Jul 1, 2019

Posted by in Giáo điển | 32 Comments

MẬT HẠNH GIÁC PHƠI BÀY THỦ ĐOẠN ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN CỦA TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ …

Kính gửi:

_Thượng tọa Thích Nhật Từ

_Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

_Trang vn.dalailama.com

Tôi là Mật Hạnh Giác, thế danh Phạm Đức Dũng, một Phât tử đang cư ngụ tại Q.10, TPHCM. Gần đây tôi có nghe được bài giảng “Vấn đáp: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào ? | Thích Nhật Từ”. Bài giảng nêu ra nhiều vấn đề công kích Mật Tông cũng như về thần chú. Sau khi nghe bài giảng, tôi có rất nhiều điểm không đồng tình với những lập luận của thầy Nhật Từ.

Đường link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=5pnGi-Qb0Po

Vốn dĩ, bài giảng này phát xuất từ tận những năm 2017, tôi đã từng viết một bài đối luận nhưng TT hoàn toàn không phản hồi những phản biện của tôi với những lập luận xuyên tạc nhắm vào Mật Tông cũng như Đức Đại Lai Lạt Ma của Thượng tọa. Hôm nay, tôi lại nhìn thấy bài giảng này tiếp tục đăng lên ngày 5/6/2019, hiểu rằng thầy Nhật Từ không quan tâm đến gia tài Tàm Quý cho lắm, tôi muốn xác nhận một việc là thầy Thích Nhật Từ có xứng đáng bậc quang minh chính đại, sẵn sàng tiếp nhận đối luận của tôi nói riêng cũng như cộng đồng Phật Tử nói chung hay không? Bởi như người xưa có nói “Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, Tứ Mã  nan truy”. Còn người vô trách nhiệm với lời nói của mình, xem lời phản biện nghiêm túc của Phật Tử như gió thoảng mây trôi thì có còn tư cách hướng dẫn đạo chúng nữa hay không? Hay đây là biểu hiện của một sự “độc tài tâm linh”, của hạng “đem con bỏ chợ”, “vô trách nhiệm với chính lời nói và hành động của mình?

 1. Phản biện sự xảo ngôn về nguồn gốc thần chú

Thầy Thích Nhật Từ xuyên tạc về nguồn gốc cũng như công năng của thần chú rất nhiều lần trong video này, cụ thể như:

_Phút 0:38, “thần chú là phương tiện dẫn dụ , hướng dẫn người mê tín vào đạo Phật”.

_Phút 1:46, “Pháp môn Mật Tông đề cao công đức và phước báu của việc niệm thần chú. Đây là những lời nói mang tính “phương tiện” không phải chân lý.”

_Phút 4:08, “Đức Phật chẳng những không thừa nhận giá trị và năng lực của thần chú.”

_Phút 5:20, “Sau  khi Đức Phật “qua đời” 300-400 năm, các tu sĩ Phật Giáo Ấn Độ thêm thần chú vào để dẫn dụ…”

Tôi không còn lạ gì những sự lộng ngôn về thần chú của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Tôi đã từng đối luận với tiến sĩ về các vấn đề trên trong nhiều bài viết. Nay tôi trình bày một số luận điểm về thần chú trong Phật Giáo Nguyên Thủy. Không đúng như lời Thượng tọa, thần chú được thêm vào sau này để “dẫn dụ”, ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Phật đã giảng dạy nhiều loại thần chú-đà la ni- tổng trì khác nhau với những lợi ích khác nhau trong kinh điển:

Kinh Ưu-Ba-Tiên-Na số 252 thuộc Tạp A Hàm, Đức Phật khi nghe trình bày Tôn giả Ưu-Ba-Tiên-Na bị rắn độc cắn, ngài liền dạy cho Tôn giả Xá Lợi Phất bài chú phòng hộ thân, không để rắn độc cắn.”

“Luật tạng như Tứ Phần Luật quyển 27 và Thập Tụng Luật quyển 46 và một số luật khác của Bộ Phái Phật giáo có nêu việc đức Phật ngài chỉ chọn dùng một số bài chú thích hợp khi gặp trường hợp ăn không tiêu, bị rắn độc cắn, đau răng hoặc đau bụng v.v…Kinh Đại Hội thứ 19 thuộc Trường A Hàm đức Phật vì hàng phục chư thiên mà dùng một số bài chú; Kinh Ưu-Ba-Tiên-Na số 252 thuộc Tạp A Hàm, Đức Phật khi nghe trình bày Tôn giả Ưu-Ba-Tiên-Na bị rắn độc cắn, ngài liền dạy cho Tôn giả Xá Lợi Phất bài chú phòng hộ thân, không để rắn độc cắn.”

+ Kinh A Sá Năng Chi, hộ chú Chim Cút, hộ chú Khổng Tước…

+Trong Tiểu Bộ Kinh, Tiền thân Đức Phật khi còn là Bồ Tát đã thực hành rất nhiều thần chú (Phẩm Dahla, Phẩm Natamdaiha, Sigala, Chuyện Vận May, Chuyện Vương tử Chatta, Chuyện con lừa,…)

+Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Khổ Lạc, Phật khẳng định trong 12 bộ kinh Ngài thuyết có tổng trì (thần chú)

“Thế nào gọi là pháp biện? Như Lai thuyết Mười hai bộ kinh. Nghĩa là Khế Kinh, Kỳ dạ, Bổn mạt, Kệ, Nhân Duyên, Thọ ký, Tự thuyết, Tạo tụng, Sanh kinh, Phương đẳng, Hợp tập, Vị tằng hữu; và các pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, các pháp thật không thể phá hoại, tổng trì.”

+Kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm Thiện Tụ, Phật khen ngợi Xá Lợi Phất đạt được Tổng trì tam muội. Trong phẩm Lục trọng, Phật khen ngợi ngài Anan khéo nhớ các tổng trì.

Tác phẩm: “Một Đời Người Một Câu Thần Chú” của Đạo sư Thinley -Nguyên Thành

Như vậy, rõ ràng trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật đã nhiều lần giảng về thần chú, kể các đệ tử của Ngài cũng biết về thần chú. Như vậy rõ ràng không phải Đức Phật bác bỏ thần chú. Cái Ngài bác bỏ là các chú thuật của người ngoại đạo không đưa đến Giải Thoát rốt ráo khỏi luân hồi sanh tử. Thần chú thực sự chỉ trong trong đạo Phật, điều này đã được Đạo Sư Thinley Nguyên Thành giảng giải rất rõ trong tác phẩm “Một đời người một câu thần chú”. Mong rằng Tiến sĩ Thích Nhật Từ, người không có chuyên môn nào về thần chú, tìm đọc để tránh có những phát ngôn lệch lạc về thần chú.

Từ đây có thể thấy, thần chú thực sự trong đạo Phật không phải là phương tiện để dẫn dụ đồ chúng. Thần chú vốn dĩ là bản tâm chư Phật lưu xuất ra, Phật cũng khẳng định thần chú có trong 12 bộ kinh của Ngài. Cái đã vốn dĩ thuộc về bản chất, thuộc về gốc rễ thì sao có thể gọi là “phương tiện”? Chỉ có mấy cây bút chì được rảy nước phép của thầy TNT mới là thứ “phượng tiện” mê tín và kệch cỡm mà thôi.

Đồng thời, tôi mong rằng tiến sĩ TNT đọc kinh điển nhiều thêm để tránh phán bừa những vấn đề trong kinh điển, gây ra sự phỉ báng giáo lý nhà Phật. Người ta sẽ nghĩ sao khi một người được tuyên xưng là “Tam Tạng Pháp Sư Việt Nam” mà kinh điển nói tới đâu sai tới đó?

Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Kết Cấm, quyển 42, có quy định: “Tỳ kheo không nên thân cận với Quốc Vương, vào cung vua, nếu không có thể xảy ra 10 điều bất lợi cho Tỳ kheo và phương hại đến giáo đoàn”.

