NGOẠI NGỮ PHẬT GIÁO (BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES)

 

 ======================ENGLISH==========================

Letter No.223 to disciples: THE MIND FLOWERS ARE BLOOMING (Nở rộ hoa tâm)

————-

Letter to Disciples 216: “…THE RAINS PASSING BY..” (“Những chuyến mưa qua…”)

Letter to disiples no.217: PHAN THIET (Phan Thiết)

Letter to disciples No.218: ROOTS AND TIPS (Gốc và ngọn)

Letter No. 219 to disciples: PEACE TO WEALTH, KEEP PEACEFUL TO GET THE PURE MIND (Yên để mà giàu, an để mà tịnh)

Letter to Disciples No. 220: “DO NOT CONSIDER THINGS AS FAILURES” (“Đừng coi mọi sự như là khuyết điểm”)

Letter No. 221 to disciples: NEVER BE RELUCTANT (Đừng miễn cưỡng)

Letter to Disciples No. 222: THE BODHI HAMMOCK (Chiếc võng Bồ đề)

————

DEPENDENT ORIGINATION OF ILLNESS (Bệnh duyên)

Letter to Disciples No. 214: FEW WORDS TO THE TENURED PROFESSOR

Bilingual (Vietnamese-English) Lecture: FIVE DESIRES TO FIVE DHYANI-BUDDHAS (Five wisdoms) – Bài giảng song ngữ Anh – Việt: Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí

AVOIDING MISAPPREHENSION AND DEVIATED ATTITUDE TOWARDS MEDITATION

COUTER-ARGUMENT WITH DR. THICH NHAT TU – ARTICLE NO. 2

Letter to Disciples No. 210: “GOOD DEEDS” IS DEFINITELY DIFFERENT FROM “GOOD AIDS” IN SPIRITUAL PRACTICE

Letter no. 209 to disciples: Highly appreciate those who keep themselves from the group of wrong view

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with only rice?

A FEW THOUGHTS ON READERS OF CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc chanhtuduy.com)

SOLUTION TO THE SPIRITUAL PROBLEMS OF AKSHAY KUMAR

WORLDLY PLEASURES FROM PERSPECTIVE OF TANTRA (Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông)

Letter No. 203: The meaningful Dharma gift on the Vesak Day 2561

Letter No. 201: No karmic affinity, no connection, No karmic affinity with Guru, no Guru – disciple relationship

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART 1 (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 1)

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART II (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 2)

Letter to Disciplines No.21: HOW TO HAVE ETERNAL LIFE? (Làm sao để được trường sanh bất tử?)

Letter No.200: WHAT MOTIVATES A HACKER TO ATTACK CHANHTUDUY.COM? (Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

ROSES and LOVELOCKS

Letter to Disciples No.198: Coincidences (I’m sitting here… – Thầy ngồi đây…)

Letter to Disciples No. 197: The Practicality of Tibetan Yoga (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

Letter No. 172 to disciples: “Buddha Jumps Over the Wall” or disrespectful language and delusional thinking?

Jin Yong: An Anti-Buddhist Mara (Kim Dung: Mt dng thiên ma phá hoi Pht pháp

THE GURU’S FAULT OR THE DISCIPLE’S FAULT? (Ti Thy hay ti trò?)

Letter from Tien Giang Province: RADIANT HALOS

Letter No.145: WHO IS THE TRUE BUDDHIST? (THẾ NÀO GỌI LÀ PHẬT TỬ?)

Letter No. 109 to Disciples: What is “Dharma Transmission Fee”? How Is It Paid? (THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHÍ? ĐẠO PHÍ TRẢ BẰNG GÌ?)

