Nov 4, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 91 Comments

LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG? ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT.

Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề

Bài 2: Đôi điều cảm nghĩ về “14 thất bại trầm trọng”: TOA THUỐC ĐẮNG

Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!

Bài 4: ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Bài 5: CHẾT KHÁT BÊN CẠNH HỒ NƯỚC MÁT

Bài 6: RÌU BÉN BÊN CẠNH GỐC CÂY

Bài 7: THẰNG BỜM VÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Bài 8: CON VẸT CHỈ BIẾT ĐỌC TỤNG

Bài 9: GIẶT ÁO DA CỪU TRONG NƯỚC

VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Bài 10: CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ

Bài 11: MÈO GIẾT CHUỘT

Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA.

Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC

Bài 14: KHI NGƯỜI GIÀU ĐÁNH MẤT CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG CỦA MÌNH

Bài 15: NGƯỜI MÙ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI MÙ

Bài 16: ĐỪNG NHẦM LẪN ĐỒNG LÀ VÀNG!

Bài 17: THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG

Bài viết liên quan:  GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG – Mật Kiên

Bài 18: LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG? ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT


Bài 18: LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG?

Qua 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa chỉ ra, chúng ta thấy được bóng dáng của những bài học về Bát chánh đạo, Lục độ Ba la mật, 3 yếu tính Giác ngộ. Đầu tiên, thất bại thứ 1,2, 7,8 chỉ lỗi sai về chánh kiến, thất bại 3, 4 khuyến cáo bài học về chánh nghiệp; thất bại 5, 6, 12, 13 – chánh tư duy; thất bại thứ 6, 11- chánh niệm; bài tập thứ 9,10 – chánh tinh tấn (ngụ ý là khuyến cáo tà tinh tấn); thất bại 14 – chánh định. Ngoài ra, 6 phương tiện hoàn hảo được sử dụng thường xuyên để độ sanh nhưng bị lạc lối Bồ đề cũng được ngài chỉ rõ. Trong thất bại thứ 7, 8 chúng ta thấy liên quan đến bố thí Ba la mật; thất bại số 9 – nhẫn nhục Ba la mật; số 2, 4 – trì giới Ba la mật; 6, 11, 13 – tính tấn Ba la mật; số 12 – thiền định Ba la mật, và tất cả còn lại liên quan đến trí tuệ Ba la mật với cơ sở tâm linh ban đầu là chánh kiến. Về 3 yếu tính Giác ngộ chúng ta thấy bài học về lỗi sai nhận thức trí huệ tánh không được chỉ ra ở thất bại thứ 14, còn lại đều liên quan đến Xả ly, Bồ đề tâm.

Giáo huấn của ngài Gampopa mang tính khái quát cao nhưng dễ hiểu vì được nêu ra bằng hình ảnh ẩn dụ hoặc thí dụ cụ thể, đây là minh chứng cho trình độ “thanh minh”, một trong “ngũ minh” của thánh tăng Gampopa. Tuy nhiên, để “thấm sâu vào tâm thức” của người tu, những lời dạy này đòi hỏi người tu một trình độ tâm linh nhất định, điều kiện về thời gian, môi trường…Tất cả đó dường như dành cho tầng lớp tăng lữ trong tự viện, chùa chiền, sẽ còn rất khó để thức ngộ và bừng ngộ đối với người tu cư sĩ. Do vậy, lấy đề mục quán chiếu dành cho tăng ni làm tương tự đối với hàng cư sĩ, e rằng “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, chưa bàn đến “tính thời đại” là thế kỷ 12 khác với thế kỷ 21 này. Vì sao? Vì rào cản thuật ngữ, rào cản về kiến thức Phật học, thiếu vị thầy thông bác, thiếu điều kiện thời gian, không gian. Và cuối cùng phải khẳng định là thiếu căn lành trong nhận thức tâm linh Phật học vì không phải ai là tiến sĩ thế học có thể hiểu được Phật học sơ đẳng nếu thiếu căn lành kiếp trước. Ở Mật gia Song Nguyễn có trò đạt 2 bằng thạc sĩ mà cả hơn 3 tháng vẫn chưa thuộc hết 16 động tác phát Bồ đề tâm, thậm chí không hiểu danh từ “đạo tràng” là nghĩa gì. Trong khi đó những trò ở Mật gia Tiền Giang hầu hết đều ở trình độ học vấn thấp những vượt qua dễ dàng.

Trước hoàn cảnh tâm linh như vậy, có lẽ cần thiết cho hàng cư sĩ tại gia những mô thức tâm linh phù hợp và không kém hiệu quả tâm linh. Thay vì quán xét đề mục, tư duy diệu nghĩa để nâng cao trình độ tâm linh qua sự hoàn thiện phẩm chất trong thân, ngữ, tâm hay nói một cách khác là quán thông Bát chánh đạo, tinh thông Lục độ Ba la mật, lão thông 3 yếu tính Giác ngộ, thì chúng ta dùng tu pháp tự động hóa để đạt được 3 mục tiêu trên. Theo thuật ngữ thế gian, những phương tiện như thế gọi là “3 trong 1” mang tác dụng tránh mất thời gian, công năng đa dạng, thực chất được nâng cao, không cần phải phân tán năng lực.

Trong Mật điển xác quyết rằng thần chú lục tự đại minh hay còn gọi là thần chú Mani (OM MANI PADME HUM) mỗi một lần tụng hoặc niệm với đáy lòng thành tâm, với sự quy ngưỡng và sùng kính chân thật, cộng với công phu tu trì của mình đúng pháp, hành giả sẽ đem lại lợi lạc cho chúng sanh 6 nẻo luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời); cùng một lúc sẽ hoàn thành 6 độ Ba la mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ). Vậy, câu thần chú Mani với hiệu quả như vậy đối với chúng sanh thì sự thực hành nó vô cùng thiết thực, tránh đào sâu tư duy mà vẫn đạt được mục đích chuyển hóa và tịnh hóa tâm.

Vì sao? Vì Quán Âm Bồ tát khẳng định rằng 6 âm của thần chú tịnh hóa 6 phiền não trược của chúng sanh gồm tham, sân, si, mạn, nghi, đố kỵ. Vì sao vậy? Đức Đạt lai Lạt ma minh giải rằng Om đóng cửa luân hồi trong cõi Trời; Ma – cõi Thần; Ni – cánh cửa cõi Người; Pad – cánh cửa cõi súc sanh; Me – cánh cửa cõi ngạ quỷ; Hùm– cánh cửa cõi địa ngục. Ngài còn giảng rằng thần chú Mani tác dụng tịnh hóa kỳ diệu vì Om tịnh hóa thân; Ma – ngữ; Ni – tâm thức; Pad – mâu thuẫn nội tại; Me – cảm xúc ẩn tàng tiêu cực’ Hùm – vô minh. Ngoài ra, thay vì cầu nguyện bằng những ngôn từ thế gian, chúng ta dùng câu thần chú sẽ toàn diện và toàn triệt hơn bởi vì Om là lời cầu nguyện hướng đến thân Phật; Ma – ngữ Phật; Ni – tâm Phật; Pad – phẩm chất của Phật; Me – hoạt động tâm linh của Phật; Hùm – thanh tịnh, phẩm chất, hoạt động của Phật.

Còn đạo sư Kalu Rimpoche giải thích rằng thần chú Mani ẩn tàng thân, ngữ, tâm của tất cả chư Phật (OM là tính chất giác ngộ, MANI PADME tiêu biểu ngữ giác ngộ, HUM là tâm giác ngộ). Mỗi lần trì niệm thần chú Mani là hành giả thể hiện bản chất giác ngộ của mình với chí nguyện tương thông với bản thể giác ngộ của chư Phật. Đặc biệt, mỗi khi niệm thần chú Mani, hành giả cùng một lúc bắt đầu tiếp cận với 6 trí huệ Phật môn là Pháp huệ, Đại huệ, Diệu huệ, Minh huệ, Tài vô ngại biện huệ và Trí huệ tổng hợp.

Song hành với trì niệm thần chú ở không gian linh thánh, hoặc trong trạng thái động bên ngoài, hành giả sử dụng một phương pháp tiếp cận giác ngộ qua 16 động tác sinh hoạt cá nhân để tạo duyên khởi phát Bồ đề tâm. Từ đây chúng ta hình thành một mô thức trọn vẹn để hình thành những phẩm chất tâm linh diệu kỳ, bao hàm Xả ly, Bồ đề tâm, Trí huệ tánh không trên nền tảng Bát chánh đạo, Lục độ ba la mật, không xa rời quỹ đạo Chánh pháp Phật đà. Mô thức tâm linh này dành cho đời sống tại gia cư sĩ, những ai chậm nhớ, mau quên và ít quỹ thời gian trong ngày. Tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nương theo đó mà thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

Làng Phước Thành ngày 04/11/2014

THINLEY- NGUYÊN THÀNH

 1. Mật Thiện Thanh says:
  A Di Đà Phật,

  Con cảm tạ Thầy từ bi đã chỉ dạy phương pháp thực hành dễ dàng, phù hợp với chúng sinh có căn cơ chậm lụt như con. Mặc dù chỉ mới tinh tấn trong thời gian ngắn nhưng con cảm thấy lợi ích thiết thực của phương pháp tiếp cận giác ngộ qua 16 động tác hàng ngày. Nếu như thông thường, tâm muốn niệm Phật, đọc kinh sách thì cái quyết tâm đó chỉ nổi lên nhất thời, rồi dần dần cũng xẹp xuống; rồi phải chờ đến một lúc nào khi có một duyên lành thực lớn thì mong muốn ấy mới quay trở lại. Nhưng nhờ thực hành 16 động tác mà tâm lúc nào cũng ở trong trạng thái quân bình, không rời xa chánh niệm. Mỗi khi có tà niệm nổi dậy, thì động tác nào đó trong 16 động tác diễn ra, tâm lại được nhìn lại tâm, sám hối và trở lại quân bình. Nhờ vậy mà an lạc, tự tại, dễ xả bỏ, không phóng dật và đặc biệt là tạo ra nhiều cơ hội để suy niệm trong trạng thái tâm quân bình. Vì thế mà phương pháp ấy được gọi là “phương tiện” “tiếp cận giác ngộ” quả thực là chân thực và bất tư nghì.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  A Di Đà Phật.

