Dec 18, 2012

Posted by in Giáo điển | 78 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 5. Tướng Trạng Của Thần Chú MANI

         Nhiều hành giả Mật giáo suốt đời trì niệm một câu thần chú sáu âm với niềm tin không lay chuyển, và lòng sùng mộ vô biên Đức Quán Âm Tứ Thủ. Một khi niềm tin đã lớn thì người ta không cần tìm hiểu thêm những góc cạnh khác của thần chú mani. Tuy nhiên, để dọn đường cho những hành giả sơ phát tâm tu tập bước đi dễ dàng vào đạo lộ tinh tấn và trí huệ, trong tác phẩm này, chúng tôi thiết nghĩ cần mô tả tướng trạng của thần chú mani.           Thần chú Mani có 6 chữ, mỗi chữ có một ý nghĩa riêng và công năng riêng. Khi trì chú thì những chữ trong thần chú kết thành tràng hoa, trang hoàng cho sự giải thoát. Giờ đây chúng ta đi vào chi tiết. Theo quan điểm Mật

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status