LETTER NO.153: ON THE DESERTED ROADS.. (Thư số 153: ĐƯỜNG VẮNG..) – Thinley Nguyên Thành

Letter No.151: To be a true “spiritual” artist! – Thinley Nguyên Thành

Letter No.134: Let nature take its course – Thinley Nguyên Thành

Letter No. 61: Who is the true spiritual friend? – Thinley Nguyên Thành

Letter No.22 to disciples: How to properly transmit the dharma in Tibetan Buddhism? – Thinley Nguyên Thành

Letter No. 137 to disciples: How to verify the authenticity of Buddhist sutras? – Thinley Nguyên Thành

Letter to Disciples No.01: Irrigating vegetables (Tưới rau)

Letter to Disciples: HUE’S FRIEND

The Consciousness’s mask (Mặt nạ tâm thức)

RICH – POOR – Thinley Nguyên Thành

DIVINE PRIDE – Thinley Nguyên Thành

HOW TO STOP FEELING BURDENED BY A COMPLEX – Thinley Nguyên Thành

HOW TO DEFINE “WORSHIP” AND ITS TRUE EXPRESSION? – Thinley Nguyên Thành

THE ABUSE OF DEMONS (Halloween night) – Thinley Nguyên Thành

THREE STATES OF RIGHT UNDERSTANDING – Thinley Nguyên Thành

Refusal the uninvited guests – Thinley Nguyên Thành 

WHAT IS TIBETAN YOGA? – Thinley Nguyên Thành

A FEW WORDS ON CHANHTUDUY.COM – Thy Nguyên Thành  

====================================================

 

ONE LIFE ONE MANTRA

  1. PREFACE (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu
  2. WHAT IS A MANTRA? (THẦN CHÚ LÀ GÌ?)
  3. STORIES ABOUT MANTRA (CHUYỆN KỂ VỀ THẦN CHÚ)
  4. ONLY MANI MANTRA IS ENOUGH (Chỉ một thần chú MANI là đủ)
  5. THE EFFICIENCY OF MANI MANTRA (Tướng trạng của thần chú Mani)
  6. ONE LIFE, ONE MANTRA (Một đời người một câu thần chú)
  7. ONE LIFE ONE MANTRA – 7. Crossing the Samsara to the Pure Land (Vượt luân hồi vào Tịnh độ)
  8. ONE LIFE ONE MANTRA – 8. SELF-DETERMINATION ON SPIRITUAL DESTINY (TỰ QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH TÂM LINH)
  9. ONE LIFE ONE MANTRA – 10. Index (Phần phụ lục)
  10. ONE LIFE ONE MANTRA – 11. INDEX (Phần chú thích)

————————————————————————————————-

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”  (16 lessons) – Thinley Nguyên Thành

Lesson 1: PREFACE 

Lesson 2: The Bitter Taste of the Drug

Lesson 3: TO RETURN EMPTY-HANDED FROM A LAND RICH IN PRECIOUS GEMS – AND THIS IS A GRIEVOUS FAILURE 

Lesson 4: DO NOT RETURN TO THE LIFE OF A HOUSEHOLDER 

Lesson 5: To Die of Thirst on the Shore of a Lake

Lesson 6: LEANING A SHARP AXE AGAINST A TREE TRUNK

Lesson 7: Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner” – LITTLE BOM AND THE HYPOCRITE

Lesson 8: Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner” – A PARROT SAYING A PRAYER 

Lesson 9: Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner” – TO WASH A SHEEPSKIN COAT IN PLAIN WATER

More about Lesson 9: THINKING ABOUT ALMSGIVING, CHARITY AND OFFERINGS TO TRIRATNA (VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO)

Lesson 10: TO OFFER A MOTHER THE FLESH OF HER OWN CHILD (CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ)

Lesson 11: A CAT LYING IN WAIT FOR A MOUSE (Mèo giết chuột)

Lesson 12: THINK ABOUT THE TEACHING OF MASTER GAMPOPA FROM THE SCANDAL OF BO DE (BODHI) PAGODA (Từ sự kiện chùa Bồ Đề suy ngẫm lại lời dạy của tôn giả Gampopa)

Lesson 13: A PHYSICIAN WITH CHRONIC DISEASE (BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC)

Lesson 14: A RICH MAN WHO HATH LOST THE KEY OF HIS TREASURY (KHI NGƯỜI GIÀU ĐÁNH MẤT CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG CỦA MÌNH)

Lesson 15: A BLIND MAN LEADING THE BLIND (NGƯỜI MÙ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI MÙ)

Lesson 16: NEVER MISTAKE COPPER FOR GOLD!

Lesson 17: FAILURE TEACHES SUCCESS!

Lesson 18. HOW TO AVOID 14 GRIEVOUS FAILURES?

