Jan 4, 2018

Posted by in Giáo điển | 71 Comments

Nhìn Thầy thấy Phật: SỰ DỰ BÁO CHÍNH XÁC THEO LUẬT TẮC NHÂN QUẢ

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã cho tôi

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 5)

 

Những ngày Thầy và các huynh đệ Kim cang đối luận gay gắt với những vị tăng phỉ báng cho rằng cõi Phật A Di Đà không có thực, rồi sau đó đệ tử chúng tôi nhận được đường link Thầy dẫn “tin buồn” của 2 vị tăng bị đối luận: một vị bị mổ bướu cổ, không thuyết giảng được trong một thời gian; một vị bị đau đốt sống cổ. Thật tình, chẳng lẽ chúng tôi lại “hoan hỉ” với những việc như vậy. Nhưng phải suy ngẫm, có thể là ngẫu nhiên do nghiệp lực quá khứ của các vị, nhưng cũng có thể là nghiệp hiện tại. Ai cũng có nghiệp cả, không nghiệp sao sinh cõi Ta-bà? Tuy nhiên, việc “xui xẻo” kia lại xảy ra sau khi các vị phỉ báng Tịnh độ, phỉ báng đạo lực cư sĩ (thuần thành), bảo sao không nghĩ các vị bị như vậy là do như vậy? Và điều này vị Thầy, Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã khẳng định. Có phải Thầy mình thích rủa sả tha nhân chăng? Không phải, nếu nói vậy thì chẳng hóa ra Đức Phật cũng thích rủa sả à?

Vậy lấy gì làm y cứ? Tôi cứ băn khoăn mãi “liệu có phải như vậy không, hay là ngẫu nhiên?”, thì lại gặp được bản Kinh “PHẬT THUYẾT THẬP VÃNG SANH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC” (Việt dịch: Như Hòa – chùa Bửu Quang). Trong đó có đoạn:

“Sơn Hải Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng:

– Bạch Thế Tôn! Con nay đảnh thọ kinh cao quý, chẳng dám nghi ngờ. Nhưng trong đời này và đời mai sau, có các chúng sanh hay sanh phỉ báng, chẳng tin kinh này, những kẻ như thế sau này sẽ ra sao?

Phật bảo Sơn Hải Huệ Bồ Tát:

Sau này trong Diêm Phù Đề, nếu có tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, hoặc nam, hoặc nữ, thấy có kẻ đọc tụng kinh này mà nếu như nóng giận, ôm lòng phỉ báng. Do vì báng chánh pháp, nơi thân hiện tại của người ấy bị các bệnh nặng dữ, thân căn chẳng đủ, hoặc là bịnh điếc, bịnh lòa, bịnh câm, bịnh ngọng, bịnh thất âm, quỷ mị, tà cuồng, bịnh phong, bệnh rét, sốt, trĩ, thủy thũng, mất trí, các bệnh nặng dữ như thế, đời đời mắc phải. Chịu khổ như thế, ngồi nằm chẳng yên, đại tiện tiểu tiện cũng đều chẳng thông, cầu sống chẳng được, cầu chết không xong.

Liên Hoa Đài của Mật gia Song Nguyễn

Hoặc đến khi chết đi, đọa vào địa ngục, trong tám vạn kiếp, chịu khổ não lớn, trăm ngàn vạn đời, chưa từng nghe đến tên thức ăn, nước uống, mãi lâu sau mới được ra, sanh vào nhân gian, làm trâu, ngựa, heo, dê, bị người giết hại, chịu đại khổ não. Sau mới được làm người, thường sanh nhà hạ tiện, trăm ngàn vạn đời chẳng được tự tại, mãi chẳng được nghe danh hiệu Tam Bảo. Vì báng kinh này nên chịu khổ như thế.

Bởi thế, với kẻ vô trí, đừng nói kinh này; với người chánh quán, chánh niệm, với người như thế mới nên nói cho. Những ai chẳng kính kinh này đọa trong địa ngục. Những ai kính trọng được chánh giải thoát, vãng sanh nước Phật A Di Đà. Nếu có tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, thiện nam tử, thiện nữ nhân, chánh tín kinh này, ưa thích kinh này, khuyên lơn, chỉ dạy chúng sanh, người nói kẻ nghe thảy đều vãng sanh cõi nước Phật A Di Đà. Vì thế, kẻ có lòng tin, sau khi ta diệt độ, trì kinh pháp này, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp trong đời trược ác, rộng tuyên truyền lưu thông, người ấy chính thật là đệ tử ta, ngay trong thân này đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”.

Ở kinh trên có 2 vế: Một vế nếu ai phỉ báng “kinh này” (hiểu rộng ra, tức cõi Phật A Di Đà và các tu pháp vãng sanh về cõi đó), thì bị các bệnh dữ và bị đọa như đã nêu; một vế nếu ai “rộng truyền lưu thông” (bao gồm cả việc phát đại nguyện, việc hộ trì tán thán, tác pháp chiếu quang với người phỉ báng “kinh này”…), thì “người ấy chính thật là đệ tử Phật”. Mà đệ tử Phật “chính thật” ở đây lại là Đạo sư cư sĩ, vị Thầy Mật tông Thinley Nguyên Thành, bởi đã làm các việc trên. Còn các vị “ôm lòng phỉ báng” lại là các vị tỳ-kheo xuất gia đã đề cập trong các đối luận! Cho nên thông qua kinh này, có 2 điều được khẳng định từ Đức Phật:

1) Người “chính thật là đệ tử Phật” không phân biệt tại gia hay xuất gia. Suy ra, người xuất gia mà kỳ thị và phân biệt đạo lực giữa tăng sĩ và cư sĩ là không đúng chánh pháp.

2) Hơn nữa, người xuất gia mà phỉ báng chánh pháp vẫn phải thọ nhận nghiệp dữ, không trừ một ai. Suy ra, xuất gia vẫn có nguy cơ lạc vào đường tà, nên khiêm tốn học hỏi chánh kiến, không nên kiêu mạn cho rằng hễ cứ xuất gia là ưu việt hơn hết thảy.

Luận về công hạnh tại gia và xuất gia, Kinh Đại Bảo Tích, phẩm Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả Thứ Mười Chín có đoạn ở cuối phẩm, như một lời kết luận của Đức Phật:

“Đại đức A Nan nói với Trưởng giả Úc Già:

-Ngài thấy lợi ích gì mà thích ở tại nhà, Ngài có thánh trí chăng? 

-Trưởng giả Úc Già nói: “Bạch Ngài A Nan! Người chẳng thành tựu đại bi chẳng nên tự nói tôi là an lạc. Bạch Đại đức A Nan! Đại Bồ Tát nhẫn tất cả khổ chẳng bỏ chúng sanh”. 

Đức Phật phán: “Này A Nan! Trưởng giả Úc Già đây ở tại gia hóa độ rất nhiều chúng sanh trong Hiền kiếp chẳng phải Bồ Tát xuất gia trăm kiếp trăm ngàn kiếp làm được. Tại sao? Vì, nầy A Nan! Công đức của trăm ngàn Bồ Tát xuất gia chẳng bằng công đức Úc Già Trưởng giả”. 

