Jul 7, 2019

Posted by in Giáo điển | 45 Comments

LỜI TÂM TÌNH VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ

Kính bạch Thầy!
Đọc xong bài viết của Thầy “ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4)”, con thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười cho vị tiến sĩ này.
Ngạc nhiên ở chỗ, ngài rất “dạn dĩ” khi phát ngôn luận giải điều mà mình “biết không rành”, ấy là Mật tông, trong khi ngài đang theo Hiển tông (dù rằng có viết sách dạy về niệm chú Đại bi!)
Buồn cười ở chỗ, tình huống vấn đạo chẳng ra làm sao, như nhận xét của Thầy: “Dường như video này được dàn dựng gấp quá hay sao mà “thiếu trước hụt sau” vậy cà?”
Rồi nữa, “Do tâm tục sinh của Thầy trĩu nặng nỗi đắng lòng hay sao mà Thầy chẳng kìm chế, vu vạ cho những thầy tu đạo Phật sau này vay mượn thần chú ở Bà la môn giáo? Rồi Thầy nỡ lòng nào vu khống Đức Phật đả phá thần chú trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ nhưng Thầy không trích ra trang, dòng, phẩm một cách cụ thể, chi tiết? Hai bộ kinh này dài hàng ngàn trang biết đâu mà kiểm chứng?”
Đọc đến đây, con chẳng hiểu tại sao ngài Thích Nhật Từ (TNT) mở “chiến dịch” đánh phá Mật chú thừa vô căn cứ như vậy, bởi ít nhất ghét ai thì ghét, nhưng phải nói cho trúng, không thể nói bâng quơ cho…khoái khẩu được! Nếu Thầy ấy đọc lại Kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương (do Sa môn Thích Viên Đức dịch), Thầy ấy sẽ nói sao về đoạn kinh này, là một trong rất nhiều đoạn Phật tán thán thần chú OM MANI PADME HUM:
“Đức Phật bảo:
“Thiện nam tử! Nếu có người biên chép Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn này thì tức bằng như biên chép 84.000 Pháp tạng-không chút sai khác.
Nếu có người dùng vàng báu cõi trời để tạo lập hình tượng của chư Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác nhiều như số vi trần, sau khi làm xong, họ tán thán và cúng dường trong một ngày, thì quả báo đạt được sẽ không bằng biên chép một chữ trong Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn này. Quả báo công đức của thần chú này là chẳng thể nghĩ bàn và khéo dẫn họ trụ ở giải thoát.” v.v…
Vậy, vay mượn Bà la môn giáo ở đâu mà có công năng nhường ấy? Nếu Đức Phật đả phá thần chú, sao lại có chuyện tán thán trên?
Còn nếu như ngài Thích Nhật Từ “thách đố”: sao thần chú nhà Phật công năng như vậy, mà Tây Tạng bị xâm chiếm? Xin mời ngài hãy xem lại lịch sử Đức Phật: Vì nghiệp báo của hoàng tộc Sakya, mà thành Ca tì la vệ cũng bị địch quân “làm cỏ”, ngay cả ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông cũng không thể cứu giúp! Nói đến đây, e rằng có người lại bảo: vậy thì tu tập làm gì? Xin thưa, chẳng lẽ chết là hết sao? Nếu không hết, ấy chính là chỗ cần phải tu tập, bởi ác nghiệp khi trả hết, thiện nghiệp được sanh thiên, tuệ nghiệp được giác ngộ.
Nếu ngài Thích Nhật Từ có dụng ý như Thầy viết, thì ngài ấy thật là sai lầm: “Khi tám chuyện về thần chú, Thầy nhân đó lại chê Phật Thích Ca Mâu Ni dở hơn các đạo sĩ đương thời vì họ đã hành trì thần chú trước thời Đức Phật. Như vậy làm sao có câu “tài năng không đợi tuổi”? Theo lý luận của Thầy suy ra ai làm trước là hơn, kẻ theo sau là không bằng, vậy thì Thầy chắc khó giữ chức vụ trong Giáo hội bởi tuổi đạo của Thầy ít hơn so với nhiều tỳ kheo khác, đang là hòa thượng, thượng tọa. Thầy quên rằng Đức Phật công nhận các tỳ kheo được gọi là “trưởng lão” không phải vì ở độ tuổi mà là đạo lực, thánh quả, Thầy hiểu không? Cũng vậy, vấn đề không phải là trì tụng mật chú lâu hay mới đây mà cốt lõi là tâm lực và trí lực của loại mật chú…”.
Vấn đề này, trong Tích truyện Pháp cú đã nói rõ:
“Không phải là Trưởng lão…
Câu chuyện xảy ra khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến Trưởng lão Lakuntaka Bhaddiya.
Một ngày nọ, Tôn giả Lakuntaka vào làm thị giả hầu Phật, và khi vị này đi ra, có ba mươi thầy tu ở rừng đến nhìn thấy. Các vị này vào gặp Phật, đảnh lễ và lui ngồi một bên. Ðức Phật nhận thấy ba mươi thầy đều có khả năng chứng A-la-hán, bèn hỏi:
– Các ông có thấy một Trưởng lão vừa đi ra không?
– Thưa không, bạch Thế Tôn!
– Các ông không thấy ư?
– Chúng con chỉ thấy một Sa-di.
– Này các Tỳ-kheo, đó không phải là Sa-di, đó là một Trưởng lão.
– Người ấy còn quá trẻ, thưa Thế Tôn!
– Ta không gọi người nào là Trưởng lão chỉ vì họ già, vì họ ngồi ở ghế Trưởng lão, nhưng người nào thấu đạt chân lý, và đối xử tốt với người khác, người ấy là Trưởng lão.
Phật nói kệ:
(260) Không phải là Trưởng lão,
Dù tuổi cao đầu bạc,
Không tịnh hạnh tu trì,
Tôn xưng bậc Hòa thượng,
Gọi suông có ích gì?
(261) Ai chân thật, đúng pháp,
Không hại, biết chế phục,
Bậc trí, không cấu uế,
Mới xứng danh Trưởng lão.”
(Phẩm Công Bình Pháp Trụ: 4- Người Trẻ Có Thể Là Trưởng Lão? http://thuongchieu.net)