+ Kinh Trung A Hàm, phẩm 15, kinh Đại Không quy định rằng”

“Này A-nan, Tỳ-kheo ấy đối với những luận bàn không phải là Thánh luận, không tương ưng nghĩa,, tức là luận bàn về những vấn đề vua chúa, vấn đề đạo tặc, vấn đề đấu tranh, vấn đề ẩm thực, vấn đề đàn bà, vấn đề đồng nữ, vấn đề dâm nữ, vấn đề thế gian, vấn đề tà đạo, vấn đề trong biển. Vị ấy không bàn luận các loại súc sanh luận như vậy…”

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham191.htm

+ Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 43, phẩm Thiện Ác

“–Các ông chớ có khen chê việc vua cai trị, quốc gia, bờ cõi; cũng chớ bàn luận sự hơn kém của các vua chúa.

Cho nên, Tỳ-kheo, chớ móng tâm luận bàn quốc sự. Vì không do sự luận bàn này mà có thể đạt đến Niết-bàn diệt tận; cũng không phải là pháp chánh hành của Sa-môn. Nếu bàn luận những sự việc ấy, đó không phải là chánh nghiệp.”

Ở đây Ts. Thích Nhật Từ đã lạm bàn về vấn đề Tây Tạng, lại là một vấn đề hết sức nhạy cảm và đầy ác ý nhắm vào toàn bộ người dân Tây Tạng. Để dìm hàng vai trò của thần chú và Mật Tông, Ts. TNT không từ bất kỳ lý lẽ nào, kể cả những thứ lý lẽ nhạy cảm, những chủ đề chính trị gai góc nhất. Tuy nhiên, những lý luận ấy hoàn toàn là…”râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Bởi trì thần chú và việc chính trị vốn dĩ không hề liên quan gì với nhau.

Vào thời của Đức Phật, Ngài đã hòa giải hai vương quốc Ca Tỳ La Vệ và vua Tỳ Lưu Ly đến 3 lần, nhưng cuối cùng Ca Tỳ La Vệ cũng đã phải sụp đổ. Trong khi ngay tại quê hương Đức Phật, số người quy y theo Phật rất nhiều. Lẽ nào ta nhìn thấy quê hương của Phật sụp đổ mà có thể cho rằng Giáo Pháp không vi diệu, Đức Phật thiếu từ bi hay sao? Vấn đề ở đây là Nghiệp xấu giữa dòng tộc Thích Ca và vua Tỳ Lưu Ly đã đến lúc phải trổ quả. Phật cũng khẳng định rằng Ngài không thể chuyển được nghiệp của chúng sanh. Có những trọng nghiệp chắc chắn phải xảy ra.

Đừng nói đâu xa xôi, ngay chùa Giác Ngộ còn suýt bị cháy dù thầy TNT thường khoe ở đây diễn ra pháp sự liên tục, ấn tống hàng vạn quyển sách nhưng sao hộ pháp không bảo vệ mà các Tỳ kheo phải hộc tốc ra dập lửa thế kia? Sự thực có như tiến sĩ TNT “quảng cáo” hay không?

https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/nha-su-tham-gia-chua-chay-cua-hang-gom-su-luc-sang-som-o-sai-gon-129990/

Tóm lại, việc gán ghép chính trị vào sự việc trì tụng thần chú ở Tây tạng là một vấn đề hết sức vô duyên, trái lời Phật dạy và càng thể hiện rõ sự hời hợt khi quán xét về luật Nhân Quả nghiệp báo. Đây cũng là công kích đầy ác ý nhắm vào Đức Đại lai Lạt Ma nói riêng và toàn bộ người tu Tây Tạng nói chung của thầy Thich Nhật Từ mà tôi cực lực lên án. Tôi tự hỏi các lạt ma cấp cao của Phật Giáo Tây Tạng sẽ nghĩ gì khi nghe thấy bài giảng này?

Tiếp theo, thầy Thích Nhật Từ quy cho Đức Đại Lai Lạt Ma thứ 14 là “Vua Tây Tạng” và cũng là “Vua Thần Chú”? Đức Đại Lai Lạt Ma 14 chưa từng tự nhận như vậy. Ngài chỉ nhận là “Lãnh tụ tinh thần của Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng”. Thầy TNT gắn chức “vua chúa” cho một người tu Phật là không đúng. Thêm vào đó, thầy quy r ằng Đức Đại lai lạt ma 14 chưa từng giảng về thần chú. Điều này cũng không chính xác theo đường dẫn sau đây:

https://vn.dalailama.com/news/2018/avalokiteshvara-empowerment-long-life-offering

“Tôi đã tụng nhiều thần chú ‘mani’ hơn bất kỳ thần chú khác – tôi tụng nó hàng ngày. Điều này, và sự tu luyện trau giồi Bồ Đề Tâm là một phần trong việc thực hành của tôi.”

https://thuvienhoasen.org/a21368/o-ma-i-padme-h

NHỮNG BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 14

VỀ HÀNH TRÌ MẬT TÔNG

Oṃ maṇi padme hūṃ

Từ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14: “Thật là hay khi niệm thần chú Om mani padme hum, nhưng trong khi bạn đang niệm nó, bạn nên suy nghĩ về ý nghĩa của nó, vì ý nghĩa của sáu âm tiết là tuyệt vời và rộng lớn

Như vậy những gì thầy Thích Nhật Từ nói về Mật Tông Tây Tạng và quy chụp cho Đức Đại lai lạt ma 14 là không chính xác. Tất cả những gì thầy TNT vu cho Đức Đại Lai Lạt Ma là “không nói gì về thần chú”, “không thực hành thần chú”, “quay về Đức Phật gốc” là hoàn toàn hàm hồ và vô căn cứ. Đây thể hiện thái độ miệt thị, trù dập, xuyên tạc đến mức trắng trợn một vị lãnh tụ tinh thần cao quý của Tây Tạng cũng như toàn thế giới.

Tôi khẩn thiết đề nghị thầy TNT gỡ video này xuống, đồng thời có lời xin lỗi đến Đức Đại Lai Lạt Ma nói riêng cũng như cộng đồng hành giả Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng nói chung. Phải chăng thầy phải chờ đến khi quả báo của “Chia rẽ Tăng Đoàn” đến thời điểm chín muồi?

 1. Hiểu sai về mục đích của thần chú

_Thầy TNT liên tục cho rằng thần chú chỉ là “đọc tên các vị thần”? giống như “đọc tên cha mẹ” mình.

Điều này không có luận cứ, luận chứng gì chứng minh. Tất cả các thần chú được đề cập trong bài như chú Đại Bi, Tâm Kinh Bát Nhã, chú Mani cũng làm gì có tên thần nào? Điều này lại tiếp tục đến từ sự tưởng tượng của thầy mà ra.

_Thầy lại lộng ngôn khi bàn về thần chú trong Bát Nhã Tâm Kinh: Gate gate Paragate Parasamgate Bohdiswaha; hay là Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế Bồ đề tát bà ha.

Thầy TNT cho rằng đây chỉ là câu mang tính mệnh lệnh cách, hàm ý tu đi. Thành thử chỉ cần nhớ ý và không cần đọc tiếng Sankrit nữa.

Gửi thầy TNT, có rất nhiều bậc Tam Tạng Pháp Sư thực thụ đã dịch Tâm Kinh Bát Nhã như ngài Cưu ma la thập, ngài Huyền Trang, nhưng tất cả đều để nguyên chữ tiếng Phạn tất có hàm ý riêng của nó.

Trong kinh Nhất Tự Đà La Ni, Phật khẳng định có thể giảng về một chữ Om trong cả một kiếp. Điều này khẳng định một chữ ấy hàm chứa quá nhiều tinh hoa vi diệu mà ngôn ngữ bình thường không đủ sức diễn tả nổi. Tựa như muôn ngàn tri thức của nhân gian có thể thu gọn vào một chiếc điện thoại di động. Tiến sĩ, thượng tọa Thích Nhật Từ thích xài điện thoại di động hơn hay mang vác cả một cái thư viện đi? Tôi lại thấy ở chùa Giác Ngộ còn dùng tới rô bốt “chú tiểu 4.0” để đọc kinh thay cả người thì tại sao việc thần chú dùng bằng tiếng Phạn có công năng tổng hợp thì thầy lại bác bỏ?

Còn nếu như thầy TNT cho rằng chỉ cần tụng kinh điển là đủ, không cần đến thần chú trong Phật Giáo thì tôi muốn hỏi thầy, tại sao trong suốt 49 năm thuyết pháp, Phật khẳng định Ngài chưa hề nói một lời nào?