Ngài A Nan bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Kinh nầy tên gì phải thọ trì thế nào?”. 

Đức Phật dạy: “Này A Nan! Kinh này tên là Úc Già Trưởng giả Sở Vấn. Cũng tên là kinh Tại Gia Xuất Gia Bồ Tát Giới. Cũng tên là kinh Ân Trọng Cấp Sự Sư Trưởng Phẩm. 

Nầy A Nan! Nếu có Bồ Tát được nghe kinh này thì là đại tinh tấn chớ chẳng phải hạ tinh tấn. An trụ nơi phạm hạnh trăm ngàn muôn lần chẳng bằng đưọc. Muốn tự an trụ tinh tấn, muốn khuyên người an trụ tinh tấn, muốn tự an trụ tất cả công đức, muốn khuyên người an trụ tất cả công đức, thì nên nghe kinh này rồi thọ trì đọc tụng rộng giảng thuyết cho người và tu hành đúng như lời. 

Này A Nan! Ta đem kinh pháp này giao phó cho ông thọ trì đọc tụng. Tại sao? Vì pháp này đầy đủ tất cả công đức. Nếu có Bồ Tát tương ưng với pháp này thì chẳng rời lìa tương ưng với Như Lai. Nếu Bồ Tát rời pháp này thì là rời Phật. Nếu Bồ Tát rời pháp này, rời lìa thọ trì đọc tụng rộng tu hành như lời thì là rời lìa tất cả chư Phật. Tại sao? Vì sự việc xuất gia của chư Phật đều hiển thị trong kinh này”. 

Trong phẩm kinh trên, có khi Phật khen ngợi xuất gia, có lúc Phật khẳng định “tầm cỡ” của tại gia, nhưng tất cả đều phải trên quỹ đạo chánh pháp, còn tà kiến thì dù xuất gia hay tại gia cũng đều miễn bàn. Vấn đề ở đây không phải cố tranh ai hơn ai, nói vậy chẳng hóa ra Ngài Duy Ma Cật là hơn Phật Thích Ca, hoặc Đức Phật Thích Ca hơn Ngài Duy Ma Cật? Đã là Phật pháp thì khi thành tựu chánh đẳng chánh giác đều bình đẳng, bất nhị; tại gia hay xuất gia cũng lại như vậy. Suy ra, việc đề cao hay phỉ báng một phía nào cũng đều trái với tinh thần nhà Phật. Có chăng, chỉ “phỉ báng” người tà kiến mà thôi, dù họ ở đâu, làm gì.

Trở lại với đoạn kinh trên, “Trưởng giả Úc Già đây ở tại gia hóa độ rất nhiều chúng sanh trong Hiền kiếp chẳng phải Bồ Tát xuất gia trăm kiếp trăm ngàn kiếp làm được.” Vậy thuở ấy, liệu có ai hỏi Ngài Úc Già có bằng sư phạm chưa, có được giáo hội nào phong cho mà dám đi “hóa độ” chúng sanh? Không hề! Ngài chỉ được Đức Phật ghi nhận là không còn gì hơn, đó là công hạnh của Ngài “chẳng phải Bồ tát xuất gia trăm kiếp trăm ngàn kiếp làm được”. Cũng vậy, công hạnh một vị Đạo sư Mật giáo chẳng cần ai phi chánh kiến công nhận, chẳng cần ai theo cách thế sự phong cho, chỉ cần “chư Phật mười phương của ba thời” chứng nhận là viên mãn lắm rồi. Bởi vị Đạo sư cư sĩ trong hình tướng tại gia đã được Phật xác quyết “Nếu có Bồ Tát tương ưng với pháp này thì chẳng rời lìa tương ưng với Như Lai. Nếu Bồ Tát rời pháp này thì là rời Phật.

Với những đoạn kinh trên, phẩm tánh Phật nơi vị Thầy càng được khẳng định.

Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

Mật Kiên

 1. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết rồi ạ! Con cảm ơn Thầy! Con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe ạ!
 2. Mật Quảng Dũng says:
  Nam Mô A  Di ĐÀ PHẬT!

  Kính Thưa Thầy!  Con đã đọc bài viết này,  cảm thấy thương sót các vị Tỳ Kheo này vì trót mê lầm mà phỷ báng chánh pháp,  tông phái để phải lãnh thọ quả xấu,  mong rằng các vị ấy sớm thức tĩnh quay đầu,  sám hối để không phải đọa lạc,  uổng phí một kiếp xuất gia tu hành.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn trong trạng thái thức tĩnh!

 3. Mật Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này!

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh giác ngộ, hạnh phúc và thành tựu của Phật tánh!

 4. Mật Tuệ Tri says:
  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên với tựa đề: “Nhìn Thầy thấy Phật: SỰ DỰ BÁO CHÍNH XÁC THEO LUẬT TẮC NHÂN QUẢ”.

  Đúng như huynh nói, mọi dự báo của vị Thầy đều chính xác, xưa nay chưa từng trật một phen nào bởi vì vị Thầy sống và dạy đạo thuận theo Nhân – Quả, y cứ vào luật tắc nhân quả và chánh pháp của Như Lai để lợi lạc chúng hữu tình. Đệ không thấy ngạc nhiên với quả báo nhãn tiền cho hai vị trọc đầu kia, họ sống trong nhà Như Lai, thọ dụng cúng dường từ đàn na tín thí nhưng phỉ báng chánh pháp của Như Lai, gây tổn hại nghiêm trọng thân căn huệ mạng của chúng sanh thì bội hai ơn lớn:

  1/ Ơn Phật

  2/ Ơn chúng sanh

  Buồn hơn, họ”nghe lời lành” từ vị Thầy Mật giáo mà “không thèm để ý”. Rốt rồi cái gì đến sẽ phải đến, không tránh được quả xấu hiện tiền.

  Cảm ơn đạo huynh đã vì chúng sanh mà trích dẫn lời Phật, thương xót chúng sanh mà phân tích giảng nói một bản văn kinh với đầy đủ ý nghĩa tự lợi và lợi tha.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Thường Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 6. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum .
 7. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 8. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 9. Mật An Duyên says:
  Kính bạch Thầy!

  con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Kiên. Đã nêu ra những dẫn chứng xác thực chỉ rõ những đúng sai trong con đường tu hành. Và long tin phật pháp và sùng kính đạo sư cũng chính là hoá thân của Phật là nền tảng của sự giác ngộ. Chúng sanh nên hiểu đúng thực nghĩa của việc ai mới là thiện tri thức và ai là kẻ tà kiến.

  con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 10. Mật Thái Xuyên says:
  Mô Phật

  Pháp đệ đã đọc “Nhìn Thầy thấy Phật (bài 5) :” Sự dự báo chính xác theo luật tắc nhân quả ” của huynh Mật Kiên . Hai vị tăng đó đã phải chịu quả xấu khi gieo nhân xấu, trong khi được vị Thầy từ bi nhắc nhở họ cũng không xem trọng. Thật đáng buồn cho hai vị tăng.  Đây cũng là minh chứng cho luật nhân quả không bao giờ sai chạy với bất kì một ai. Cảm ơn huynh với bài chia sẻ này.