Thượng Tọa Deshung Rinpoche

Con cũng thấy chạnh lòng khi Thầy viết: “Đến bây giờ tôi cũng như nhiều đạo hữu, bạn đọc không rõ Thầy (TNT) hành trì tông môn gì mà cứ chuyên chỉ trích, bài bác giáo pháp các tông môn, trường phái khác”. Khi đọc những dòng này của Thầy, con lại đọc được một bài viết “Phật giáo không bộ phái” trên trang web https://www.chuabuuchau.com.vn. Bài của Thượng Tọa Deshung Rinpoche (là một Lạt ma cao cấp của Phái Sakya. Ngài tới Seattle (Washington, Hoa Kỳ) năm 1960 và giảng dạy tại Đại học Washington.) Nguyên tác: “Buddhism Without Sectarianism”, www.quietmountain.org/links/teachings/nonsect.htm, Bản dịch Anh ngữ của Jared Rhoton, Los Angeles, California, Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên). Trong đó có những điểm nhấn mạnh:
“…Trước hết, người coi thường trường phái Phật Giáo khác là coi thường Đức Phật. Họ làm suy yếu sự truyền bá Giáo Pháp. Sự hiện diện của Pháp bị nguy hại bởi một thái độ như thế, và người ấy bị cô lập với sự truyền dạy của Pháp. Đó là bởi những giới nguyện quy y của ta được đặt căn bản trên sự tin cậy vào Đấng Giác ngộ, Giáo Pháp của Ngài, và Thánh Chúng (Tăng Đoàn Thiêng liêng). Nếu ta bác bỏ Giáo Pháp, ta sẽ làm gãy bể giới nguyện quy y của mình và bằng cách ấy tách rời khỏi Pháp. Bằng cách bác bỏ Giáo Pháp này – cánh cửa duy nhất dẫn tới hạnh phúc của chúng sinh và của bản thân – ta tích tập vô vàn tội lỗi.
… CÔNG VIỆC CỦA TA KHÔNG PHẢI LÀ GANH ĐUA HAY CẠNH TRANH VỚI NHỮNG HÀNH GIẢ PHẬT TỬ KHÁC, BỞI ĐIỀU ẤY CHỈ TẠO NÊN NHỮNG CHƯỚNG NGẠI CHO HỌ VÀ CHO BẢN THÂN TA. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRÁCH NHIỆM ĐẶT TRƯỚC CHÚNG TA KHI TA THỌ NHỮNG GIỚI NGUYỆN QUY Y VÀ GIỚI NGUYỆN BỒ TÁT.
… NẾU TA BÁC BỎ PHÁP CỦA NHỮNG PHẬT TỬ KHÁC THÌ TA PHÁ HỦY SỰ CAM KẾT CỦA TA VỚI PHÁP. TA PHÁ HỦY CHỖ ĐỨNG CỦA TA TRONG PHÁP VÀ TẠO NÊN MỘT SỰ CHƯỚNG NGẠI CHO SỰ TIẾP NHẬN CỦA NÓ. TA PHÁ HỦY NỀN TẢNG CỦA SỰ NGHIỆP TÂM LINH CỦA RIÊNG TA.
… Những người chấp nhận thái độ hẹp hòi bộ phái này thường không biết tới những giáo lý mà những dòng phái khác có. Thay vào đó họ đặt sự bộ phái của họ trên dòng truyền thừa. Họ chối bỏ những vị Thầy hơn là những giáo lý của những trường phái khác…”
Thật là một sự trùng hợp khi Thầy viết ngài TNT liệu có “ghen ăn tức ở” mà phá pháp (Mật chú thừa) không, thì ở đây, bài viết lại chỉ ra “Họ chối bỏ những vị Thầy hơn là những giáo lý của những trường phái khác…”. Rõ ràng, động cơ cá nhân xuất phát từ tâm tục sinh, không phải vì đạo pháp!
Con rất để ý đến câu kết trong bài Thầy: “Kết lại, tôi thành thật khuyên thượng tọa Thích Nhật Từ nên cẩn ngôn, thành ý, đừng vì những sai sử của bản ngã (ngã mạn, tăng thượng mạn, mạn quá mạn) mà cuồng ngôn loạn ngữ, e rằng hậu quả đến sẽ không còn kịp xoay chuyển.” Con tự hỏi, liệu Thầy mình có “hăm dọa” ngài TNT vô căn cứ hay không, lấy gì làm khách quan? Thì đây, chính bài của Thượng Tọa Deshung Rinpoche khẳng định:

