Dec 18, 2012

Posted by in Giáo điển | 61 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 7. Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ

      Nhờ nguyện lực vô song của Quán Thế Âm Bồ Tát, thần chú Mani của Ngài giúp ích cho vô lượng chúng sanh trong sáu cõi luân hồi. Từ sự nghe, đọc tụng cho đến trì niệm và quán tưởng, liên hệ đến sáu âm Om Mani Padme Hum, đều được lợi lạc không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, do căn cơ của người mỗi khác, cho nên cần biết phương pháp hành trì lục tự đại minh để phát huy hết nội lực của mình.           Cũng như bao hoạt động tâm linh khác, phương pháp hành trì thần chú Mani đi từ mức độ dễ đến khó, từ giản đơn cho đến tinh tế. Song, ở bất kỳ trình độ nào mà hành giả chuyên trí, nhất tâm đều sẽ triển khai được thần lực của thần chú. Tất cả hoạt động về thân, ngữ,

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status