  Cầu nguyện huynh sức khỏe, thành tựu những ước nguyện thầm kín chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế  lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh,

  Om mani padme hum

 11. Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên: “nhìn Thầy thấy Phật: sự dự báo chính xác theo luật tắc nhân quả”.

  Với những luận cứ, luận chứng mà đạo huynh chỉ ra đã minh chứng rõ ràng cho dự báo chính xác của Thầy đúng theo đường đi nhân quả. Và đọc bài viết của đạo huynh, pháp đệ hiểu rằng, những gì Thầy dự báo đều là bồ đề tâm vì chúng sanh. Cũng giống như đức Phật, nếu không vì bồ đề tâm với chúng sanh thì ngài đã không ban ra giáo lý để cảnh tỉnh và ban giáo pháp để giúp chúng sanh thực hành mà lìa mê về giác.

  Và đoạn kinh về trưởng giả Úc Già đã minh chứng rằng để tử Như Lai không phải chỉ lấy đầu tròn áo vuông, ở chùa, tịnh xá làm tiêu chuẩn để đánh giá. Mà đệ tử chân chính của Như Lai là thực hành theo lời dạy của đức Phật, có đủ từ bi và trí tuệ để ngồi lên tòa kim cang. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật đã từng dạy:

  “264. Ðầu trọc, không sa môn
  Nếu phóng túng, nói láo.
  Ai còn đầy dục tham,
  Sao được gọi sa môn?

  265. Ai lắng dịu hoàn toàn,
  Các điều ác lớn nhỏ,
  Vì lắng dịu ác pháp,
  Ðược gọi là sa môn.”

  (Hòa thượng Thích Minh Châu Việt dịch)

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài để ngọn đuốc chánh pháp của đức Thế Tôn lan tỏa khắp muôn nơi vì lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết sâu sắc, lợi lạc và ý nghĩa.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 12. Trần Văn Chức says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 13. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với những chia sẻ trong bài viết này. Từ đoạn kinh trong bài viết này đã nói rõ hễ những ai phỉ báng chánh pháp, phỉ báng các kinh về cõi Phật A Mi Đà và các tu pháp vãng sanh về cõi đó đều sẽ phải nhận lãnh những hậu quả nặng nề, không phân biệt là tỳ kheo hay cư sĩ tại gia, nam hay nữ.

  Và chỉ có những ai “rộng tuyên truyền lưu thông” kinh này thì “người ấy chính thật là đệ tử Phật”.  Vậy những vị tỳ kheo kia mê mờ phỉ báng chánh pháp, phỉ báng cõi phật A Mi Đà và các tu pháp vãng sanh cõi đó trong khi đó vị Thầy, các đạo huynh, đạo hữu đưa ra rất nhiều bài viết tác pháp chiếu quang nhằm ngăn chặn những lỗi lầm đó, hiển dương chánh pháp, “rộng truyền lưu thông” bản kinh đó thì qua đó cũng đủ biết được rằng ai là đệ tử của Đức Phật.

  Bên cạnh đó, Đức Phật đã nói rõ về những người thuộc nhóm tà trong kinh Tăng nhất A-hàm: “Việc đáng cười mà không cười, đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.” Vậy mà những ai phỉ báng cõi Phật A Mi Đà và các pháp tu vãng sanh cõi đó khi nhận được các bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy nhưng vẫn “không để ý khi nghe lời lành” mà tiếp tục “làm ác mà không xấu hổ” thì cũng đủ biết họ thuộc vào nhóm tà.

  Cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên tỉnh thức và chánh niệm, không bị mê mờ, rơi vào cạm bẫy của những kẻ thuộc nhóm tà.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên tinh tấn tu tập, đời đạo song hành, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc được bài viết: Nhìn Thầy thấy Phật ” SỰ DỰ BÁO CHÍNH XÁC THEO LUẬT TẮC NHÂN QUẢ ” của đạo huynh Mật Kiên rồi thưa Thầy.
  Mô Phật.
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên với những luận cứ ,luận chứng từ các bản Kinh là minh chứng cụ thể cho sự dự báo chính xác của vị Thầy theo luật tắc nhân quả.
  Đệ cảm ơn đạo huynh về bài viết ý nghĩa lợi lạc, cầu nguyện đạo huynh cùng gia quến đời đạo song hành thành tựu đạo pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức kiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum!

 15. Mô Phật,

  Đệ hoan hỉ với bài chia sẻ “Nhìn Thầy thấy Phật: Sự dự báo chính xác theo luật tắc nhân quả” của huynh Mật Kiên.

  Qua những luận chứng, luận cứ mà huynh đưa ra, đệ càng hiểu thêm về hậu quả nặng nề mà những kẻ phỉ báng Tịnh độ, phỉ báng đạo lực cư sĩ (thuần thành) sẽ phải thọ lãnh, không phân biệt một ai.    Đồng thời, công hạnh xuất gia hay tại gia đều không phân biệt vì đã là Phật pháp thì khi thành tựu chánh đẳng chánh giác đều bình đẳng, bất nhị. Tương tự như vậy, công hạnh của một vị Đạo sư Mật giáo xuất hiện dưới hình tướng cư sĩ không cần ai phi chánh kiến công nhận hay tổ chức nào đó phong cho. Điều chúng ta dễ dàng nhận thấy là ánh sáng của ngọn đuốc trí tuệ nơi vị Thầy đã và đang lan toả một cách mãnh liệt mặc cho sự chống phá từ các thế lực tà sư, tà quyền.

  Cảm ơn đạo huynh vì bài chia sẻ lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 16. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Với những luận chứng, luận cứ trong bài viết này, con hiểu được rằng những kẻ dù đầu tròn, áo vuông nhưng vẫn không phải là “đệ tử chân thật của Như Lai”. Thậm chí khi gieo nhân phỉ báng, phủ nhận cõi Tây Phương Cực lạc và đức Phật A Mi Đà, những kẻ ấy đã gieo nhân mà quả báo trổ ngay trong hiện kiếp với sự việc người thị bị bướu cổ, không thuyết giảng được một thời gian, kẻ thì bị đau đốt sống cổ. Và Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy đã “tác pháp chiếu quang” theo lời Phật dạy trong kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh, sự “khu khiển, quở trách, cử tội” trong kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ. Đó chính là việc hộ trì, cũng như tinh thần tạo luận vì chúng sanh bị tà trí mê lầm mà ngài Long Thọ Bồ tát giảng thuyết trong tác phẩm “Luận Phương tiện tâm”.

  Con hiểu rằng, tinh thần đả tà, xây chánh của Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy là việc đối luận trước những kẻ tà kiến (với năm dấu hiệu phân biệt, chỉ rõ được nêu trong kinh Tăng nhất A hàm) và những hành vi tà vạy, không vì rơi vào vòng xoáy của bát phong. Con hoan hỷ với những luận cứ đạo huynh Mật Kiên trích dẫn trong kinh Đại Bảo tích, phẩm Pháp hội Úc Già Trưởng giả thứ mười chín về công hạnh của người xuất gia, cũng như người tại gia. Trong kinh Ưu bà tắc giới, đức Phật cũng đã giảng rõ:

  “Thiện nam tử! Phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới; Tu đà hoàn thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến; Tư đà hàm thù thắng hơn Tu đà hoàn; A na hàm thù thắng hơn Tư đà hàm; A la hán thù thắng hơn A na hàm; Bích chi phật thù thắng hơn A la hán; người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thù thắng hơn Bích chi phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế nầy: “Hôm nay chúng ta đã có được vị Thầy của trời người!”.