“…Một người mà sự nghiệp tâm linh bị ô uế bởi tư tưởng hẹp hòi và sự dính mắc vào những lợi lạc của riêng mình trong khi chối bỏ những lợi lạc của người khác sẽ chẳng bao giờ vượt qua được những chướng ngại để đạt được trí tuệ hay sự nội quán.
SỰ BỘ PHÁI BIẾN GIÁO PHÁP THANH TỊNH THÀNH THUỐC ĐỘC MÀ QUA NÓ, TA TÍCH TẬP TỘI LỖI KHỦNG KHIẾP. TRONG ĐỜI NÀY TA SẼ BỊ NGĂN TRỞ TRONG NHỮNG NỖ LỰC VỀ PHÁP CỦA TA. VÀO LÚC CHẾT, TA SẼ RƠI VÀO ĐỊA NGỤC NHANH NHƯ MỘT MŨI TÊN ĐƯỢC BẮN RA TỪ MỘT CÂY CUNG. ĐÂY LÀ NHỮNG HẬU QUẢ CỦA VIỆC TRẢI MỘT ĐỜI NGƯỜI TRONG VIỆC CHỐI BỎ NHỮNG NỖ LỰC TÂM LINH CỦA NGƯỜI KHÁC TRÊN NHỮNG NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG HẸP HÒI NHƯ THẾ.
Do đó hãy tỉnh thức đừng đắm mình trong thái độ này, nó mang lại cho bạn rất nhiều sự tai họa không được tìm kiếm. Đừng tạo nên những chướng ngại cho Pháp của riêng bạn. Thay vào đó hãy nỗ lực để có niềm tin thanh tịnh và hãy duy trì niềm tin đó trong mọi sự biểu lộ của Tam Bảo, cho dù Tam Bảo được hiện thân trong trường phái này hay trường phái khác của Phật Giáo Tây Tạng. Hãy chịu khó nuôi dưỡng những giới nguyện quy y và niềm tin thanh tịnh của bạn và bằng cách ấy hãy phát triển thực sự trong Pháp.”

Kính bạch Thầy!
Như vậy đã quá rõ ràng, bài viết của Thầy là từ tâm pháp sinh, nếu ngài TNT không phản quang tự kỷ thì thật đáng tiếc cho Thầy ấy, chứ Mật chú thừa thì vẫn không hề suy suyển bởi đã được chư Phật xác quyết trong nhiều bộ kinh, đặc biệt là “Đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh” đã trích dẫn trên.
Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã vì Bồ đề tâm mà viết bài tác pháp chiếu quang, nhằm hoằng dương chánh pháp.
Nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
Con kính đảnh lễ Thầy.
OM MANI PADME HUM.

Đệ tử Mật Kiên


Các bài liên quan đến đối luận với tiến sỹ Thích Nhật Từ:

 1. Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học & ứng dụng Yoga Thanh trí:ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4)  
 2. MẬT HẠNH GIÁC PHƠI BÀY THỦ ĐOẠN ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN CỦA TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ …
 3. MẬT CHÁNH TẤN ĐỐI LUẬN TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 4. MẬT ĐĂNG TÂM CHIẾU ĐÈN ĐẾN TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 5. MÂT DIỆU HẰNG TÁC PHÁP CHIẾU QUANG TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 6. MẬT TƯỜNG VI ĐỐI LUẬN TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 7. MẬT TẤN GIÁC ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 8. MẬT THÁI DƯƠNG ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 1. Mật Thọ Phúc says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này ạ.

  Con xin tán thán sự “tâm tình” của pháp huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi sách tấn và trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh.

  Con cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 2. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã đưa ra những luận cứ, luận chứng cụ thể để làm rõ hơn sự xảo biện, sai lệch quỹ đạo chánh pháp trong lời nói của tiến sĩ Thích Nhật Từ. 

  Trong khi tiến sĩ Thích Nhật Từ bảo rằng Đức Phật đả phá thần chú trong kinh Trường Bộ và Trung bộ nhưng không hề trích rõ ra trang, dòng, phẩm nào một cách cụ thể để người nghe, người đọc kiểm chứng, thì với pháp liệu cụ thể từ Kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương mà đạo huynh Mật Diệu Hằng đã trích dẫn trong bài, có đoạn ghi rõ Phật tán thán thần chú Om Mani Padme Hum. Một bên là pháp liệu với trích dẫn cụ thể, một bên chỉ là một lời nói bâng quơ không có dẫn chứng thì người nghe cũng đủ hiểu rằng lời nói của tiến sĩ Thích Nhật Từ cũng chỉ là lời “chém gió” mà thôi. Mục tiêu của đạo Phật là sự giải thoát tối thượng mà chính Đức Phật cũng từng dạy trong Tiểu Bộ và Tăng Chi Bộ của kinh tạng nguyên thủy: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát”. Như vậy, cớ sao tiến sĩ Thích Nhật Từ lại cứ muốn dài tay, bài bác giáo pháp tông môn, trường phái khác, còn vu vạ cho những thầy tu đạo Phật sau này mượn thần chú ở Bà la môn giáo? Đó là chưa kể việc vu khống lời dạy của Đức Phật đã là sự phỉ báng Phật pháp nghiêm trọng rồi. Những bài đối luận của vị Thầy và các đạo huynh, đạo hữu đều xuất phát từ tâm pháp sinh, lo lắng không muốn chúng sanh hữu duyên rơi vào tư duy tà kiến, và cũng cho chính bản thân tiến sĩ Thích Nhật Từ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi mắc tội phỉ báng Phật Pháp nên vị Thầy và các đạo huynh, đạo hữu đã theo tinh thần “Tác Pháp Chiếu Quang” mà kinh Đại Bát Nhã Ba la mật, Phẩm Chuyển Sanh chỉ rõ để đưa ra những luận giải cùng luận cứ, luận chứng cụ thể để minh định chánh tà. 