 1. Kết luận:

Gửi Tiến sĩ triết học-Thượng tọa Thích Nhật Từ, trên đây là toàn bộ những gì tôi muốn đối luận dựa trên bài giảng của tiến sĩ. Với lỗ hổng kiến thức trầm trọng về thần chú, thầy đã nói không trúng điểm nào về thần chú cũng như Mật Tông, đồng thời là sự xuyên tạc và thù địch nhắm vào Đức Đại Lai lạt Ma cũng như toàn bộ Phật tử Mật Tông Tây Tạng. Bài giảng còn đụng chạm đến chính trị cũng như gieo rắc Tà Kiến cho Phật Tử. Tôi mong các vị chức sắc trong Giáo Hội xem xét đến bài giảng này và tháo gỡ chúng để tránh mất đi tình hữu nghị giữa Phật giáo Việt Nam và Tây Tạng. Cuối cùng, tôi muốn gửi đến thầy TNT vài lời trong kinh “Đại Bi tâm Đà La Ni” rằng:

“Này thiện nam tử! Sức oai thần của Đại Bi tâm đà ra ni không thể nghĩ bàn! Không thể nghĩ bàn! Khen ngợi không bao giờ hết được, nếu chẳng phải là kẻ từ thời quá khứ lâu xa đến nay đã gieo nhiều căn lành, thì dù cho cái tên gọi còn không được nghe, huống chi là được thấy! Nay đại chúng các ông, cả hàng trời, người longthần, nghe ta khen ngợi phải nên tùy hỉ. Nếu kẻ nào hủy báng thần chú này tức là hủy báng 99 ức hằng hà sa chư Phật kia. Nếu người nào đối với đà ra ni này sanh nghi không tin, nên biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất sự lợi ích lớn, trăm ngàn muôn kiếp không bao giờ nghe thấy Phật, Pháp, Tăng, thường chìm trong tam đồ không biết bao giờ mới được ra khỏi. “.

Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.

Om Ah Hum

TPHCM, Ngày 1/07/2019

Mật Hạnh Giác

Virus-free. www.avast.com

Vùng tệp đính kèm

Xem trước video trên YouTube Vấn đáp: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào ? | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào ? | Thích Nhật Từ


Các bài liên quan đến đối luận với tiến sỹ Thích Nhật Từ:

 1. Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học & ứng dụng Yoga Thanh trí:ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4)  
 2. MẬT HẠNH GIÁC PHƠI BÀY THỦ ĐOẠN ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN CỦA TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ …
 3. MẬT CHÁNH TẤN ĐỐI LUẬN TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 4. MẬT ĐĂNG TÂM CHIẾU ĐÈN ĐẾN TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 5. MÂT DIỆU HẰNG TÁC PHÁP CHIẾU QUANG TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 6. MẬT TƯỜNG VI ĐỐI LUẬN TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 7. MẬT TẤN GIÁC ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 8. MẬT THÁI DƯƠNG ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 9. LỜI TÂM TÌNH VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Mật Kiên)
 1. Gửi thầy Thích Nhật Từ

  Tôi là Mật Huệ Pháp, hiện đang làm việc tại Vũng Tàu. Vừa qua tôi có xem một video của thầy trả lời về câu hỏi việc trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào và tôi hoàn toàn không tán đồng với lập luận phi lý, thiển cận của thầy.

  Thứ nhất, thầy cho rằng “thần chú là một phương tiện dẫn dụ” những Phật tử (những người mê tín) vào trong đạo Phật? Và rằng “phải nắm rõ chân lý về nhân quả để sống thiết thực và bài bản hơn. Còn phương tiện dẫn dụ chỉ hỗ trợ trong giai đoạn đầu chứ không phải là tất cả. Sau khi trở thành Phật tử rồi thì phải dừng lại mọi loại phương tiện và đi sâu vào Phật pháp ở ba phương diện:

  -Tu tập về đạo đức (ý là bát chánh đạo)

  -Tu tập về thiền định: chánh niệm, chánh định

  -Tu về trí tuệ: phát triển nhận thức thế giới quan và nhân sinh quan đúng, hiểu về chân lý nhân quả.”

  Tôi muốn hỏi rằng dựa vào bộ kinh nào mà thầy cho rằng thần chú là phương tiện “dẫn dụ”? Nếu nói như thầy, các câu thần chú trong kinh điển Phật giáo hoá ra là do đức Phật chế tác để “dẫn dụ” chúng sanh bước vào cánh cổng Chánh pháp hay sao? Thần chú được lưu xuất từ bản tâm của chư Phật, nếu nói như thầy khác chi thầy đang chỉ trích đức Phật có tâm “bất thiện” khi dùng từ “dẫn dụ”? Không thể tin được khi thầy chỉ trích chính bậc Thế gian giải, Vô thiện sĩ, đấng Điều ngự Đại trượng phu, bậc Thiên nhân sư, đức Phật Thế Tôn như vậy. Thật không thể nào phỉ báng hơn được nữa!

  Tôi cũng không quá lạ về những lần phát ngôn hàm hồ, thiếu hiểu biết của thầy bởi đã từng chứng kiến thầy “thẳng tay” phủ nhận lời dạy của đức Phật trong buổi phỏng vấn trên đài truyền hình An Viên trước kia. Mà cũng lạ, trước khi bước chân vào cổng chùa, thầy hẳn đã từng tuyên xưng pháp danh và thọ lễ quy y, là bước đi đầu tiên của một người Phật tử trên con đường chánh đạo, đó là sự tự nguyện, tự giác nương tựa nơi chân thật Phật, Pháp, Tăng. Do vậy sự mâu thuẫn giữa lời xướng ngôn quy y của thầy và hành động của thầy như phủ nhận, chỉ trích lời dạy của đức Phật trên kia khiến tôi không khỏi đặt dấu hỏi vậy thầy thực sự “quy y” ai?

  Có câu nói muốn thưởng thức nghệ thuật (đúng nghĩa) thì phải có trình độ nghệ thuật, không thể mời một người thợ cơ khí làm thay việc của bác sĩ ngoại khoa được. Một tu sĩ theo Phật giáo Nguyên Thuỷ như thầy lại đi dạy đồ chúng về Kim cang thừa liệu có chấp nhận được không? Ngay đức Đạt Lai Lạt Ma được cả thế giới kính trọng chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận Phật giáo Nguyên Thuỷ mà trái lại, Ngài luôn thúc đẩy sự hoà hợp và hiểu biết tôn giáo giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau. Thầy Thích Nhật Từ phải chăng muốn nổi “lềnh bềnh” trên diễn đàn nên mới liều mình lên tiếng phủ nhận các tông phái khác?

  Điều thứ hai tôi muốn phản biện lại thầy Thích Nhật Từ về lời phát biểu về tác dụng và ý nghĩa của thần chú.

  Thầy nói rằng “từ trước khi đức Phật ra đời, các đạo khác như đạo Bà la môn có tới 3000 thần chú trong 3 bộ kinh Vệ đà, nhưng đức Phật ko chấp nhận theo mà tự mình tìm ra chân lý”.

  Điều này là sai lầm vì thần chú chỉ là một phần trong bộ kinh Vệ đà và Bà la môn giáo cũng có những triết lý của riêng họ. Chính vì phản đối học thuyết về bốn giai cấp và sự hi sinh tế lễ mà đức Phật đã quyết tâm ra đi tìm chân lý của riêng mình để rồi sau đó nhân loại được hưởng lợi lạc vô song từ chân lý tối thượng mà Ngài tìm ra. Bà la môn giáo và Phật giáo là hai truyền thống hoàn toàn khác nhau, do vậy Phật giáo có một hệ thống riêng và cách hiểu riêng về thần chú. Cụ thể trong Kim cang thừa, từ thần chú theo tiếng Phạn là mantra, có nghĩa là “sự bảo hộ của tâm thức”, dịch sang tiếng Trung Quốc là “chân ngôn” có nghĩa là “lời nói đúng thực”, còn dịch sang tiếng Nhật là “yomi” mà người Nhật đọc là “shingon”. Từ “shingon” này được dùng làm tên của một hệ phái Mật tông Nhật Bản nổi tiếng là Chân ngôn tông do Đại sư Không Hải sáng lập vào thế kỷ thứ 9.