  Đức Phật là bậc chánh đẳng, chánh giác nhưng Ngài đã từ bi chỉ dạy rằng: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, đồng thời rộng thuyết rằng “tứ chúng đồng tu”, “Phật tánh bình đẳng giữa tất cả chúng sanh”, vậy mà có những kẻ cố tình trái lời, ngược ý khi đề cao hình tướng bề ngoài của việc đầu tròn, áo vuông, sống đời tự viện mà dìm hàng người cư sĩ, phủ nhận công hạnh cũng như trình độ tâm linh, khả năng giác ngộ của người tại gia. Lại có những kẻ bám chấp vào những thứ thế gian như bằng cấp, học vị,…mà không chịu hiểu rằng những thứ ấy không giúp gì khi đi qua cửa tử, đồng thời một lần nữa trái ngược lời dạy của đức Thế tôn rằng trí tuệ mới thẩm định trình độ tâm linh của người tu, bởi “duy tuệ thị nghiệp” (lời kinh Bát đại nhân giác”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề của vị Thầy, thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu đã tác pháp chiếu quang để minh định chánh kiến Phật đà và luôn giương cao ngọn cờ đả tà, xây chánh. Con hiểu rằng, dù cho thời mạt pháp, những kẻ tà sư nhiều như cát sông Hằng sẽ vô cùng khó chịu, ganh ghét, đố kỵ, tìm đủ trăm phương, nghìn kế hãm hại những người tu hành chân chánh, nhưng chúng con tin rằng dưới sự gia hộ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy thì chúng con – những chiến sĩ trên mặt trận tâm linh với tinh thần vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình sẽ chiến thắng theo diễn trình luật tắc Nhân-Quả tương ưng.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, gia hộ cho chúng con hiểu được như thế. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài, với luận chứng, luận cứ giúp cho đệ hiểu được “nhìn Thầy, thấy Phật”. Cầu nguyện cho đạo huynh cùng gia đình Phật tử tinh tấn thực hành pháp và viên thành các ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên.

  Qua bài này càng cho con hiểu thêm rằng những người phỉ báng chánh pháp thì cũng điều nhận những hậu quả thích đáng dù họ có là bậc Thầy tu hoặc hòa thượng chức sắc trong chùa.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 18. Mô Phật

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên qua bài viết  “Nhìn Thầy thấy Phật: SỰ DỰ BÁO CHÍNH XÁC THEO LUẬT TẮC NHÂN QUẢ”.

  Bằng những luận chứng, luận cứ xác đáng huynh đã chứng minh đường đi của luật tắc Nhân Quả không hề sai chạy.

  Khi mà sau một thời gian dưới sự tác pháp chiếu quang của Mật Gia Song Nguyễn   làm phơi bài những hành vi bất thiện gây nhân xấu ác đến từ những người mang danh là sứ giả của Như Lai mà hậu quả là  2 vị tăng đầu tròn áo vuông  bị đối luận: một vị bị mổ bướu cổ, không thuyết giảng được trong một thời gian; một vị bị đau đốt sống cổ.

  Có nói rằng nhìn quả  sẽ biết được nhân mình đã gieo  ,  nếu cho rằng đó là sự “xui xẻo”, nghiệp xấu trong quá khứ  trổ quả nhưng có thực sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy.

  Nếu qua lăng kính nhà Phật thì nhìn sẽ thấy được rằng đường đi nhân quả không hề sai chạy , trong khi vừa qua  các vị ấy  phỉ báng Tịnh độ, phỉ báng đạo lực cư sĩ (thuần thành) phỉ báng chánh pháp.

  Qua đó có thể thấy rằng tuy là  người xuất gia với hình tướng tỳ kheo đầu tròn áo vuông mang danh đại đức, thượng tọa  mà phỉ báng chánh pháp vẫn phải thọ nhận nghiệp dữ, không trừ một ai , vì xuất gia vẫn có nguy cơ lạc vào đường tà.  Không nên kiêu mạn cho rằng hễ cứ xuất gia là ưu việt hơn hết thảy mà xem thường những người cư sĩ bỏ qua lời Phật dạy ” tứ chúng đồng tu “.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết lợi lạc này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên và gia đình được nhiều sức khỏe luôn hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 19. Mật Chánh Hoa says:
  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với bài viết “Nhìn Thầy thấy Phật: Sự dự báo chính xác theo luật tắc nhân quả”.Những luận chứng, luận cứ của huynh trong bài đã minh chứng cho sự khẳng định của vị Thầy về luật tắc Nhân Quả sẽ đến với những vị tăng đã phỉ báng Chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện cho huynh tinh tấn tu tập, hanh thông thế sự, thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Mô Phật,

  Kính Thưa Thầy con đã đọc bài viết này.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết ý nghĩa, giúp khẳng định thêm phẩm tánh Phật ở vị Thầy.

  Qua hai bản kinh văn mà đạo huynh trích dẫn, phân tích, cô đọng và chính xác, đã cho thấy ở đây, “chính thật đệ tử Phật” là Thầy_ vị Đạo sư cư sĩ được chứng nhận bởi “chư Phật mười phương của ba thời”, đã luôn hộ trì, hoằng dương Chánh pháp, hóa độ chúng sanh theo đúng quỹ đạo nhà Phật. Thầy đã dũng mãnh tác pháp chiếu quang, dù đối tượng có là tỳ kheo sống trong chùa, ăn cơm chùa mà “ôm lòng phỉ báng” chánh pháp thì cũng không ngăn ngại, bởi việc Thầy làm là đúng pháp, những dự báo Thầy đưa ra là đúng theo luật tắc Nhân quả. Và từ sự chứng thực này thì đệ nghĩ rằng những kẻ ỷ mình xuất gia mà coi thường, phỉ báng đạo lực cư sĩ rất nên nơm nớp lo sợ cho hậu quả của bản thân, cả trong hiện tại và về sau.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên, cầu nguyện cho huynh viên thành ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 21. Mật Cát Xuyên says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc. Con Cầu nguyện sức khỏe Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

            Om Mani Padme Hum

 22. Mật Nguyên Tánh says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh đã có bài chia sẽ tán thán vị Thầy. Măt khác với những dẫn chứng từ kinh điển, đây sẽ là lời cảnh tỉnh về hậu quả thảm khốc với những người tu mà có ý chê bai, hạ thấp vai trò của những vị Đạo sư cư sỉ hoặc phỉ báng Đức Phật A Mi Đà và cảnh giới của Ngài.

  Cầu mong cho tất cả thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 23. Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẽ của đạo huynh Mật Kiên.

