Sep 7, 2017

Posted by in Giáo điển | 56 Comments

Nói với tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận: NGƯỜI MUỐN “DÌM HÀNG” CƯ SĨ; MUỐN GIỮ ĐỘC TÔN VAI TRÒ TĂNG SĨ TỲ KHEO TRÁI VỚI TINH THẦN DUY TUỆ CỦA ĐỨC PHẬT; GIẢNG KINH TÙY TIỆN, BẤT NHẤT, CHỦ QUAN TRONG TRI KIẾN; VẬY MÀ ĐĂNG ĐÀN TRONG THÁI ĐỘ TĂNG THƯỢNG MẠN; PHỦ NHẬN VAI TRÒ VÀ KHẢ NĂNG HÀNH PHÁP CỦA CƯ SĨ TẠI GIA. TÔI MUỐN HỎI THẦY LÀ AI? TĂNG SĨ HAY LÀ …..

Nói với tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận: NGƯỜI MUỐN “DÌM HÀNG” CƯ SĨ; MUỐN GIỮ ĐỘC TÔN VAI TRÒ TĂNG SĨ TỲ KHEO TRÁI VỚI TINH THẦN DUY TUỆ CỦA ĐỨC PHẬT; GIẢNG KINH TÙY TIỆN, BẤT NHẤT, CHỦ QUAN TRONG TRI KIẾN; VẬY MÀ ĐĂNG ĐÀN TRONG THÁI ĐỘ TĂNG THƯỢNG MẠN; PHỦ NHẬN VAI TRÒ VÀ KHẢ NĂNG HÀNH PHÁP CỦA CƯ SĨ TẠI GIA. TÔI MUỐN HỎI THẦY LÀ AI? TĂNG SĨ HAY LÀ …..

Nói với tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận:

NGƯỜI MUỐN “DÌM HÀNG” CƯ SĨ; MUỐN GIỮ ĐỘC TÔN VAI TRÒ TĂNG SĨ TỲ KHEO TRÁI VỚI TINH THẦN DUY TUỆ CỦA ĐỨC PHẬT; GIẢNG KINH TÙY TIỆN, BẤT NHẤT, CHỦ QUAN TRONG TRI KIẾN; VẬY MÀ ĐĂNG ĐÀN TRONG THÁI ĐỘ TĂNG THƯỢNG MẠN; PHỦ NHẬN VAI TRÒ VÀ KHẢ NĂNG HÀNH PHÁP CỦA CƯ SĨ TẠI GIA. TÔI MUỐN HỎI THẦY LÀ AI? TĂNG SĨ HAY LÀ …..

Gửi tỳ kheo Thích Thiện Thuận.

Tôi là một Phật tử đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, pháp danh của tôi là Mật Diệu Hằng, thế danh là Nguyễn Thị Thúy Nga. Tôi rất ngưỡng mộ pháp môn niệm Phật thù thắng mà đức Phật vì lòng bi mẫn với chúng sanh đã chỉ dạy cho chúng sanh thực hành theo pháp môn này nhằm mục đích vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi có được nghe bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận tại chùa Tiêu Lương, Hải Phòng với tiêu đề: “Niệm Phật cầu vãng sanh: Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng” (https://www.youtube.com/watch?v=xiiTI7VeQVA). Sau khi nghe bài giảng này, là một Phật tử tôi không đồng tình với một vài luận điểm mà thầy đã đưa ra. Tôi xin trình bày cụ thể như sau:

I/ Tự tin vào tâm ý mình và đưa ra những luận điểm tiền hậu bất nhất.

Bài giảng “Niệm Phật cầu vãng sanh” của TT Thích Thiện Thuận đăng trên Youtube

1/Trước hết, trong bài thuyết giảng của mình thầy Thích Thiện Thuận cho rằng nếu một người chưa thực hành pháp trong đời, thì thông thể được vãng sanh. Vì vậy, việc hộ niệm để cho họ vãng sanh thì gọi là tà ma ngoại đạo. Ở phút: 1:0050: đức Phật cho chúng ta tối hậu thư, đó là đới nghiệp vãng sanh. Nhưng đừng nhầm lẫn rằng những người chưa biết Phật pháp, mình đến hộ niệm là vãng sanh, sai lầm, tất cả thứ đó là tà ma ngoại đạo. Mình tạo nghiệp quá nhiều từ đời này qua đời khác, giai đoạn cuối phát tâm tu hành tinh tấn thì được vãng sanh. Mình niệm chứ họ có niệm đâu mà vãng sanh.