——————————————————————————————–

Right Buddhist teachings, wrong method of dharma practice (20 lessons) – Thinley Nguyên Thành

Lesson 1: Five arguments from a profound and rigorous philosopher, Dharmakirti)

Lesson 2: Focusing on the factors of Age, Country and Ethnicity

Lesson 3: Abandoning the subjective opinions

Lesson 4: A rich man lost the key of his treasury

Lesson 5: One Mantra, one Bodhichitta

Lesson 6: Admiration but independence on formality

Lesson 7: Mantra with its phonetic symbol

Lesson 8: Renouncing what needs renouncing

Lesson 9: Attaching to dharma resulting from clinging to ego

Lesson 10: Practice Dharma in daily activities (Tu trong trạng thái động)

Lesson 11: Bodhicitta development, mantra recitation with footsteps

Lesson 12: The superiority of Bodhicitta (Ưu việt Tâm bồ đề)

Lesson 13: Bodhicitta: meditation of focused attention and visualization (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)

Lesson 14: Approach Prajna Paramita (acorrect view of emptiness) by Yidam visualization (Tiếp cận trí huệ bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Lesson 15 : 3 Ultimate means, 7 Ornaments and 9 Characteristics relating to Yidam visualization

Lesson 16: DO NOT FEEL INFERIOR


PRAYER:

PART 1: FROM FACTS TO SPIRITUAL PRACTICE (Cầu nguyện: Từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh – phần 1)

Part 3: THE MEANING AND PURPOSE OF PURIFICATION

 


 

About the Realm of Demons (12 lessons):

DEMONIC POSSESSION

Lesson 1: WHO IS A DEMON?

Lesson 2: REINCARNATED OR POSSESSED?

LESSON 3: THE DIFFERENCE BETWEEN DEMONS AND THE DEAD’S SOULS

Lesson 4: Spiritual medium and spiritual power 

Lesson 5: BELIEVE BUT DO NOT UNDERSTAND MEANS TO DEFAME DHARMA

Lesson 6: IDENTIFYING AND PREVENTING DEMONIC POSSESSION

LESSON 7: “BLACK WHEN NEAR THE INK…”

Lesson 8: SOME STORIES ABOUT EXORCISE DEMONS 

Lesson 9: Need to determine by right view

Lesson 10: Notice manifestation of demonic possession from raw to sophisticated elements

Lesson 11: “THE TRICKERS” IN EXORCISMS

Lesson 12: PREVENTION IS BETTER THAN CURE 


 

Buddhism Q&A: Part 1 – Principal concerns in different aspects of Buddhism 

Buddhism Q&A: Part 1 (cont) – Principal concerns in different aspects of Buddhism

 


 

Letter from India: FOLLOWING THE FOOTPRINTS OF OUR GURUJI ON THE PREACHING JOURNEY (Rảo bước theo chân Thầy trên con đường du hóa) – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from Haiphong: THE RED FLAME FLOWERS IN MY MIND (Hoa phượng đỏ trong lòng tôi) – Mat Phe Ro

Letter from airport: THE BUDDHIST MASTER OR THE TOUR GUIDE? (Hướng dẫn viên du lịch trong bộ áo thầy tu) – Mat Kha Phuc

Letter from Australia: A FEW THOUGHTS ABOUT THE MANTRA – Steve Rogers

Letter from India: THE STORY ABOUT A RAT AND TWO PIECES OF CLOTH – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from India: A few thoughts of C H Lakshminarayan about Chanhtuduy.com

FEW WORDS TO NEERAJKUMAR SUMARA – Mat Linh Nguyen

Letter from India: THE BUDDHIST ON MY VIEWPOINT – Neerajkumar Sumara

Letter from India: THE UPSIDE DOWN VESSEL AND THE LEAKY VESSEL  – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from India: THE FLOW ON THE BODHI RIVER – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from Germany: “MANY COOKS SPOIL THE PORRIDGE” – Tantra Mikaya