  Với đoạn trích về kinh Đại Bảo Tích, phẩm Pháp Hộ Úc Già Trưởng Giả Thứ Mười Chín có những điều được khẳng định từ Đức Phật:

  1. “Người chính thật là đệ tử Phật” không phân biệt tại gia hay xuất gia. Suy ra, người xuất gia mà kỳ thị và phân biệt đạo lực giữa tăng sĩ và cư sĩ là không đúng pháp.
  2. Người xuất gia mà phỉ báng chánh pháp vẫn phải thọ nhận nghiệp dữ, không trừ một ai. Suy ra xuất gia rồi vẫn có nguy cơ lạc vào đường tà, nên khiêm tốn học hỏi chánh kiến, không nên kiêu mạn cho rằng hễ cứ xuất gia là ưu việt hơn hết thảy.

  Từ đó suy ra việc các thầy kia thọ nhận những “xui xẻo”  sau khi phỉ báng Tịnh độ, phỉ báng đạo lực cư sĩ là theo đúng diễn trình của luật tắc nhân quả và vị Thầy với bồ đề tâm và trạch pháp nhãn đã dự báo cho họ thấy được quả báo nhãn tiền cho sự vô ơn với Tam Bảo vô ơn với chúng sanh của họ. Đây là sự từ bi của vị Thầy khi lên tiếng để họ biết điểm dừng những hành động trái chánh kiến, chứ không như những kẻ nhỏ nhen với tâm sân si “từ bụng ta suy ra bụng người” vị Thầy thích rủa xả.

  Với vị Đạo sư Mật giáo thì Bồ  đề tâm với công hạnh luôn mang đến chánh kiến hóa độ cho chúng sanh. Điều này được hiện thực hóa bằng sáu pháp tu, 2 cuốn sách và một lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com tráng lệ với số lượng bài viết và sự tương tác của các bạn đọc là khổng lồ như hiện tại đã giúp bao nhiêu chúng sanh thoát khỏi tà kiến, tránh được tà linh. Công hạnh này đã được “chư Phật Mười phương của ba thời” chứng nhận, chẳng lẽ phải cần đến giáo hội là của thế gian công nhận và phong cho “xuất thế gian”?!. Trong khi đó Đức Phật đã xác quyết “Nếu có Bồ Tát tương ưng với pháp này thì chẳng rồi lìa tương ưng với Như Lai. Nếu Bồ Tát rời pháp này là rời Phật”

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh đã viết bài viết lợi lạc để thêm một lần nữa chúng đệ được thấy “Phẩm tánh Phật nơi vị Thầy càng được khẳng định”.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật kiên và gia đạo luôn hanh thông đời đạo, mọi ước nguyện chính đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ tán thán bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên. Cảm ơn bài viết của đạo huynh đã đưa ra những minh chứng, làm rõ hơn những phẩm tính của vị Phật nơi Thầy, cũng như làm cho những băn khoăn của chúng đệ do chưa thể hiểu được bồ đề tâm của Thầy dưới nhiều hình thái thể hiện khác nhau được giải toả. Đệ cũng hoan hỷ khi những bài viết của huynh luôn thể hiện quan điểm khách quan, rõ ràng minh bạch với những trích dẫn kinh điển đắt giá, cho người đọc cảm nhận rằng lòng sùng kính Đạo sư của huynh được xây dựng trên nền tảng tư duy, theo tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” của Đức Phật.

  Đệ có phần chấn động khi đọc đoạn kinh đầu tiên khi Phật dạy Sơn Hải Huệ Bồ tát về hậu quả của những người phỉ báng giáo pháp như “các bệnh nặng dữ, thân căn chẳng đủ, hoặc là bệnh điếc, bệnh loà, bệnh câm, bệnh ngọng, bệnh thất âm, quỷ mị, tà cuồng, bệnh phong, bệnh rét, sốt, trĩ, thuỷ thũng, mất trí, các bệnh nặng dữ như thế, đời đời mắc phải. Chịu khổ như thế, ngồi nằm chẳng yên, đại tiện tiểu tiện cũng đều chẳng thông, cầu sống chẳng được, cầu chết không xong”. Một mặt đệ bàng hoàng trước những hậu quả nặng nề của những kẻ phỉ báng chánh pháp, mặt khác đệ nhận ra rằng đối với hàng trăm, hàng triệu người tu Phật ngoài kia dường như những gì họ được nghe, được giảng về Phật pháp chỉ là một chiều, mà hiếm ai cảnh báo cho họ chiều ngược lại. Và bản thân họ cũng quen với cách dạy và cách học tư duy một chiều, không có chiều ngược lại. Họ chỉ được nghe rằng tu là phải đến chùa, phải tụng kinh niệm Phật, phải ăn chay, phóng sanh, làm từ thiện, vv mà hiếm ai được dạy rằng nếu phỉ báng đạo Phật (làm ngược lại những điều Phật dạy) sẽ gặp hậu quả nặng nề, để ít nhất họ có tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình ngõ hầu vận động tư duy khi nhận được bất kỳ lời dạy nào. Khi đó, có lẽ nạn giả danh thầy tu chỉ bằng cách nguỵ trang đầu tròn áo vuông cũng sẽ thuyên giảm. Hơn nữa, qua đây đệ ngẫm nghĩ lại vô số lần những lời cảnh báo của Thầy vang lên đối với chúng đệ tử, học trò và chúng sanh trên các bài giảng, bài viết về hậu quả nặng nề của những kẻ phỉ báng chánh pháp, gieo rắc tà kiến. Đệ như hiểu hơn câu hỏi của đạo huynh ở đầu bài viết rằng “Có phải Thầy mình thích rủa xả tha nhân chăng? Nói vậy thì chẳng phải hoá ra Đức Phật cũng thích rủa sả?” và phần nào có câu trả lời cho mình. Với những hậu quả nặng nề do phỉ báng chánh pháp như vậy, nếu không dùng “biện pháp mạnh” để nhấn mạnh tính nghiêm trọng thì làm sao khiến chúng sanh “quay đầu là bờ”? Nhờ những lời dạy đanh thép của Thầy mà huynh đệ chúng ta cảnh giác hơn với những hành vi thân ngữ tâm của mình để tránh gieo nhân xấu, nhờ những bài tác pháp chiếu quang mạnh mẽ, áp dụng những biện pháp đấu tranh không khoan nhượng đối với người thế gian mà ngõ hầu giúp họ không tiếp tục gieo nhân phỉ báng chánh pháp, mà còn có cơ may nhìn ra được ánh sáng chánh kiến qua những luận giải. Càng nhìn vào những thầy chùa, những trụ trì, thượng toạ hoà thượng nói lời nhẹ nhàng, ngon ngọt mà đưa chúng sanh vào con đường đoạ lạc, đau khổ triền miên thì mới thấy tấm lòng bồ đề của Thầy. Đệ cũng hoan hỷ với đoạn trích trong kinh Đại Bảo Tích, phẩm Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả Thứ Mười chín, qua đó càng khẳng định hơn về sự công bằng trong đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp giữa người tăng sĩ và người cư sĩ tại gia theo lời dạy của Đức Phật. Những kẻ đi ngược lại lời dạy trên, tự cho rằng tăng sĩ có ưu thế cũng thể hiện một hình thức “phỉ báng chánh pháp”, cho dù kẻ đó có là tăng sĩ cũng sẽ phải chịu lãnh nhận những hậu quả nặng nề như Đức Phật đã chỉ ra. Đệ đã thấy một vài hình ảnh rõ ràng của những kẻ như thế hiện lên trong tâm trí khi viết đến đây.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên vì bài viết hay và lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh và gia đình luôn tinh tấn và thành tựu đời đạo song hành.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Kính says:

  Mô Phật !

