Nov 3, 2020

Posted by in Giáo điển | 48 Comments

Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang WANKO YESHE NORBU: Bài 1: TỰ Ý LẬP NGÔN, CHỦ Ý ÁP ĐẶT, GANH GHÉT BÀI TẠNG, TỰ CHO LỜI DẠY CỦA MÌNH LÀ CHÂN LÝ, BỎ QUA THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC PHẬT & THÁNH CHÚNG (Bài mở)

Lời dẫn: Vừa qua Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang hòa thượng Tuyên Hóa thông qua kênh Nhân Quả Luân Hồi, chúng tôi đã phản luận bạn đọc “Người dạo mạng”, nhận được sự hồi đáp sám hối của bạn đọc này. Gần một tháng trôi qua, chưa thêm một phản luận nào gửi đến, và mục đích của chúng tôi đã đạt được là bảo vệ chánh kiến đến cùng dù đối tượng đó là Đạo sư, Tỳ kheo, Hòa thượng, Trưởng lão nào! Nay tiếp tục nêu cao tinh thần tác pháp chiếu quang để được lợi mình, lợi người theo thánh huấn trong kinh “ Đại bát nhã ba la mật đa”, phẩm Chuyển sanh, chúng tôi đề cập và chỉ ra những lỗi sai trầm trọng mang tính học thuật của một vị xưng là Đức Phật (!!) có pháp hiệu là Wanko Yeshe Norbu người Trung Quốc, khi mà ngài ấy tự ý lập ngôn trái với khuyến cáo của tinh thần khuyến cáo của kinh “Tứ thập nhị chương”, phẩm A la hán “Chưa đắc thánh quả đừng tin vào tâm ý của mình”; nói theo thiền ngữ là “tri kiến lập tri tức vô minh bổn”. Dù Mật gia Song Nguyễn không theo cái gọi là Mật tông mà là Du già Thanh Trí thuộc Kim cang thừa (Mật Thừa), nhưng chúng tôi nhận thức rằng cần giải nghi cho hàng vạn đồ chúng đang mê lầm , và chống lại sự ngạo mạn mang tính chất bài Tạng của Wanko Yeshe  thông qua cái gọi là “128 quan điểm xấu ác và sai lầm”,; chúng tôi lên tiếng phản ứng những gì đã phơi bày sự áp đặt, chủ quan và trân tráo sặc mùi tà kiến của tác phẩm này, chớ không phải nói là tất cả. Chúng tôi chấp nhận tất cả mọi phản luận để làm sáng tỏ chân lý nếu những comment ghi rõ pháp danh, tịnh trú, vị Thầy , và comment mang tính học thuật. Sau đây là nội dung chi tiết..


Nguyên hình là bên trái, sau khi tân trang bằng “linh dược” là bên phải. Đức Phật có dạy đệ tử căng da mặt không?

Bài 1: CHƯA THẤU ĐÁO ĐÃ KHẲNG ĐỊNH, HIỂU CHƯA CÙNG ĐÃ CHO LÀ TẬN, CHƯA ĐẮC THÁNH ĐÃ TỰ LẬP NGÔN!

Đầu tiên, bài pháp thoại giảng về “128 Quan điểm xấu ác và sai lầm” được dịch và đăng trên trang tuyenphap.com, trang đăng tải các bài giảng của Wanko Yeshe tại Việt Nam (http://tuyenphap.com/128-quan-diem-xau-ac-va-sai-lam-702#ML3), bắt đầu như sau:

http://tuyenphap.com/128-quan-diem-xau-ac-va-sai-lam-702#ML3

“Hôm nay ta sẽ giảng về những tri kiến xấu ác và tri kiến sai lầm. Nếu những ai đang học hỏi Phật giáo và tu hành mà rơi vào một trong số những tri kiến xấu ác này thì sẽ không thể đạt được giải thoát. Hơn nữa, sự tu hành của người ấy cũng sẽ không thể tăng trưởng công đức và trí tuệ, không thể đạt đến cảnh giới thành đạo.

Bất kể con thuộc tông phái nào, chỉ cần con muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, muốn đạt được giải thoát, thì không được phép rơi vào một trong những tri kiến xấu ác và tri kiến sai lầm này. Nếu con rơi vào ngay cả chỉ là một trong số những tri kiến xấu ác con cũng không thể tích lũy được phước đức và trí tuệ bằng sự tu hành của con. Hơn nữa, con sẽ không thể đạt được giải thoát. Tuy nhiên, sau khi rơi vào những tri kiến này, nếu con sám hối và ngay lập tức sửa chữa thì sẽ không có vấn đề gì.

Tội của việc rơi vào tri kiến sai lầm thì nhẹ hơn so với tội rơi vào tri kiến xấu ác. Tuy là nhẹ hơn nhưng có một vài tri kiến sai lầm mà nếu đi theo sẽ gây ra vấn đề ngay cả khi con chỉ rơi vào một trong số các tri kiến đó.

…Không theo 128 tri kiến này là quy định nghiêm ngặt của Pháp. Tất cả các Phật tử phải tuân theo quy định này, bằng cách không rơi vào những tri kiến này họ có thể kết thúc luân hồi sinh tử, nhận được kết quả linh thánh của sự thực chứng.

Kiến trúc dị hợm của ngôi chùa Phật giáo do Wanko Yeshe Norbu thiết kế và xây dựng ở Mỹ

Dựa vào lời khẳng định trên, có thể thấy rằng ngài Wanko nhấn mạnh vai trò tối quan trọng của việc nhận biết 128 quan kiến xấu ác và sai lầm đối với người tu hành đạo Phật, như: “Nếu những ai đang học hỏi Phật giáo và tu hành mà rơi vào một trong số những tri kiến xấu ác này thì sẽ không thể đạt được giải thoát”, “128 tri kiến này là quy định nghiêm ngặt của Pháp”, “Tất cả các Phật tử phải tuân theo quy định này”, vv. Để xác định tính chuẩn xác trong lời khẳng định trên của Wanko Yeshe, trước hết cần xét nội dung của những tri kiến được nêu có căn cứ trên thánh giáo lượng nhà Phật hay không, bởi lẽ đối với người Phật tử thì trở ngại nói chung khiến không thể đạt đến sự giải thoát chính là chìm đắm trong tà kiến, trái ngược với chánh kiến, là những lời dạy của Đức Phật và các bậc thánh đức.

Tri kiến số 73, một trong 90 tri kiến sai lầm có nội dung như sau: “Tri kiến cho rằng, con phải kính trọng một Đạo sư linh thánh “dởm” theo năm mươi khổ thơ về lòng sùng mộ Đạo sư”. Theo đó, ngài Wanko diễn giải rằng:

Từ khi “Năm mươi khổ thơ về lòng sùng mộ đạo sư” được công bố, nhiều người không còn dám phản đối đạo sư của mình. Bởi vì “Năm mươi khổ thơ về lòng sùng mộ đạo sư” đã cấm như vậy, họ nghĩ rằng họ không thể phản đối đạo sư của họ bất kể vị này là người tốt hay xấu. Bây giờ con phải hiểu rõ rằng đó chính xác là điểm con bị mắc kẹt. Mặc dù “Năm mươi khổ thơ về lòng sùng mộ đạo sư” đưa ra rằng con phải tôn kính Đạo Sư của mình, trước tiên con phải nhận ra thầy của mình đang hành động phù hợp với giáo pháp hay không và ông ta có thực sự sở hữu những phẩm chất của một vị thầy hay không. Nếu ông ta theo những tri kiến sai lầm, hoặc cả tri kiến xấu ác, con vẫn còn muốn theo ông ta chứ? Con có rời bỏ ông ta không? Nếu con không rời bỏ ông ta, con sẽ bị ô nhiễm bởi cùng nghiệp đen tối đó. Nếu con không rời khỏi ngay lập tức, con sẽ phải chịu số phận bi đát. Con không nên tôn trọng “Đạo Sư linh thánh” dởm.