Letter from Canada: The spiritual lotus. – Tantra Citta

Letter from India: SPIRITUAL “SLEEP MEDICATION” – Akshay Kumar

Letter from Germany: A few thoughts about true blessings – Tantra Mikaya

Letter from Canada: A few thoughts about the way to Pure Mind – Tantra Citta

Letter from Germany: ASKING MYSELF – Tantra Mikaya

Fragrance of Virtue Spreads Everywhere (Tỏa khắp muôn nơi) – Mật Diệu Hằng

Letter from Germany: COMMENTARY ON RENUNCIATION (Đôi điều quán niệm về xả ly) – Jane

Letter from CANADA: Dear Guru, I am not destined to be a Catholic! – Jeffrey Bernard Forest

Letter from Canada: Dear Guru, I am not destined to be a Catholic! (Thư CANADA: Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo!)

Letter from Bhutan: The Words of My Perfect Guru (LỜI VÀNG THẦY TÔI) – Sonam Norbu

Letter from India: The tiny ray becomes a huge light source – Tantra Kasila

SEOUL TRIP (part 1)

SEOUL TRIP (part 2): The story from Korea airport

US TRIP – Mật Khả Phúc

THE MOST IMPORTANT THING TO STEP IN THE TANTRIC BUDDHISM’S DOOR – Mt Thy

Something about the bravery in Buddhism – Mt Diu Hng

PREDESTINED AFFINITY  – Mt T                                Mối duyên tiền định – Mt T

“ALICE” IN THE WONDERLAND – Mt T

 MY VERY FIRST STEPS TO THE TANTRISM DREAMLAND – Mật Từ

MY FIRST MEETING GURU – Mt Tú

KARMA – Mt Kính

LITTLE THINK ABOUT IMPERMANENT – Mt Kính

THE PRECIOUS HUMAN LIFE – Mt Kính

Attachment – Mt Kính

The method to apply into the daily life to practice Dharma – Mt Kính

Eng.1: Something about my Dharma’s day – Thy Nguyên Thành

SAMSARA – Mt Kính

SPRING FOREVER – Mt Thy

The meaning of Mantra “OM MANI PADME HUM” – Mt Kính

THE FIVE PRECEPTS – Mt Thy

 The happiness when practice of Dharma – Mật Kính

Rely on the spiritual teacher  – Mật Kính

How I practice Buddhism? – Mt Ph

Who am I? – Thy Nguyên Thành

Tiếng Anh “kì diệu” của tôi – Mt T

THN CHÚ LIÊN QUAN GÌ ĐN NGOI NG? – Mật Từ

PHƯƠNG PHÁP HỌC NGOẠI NGỮ – Thy Nguyên Thành

 

======================RUSSIAN===============================

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРАКТИКЕ МЕДИТАЦИИ У РУССКОЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ – ЖУКОВЫ НАТАЛИИ (Giải đáp khúc mắc về thiền tập cho trò Natalya ở nước Nga)

ПИСЬМО СТУДЕНТАМ №197: ПРАКТИЧНОСТЬ ТИБЕТСКОЙ ЙОГИ (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

ПИСЬМО УЧЕНИКАМ № 61: КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНЫМ ДУХОВНЫМ ДРУГОМ? (AI LÀ THIỆN TRI THỨC?)

ПИСЬМО УЧЕНИКАМ № 145: КТО ЯВЛЯЕТСЯ БУДДИСТОМ? (Thế nào gọi là Phật tử?)

ЧТО ТАКОЕ ТИБЕТСКАЯ ЙОГА? (Thế nào là Yoga Tây Tạng?)

КТО ВИНOВАТ: УЧИТЕЛЬ ИЛИ УЧЕНИК? (TI THY HAY TI TRÒ?) – Thy Nguyên Thành (Mt Tn Giác dch sang tiếng Nga)

НЕМНОГО О СЧАСТЬЕ                                          ĐÔI ĐIỀU VỀ HẠNH PHÚC – Thy Nguyên Thành

ИНТЕРЕСНОЕ СВИДАНИЕ – Dasa

вернуться домой (VỀ NHÀ) – Mt Sim

Первый день в «Тантра доме № 2», часть первая.  – Mt Sim               

NGÀY ĐÂU TIÊN Ở MẬT GIA TRUNG TÂM – Mt Sim (Thy dch sang tiếng Vit)

——————————

ПРАВИЛЬНОЕ БУДДИЙСКОЕ УЧЕНИЕ, ОШИБОЧНЫЙ МЕТОД ЕГО ПРАКТИКИ.