  Đệ hoan hỉ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên “ Nhìn Thầy thấy Phật : sự dự báo chính xác theo luật tắc nhân quả”. Qua luận chứng, luận cứ của huynh cho thấy đường đi không sai chạy của luật tắc nhân quả và nay những kẻ phỉ báng phủ nhận cõi Tây phương Cực lạc và đức Phật đã nhận lấy hậu quả một người thì bị bướu cổ, một người thì bị đau cột sống. Và bài viết với sự trích dẫn của kinh Đại Bảo tích, phẩm Pháp hội Úc Già Trưởng giả thứ mười chin về công hạnh của người xuất gia, cũng như người tại gia, có khi Phật khen ngợi xuất gia, và “ khẳng định “ tầm cỡ của tại gia, nhưng tất cả đều phải trên quỹ đạo chánh pháp” và trên tinh thần nhà Phật, chỉ có người tà kiến thì đáng bị phỉ báng cho dù họ xuất gia, đầu tròn áo vuông. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh tinh tấn, hanh thông trên đường đạo và đường đời

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn

  OM AH HÙM

 26. Bùi Mai Anh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

 27. Phạm Đăng Duy Khánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy sức khỏe trường thọ và chúng sanh hạnh phúc.

 28. Nguyễn Thùy Linh says:
  Kính bạch Thầy , con đã đọc xong bài rồi ạ . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ , vì lợi lạc chúng sanh .
 29. Nguyễn Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, Con cảm ơn Thầy. Con nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ.

 30. Lê Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ ạ.

 31. Phạm Đình Đang says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy, con nguyện Thầy sức khỏe ạ.

 32. Bùi Hoàng Việt says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!

 33. Nhuyễn tuấn hưng says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ

   

 34. Hoàng Thị Bích Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.  Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ.

 35. Phạm Đình Đang says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy ạ.

 36. Trần Thu Hiền says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy .Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ.

   

 37. Trần Thu Hiền says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy .Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ.

   

 38. Triệu Quốc Quân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy

 39. Vũ Thuý Vân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

 40. Tạ Thị Ngoan says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ.

 41. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài chia sẻ của huynh Mật Kiên.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Triệu Quốc Quân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.Con cảm ơn Thầy.

  Chúc Thầy mạnh khỏe.

 43. Triệu Quốc Quân says:
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe ạ.
 44. Mật Thủy says:

  Mô Phật!

  Mật Thủy hoan hỷ với bài chia sẻ của huynh Mật Kiên!

  Mật Thủy tự hỏi chẳng rõ hai vị tăng phỉ báng cõi Phật A Di Đà và được Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang có nhận ra việc mình bị mổ bướu cổ và bị đau đốt sống cổ là hậu quả không sai chạy của việc phỉ báng chánh pháp của mình mà ra không, hay là vẫn “cương quyết” không thừa nhận sự chính xác không sai chạy của luật tắc nhân quả? Và lẽ ra họ phải cảm ơn Thầy Thinley Nguyên Thành, Mật gia Song Nguyễn đã tác pháp chiếu quang cho họ y cứ vào kinh điển, vào lời dạy của các bậc Thánh tăng cổ đức, để họ còn thấy sự hiện hữu của luật nhân quả, để có cơ hội sửa đổi, hối cải cho niệm tưởng, hành vi bất thiện của mình. Nhưng chắc là điều này là rất khó xảy ra, mà ngược lại, e rằng họ còn ngày đêm ôm ấp sự căm hận với Mật gia Song Nguyễn và tìm cách “lấy oán báo ân”!

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã trích dẫn những đoạn kinh minh chứng, và càng khẳng định phẩm tính Phật nơi vị Thầy! Đồng thời, Mật Thủy càng cảm niệm ơn phước được thân cận bậc Tuệ tri thức, được cảnh báo diễn trạng chính xác của luật tắc nhân quả từ những trường hợp thực tế, để càng biết tin sâu nhân quả mà điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ngừng dứt những niệm tưởng và hành vi bất thiện!

  Om mani padme hum!

 45. Mô Phật
  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên ,qua những trích dẫn từ kinh điển của huynh cho thấy luật nhân quả không sai chạy với bất kỳ ai đã phỉ báng Đức Phật và phủ nhận Cõi Tây Phương Cực Lạc và sự khẳng định của Thầy là xuất phát từ tâm pháp sinh đó là một phẩm tính của chư Phật
  Cũng qua những trích dẫn cũng khẳng định vai trò của tăng sĩ và cư sĩ đều ngang nhau khi thực hành chánh pháp
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om ah hum

 46. Mật Phê Rô says:

  Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ thiện hạnh đạo huynh Mật Kiên với bài chia sẻ : NHÌN THẦY THẤY PHẬT ( BÀI 5) : SỰ DỰ BÁO CHÍNH XÁC THEO LUẬT TẮC NHÂN QUẢ .

  Đệ hoan hỷ với đoạn kinh huynh trích dẫn : trưởng giả Úc Già đây ở tại gia hóa độ rất nhiều chúng sanh . Trong hiền kiếp chẳng phải bồ tát xuất gia trăm kiếp trăm ngàn kiếp làm được “. Vậy thuở ấy liệu có ai hổ Ngài Úc Già có bằng sư phạm chưa , có được giáo hội nào phong cho mà dám đi hóa độ chúng sanh ? Không hề ! Ngài chỉ được Đức Phật ghi nhận là không còn gì hơn , đó là công hạnh của Ngài “chẳng phải Bồ tát xuất gia trăm kiếp trăm ngàn kiếp làm được ” . Củng vậy , công hạnh của một vị đạo sư Mật giáo chẳng cần ai phi chánh kiến công nhận , chẳng cần ai theo cách thế sự phong cho , chỉ cần chư Phật mười phương của ba thời chứng nhận là viên mãn lắm rồi .  Bởi vị đạo sư cư sĩ trong hình tướng tại gia đã được Đức Phật xác quyết “nếu có Bồ tát tương ưng với pháp này thì chẳng rời lìa tương ưng với Như Lai . Nếu Bồ tát rời pháp này thì là rời Phật . ”

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài cho đệ  thấy được thêm phẫm tính Phật nơi vị Thầy . Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên luôn được hanh thông thế sự , đời đạo viên thành .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 47. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hủy tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với những chia sẻ  với những luận chứng luận cứ xác đáng

  lợi lạc  và ý nghĩa

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên được hanh thông thế sự  đời đạo viên thành

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 48. Mật Mai says:
  Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết ” NHÌN THẦY THẤY PHẬT :  SỰ DỰ BÁO CHÍNH XÁC THEO LUẬT TẮC NHÂN QUẢ : ” của đạo huynh Mật Kiên.