Năm mươi khổ thơ về lòng sùng mộ Đạo Sư đòi hỏi con phải tôn kính bậc Đạo Sư linh thánh đích thực, chứ không phải những kẻ giả mạo. Vì vậy, việc sử dụng “Năm mươi khổ thơ về lòng sùng mộ Đạo Sư” như là cơ sở để yêu cầu con tôn kính “Đạo Sư linh thánh” dởm phản ánh một tri kiến sai lầm

Đây là một sự diễn giải trên bình diện thế gian với nhận định chủ quan, trái với tinh thần sùng kính Đạo sư và cả tinh thần khách quan của đạo Phật (xuất thế gian) mà tác phẩm “50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư” chuyển tải. Nếu nhận xét như Wanko Yeshe, chẳng khác nào ngài cho rằng tác phẩm này còn có chỗ sơ hở, chưa toàn triệt, mà lại tạo điều kiện cho lòng sùng kính Đạo sư không chân chính?! Tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” không hề có sự áp đặt, cấm đoán như cách ngài Wanko diễn giải; ngược lại, thánh tăng Mã minh đã minh định đầy đủ, rốt ráo hai mặt của vấn đề để nhận biết vị Thầy chân chính ở các đoạn kệ số 7, 8 và 9 như sau:

 1. Đệ tử không nhận sau đây những vị Thầy:

Kiêu căng, ngạo mạn, thiếu từ bi,

Nổi sân vô cớ vì chuyện vặt,

Giới đức tầm thường chẳng ra chi!

 

 1. Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy,

Phải gồm đầy đủ những điều sau:

Giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện,

Dạy trò, lớn nhỏ mọi căn cơ,

Miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển,

Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ!

 

 1. Đầy đủ kinh nghiệm mười hoạt động,

Lập đàn tràng thể nghiệm mạn đà la,

Tinh nghiêm giới luật trong ba cửa,

Nhiếp phục trong ngoài thân ngữ tâm.

 

Dựa vào những đặc điểm nhận biết vị Thầy “xứng đáng” và “tầm thường” mà thánh tăng Mã Minh đã nêu như vậy, lẽ nào không thể hiện sự quang minh chính đại, tính khách quan của tác phẩm?! Ngược lại, trong phần diễn giải của ngài Wanko, cách minh định vị Thầy có xứng đáng hay không lại phụ thuộc vào quan điểm của riêng người học trò: “..trước tiên con phải nhận ra thầy của mình đang hành động phù hợp với giáo pháp hay không và ông ta có thực sự sở hữu những phẩm chất của một vị thầy hay không”. Vậy người trò ấy căn cứ vào đâu để xác định người thầy của mình có hoạt động phù hợp với giáo pháp hay không? Theo Wanko Yeshe, cần dựa vào các tri kiến sai lầm, xấu ác: “Nếu ông ta theo những tri kiến sai lầm, hoặc cả tri kiến xấu ác, con vẫn còn muốn theo ông ta chứ? Con có rời bỏ ông ta không?”. Trong lời dạy của thánh tăng Mã Minh, các yếu tố để minh định vị Thầy thuộc về giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện, cùng các hoạt động tâm linh, vv., đều là những yếu tố được vô số kinh và Mật điển đều đã khẳng định. Còn các tri kiến xấu ác và sai lầm là dựa vào đâu?

Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt trạng thái tĩnh thức và nhận thức tàm quý để lợi người và lợi mình. Om mani padme hum!

Mật gia Song Nguyễn ngày 31/10/2020

CAO DIỆU MẬT TỪ


 

Các bài liên quan:

1, Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang WANKO YESHE NORBU: Bài 1: TỰ Ý LẬP NGÔN, CHỦ Ý ÁP ĐẶT, GANH GHÉT BÀI TẠNG, TỰ CHO LỜI DẠY CỦA MÌNH LÀ CHÂN LÝ, BỎ QUA THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC PHẬT & THÁNH CHÚNG (Bài mở)

2, Bài 2: WANKO YESHE NORBU CUỒNG NGÔN LOẠN NGỮ VÌ TỰ CHO LỜI DẠY CỦA MÌNH LÀ THÁNH HUẤN NGANG HÀNG VỚI ĐỨC PHẬT, NHƯNG LẠI DẠY MÔN ĐỒ CÚNG KIẾNG QUỶ THẦN, THỔ ĐỊA, SƠN THẦN, LỄ BÁI VÀ TƯỞNG NIỆM QUAN CÔNG (!). 

3, Bài 3: HOANG TƯỞNG MÌNH “ĐẮC THÁNH”, WANKO YESHE NORBU PHƠI BÀY TÍNH CHẤT TÀ LINH GÌ, THÔNG QUA CÁI GỌI LÀ “128 QUAN KIẾN SAI LẦM VÀ XẤU ÁC”?

 

 1. Mật Ánh Dương says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết tác pháp chiếu quang của Mật Gia Song Nguyễn cho Wanko Yeshe Norbu trước những luận điểm tà kiến mang tính áp đặt, “bài Tạng” và hoàn toàn tự ý lập ngôn. Tương tự như “lục đại tông chỉ” do HT Tuyên Hóa chế tác và yêu cầu đồ chúng thực hành theo, “128 quan điểm xấu ác và sai lầm” của vị này cũng thật mang đậm màu sắc cá nhân với những luận điệu đầy tính xuyên tạc, phiến diện khi chưa thấu đáo bản chất vấn đề hòng phỉ báng giáo huấn của bậc Thánh đức và nâng cao tự ngã của mình.
  Con hoàn toàn đồng tình với trích dẫn rõ ràng, phân tích và lập luận xác đáng của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ cho thấy sự nhận định chủ quan từ tri kiến 73 của Wanko Yeshe Norbu. Việc ông ấy cho rằng “50 khổ thơ về lòng sùng mộ đạo sư” đã cấm học trò phản đối đạo sư của mình dù ngài ấy tốt hay xấu là một nhận định hoàn toàn khinh suất, một sự quy chụp, vu khống trắng trợn cho bậc Thánh đức khi ông ta biết không rành những gì đã biết. Từ một bản văn cao quý của bậc Thánh, là kim chỉ nam hướng dẫn đệ tử sùng kính vị Thầy đúng quỹ đạo chánh Pháp đã bị xuyên tạc trở thành tác phẩm biến người tu thành nô lệ tâm linh, đây mới thật sự là tri kiến xấu ác và sai lầm.
  Cảm ơn đạo huynh đã viết bài lợi lạc.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Pad Me Hum.