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã vì Bồ đề tâm mà viết bài tác pháp chiếu quang, nhằm hoằng dương chánh pháp. Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Phê Rô says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : LỜI TÂM TÌNH VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ .

  Đệ Mật Phê Rô hoan hỷ công hạnh noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ của đạo huynh Mật Diệu Hằng .

  Qua luận chứng của đạo huynh Mật Diệu Hằng và trích dẫn từ kinh điển đã cho thấy TT Thích Nhật Từ là người lộng ngôn, chỉ nói theo tâm ý cá nhân của mình chứ không hề theo lời Phật dạy .

  Cảm ơn huynh đã viết bài . Cầu nguyện huynh luôn được hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 4. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con xin sám hối theo đúng lời dạy của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở, cho con có cơ hội được sám hối ạ.

  Con xin ghi nhớ và chú ý hơn để không lặp lại lỗi lầm của mình nữa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mami padme hum.

 7. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Diệu Hằng ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 8. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã vì Bồ Đề Tâm mà viết bài tác pháp chiếu quang nhằm hoằng dương chánh pháp. Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ vủa Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padm Hum

 9. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài, chia sẻ cảm niệm của đạo huynh Mật Kiên sau khi đọc xong bài viết tác pháp chiếu quang của vị Thầy “Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ (Bài 4)”. Bài viết của đạo huynh Mật Kiên cùng với các dẫn chứng từ thánh giáo lượng như Kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương, Tích truyện Pháp cú, tác phẩm “Phật giáo không bộ phái” đã làm rõ thêm những luận điểm vị Thầy đã chỉ ra trong bài viết đối luận  của vị Thầy. Qua đó giúp con thấy rõ những lỗi sai trầm trọng của TS Thích Nhật Từ trong những phát ngôn sai lầm về thần chú, dìm hàng Mật tông, thậm chí “quàng xiên bà tám” nói qua những vấn đề chính trị, có những lời phỉ báng Đức Phật và những bậc trưởng thượng. Con cảm tạ vị Thầy bằng tâm pháp sinh, vì tất cả chúng sanh hữu tình mà không dừng nghỉ việc dương cao ngọn cờ tác pháp chiếu quang cho các thế lực tà sư, tà kiến, tà quyền.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện những bài viết ý nghĩa, lợi lạc của vị Thầy và các huynh đệ Kim Cang sẽ giúp cho Ts. Thích Nhật Từ “hồi quang tự kỷ”, lìa mê về giác.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 10. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc xong bài “LỜI TÂM TÌNH VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ”Qua luận chứng của huynh Mật Kiên và trích dẫn từ kinh điển  đã cho thấy Tiến sĩ Thích Nhật Từ là người lộng ngôn chỉ nói theo tâm ý cá nhân của mình chứ không hề theo lời Phật dậy

  con cảm tạ ơn Thầy

 12. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết tựa ” LỜI TÂM TÌNH VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ” của đạo huynh Mật Kiên được chia sẻ trên chanhtuduy.com. Thật ngạc nhiên và cũng thật buồn cười đối với tiến sĩ Thích Nhật Từ qua những điều mà đạo huynh truy lục được qua các luận chứng, luận cứ Phật đà làm rõ nét và cụ thể hóa nội dung từ bài viết ” ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (bài 4)” của Thầy. Qua đó, con thấy được trí huệ của vị Thầy cũng như nhận diện được “giá trị” thực có của tiến sĩ này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Lời Tâm Tình Với Tiến Sĩ Thích Nhật Từ” của đạo huynh Mật Kiên.

  Đệ xin tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Kiên cho Thượng Tọa Thích Nhật  Từ. Đây thêm một minh chứng nữa Thượng Tọa Thích Nhật Từ vì tâm tục sinh nặng trĩu đắng lòng nên đã cố tình dìm hàng Mật Tông. Do không rành không hiểu biết về Mật tông (chính Thầy ấy khẳng định) nên chỉ là một buổi tám chuyện vỉa hè chuyện nọ xọ chuyện kia không căn cứ. Thầy ấy lại đem chuyện Tây Tạng mất nước lại gắn ghép thần chú không vi diệu. Trong khi Đức Phật đã khẳng định “Ngài không thể thay đổi luật nhân quả của chúng sanh”.

  Với giọng điệu thảo mai để thỏa mãn  bản ngã của mình, Thầy ấy cũng tự tay mình trói buộc vận mệnh tâm linh mình vào ngục tù luân hồi bởi sự sân hận, tham lam, ngu si.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu pháp sự.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

   

 14. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Kiên đến TT Thích Nhật Từ. Bằng những luận chứng luận cứ nêu ra trong bài, đạo huynh đã cho mọi người thấy được tâm pháp sinh của vị Thầy khi tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ là sự từ bi đến chúng sanh vì những tà kiến đang reo rắc trong bài thuyết giảng của ông ấy. Nếu như  TT Thích Nhật Từ không thể vì chúng sanh hoằng dương Phật pháp thì cũng nên vì thân căn huệ mạng của bản thân mà tự biết hồi quang tự kỷ dừng lại ác ác nghiệp mình đang làm trước khi luật Nhân Quả vận hành.