Trước tiên tôi nhận ra 2 câu cuối tối nghĩa như một bằng chứng “VĂN TỨC THỊ NHÂN” (tựa như KHẨU XUẤT TỪ TÂM”) nhưng tôi lược nghĩa theo nhưng luận điểm để phản biện ông như sau:

Thích Thiện Thuận tỳ kheo nói như trên nhưng Ông lại khẳng định ở những phút cuối bài thuyết giảng rằng khi hộ niệm cho người thân thì họ vẫn có cơ hội để vãng sanh. Cụ thể như sau:

Ở thời gian: 1: 11: 27: Do đó, thật bình tĩnh, cùng niệm Phật với Thầy Và thần thức người thân của mình khi thấy mình niệm Phật, họ sẽ  phát tâm niệm Phật theo. Họ vãng sinh chính là ở chỗ họ niệm Phật, mình trợ niệm cho họ bằng cách đó.  Mình giúp cho họ. Tôi niệm Phật anh nhớ niệm Phật với tôi nhé.

Ở thời gian: 1:12:35: cho nên quý vị thấy niệm Phật vãng sanh chính là ở chỗ chúng ta tạo một nhân duyên thù thắng giúp cho người thân của mình được vãng sanh qua cách niệm Phật của mình.

Vậy tôi hỏi Ông, thế nào gọi là “nhất quán trong luận điểm”? Ông tự hỏi và tự trả lời!

2/  Thứ hai, tỳ kheo Thích Thiện Thuận cho rằng không nên có những đạo tràng hộ niệm. Ở thời gian: 1:07.16: Thầy khuyên các đạo trạng hộ niệm, thầy không cản trở, thầy cũng không khuyến khích các vị tham gia. Thầy mong các vị làm đúng chánh pháp thôi. Tham gia mà không đúng chánh pháp trở thành tà ma ngoại đạo khiến cho người đó không siêu thoát. Đó mới là tội lỗi.

Vậy tôi muốn hỏi Thầy, thế nào là “đúng chánh pháp”? Theo ý Thầy nêu ra là hễ có đạo tràng hộ niệm là không đúng chánh pháp trở thành tà ma ngoại đạo à? Hay Thầy sợ vai trò tụng kinh cầu siêu, hộ niệm do cư sĩ thực hành chí thiết tâm thành, có hiệu quả (ít nhất ra là tấm lòng của họ) làm mờ nhạt vai trò của thầy tu trong chùa mặc áo cà sa, đầu trọc?

Và rồi mâu thuẩn lại phơi bày qua lời nói của Thầy là vì Thầy lại khẳng định khi thực hành pháp với số đông thì lực gia trì của chư Phật rất lớn. Thầy đó nói ở phút 33:22: Đông người, tinh thần lên cao, gọi là gia trì lực. Lực gia trì của chư Phật và hội chúng đông, nhiều người sẽ có lực mạnh. Tôi tự hỏi định tâm của Thầy là vậy sao?

3/  Kế đến, tỳ kheo Thích Thiện Thuận mặc dù khẳng định rằng pháp môn niệm Phật thù thắng, ai ai cũng có thể thực hành, hành giả có thể niệm Phật ở mọi lúc mọi nơi. Ở phút 22:24: niệm Phật là pháp môn rất dễ thực tập, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được, ở tuổi nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được, ở môi trường nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được, ví dụ chúng ta vừa đi trên đường, chúng ta vừa niệm Phật vẫn được, vừa chạy xe chúng ta vừa niệm Phật vẫn được, vừa làm vừa niệm Phật cũng được, nhặt rau niệm Phật cũng được, rửa bát, lau nhà niệm Phật cũng được.