  Với những luận cứ, luận chứng mà huynh đã trích dẫn từ kinh điển là một minh chứng cho những ai phỉ báng Đức Phật và phủ nhận cõi tây phương cực lạc , và chê vai vai trò của Đạo Sư cư sĩ.

  Cảm ơn đạo huynh đã chia sẽ bài viết này

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 49. Mô Phật.

  Pháp đệ hoan hỷ với những luận chứng của đạo huynh Mật Kiên, đã cho thấy những người dù là tăng sĩ đời sống tự viện nhung nói sai, làm sai lời dạy của Đức Phật, thì luật Nhân – Quả  không chừa một ai. điển hình là hai vị tăng, một bị mổ bướu cổ, một bị đau đốt sống cổ ngay thời điểm các đạo huynh đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang, dưới sự chỉ dạy của vị Thầy.

  Và cũng cho thấy rằng đường đi Nhân – Quả của Mật Gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, giờ đây có nhiều bạn đọc mới trong và ngoài nước. ” chánh báo tương ưng y báo “.

  đệ hoan hỷ, tán thán đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên, cầu nguyện cho đạo huynh và gia đình sức khỏe và mọi ước nguyện chánh đáng được viên thành.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 50. KÍNH BẠCH THẦY

  Con hoan hỉ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên

  Với những luận cứ, luận chứng rõ ràng mà đạo huynh Mật Kiên trích dẫn từ Kinh điển đã cho thấy hai vị tăng kia bị nhận quả báo xấu là bị mổ bướu cổ và bị đau đốt sống cổ là do đã phủ nhận cõi Tây phương cực lạc, mặc dù Thầy và các đạo huynh đã tác pháp chiếu quang cảnh tỉnh nhưng họ không sửa đổi. Và một lần nữa cho thấy việc dự báo chính xác theo luật nhân quả của Thầy đối với những kẻ phủ nhận cõi Tây phương cực lạc của Đức Phật A Mi Đà

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 51. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con xin được hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Cảm ơn huynh đã có bài chia sẻ lợi lạc.

  Con cảm tạ công ơn Thầy. Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 52. Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên qua bài ” Nhìn Thầy thấy Phật ( bài 5 ) : Sự Dự Báo Chính Xác Theo Luật Tắc Nhân Quả”. Qua bài này, huynh đã cho đệ thấy rõ hơn phẩm tính Phật nơi vị Thầy. Thầy đã cảnh báo, đã tác pháp chiếu quang cho 2 vị tăng phỉ báng cõi Tây phương Cực lạc và chia rẻ tông phái. Sau thời gian đó, một người bị bứu cổ, người còn lại đau đốt sống cổ. Nếu vị Thầy không tác pháp chiếu quang cho 2 vị kia nhìn thấy việc sai trái của mình thì đệ nghĩ hậu quả dành cho 2 người đó sẽ đến mức nào vì luật tắc nhân qủa có sai chạy đâu dù người đó là tỳ kheo hay thượng tọa gì đó. Bên cạnh đó, huynh đã trích dẫn những kinh điển có tính thuyết phục để phá vỡ cái quan kiến sai lầm. Nói về tu tập, thực hành pháp phải xét về trí huệ, những tác phẩm tâm linh nào có tầm ảnh hưởng trong giới Phật học và làm lợi lạc cho chúng sanh. Không phải là chú trọng vào cái hình tướng bên ngoài mà cho rằng người này là chân tu, người kia không phải vì thời buổi hiện nay vàng đồng lẫn lộn làm người khác thường hay nhầm lẫn.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông mọi việc.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 53. Mật Mỹ Lạc says:
  Mô Phật,

  Đệ hoan hỉ tán thán công hạnh của đạo huynh Mật Kiên vì chúng sinh mà luận giải cho họ những nguyên cớ sâu xa dưới lăng kính của luật tắc nhân quả để họ không reo nhân phỉ báng vị Đạo sư Mật giáo mà phạm trọng tội.

  Sự xác quyết của Đức Phật về tội phỉ báng chánh pháp đã nêu rõ, những ai phạm lỗi này sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Bởi vị Thầy là đại diện của Tam Bảo của Phật Pháp Tăng, người tuyên truyền phổ rộng chánh pháp để chúng sinh mê lầm có hướng đi rõ ràng cho hành trình lia mê về giác, ai phỉ báng vị Thầy chính là phỉ báng Tam Bảo, dù là bất kỳ ai cũng phải lãnh hậu quả, trong khi ở đây lại là các tỳ kheo mang danh Phật pháp, lại phỉ báng không tin, bác bỏ kinh Phật để một hội đồng Phật tử reo nhân coi thường cư sĩ tại gia thì những trổ quả như vị Thầy đã chỉ ra như vậy mới chỉ là ban đầu.

  Đừng đánh đồng tâm phàm với tâm Phật. Con thành tâm cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Hỡi Đại Sỹ Liên Hoa Sang, Xin Hướng Tâm Con Về Phật Pháp.

  Hỡi Các Bậc Toàn Giác, Đừng Để Con Rơi Vào Tà Đạo Thấp Kém.

  Hỡi Vị Thầy Từ Bi Đồng Các Ngài Chẳng Khác, Xin Hãy Để Tâm Đến Con.

  Om mani padme hum.

 54. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này của huynh Mật Kiên.
  Qua bài viết này của huynh Mật Kiên đã giúp cho con hiểu được rằng những ai phỉ báng cõi Phật A Di Đà và các pháp tu vãng sanh về những cõi đó sẽ nhận hậu quả nặng nề như bị bệnh nặng, khi chết sẽ đoạ địa ngục, chịu khổ não lớn,….
  Còn những người đại phát nguyện, hộ trì tán thán, tác pháp chiếu quang cho những người phỉ báng thì người ấy chính thật là đệ tử Phật. Đệ tử Phật không phân biệt người xuất gia hay tại gia.
  Qua những dòng chia sẻ của huynh Mật Kiên trong bài viết này con hiểu được rằng những lời Thầy dạy, những lời Thầy dự báo trước đều là vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con. Luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy, nếu chúng ta gieo nhân nào sẽ gặp quả tương ưng và hai vị tăng phỉ báng cõi Đức Phật A Di Đà không có thật nay đã nhận quả xấu. Con mong rằng hai vị tăng sớm tỉnh thức để quay về đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên. Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
 55. Trần Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 56. Nguyễn Hà Liên says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Dựa trên những bản văn kinh được huynh trích dẫn, đối chiếu lại với hậu quả của 2 vị tăng được Mật Gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang, quả thực đã thấy rõ sự vận hành luật tắc nhân quả không hề sai chạy 1 li. 2 vị này phỉ báng cõi A Di Đà không có thực, do gieo nhân ác về khẩu nghiệp như vậy đã gánh chịu quả báo mắc bệnh cổ họng, trong đó 1 vị không thuyết giảng được trong 1 thời gian. Hy vọng rằng qua cơn đau bệnh, 2 vị tăng này sẽ tỉnh thức và không tiếp tục gây thêm ác nghiệp, nếu không họ sẽ chịu đọa đày trong kiếp này và muôn vạn kiếp sau.