  Con cám ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Kiên thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani padme Hum.

 15. Mật Giu Se says:

  Mô Phật !

  Đệ hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên . Qua đó thấy rõ được bộ mặt thật của tiến sĩ Thích Nhật Từ, ông ta đã quá cao ngạo rồi vì dám bôi nhọ các tông phái khác. Làm thế nào mà ông ta lại hống hách tự cao tự đại như vậy, chẳng lẽ là vì là tiến sĩ sao hay là thượng toạ chăng, thật ngông cuồng khi nghĩ là thượng toạ thì thích làm gì thì làm, coi người khác không ra gì thì từ bi cái gì như miệng ông ta rêu rao . Đệ thật sự nổi giận khi hết lần này đến lần khác ông Thích Nhật Từ buông lời thoá moạ Mật tông và tịnh độ, ông ta nghĩ ông ta là ai chứ ? Trong khi Mật Tông là rất vi diệu đầy lợi ích cho chúng sanh được khẳng định bởi Liên Hoa Sanh đại sĩ hay như Đức Đạt Lai Lạt Ma, hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát . Đức Phật cũng dạy vị biển mặn và giải thoát cũng chỉ có một vị duy nhất, tất cả tông phái như mật tông hay tịnh độ đều là theo quỹ đạo chánh pháp dẫn đến giải thoát, lẽ nào có cái bằng tiến sĩ thì vượt hơn các bậc Tổ Sư luôn sao . Thượng toạ là lại làm mất thân phận như vậy, khó hiểu vì sao mà có thể leo lên chức thượng toạ nữa  và như huynh nói ông ta đã quá ngạo mạn, chắc ông ta quên mất trí huệ và từ bi mới là xứng danh thượng toạ mà đâu rồi, trí tuệ hay phẩm chất nào phát ra từ ông ấy . Nên là hy vọng thượng toạ đây không có ảo tưởng về bản thân nữa và đừng có lấy cái danh đó mà đi giảng những điều được thêu dệt bởi cái tính ngã mạn của mình để tránh làm hại người khác và tránh bị huỷ hoại mất thân phận vốn dĩ cao quý .

  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn !

  Om mani padme hum !

 16. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán tinh thần tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Kiên đối với những quan điểm lệch lạc về thần chú của TT Thích Nhật Từ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

   

 17. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!  

  Con đã đọc bài viết ; “ LỜI TÂM TÌNH VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ “ của huynh Mật Kiên rồi ạ .

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài cảm niệm sâu sắc của huynh Mật Kiên sau khi đọc song bài viết tác pháp chiếu quang của Thầy đến Tiến Sĩ Thích Nhật Từ .

  Qua bài viết của huynh Mật Kiên cùng với những dẫn chứng từ thánh giáo lượng đã chứng tỏ Tiến Sĩ Thích Nhật Từ là người cuồng ngôn lộng ngữ chỉ nói theo tâm ý mình chứ không hề có một câu trích dẫn từ kinh điển hay nói một cách là nhằm công kích các trường  phái , dìm hàng cư sĩ mà phỉ báng chánh pháp bôi nhọ thanh danh nhà Phật .

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên nhiều sức khỏe đời đạo song hành , viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 18. Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ với công đức của đạo huynh Mật Kiên đã có bài chia sẻ với những trích dẫn từ kinh điển làm rõ lợi lạc của thần chú, những điều kiện cần và đủ để trở thành một “trưởng lão” mà Đức Phật đã xác quyết, đặc biệt là những trích dẫn chứng minh rằng hành vi, thái độ “coi thường trường giáo Phật Giáo khác là coi thường Đức Phật” của Thích Nhật Từ, bởi chính Đức Phật cũng đã khai thị rằng: “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta vậy”. Đệ hoan hỷ với công hạnh của vị Thầy và công đức noi theo tấm gương của vị Thầy mà tác pháp chiếu quang đến TNT của các huynh đệ kim cang. Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn, ý thức hổ thẹn và tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán công đức và thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã tác pháp chiếu quang đến TT TNT qua bài viết đối luận rất sâu sắc và ý nghĩa. Bằng lập luận có cơ sở viện dẫn từ luận chứng, luận cứ Phật đà bài viết của huynh đã chứng minh những loan ngôn, luận giảng đầy bị đặt tà kiến lệch lạc của TT TNT về quan điểm thần chú Mật Tông gây ảnh hưởng xúc phạm đến toàn đệ tử Phật giáo Mật tông. Cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẽ bài viết đối luận đầy lợi lạc này. Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên luôn viên thành mọi ước nguyện của mình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mô Phật.