Tuy nhiên, tỳ kheo Thích Thiện Thuận lại không đồng tình với việc lập đạo tràng tu tập tại nhà; cụ thể ở phút 32:10, tỳ kheo Thích Thiện Thuận cho rằng: tổ chức tu mà không cần đến chùa, như thế vô tình tự mình tách ra khỏi đạo tràng tu tập và mình không có cơ hội tự giải thoát nhiều đâu thưa các vị. Các vị nghĩ xem các vị Phật tử không đến chùa tu tập, tự ở nhà mở đạo tràng tu tập nó sẽ có những điều bất lợi như sau: tinh thần tu tập của chúng ta dù có nhiệt tình, có tốt nhưng nhưng năng lượng tu tập của mình sẽ không bằng, sẽ không cao.

Ngay nơi những ý này tôi khẳng định Thầy muốn “dìm hàng” cư sĩ. Đạo Phật lấy trí làm đầu, lấy tâm làm chủ, dùng tuệ làm nghiệp, tại sao nhất thiết phải đến chùa, lẽ nào “duy chùa thị nghiệp” sao? Hay Thầy sợ đạo tràng Cư sĩ chiếm “thị phần tâm linh” của Tăng sĩ? Thầy lo xa quá đó nghe!

4/ Và đây là luận kiến của tôi như sau: Mâu thuẩn ở chỗ là mặc dù Thầy khẳng khẳng định điều quan trọng trong niệm Phật là cần niềm tin, chuyên cần, tinh tấn hành trì, nhiếp tâm nhưng tỳ kheo Thích Thiện Thuận vẫn khẳng định môi trường quyết định đến kết quả tu tập. Đây là lời Thầy chớ không phải lời Đức Phật! bỞI Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp”. Từ đây bộc lộ rõ nét cách lập luận tiền hậu bất hất.

Ở phút thứ 33:22, tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã nói: Đông người, tinh thần lên cao, gọi là gia trì lực. Lực gia trì của chư Phật và hội chúng đông, nhiều người sẽ có lực mạnh.

Khi niệm Phật ở một môi trường thuần tịnh yên lặng, quý vị sẽ thấy mình với đức Phật sẽ rất gần với nhau, ngược lại chúng ta niệm Phật ở nơi vắng vẻ không có tinh thần tu tập cao, quý vị có cảm giác mình rất là xa vời đức Phật vì lực nội tâm của mình không mạnh, lòng thành tha thiết của mình không có đủ sức dâng lên đến đỉnh cao. Nhiều Phật tử nói rằng con ngồi một mình dễ niệm Phật, ồn ào không niệm được, thầy nói mình thấy ồn ào là do tâm của mình, tâm không nhiếp được. Khi ở đông người chúng ta làm sao chúng ta nhiệp tâm mới quan trọng, hòa tâm mình với tâm Phật trong một hội chúng đông. Đây là môi trường tốt cho chúng ta niệm Phật.

Tôi nói cho Thầy biết “lòng thành tha thiết”, “lực nội tâm của mình không mạnh” mà Thầy khẳng định chỉ trong môi trường chùa chiền là sai lầm! Nói như Thầy, người tu cư sĩ phải bị ràng buộc bởi không gian linh thánh của chùa chiền sao? Đức Phật dạy trong kinh Bát đại nhân giác “ nếu luôn hành tinh tấn, phá nát phiền não ác, hàng phục bốn loại ma”, chớ không phải “nếu đến chùa tụng kinh” (!). Cho nên vấn đề là chí nguyện của người tu chớ không phải môi trường quyết định. Từ những điểm tham chiếu nêu trên tôi cho rằng tất cả những điều tỳ kheo Thích Thiện Thuận nêu ra đều tự tin vào tâm ý mình mà không đưa ra được bất cứ luận cứ, luận chứng Phật đà nào để bảo vệ cho luận điểm của mình, nhưng lúc nào tỳ kheo Thích Thiện Thuận cũng khuyên Phật tử nên thực hành theo chánh pháp. Đúng là lời nói không đi đôi với thực hành.

II/ Tự ý lập ngôn, hạ thấp vai trò của cư sĩ tại gia, nâng cao vai trò của tăng sĩ, làm trái với tinh thần lục hòa, tứ chúng đồng tu.

