Apr 15, 2018

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 22 Comments

Letter from India: NOW I GET IT (Đã hiểu như thế)

Guru is my guide
Buddha is my life
Dharma is my way
Sangha is my Spirit

Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji.

I am Tantra Nirvadeva.

Steps of awareness

Dharma friend Jane from Germany, after reading articles by Guruji in Chanhtuduy.com is attracted towards BUDDHISM which is in the real sense is not a religion but a way of life in the path of Enlightenment and Liberation, has taken refuge in the Guru, Buddha, Dharma and Sangha and highly impressed by Buddhist’s basic principles such as :

1. Importance of mindfulness which gives inner wealth and it’s transform by Dharma practices to gain wisdom in the path of Enlightenment and Liberation!

2. Four Noble Truths –the cause of suffering in life and it’s remedy by following the Eight fold path

3. The law of cause and effect in the cycle of birth and death.

4. Impermanence—Nothing is permanent in this world except ” Changing ” is only permanent. !

5. Attachment and Craving is the root cause of suffering and unhappiness and joy and pleasure follows by learning the art of ” let-go every thing ” and practicing ‘ giving ‘ rather than ‘ taking ‘ (Renunciation ).

6. Benefits of the meditation of the Heart Suthra, ” Om Mani Padme Hum ” and it’s significance in the path of Enlightenment for all sentient beings.
Thus, many foreigners like Jane are attracted by Guruji’s Buddhist teachings through Chanhtuduy.com and following the footprints of Guruji to attain Enlightenment.!

Om Mani Padme Hum.

Long live our beloved Guruji for upholding Dharma..

Dr C H Lakshminarayan.
—————-
Bản dịch tiếng Việt (Việt dịch bởi Mật Diệu Hằng)

Đạo sư là người dẫn đường cho con.

Phật là cuộc sống của con

Pháp là con đường của con

Tăng là tinh thần của con

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

Con là Tantra Nirvadeva.

Đạo hữu Jane từ nước Đức, sau khi đọc bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com, đã hứng khởi, mong muốn học đạo Phật và hiểu được đạo Phật không phải là tôn giáo mà là phương pháp thực hành trong cuộc sống để được bước đi trên hành trình giác ngộ. Vì nhận biết ra giá trị đích thực của đạo Phật từ những bài viết của Thầy mà đạo hữu ấy đã quay về nương tựa nơi Thầy, Phật Pháp Tăng. Nhờ đó, đạo hữu ấy cũng hiểu được những nguyên lý căn bản của đạo Phật như sau:

Reciting Mani mantra

1. Tầm quan trọng của chánh niệm mang đến sự an lạc nội tại và chuyển hóa tâm thông qua việc thực hành pháp để được khai tuệ trên hành trình giác ngộ.

2. Tứ diệu đế, trong đó có nguyên nhân gây đau khổ và phương thức diệt khổ thông qua bát chánh đạo.

3. Luật tắc nhân quả trong vòng tròn sinh tử.

4. Vô thường – không có gì tồn tại vĩnh viễn, mọi sự vật hiện tượng luôn thay đổi.

5. Bám chấp và tham ái chính là nguồn gốc của khổ đau, phiền não. Niềm vui và hạnh phúc sẽ có được khi chúng sanh học cách “buông bỏ” đúng và thực hành cho đi (xả ly).

6. Lợi lạc của việc thực hành trì niệm thần chú ” Om Mani Padme Hum” và công năng của thần chú Mani giúp hữu tình bước đi trên hành trình giác ngộ.

Cũng vì vậy, rất nhiều đạo hữu nước ngoài cũng giống như đạo hữu Jane nhờ đọc bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com mà có được sự hứng thú học Phật pháp và nguyện bước theo chân Thầy cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng.

Om Mani Padme Hum.

Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

Con – C H Lakshminarayan.


Thư từ Ấn Độ: ĐÃ HIỂU NHƯ THẾ

Letter from Germany: COMMENTARY ON RENUNCIATION (Đôi điều quán niệm về xả ly) 

 1. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan với những cảm niệm của CH Laksh minarayan ,về các bài pháp trên chanhtuyduy. com, mong muốn học đạo Phật, hiểu được đạo Phật không phải là Tôn giáo mà là phương pháp thực hành để đi đến hành trình giác ngộ, đã nương tựa vào Tam Bảo( Thầy, Phật, Pháp, Tăng).