  • nguyenthanh says:

   Trò hiểu và hành như vậy tức là cúng dường vô lượng cho chư Phật và Thánh chúng rồi!

 2. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!

  Đọc những dòng tâm huyết của Thầy cô đọng cách thức để tránh rơi vào 14 thất bại trầm trọng này, trong con ngập tràn niềm cảm phục trí huệ của vị Thầy cùng tấm lòng bi mẫn của Thầy đối với chúng sanh chúng con.

  Loạt bài giảng về 14 điều thất bại trầm trọng mà Thầy đã dày công viết ra giúp chúng con nhận ra, hiểu rõ hơn những thất bại rất “trầm trọng” mà mình đã vô tình thờ ơ hoặc cố ý phớt lờ, hoặc vì hiểu biết cạn cợt mà chưa nhìn thấy. Nhờ Thầy chỉ ra mà con mới nắm được những gì là trọng yếu trong 14 điều tránh rơi vào “thất bại trầm trọng”, tất cả đều xoay quanh bát chánh đạo, lục độ ba la mật và 3 yếu tính giác ngộ.

  Nhưng quả thực, với khả năng hạn chế của mình, điều kiện thời gian và môi trường nhiều ảnh hưởng, dù sự giảng giải của Thầy vô cùng tường tận và dễ hiểu, nhưng để “thấm sâu” những lời dạy “vào tâm trí” là điều quá đỗi khó khăn. Chính điều này gây ra tâm lý mặc cảm cho người tu là cư sĩ, trở thành một rào cản lớn trên bước đường tu học.

  Nay nhờ “đôi điều tâm huyết” này mà chúng con được khai sáng, được thêm niềm tin và động lực vượt qua rào cản ấy. Dù được biết vũ khí Om mani padme hum diệu dụng vô song, khó có thể nghĩ bàn, nhưng qua những luận giảng của Thầy, một lần nữa con lại được trào dâng niềm cảm niệm ơn phước sâu xa từ Thầy, từ Bổn Tôn đã có được bảo vật ấy trong tay. Con xin được tán thán công hạnh bất khả nghĩ bàn của đức Quán Âm Tứ Thủ đã lưu xuất câu thần chú lục tự đại minh vì chúng sanh trong 6 cõi. Con đặc biệt tán thán công hạnh của vị Thầy luôn bi mẫn vì chúng sanh chúng con mà đơn giản hóa giáo lý, hạ tầng ngôn ngữ, chỉ ra con đường tu tập “tự động hóa”, nương tựa thần lực của đức Quán Âm Bồ Tát, vào trường lực thanh tịnh của nguyên tố tinh túy để không rơi vào những thất bại trầm trọng trên.
  Con thành tâm cảm tạ Thầy! Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy và Cô!

 3. Mật Kiên says:
  Kính bạch THẦY!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ giáo “đôi diều tâm huyết” để tránh 14 thất bại trầm trọng mà Thầy đã phân tích giảng giải trong loạt bài vừa đăng tải gần đây trên chanhtuduy.com.
  Nếu người thầy thuốc đã chỉ ra bệnh nhưng chưa có liệu pháp trị bệnh thì cũng chỉ mới thành công một nửa, chưa triệt để trong việc điều trị bệnh tận gốc. Nhưng với bài giảng này, chúng con được Thầy củng cố, được hệ thống hóa tri kiến Phật học và phương pháp thực hành ở dạng cô đọng nhất. Như Thầy đã viết, tất cả những thực hành phức tạp đều dành cho người xuất gia, còn Phật tử tại gia hầu như không có “cửa”, đã vậy lại còn thiếu 3 điều quan trọng: (1) thiếu vị Thầy thông bác, (2) thiếu căn lành trong nhận thức tâm linh Phật học, (3) thiếu phương pháp thực hành. May thay, chúng con đã có cả 3 điều này chỉ nhờ vào một điều: có vị Thầy! Nhờ có vị Thầy mà chúng con có được tài sản tâm linh vô cùng quý giá: “Thay vì quán xét đề mục, tư duy diệu nghĩa để nâng cao trình độ tâm linh qua sự hoàn thiện phẩm chất trong thân, ngữ, tâm hay nói một cách khác là quán thông Bát chánh đạo, tinh thông Lục độ Ba la mật, lão thông 3 yếu tính Giác ngộ, thì chúng ta dùng tu pháp tự động hóa để đạt được 3 mục tiêu trên. Theo thuật ngữ thế gian, những phương tiện như thế gọi là “3 trong 1” mang tác dụng tránh mất thời gian, công năng đa dạng, thực chất được nâng cao, không cần phải phân tán năng lực”.
  Phương pháp tự động hóa ấy là hành trì câu thần chú Mani diệu dụng vô song và thực hành Bồ đề tâm nguyện qua 16 tình huống sinh hoạt hằng ngày!
  Chúng con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế dài lâu.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tự hạnh phúc của Phật tánh!
  OM MANI PADME HUM!
 4. Mật Kiên says:
  Kính bạch THẦY!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ giáo “đôi diều tâm huyết” để tránh 14 thất bại trầm trọng mà Thầy đã phân tích giảng giải trong loạt bài vừa đăng tải gần đây trên chanhtuduy.com.
  Nếu người thầy thuốc đã chỉ ra bệnh nhưng chưa có liệu pháp trị bệnh thì cũng chỉ mới thành công một nửa, chưa triệt để trong việc điều trị bệnh tận gốc. Nhưng với bài giảng này, chúng con được Thầy củng cố, được hệ thống hóa tri kiến Phật học và phương pháp thực hành ở dạng cô đọng nhất. Như Thầy đã viết, tất cả những thực hành phức tạp đều dành cho người xuất gia, còn Phật tử tại gia hầu như không có “cửa”, đã vậy lại còn thiếu 3 điều quan trọng: (1) thiếu vị Thầy thông bác, (2) thiếu căn lành trong nhận thức tâm linh Phật học, (3) thiếu phương pháp thực hành. May thay, chúng con đã có cả 3 điều này chỉ nhờ vào một điều: có vị Thầy! Nhờ có vị Thầy mà chúng con có được tài sản tâm linh vô cùng quý giá: “Thay vì quán xét đề mục, tư duy diệu nghĩa để nâng cao trình độ tâm linh qua sự hoàn thiện phẩm chất trong thân, ngữ, tâm hay nói một cách khác là quán thông Bát chánh đạo, tinh thông Lục độ Ba la mật, lão thông 3 yếu tính Giác ngộ, thì chúng ta dùng tu pháp tự động hóa để đạt được 3 mục tiêu trên. Theo thuật ngữ thế gian, những phương tiện như thế gọi là “3 trong 1” mang tác dụng tránh mất thời gian, công năng đa dạng, thực chất được nâng cao, không cần phải phân tán năng lực”.
  Phương pháp tự động hóa ấy là hành trì câu thần chú Mani diệu dụng vô song và thực hành Bồ đề tâm nguyện qua 16 tình huống sinh hoạt hằng ngày!
  Chúng con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế dài lâu.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  OM MANI PADME HUM!
 5. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Quả thực, đến bây giờ con mới thấu hiểu ý nghĩa của sáu âm tiết thanh tịnh của thần chú Lục Tự Đại Minh mà mình trì tụng hàng ngày.

  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om ma ni pad me hum!

 6. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Mật Lễ thật hoan hỷ khi đọc bài viết này.
  Bài viết này quả là “phù hợp” với con. Bởi lẽ khi cuộc sống bận rộn dễ khiến con mau quên. May mắn cho con là có được bảo bối là câu thần chú “Om Mani Padme Hum” và 16 động tác bồ đề tâm mà Thầy dạy. Con thật sự thấy mình quá đỗi may mắn vì một người tệ như mình vẫn có “vé” được biết và thực hành theo pháp môn vi diệu này.
  Con cảm tạ ân đức của vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con nguồn sáng chánh pháp!
  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô có thật nhiều sức khỏe.
  Con cầu nguyện cho ngày càng có nhiều chúng sanh biết đến Phật pháp chân chính!
  Om Ah Hum!
 7. Mật Hải says:
  Mô Phật,
  Kính bạch Thầy!
  Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị và truyền trao tinh túy giáo pháp cho chúng con. Nhờ ơn Ngài mà chúng con mới có thể hiểu và thấm sâu lời dạy của chư Phật, Thánh chúng để dần dần khắc phục và không còn mắc phải những “thất bại trầm trọng của người tu”. Nhờ ơn Thầy mà chúng con mới biết đến Phật, đến Pháp, đến Tăng. Nhờ ơn Thầy mà chúng con mới biết đến Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini. Nhờ ơn vị Thầy mà chúng con mới biết đến thần chú Mani, mới có cơ hội hiểu và hành theo những phương thức tiếp cận giác ngộ thông qua phát Bồ đề tâm trong 18 động tác sinh hoạt hằng ngày. Nhờ ơn Ngài mà chúng con dù căn cơ chậm lụt, nhiều nghiệp chướng vẫn được thong dong trên đạo trình giải thoát với pháp tu “3 trong 1” diệu dụng vô song, chúng con không phải mất đến 3 A-tăng-kỳ kiếp để “quán thông Bát chánh đạo, tinh thông Lục độ Ba la mật, lão thông 3 yếu tính Giác ngộ” mà đơn giản chúng con chỉ cần “Liên tục trì niệm Lục tự đại minh thần chú – chỉ một điều đó thôi là đủ” (Đại nguyện của Quán Thế Âm) và chánh niệm luôn luôn trong các động tác sinh hoạt hằng ngày với Bồ đề tâm hằng khởi phát như một dòng sông lưu chảy mãi… (lời Thầy và đạo sư Marpa dạy).
  Với con, pháp môn này thật vi diệu và đơn giản vô cùng lại không bị nhàm chám, đơn điệu trong thực hành mà rất sinh động và ngập tràn ơn phước, thấm đẫm ân sũng bao la của Tam Bảo…

  Nhưng rốt lại, “trừ phi con người đệ tử có cánh đồng của lòng sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống” (xác quyết của Đại sỹ Liên Hoa Sanh)!
  Chúng con khẩn cầu Thầy từ bi gia hộ cho tâm chúng con luôn ở trong từ trường an lành, thanh tịnh của lòng sùng mộ vô biên hướng đến vị Thầy tâm linh tôn quý – bậc Đạo sư gốc của chúng con, để nhờ đó chúng con thôi không còn vướng phải những thất bại trầm trọng của 1 đời người tu.