  Đệ hoan hỷ, tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã trích dẫn kinh điển để làm rõ thiêm hành vi dìm hàng của tiến sĩ Thích Nhật Từ, bản thân không hiểu biết gì mà còn tám chuyện về thần chú Mật Tông, đi cuồng ngôn loạn ngữ phỉ báng Đức Phật,  dìm hàng các hành giả tu Mật Tông.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : ” LỜI TÂM TÌNH VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ ” của huynh Mật Kiên rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công đức và thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã tác pháp chiếu quang đến TS Thích Nhật Từ. Qua bài viết con hiểu được cần phải tu tập vì ác nghiệp khi trả hết, thiện nghiệp được sanh thiên, tuệ nghiệp được giác ngộ. Các tỳ kheo được công nhận là ” trưởng lão” không phải vì độ tuổi mà do đạo lực, thánh quả. Không phải do trì tụng lâu hay mới đây mà cốt lõi là tâm lực và trí lực của loại mật chú.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 22. Mô phật

  Mật chi hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Kiên, Từ những luận chứng cho thấy tiến sĩ Thích Nhật Từ giảng pháp vô căn cứ với tâm tục sinh không phải bằng tâm pháp sinh muốn dìm hàng Tông phái khác dẫn đến sự ngộ nhận  làm hại thân căn huệ mạng của người nghe.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 23. Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng dành cho TT Thích Nhật Từ trong bài viết mới nhất với chủ đề: “Lời tâm tình với tiến sĩ Thích Nhật Từ”. Bài viết đã bổ sung thêm  những luận chứng, luận cứ mới nhất từ kinh điển cũng như lời dạy của những bậc thầy khác nhằm làm rõ những phát ngôn hẹp hòi mang tính bộ phái, chỉ trích tông phái và giáo pháp của ngài Thích Nhật Từ. Qua đây khẳng định thêm những gì mà vị Thầy và các hội viên Mật Gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang cho vị thượng toạ này vừa qua là hoàn toàn có cơ sở và đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Tựu chung dù ngài ấy có nói gì đi chăng nữa nhưng Mật chú thừa vẫn không suy chuyển bởi đã được xác quyết bởi chư Phật trong nhiều bộ kinh. Chỉ có điều luật nhân quả sẽ không sai chạy với những ai cố tình phỉ báng tông phái khác và giáo pháp đức Phật vì mục đích cá nhân. Cảm ơn huynh về bài viết này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của muôn loài hữu tình

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng sức khoẻ, viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hum

 24. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc  ” Lời Tâm Tình Với Tiến Sĩ Thích Nhật Từ ” của đạo huynh Mật Kiên  rồi ạ

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã tác pháp chiếu quang dành cho tiến sĩ Thích Nhật Từ,  với những luận cứ luận chứng nhà Phật mà huynh trích dẫn cho thấy tiến sĩ Thích Nhật Từ  với tâm tục sinh và sân nên tự ý lập ngôn và dìm hàng mật tông. Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẽ bài viết này.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.  Om Ah Hum!

 25. Mật Phước says:
  Mô Phật !
  Pháp đệ hoan hỷ “Lời tâm tình với Tiến Sĩ Thích Nhật Từ” của đạo huynh Mật Kiên.
  Với luận điểm rõ ràng, luận chứng luận cứ xác thực, huynh đã nối bước vị Thầy phá tan chiến dịch đánh phá Thần chú vô căn cứ của Tiến Sĩ Thích Nhật Từ. Bởi động cơ xuất phát từ tâm tục sinh trĩu nặng và đắng lòng do “ghen ăn tức ở”, chẳng kiềm chế mà nói bâng quơ vu vạ các Thầy tu đạo Phật vay mượn Thần chú ; vu khống Đức Phật đả phá Thần chú trong kinh Trường bộ và Trung bộ.
  Mong rằng TS-TNT biết hồi quang tự kỷ bởi luật tắc nhân -quả không hề sai chạy, đặc biệt là “Ai nói sai về Mật Tông thì sẽ không còn thân mạng để tiếp tục” như Đức Lạt Lai Lạt ma thứ 14 khẳng định.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.
 26. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã tác pháp chiếu quang TS Thích Nhật Từ. Qua bài viết giúp con hiểu được TS Thích Nhật Từ vì tâm tục sinh mà cố tình dìm hàng Mật Tông, nói theo tâm ý của mình sai lệch với quỹ đạo chánh pháp.

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài đầy ý nghĩa.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 27. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết  : “Lời Tâm Tình Với Tiến Sĩ Thích Nhật Từ” của đạo huynh Mật Kiên.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên noi gương Thầy tác pháp chiếu quang cho tiến sĩ Thích Nhật Từ vì lợi ích của tất cả chúng sanh . Bằng những luận chứng, luận cứ được trích dẫn từ kinh điển cho thấy rõ thêm tiến sĩ thích Nhật Từ biết không rành những gì đã biết, tự ý lập ngôn gây chia rẽ tăng đoàn, phỉ báng giáo pháp gieo rắc tà kiến đến với chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi ích của chúng sanh.

  OM AH HUM

   

 28. Mật Khả Tuệ says:
  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ đọc bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Kiên đến Tiến sĩ Thích Nhật Từ.

  Bằng những luận chứng được trích dẫn trong kinh điển, huynh Mật Kiên đã chứng minh những lời nói của Tiến sĩ Thích Nhật Từ đều là tự ý lập ngôn, vô căn cứ, giảng pháp với tâm tục sinh, thái độ “ghen ăn tức ở”.