 2. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh noi gương theo vị Thầy của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã tác pháp chiếu quang đến ngài Wanko Yeshe Norbu khi đã tự tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả mà đưa ra những áp đặt chủ quan, tà kiến trong tác phẩm “128 quan điểm xấu ác và sai lầm”.
  Con cảm thấy bất ngờ với tri kiến số 73 với nội dung “Tri kiến cho rằng, con phải kính trọng một Đao sư linh thánh “dởm” theo năm mươi khổ thơ về lòng sùng mộ Đạo sư” và được diễn giải một cách phi lý “Y ngữ bất nghĩa”, ngược với lời dạy của Đức Phật là “Y nghĩa bất Y ngữ” của ngài Wanko Yeshe Norbu. Từ lời dạy của thánh tăng Mã Minh trong tác phẩm đã hướng dẫn cho người học trò về cách tri hành thân, ngữ, tâm để hiểu và hành đúng Sùng Kính Đạo sư, các tiêu chuẩn để nhận biết được vị Thầy chân chính trong đoạn kệ số 7,8,9 cũng như vị Đạo sư chân chính đã được “Chư Phật mười phương của ba thời. Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật Giáo”. Nay lại ngài Wanko Yeshe Norbu lại chuyển thành “kính trọng một vị Đạo sư linh thánh “dởm” và nhận định “dởm” hay không “dởm” từ quan điểm của học trò chứ không dựa trên thánh giáo lượng. Trong khi là người học trò đã đắc thánh quả chưa mà lại tự tin vào tâm ý mình để phán xét vị Thầy. Thật là một điều phi lý và quy chụp đầy chủ quan của ngài Wanko Yeshe Norbu. Con cám ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ mọi ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bão lũ Miền Trung nhanh chóng qua đi, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả. Cầu nguyện cho những ai mất mạng trong thiên tai đợt này thác sanh vào cõi lành.
  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Tuyết Mai
  Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh giương cao ngọn cờ tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ ạ. Khi đọc được những trích dẫn và dẫn chứng mà huynh đưa ra trong bài viết con lại càng thấy cái gọi là tự tin thái quá và tự ý lập ngôn khi chưa đắc thánh quả của ngài Wanko Yeshe Norbu. Tất thảy mọi thứ đều đã có trong kinh Phật nhưng ngài lại cứ thích nhặt ra rồi đem nó lái lòng vòng theo hướng hiểu khác, và dường như ngài đang áp đặt tri kiến chủ quan và tà kiến vào tác phẩm của ngài. Trong khi Thánh tăng Mã Minh đã xác quyết về cách nhận biết một người Thầy chân chính một cách đầy đủ và rõ ràng rồi nhưng ngài lại còn muốn phủ định lại điều ấy và đưa ra những tri kiến hết sức phi lý. Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài.
  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngôn.
  Cầu nguyện bão lũ Miền Trung nhanh chóng qua đi, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả, những người thiệt mạng đợt này được thác sanh vào cõi lành .
  Om Mani Padme Hum.

 4. Cao Diệu Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài phân tích này của huynh Cao Diệu Mật Từ. Con hoan hỷ với huynh Mật Từ đã noi theo gương Thầy để tác pháp chiếu quang, chỉ ra những khinh suất trong lập luận của Wanko Yeshe Norbu. Những bài tác pháp chiếu quang này đã giúp con trang bị thêm cho trạch pháp nhãn của mình, tức không phải trang sách nào, lời giảng nào của một vị nổi tiếng, vị ở nước ngoài nào cũng đúng với quỹ đạo chánh pháp. Và việc tu học không phải là đọc những gì mình muốn đọc, nghe những gì mình muốn nghe, tin những gì mình muốn tin, không phải bắt được một trang sách “hợp ý mình” rồi đắc ý, mà phải dựa trên thánh giáo lượng nhà Phật để minh định.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ đã phân tích dễ hiểu.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 5. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ.
  Khi đọc bài viết này con lại thất vọng cho một vị xưng là “Đức Phật”, Phật hiệu đầy đủ là “Đỉnh Thánh Như Lai Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật Wanko Yeshe Norbu. Khi Ngài đưa 128 quan kiến xấu ác và sai lầm, nhắc nhở Phật tử bất kì tông phái nào cũng phải chấp hành. 128 quy định này là quy định nghiêm ngặt của Pháp. Tất cả các Phật tử tuân theo quy định này. Tuy nhiên, quan kiến 73, Ngài quy chụp năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư đưa vào quan kiến sai lầm. Thế nhưng, Ngài chủ quan để cho người học trò nhận biết, thẩm định vị Đạo sư? “Trước tiên con phải nhận ra Thầy của mình đang hành động phù hợp với giáo pháp hay khôngvà ông ta có sở hữu phẩm chất của một vị Thầy hay không”. Dựa vào đâu người học trò có khả năng thẩm định? Trong khi Đức Phật dạy “không được tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”. Đại sĩ Liên Hoa Sanh cũng đã cảnh tỉnh nhắc nhở các thế hệ sau: “Bậc trí hiện thân với hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối chúng sanh giả bộ tu hành, các ông đừng lầm tưởng cặn là vàng”. Thì dựa vào cơ sở nào người học trò có thể nhận ra vị Thầy của mình thế nào. Ngài đưa ra một chủ đề nhưng không đưa ra quy chuẩn, bỏ con giữa chợ để ai nghĩ sao nghĩ, ai làm sao làm.
  Trong khi, Thánh giả Mã Minh tác giả của “Năm Mươi Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư” Ngài đã đưa chuẩn mực của một Đạo sư chân chánh và Đạo sư không chân chánh ở thi kệ 7. 8. 9 để người đệ tử nhận biết mà thực hiện cho đúng pháp. Vì sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ các Kinh điển đã xác quyết. Một bên minh bạch công khai, một bên chỉ nói suôn một hướng. Do đó kết luận 128 quan kiến của Ngài Wanko Yeshe Norbu rơi vào quan kiến chủ quan không minh bạch.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được ánh sáng trí tuệ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho đất nước thoát khỏi thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum.

 6. Mật Tấn Pháp
  Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ .
  Qua bài viết con thấy được những quan kiến chủ quan theo tâm ý mình , tự ý lập ngôn , tự cho lời dạy của mình là chân lý của một vị tự xưng là “ Đức Phật “ . Ngài tự ý đưa ra 128 quan kiến xấu ác và sai lầm nhắc nhở bất kì Phật tử hay tông phái nào cũng phải chấp hành bởi 128 quy định này là quy định nghiêm ngặt của pháp . Quan kiến số 73 ngài chủ quan cho học trò nhận biết , thẩm định vị Đạo Sư theo tâm ý mình thay vì trích dẫn lời dạy của Đức Phật hay các Bậc thánh Đức , không nói theo Thánh giáo lượng nhà Phật mà tự ý lập ngôn rằng : Trước tiên con phải nhận ra vị Thầy của mình đang hành động phù hợp với giáo pháp hay không và ông ta có sở hữu phẩm chất của một vị Thầy hay không ? Đây thực sự là những quan kiến mang bình diện thế gian và chủ quan .
  Để nhận định một vị Thầy chân chính ,Thánh tăng Minh Mã minh định đầy đủ trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư” số 7;8;9 :
  7/ Đệ tử không nhận sau đây những vị Thầy :
  Kiêu căng , ngạo mạn , thiếu từ bi
  Nổi sân vô cớ vì chuyện vặt
  Giới Đức tầm thường chẳng ra chi !
  8/ Vị Thầy xứng đáng không dễ Thấy ,
  Phải gồm đầy đủ những điều sau :
  Giới Đức , trí tuệ , đa văn nhiều phương tiện
  Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ
  Miễn sao thông hiểu nhiều mật điển
  Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ !
  9/ Đầy đủ kinh nghiệm mười hoạt động
  Lập đàn tràng thể nghiệm mạn Đà la
  Tinh nghiêm giới luật trong ba cửa
  Nhiếp phục trong ngoài thân ngữ tâm .
  Chỉ 3 trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư của thánh giả Minh Mã đã đưa ra một quy chuẩn ,đầy đủ để phân định một vị Đạo Sư chân chính sao Ngài ấy không trích dẫn mà lại tự ý nói theo tâm ý mình , hay ngài thấy những sáng kiến trong quan điểm của mình hơn hẳn những Thánh giả trước, điều đó còn thể hiện rõ nhất qua Phật hiệu mà ngài tự phong cho mình “ Đỉnh Thánh Như Lai Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật Wanko Yeshe Norbu “ .
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện cho đau khổ của chúng sanh được lắng dịu .
  Om mani Padme Hum .

 7. Mật ấn says:

  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài viết rồi ạ . con xin hoan hỷ và tán thán công đức tác pháp chiếu quan của Đạo huynh Mật Từ
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ
  Om mani padme hum

 8. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương Thầy mà tác pháp chiếu quang, với những luận cứ, luận chứng mà huynh đã trích dẫn từ thánh giáo lượng đã chỉ ra những lỗi sai của Wanko Yeshe Norbu chỉ đưa ra những điểm theo tâm ý của mình mà thôi chứ không hề theo thánh giáo lượng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đất nước vượt qua thiên tai và dịch họa
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ. Om Mani padme hum!