  Chúng con xin kính lễ dưới gót chân sen của Thầy.

  Cầu mong Ngài từ bi trụ thế dài lâu ở cõi thế gian để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu duyên.

  Om Mani Padme Hum!

 8. Mật Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị làm sao để tránh rơi vào 14 điều That bại trầm trọng. Con rất hoan hỷ, vì người có căn cơ chậm lụt và nghiệp chướng sâu dầy nên lúc nào cũng bận rộn với mưu sinh thế sự như con, nhưng lại được ơn phước quá lớn, đó là được thực hành Pháp Phật, một phương pháp đơn giản dễ thực hành :Một Đời Người, Một Câu Thần Chú.,Được vị Thầy từ bi truyền dạy giữa rừng giáo lý mênh mông như đại dương, giúp chúng con tu tập không ngừng nghỉ qua16 động tác trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không nhờ sự từ bi của vị Thầy, con sẽ lặn ngụp trong rừng Pháp không tìm được lối đi mãi trôi lăn trong đau khổ tuyệt vọng vì không thế có được kết quả thực hành Pháp : Đời đạo song hành như hiện nay,giúp con chuyển hóa tâm một cách tự nhiên theo đúng quỹ đạo chánh Pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi thị hiện với hình tướng một vị Thầy cư sĩ để hướng dẫn chúng con cách: An lac đời này, Cực lạc đời sau, trong hình tướng những học trò cư sĩ.
  Con thành tâm Đảnh lễ tri ân Thầy. Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om ah hum.
 9. Mật Châu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa và truyền trao giáo pháp tinh túy và vi diệu cho chúng con. Qua 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa chỉ ra, chúng con đã được Thầy phân tích rõ ràng và minh chứng cụ thể cho chúng con thấu hiểu và thấm sâu những lời dạy của chư Phật. Nhờ Thầy khai thị cho chúng con những điều trọng yếu nhất để chúng con khắc phục và tránh rơi vào những thất bại trầm trọng trên con đường tu tập. Tất cả được Thầy cô đọng vào những trọng yếu quan trọng là Bát chánh đạo, Lục độ ba la mật và 3 yếu tính Giác ngộ.
  Với trí tuệ thấp kém, căn cơn chậm lụt như chúng con nếu không được Thầy khai sáng cho chúng con một pháp tu đơn giản thì chúng con vẫn còn đang khó khăn tìm cho mình một pháp tu phù hợp. Thật may mắn cho chúng con được Thầy truyền dạy cho chúng con câu thần chú “Om Mani Padme Hum” và thực hành Bồ đề tâm nguyện thông qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày là phương thức tiếp cận giác ngộ. Chúng con cảm tạ tấm lòng bi mẫn của Thầy đối với chúng sanh chúng con.
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy!
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô để lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM!
 10. Mật Thái Dương says:
  kính bạch thầy,
  con vô cùng hoan hỉ được đọc bài giảng pháp này.
  Nhờ những lời khai thị của thầy con đã hiểu thêm nhiều về ý nghĩa của việc trì tụng thần chú Mani cũng như thực hiện mười sau động tác bồ đề tâm.

  Hồi đầu tiên khi thầy dạy chúng con thực hành con đã chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của phương pháp này, nhưng càng thực hành cũng như được nghe thầy giảng con càng hiểu, thấm thía và thấy phương pháp này quả thực đơn giản nhưng hiệu quả.
  Trì tụng thần chú theo bước chân giúp tăng cao sự tập trung, an định.
  còn khi thực hiện mười sáu động tác con đúng là cảm thấy như là khi mình làm bất kỳ việc gì cũng là đang nghĩ tới chúng sinh. từ đó lòng từ bi dần dần tăng trưởng.

  Con cúi đầu đảnh lễ thầy đã từ bi truyền dạy chúng con một phương pháp tu vừa đơn giản lại vừa hiệu quả.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 11. Mật Giác Đăng says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy từ bi đã đem những điều tâm huyết truyền thụ lại cho chúng đệ tử chúng con.
  Loạt bài luận giải về 14 Thất bại trầm trọng vừa rồi đã khiến con như người mù được sáng mắt. Con từ chỗ chỉ đọc hiểu lơ mơ đã trở nên hiểu rõ ràng và sâu sắc, và thấy được những điều mình cần tránh trên bước đường tu tập. Nay, Những điều tâm huyết này của Thầy đã đúc kết lại, cô đọng lại phương pháp cốt lõi nhất. Thì ra pháp tu mà con được Thầy truyền dạy bấy lâu nay lại “đa năng” đến như vậy. Đệ tử quả thật chậm lụt, nào có hiểu hết ý nghĩa to lớn của những giáo pháp vi diệu ấy. Nhờ ơn Thầy từ bi khai thị, con mới hiểu được, và càng hiểu điều này, con càng cảm niệm ơn phước to lớn từ Bổn Tôn. Con đã quá may mắn được sớm tiếp cận chánh pháp, và nhất là được gặp một bậc Thầy chân chính, được truyền trao giáo pháp tinh túy, diệu dụng.
  Một câu thần chú ngắn gọn nhưng ý nghĩa vô vàn, những lời cầu nguyện qua 16 động tác hằng ngày giúp trưởng dưỡng Bồ đề tâm. Những cư sĩ tại gia đa đoan thế sự như chúng con có thể ứng dụng linh hoạt trong đời sống hằng ngày, không bị ngăn ngại về thời gian, bó buộc về không gian, có thể thong dong thực hành, vui tu mỗi ngày. Chúng con được hưởng quả lành như thế này đều là nhờ công Thầy đã dụng tâm ra sức, chắt lọc tinh túy từ đại dương giáo pháp Phật đà bao la. Chúng con một lần nữa xin cảm tạ công ơn Thầy.
  Cầu mong Thầy, Cô trụ thế dài lâu.
  Cầu cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 12. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng cảm tạ ơn đức Thầy từ bi khai thị đôi điều tâm huyết cho chúng con được hiểu thêm làm gì để tránh 14 thất bại trầm trọng. Mặc dù con không có điều kiện về thời gian, không gian ,kiến thức Phật học nhưng may mắn con có được vị Thầy thông bác. Ngài thấu hiểu hoàn cảnh căn cơ của học trò mà dùng phương pháp 3 trong 1 phù hợp tính thời đại cần thiết cho cư sĩ tại gia mà không kém phần hiệu quả.
  “Song hành với trì niệm thần chú ở không gian linh thánh, hoặc trong trạng thái động bên ngoài, hành giả sử dụng một phương pháp tiếp cận giác ngộ qua 16 động tác sinh hoạt cá nhân để tạo duyên khởi phát Bồ đề tâm. Từ đây chúng ta hình thành một mô thức trọn vẹn để hình thành những phẩm chất tâm linh diệu kỳ, bao hàm Xả ly, Bồ đề tâm, Trí huệ tánh không trên nền tảng Bát chánh đạo, Lục độ ba la mật, không xa rời quỹ đạo Chánh pháp Phật đà. Mô thức tâm linh này dành cho đời sống tại gia cư sĩ, những ai chậm nhớ, mau quên và ít quỹ thời gian trong ngày. ”
  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi với tất cả chúng con chúng sanh .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe , sự trường thọ của Thầy cô và thành công trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được vị Thầy thông bác ,từ bi.
  Om Ah Hum!
 13. Mật Hải says:
  Mô Phật,
  Con kính lễ Thầy.
  (Con thành tâm cúng dường tiền nạp cạc điện thoại)
  Cầu mong Thầy từ bi chấp nhận chúng con.
  Om Ah Hum!
 14. Mô Phật,

  Qua luận giải của Thầy về 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã chỉ ra, con cảm nhận rằng người tu dù là cư sĩ hay tu sĩ cũng rất dể phạm . Tuy nhiên, chỉ với thần chú sáu âm Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, kèm theo cầu nguyện qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, tâm thức chúng con sẽ chuyển hoá một cách tự động, đồng thời luôn giữ được chánh niệm như một dòng sông trôi chảy nhẹ nhàng, liên tục, không gián đoạn mạch pháp. Thật kỳ diệu biết bao.

  Con cảm tạ ân đức Thầy đã khai thị và truyền giao giáo pháp, nhờ vậy mà người căn cơ chậm lụt như con vẫn có thể thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu mong ngày càng nhiều chúng sanh nhờ duyên lành đến với giáo pháp chân chính.
  Om mani padme hum.