  Cầu nguyện Tiến sĩ Thích Nhật Từ sớm hồi quang tự kỷ, không còn gieo rắc tà kiến ảnh hướng đến thân căn huệ mạng của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 29. Mật Tú Viên says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ Mật Tú Viên hoan hỷ và tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Kiên đối với thượng tọa Thích Nhật Từ. Qua đó, bạn đọc đều thấy rõ thầy TNT mang tâm tục sinh đã chỉ trích, bài bác các tông môn, trường phái khác, thậm chí còn xuyên tạc lời Phật dạy để bảo vệ cho quan kiến xấu ác của mình. Nhưng “gậy ông đập lưng ông”, thầy TNT không những không đạt được mục đích mà còn để lộ ra rất nhiều sơ hở trong chánh tri kiến và được tác pháp quang mạnh mẽ. Dù thầy TNT có phỉ báng các tông môn khác thế nào đi chăng nữa, thì chánh pháp của Đức Thế Tôn không vì thế mà thay đổi, các tông môn, trường phái khác không vì lời của thầy mà ngừng đem lại lợi lạc cho vô lượng chúng sanh. Chỉ có thượng tọa TNT hãy bảo trọng thân căn huệ mạng của mình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên và gia đình tinh tấn thực hành pháp, hanh thông trên đường đời và đường đạo.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên” Lời tâm tình với tiến sĩ Thích Nhật Từ”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy, thiện hạnh của các đạo huynh đạo hữu đã tác pháp chiếu quang cho T.t Thích Nhật Từ (TNT). Thầy và các đạo huynh, đạo hữu với ngòi bút sắc bén của mình, dựa trên luân chứng, luận cứ Phật môn, lúc từ bi, lúc phẫn nộ nhưng tất cả đều xuất phát từ tâm pháp sinh, để bảo vệ chánh kiến Phật đà mà tác pháp chiếu quang. Con tự hỏi rằng, những bài viết lợi lạc này liệu T.t (TNT) có đọc hay không? Nếu đọc ông ta có tư duy hay không? Mà sao con cảm nhận ông ta cứ như “tảng băng” vậy, không hồi quang phản tỉnh thì chớ, ông ta lại dùng tâm tục sinh của mình công kích, bài bác các tông môn khác, bài bác Thần chú. Con tâm đắc với nhận định của đạo huynh Mật Kiên rằng” … Như vậy đã quá rõ ràng, bài viết của Thầy từ tâm pháp sinh, nếu ngài (TNT) không phản quang tự kỷ thì thật đáng tiếc cho thầy ấy, chứ Mật chú thừa vẫn không hề suy suyển bởi đã được chư Phật xác quyết trong nhiều bộ kinh, đặc biệt là ” Đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh” đã trích dẫn ở trên”.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Cầu nguyện gia đình huynh có nhiều sức khỏe, thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 31. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh,công đức của đạo huynh Mật Kiên đã noi theo tấm gương vị Thầy tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ. Bằng những luận chứng, luận cứ từ kinh điển huynh nêu ra trong bài viết đã cho mọi người thấy được những sai lầm khi phát ngôn lạm bàn về thần chú cùng những lời cuồng ngôn loạn ngữ xuất phát từ tâm tục sinh của TT Thích Nhật Từ. Những trích dẫn đã làm rõ thêm những luận điểm vị Thầy đã chỉ ra trong bài viết đối luận của Thầy, và khẳng định vị Thầy dùng tâm pháp sinh tác pháp chiếu quang cho TT Thích Nhật Từ là hoàn toàn có cơ sở và đúng quỹ đạo chánh pháp, dù cho TT Thích Nhật Từ có cố tình dùng nhiều thủ đoạn,công kích, dìm hàng Mật tông,chia rẽ bộ phái thì những xác quyết bởi chư Phật trong nhiều bộ kinh đã chứng minh sự lợi lạc của thần chú và Mật chú thừa vẫn không suy chuyển. Từ đây suy ra lời cảnh tỉnh của vị Thầy dành cho TT Thích Nhật Từ hãy nên cẩn ngôn, thành ý bởi luật tắc nhân quả không bỏ xót một ai là hoàn toàn không phải ” hăm doạ” mà từ tâm pháp sinh, sự từ bi của Thầy mà ban lời cảnh tỉnh.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 32. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Pháp đệ Mật Đăng Tâm hoan hỉ với những “Lời tâm tình” thấm đẫm chánh lý của đạo huynh Mật Kiên cho tiến sỹ Thích Nhật Từ.
  Lời kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương thêm một lần nữa xác quyết những lời tán thán của Đức Phật về thần chú OM MANI PADME HUM. Đệ hiểu rằng, Ngài tiến sỹ Thích Nhật Từ có nói gì, làm gì, có “mở đại chiến dịch” để hạ thấp Mật chú thừa thì sự vi diệu của Mật chú thừa không hề suy chuyển, chỉ có kẻ ôm ấp sự bộ phái với nền tảng tư tưởng hẹp hòi đang lao xuống địa ngục như mũi tên được bắn ra từ cây cung mà thôi. Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên viết bài với những luận chứng, luận cứ rõ ràng. Cầu nguyện cho tiến sỹ Thích Nhật Từ sớm hồi quang phản tỉnh. Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên thành tựu mọi ước nguyện thầm kín.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 33. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “ Lời tâm tình với Tiến sĩ Thích Nhật Từ”. Con hoan hỷ tán thán công đức “ tác pháp chiếu quang” qua bài đối luận sâu sắc của đạo huynh Mật Kiên đến cho Thượng toạ Thích Nhật Từ. Với những luận chứng luận cứ trích dẫn từ kinh điển đã thêm khẳng định lòng Bồ đề tâm của vị Thầy xuất phát từ tâm phát sinh để bảo vệ chánh kiến Phật đà, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh viết bài tác pháp chiếu quang chỉ ra những sai lầm trầm trọng với tâm tục sinh nặng trĩu đắng lòng do “ghen ăn tức ở” của Thượng toạ Thích Nhật Từ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc gtcủa tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết đối luận lợi lạc và ý nghĩa này. Cầu nguyện đạo huynh hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Pame Hum!