  Kinh Đại Nhật Như Lai (Mahāvarocana Sūtra) của Chân Ngôn Tông đã giải thích về năng lực của thần chú rằng:“Nhờ lời nguyện ban đầu của các chư Phật và Bồ Tát, mà một thần lực hàm chứa trong những thần chú, cho nên nhờ tụng đọc các thần chú, người ta có được công đức vô lượng “.

  Không chỉ trường phái Kim cang thừa, Chân Ngôn Tông, Tịnh độ tông mà ngay cả trong truyền thống Therevada cũng có thần chú của mình. Lẽ nào thầy không biết Sutta Sutta Nipata (Tuyển tập các kinh ngắn) theo một luận là có nhân duyên do đức Phật dạy cho các vị sư đọc tụng thường xuyên để không bị quấy nhiễu bởi các vị thần rừng? Đó có phải là một dạng thần chú không nhỉ thưa thầy?

  Thầy hẳn cũng biết rằng Kinh Mangala lưu trữ trong Pali tạng của Phật giáo Nguyên Thuỷ được đọc tụng như một nghi thức bảo vệ được bắt đầu từ rất sớm trong lịch sử Phật giáo?

  Tôi thấy thầy đang phạm lỗi vọng ngữ trầm trọng. Dựa vào đâu mà thầy cho rằng đức Đạt Lai Lạt Ma không nói hay dạy về thần chú. Nhân đây tôi trích cho thầy một đoạn trong cuốn sách của Ngài tựa đề “Cultivating a Daily Meditation” xuất bản năm 1993 giảng giải về ý nghĩa của thần chú, cụ thể là “lục tự đại minh thần chú” như sau:

  “Đọc tụng câu thần chú Om Mani Padme Hūm thì là rất tốt, nhưng trong khi bạn làm như thế, bạn nên nghĩ về ý nghĩa của nó, vì ý nghĩa của sáu âm là thâm sâu và rộng…Trước tiên, Om […] tượng trưng cho thân, khẩu, và ý không thanh tịnh của hành giả; nó cũng tượng trưng cho thân, khẩu và ý thanh tịnh đáng tán dương của một vị Phật […]”

  “ Con đường tu được chỉ ra bởi bốn âm kế tiếp. Mani, có nghĩa là viên ngọc, tượng trưng cho những yếu tố của phương tiện, phương pháp: chủ yếu là tâm bồ đề, là đại từ, đại bi, lòng từ bi, vị tha để trở thành giác ngộ […]”

  “Hai âm padme, có nghĩa hoa sen, tượng trưng cho trí tuệ, tuệ giác tánh Không […]”

  “Hūm tượng trưng cho sự hợp nhất giữa phương tiện, phương pháp tu (là từ bi) và trí tuệ, tuệ giác tánh Không”

  “Tu là quá trình thanh tịnh hóa. Quá trình thanh tịnh hóa phải được hoàn thành bởi sự hợp nhất không thể phân chia được của phương tiện, phương pháp tu và trí tuệ […]”.

  “Như vậy sáu âm, Om Mani Padme Hūm, có nghĩa là trong quá trình thực hành một đường lối tu mà đó là một sự hợp nhất không thể phân chia được giữa phương tiện, phương pháp tu là lòng từ bi và trí tuệ, tuệ giác tánh Không, bạn có thể biến đổi dần dần thân, khẩu và ý không thanh tịnh của bạn thành thân, khẩu, và ý thanh tịnh đáng tán dương của một vị Phật “

  Từ lời giảng của đức Đạt Lai Lạt Ma, thầy Thích Nhật Từ cho biết liệu thần chú có phải là “phương tiện dẫn dụ” hay không? Phải chăng thầy cho rằng “dẫn dụ” chúng sanh thực hành lòng từ bi và trí tuệ, là sự “mê tín” xấu xa? Vậy với thầy, dẫn dụ ngược lại sự thanh tịnh mới là đúng đắn và không mê tín? Tôi cũng không lạ vì đã từng thấy thầy “ban phước” vào bút của các sĩ tử để họ vượt qua được kì thi rồi? Cũng không lạ khi thầy mời linh môi linh căn giảng về cô hồn ngay trong chính chùa của thầy. Hẳn sự bất tịnh mới chính là “thanh tịnh” theo ý thầy?

  Đạo Phật có 84 nghìn pháp môn phù hợp cho căn cơ của mọi chúng sanh, các pháp môn này đều dựa trên nền tảng chánh kiến và chánh tư duy. Thần chú cũng là một pháp môn để giúp Phật tử tích luỹ công đức và trí tuệ nhanh chóng, tựa như thay vì đi bộ thì đi máy bay để đến được đích nhanh hơn. Thời đức Phật tại thế, Ngài đã linh hoạt vận dụng nhiều phương tiện thiện xảo để giúp chúng sanh lìa mê về giác. Vì vậy, có gì sai khi Phật tử tụng thần chú như một phương tiện bổ trợ bảo vệ khỏi sự ô trược tâm thức. Hơn nữa, Mật điển còn xác quyết rằng thần chú lục tự đại minh (Om Mani Padme Hum) là tiêu biểu cho toàn bộ áo nghĩa diệu thâm của 12 tạng kinh điển nên mỗi khi niệm thần chú này là cùng lúc đọc tụng 12 tạng kinh điển Phật môn. Vì vậy, người có trí hẳn không ai từ chối máy bay để đi bộ từ Hà Nội sang Rome thầy nhỉ?

  Tiếp theo, tôi phải “đứng hình” trước phần giải thích của thầy rằng: “..Tây tạng phát triển mạnh nhất về thần chú. Nếu thần chú có tác dụng như quảng cáo thì Tây tạng không rơi vào tay trung quốc…-Những vị như Đạt lai lạt ma, Ban thiền lạt ma…, những người giỏi về thần chú đã không phải sống lưu vong ở Ấn Độ từ năm 1959.” Tôi không nghĩ một vị chức sắc cấp cao trong Giáo hội như thầy lại có lời tuyên bố ấu trĩ và nực cười đến vậy. Đã vậy thầy lại còn cho phép post lên You Tube để bàn dân thiên hạ bụm miệng cười, dũng cảm thay!

  Tôi muốn nhắc lại cho thầy nhớ về phẩm “Đẳng kiến” thuộc bộ kinh Tăng Nhất A Hàm (quyển 2) rằng vì sao Đức Phật thần thông như vậy nhưng Ngài cũng không thể cứu dòng họ Thích Ca của mình khỏi sự tàn sát của vua Lưu Ly. Dù cho đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên cúi xin đức Phật 3 lần cho phép mình dùng thần thông để cứu người nhưng Ngài không chấp nhận vì thấu suốt lý nhân quả bởi hiểu rằng:

  “Muốn hư không làm đất

  Lại khiến đất thành không

  Chỗ duyên xưa trói buộc

  Duyên này không hư hại”

  Ngay đức Phật cũng lấy cái chết của mình làm thân giáo cho những chúng sanh vô minh thấy rằng cái chết là một sự kiện hiển nhiên, kết quả không thể tránh được của một đời người một khi họ còn bị chi phối bởi các uẩn. Và đức Phật cũng dạy rằng một trong 3 điều Phật không làm được, đó là “Năng thông nhất thiết tướng, thạnh vạn pháp trí. Bất năng tức diệt định nghiệp”, có nghĩa rằng Ngài không bị ràng buộc bởi các tướng, thấu triệt vạn pháp nhưng lại không thể diệt định nghiệp tức thì. Đức Phật là đấng Giác ngộ chứ không phải “đấng toàn năng” mà quyết định được nghiệp của chúng sanh. Mọi sự phải tuân theo sự vận hành luật tắc nhân quả, đâu phải như giải thích ngô nghê của thầy như thế.

  Cuối cùng, chắc đức Phật cũng không thể tưởng tượng nổi có ngày một trong những vị mang danh là đệ tử của Ngài lại dõng dạc tuyên bố rằng: “Phần lớn các câu thần chú là tên của các vị thần, số còn lại nội dung thần chú là có ý nghĩa bình thường. Đọc tên thần chú (tức là tên của các vị thần linh), mà đọc tên các vị thần cũng như của cha mẹ mình thôi, có giá trị gì đâu…” Tôi không hiểu thầy đang nói hay ai trong thầy đang nói vậy thầy Thích Nhật Từ? Từ Tịnh độ tông, Chân ngôn tông, Mật tông, thầy vui lòng chỉ ra thần chú nào mang tên thần linh? Để tôi dẫn ra cho thầy một số thần chú có tên của các vị Phật (chứ không phải thần linh thổ địa) cho thầy hay: “Nam mô Lăng nghiêm Hội thượng Phật Bồ tát”, “Nam mô Đại nguyện Địa tạng vương Bồ tát”, “Nam mô A di đà bà dạ”, “Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật”, “Om Mani Padme Hum”, “Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum”. Chư Phật thánh chúng hẳn đau lòng lắm khi thấy rồng rắn lẫn lộn trong tăng đoàn như vậy trong thời đại mạt pháp này.