 15. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này!
  14 thất bại trầm trọng mà Ngài Gampopa đã chỉ ra như:”những lời chỉ trích kim cương,như 14 bí quyết tiến tu thành công cho những ai biết quán xét lỗi lầm,như những món quà tâm linh gọi là thuốc đắng giã tật cho những người tu chân chính có mục tiêu giải thoát”.
  Cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho những thất bại mà chúng con gặp phải sẽ là những bài học quý báo dẫn đến những thành công trong tương lai.Om Ah Hum!
 16. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ân đức của Thầy đã từ bi khai thị! Quả thật, đối với những hành giả sơ cơ, còn nhiều biếng nhác, giãi đãi, trình độ tâm linh kém cỏi như con, không thể nào tự “quán xét đề mục, tư duy diệu nghĩa để nâng cao trình độ tâm linh qua sự hoàn thiện phẩm chất trong thân, ngữ, tâm hay nói một cách khác là quán thông Bát chánh đạo, tinh thông Lục độ Ba la mật, lão thông 3 yếu tính Giác ngộ” nếu không có được phương pháp phù hợp. Thật may mắn thay, chúng con gặp được vị Thầy, truyền trao mô thức tâm linh “3 trong 1”, tu pháp tự động hóa để đạt được 3 mục tiêu trên. Tu pháp diệu dụng vô song ấy chính là tụng hoặc niệm thần chú lục tự đại minh ( OM MANI PADME HUM) cùng với thực hành cầu nguyện qua 16 động tác hằng ngày. Chúng con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy! Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, cô để lợi lạc cho chúng sanh! Cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn, Dakini gia hộ cho đệ tử chúng con luôn được tinh tấn , tỉnh thức để không xa rời quỹ đạo chánh Pháp để an lạc đời này, cực lạc đời sau!
  Om Mani Padme Hum!
 17. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc cua Thay da khai thi giang day cho chung con phap nhu dang quy nay.Thay tu bi giang day chung con theo can co cua moi nguoi khac nhau.Nhung tuu trung dieu ve ben bo giai thoat.Con cuoi dau danh le tri an Thay.Con nguyen noi guong theo got chan sen Thay,Phat,Phap,Tang tu day cho den khi giac ngo toi thuong va y giao phung hanh.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Mani Padme Hum.
 18. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính gởi Thầy,

  Con đã đọc xong loạt bài trong chủ đề này rồi ạ. Tuy nhiên con thấy cần phải đọc nhắc lại sau vài tháng và cứ lặp lại như thế để những bài pháp quý báu này được thấm sâu vào tâm trí con.

  Con xin đảnh lể tạ ơn Thầy vì chúng đệ tử và chúng sinh mà từ bi giảng rỏ về 14 điều thất bại trầm trọng này.

  Con chợt nghĩ là nếu bài giảng về “14 điều thất bại trầm trọng” được in ấn thành sách và được phổ biến rộng khắp thì thật là điều vui hiếm có của người tu Phật nói chung trong thời buổi này.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 19. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỷ với bài giảng “LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG?”. Bằng những diễn giải rõ ràng Thầy đã chỉ ra cho chúng con phương pháp hành trì giáo pháp chân chánh vừa không tốn thời gian, công năng đa dạng, thực chất nâng cao và không phân tán năng lực. Đồng thời, chúng con còn thực hành 6 bộ Ba la mật, vừa tiếp cận được 6 trí huệ Phật môn thông qua thần chú Mani (OM MANI PADME HUM). Chúng con còn được tạo duyên khởi phát Bồ đề tâm thông qua 16 động tác hàng ngày, để giúp chúng con chú tâm, chánh niệm và tỉnh thức trong từng hành động, như vậy chúng con đã đang gieo nhân lành để dần buông bỏ được cái ngã, cái tôi sân hận, vị kỷ, cho chúng con hanh thông thế sự và tinh tấn tu tập.
  Con xin thành tâm cảm tạ Thầy.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum
 20. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu “14 thất bại trầm trọng” để chúng con biết tự quán xét và loại trừ lỗi lầm của bản thân mình ngay khi nó vừa khởi phát để không dẫn tới 14 thất bại trầm trọng. Và qua bài viết của Thầy, con còn được hiểu thêm về diệu nghĩa thâm sâu và công năng không thể nghĩ bàn ẩn tàng trong sáu âm vang tinh tuý là Thần chú Mani OM MANI PADME HUM.
  Con xin cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 21. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  14 thất bại trầm trọng là loạt bìa nhắc nhở về quá trình tu tập của mỗi đệ tử Mật Gia Song Nguyễn trong quá trình tu tập. Con xin tán thán thiện hạnh của Thầy đã chỉ dạy cho chúng con phương pháp để tránh 14 thất bại trầm trọng.
  Tránh 14 thât bại trầm trọng như con hiểu qua bài là quy về nhân – quả tức là cần chỉnh sửa ngay từ những hành vi về thân – ngữ – tâm trong quá trình tu tập cũng như đọc những bài viết và qua nhiều bài giảng của Thầy từ đó chỉnh sửa bản thân đi đúng quỹ đạo chánh pháp đời – đạo song hành sao cho không phạm giới. Hơn thế nữa hàng ngày cần trì niệm thần chú OM MANI PADME HUM là tinh tuý để sử dụng ngay trong mọi hoạt động mỗi ngày để từ đó có chánh niệm và tỉnh thức để con đường trên quỹ đạo Phật pháp không đi lệch hướng và không phạm phải 14 thất bại trầm trọng .
  Lấy tinh tuý Xả ly – Tánh Không – Bồ Đề Tâm làm cốt yếu trong quá trình sửa đổi thân – ngữ – tâm và luôn luôn ghi nhớ lời Thầy dạy, cùng với đó là thường xuyên đọc những bài viết trên chanhtuduy.com để kiến thức thực hành ứng dụng Phật pháp ngày một được trau đồi thêm tinh tấn.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh .
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM !
 22. Mật Đại Chí( Quốc Cường) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ. Nhờ bài giảng của Thầy mà con hiểu thêm sự vi diệu của câu thần chú Lục tự. Con xin cám ơn bài pháp lạc của Thầy ạ.

  Om Mani Padme Hum

 23. Do Ngoc Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ khi đọc xong loạt bài giảng về 14 thất bại trầm trọng của người tu. Đó như là những lời khuyên bảo “kim cương” của tôn giả Gampopa mà phải qua những luận giải của Thầy chúng trò mới hiểu được. Từ đó chúng con tự biết quán xét để hạn chế những lỗi lầm đã nêu trong 14 thất bại trầm trọng.
  Cũng qua bài giảng con hiểu thêm sự vi diệu về ý nghĩa và công năng của câu thần chú MANI.
  Con xin cám ơn sự khai thị của Thầy.
  Con cầu mong Thầy Cô luôn mạnh khỏe cho sự lợi lạc của chúng sanh.
  Kính Thầy.

 24. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ con cầu nguyện xuất khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.om maniPadme hum
 25. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạnh Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy .đã cho chúng con 18 bài giải thật sâu sắc ,lợi ích cho chúng con tránh mắc phải 14 điều thất bại trầm trọng của người tu.THẦY đâ khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn những vi diệu của thần chú sáu âm .thực hành giáo pháp 16 động tác hàng ngày đơn giản giúp cho chúng con thực hành bồ đề tâm lợi ích kỳ diệu.đời đạo luôn song hành, không rời xa chánh pháp Phật đà được lợi lạc cho bản thân và chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự truòng thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu phật tánh.
  Om mani padme hum.
 26. Hoàng minh tâm says:
  Kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma.
  Om mani padme hùm.
 27. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong 18 bài giảng của Thầy về chủ đề 14 thất bại trầm trọng.
  Con đã hoang mang khi nhận ra xung quanh con và chính con nữa những tà kiến đang bủa vây làm cho chúng con lầm lạc. Thật may mắn cho con được gặp Thầy qua trang chanhtuduy này. Con , kẻ còn vô minh xin được nương tựa nơi Thầy bậc minh sư từ bi, nương tựa đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Con cầu nguyện cho tất cả những ai đã lỗi bước đều tìm lại được nẻo giác, biết trân quý từng giây phút ngắn ngủi làm người
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe trường thọ vì lợi lạc chung sanh.
  Om Mani Padme Hum
 28. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài luận giải này còn cảm nhận chúng con thật may mắn và có được duyên lành lớn khi được đến với Mật tông tây tạng. Một giáo pháp sâu sắc vi diệu, một phương pháp tu tinh vi cách thức đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành không trói buộc bởi thời gian, không gian, địa điểm mà lại hiệu quả cho sự giác ngộ, giải thoát thông qua sự truyền dạy của một bậc tri thức Đạo sư Thinley Nguyên Thành (Mật gia song Nguyễn) là kênh vận chuyển trung tâm với chúng sanh từ vị Thầy với Đức Phật.
  Chúng con thành tâm lễ tạ ân đức, lòng từ bi của Thầy đã tận tâm dạy bảo, dẫn dắt chúng con đi trên con đường tu tiến theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Chúng con sẽ tận dụng đời người quý báu này trân trọng giáo pháp, thực hành tu tập theo lời Thầy dạy bảo để hướng đến giải thoát về cõi an lạc của đất Phật A MI ĐÀ.
  Chúng con chúc sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padmê hùm.
 29. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài luận giải này con cảm nhận được, chúng con thật may mắn và có một duyên lành lớn khi được biết đến Mật tông tây tạng. Một giáo pháp thật sâu sắc, vi diệu, một pháp tu thật tinh vi, cách thức đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành, không trói buộc bởi thời gian, không gian, địa điểm mà lại hiệu quả cho sự giác ngộ giải thoát qua sự truyền dạy của bậc tri thức Đạo sư Thinley Nguyên Thành ( Mật gia song Nguyễn) là kênh vận chuyển trung tâm nối kết với chúng sanh từ vị Thầy với Đức Phật.
  Chúng con thành tâm lễ tạ ân đức, lòng từ bi của Thầy đã tận tâm dạy bảo, dẫn dắt chúng con đi trên con đường tu tiến theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Chúng con sẽ tận dụng đời người quý báu này trân trọng giáo pháp tu tập theo lời Thầy dạy bảo để hướng đến giải thoát về cõi an lạc của đất Phật A Mi Đà.
  Om Mani Padmê hùm.
 30. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 31. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài này ạ!
  Từ khi con được thầy cho phép học pháp và thực hành thần chú “Mani” con thấy tâm con nhẹ bhàn và thanh tịnh hơn trướ nhiều!
  Con sẽ ghi nhớ 16 động tác phát hành Bồ tát đạo để tinh tấn thực hành ạ!

