúng con hiểu thêm về cầu nguyện để tích lũy công đức để được trên con đường giải thoát khỏi cảnh luân hồi và được làm người hành giả của đức Phật như lai,con tạ ơn Thầy đã giảng dạy cho chúng con những lời cầu nguyện mọi lúc và mọi nơi để lợi lạc chúng sanh ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 72. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng chúng con hiểu được những lợi lạc của cầu nguyện. Và trên con đường thực hành pháp, việc cầu nguyện của hành giả sẽ giúp tích lũy hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ như xác quyết của các bậc Thánh Đức. Đồng thời, nhờ những luận giải của vị Thầy từ bi và trí tuệ, nên dù căn cơ chậm lụt, chúng  con cũng có cơ hội hiểu được ý nghĩa của các bài cầu nguyện như bài “Bài Nguyện Bảy Nhánh”, “Bài Nguyện Bảy Dòng”, “Tứ Vô Lượng Tâm”, “Bát Đại Nhân Giác”, “Luyện Tâm Bát Đoạn”  để có thể ứng dụng vào thực tế. Vì Đức Dilgo Khyentse Rinpochen đã dạy trong Diệu Pháp Đạt Giác Ngộ: “Dù bài cầu nguyện dài hay ngắn, điều quan trọng nhất vẫn là phải hiểu ý nghĩa và mục đích của lời cầu nguyện”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu, vì sự nghiệp hoạt dụng Bồ Đề Tâm, lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 74. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua ” Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu” rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết này. Nhờ đó mà con biết được cầu nguyện là một trong những phương pháp thực hành tâm linh giúp cho hành giả tích lũy hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ để về Tây phương cực lạc quốc. Thông qua hoạt động tâm linh này hành giả nhận được cơn mưa ơn phước cũng như được khai tuệ từ Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 75. Thuỳ Linh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết k5,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Om Mani Padme Hum!

 76. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Con cảm ơn Thầy đã đề cập đến cho chúng con ”bài nguyện bảy nhánh” ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 77. Hoàng Thị Loan says:
  Kính BạchThầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ.

   

 78. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con là Mật Phong Tuyết (Phan Thị Bạch Tuyết) rất hoan hỉ được bài kỳ 5 cua loạt bài Cầu nguyện:Đức huệ song tu.Con cảm tạ ơn Thầy khai thị và hướng dẫn cho chúng con một pháp tu theo đúng chánh pháp.Qua đó con hiểu được Cầu nguyện là một trong những phương pháp thực hành tâm linh giúp cho hành giả tích lũy hai bồ tư lương là công đức và trí huệ để về Tây phương cực lạc quốc.

  Con  thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum.

 79. Mật Hải Như (Đặng Vũ Phương Anh 8tuổi) says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum !

 80. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho Vius Corona được tiêu trừ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 81. Đỗ Khương Duy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy,

  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cám ơn Thầy!

   

 83. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum .

 84. Mật Định Thuần says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần  rất  hoan hỷ khi đọc xong bài: “Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

   

 85. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy!

 86. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết, con hiểu được cầu nguyện là một phương pháp đức huệ song tu, tích luỹ cả hai bồ tư lương để về đến cõi giới Cực lạc.

  Đạo sư Saraha, đã dạy “Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hoá hoàn toàn và sự tích luỷ công đức viên mãn; hoặc được ban phước bởi một đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại”. Các bậc thánh đức cũng dã cầu nguyện với vị Thầy, vị Bổn tôn của mình để có được trí huệ một cách tự nhiên.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết đầy lợi lạc. Con cũng cầu nguyện Thầy, Bổn tôn từ bi cho nhận thức của con được tăng trưởng. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Nguyện cho dịch bệnh Corona mau chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 87. Mật Minh Nguyện says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 88. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài ” Kỳ 5 cầu  nguyện đức huệ song tư” rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Ah Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status