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch thuật của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Tantra Mikaya says:

  dear holy guru. Thanks a lot for your great article. Tantra Nirvadeva and this article really encouraged me. Thank you very much . Each of us has our own story and we all want to go the same, the path of enlightenment. Through chanhtuduy.com I learned how important our daily meditations and the positive transformation of our mind are. As my meditations became less I immediately noticed the difference that changed my well-being. I realized that only I myself can regain my well-being through independent meditation and the accumulation of knowledge. Buddha, Dharma and Sangha are the 3 jewels that taught me and changed my life. It is important to be mindful and never lose sight of our goal. Through your article holy guru and teaching the right methodology, each of us can successfully walk the path of enlightenment. The cycle of life to death is the same for all of us, but we can influence our karma through our actions, the boddhicitta. When we practice the dharma daily and practice our meditations, we can calm our minds and see things as they are. The law that nothing is permanent and that we just have to learn to let things go helps us to be mindful and to live more peacefully. Every moment as this to recognize what it is. By recognizing and understanding that we can determine our own destiny and be mindful and grateful for the help of our wise holy guru, we can succeed. Our highest mantra The Om Mani Padme Hum is my constant companion. Thank you The Tantra Nirvadeva for your wonderfully explanatory article. Thank you The holy guru for your compassion in teaching the Dharma. All your followers from all over the world bow before you holy Guru with deep respect. May all be free from suffering. May our holy Guru be healthy and long for the sake of all sentient beeings. May all beings achieve the happiness of Buddha’s nature. OM MANI PADME HUM

 3. Dear Tantra Nirvadeva,

  Thank you so much for sharing your thoughts with us.  I am really impressed by your writing with deep insight of Guru’s teachings and Buddha dharma.

  It is clearly that Guru’s teachings with easy methods to understand provides the interest in learning Buddhism for learners all over the world. Guru’s articles are easy for us to understand and apply into our life for inner happiness,  success in work and life and then being at ease on the path to enlightenment.

  William Arthur Ward said: “The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” It is Guru’s inspiration for all learners help us be in peace and get joyful on the path to liberation.

  May Guru and his consort have a good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May Tantra Nirvadeva get the ultimate state of enlightenment.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  By following buddhas eight fold path, heart sutra Om Mani Padme Hum, and practising letting go things slow by slow under guidance of our respected Guru may all his disciples get enlightened.

  May Guru and his consort live long and protected and get enlightened.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

   Con hiểu rằng, dưới sự chỉ dẫn của Thầy tôn quý, học trò sẽ được thực hành theo bát chánh đạo, trì niệm thần chú Mani, dần dần thực hành xả ly để được bước đi trên đạo lộ giải thoát và đạt được giác ngộ.

   Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài, thân tâm an tịnh.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não và đạt được giác ngộ.

   Om Mani Padme Hum.”

 5. Tantra Citta says:

  Dear Tantra Nirvadeva,

  Thank you for your wonderful words of encouragement and inspiration and for sharing your passion for Buddhism and its ideals. As the Dhammapada so eloquently states: “Neither mother, father, nor any other relative can do one greater good than one’s own well-directed mind.” And so begins our glorious journey towards ultimate Truth and Enlightenment, dear Dharma friend. Buddhism is indeed a path of practice and spiritual development leading to Insight into the true nature of life. Meditation is a means of changing oneself in order to develop the qualities of awareness, kindness and wisdom. The ultimate culmination of Buddhahood awaits those who wish to follow the Buddhist path. The tenets of Buddhism are practical and straightforward. By keeping our devotion to the teachings and guidance of the Buddha and of our esteemed Guru and consort, we develop the beautiful qualities of Wisdom and Compassion. The Buddha’s teachings have made sense out of a difficult world, they have given meaning to an otherwise senseless life. Many blessings await you, Tantra Nirvadeva and our esteemed Master and consort. Purity and Perfection is also the prize for the students and disciples at Song Nguyen Tantra House and for all sentient beings who aspire to such Joy and Liberation. May we all achieve the happiness of Buddha Nature. My sincere blessings and Grace, from beautiful Canada. Om Mani Padme Hum 🙂 Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest). Om shanti shanti shanti!