  Con cầu mong thầy cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Om Mani Pahme Hum!

  • Chánh Tri says:

   Không, tôi chưa hề nói là đồng ý cho trò thực hành thần chú, tất cả chỉ là trò đọc và làm theo trên mạng, chưa có sự chấp thuận và truyền pháp đích thực từ vị thầy. Do vậy, tôi khẳng định rằng trò chỉ là một bạn đọc bình thường. Thậm chí, trò chưa Quy y thì sao đủ điều kiện tâm linh trở thành người Phật tử, nói gì đến thực hành Pháp! Nay cáo bạch cho trò hiểu/
   Thinley- Nguyên Thành

 32. Mật tấn pháp(Nguyễn Đức Đạt) says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ thầy cồ
  Vi lợi lạc chúng sinh
 33. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn 14 thất bại trầm trọng của Thánh tăng Gampopa đối với người tu, để chúng con tránh được những điều không nên khi tu tập Phật pháp

  Với trí tuệ thấp kém, căn cơ thụt lùi Thầy đã cho chúng con pháp tu phù hợp với hoàn cảnh, tính thời đại hiện nay, đó là 16 động tác sinh hoạt cá nhân để tạo duyên khởi phát Bồ Đề Tâm

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 34. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong loạt bài viết về ( 14 điều thất bại trầm trọng của người tu) rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy khi con đọc được loạt bài viết ý nghĩa, lợi lạc của Thầy ạ.
  Con thành tâm Đảnh Lễ tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con lời dạy của Ngài Gampopa, để con biết nhận thức được đúng sai trên bước đường tu học, con sẽ quán xét điều chỉnh mọi hành vi thân, ngữ, tâm của bản thân con ,sao cho không phạm phải sai lầm trầm trọng mà Ngài Gampopa đã khuyến cáo, con cảm ơn Thầy đã cho con được biết về công năng và sự vi diệu của thần chú ( Lục tự đại minh) Con nhận thấy là một ơn phước lớn lao mà bản thân con đang có được, là con được theo bước chân Thầy từ bi học Phật, tu Phật, con sẽ biết chân quý giáo Pháp hơn, bởi Thầy luôn vất vả vì chúng con, qua từng bài viết, bài giảng.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM.
 35. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này. Con cảm ơn bài giảng của Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum!

 36. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

 37. Kính bạch Thầy,

  Khuyến cáo về 14 thất bại trầm trọng của thánh giả Gampopa gắn liền mật thiết với bài học về Bát chánh đạo, Lục độ Ba la mật và 3 yếu tính giác ngộ. Để tránh được 14 thất bại trên, Phật tử cần nắm rõ yếu nghĩa của Bát chánh đạo, Lục độ Ba la mật và 3 yếu tính giác ngộ, đồng thời thực hành 3 bài học đó qua tụng niệm thần chú Mani (cùng lúc thực hiện tất cả hoạt động của LỤC ĐỘ BA LA MẬT) và khởi phát Bồ đề tâm qua 16 hoạt động sinh hoạt hằng ngày, từ đó hình thành những phẩm chất tâm linh diệu kì, bao hàm cả 3 YẾU TÍNH GIÁC NGỘ trên nền tảng BÁT CHÁNH ĐẠO. Con tán thán công hạnh to lớn của vị Thầy đã tìm ra và đem đến phương pháp tiếp cận Giác ngộ gần gũi mà vô cùng hiệu quả này cho chúng con.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 38. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc những điều tâm huyết để tránh 14 thất bại trầm trọng của Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành says:

   Trò thất bại quá nhiều rồi! Bao gần hết 12 điều rồi!

 39. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy với lòng từ bi và trí tuệ đã luận giải cho chúng con hiểu 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa chỉ dạy mang bóng dáng của những bài học về Lục độ Ba la mật, Bát chánh đạo và 3 yếu tính Giác ngộ. Đồng thời, con cũng hiểu tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp sư phạm phù hợp với đối tượng sư phạm và tương ứng với môi trường sư phạm cụ thể. Qua luận giải của Thầy, con hiểu được rằng đối với những hàng cư sĩ tại gia như chúng con thì việc cần thiết phải có một mô thức tâm linh phù hợp với trình độ tâm linh cũng như các điều kiện liên quan đến điều kiện về thời gian, môi trường,…Ơn phước cho chúng con khi có phương tiện “3 trong 1” để tự động hóa nhằm đạt được ba mục tiêu: “quán thông Bát chánh đạo, tinh thông Lục độ Ba la mật, lão thông 3 yếu tính Giác ngộ”. Cụ thể đó là được sự chỉ dạy của vị Thầy để thực hành trì niệm thần chú Mani với những công dụng được xác quyết bởi chư Phật, chư Bồ tát và các bậc thánh tăng, cổ đức. Đồng thời, đối với chúng con là những hội viên của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, CLB UNESCO Khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng – Mật gia Song Nguyễn là nhận được những chỉ dạy của Thầy qua tác phẩm “Một đời người một câu thần chú” và quá trình thực hành sáu tu pháp tựa sáu cánh sen trong một bông sen thần chú Mani. Trong đó, đồng thời với việc trì niệm thần chú ở trong không gian linh thánh và trong trạng thái động bên ngoài, qua tu pháp Bồ đề tâm định quán, chúng con có thể thực hành trọn vẹn mô thức tâm linh để hình thành những phẩm chất diệu kỳ, bao hàm các yếu tính Giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Trí huệ Tánh không).

  Giờ đây, con hiểu thêm về lời dạy của thánh tăng Thogme Zangpo rằng “Nương cậy nơi bậc tuệ tri thức thì lỗi lầm của ta dần được tiêu trừ và đức hạnh của ta dần hoàn thiện. Hãy quý trọng vị Đạo sư hơn cả sinh mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Đây là pháp đối trị để tránh gặp phải những thất bại trầm trọng của người tu như chúng con, như thánh giả Mã Minh cũng xác quyết trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” rằng:

  “Muốn đào luyện phẩm chất diệu kỳ

  Khoan dung, giới đức, nhẫn nhục, từ bi,…

  Nên xem Thầy là Bổn tôn thiền quán”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và từ bi luận giải cho chúng con hiểu được như vậy. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ . Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp quý báu, cho chúng con được biết đến công năng và sự vi diệu của thần chú Lục Tự Đại Minh và 16 động tác sinh hoạt hàng ngày ,giúp chúng con chú tâm, chánh niệm và tỉnh thức trong mọi hoạt động để không xa rời quỹ đạo chánh pháp .

  Con cảm niệm rằng đây là một ơn phước lớn lao mà chúng con may mắn có được. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất ca chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum !

 42. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Như Phong đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài luận giải này con cảm nhận được chúng con thật may mắn và có duyên lành khi được biết đến Mật tông tây tạng. Một giáo pháp thật sâu sắc, vi diệu, một pháp tu thật tốt mà cách thức lại đơn giản, dễ thực hành, dễ tu tập có thể tu tập ở mọi nơi mọi chỗ mà không cần phải lên chùa mà lại rất hiệu quả cho sự giác ngộ giải thoát qua sự truyền dạy của vị Thầy kết nối với chúng sanh.