 34. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết đối luận đầy đủ luận cứ,  luận chứng của đạo huynh Mật Kiên đối với sự phỉ báng giáo pháp của tiến sĩ Thích Nhật Từ,  cụ thể ở đây là tiến sĩ Thích Nhật Từ  tự ý lập ngôn chỉ trích thần chú. Với những luận cứ,  luận chứng xác đáng của đạo huynh Mật Kiên, đã cho thấy sự phê bình giáo pháp của tông phái khác,  sự ganh tỵ với hành giả khác chỉ tạo thêm chướng ngại cho chính bản thân người có tâm địa hẹp hòi và làm họ khó tiến bước trên hành trình giác ngộ. Hơn nữa,  với Bồ tát giới tử đang hoạt dụng bồ đề tâm thì hậu quả còn nặng nề hơn với những ai có dã tâm dìm hàng,  hãm hại.

  Đệ cảm ơn đạo huynh vì bài chia sẻ lợi lạc.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên viên thành mọi ước nguyện chính đáng,  đời đạo viên song.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán với công hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã noi gương vị Thầy tác Pháp chiếu quang đến thượng tọa Thích Nhật Từ với những luận chứng mà huynh đã trích dẫn trong kinh điển

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum,

 36. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 37. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài, con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 38. Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên qua bài ” Lời Tâm Tình Với Tiến Sĩ Thích Nhật Từ “. Bằng những luận cứ, luận chứng của mình , đạo huynh đã cho mọi người thấy được ngài Thích Nhật Từ đã ” tám chuyện ” khi giảng bài, không rành về Mật tông và thần chú mà lại lạm bàn. Nhưng những gì ông ta làm xuất phát từ tâm tục sinh càng phơi bài bản chất của ông ta và hậu quả khi tung bụi ngược chiều gió.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông mọi việc.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 39. Mật Nguyên Tánh says:
  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ tán thán và cảm ơn bài chia sẻ ý nghĩa của đạo huynh Mật Kiên.

  Bài đạo huynh chia sẻ đã làm rỏ sự nguy hiểm của tư tưởng bộ phái; hành động đã kích tông phái khác trong khi mình không thực hành, không am tường và đặc biệt là không có gì để bảo chứng cho những phê bình và chê bai của mình với tông phái khác thì đó chính là hành động phá hoại hòa hợp Tăng, phá hoại Pháp và hậu quả của nó là “ta tự phá hủy sự nghiệp tâm linh, sẽ bị ngăn trở trong những nổ lực về pháp và khi thân hoại mạng chung ta sẽ đọa địa ngục nhanh như mũi tên bắn ra khỏi cung.

  Qua bài chia sẻ của đạo huynh đệ càng thêm hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy, thiện hạnh của các đạo huynh và đạo hữu trong sự nghiệp bảo vệ chánh pháp, bảo vệ hòa hợp tăng được thể hiện qua: (1)không có 1 bài hoặc thậm chí 1 câu, 1 từ trong hàng ngàn bài trên chanhtuduy.com liên quan đến việc phê phán chê bai tông phái khác! và (2)các bài tác pháp chiếu quang từ vị Thầy và các đạo huynh, đạo hữu không phân biệt đối tượng tác pháp thuộc tông môn nào (Nguyên thủy, Thiền, Tịnh hay Mật tông) mà chỉ tập trung làm rỏ tướng thiện ác, tà kiến, tà luận, tà thuyết của những người làm bộ tu hành lừa gạt chúng sanh, ngoài miệng thì mượn danh Như Lai còn trong tâm thì lại là quyến thuộc của ma Ba tuần.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh biết tàm quý.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho đạo huynh thành tựu các ước nguyện chính đáng.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 40. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 41. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc sông bài này rồi ah. Mật Thúy rất hoan hỉ với thiện Hạnh tác Pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Kiên dành cho thượng tọa thích Nhựt Từ , qua bài này Mật Thúy cứ suy ngẫm mãi  và cũng thầm hỏi rằng ông tích Nhựt Từ là ai đã  đắc thánh quả  chua mà dám nói   là thần chú là dây mượn của Bà là môn  trong khi Đức Phật ngày là bật toàn giác ngày dại thần chú là bản tâm của chư Phật . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 42. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng san thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 43. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “ Lời tâm tình với tiến sĩ Thích Nhật Từ” rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã tác pháp chiếu quang tới thượng tọa Thích Nhật Từ, bằng những trích dẫn từ kinh điển rõ ràng , huynh Mật Kiên đã làm lộ rõ hành vi chê bai, bài bác tông giáo khác trong khi bản thân lại chẳng am hiểu tường tận. Ông Thích Nhật  Từ tự cho mình quyền cuồng ngôn loạn ngữ , mọi lời nói xuất phát từ tâm sinh tục mà chẳng biết rằng luật nhân quả chẳng chừa một ai.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thày vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 44. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status