  Ngược lại, đối với những ai rộng tuyên truyền lưu thông kinh (phát đại nguyện, hộ trì tán thán, tác pháp chiếu quang với người “phỉ báng” kinh Phật thuyết…) thì người ấy chính thật là đệ tử Phật. Người “chính thật đệ tử Phật” không phân biệt tại gia hay xuất gia. Dù là người xuất gia nhưng gây ác nghiệp, phỉ báng chánh pháp vẫn phải thọ nghiệp dữ như thường.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên và gia đình hanh thông thế sự và thong dong trên đạo lộ Giải Thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên, đã chia sẻ cho chúng đệ thấy được những phẩm tính Phật trong Thầy qua lời khẳng định của Đức Phật về việc hoằng dương chánh pháp và hậu nặng nề cho những kẻ phỉ báng chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Hiền says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ bài 5 “Nhìn Thầy thấy Phật” của đạo huynh Mật Kiên, đã giúp con hiểu được giá trị của người tại gia và xuất gia là không có khoảng cách nếu đúng quỹ đạo chánh pháp, còn nếu sai chánh pháp thì người xuất gia cũng không bằng người tại gia. Ở đây có các vị tăng giảng sai qua việc không tin cõi Phật A di đà, là không đúng chánh pháp. Ngược lại, vị Thầy đã ra sức bảo vệ chánh kiến, củng cố niềm tin cho chúng con và chúng sanh vào cõi Phật A di đà, là đúng phẩm tính Phật nơi vị Thầy Đạo sư cư sĩ cho chúng con noi theo.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con kính đảnh lễ Thầy.
  Om mani padme hum.
 59. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên qua bài viết .

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên cảm ơn huynh đã viết bài này cho Mật thúy hiểu được một chúc về nhận qủa phi báng một vị Đạo sư Mật Giáo  người mà chư Phật ba thời tỏa lòng kinh trọng  hậu quả Mật thúy không dám nghỉ  đến con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 61. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạc Thầy!

  con hoan hỷ tán thán bài viết chia sẻ ” Nhìn Thầy thấy Phật: Sự Dự Báo Chính xác Theo Luận Tắc Nhân Quả” của đạo huynh Mật Kiên với những trích dẫn từ kinh điển của đạo huynh cho thấy luật  nhân quả không sai chạy với bất kỳ ai đều phải nhận lãnh hậu quả nặng nề khi gieo nhân phỉ báng, phủ nhận cõi Tây Phương cực lạc và Đức Phật a Mi Đà , cho dù là trong hình tướng  xuất gia, đầu tròn áo vuông.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết hay khẳng định phẩm tính Phật nơi vị Thầy . cầu nguyên đạo huynh và gia đình luôn tinh tấn đời đạo song hành, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

   

 62. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán những phân tích chia sẻ lợi lạc trong bài viết của đạo hữu Mật Kiên.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

 63. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 64. Kính bạch Thầy!

  Pháp đệ Mật Nhị Khang hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Bằng những luận cứ xác đáng, thêm một lần ghi dấu sự bình đẳng của Đức Phật đã trùng tuyên: tứ chúng đồng tu. Bên cạnh đó dẫu là các vị tăng hay cư sỹ thì nếu có lỗi đều có thể bị khu khuyển, cử tội để sớm nhận ra những lỗi lầm, nhân nhờ đó mà tự quán xét lại hành vi thân, ngữ , tâm trở lại đúng quỹ đạo chánh pháp. Không vị thiên bởi là tăng ni hay cư sỹ mà có sự “ưu ái” . Bởi nghiệp quả chính do mình gây ra và nếu không được chỉ thẳng những lỗi lầm tiềm ẩn thì sức ảnh hưởng sẽ càng lớn làm tổn hại đến sự tích tập công đức bấy lâu.

  Qua bài viết pháp đệ càng cảm niệm được ơn phước khi được là học trò của vị Thầy, dẫu còn “vẫy vùng” trong ô trược ta bà này vẫn có được cơ hội thực hành Phật pháp, được là người Phật tử chân chính và có được cơ hội để theo bước chân vị Thầy từ nay đến khi đạt Giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên và gia đình đạo của huynh được viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 65. Mô Phật!

  Mật Ngã hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật Kiên.

  Như Đức Phật có dạy: “kẻ có lòng tin, sau khi ta diệt độ, trì kinh pháp này, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp trong đời trược ác, rộng tuyên truyền lưu thông , người ấy chính thật là đệ tử ta….” Đệ tử Phật được “phân định” đó là người làm theo lời Phật dạy chứ không phải được “phân định” qua cái áo, cái đầu. Nếu đã là đệ tử của Phật thì đều bình đẳng “Tứ chúng đồng tu” chứ sao lạ kỳ khi nói đến “nghĩa vụ, bổn phận” thì luôn luôn có cư sĩ, nhưng khi nói đến “quyền lợi” thì chỉ có tăng sĩ?  Và có lẽ nhiều vị tăng chỉ biết đến quyền lợi nên không còn ngần ngại, e dè trước nhân quả.

  Mật Ngã cũng cầu mong cho những ai đã, đang và sẽ phỉ báng Đức Phật A Mi Đà và cõi giới Tây Phương Cực Lạc sẽ biết “quay đầu là bờ” khi nhìn  “tấm gương” của 2 vị tăng bị đau đốt sống cổ và bị mổ bướu cổ.

  Cầu nguyện chúng sanh thắt cội gốc của điều lành. Om Ah Hum!

 66. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

   

 67. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh viết bài của đạo huynh Mật Kiên.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 68. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ cảm ơn những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên. Bài viết giúp đệ hiểu thêm về diễn trình sát sao của nhân quả như bóng với hình và hiểu thêm về phẩn tính Phật nơi vị Thầy. Đoạn trích kinh “Phật thuyết thập vãng sanh A Di Đà Phật quốc” khiến đệ chấn động. Đệ càng thẩm thấu rằng gây  nhân phỉ báng chánh pháp, phủ nhận cõi Tây Phương Cực Lạc cùng vị Giáo chủ nơi ấy sẽ nhận quả trầm trọng khó có cơ hội để sửa chữa trong những kiếp sau. Cũng vậy khi cản trở công hạnh của bậc Đạo sư Mật giáo trên viễn trình Bồ tát đạo, bởi vị Đạo sư cư sỹ trong hình tướng tại gia đã được Phật xác quyết:”Nếu có Bồ tát tương ưng với pháp này thì chẳng rời lìa tương ưng với Như Lai. Nếu Bồ tát rời pháp này thì là rời Phật.” Cầu nguyện những kẻ đã gây nhân phỉ báng chánh pháp, cản trở bậc Đạo sư Mật giáo sẽ kịp quay đầu là bờ, kịp sửa chữa lỗi lầm trong thời gian còn lại ngắn ngủi của thân người khó được này. Cầu nguyện cho đệ cùng các huynh đệ kim cang được noi gương một phần nhỏ bé từ Ngài trong công cuộc cao thượng và đáp đền ơn sâu. Đệ cảm ơn những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên. Cầu nguyện huynh viên thành ước nguyện thầm kín.

  Cầu nguyện chúng sanh biết trở về nương tựa nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status