  Con tạ ơn Thầy đã tận tâm dạy bảo, dẫn dắt chúng con đi trên con đường tu tập hướng theo đúng quỹ đạo chánh Pháp để tránh 14 thất bại trầm trọng trong đời tu tập chánh Pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải để những người căn cơ chậm lụt như chúng con hiểu được vị Thầy từ bi dẫn lối soi đường, đưa ra những phương pháp phù hợp với hoàn cảnh. Đó cũng là may mắn khi kiếp này được làm người, bén duyên lành với chanhtuduy, được tiếp cận với tính thời đại là chanhtuduy.com, tính dân tộc và tính quốc độ qua những bài viết Thầy gửi gắm.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ  ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 46. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  14 thất bại trầm trọng mà Thánh giả Gampopa chỉ dạy là 14 bí quyết thành công trên con đường tu tập của người tu. Tuy nhiên để hiểu được những bí quyết ấy không phải là điều dễ dàng. Và như Thầy đã nói, muốn hiểu được những lời dạy này đòi hỏi người tu phải có một trình độ tâm linh nhất định, điều kiện về thời gian, môi trường… Đối với bản thân con, tầm nhận thức còn hạn chế rất nhiều nên việc hiểu sâu sắc nội dung bài đọc là điều không dễ dàng với con. Có rất nhiều thuật ngữ mang kiến thức Phật học mà con chưa từng biết đến thưa Thầy. Và con cảm thấy thật may mắn khi được biết đến căn phòng Duy Ma Cật thứ 2- chanhtuduy.com, ở đó luôn có một Vị Thầy giàu lòng từ bi và trí huệ, Người đã khai sáng cho chúng con biết bao điều. Hiểu được hoàn cảnh của mỗi người tu, nỗi khó khăn khi tiếp cận kiến thức Phật pháp, Thầy đã chỉ ra cho chúng con pháp tu phù hợp, nhẹ nhàng. Đó quả là điều may mắn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai sáng cho chúng con. Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 47. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giúp con hiểu được những lợi lạc của việc tụng hay niệm thần chú Mani. Mỗi lần tụng hoặc niệm thần chú Mani không chỉ đem lại lợi lạc cho chúng sanh của 6 nẻo luân hồi, mà còn cùng một lúc thực hiện Lục độ Ba la mật cũng là cơ hội để nuôi dưỡng nhánh và cành của đức hạnh. Bên cạnh đó, bằng việc áp dụng 16 động tác Bồ đề tâm trong sinh hoạt hàng ngày cũng đồng thời tạo duyên khởi để cho học trò chúng con có cơ hội khởi phát Bồ đề tâm, cũng là cơ hội để tạo dựng cốt lõi của đức hạnh. Và quan trọng nhất là những phương pháp đó đều phù hợp với trình độ sơ cơ, với cuộc sống bận rộn của người cư sĩ, giúp cho học trò chúng con có cơ hội hưởng thụ cuộc sống nhưng vẫn không rời xa giáo pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 48. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài “Làm gì để tránh 14 thất bại trầm trọng? Đôi điều tâm huyết” của Thầy; 14 điều thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa chỉ ra được Thầy tóm tắt lại là bóng dáng của những bài học về Bát chánh đạo, Lục độ Ba la mật, 3 yếu tính Giác ngộ (xả ly, Bồ đề tâm, tánh không); nhưng để những lời dạy này thấm sâu vào tâm thức thì rất khó, ngay cả các thầy tu. Nhờ mô thức tâm linh phù hợp, hiệu quả để hình thành những phẩm chất tâm linh diệu kỳ, bao hàm Xả ly, Bồ đề tâm, Trí huệ tánh không trên nền tảng Bát chánh đạo, Lục độ Ba la mật, không xa rời quỹ đạo Chánh pháp Phật đà của Thầy dạy: tụng hoặc niệm thần chú Mani (OM MANI PADME HUM) và phương pháp tiếp cận giác ngộ qua 16 động tác sinh hoạt cá nhân mà chúng con rất dễ dàng thực hành trong đời sống hàng ngày.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài này.
  Con cảm tạ Thầy bằng tâm huyết  đã chỉ ra những bài học được rút ra từ 14 thất bại trầm trọng là: bát chánh đạo, Lục độ Ba la mật, 3 yếu tính giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã cho chúng con được biết đến tu pháp diệu dụng của Bổn Tôn là trì tụng Lục tự đại minh Om Mani Padme Hum cùng 16 động tác sinh hoạt cá nhân để tạo duyên khởi phát Bồ đề tâm. Một mô thức phù hợp trọn vẹn cho đời sống cư sĩ, những người chậm nhớ mau quên và ít quỹ thời gian trong ngày thật phù hợp với tính thời đại, quốc độ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 50. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đac luận giả cho chúng con hiểu 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã chỉ dạy. Đồng thời cũng cho con hiểu được sức mạnh lớn lao của việc tụng niệm thần chú Lục tự đại minh đem lại cùng với 16 động tac được thực hành trong mọi hoạt động hàng ngày như đi đứng nằm ngồi … để khở phát Bồ đề tâm và hình thành những phẩm chất tâm linh kì diệu bao hàm xả ly Bồ đề tâm , trí tuệ tánh không. Hợn thế nữa đây là pháp tu phù hợp với đời sống cư sĩ tại gia những ai chậm nhớ mau quên ít quỹ thời gian trong ngày trong đó có con. Con cảm tạ Thầy đã luôn khởi phát Bồ đề tâm để xoa dịu bóng tối vô minh còn bao chùm lên chúng sanh.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 51. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con cảm tạ ơn phước Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của Vị Thầy trí huệ với lòng bi mẫn vô hạn đã khai thị và chèo lái con thuyền giúp chúng con thoát khỏi vô minh, tìm được ánh sáng Phật đà! Pháp tu Du già Thanh trí(Yoga Tây Tạng) phù hợp với chúng con, những người đang con vướng bận thế sự, với việc niệm thần chú Mani và phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp chúng con đạt được nhiều thành tựu trên con đường tầm cầu học đạo, dần dần thoát khỏi vô minh và tinh tấn tu tập! Pháp tu của Mật Gia Song Nguyễn với căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com luôn giúp chúng con kết nối được với năng lượng, chánh kiến Phật đà và Vị Thầy cho dù là cách trở vì địa lí!  Con xin tuân lời chỉ dạy của Thầy – vị đạo sư tôn quý!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 52. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua lời dạy của Thầy con hiểu rằng giáo huấn của ngài Gampopa về 14 thất bại trầm trọng chính là minh chứng cho trình độ “thanh minh” (một trong “ngũ minh” nhà Phật) khi vừa mang tính khái quát cao nhưng cũng rất dễ hiểu thông qua những hình ảnh ẩn dụ, thí dụ cụ thể. Tuy nhiên để “thấm sâu vào tâm thức” sẽ là rất khó với tầng lớp cư sĩ tại gia. Bởi khi chúng con vẫn còn bận rộn thế sự, vật lộn trong cuộc mưu sinh khốc liệt thì việc lấy những giáo huấn này làm đề mục quán chiếu, từ đó thức ngộ và bừng ngộ sẽ gần như khó lòng thực hiện.

  Nhưng thật may mắn thay ở Mật gia, chúng con được vị Thầy từ bi chỉ dạy pháp tu tự động hoá, cùng lúc đạt được cả 3 mục tiêu: quán thông Bát chánh đạo, tinh thông Lục độ Ba la mật, lão thông 3 yếu tính Giác ngộ, đó chính là thần chú Mani. Một phương pháp vừa đơn giản, phù hợp với các hành giả cư sĩ nhưng lợi lạc không thể nghĩ bàn khi đã được Quán Âm Bồ tát và các vị thánh tăng xác quyết.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 53. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Om mani padme hum !

 54. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Làm gì để tránh 14 thất bại trầm trọng? Đôi điều tâm huyết” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy khi Thầy không dừng nghỉ ban giao huấn và những lời dạy tâm huyết trong mỗi bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com. Con cảm ơn Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc này.

  Kính bạch Thầy! Những luận giải phân tích chi tiết theo tinh thần “Pháp và cuộc sống, cuộc sống phải là Pháp” về 14 thất bại trầm trọng của người tu do Thánh giả Gampopa khai thị đã cho con hiểu, thấm sâu những lờ dạy của chư Phật và các bậc Thánh đức, giúp con khắc phục hoặc tránh rơi vào những thất bại này trên con đường tầm cầu Giác ngộ. Vị Thầy đã hệ thống lại và cho con hiểu được những giáo huấn của Thánh giả Gampopa đều xoay quanh Bát Chánh đạo, Lục độ Ba La Mật và 3 yếu tính giác ngộ. Đối với những hành giả cư sĩ luôn phải đối mặt với bát phong, ngũ dục thì cần có “giáo pháp đúng, phương pháp đúng”, mô thức thực hành phù hợp mới có thể đưa đến kết quả. Với trí tuệ thấu suốt và tấm lòng từ bi không ngăn ngại, vị Thầy đã tạo ra các tu pháp (Lục Diệu Pháp Môn) và các phương tiện thiện xảo phù hợp với tính thời đại, quốc độ và dân tộc để con vẫn có thể đạt được “quán thông Bát Chánh đạo, tinh tông Lục độ Ba La Mật, lão thông 3 yếu tính giác ngộ” ngang qua diễn tập, thực hành những tu pháp, phương tiện trên dưới sự chỉ dạy của vị Thầy. Con thêm hiểu lời dạy “Nương cậy nơi Tuệ tri thức thì lỗi lầm của ta dần được tiêu trừ và đức hạnh của ta dần hoàn thiện. Hãy quý trọng vị Đạo sư hơn cả  sinh mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo” (37 pháp hành Bồ Tát đạo, Thánh tăng Thogme Zangpo).