  Hồ đồ hơn nữa khi thầy cho rằng đọc tụng chú tức là xướng tên các vị thần thì họ sẽ không chịu nổi. Nếu tạm hiểu rằng “thần linh” thầy dùng ở đây là chư Phật, Bồ tát thì lẽ nào các ngài lại phủ nhận chính phương tiện thiện xảo mà các ngài ban cho chúng sanh từ hàng tỷ kiếp nhập đại định tam muội, trong khi sự thị hiện của các ngài tại cõi Ta Bà này nào nằm ngoài mục đích cứu khổ ban vui cho chúng sanh? Cũng vậy, trong đại nguyện của mình, đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã dạy rằng: “Đạo sư của ta là lòng bi mẫn siêu phàm..hoạt động giác ngộ của ta trải rộng tới mọi chúng sanh, đối tượng của lòng bi mẫn…Ta sẽ chăm sóc họ với tấm lòng của người mẹ hiền bởi ta được gọi là ĐẤNG BI MẪN SIÊU PHÀM”. Vậy mà thầy Thích Nhật Từ lại rêu rao rằng các ngài sẽ khó chịu mà “bỏ đi”? Tôi lại nghĩ rằng các ngài chỉ rời bỏ những kẻ mang danh “tỳ kheo” sống trong chùa nhưng trong lòng không lìa si ám, phủ nhận lời dạy của các ngài , chấp trước phân biệt tông phái gây chia rẽ tăng đoàn, khiến ác pháp phát sinh mà gây suy đồi đạo Phật. Đây mới chính là loại người mà các ngài không thể độ được.

  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn

  Om Ah Hum

   

 2. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài đối luận của huynh Mật Hạnh Giác . Nhũng luận cứ Phật môn được trích ra đã quá rõ ràng rằng thần chú được lưu xuất từ bản tâm của Chư Phật và ai trì tụng cũng đều lợi ích . Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói rằng bản thân Ngài cũng tụng thần chú, đã giải thích ý nghĩa của nó và Ngài là người đã có nhiều cống hiến tốt đẹp cho Phật giáo. Còn thượng tọa Thích Nhật Từ đã làm được gì? hết ăn chay giờ lại tới việc bác bỏ sự cao diệu của thần chú, cứ như là có huyết hải thâm thù với chúng sanh vậy vì những gì mà làm lợi cho họ thì liền bác bỏ tất cả . Nhìn chung là thượng toạ chỉ đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi, hòng che dấu đi cái tính ích kỷ nhỏ mọn của mình còn không thì thượng toạ rắp tâm phá hoại Phật Pháp hay sao ? Hy vọng thượng tọa ngưng ảo tưởng để tránh làm hại cho bản thân và người khác .

  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn !

  Om mani padme hum !

 3. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài đối luận của huynh Mật Hạnh Giác ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Mô Phật,

  Mật Giác Đăng hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang noi gương Thầy của huynh Mật Hạnh Giác với bài viết này.

  Cảm ơn huynh đã có bài đối luận đầy đủ luận cứ, luận chứng nhà Phật để phơi bày rõ ràng những thủ đoạn đổi trắng thay đen của thượng tọa Thích Nhật Từ qua bài giảng đầy sự công kích thần chú, dìm hàng Mật thừa. Từ sự xảo ngôn về nguồn gốc, hiểu sai về mục đích dẫn đến nói “không trúng điểm nào” về thần chú, cho đến việc lạm bàn vấn đề Tây Tạng, gán ghép chính trị vào việc trì tụng thần chú, hồ đồ khẳng định Đức Đạt lai lạt ma “không nhắc đến thần chú”, “không dạy, không khuyến khích hành trì thần chú” là một đòn xuyên tạc ác ý hướng tới đức Đạt lai lạt ma 14 và người tu Tây Tạng nói chung, làm hiện nguyên hình một thầy tu đầu tròn áo vuông nhưng lại chính là kẻ phá hoại Phật pháp. Đệ mong rằng ông ta sớm nhìn thấy bóng dáng mình trong đoạn trích kinh “Đại Bi tâm Đà la ni” mà huynh nhắn gửi ở cuối bài, để giật mình lo sợ mà dừng lại trước viễn cảnh “vĩnh viễn mất sự lợi ích lớn, trăm ngàn muôn kiếp không bao giờ nghe thấy Phật, Pháp, Tăng, thường chìm trong tam đồ không biết bao giờ mới được ra khỏi”.

  Đệ cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua kênh vị Thầy cho huynh Mật Hạnh Giác được thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thức tĩnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ. Quả như huynh Mật Hạnh Giác đã nói trong bài TT TNT liệu có phải là người quang minh chính đại khi huynh Hạnh Giác tác pháp chiếu quang rất nhiều bài viết dựa trên luận chứng Phật môn thì ông ấy không hề phản hồi lại lấy một lần. Điều này chứng tỏ TT TNT không hề có trách nhiệm với lời nói của mình. Thật đáng thương cho những Phật tử đã tin nghe những lời giảng của ông ấy mà không biết nó đang làm hại thân căn huệ mạng của bản thân.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 6. Thanh Xuân says:
  Chẳng hiểu sao một người tụng kinh niệm Phật lại có thể buông ra câu nói “thần chú” chỉ là phương tiện. Thật là lỗ mãn và ngạo mạn

  Cám ơn Mật Hạnh Giác đã viết bài.

 7. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác qua bài viết đối luận rất sâu sắc rất ý nghĩa này. Thật không thể hiểu nổi với một người mang danh là thượng tọa có chức sắc trong làn giáo hội Phật giáo Việt Nam mà lại có thể buôn ra những lời lẻ đầy tà kiến và ngạo mạn cuồng ngôn như vậy đầy xúc phạm đến toàn bộ huynh đệ phật tử của Mật Tông Tây Tạng. Với hạng người đội lốt tu hành mà buông lời lẻ như vậy bất chấp, không hiểu ông ta có nghỉ đến hậu quả thân căn huệ mạng của mình khi phát ngôn lên được những lời giảng xúc phạm như thế. Con cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quan đến ông ta qua bài đối luận quá hay này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có ý thức khiêm tốn và tính hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

   

 8. Hoàng Thu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này và vô cùng hoan hỷ trước những đối luận vô cùng sắc sảo và logic của đạo hữu Mật Hạnh Giác.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác, đã có bài đối luận với tiến sĩ thượng tọa Thích Nhật Từ. Chỉ ra những điểm sai lầm nghiêm trọng về thần chú của tiến sĩ Thích Nhật Từ,  khi ông không am tường về thần chú, không hiểu gì về giáo pháp Mật tông. Chỉ bằng những lời nói xuông mà ông đã phỉ báng Đức Phật, phỉ báng giáo pháp, phỉ báng đức Đại lai lạt ma 14 và xúc phạm đến toàn bộ Phật tử Mật tông trong và ngoài nước.
  Với sự luận giải dựa trên những luận chứng, luận cứ nhà Phật, huynh Mật Hạnh Giác đã phơi bày thủ đoạn đổi trắng thay đen, với những lập luận xuyên tạc, nhằm vào Mật tông, công kích Mật tông cũng như về thần chú. Để cho tất cả chúng sanh không bị ngộ nhận sai lệch về giáo pháp Mật tông mà ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh về sau.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 10. Mô Phật.

  Mật Ngữ tán thán, thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác.

  Vì bài giảng không từ bắt kỳ thủ đoạn nào để dìm hàng vai trò của thần chú, Mật Tông của tiến sĩ Thích Nhật Từ, vậy còn đi xuyên tạc nhầm vào Đức Đại Lai Lạt Ma 14 cũng như toàn bộ Phật tử Mật Tông Tây Tạng, đụng chạm đến chính trị gieo rác tà kiến cho Phật tử, trong khi đó Kinh điển Nguyên Thuỷ, Đức Phật nhiều lần giảng về thần chú, còn Từ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14: “Thật là hay khi niệm thần chú Om mani padme hum, nhưng trong khi bạn đang niệm nó, bạn nên suy nghĩ về ý nghĩa của nó, vì ý nghĩa của sáu âm tiết là tuyệt vời và rộng lớn.

