Dec 28, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 44 Comments

Lama Padmashuri (Liên Hoa Thái) giảng về sự hợp nhất trong cầu nguyện (ngày 27/12/2015)

Lama Padmashuri (Liên Hoa Thái) giảng về sự hợp nhất trong cầu nguyện (ngày 27/12/2015)

 

Lama Padmashuri đanh le Thay truoc khi giang phap

Lama Padmashuri đảnh lễ Thầy trước khi giảng pháp


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   

Comments are closed.

DMCA.com Protection Status