   

 6.  Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru : Muchas Gracias por compartir sus maravillosos articulos. Guru es mi guia. Buda es mi vida. Dharma es mi camino. Sangha es mi espiritu . Respetado Santo Guru , doblo mi cabeza a los pies del loto de Guru. El Budismo es una forma de vida en el camino a la Iluminacion. Se ha refugiado en el Guru, Buda , Dharma , Sangha y fuertemente valorado los principios budistas de : 1) Importancia de la Atencion Plena que da riqueza interna y se transforma en practica del Dharma para obtener Sabiduria en el camino a la Iluminacion y la Liberacion. 2) Cuatro Nobles Verdades , la causa de sufrimiento , en la vida y su remedio,al seguir el camino del Octuple Sendero. 3) La ley de causa y efecto en el ciclo de nacimiento y muerte. 4) Impermanencia , nada es permanente , en este mundo, excepto ,que cambiar , es solo permanente. 5) El apego y el anhelo es la causa raiz del sufrimiento ,y la infelicidad y la alegria viene de aprender el arte de Dar …en lugar de Tomar ( Renuncia )Recitacion del  Sutra …OM MANI PADME HUM ..y su significado en el camino a la Iluminacion para beneficio de todos los seres sintientes. A traves de sus excelentes articulos , nos damos cuenta que solo uno mismo puede cambiar , y puede recuperar el bienestar a traves de la meditacion independiente y la acumulacion de conocimiento , enseñandonos a cambiar la vida. Es importante ser consciente y nunca perder de vista ,nuestro objetivo. A traves de las maravillosas articulos del Santo Guru y la enseñanza de la metodologia correcta , cada uno , de nosotros puede cambiar con exito , el camino a la iluminacion. Podemos influenciar el Karma a traves de nuestras acciones , La Bodhichita .Cuando practicamos el Dharma y nuestras meditaciones , podemos cambiar nuestras mentes y ver las cosas como son . Ver . que nada es permanente . y que solo tenemos que aprender a ser conscientes y vivir en paz. Con la ayuda de nuestro sabio y Sagrado Guru , su compasion , profundo respeto y tremenda amabilidad. Todos los seguidores del mundo se inclinan ante ti , Santo Guru . Que nuestro Amado Guru viva saludable y feliz , para beneficio de todos los seres sintientes . Que todos los seres logren la felicidad de la naturaleza de Buda. OM MANI PADME HUM

  • Sunil Varpe says:

   Dear,

   Guru ji amd Mama Thank you i must say sorry because i miss your some article

   I read above article which is sent from my country.i feel proud that we people aslo follow Honarable Guruji and leave way of real life .

   Thank you Guru ji and Mama

 7. Mật Thủy says:

  Dear Tantra Nirvadeva,

  I’m delighted with your sharings after reading our dharma friend’s one about Guru’s articles. We – dharma friends – with beautiful words have given one another encouragement and inspiration on the learning Puremind Yoga process at Song Nguyen Tantra House, Thanh Tri Institute for Psychology Research and Yoga Applications (ITA). This really makes the spirit of harmony in Song Nguyen Tantra House, even though we haven’t met yet. I’m always grateful to our Guru for giving us a true “home” and a true sangha.

  May Guru and his consort good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May more and more people have the chance to come into the gate of true Dharma viva chanhtuduy.com.

  Thank you Mat Dieu Hang for your translation.

  Om mani padme hum!

 8. Tantra Kasila says:

  Dear holy Guru

  Thanks for the article.Buddhist way of life is actually a guideline for how to live in this modern world where people run after materialistic pleasures.Through your articles we have got a deep insight about Buddhism.It’s no wonder that people get attracted to Buddhism.Buddhism is not particular for any country,any sex any people etc but it’s for the whole world.

  May Guru live long and all the sentinel beings have the peacefulness and calmness of Buddha

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Kasila sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này. Cách sống theo đạo Phật thực sự là sự chỉ dẫn cho con người cách sống đúng trong thời đại hiện nay, thời đại mà con người chỉ biết chạy theo thú vui vật chất. Thông qua các bài viết của Thầy, chúng con hiểu rõ về đạo Phật. Do vậy, cũng dễ hiểu tại sao nhiều người cảm thấy hứng thú học đạo Phật khi đọc các bài viết của Thầy. Đạo Phật không phải chỉ dành riêng cho bất kỳ đất nước nào, nhóm người nào, giới tính nào mà đạo Phật dành cho cả nhân loại.

   Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được sự bình an và an tịnh của Phật quả.”

 9. Mật Kính says:

  Dear Tantra Nirvadeva,
  Thanks you so much for your sharing. Through the article, we know the basic of the Buddhist’s basic principles ” the importance of mindfulness, four Noble Truths , the law of cause and effects, impermanence, attachment and craving, benefits of the meditation of the Heart Suthra Om Ma Ni Padme Hum ” and through chanhtuduy we understand more simply the Buddha’s teaching and with this method we will get more successful about the life and nearly the path of the Enlightenment.
  May Guru and his consort have the good health amd live long for the sake of all sentient being.
  May Tantra Nirvadeva will have the right wishes.
  May all sentient being achieve the happniess of Buddha nature.
  Om Ah Hum

 10. Dear Tantra Nirvadeva,

  I’m very happy to read your article. Thank you for sharing your thought after reading articles on chanhtuduy.com. I’m happy and impressed by your deep insight of Guru’s teaching. I rejoice in Mat Dieu Hang’s good deed of translation into Vietnamese.

  May our Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  May you and brother Mat Dieu Hang have a good health, overcome difficulties in life and make progress on the path to enlightenment.
  May all sentient beings achieve the happiness of the Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum!

 11. Mật Chánh Tấn says:

  Dear Tantra Nirvadeva,

  I am rejoice to read your articles. Thank you for sharing your thought and understanding after reading articles in Chanhtuduy.com. Because through the Guru’s teaching with easy methods, we can easily understand Buddha’s words and apply into our life for inner happiness, achieving successfulness in our work and being ease on the path to englightment. I belive by taking strong devotion and faith to the Guru’s teaching, anyone in all over the world can achieve true happiness and see the light in the path of Englighment and Liberation.

  Thanks again for sharing your though. I rejoice in Dharma brother Mat Dieu Hang’s good deed of translation into Vietnamese.

  May Guru and his consort have a good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May Tantra Nirvadeva get joyful and successful on the path to enlightenment.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum!

 12. Tantra mishataru says:

  I am so impressed how you have gone so far with dharma teaching and reminding us the beauty of Buddhism. May peace and happiness of Buddha be with you.

  • Kính bạch Thầy! 

   Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mishataru sang tiếng Việt như sau:

   Đệ thực sự ấn tượng với những cảm niệm sâu sắc của huynh khi huynh đọc những lời dạy của Thầy. Đồng thời,  huynh còn nhắc nhở đệ về sự lợi lạc của Phật pháp. 

   Cầu nguyện huynh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

 13. Abrar Bhatti says:

  Dear Guru JI,

  in her letter, Jane, has described well the essence of Buddhism. And how these teachings had helped her. I find once a practitioner understands these essence, then become easy for her or him to walk on the path that is composed of Renunciation, Buddhichita, and Emptiness in order to have enlightenment.

  Om Mani Padme Hum,

  Tantra Rahlahu

 14. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my names is Tantra Ashihata.  I am delighted by this your article given to us, may you give us the spirit of guidance toward dharma so that we can attain enlightenment and liberation

  may Guru live long for the seek of happiness of all sentient being.

  Om mani padme hum

 15. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru ,

  my name is Tantra Ashihata.

  I am very glad to read this article you sent to me. I appreciate you may you continue blessing us in true and in spirit . May  we continue having enlightenment from reading article from you

  May Guru  live long for the seek of happiness of all sentient being and may all sentient being free from suffering

  Om mani padme hum.

 16. Mật Thái Xuyên says:

  Dear Tantra Nirvadeva

  I’m very happy to read your shared words in this article . Thank you for sharing.

  May our Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  May Tantra Nirvadeva will have the right wishes.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

 17. Tantra Mashita says:

  Dear compassionate guru,

  Thank you so much for sharing this letter with us, it a great pleasure for me to see that you have students worldwide, and all of them started to be on the right path, and they finally found themselves after alot of suffering.

  I bow my head down for you

  I devote myself to you

  I express my gratitude to you

  May you have a good health and live long for the benefit of all sentient beings

  May all the sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 18. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con đã hiểu thêm về các nguyên tắc cơ bản trong đạo Phật.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status