  Mong rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ nhìn lại hành vi phi đạo đức của mình, để làm điều lợi ích cho tha nhân.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quanh của huynh Mật Hạnh Giác tiếp tục giúp chúng con, chúng sanh hiểu rõ hơn bản chất của TT Thích Nhật Từ. Qua những luận chứng luận cứ rõ ràng của  huynh Mật Hạnh Giác đã cho chúng sanh thấy được sự hổng kiến thức trầm trọng về thần chú của TT Thích Nhật Từ khi: không nói đúng về thần chú cũng như Mật tông, xuyên tạc và thù địch nhắm và Đức Đại Lai Lạt Ma, Phật tử Tây Tạng, gieo rắc tà kiến, phạm giới khi lạm bàn về chính trị. Từ đó, con và mọi người thấy được TT Thích Nhật Từ đang lấy cái tâm tiểu nhân mà đo với lòng từ bi vô hạn của Đức Phật, lấy oán báo ơn khi đang sống được là nhờ vào nương tựa Tam Bảo, nương tựa Đức Phật. Nhưng lại sống như những “con trùng”  kí sinh trên thân Sư tử rồi phá hoại cái thân đã cưu mang mình, giúp mình có được cuộc sống và vị trí như hôm nay bằng những hành động về thân ngữ tâm như trong  bài trên này. Con nguyện cầu TT Thích Nhật Từ sớm quay đầu trước khi “vĩnh viển mất đi sự lợi ích lớn, trăm ngàn muôn kiếp không bao giờ nghe thấy Phật, Pháp, Tăng, thường chìm trong tam đồ không biết bao giờ mới được ra khỏi”.

  Con cám ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu huynh Mật Hạnh Giác thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Tú Viên says:

  Mô Phật!

  Đệ Mật Tú Viên hoan hỷ và tán thán công đức tác pháp chiếu quang noi theo gương vị Thầy của huynh Mật Hạnh Giác đối với thượng tọa Thích Nhật Từ. Đệ cảm ơn huynh đã nêu ra những trích dẫn đắt giá từ Kinh điển, phản bác lại những lập luận vô căn cứ của TT Thích Nhật Từ. Hy vọng rằng thầy Thích Nhật Từ hãy giảng giải cho đồ chúng tuân theo Thánh giáo lượng, đừng tự ý lập ngôn nữa, nếu không hậu quả thầy ấy gánh chịu thật khôn lường theo luật tắc Nhân quả.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác tinh tấn thực hành Pháp, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính tàm, quý.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 14. Mật Phước says:
  Mô Phật !
  Mật Phước hoan hỷ với thiện hạnh “Tác pháp chiếu quang” của Mật Hạnh Giác và phơi bày thủ đoạn đổi trắng thành đen của Tiến sĩ Thích Nhật Từ.
  Qua những luận điểm, luận chứng, luận cứ xác thực, Mật Hạnh Giác đã cho thấy Tiến sĩ TNT là người vô trách nhiệm với chính lời nói và hành vi của mình, khi ông không phản hồi những phản biện nghiêm túc của Phật tử bởi những lập luận xuyên tạc nhắm vào Mật tông, cũng như Đức Đại Lạt Lai Lạt Ma.
  Một điều rõ rành rành cho thấy Tiến Sĩ TNT luôn tận dụng tất cả các vấn đề có thể để lồng ghép lập luận theo tâm ý của mình, nhấm vào Mật tông để dìm sự thật, nhầm mục đích thõa mãn ý đồ riềng. Bất chấp phỉ báng Đức Phật hay vu khống Đức Đại Lạt Lai Lạt Ma, mặt dù ông chẳng hiểu biết gì về Thần chú, Mật tông.
  Mong rằng Tiến sĩ TNT hãy đọc lại kinh Trung A Hàm, phẩm 15, kinh Đại Không mà Đức Phật đã dạy rằng “Này A-Nan, Tỳ- kheo ấy đối với những luận bàn không phải là Thánh luận, không tương ưng nghĩa, tức là luận bàn về những vấn đề vua chúa, vấn đề đạo tặc, vấn đề đấu tranh, vấn đề ẩm thực, vấn đề đàn bà, vấn đề đồng nữ, vấn đề dâm nữ, vấn đề thế gian, vấn đề trong biển. Vị ấy không bàn luận các loại súc sanh luận như vậy”; qua đó để soi lại bản thân và xem lại luận của ông là loại luận gì trước đạo chúng nhé.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.
 15. Mật Tấn Giác says:

  Mô Phật!

  Đệ Mật Tấn Giác hoan hỷ tán thán công đức “Tác pháp chiếu quang” của huynh Mật Hạnh Giác qua bài viết “Mật Hạnh Giác phơi bảy thủ đoạn đổi trắng thay đen của tiến sĩ Thích Nhật Từ” (TNT).

  Qua bài viết này huynh đã vạch trần thủ đoạn đổi trắng thay đen và “đánh tráo” và hạ thấp nguồn gốc,  vai trò, công năng diệu dụng của thần chú của thượng tọa “nổ” TNT. Bằng những luận cứ và luận chứng đắt giá từ kinh điển Phật Đà, huynh đã phản luận quan điểm sai trái của thượng tọa TNT: Đức Phật đã giảng dạy về thần chú (đà la ni, tổng trì) trong rất nhiều kinh như Luật tạng Tứ Phần Luật quyển 27, Thập tụng luật quyển 46, Kinh Đại hội thứ 19 của Trường A Hàm, Kinh Ưu Bà Tiên Na số 252, Kinh A sá năng chi, Tiểu bộ kinh, Kinh Tăng Nhất A Hàm… Chứ không phải như ts TNT thuyết là Đức Phật không dạy về thần chú, thậm chí bài bác thần chú! Ts. TNT đã phỉ báng Đức Phật bởi không hiểu về thần chú, quy chụp thần chú vốn là mật ngữ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát với 5 công năng diệu dụng với Phạm Thiên chú của đạo Bà La Môn. Sau đó thượng tọa còn mạnh miệng nói là đệ tử Đức Phật đi vay mượn các loại chú khác của ngoại đạo để làm phương tiện dẫn dụ đồ chúng, và thần chú là tên của vị thần, toàn là phàm ngữ. Thật nực cười! Đúng như vị Thầy đã phân tích, Ts TNT có “thù oán” với thần chú, với Mật tông Tây Tạng nên mới nổ được như thế.

  Đệ hoan hỷ với trích đoạn từ Kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm Kết Cấm, Kinh Trung A Hàm, kinh Đại Không, Kinh Tăng Nhất A hàm phẩm Thiện Ác để thấy rõ Ts TNT đã làm trái lời dạy của Đức Phật là lạm bàn sang chính trị. Tréo nghoe hơn là Ts TNT lại quy kết “thần chú diệu dụng như quảng cáo” sao không cứu Tây Tạng khỏi cuộc chiến của người TQ, sao các vị Lạt ma, đạo sư phải lưu vong, rồi thêm đức Đại lai Lạt ma 14, vua thần chú mà không hề giảng luận về thần chú. Ôi thôi, đệ không còn lời nào để nói thêm vị “Tam tạng Pháp sư Việt Nam” hư danh, phá hoại Phật pháp này nữa.