Ở phút 1:04.45, tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã dõng dạc tuyên bố rằng khi hộ niệm cần có một người khai thị cho hương linh và người đó phải là tăng sĩ chứ không phải là cư sĩ. Ông nói: có một vị nào đó tu hành nghiêm túc khai thị cho hương linh. Chỉ có người xuất gia mới làm được điều này. Tại gia không có làm được đâu. Năng lực tu tập của người tại gia không bằng người xuất gia được (xin lỗi không phải thầy xem thường) Chắc chắn như thế. Thấy Phật tử (tại gia) đứng ra khai thị, thầy nói liền, thầy nói bước xuống. Làm gì các vị có năng lực mà đứng ra khai thị. Vì trong tâm các vị còn đầy dẫy tham sân chấp ngã, còn buồn vui còn ích kỷ, các vị nói đầy dẫy những tâm đó thì làm sao người ta siêu thoát được.

Rồi sau đó, ông đưa ra một ví dụ minh họa không liên quan, không logic như sau: “Ví dụ đơn giản, cũng một người nấu ăn, cũng bao nhiêu công thức đó, tại sao bữa nay mình về mình thấy người thân mình nấu bữa ăn đó ngon quá. Cũng nấu y như vậy, bữa sau mình thấy ăn nhạt nhẽo quá. Do đâu? có phải do tâm lý của mình và của người nấu không? Mình thương họ, mình vui vẻ với họ, họ nấu mặn chat chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Mình đang bực bội, họ là tài năng của bếp họ đến nấu mình ăn mình cũng thấy muốn ói luôn. Do tâm lý người nấu và tâm lý của mình. Hai tâm lý này chịu sự tác động qua lại với nhau. Cho nên người tới hộ niệm, họ phải được khai thị, Họ ghét thầy chùa, kêu tới chắc gì họ được vãng sanh, nghe còn bực bội thêm, sân hận thêm, Do đó phải thỉnh một vị cao tăng thạc đức, một vị thầy tu hành nghiêm túc tới để khai thị cho thần thức của người mới lâm chung để họ không tham chấp vào thân”.

Ngang qua ví dụ trớt quớt của Thầy nêu trên tôi khuyên Thầy nên đọc lại “kinh Bách dụ” của Phật dạy mà biết cách liên hệ thực tế! Lại nữa, đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trì làm đầu và duy tuệ thị nghiệp. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, đức Phật đã thuyết: “điều giác ngộ thứ ba: “luôn ghi nhớ biết đủ, đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp”. Và trong kinh Di Giáo đức Phật đã khẳng định: “nếu người có trí tuệ thì không có tham trước, thường tự tỉnh giác, không để sinh ra tội lỗi. Thế là trong pháp của ta có thể được sự giải thoát…Người có trí tuệ chân thật, ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già, bệnh, chết; cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám; là các món thuốc hay trị các thứ bệnh là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não.

Thế nên các ông phải dùng tuệ: Văn, Tư, Tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu người có trí tuệ chiếu soi, dù cho nhục nhãn thì cũng là người thấy được rõ ràng”.

Trong kinh nào đức Phật thuyết rằng năng lực tu tập của tăng sĩ cao hơn người tu tại gia? Tỳ kheo Thích Thiện Thuận vui lòng chỉ ra? Ông Thích Thiện Thuận hiểu thế nào là tỳ kheo, thế nào là chữ tăng? Tăng ở đây có nghĩa là thanh tịnh nơi tâm. Trong kinh Pháp bảo đàn, Lục tổ Huệ Năng đã dạy rằng: “Này các thiện tri thức, Huệ Năng tôi xin khuyên chư vị hãy quy y Tam bảo nơi tự tánh của mình. Phật là giác ngộ, Pháp là chân lý, Tăng là thanh tịnh.”  và tăng là tuân theo giới luật của đức Phật, như lời Ngài dạy trong kinh Pháp Cú:

“Bậc tỳ kheo đích thực

Không phải đi khất thực.

Bậc tỳ kheo đích thực.