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  OM MANI PADME HUM

 55. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Sau khi đọc bài viết này con đã hiểu hơn về ý nghĩa, tác dụng kì diệu của câu niệm thần chú Mani. Con tự nhận mình thiếu hiểu biết khi sau mỗi bài comment con viết, con sử dụng mà con không hiểu ý nghĩa của chúng. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani Pedme Hùm

 57. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ được đọc bài: “Làm gì để tránh 14 thất bại trầm trọng? Đôi điều tâm huyết”.
  14 thất bại trầm trọng của người tu được thánh tăng Gampopa “bắt bệnh” chỉ ra và vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được bóng dáng trong ấy những bài học về Bát chánh đạo, Lục độ Ba la mật, 3 yếu tính giác ngộ. Con đã phần nào hiểu được mình mắc bệnh gì và có nguy cơ mắc bệnh gì có thể dẫn bản thân đến hoàn toàn tiêu vong tiêu vong. Xong, con trộm nghĩ bản thân là người cư sỹ trong hàng triệu người cư sỹ bận rộn với thế sự đa đoan, nhìn thấy các pháp thực hành, mô thức tâm linh dành cho tăng ni với đời sống tự viện chẳng khác chi như kẻ bệnh tật yếu ớt nghèo nàn biết có thần dược trên đỉnh núi cao mà bất lực chẳng thể lên lấy được. Con càng tâm đắc những chia sẻ trong comment của đạo huynh Mật Kiên: “Nếu người thầy thuốc đã chỉ ra bệnh nhưng chưa có liệu pháp trị bệnh thì cũng chỉ mới thành công một nửa, chưa triệt để trong việc điều trị bệnh tận gốc. Nhưng với bài giảng này, chúng con được Thầy củng cố, được hệ thống hóa tri kiến Phật học và phương pháp thực hành ở dạng cô đọng nhất”. Con cảm tạ ân Thầy đã khai thị cho chúng con mô thức tâm linh cao diệu, đơn giản dễ diễn tập, thực tập, thực hành dựa trên nguyên lý “lấy kết quả làm con đường”, dựa trên cơ sở nền tảng khoa học biện chứng tâm linh. Từ đây mà con càng cảm niệm may mắn trong thời đại mạt pháp này, chúng con với căn cơ chậm lụt lại có cơ hội được tiếp cận mô thức tâm linh mà vị Thầy đã trải qua quá trình hơn 25 năm nghiên cứu, khảo cứu, khảo sát, thực hành và chứng nghiệm. Con hiểu rằng, giờ đây tất cả chúng con không phân biệt, đều có cơ hội được chữa căn bệnh hiểm nghèo nhất bằng thuốc quý, và con cũng hiểu rằng thuốc sẽ chỉ phát huy tác dụng khi chúng con trưởng dưỡng lòng sùng mộ.
  Con cảm tạ ân Thầy đã khai thị cho chúng con về diệu nghĩa của câu thần chú “Om Mani Padme Hum”, phương tiện bất khả tư nghì của đức Bổn tôn giúp kết nối với cõi giới thù thắng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ân Thầy đã thu nhận con làm đệ tử,  “chữa bệnh” cho con để giờ đây con đang được thong dong trên đạo trình giải thoát. Nguyện cho con được nương tựa nơi Ngài từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum

 58. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 59. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ sau khi đọc xong 18 bài viết về: “14 thất bại trầm trọng” của Thầy.

  Con xin phép được ghi tóm tắt lại ý hiểu của bản thân qua việc đọc 18 bài viết, nếu có điều gì không đúng với quỹ đạo chánh pháp kính mong Thầy từ bi sách tấn cho con.

  Thánh tăng Gampopa (khoảng 1079 đến 1153) là một thầy thuốc giỏi khi mới 16 tuổi; sau khi đúc kết những trải nghiệm tâm linh của mình qua quá trình tu tập, hoạt động hoằng dương chánh pháp Thánh tăng đã viết tác phẩm “Những giáo huấn của Đạo sư Mật tông Tây Tạng GAMPOPA”. Trong tác phẩm này Thánh tăng đã khẳng định có 14 thất bại trầm trọng của một đời tu đó là:

  1/ Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng;

  2/ Đã bước vào cổng Chánh pháp mà lại trở về với cuộc sống gia đình, cũng giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng;

  3/ Ở gần một bậc minh triết mà vẫn sống trong vô minh cũng giống như một người chết khát bên cạnh hồ nước mát. Đây là một thất bại trầm trọng;

  4/ Chánh pháp mà không chữa lành được 4 tội gốc (sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ) cũng giống như một cái rìu bén để cạnh gốc cây. Đây là một thất bại trầm trọng;

  5/ Suy ngẫm thánh ngôn của Bậc Giác Ngộ mà không giúp đoạn trừ được những phiền não cũng giống như mang theo liều thuốc quý mà không sử dụng. Đây là một thất bại trầm trọng.;

  6/ Luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng. Đây là một điều thất bại trầm trọng;

  7/ Bố thí và từ thiện với những tài vật có được bằng trộm cắp, cướp đoạt hoặc lừa đảo cũng giống như giặt áo da cừu trong nước. Đây là một thất bại trầm trọng;

  8/ Giết hại chúng sanh rồi cúng dường lên Tam bảo cũng giống như cho người mẹ thịt của chính đứa con bà. Đây là một thất bại trầm trọng;

  9/ Thực hành giáo pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích lợi mình hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh thì cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để giết một con chuột. Đây là một thất bại trầm trọng;

  10/ Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng;

  11/ Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục. Đây là một thất bại trầm trọng;

  12/ Thông thái giáo lý trong khi cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh cũng giống như người giàu đã đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình. Đây là một thất bại trầm trọng;

  13/ Tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù. Đây làm một thất bại trầm trọng;

  14/ Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng.

  Kính Bạch Thầy!

  Con hiểu rằng lời giáo huấn của các bậc thánh tăng là cao siêu nên chúng con không thể hiểu được nếu những lời giáo huấn đó không được Thầy hạ tầng ngữ nghĩa bằng ngôn từ chân phương, trong sáng và dễ hiểu nhất. Đặc biệt qua “14 thất bại trầm trọng” Thầy đã phân tích một cách hệ thống theo giáo lý cốt lõi của Phật học và tổng kết để cho chúng con được khai thị. Cụ thể:

  -Thất bại thứ 1, 2, 7, 8: thuộc về chánh kiến; thất bại thứ 3, thuộc về chánh nghiệp; thất bại thứ 5, 6, 12, 13: thuộc về chánh tư duy; thất bại thứ 6, 11: thuộc về chánh niệm; thất bại thứ 9,10: thuộc về chánh tinh tấn; thất bại thứ 14: thuộc về chánh định – đây là những bài học về Bát chánh đạo, chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ trong “Tứ thánh đế”

  – Thất bại thứ 7, 8 liên quan đến bố thí; thất bại thứ 9 liên quan đến nhẫn nhục; thất bại thứ 2, 4 liên quan đến trì giới; thất bại thứ 6, 11, 13 liên quan đến tinh tấn; thất bại thứ 12 liên quan đến thiền định – đây là những bài học về Lục độ Ba la mật gồm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ.

  – Thất bại thứ 14 thuộc về lỗi sai nhận thức trí huệ tánh không, các thất bại còn lại đều liên quan đến Xả ly, Bồ đề tâm – đây là những bài học về 3 yếu tính Giác ngộ.

  May mắn cho chúng con gặp được Vị Thầy từ bi đã có “đôi điều tâm huyết” để chúng con tránh 14 thất bại trầm trọng. Hàng ngày chúng con được đến với căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại nơi có hơn 2000 bài viết để chúng con được khai thị, từ bỏ vô minh tà kiến. Khi chúng con đọc bài và comment trên chanhtuduy.com là cách đơn giản nhất để ngày càng tinh tấn, là một kênh kết nối, hiệu triệu ân phước gia trì và từ bi gia hộ của Bổn Tôn qua kênh vận chuyển của Vị Thầy. Là học trò của Viện ITA, chúng con được diễn tập Bồ đề tâm nguyện qua 16 tình huống sinh hoạt hằng ngày và niệm thần chú lục tự đại minh – thần chú Mani. Từ đó chúng con “tạo lập lên một mô thức trọn vẹn để hình thành những phẩm chất tâm linh diệu kỳ, bao hàm Xả ly, Bồ đề tâm, Trí huệ tánh không trên nền tảng Bát chánh đạo, Lục độ ba la mật, không xa rời quỹ đạo Chánh pháp Phật đà..”

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

  • Nguyên Thành says:

   Trò đầu tư phân tích tổng lược tốt!

   • Mật Định Thuần says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con.

    OM MANI PADME HUM!

 60. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài 18 :” Làm gì để tránh 14 thất bại trầm trọng ?” 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị truyền trao tinh tuý giáo pháp cho chúng con . Nhờ ơn Thầy mà chúng con mới có thể hiểu và thấm sâu lời dạy của Chư Phật ,Thánh chúng để dần dần khắc phục và không còn mắc phải những “  thất bại trầm trọng của người tu “ nhờ ơn Thầy mà chúng con biết đến Phật , Pháp ,Tăng biết đến Đạo Sư ,Bổn Tôn Dakini . Nhờ ơn Thầy mà chúng con mới hiểu rõ hơn sự vi diệu của thần chú sáu âm thực hành giáo pháp 16 động tác hàng ngày đơn giản giúp cho chúng con thực hành bồ đề tâm lợi ích kỳ diệu đời đạo song hành , không dời xa chánh pháp Phật Đà được lợi lạc cho bản thân và chúng sanh . Nhờ ơn Thầy mà chúng con dù căn cơ chậm lụt , nhiều nghiệp trướng vẫn được Thong dong trên đạo trình giải thoát với pháp tu “ 3 trong 1 “ diệu dụng vô song .

  Con cảm tạ ân đức của Thầy từ bi đã ban cho chúng con nguồn ánh sáng chánh pháp để chúng con  có cơ hội tu tập mà không uổng phí kiếp người này .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh . 

  Om Mani Padme Hum! 