  Mong là qua các bài viết phản luận, tác pháp chiếu quang của vị Thầy và các huynh đệ Kim Cang mà Ts TNT bớt”nổ” sai để giảm gánh nhận những hậu quả hãi hùng trong tương lai và tránh gây thêm khổ đau cho chúng sanh hữu tình đã tin lầm vào thượng tọa.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Đệ cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy để huynh Mật Hạnh Giác thành tưu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 16. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã phơi bày thủ đoạn đổi trắng thay đen của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Bằng việc trích dẫn những kinh điển Nguyên thủy  khẳng định đức Phật có trì thần chú và tán thán việc trì thần chú của đệ tử đã vạch trần sự xảo ngôn, đổi trắng thay đen của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Trong bài giảng của mình,  tiến sĩ Thích Nhật Từ rất hùng hồn cho rằng Đức Phật đả phá thần chú nhằm mục đích dìm hàng tông phái khác. Để đạt được mục đích,  tiến sĩ Thích Nhật Từ sẳn sàng dùng thủ đoạn, đổi trắng thay đen, phỉ báng chánh pháp,  nói sai với lời của đức Thế Tôn đã chứng minh tiến sĩ Thích Nhật Từ không phải là Phật tử chân chính. Nếu người con Phật thì không ai làm ngược lại lời Đức Phật mà còn tự chế ta đạo Phật nguyên chất với phương pháp tu tập đạo đức chứ không phải tu để thanh tịnh tâm mà về cõi Phật. Những gì tiến sĩ Thích Nhật Từ thuyết giảng đã thấy rõ quả mà tiến sĩ Thích Nhật Từ nhận được là cõi ta bà ô trược với sự xảo quyệt,  thủ đoạn của những kẻ đội lốt tu hành, phá chánh pháp của đức Thế Tôn,  cản trở người có ý nguyện đạt đến sự giải thoát tối thượng.

  Mật Diệu Hằng nghĩ cũng lạ,  một người mang danh thượng tọa,  khoác trên người chiếc áo cà sa với hình tướng đầu tròn áo vuông, lúc nào miệng cũng bảo là hoằng pháp nhưng tông phái nào tiến sĩ Thích Nhật Từ cũng dài tay bài bác, từ Tịnh độ tông, thiền tông, và giờ là Mật tông,  trong khi đó các tông phái đều thuộc đạo Phật, đều mang vị giải thoát như đức Thế Tôn đã từng khẳng định; đồng thời ai tu tập cũng bị tiến sĩ Thích Nhật Từ cản trở, thầy ấy chỉ kêu gọi mọi người tu đạo đức,  tích phước. Không hiểu là tiến sĩ Thích Nhật Từ hoằng dương điều gì? Chỉ thấy tiến sĩ Thích Nhật Từ mong mọi người chìm mãi trong luân hồi lục đạo chứ không muốn ai đó thoát khỏi luân hồi. Ngay khi thần chú không phải là sở trường,  không thuộc phạm trù nghiên cứu,  thực hành của mình nhưng tiến sĩ Thích Nhật Từ vẫn dài tay sang. Hay do ánh sáng chiến kiến của Mật gia Song Nguyễn quá mạnh,  làm lung lay lâu đài tà kiến ta bà của tiến sĩ Thích Nhật Từ nên tiến sĩ lo sợ mà tìm trăm phương nghìn kế để phá hoại?  Mong rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ đọc bài tác pháp chiếu quang của Thầy và trò  Mật gia Song Nguyễn mà biết dừng lại đúng lúc,  hạn chế hậu quả nặng nề ,  bởi lẽ tà không thắng được chánh, dù tiến sĩ Thích Nhật Từ có dùng bất kỳ thủ đoạn nào hay xảo ngôn đến đâu nữa thì không thể qua được nhân quả.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác đã chia sẻ bài viết hay,  lợi lạc.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hạnh Giác viên thành ước nguyện chính đáng,  đời đạo viên song.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Nhị Khang says:
  Mô Phật!

  Mật Nhị Khang hoan hỷ đọc bài viết chỉ ra những luận điểm sai trệch của tiến sĩ Thích Nhật Từ từ bài vấn đáp được chia sẻ qua kênh youtuber. Qua những luận điển, luận chứng, luận cứ xác đáng, một lần nữa thầy Thích Nhật Từ thể hiện rõ tính lập lập chủ quan, duy ý chí, đồng kiệm thấy được bản chất cao ngạo của ông thầy này. Từ đạo Phật nguyên chất mà thầy Từ tự xướng cho đến là phản đồ khi bài bác tông môn tịnh độ khi khuyến tiến không có Tây phương cực lạc của đức Phật A Mi Đà. Và giờ đây thầy Từ lại dài tay sang công năng và hiệu dụng có được từ thần chú. Có thể thấy, những lời giảng vấn đáp của thầy Từ chỉ độc hành diễn nghĩa của riêng thầy mà không thực chứng bằng luận điểm, luận cứ Phật đà nào. Đây là một cách diễn ý chủ quan, khinh nhờn. Và tất yếu quả trả sẽ là những bài viết chiếu quang định rõ bộ mặt thật của thầy Từ khi thói thường đâm xía, xọc vô vào những điều mà thầy chẳng tu hành và thực chứng. Thật tiếc cho thầy tu tỳ kheo như thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hạnh Giác viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum!

 18. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác qua bài viết : “ Mật Hạnh Giác Phơi bày thủ đoạn đổi trắng thay đen của Tiến sỹ Thích Nhật Từ” Bằng những luận chứng , luận cứ đắt giá từ kinh điển huynh đã vạch trần lỗ hổng kiến thức trầm trọng của Tiến Sỹ Thích Nhật Từ vì ông đã cố ý hạ thấp nguồn gốc cũng như vai trò , công năng diệu dụng của thần chú với sự xuyên tạc nhằm công kích các tông phái khác , dìm hàng cư sĩ , chia rẽ tăng đoan , cổ suýt mê tín dị đoan , đụng chạm đến trính trị cũng như gieo rắc tà kiến cho phật tử .

  Con mong sao Tiến Sỹ Thích Nhật Từ sau khi nhận được tác pháp chiếu quang của vị Thầy và các đạo huynh đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn ông ta sẽ hồi tâm phản tỉnh mà quán xét lỗi lầm để tránh không bị ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của bản thân .

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác nhiều sức khỏe ,đời đạo song hành , viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 19. Mật Thọ Phúc says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi sách tấn.

  Con xin hoan hỷ công đức của huynh Mật Hạnh Giác có bài viết hay.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô được nhiều sức khỏe vả trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh.

 20. Mật Tấn Khải says:
  Mô Phật!
  Đệ Mật Tấn Khải hoan hỷ tán thán công đức viết bài đối luận “ tác pháp chiếu quang” nói theo gương vị Thầy của huynh Mật Giác đến TT Thích Nhật Từ, với đầy đủ luận chứng luận cứ xác thực từ Kinh điển huynh đã chỉ ra những lập luận,phát ngôn hồ đồ vô căn cứ thiếu hiểu biết của TT Thích Nhật Từ khi tự ý lập ngôn buông ra những lời lẽ đầy tà kiến, cuồng ngôn phỉ báng đức Phật, giáo pháp bác bỏ sự cao diệu của Thần chú cho là “thần chú là một phương tiện dẫn dụ” với lập luận xuyên tạc, công kích nhằm vào Mật tông phỉ báng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và người tu Tây tạng.
  Cám ơn huynh Mật Hạnh Giác đã chia sẻ bài viết hay lợi lạc này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 21. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Mật Chánh Tấn hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang, chỉ rõ những lời nói xảo biện hay có thể gọi là lừa đảo của tiến sĩ Thích Nhật Từ bằng những luận cứ, luận chứng cụ thể và rõ ràng.

  Lời nói xảo biện và lừa đảo của tiến sĩ Thích Nhật Từ lộ rõ khi cho rằng Đức Phật không thừa nhận giá trị và năng lực của thần chú, nhưng bằng những luận chứng, luận cứ rõ ràng mà huynh Mật Hạnh Giác đưa ra trong bài đã phản ánh ngược lại. Rõ ràng trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật đã nhiều lần giảng về thần chú và ngay cả các đệ tử của Ngài cũng biết về thần chú. Như vậy, điều đó đã khẳng định tội ác tày đình của tiến sĩ Thích Nhật Từ khi phỉ báng Phật pháp, nói lời sai sự thật. Đến ngay cả lời Đức Phật mà tiến sĩ Thích Nhật Từ còn dám nói khống thì việc nói sai, đi ngược lại với lời dạy của Ngài cũng chẳng khiến người nghe ngỡ ngàng. Điều đó thể hiện rõ ngay việc tiến sĩ Thích Nhật Từ bàn luận tới các vấn đề liên quan tới chính trị trong khi Đức Phật đã khuyến cáo người Phật tử không nên đàm luận đến, trích dẫn trong Kinh Trung A Hàm, phẩm 15, kinh Đại Không hay Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 43, phẩm Thiện Ác. Chỉ bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng trong bài viết này đã tố cáo tội ác của tiến sĩ Thích Nhật Từ khi vị này dám nói lời xằng bầy, lừa đảo người nghe khi nói những điều mà chính Đức Phật không hề đề cập, chỉ dạy tới. Và chính lời nói mang tính chất “nói dối hại người” như vậy sẽ khiến cho tiến sĩ Thích Nhật Từ gánh chịu hậu quả nặng nề, bởi luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy. Mong rằng các bạn đọc và chúng sanh hữu duyên sẽ không nghe những lời lừa đảo của tiến sĩ Thích Nhật Từ để không vướng vào tư duy tà kiến. 