 9. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công đức noi gương vị Thầy “tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ.
  Con thật bất ngờ với một vị xưng là Đức Phật như ngài Yeshe Norbu mà sự đọc, hiểu lại có vấn đề, còn diễn giải theo tâm ý mình trên bình diện thế gian với nhận định và áp đặt chủ quan rằng :”việc sử dụng “Năm mươi khổ thơ sùng mộ Đạo Sư, như là cơ sở để yêu cầu con tôn kính “Đạo Sư linh thánh” dởm phản ánh một tri kiến sai lầm”” ; trong khi ngài Thánh giả Mã Minh đã chỉ ra rõ ràng để nhận biết vị Thầy “xứng đáng” và “tầm thường” ở đoạn 7,8 và 9 như sau:
  7. Đệ tử không nhận sau đây những vị Thầy:
  Kiêu căng, ngạo mạn, thiếu từ bi,
  Nổi sân vô cớ vì chuyện vặt,
  Giới đức tầm thường chẳng ra chi!
  8. Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy,
  Phải gồm đầy đủ những điều sau:
  Giới đức, đa văn, nhiều phương tiện,
  Dạy trò lớn, nhỏ mọi căn cơ,
  Miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển,
  Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ!
  9. Lập đàn tràng thể nghiệm mạn đà la,
  Tinh nghiêm giới luật trong ba cửa,
  Nhiếp phục trong ngoài thân, ngữ, tâm!”.
  Con thiết nghĩ rằng, phải chăng ngài Yeshe Norbu đã đọc qua những đoạn trên rồi tự cảm thấy bản thân mình là kẻ “tầm thường” mà ganh gét “Bài tạng” của ngài Thánh giả Mã Minh ? Không biết học trò của ngài Yeshe Norbu có nhận ra thầy mình đang hành động có phù hợp với giáo pháp Phật hay không và ông ta có thật sự sở hửu của một vị thầy hay không ? Riêng đối với những bậc chân tu và những ai đã được trang bị “trạch pháp nhãn nhà Phật” thì sự áp đặt nghịch lý của ngài Yeshe Norbu, đó mới chính là tri kiến sai lầm và xấu ác, còn gọi là tà kiến.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã có bài tác pháp chiếu quang đến ngài Wanko Yeshe Norbu. Qua bài này, đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã cho mọi người thấy lỗi sai trầm trọng mang tính học thuật khi ngài Wanko Yeshe Norbu tự ý lập ngôn, nhận định chủ quan, trái với tinh thần sùng kính Đạo sư thông qua cái gọi là ” 128 quan điểm xấu ác và sai lầm “. Nếu nhận định như ngài Wanko Yeshe Norbu ở tri kiến 73 thì tác phẩm 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư của Ngài Mã Minh có điều sơ hở nhưng trong tác phẩm đó, Thánh tăng Mã Minh đã minh định đầy đủ cách nhận biết vị Thầy chân chính, xứng đáng không dễ thấy ở đoạn kệ 7, 8 và 9. Như vậy, chẳng lẽ nào ngài Wanko Yeshe Norbu cho rằng mình hơn cả bậc Thánh, lời dạy của mình là chân lý nên mới có nhận định một cách chủ quan theo tâm ý mình như vậy. Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã có bài viết này.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ viên thành mọi ước nguyện.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 11. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi sách tấn ạ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ đã làm rõ sự tự ý lập ngôn, chủ ý áp đặt, ganh ghét bài tạng, tự cho lời dạy của mình là chân lý , bỏ qua thánh giáo của Đức Phật và Thánh chúng của ngày Wanko Yeshi Norbu. Con thấy được rằng ngài Wanko Yeshi Norbu đưa ra những nhận định mang tính áp đặt cá nhân , ép buộc với việc đưa 128 quan điểm xấu ác của mình trở thành quy định nghiêm ngặt hù doạ chúng sanh để nâng cao danh tiếng vị thế uy quyền của mình với tất cả cái tông phái khi dám khẳng định ” Nếu ai đang học Phật giáo và tu hành nếu rơi vào một trong số những tri kiến xấu ác này thì sẽ không đạt được giải thoát” hay ” bất kể con ở tông phái nào , nếu con muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử , thì không được phép rơi vào một trong những tri kiến xấu ác và tri kiến sai lầm này” ” 128 tri kiến này là quy định nghiêm ngặt của pháp”. Con thật không ngờ khi ngài Wanko Yeshi Norbu lại có thể bác bỏ ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh Giả Mã Minh một người đã đắc thánh quả mà đưa ra những lời nói theo tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả với những lời nói không dựa trên thánh giáo lượng mà chỉ dựa trên ” tâm ý lượng” về một vị Đạo sư lại dựa trên bình diện thế gian với những quan kiến chủ quan trong khi kệ thứ 7,8,9 đã nếu rất rõ về những đặc điểm của vị Thầy xứng đáng và vị Thầy tầm thường. Con thật khó hiểu với danh xưng ” Đức Phật” của một kẻ tầm thưởng chưa đắc thánh quả tự ý lập ngôn dùng lý sự lung tung của mình để bác bỏ đi những lý luận, lập luận viên dung của Đức Phật và các bậc Thánh chúng đã đạt giải thoát điều đó không khác nào một kẻ không biết chữ lại thích đi dạy người khác đọc bài chẳng mang được kết quả gì.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước tránh được những thảm hoạ thiên ta lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om mani padme hum

 13. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này.
  Con xin tán thán công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang cho Wanko Yeshe Norbu chỉ ra những lập luận khinh suất ,tự tin theo tâm ý mình chẳng dựa trên nền tảng thánh giáo lượng ,chẳng trích lời Phật dạy.
  Con càng bất ngờ hơn với Phật hiệu mà ngài tự phong cho mình “ Đỉnh Thánh Như Lai Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật Wanko Yeshe Norbu nhưng thực chất lại quá thất vọng.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Từ luôn được vạn sự kiết tường và ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt khó khăn bão lũ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ tới ngài Wanko Yeshe Norbu, người tự xưng mình như là Đức Phật!
  Đọc qua ngôn ngữ diễn đạt “128 quan kiến xấu ác và sai lầm” của ngài Wanko Yeshe Norbu, không khó khăn để người đọc nhận thấy sự áp đặt nặng nề bởi những lời khẳng định, tự ý lập ngôn, không tuân theo Thánh giáo lượng của ngài Wanko Yeshe Norbu, điều mà Đức Phật đã khuyến cáo trong kinh Tứ thập nhị chương “Chưa đắc thánh quả chớ tin vào tâm ý mình”. Ở tri kiến 73, Ngài Wanko Yeshe Norbu rơi vào tình huống phê bình giáo pháp khi ám chỉ sự sơ hở của tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh, một tác phẩm dựa trên “Các kinh và Mật điển đều ghi rõ”, chẳng lẽ ngài Wanko Yeshe phê bình tất thảy các bậc thánh sao? Tri kiến 73 thể hiện sự đọc hiểu tác phẩm có vấn đề của ngài, sự diễn giải cạn cợt theo tâm ý mình ấy cộng với việc cổ súy cho người học trò phán xét một vị Thầy theo tiêu chuẩn chủ quan của tâm ý mình. Điều này thật nguy hiểm bởi ” Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết/ Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm/ Trong đời này và cả vạn kiếp sau. (50 kệ tụng Sùng kính Đạo sư, thánh giả Mã Minh).
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài. Cầu nguyện huynh thành tựu mọi ước nguyện thầm.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum

 15. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã tác pháp chiếu quang đến ngài Wanko Yeshe Norbu khi đã tự tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả mà đã đưa ra những áp đặt chủ quan.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu mong sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu mong người dân miền Trung sớm vượt qua bão lũ, thiên tai.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 16. Cao Diệu Hạnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ dành cho ông Wanko Yeshe Norbu – người chưa đắc Thánh quả nhưng đã kiêu mạn tự xưng mình như là Đức Phật?! Qua bài viết, con chỉ thấy cách diễn giải của ông ta lòng vòng, quanh co, mang tính áp đặt mà chẳng dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng, lấy tri kiến chủ quan của mình để phê bình Thánh giáo lượng thì quả là ngược đời. Trừ khi khả năng đọc hiểu của ông Wanko Yeshe Norbu có vấn đề, còn không luận giải của Thánh giả Mã Minh đã rất rõ ràng, chặt chẽ khúc chiết khi Ngài chỉ ra tiêu chí nhận biết một vị thầy “ giới đức tầm thường chẳng ra chi”, và một vị Thầy chân chính. Không hề có một dòng nào cho thấy 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư áp đặt hay cấm đoán, mà con chỉ thấy ở đây ông Wanko mới chính là người áp đặt, cố tình bóp méo xuyên tạc nội dung trước tác của Thánh giả để phục vụ cho mưu đồ cá nhân. Càng ngược đời hơn nữa, như đạo huynh đã chỉ ra, lập luận như ông Ưanko thì cách minh định vị Thầy có xứng đáng hay không lại phụ thuộc vào quan điểm của riêng người học trò chứ không phải nền tảng Thánh giáo lượng: “..trước tiên con phải nhận ra thầy của mình đang hành động phù hợp với giáo pháp hay không và ông ta có thực sự sở hữu những phẩm chất của một vị thầy hay không”. Vậy người trò ấy căn cứ vào đâu để xác định người thầy của mình có hoạt động phù hợp với giáo pháp hay không? Thế gian còn có câu: không thầy đố mày làm nên, lẽ nào người học trò đắc thánh quả rồi mà có cơ sở để minh định vị Thầy có xứng hay không. Có bao giờ bệnh nhân lâm trọng bệnh, được bác sĩ hết lòng cứu chữa cho lại có đủ hiểu biết và thầm quyền trong việc kết luận bác sĩ ấy có giỏi hay không? Nếu thế thì quả là đại loạn. Vậy thì đâu mới thực sự là quan kiến xấu ác – hẳn bất kì người đọc nào có tư duy bình thường đều nhận ra được.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi đăng bài. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.

 17. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết tác pháp chiếu quang của Mật Gia Song Nguyễn đối với ngài Wanko Yeshe Norbu về những luận điểm mang tính chủ quan, cá nhân, trái với Giáo lý Phật đà.
  Những luận chứng, luận cứ rõ ràng, xác đáng mà đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đưa ra giúp con hiểu được căn kẽ hơn rằng bài giảng của ngài Wanko Yeshe Norbu về tri kiến số 73 trong 128 tri kiến xấu ác và sai lầm đối với người tu hành đạo Phật là mang đậm quan điểm chủ quan, phiến diện, trái với những lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức. Việc phân định một vị Đạo sư chân chính đã được Thánh giả Mã Minh minh định rất rõ ràng tại đoạn kệ số 7,8,9 trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, vậy mà ngài Wanko Yeshe Norbu vẫn cố tình đưa ra những áp đặt chủ quan, phiến diện, gieo rắc tà kiến cho người nghe. Ngài đang giảng về những tri kiến xấu ác và sai lầm cho những người tu hành Đạo Phật để họ biết mà tránh, nhưng chính bản thân ngài lại là người làm ra cái tri kiến xấu ác đó, reo giắc những tri kiến xấu ác đó. Thật là phi lý!
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.
  Cầu nguyện cho chúng sinh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm khắc phục được những mất mát trong đợt thiên tai vừa qua.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.  

 18. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang đến Wanko Yeshe Norbu trước những luận điểm mang tính áp đặt chủ quan trong tri kiến ,tự tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch  corona sớm được tiêu trừ .
  OM AH HUM .

 19. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh,công đức tác pháp chiếu quang noi theo tấm gương vị Thầy của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đến quan kiến sai lầm, áp đặt, chủ quan khinh xuất, tự ý lập ngôn ngữ tin theo tâm ý mình, khi chưa đắc thánh quả của ngài Wanko Yeshe Norbu. Trong khi tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” đã nêu rõ khách quan,đủ cơ sở theo thánh giáo lượng ” y pháp bất y nhân” ” y nghĩa bất y ngữ” trong cách nhận biết một vị Đạo sư chân chính phù hợp với chân lý của Đạo Phật, chứ không phải dựa vào cách nhận biết riêng của người học trò trong khi tuệ tri nhận thức của học trò còn chưa thấu đáo còn đi theo học ở vị Thầy thì lấy gì để bảo chứng cho nhận thức còn non nớt của người học trò mà giám phán xét cả vị Thầy ? há trẳng phải ngài Wanko Yeshe Norbu đang ngấm ngầm nhồi nhét cho học trò tư tưởng phản đồ bất kính với vị Thầy, ở lĩnh vực vị Thầy thế gian cũng không chấp nhận được lối tư duy đảo ngược mất dạy này nói chi đến lĩnh vực vị Thầy dạy đạo xuất thế gian,và ngài đang bẻ lái dùng cách vi tế để tung hê nhấn mạnh vai trò tối quan trọng của tác phẩm này, áp chế người tu Phật băng lời khẳng định xanh dờn ” tất cả các Phật tử phải tuân theo quy định này” thật vô lý, ý nói chỉ có tác phẩm “128 quan kiến xấu ác và sai lầm” mới là chân lý sao? ngài căn cứ vào đâu ? tác phẩm ” 128 quan kiến xấu ác và sai lầm” và cách diễn giải của ngài Wanko Yeshe Norbu không có cơ sở thuyết phục, bộc lộ sự tự cao ngã mạn, quy chụp,phi lý, tự ý lập ngôn “tin theo tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” mà kinh Tứ thập nhị chương đã chỉ ra. Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức và không tin lầm vào cái tri kiến hoang tưởng này.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ về bài tác pháp chiếu quang lợi lạc.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Mật Chi xin tán thán thiện hạnh của huynh Mật Từ đã tác pháp chiếu quang chỉ ra những lỗi sai do tự tin tâm ý của mình mà lập ngôn trong tác phẩm “128 quan điểm xấu ác và sai lầm “của Wanko Yeshe Norbu .
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani pedme

 21. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Mật Hữu Tâm says:

   Kính Bạch Thầy
   Con đã đọc bài viết này rồi ạ
   Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh, bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đến quang điểm sai lầm và tự ý lập ngôn, áp đặt sai lệch quỷ đạo,trái với giáo pháp mà đức Phật đã dạy,trong khi chưa đắc thánh quả của ngài Wanko Yeshe Norbu. Tạ ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc.
   Con thành tâm cầu nguyện sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
   Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
   Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
   Om Mani Padem Hum

 22. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh, bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đến quang điểm sai lầm và tự ý lập ngôn, áp đặt sai lệch quỷ đạo,trái với giáo pháp mà đức Phật đã dạy,trong khi chưa đắc thánh quả của ngài Wanko Yeshe Norbu. Tạ ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 23. Cao Diệu Tấn Giác
  Cao Diệu Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đến ngài Wanko Yeshe Norbu với những quan điểm tà kiến, áp đặt theo ý kiến chủ quán trong tác phẩm “kinh điển” của ngài ấy – “128 quan kiến xấu ác và sai lầm”. Chỉ với tri kiến số 73 con đã thấy được “đạo lực, đạo hạnh” của Wanko Yeshe cái được gọi là “quy định nghiêm ngặt của Pháp, tất cả các Phật tử phải tuân theo”. Trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh đã luận giải một cách đầy đủ nhất về phẩm hạnh, phẩm tính của vị Đạo sư chân chính, mối quan hệ “Sư – đệ” trong đạo pháp và khẳng định ưu việt của pháp tu nền tảng Giác ngộ – “Sùng kính Đạo sư”. Chứ không hề đề cập là “đã cấm như vậy” khi nói về “con phải kính trọng một Đạo sư linh thánh “dởm””! Đây là một trong những quan kiến “xấu ác” nhất mà ngài Wanko Yeshe đã sáng tạo, phát kiến ra tựa như chính Phật hiệu “khủng” tự phong của ngài – Đỉnh Thánh Như Lai Tam Thế Kiệt Đa Khương Phật!?
  Con cảm tạ vị Thầy đã đăng loạt bài viết ý nghĩa để hữu tình nhận rõ bộ mặt của “vị Phật” giả đến chân chính mà không tin lầm hại đến thân căn huệ mạng. Con thành tâm cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.
  Đệ hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ, cầu nguyện huynh viên thành tất cả những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ. Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ. OM MANI PADME HUM.