Là sống theo giới luật”

Chính vì vậy mà Phật trước khi nhập diệt Niết Bàn, Phật khuyến cáo: “… Nếu biết rõ vị tỳ kheo nào đó trong Tăng đoàn phá giới, đừng vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái… (kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Như lai tánh, quyển 1).

Những vị Thầy chân chính với tâm thanh tịnh mới xứng đáng là đệ tử của Như Lai như lời Tôn giả Punna Mantàniputta trình bày với Tôn giả Sàriputta một cách tóm tắt: “Này Hiền giả, giới thanh tịnh là nhằm mục đích đạt đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là nhằm đạt đến tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh là nhằm đạt đến đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh là nhằm đạt đến Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là nhằm đạt đến trí tuệ thanh tịnh. Trí tuệ thanh tịnh là nhằm đạt đến Vô thủ trước Niết bàn. Này Hiền giả, sống Phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn là nhằm đạt đến Vô thủ trước Niết ban chứ không có gì khác” (Trung Bô kinh III, tr. 150).

Và chiếc áo Cà-sa nhà Phật tượng trưng cho sự thanh tịnh, chứ không phải chỉ là mảnh vải màu vàng khoác lên trên người các vị “đầu tròn áo vuông”. Trong Luật Ma Ha Tăng Kỳ, đức Phật đã chỉ rõ:

“Trong không lìa si ám.

Ngoài giả mặc Cà-sa.

Lòng ôm ấp độc hại,

Không đáng mặc Cà-sa.

Thiền định trong vô tướng

Vĩnh viễn diệt phiền não.

Nội tâm thường vắng lặng

Mới đáng mặc Cà-sa”.

Do vậy, Đức Phật đã dặn dò: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ – Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch).

Trong câu nói của tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã thể hiện rõ tâm ngã mạn, lấy lợi thế của mình để “dìm hàng” người khác, tự ý lập ngôn cho rằng năng lực tu tập của tăng sỹ cao hơn cư sỹ, cho rằng chỉ có tăng sĩ mới có thể khai thị cho hương linh mà không hề đưa ra tiêu chuẩn để đánh giá trình độ tâm linh, đạo hạnh, đạo lực của người tu để thực hiện việc khai thị cho hương linh. Nên nhớ, cái áo không làm nên thầy tu. Tỳ kheo Thích Thiện Thuận cao giọng “xin lỗi không phải thầy xem thường”và khẳng định rằng cư sĩ không khai thị được “vì trong tâm các vị còn đầy dẫy tham sân chấp ngã, còn buồn vui còn ích kỷ, các vị nói đầy dẫy những tâm đó thì làm sao người ta siêu thoát được.” Những gì tỳ kheo Thích Thiện Thuận tự cho rằng tăng sĩ có năng lực tâm linh cao hơn cư sĩ, đó chẳng phải là chấp ngã sao? ông cho rằng chỉ có tăng sĩ mới khai thị được cho hương linh, đó chẳng phải là ích kỷ sao? đó chẳng phải là cách mà tỳ kheo Thích Thiện Thuận dùng đặc quyền tâm linh của chiếc áo cà sa để áp đặt, dìm hàng người khác hay sao? Ông có chắc rằng khi lục căn của ông tiếp xúc với lục trần tạo ra lục thức mà tâm của ông không bị buồn vui theo trần cảnh? Con nữa, chiếc áo cà sa khoác lên người, ông có thể “cách ly” sắc dục còn bốn loại dục khác ông có buông bỏ được không? Tài, Danh, Thực, Thùy vẫn còn trong ông vì khi nghe chùa của ông bị nằm trong khu vực giải tỏa, ông đã chia sẻ bản thân ông cũng buồn vì công sức ông bỏ ra biết bao nhiêu để gây dựng ngôi chùa đó, giờ phải làm lại từ đầu. Ngoài ra, trong tứ y cứ, đức Phật dạy: “y pháp bất y nhân”, ông Thích Thiện Thuận quên rồi hay sao mà vẫn cho rằng tăng sĩ có năng lực tâm linh cao hơn cư sĩ?