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 22. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc xong bài này rồi ạ.con rất hoan hỷ thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đã phơi bày thủ đoạn đổi trắng thay đen của tiến sĩ Thích Nhật Từ ,bằng những luận cứ và luận chứng kinh điển Phật đà huynh đã phản luận  quan điểm  sai trái của tiến sĩ Thích Nhật Từ

  con cảm tạ ơn Thầy

 23. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan và tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang   của  huynh  Mật Hạnh Giác đối  với   tiến sĩ Thích Nhật Từ

  Qua  bài  này  với những luận chứng và luận  cứ  xác thực  của  huynh Mật Hạnh Giác   càng  vạch trần được thủ đoạn  đổi  trắng  thay  đen và  lỗ hổng  kiến thức trầm  trọng, nói  sai  sự  thật  dùng  những  lời lẽ  vô  căn  cứ  phỉ báng  Đức Phật   của  tiến sĩ  Thích Nhật Từ

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con  xin cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác  hanh thông thế sự và viên thành những ước nguyện chính đáng của mình

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  om Mani padme hum

 24. Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ đọc bài đối luận của huynh Mật Hạnh Giác. Cảm ơn bài viết của huynh Mật Hạnh Giác đầy đủ luận chứng luận cứ nhà Phật để phơi bày những thủ đoạn đổi trắng thay đen dìm hàng Mật thừa, Ông Thích Nhật Từ không có kiến thức cơ bản nên những lời nói của ông xàm ngôn ông nên cản thận với những lời nói của mình

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  Om mani padme hum

 25. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài: “Mật Hạnh Giác phơi bày thủ đoạn đổi trắng thay đen của tiến sĩ Thích Nhật Từ” rồi ạ.

  Mô Phật!

  Đệ Mật Tấn Lực hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã noi theo tấm gương dũng mãnh dương cao ngọn cờ “đả tà, xây chánh”, “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy mà viết bài đối luận này. Theo đó, với đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà, huynh đã “phơi bày những thủ đoạn đổi trắng thay đen của tiến sĩ Thích Nhật Từ”. Qua bài viết của huynh cho thấy, ông Thích Nhật Từ, với bằng tiến sĩ thế gian, pháp danh Thượng tọa, chức vụ Viện phó Viện Phật giáo Việt Nam, đúng như vị Thầy chỉ ra là “đã nhầm lẫn chân Ngôn thừa và Kim Cang thừa của Mật thừa cao diệu. Sự khiếm khuyết tri kiến như vậy khiến cho vị tăng này rơi vào 3 trường hợp mà Hán Thư chỉ ra sự dốt nát của học giả (1) Biết những gì không cần biết, (2) Biết không rành những gì đã biết(mà đi rêu rao khoác lác nên bị tố trác), (3) Không biết những gì cần phải biết(“để luận đề của mình không bị phản bác mà ôm hận tiểu nhân” – thể hiện rất rõ qua những phân tích, minh định của huynh về những luận điểm sai lệch và tự ý lập ngôn về thần chú…). Đệ nghĩ rằng với cương vị Viện phó Viện Phật giáo Việt Nam, ông Thích Nhật Từ phải làm gương về tinh thần đoàn kết các tông môn, trường phái trong đạo Phật. Nhưng trái lại, đến nay không rõ ông Thích Nhật Từ “hành trì tông phái gì mà cứ chuyên chỉ trích, bài bác các tông môn, trường phái khác”, gây chia rẽ tăng đoàn, trái với lời dạy của Đức Phật. Đệ tin luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy! Thượng tọa Thích Nhật Từ đã gieo Nhân xấu ác, tà kiến, nhất định phải lãnh nhận Quả báo tương ưng!.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài lợi lạc.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 26. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh,công đức của huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài đối luận tác pháp chiếu quang đến thượng toạ Thích Nhật Từ với đầy đủ luận chứng, luận cứ chứng minh những luận điểm sai lầm vô căn cứ, cùng sự khiếm khuyết trầm trọng kiến thức về thần chú và đọc hiểu kinh điển Phật đà của thượng toạ Thích Nhật Từ.
  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác về bài viết tác pháp chiếu quang lợi lạc giúp chúng đệ cùng chúng sanh hữu duyên thấy rõ được bản chất thật của thượng toạ Thích Nhật Từ là người xảo ngôn, lật lọng ,đổi trắng thay đen, tiền hậu bất nhất, và hơn nữa là phơi bày sự vô ơn lấy oán trả ơn của thượng toạ Thích Nhật Từ đối với sự từ bi vô hạn của Đức Phật. Cầu nguyện thượng toạ Thích Nhật Từ sớm nhận ra sai lầm mà dùng lại ác nghiệp .
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum!

 27. Mật Khuê Minh says:
  Mô Phật

  Mật Khuê Minh hoan hỷ  khi đọc  bài đối luận của huynh Mật Hạnh Giác cho TS Thích Nhât Từ.

  Hàng loạt những trích dẫn Kinh điển được huynh nêu ra trong bài đã cho thấy những lập luận của TT Thích Nhật Từ ( TS TNT ) nhắm vào Mật Tông và Đức Đại Lai Lạt Ma trong bài giảng được đăng trên Youtobe năm 2017 và được tái đăng tải vào ngày 5/6/2019 là hoàn toàn bịa đặt, một sự xuyên tạc không thể nào chấp nhận được đối với một người mang danh là xứ giả Như Lai.

  Một sự thật không thể nào phủ nhận đó là ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Phật đã giảng dạy nhiều loại thần chú-đà-la-ni tổng trì khác nhau với nhiều lợi ích trong kinh điển. Vì thế lập luận của TS TNT cho rằng “thần chú được các tu sĩ Phật giáo Ấn Độ thêm vào sau khi Đức Phật qua đời 300-400 năm để làm phương tiện dẫn dụ, hướng dẫn người mê tín vào đạo Phật” là hoàn toàn phi logic, đi trái ngược lại với những ghi chép trong kinh điển nhà Phật. Mặt khác vốn dĩ thần chú là bản tâm chư Phật lưu xuất ra và những gì thuộc về bản chất, thuộc về gốc rễ thì sao có thể gọi là “ phương tiện”.

  Những hành vi của TS TNT thật chẳng khác nào một kẻ giả bộ tu hành, len lỏi vào tăng đoàn để hòng phá hoại pháp Phật.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.

  Cầu nguyện cho huynh viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 28. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 29. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : MẬT HẠNH GIÁC PHƠI BÀY THỦ ĐOẠN ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN CỦA TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ .

  Đệ Mật Phê Rô hoan hỷ thiện hạnh huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy mà đã tà xây chánh, tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ .

  Với những luận chứng được huynh trích dẫn từ kinh điển đã cho thấy ngài TT TNT chỉ là thùng rỗng kêu to, không am hiểu gì về thần chú mà giảng giải cho người khác, thế gian có câu “biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe” thật đúng không sai.

  Cảm ơn huynh đã viết bài . Cầu nguyện huynh được viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum !

 30. Mô Phật  !

  Mật Mai hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang dành cho tiến sĩ Thích Nhật Từ.  Với những luận cứ luận chứng mà Mật Hạnh Giác trích dẫn từ kiện điễn cho thấy  tiến tiến sĩ Thích Nhật Từ  đúng là thùng rỗng kêu to, không biết gì và chẳng âm hiểu gì về thần chú mà lại giảng cho người khác nghe thật là nực cười.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý hổ thẹn. Om Ah Hum!

 31. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 32. Mật Thuận Giác says:
  6

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy .

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ dài lâu của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ,hạnh phúc của Phật tánh !

  OmMani Padme Hum !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status