 24. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thây!
  Con Mật Tấn lực đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hanh, công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ noi theo gương vị Thầy tác pháp chiếu quang đến Ngài Wanko Yeshe Norbu về những quan kiến sai lầm, tự tin vào tâm ý mình, tự ý lập ngôn, áp đặt sai lệch quỹ đạo chánh pháp khi chưa đắc Thánh quả.
  Con cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ về bài viết sâu sắc, lợi lạc.
  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid – 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 25. Mật Nhã Nguyệt
  Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương Vị Thầy mà tác pháp chiếu quang không ngừng nghỉ nhằm giúp chúng sanh lìa mê về giác . Bằng những phân tích cụ thể cùng những lý luận sắc sảo mà đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đưa ra, bài viết đã cho chúng con thấy được một vị xưng là Đức Phật, pháp hiệu Wanko Yeshe Norbu nhưng lại giảng pháp đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật, ngài xưng là Đức Phật thì ngài cũng nên có trách nhiệm với hành vi của mình sao cho xứng với danh xưng .Những gì ngài thao giảng trong “128 quan điểm xấu ác và sai lầm” không biết ngài dựa vào đâu mà lại ngang nhiên tuyên bố “ 128 tri kiến này là quy định nghiêm ngặt của Pháp. Tất cả các Phật tử phải tuân theo quy định này” , không biết ngài có thấy người đọc, người nghe đang ngạt thở bởi sự áp đặt nặng nề mang tính chủ quan của ngài không, những gì ngài nói ngài viết chỉ dựa vào nhận định cá nhân, tự ý lập ngôn nhưng ngài lại cho đó là những quy định cần tuân theo mà ngài quên rằng điều cần tuân theo chính là lời dạy của Đức Phật “ Chưa đắc thánh quả chớ tin vào tâm ý mình”( kinh Tứ thập nhị chương).
  Sự nhận định chủ quan của ngài càng được thể hiện rõ trong tri kiến 73 “ Tri kiến cho rằng con phải kính trọng một Đạo sư linh thánh “ dởm” theo 50 khổ thơ về lòng sùng mộ Đạo sư” và ngài chỉ ra điểm mắc kẹt của người học trò khi không dám phản đối Đạo sư của mình. Tiếp theo, ngài lại hướng cho những người học trò nhìn nhận về vị Thầy của mình xem có đang hành động phù hợp với giáo pháp hay không, có thực sự sở hữu những phẩm chất của một Vị Thầy hay không… đã là học trò còn đang cần vị Thầy chỉ dạy thì không biết theo ngài nên dựa vào đâu để đưa ra nhận định, trong khi thánh tăng Mã Minh đã đưa ra những minh định đầy đủ và rõ ràng để nhận biết về vị Thầy chân chính trong kệ số 7,8,9 . Không biết mục đích của ngài là giảng pháp hay phỉ báng pháp, không biết là ngài muốn gieo lòng sùng kính Đạo sư hay bất kính Đạo sư, không biết ngài muốn giúp chúng sanh thoát khỏi điểm mắc kẹt mà ngài chỉ ra hay ngài lại siết chặt hơn sợi dây luân hồi vào cổ chúng sanh để chúng sanh mãi ngụp lặn trong tà kiến .
  Có quá nhiều điều phi lý đủ để chúng sanh thấy được một bài pháp “ dởm” từ ngài.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 26. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc và hoan hỷ tán thán bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ.

  Trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, Thánh Tăng Mã Minh đã minh định về vị Thầy ở các thi kệ số 7,8,9, trong đó thi kệ số 7 khuyến cáo về những đặc điểm của vị Thầy không chân chính mà đệ tử không nên nhận. Hoàn toàn không có việc cấm đoán, áp đặt người học trò phải theo “chủ nghĩa bổn sư”, hay như một dạng “nô lệ tâm linh”. Trong khi “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” là kim chỉ nam cho người trò thực hiện sự sùng kính Đạo sư đúng pháp, thì Ngài Wanko Yeshe Norbu lại tự ý diễn giải theo suy nghĩ riêng của mình, không theo Thánh giáo lượng, phạm vào điều mà Đức Phật đã khuyến cáo trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương “Chưa đắc Thánh quả đừng tin vào tâm ý mình” (hay Ngài xưng là Đức Phật Kim Cương Trì nên có thể nói theo ý mình). Trong phần giới thiệu mở đầu “128 quan điểm xấu ác và sai lầm”, Ngài khẳng định tầm quan trọng đến mức như tuyệt đối của việc không theo 128 quan điểm này để đạt được Giải thoát, tuy vậy Ngài không dựa trên Thánh giáo lượng, Kinh điển nào để bảo chứng cho những điều Ngài nói, vậy sự khẳng định của Ngài là không có cơ sở.

  Qua loạt bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Từ, con hiểu rằng tiếng tăm của một vị Tăng không bảo chứng cho hành trạng đúng pháp của vị đó. Cần có sự tác pháp chiếu quang nếu vị tăng đó giảng trái với chánh kiến Phật đà, gieo rắc tà kiến, làm ảnh hưởng đến huệ mạng của chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng tải loạt bài viết, giúp chúng con nhận biết được chánh – tà, không bị nhầm lẫn đồng cho là vàng.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật từ đã viết bài lợi lạc. Đệ cầu nguyện huynh tinh tấn vui tu và hanh thông trong mọi việc.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ. Cầu nguyện đất nước tránh khỏi thiên tai lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ được khắc phục.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Thanh Quang
  Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ tới ngài Wanko Yeshe Norbu.

  Qua nội dung của bài viết với những trích dẫn, luận điểm rõ ràng, cái tôi trong bài giảng của Wanko Yeshe Norbu đã lộ rõ. Ở vấn đề đầu tiên, Wanko Yeshe Norbu đã khẳng định những người học hỏi Phật và tu hành mà rơi vào những tri kiến xấu ác này sẽ không đạt được giải thoát. Một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột và mang tính đề cao 128 tri kiến mới phát minh ra. Thật là một sự tự tin như đã đắc thánh quả. Sang vấn đề thứ hai, một trong những nội dung tri kiến nhắc đến là việc sùng kính Đạo sư. Ở vấn đề này quan điểm cái tôi đã được truyền cho những người nghe, việc đánh giá một Đạo sư có “dởm” hay không lại nằm ở phía các học trò. Nếu như học trò đánh giá được vị Đạo sư nào “dởm” hay không thì học trò đó chứng tỏ đã ngang bằng hoặc hơn Thầy rồi. Ở vấn đề này Wanko Yeshe Norbu lại không để lại sự rõ ràng nào luận giải cho tri kiến mình nêu ra thay vào đó vô trách nhiệm đổ hết cho học trò và không nên nghe theo kệ tụng sùng kính Đạo sư. Điều đáng cười là trong khi 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư đã nêu rõ vị Thầy như nào không nên theo thì cái đinh đóng cột ban đầu lại chẳng chỉ ra được gì cả xem nhẹ. Vậy cái đinh ấy đích thị là đinh “dởm”.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Mô Phật,

  Đệ đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Như huynh đã phân tích, đệ hoàn toàn không đồng tình với “tri kiến” số 73: “Tri kiến cho rằng, con phải kính trọng một Đạo sư linh thánh “dởm” theo năm mươi khổ thơ về lòng sùng mộ Đạo sư”.