УРОК №1: ПЯТЬ АРГУМЕНТОВ У МУДРОГО УЧЁНОГО – ФИЛОСОФА (Năm luận điểm của một luận sư)

УРОК №2: СОВРЕМЕННОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (Tính thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc)

 

======================KOREAN===============================

장미꽃과 사랑의 자물쇠 (HOA HỒNG VÀ Ổ KHÓA)

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이라고 부르는 자 (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió)

제자들에게 보내는 200호 편지: 해커는 왜chanhtuduy.com 웹사이트를 공격했는가? (Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

제자에게 보내는 198편지: 내가 여기에 앉아 있다… (Thầy ngồi đây)

제자에게 보내는 197호 편지: 티베트 요가의 실용성 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

구루의 탓인가 제자의 탓인가? (Tại Thầy hay tại trò?)

BỆNH DUYÊN 연(緣)병

TỪ CHỐI VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ TỚI 초대받지 않았는데 오는 손님을 거절한다. – Thinley Nguyên Thành

칭찬과 비난의 바람 (Ngọn gió khen chê) – Thinley Nguyên Thành

빈부 (GIÀU VÀ NGHÈO THEO QUAN KIẾN ĐẠO PHẬT) – Thinley Nguyên Thành

야채에 물을 주다 (Tưới Rau) – Thinley Nguyên Thành

THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG? 티베트 요가는 무엇인가? (bản dịch bằng tiếng Hàn) – Thinley Nguyên Thành

Thư Sài Gòn: NHẬT KÝ QUY Y (불교귀의에 대한 여정 일기 및 감상) – Mt Hoàng Mai

 =====================JAPANESE===========================

クレージーハルマゲドン邪説及び天下一誇大妄想狂 (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió)

弟子達へのレター200号:なんでハッカーはchanhtuduy.comを攻撃したのか。(Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

弟子達へのレター198号:ここで座っている… (Thầy ngồi đây…)

弟子達へのレータ197号:チベットヨガの実践性 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

金 庸 -仏法破壊天魔の一つ (Kim Dung – Một dạng thiên ma phá hoại Phật pháp)

尊師のせいか、弟子のせいか (Tại Thầy hay tại trò?)

本日の私 (Tôi của ngày hôm nay) 

– Mt Thái Dương

チベットヨーガとは (What is Tibetan Yoga) (Bn dch bng tiếng Nht)

心配なことを止めて、嬉しい生活を楽しみましょう! – Thinley Nguyên Thành

Đạo Phật- tình duyên của tôi (仏教との幸縁) – Mt Thái Dương

 

 =====================CHINESE===========================

做福多得少福 (Làm phước nhiều được ít phước)

信寄弟子201: 沒有緣業不易幸遇? 缺乏根良可得師徒?(Không có duyên nghiệp đâu dễ hạnh ngộ? Khiếm khuyết căn lành sao được Thầy trò?)

顛倒邪說末日與那些所謂的天下第一吹牛! (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió!)

信寄各弟子200: 為何黑客攻擊正思維?(Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

信寄各弟子198: 為師坐這裡… (Thầy ngồi đây…)

信寄弟子197:西藏瑜伽的實踐性 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

在國內洗羊皮衣 (Giặt áo da cừu trong nước)

為何曹操病重但仍殺華佗神醫? (Tại sao Tào Tháo bệnh nặng nhưng vẫn giết thần y Hoa Đà?)

在師或在徒?(Tại Thầy hay tại trò?) – Thy Nguyên Thành (Mt Thun Tâm dch sang tiếng Hoa)

鸚鵡只會背誦 (Con vẹt chỉ biết đọc tụng) – Thầy Nguyên Thành (Mật Thuận Tâm dịch sang tiếng Hoa)

父母生出我? (CHA MẸ SINH RA TA?) – Thầy Nguyên Thành (Mật Thuận Tâm dịch sang tiếng Hoa)

細談 CHANHTUDUY.COM – Thy Nguyên Thành (Mt V dch sang tiếng Hoa)

 

DMCA.com Protection Status