 61. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài ” Làm Sao Để Tránh 14 Thất Bại Trầm Trọng ? Đôi Điều Tâm Huyết” của vị Thầy.
  Qua 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã khuyến cáo, con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị chỉ ra cho chúng con hiểu được cách tránh những sai lầm đó, qua một mô thức tâm linh trọn vẹn để hình thành những phẫm chất tâm linh diệu kỳ, bao hàm Xả ly, Bồ đề tâm, Trí huệ tánh không trên nền tảng Bát Chánh đạo, Lục độ ba la mật, không xa rời quỹ đạo Chánh Pháp Phật đà. Đó chính là niệm câu thần chú OM MANI PADME HUM. Là phương tiện 3 trong 1, mang công dụng tránh mất thời gian, công năng đa dạng, thực chất được nâng cao, không cần phải phân tán năng lượng. Đặc biệt lại rất phù hợp với đối tượng thực hành là cư sĩ, bởi song hành với trì niệm thần chú trong không gian linh thánh, hoặc trong trạng thái động bên ngoài, hành giả sử dụng phương pháp tiếp cận giác ngộ qua 16 động tác sinh hoạt cái nhân để tạo duyên khởi phát Bồ đề tâm, vả lại đây là phương tiện thật dễ dàng thực hành cho những ai chậm nhớ mau quên nhưng kết quả không thể nghĩ bàn.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, người tu Phật sơ cơ như chúng con, để tránh rơi vào 14 lỗi  lầm mà thánh giả Gampopa khuyến cáo là sự thất bại trầm trọng của đời tu, thì chúng cần phải có một vị Thầy tâm linh, một bậc tuệ tri thức để chỉ dạy,  hướng dẫn thực hành pháp theo đúng quỹ đạo. Bởi vì Ngài ấy am tường tri kiến giải thoát, kinh nghiệm trong thực hành và  có phương pháp sưu phạm, dạy giáo pháp phù hợp cho từng căn cơ của mỗi chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 63. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho chúng con hiểu được 14 thất bại trầm trọng mà Thánh giả Gampopa đã khuyến cáo. Con cảm tạ ơn Thầy không chỉ “bắt được bệnh” mà còn từ bi hiểu được tính thời đại, quốc độ, dân tộc hiện nay, khó mà tự chữa được bệnh vì “Thiếu vị Thầy thông bác, thiếu căn lành trong nhận thức tâm linh, thiếu phương pháp thực hành”. Qua đó con thêm hoan hỷ trân quý ơn phước hiện tại được hạnh ngộ và theo học vị Thầy, vị Tuệ tri thức trong kiếp sống hiện tại. Nhờ vào sự từ bi và bằng nhiều phương tiện thiện xảo vị Thầy đã tạo ra bộ môn Yoga Thanh Trí, để chúng con chúng sanh khi có cơ hội được diễn tập thực hành nghĩa là đang tự động hóa để tránh “mất thời gian, công năng đa dạng, thực chất được nâng cao, không cần phải phân tán năng lực” như pháp môn Liên hoa bách bộ có bao gồm thần chú Mani và Bồ đề tâm định quán qua 16 tình huống sinh hoạt hằng ngày. Con nguyện cầu bản thân và  huynh đệ Kim Cang luôn tinh tấn, tỉnh thức, chánh niệm trong thực hành pháp, trưỡng dưỡng niềm tin, lòng sùng kinh Đạo sư để trân quý phước duyên hiện tại. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh.

  Nguyện cầu đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Kính bạch Thầy

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã khuyến cáo,  nhờ Thầy mà con hiểu được lời dạy của bậc thánh tăng,  qua đó chúng con có thể quán sét hành vi thân,ngữ ,tâm tránh khỏi được những thất bại của người tu .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại hanh thông trong tương lai.

  Om mani pedme hum

 65. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Bài viết đã tổng hợp yếu nghĩa vi diệu từ những khuyến cáo của thánh tăng Gampopa thông qua 14 thất bại trầm trọng. Về ngữ nghĩa tới nội dung, hàm ý những giá trị thâm diệu từ bát chánh đạo, ba la mật và cả xét tới căn lành thực hành Phật pháp. Bởi vậy những kiến thức thế gian chẳng ăn nhập gì với tinh yếu đạo pháp, bởi vậy có hành trạng người có “kiến thức” thông qua bằng thế gian chưa chắc đã hội tụ đủ năng lực thực hành chánh Pháp. Và qua 14 thất bài trầm trọng được giảng luận trên, càng cảm nhận được ơn phước được theo bậc Tổ sư Thanh Trí, được thực hành chánh Pháp thông qua nhiều phương diệu hóa liên tục, miên mẫn và đạt được những thành công thế gian cũng như thành tựu xuất thế gian, Đạo su Thanh Trí Thinley Nguyên Thành.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Om Mani Padme Hum!

 66. Nguyễn Thùy Linh ( Hạ Long - Quảng Ninh ) says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Con hoan hỷ cảm ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum

 67. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG .

  Con hiểu để tránh 14 thất bại trầm trọng thì điều tiên quyết của người học trò là sùng kính Đạo sư bởi vì không có sự gia trì của Đạo sư, không có sự truyền pháp đích thực của vị Thầy dạy đạo thì việc tự thân trì tụng thần chú sẽ không mang lại kết quả nhiều.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 68. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 69. Thuỳ Linh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết 18 .

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Om Mani Padme Hum!

 70. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 71. Mật Dũng Tấn says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài 18: LÀM  GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG?

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ của vị Thầy đã từ bi luận giảng, khai thị hạ tầng ngữ nghĩa giúp chúng con  dễ hiểu được 14 thất bại trầm trọng của người tu mà thánh tăng Gampopa chỉ ra. Con tán thán tấm lòng từ bi của Thầy đã giảng giải làm thế nào để tránh 14 thất bại trầm trọng. Qua 14 thất bại trầm trọng  có bóng dáng của những bài học về Bát chánh đạo, Lục độ Ba la mật, 3 yếu tính Giác ngộ. Mật điển xác quyết thần chú Mani (Om Mani Padme Hum) khi được tụng niệm trong không gian linh thánh,  với tấm lòng thành, sự quy ngưỡng và sùng kính chân thật,  hành giả  sẽ mang lại lợi lạc cho chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi, Quán Âm Bồ tát khẳng định công năng 6 âm của thần chú Mani, còn đạo sư Kalu Rimpoche giải thích sự ẩn tàng của thần chú Mani. Thần chú Mani với hiệu quả thiết thực, tránh đào sâu tư duy mà vẫn đạt được mục đích chuyển hóa và tịnh hóa tâm, hiệu quả 3 trong 1 phù hợp với hành giả tầm cầu Giải thoát ở thế kỷ 21 này.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết làm gì để tránh 14 thất bại trầm trọng. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn những vi diệu của thần chú 6 âm om mani padme hum và 16 động tác hàng ngày đơn giản giúp chúng con thực hành bồ đề tâm lợi ích kỳ diệu đời đạo luôn song hành không rời xa chánh Pháp được lợi lạc cho bản thân và chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  om mani padme hum

   

 74. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ, cảm ơn Thầy khai thị, giúp chúng con những ai muốn tu tập giải thoát, bằng phương tiện diễn tập, thực hành thần chú Om mani padme hum bất khả nghĩ bàn của đức Quan Âm Tứ Thủ,và phương pháp nữa là 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, nhưng không rời xa quỹ đạo chánh pháp.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho chuyến pháp sự đến Thụy  Điển của Thầy, được thuận lợi hanh thông từ phần đầu, phần giữ, phần cuối.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani padme Hum.

 75. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đả đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 76. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 77. Đặng vũ phương Anh (8 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết quý báu .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 78. Mật Diệu Hà (Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Con mong được đọc thêm nhiều bài viết của Thầy ạ

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum .

 79. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG ? ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã luận giải và trao truyền giáo pháp tinh túy mà Thầy đã đặt trọn tâm huyết của mình vào đó , ngõ hầu giúp chúng con hiểu thấu đáo và phương cách để tránh 14 thất bại trầm trọng mà Thánh giả Gampopa đã chỉ ra .

  Trong 14 điều thất bại của Thánh giả Gampopa giáo huấn , mà Thầy đã phân tích là bao gồm Bát chánh đạo , Lục độ Ba la mật và 3 yếu tính Giác ngộ . Tùy theo từng bài pháp , Thầy cho chúng con hiểu được về thất bại trong Chánh kiến , thất bại trong Chánh nghiệp , Chánh niệm , Chánh tinh tấn ..v…v..

  Qua bài pháp này , con được hiểu thêm về ý nghĩa của thần chú OM MA NI PAD ME HUM và cách trì niệm .Con cảm đội ơn Thầy , mỗi bài pháp của Thầy, giúp chúng con luôn quán xét từng hành vi thân , ngữ , tâm của mình để sớm lìa mê về giác .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh..

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 80. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 81. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Qua bài viết này, Thầy đã từ bi điểm lại những bài học, điểm trọng yếu trong 14 thất bại trầm trọng mà Thánh tăng Gampopa muốn gửi gắm cho hậu bối về sau. Để từ đó, nếu như có đọc lại, bản thân con có thể lấy đó để hiểu dần hơn về trọng nghĩa trong từng lời dạy. Quan trọng hơn nữa là trong bài viết con hiểu thêm được ý nghĩa và lợi ích lớn lao của thần chú Mani thông qua những trích dẫn về lời khẳng định của Quán Âm Bồ tát, Đức Đạt lai Lạt ma và Đạo sư Kalu Rimpoche. Từ đó, con nhận thấy rằng các tu pháp như Bồ đề tâm định quán, Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú Đà La Ni mà vị Thầy đã từ bi phát lồ, lấy câu thần chú Mani làm trung tâm trong thực hành, phối hợp với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày thực đơn giản mà lợi lạc, thực phù hợp với đời sống cư sĩ tại gia. Con hiểu được rằng khi mình đã có duyên lành tiếp cận các tu pháp Yoga Thanh Trí phù hợp với bản thân, thì con cần tinh tấn rèn luyện sự chánh niệm từ từng phần cho tới toàn phần để không cô phụ tấm lòng từ bi của vị Thầy. Điều con cảm nhận được rằng phương pháp vị Thầy chỉ dạy không cần phải khoa mỹ mà thực gần gũi, đi vào thực chất của sự vật, sự việc để giúp chúng sanh có cơ hội được bước trên con đường giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch cúm Corona nhanh chóng tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 82. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ

  Om Mani Padme Hum!

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status