  Đệ nghĩ rằng nếu ai đó thực sự đọc và làm theo 50 bài kệ này, đặc biệt là điều 7, 8, 9 sẽ không có chuyện “Kính trọng một Đạo sư linh thánh dỏm.” Lập luận khinh xuất của Wanko Yeshe Norbu đã tố cáo hiểu biết hời hợt, tin theo tâm ý của mình, bỏ mặc giáo huấn của các bậc thánh đức của vị này. Đệ cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ và đất nước Việt Nam tránh khỏi thiên tai lụt lội.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang đến những quan điểm sai lầm trong bài giảng “128 quan điểm xấu ác và sai lầm” của Wanko Yeshe. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn, chỉ dạy, dẫn dắt chúng con đến với chánh kiến.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 30. Mathanh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.
  Con hoan hỷ và tán thán công đức thiện hạnh của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ đã liên tiếp không ngừng nghỉ ” Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật ” , đã tiếp bước noi gương vị Thầy nêu cao tinh thần tác pháp chiếu quang đến một vị tự xưng là Đức Phật có pháp hiệu Wanko Yeshe Norbu ( người Trung Quốc) đã tự ý lập ngôn thuyết giảng , tự cho lời dạy của mình là chân lý , bỏ qua Thánh giáo của Đức Phật và Thánh chúng .
  Con thật sự thán phục tài năng và kiến thức uyên thâm về giáo điển nhà Phật, cũng như kiến thức trong mọi lĩnh vực của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ, với những luận chứng và những lý giải chính xác , minh bạch dựa vào Thánh giáo lượng , các kinh điển nhà Phật, đạo hữu đã vạch trần bản chất tự ý lộng ngôn và tính áp đặt của Wanko Yeshe Norbu , nhằm giúp cho chúng sanh hữu tình thấu rõ hơn bài thuyết giảng vô lý này . Mà thật là như vậy , cứ quanh đi quẩn lại nằm trong phạm vi ” 128 quan điểm xấu ác và sai lầm ” , tự mình nói ra nếu những ai đang học Phật giáo và tu hành mà rơi vào những tri kiến này thì sẽ không đạt được giải thoát , chỉ nói chung chung , không hề liên hệ đến giao pháp nhà Phật , tệ hại hơn nữa là khi ông ta nhắc đến ” 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư ” của Thánh giả Mã minh , càng đọc càng thấy kỷ năng đạo pháp , giáo pháp của ông ta còn kém xa đạo hữu Cao Diệu Mật Từ, vậy mà chẳng hiểu vì sao ? Ông ta lại tự xưng mình là Đức Phật, cầu mong tất cả chúng sanh hãy tĩnh thức để khỏi phải lầm đường lạc lối bởi những kẻ tà linh này .
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu cho đạo hữu Cao Diệu Mật Từ luôn hanh thông thế sự và thành đạt xã hội.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho tất cả đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục mọi khó khăn sau bão lũ.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 31. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ tới ông Yeshe Norbu người mà tự xưng mình là Đức Phật .
  Qua bài viết con thấy được những quan kiến sai lầm của ông Yeshe Norbu khi sự hiểu của ông ta chưa thấu đáo đã vội khẳng định ,chưa đắc thánh quả mà đã tự ý lập ngôn rồi tự ý đưa ra ” 128 quan kiến xấu ác và sai lầm” để áp đặt cho phật tử và các tông phái khác phải chấp hành và tuân thủ những quy định mà ông ta cho đó là quy định nghiêm ngặt của pháp ,bên cạnh đó ông ta cố tình xuyên tạc và bóp méo trước tác phẩm ” 50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư ” của Thánh giả Mã Minh ,một tác phẩm dựa trên “các kinh và mật điển đều khẳng định ” để phục vụ cho mưu đồ cá nhân và cũng là thỏa cái ngã mạn của chính mình .
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài phản luận .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho thiên tai dịch bệnh sớm dứt trừ.
  Om Mani padme hum !

 32. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã có bài viết tác pháp chiếu quang cho Wanko Yeshe Norbu và chỉ ra sự tự ý lập ngôn, chủ ý áp đặt, tự cho lời dạy của mình là chân lý, bỏ qua thánh giáo của Đức Phật và Thánh chúng trong pháp thoại giảng về ” 128 Quan điểm xấu ác và sai lầm”.
  Như đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chỉ ra tri kiến số 73 trong 90 tri kiến sai lầm Wanko Yeshe Norbu diễn giải trên bình diện thế gian với nhận định chủ quan trái với tinh thần sùng kính Đạo sư và cả tinh thần khách quang của đạo Phật. Hơn nữa, một đệ tử bình thường làm sao có thể đánh giá được đạo hạnh của một bậc Đạo sư bằng cảm tính phàm phu của thế gian, nếu như không có những giáo huấn, khai thị từ những bậc Thánh đức như thánh giả Mã Minh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 33. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, tác pháp chiếu quang đến người có pháp hiệu Wanko Yeshe Norbu tự ý lập ngôn, qua cái gọi là” 128 quan điểm xấu ác và sai lầm” để gia tăng tính ngạo mạn của bản thân mình, không theo thánh giáo lượng nhà Phật và lợi dạy của các bậc thánh đức, qua dẫn chứng cụ thể tri kiến số 73 của Wanko Yeshe Norbu đã xuyên tạc sự thật, bốp méo tác phẩm ” 50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh tăng Mã minh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hỗ thẹn.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương vị Thầy đã viết bài ” Tác pháp chiếu quang” đến ngài Wanko Yeshe Norbu với những lập luật xác đáng cho thấy những quan điểm tà kiến ngạo mãn diễn giải theo tâm ý mình, sự nhận định chủ quan áp đặt cá nhân tự ý lập ngôn không tuân theo Thánh giáo lượng nhà Phật để minh định của một vị xưng là Đức Phật (!!) có pháp hiệu là Wanko Yeshe Norbu khi tự ý tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thành thánh quả đưa ra tác phẩm cái gọi là “128 quan điểm xấu ác và sai lầm” sặc mùi tà kiến, tri kiến sai lầm đưa ra áp đặt là quy định nghiêm ngặt của pháp yêu cầu tất cả Phật tử phải chấp hành theo. Trước tác ” 50 kệ sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh đã lập luận một cách đầy đủ về phẩm hạnh, phẩm tính của vị Đạo sư chân chính, vậy mà ngài Wanko Yeshe Norbu lại đưa ra những áp đặt chủ quan cố tính bóp méo, xuyên tạc ” bài tạng” nội dung trước tác của Thánh giả Mã Minh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cám ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài , cầu nguyện cho đạo huynh viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi thảm họa của thiên tai lũ lụt và vượt qua mọi khó khăn.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.
  Om Mani Pame Hum!

 35. Cao Diệu Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ cho Wanko Yeshe Norbu rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán tinh thần đả tà xây chánh noi theo tấm gương vị Thầy của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Những lập luận cùng những luận cứ, luận chứng trong bài viết đã giúp cho con thấy sai lầm, tự ý lập ngôn của Wanko Yeshe Norbu. Những tri kiến của ông ta đưa ra không theo thánh giáo lượng.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiếm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua!
  Om ah hum!

 36. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Bích Đào
  Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Đệ hoan hỉ với tinh thần tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ. Bằng những lập luận, dẫn chứng mà huynh đưa ra đã cho người đọc thấy được sự sai lầm, tự ý lập ngôn, chủ ý áp đặt,… Của Wanko Yeshe Norbu

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 38. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm thấy thật ngạc nhiên khi một người tự nhận là hóa thân của một vị Phật như ngài Wanko Yeshe Norbu lại có những hành trạng như: Tự ý lập ngôn, chủ ý sắp đặt, ganh ghét bài Tạng, tự cho lời dạy của mình là chân lý, bỏ qua Thánh giáo của Đức Phật và Thánh chúng.
  Trước tác “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh luôn là khuôn vàng thước ngọc để những ai muốn tầm sư học đạo soi chiếu, quán xét và điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm của mình trong mối quan hệ sư – đệ. Tuy nhiên, khi nhận định và diễn giải tri kiến sai lầm số 73 trong “128 tri kiến xấu ác và sai lầm”, ngài Wanko lại ngụ ý rằng tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” còn có chỗ sơ hở, chưa toàn triệt mà lại tạo điều kiện cho lòng sùng kính Đạo sư không chân chính.
  Qua đó, con nhận thấy rằng, nội dung tri kiến này hoàn toàn không giúp cho chúng sanh “kết thúc luân hồi sinh tử, nhận được kết quả linh thánh của sự thực chứng” như lời ngài Wanko Yeshe Norbu đã khẳng định mà chỉ là công cụ để ông ta thể hiện sự ganh ghét bài Tạng, khoe khoang kiến thức, tự đánh bóng bản ngã của mình. Và như vậy thì liệu ngài Wanko Yeshe Norbu có thực sự vĩ đại như danh xưng hay rơi vào trường hợp như Thánh giả Mã Minh đã khuyến cáo trong đoạn thi kệ số 7, tác phẩm “50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư:
  (7) Đệ tử không nhận sau đây những vị Thầy
  Kiêu căng, ngạo mạn, thiếu từ bi
  Nổi sân vô cớ vị chuyện vặt
  Giới đức tầm thường chẳng ra chi”
  Con hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ noi theo tấm gương vị Thầy đã tác pháp chiếu quang với sự áp đặt, chủ quan, sặc mùi tà kiến được phơi bày trong tác phẩm “128 quan niệm xấu ác và sai lầm” của ngài Wanko Yeshe Norbu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước sớm vượt qua thiên tai, địch họa, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả và những ai mất mạng sẽ được tái sanh vào cõi giới lành.
  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Khi còn tại thế, Đức Phật đã trả lời câu hỏi của một vị đại Bà la môn rằng : “Ta được gọi là Đức Phật bởi vì có được 3 điều sau : Thứ nhất là ta biết những gì cần phải biết. Thứ hai là ta xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là ta tu pháp nào đáng phải tu. Nhờ vậy, ta được gọi là Đức Phật”. Như vậy, bất kỳ ai thực hiện được như thế sẽ được gọi là Đức Phật, ngược lại thì không thể. Trong khi đó, hành trạng của Wanko Yeshe Norbu quá mơ hồ khi không ai biết tông phái, pháp tu của ông ấy là gì. Lịch sử không rõ ràng, hoạt động âm thầm, thành tựu tâm linh không có, chỉ có một tác phẩm “128 quan kiến xấu ác và sai lầm” đầy tà kiến gây ngộ độc cho chúng sanh.
  Với những tri kiến do ông ấy tự ý lập ngôn, Wanko Yeshe Norbu biểu hiện rõ là người chấp pháp khi chủ ý áp đặt Phật tử phải tuân theo và không được phép rơi vào 128 quan kiến này. Trong khi đó mỗi tông phái có cách hành trì khác nhau để đạt giải thoát tuỳ theo căn cơ mỗi người. Không lý gì phải tuân theo những “quy định nghiêm ngặt” mà ông ấy tự lập ra mới có thể kết thúc luân hồi sinh tử. Chấp ngã qua việc ganh ghét bài Tạng, tự cho mình chứng Thánh, chê bai chủ quan tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh sư Mã Minh, rơi vào 8 ngọn gió thế tục (vinh-nhục, khen-chê, được-mất, sướng-khổ). Như vậy, Wanko Yeshe Norbu tự xưng “Đệ Tam Thế Đa Kiệt Phương Phật” là đại vọng ngữ, ắt hẳn đoạ địa ngục trong tương lai.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 40. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ dành cho Wanko Yeshe Norbu đã có những luận điểm sai lệch không dựa theo kinh điển mà tự ý lập ngôn.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Cao Diệu Mật Từ mạnh khoẻ và viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện đất nước tránh được nạn lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 41. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài tác pháp chiếu quang của Mật Gia Song Nguyễn cho Wanko Yeshe Norbu trước những luận kiến sai lầm, tà kiến áp đặt, bài tạng, tự ý lập ngôn với bài giảng về 128 quan điểm xấu ác và sai lầm sặc mùi tà kiến. Cũng như ngài Tuyên Hóa tự sáng chế ra sáu đại tông chỉ, tự ý lập ngôn làm theo tâm ý của mình khi chưa đắt thánh quả. Những vị này đưa ra luân kiến mang tính cá nhân không theo thánh giáo lượng, trái với lời dạy của Đức Phật và thánh chúng là ” Đừng tinh vào tâm ý của mình khi chưa đắt thánh quả “.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, với những phân tích và luận chứng cho thấy ngài Wanko Yeshe Norbu với 128 quan điểm xấu ác và sai lầm là hoàn toàn theo tâm ý của mình, cạn cợt thiếu chuẩn sát. Đây là quan kiến trên bình diện thế gian, thiếu khách quan, trái với tinh thần sùng kính Đạo Sư và tinh thần khách trong đạo Phật ( xuất thế gian) mà tác phẩm 50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư thánh giã Mã minh đã minh định đầy đủ, rốt ráu hai mặt của vấn đề để nhận biết vị Thầy chân chính ở các đoạn kệ số 7,8 và 9.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Quỳnh Nguyên
  Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết này của huynh Cao Diệu Mật Từ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Từ đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang đến ngài Wanko Yeshe Nobur về tác phẩm “ 128 quan điểm xấu ác và sai lầm” của ngài ấy đã có những luận chứng áp đặt, mang tính tà kiến gây hại cho chúng sanh.
  Qua bài viết này của huynh Cao Diệu Mật Từ với những luận chứng, luận cứ xác đáng rõ ràng đã cho con thấy được rằng ngài Wanko Yeshe Nobur đang tự tin vào tâm ý của mình, tự cuồng loạn ngôn ngữ trong tác phẩm của mình trong khi chưa đắc thánh quả. Ngài đang tự cho những luận giải của mình trong tác phẩm là đúng, tự ý xuyên tạc và điều này cũng cho thấy rằng ngài đang coi thường lời dạy của Đức Phật rằng “ Đừng tự tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả “.
  Tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” không hề có sự áp đặt, cấm đoán như ngài Wanko Yeshe Nobur diễn giải và ngược lại thánh giả Mã Minh đã minh định đầy đủ về nhận biết vị Thầy chân chính. Điều này cho thấy rằng ngài Wanko Yeshe Nobur đang áp đặt những luận điểm chủ quan, tà kiến vào tác phẩm của mình và nghi ngờ, coi thường những lời dạy, luận giải xác đáng của các bậc thánh đức, tự ý đưa ra những luận điểm không có chứng cứ xác thực, phi lý.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ đã chia sẻ bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus Covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Phong Tuyết rất hoan hỉ và tán thán thiện hạnh ,công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ ,đã tác pháp chiếu quang đến ngài Wanko Yeshe Nobur qua tác phẩm “128 quan điểm xấu ác và sai lầm”.Rõ ràng ,qua tác phẩm đã cho thấy, ngài wanko Yeshe Nobur đã quá chủ quan ,tự ý lập ngôn ,đưa vào những luận điểm sai lâm ,xuyên tạc đi ngược lại với lời dạy của các bậc thánh đức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Từ luôn viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 và thiên tai bão lũ miền trung sớm qua nhanh cho nỗi đau của chúng sanh được lắng dịu,
  Om mani oadme hum.

 44. Mật ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ
  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh công đức của Đạo huynh cao Diệu Mật Từ đã tác pháp chiếu quang đến ngài wanko yeshe nobur
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ
  Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status