Tôi sẽ liệt kê những Phật tử cư sĩ tu hành nghiêm túc, đạt được thành tựu có đạo hạnh, đạo lực để minh chứng cho ông thấy luận điểm cho rằng tăng sĩ có năng lực tu tập cao hơn cư sĩ tại gia là khinh xuất, ngã mạn.

Nói về pháp môn niệm Phật vãng sanh, chắc hẳn ông biết cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ngài Lý Bỉnh Nam là vị Thầy vĩ đại của hơn 200 ngàn đệ tử nói chung và của Hòa Thượng Tịnh Không nói riêng. Ông sẽ nói gì với gương của ngài Trừ cái chướng Bồ tát học đạo từ một vị cư sĩ tại gia ở chợ thành Ba la nại; hay gương của Thiện tài đồng tử cầu pháp ở một dâm nữ; hoặc thầy Naropa học đạo ở ngài Tilopa là một lão ăn mày ăn lòng cá thối ven sông Hằng tại Ấn Độ? Và ông Thích Thiện Thuận không biết hay cố tình lờ đi khi một trong những vị Đạo sư được Đức Đạt lai Lạt ma 14 ngưỡng kính và tự nhận đó là một trong những vị thầy của mình là Đạo sư tôn quý, thành tựu giả Dilgo Khenste, chỉ ăn mặn và không ăn chay. Nhắc đến Mật tông, chắc hẳn ông Thích Thiện Thuận biết sơ tổ Mật tông Tây Tạng là Đại sỹ Liên Hoa Sanh? Ông Thích Thiện Thuận cho rằng đại sỹ Liên Hoa Sanh cũng không thể khai thị cho hương linh vì ngài ấy là cư sĩ? Ông Thích Thiện Thuận tự quán xét xem bản thân ông là gì so với những bậc đại thành tựu là cư sĩ như  Đại sĩ Duy Ma Cật, thánh giả Liên Hoa Sanh, đại dịch giả Marpa, ngài Naropa, ngài Patrul Rinpoche, HH.J.Dudjom, Dilgo Khentse, Kusum Lingpa, Chagdud Tulku, Thinley Norbu hay cư sĩ Bồ tát Lý Bỉnh Nam, Hải Tín Bồ tát Cư sĩ, ngài Nghiêm Xuân Hồng, cư sĩ Lê Đình Thám…. Ông Thích Thiện Thuận là hàng hậu sinh, tôi thiết nghĩ có thuyết giảng về vấn đề gì cũng nên suy nghĩ cẩn trọng, kính trọng các bậc thánh giả, trưởng lão.

“Tòa kim cang của ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”

Tiêu chí để đánh giá một Phật tử có đạo hạnh, đạo lực dựa trên sự từ bi và trí tuệ. Đức Phật đã từng thuyết: “Tòa kim cang của ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”. Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới Kinh có đoạn: “Thiện nam tử! Phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới; Tu đà hoàn thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến; Tư đà hàm thù thắng hơn Tu đà hoàn; A na hàm thù thắng hơn Tư đà hàm; A la hán thù thắng hơn A na hàm; Bích chi phật thù thắng hơn A la hán; người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thù thắng hơn Bích chi phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế này: “Hôm nay chúng ta đã có được vị Thầy của trời và người!”

III/ Gây khó khăn cho người tu tập bằng cách kêu gọi Phật tử từ bỏ trách nhiệm với gia đình để vào chùa tu tập mới mong có thành quả.

Ông Thích Thiện Thuận một mặc khen ngợi pháp môn niệm Phật là thù thắng, dễ thực hành, có thể thực hành mọi lúc mọi nơi,  như lời tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã nói ở phút: 22:24:niệm Phật là pháp môn rất dễ thực tập, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được, ở tuổi nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được, ở môi trường nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được, ví dụ chúng ta vừa đi trên đường, chúng ta vừa niệm Phật vẫn được, vừa chạy xe chúng ta vừa niệm Phật vẫn được , vừa làm vừa niệm Phật cũng được, nhặt rau niệm Phật cũng được, rửa bát, lau nhà niệm Phật cũng được.

Nhưng mặc khác tỳ kheo Thích Thiện Thuận lại phản đối việc lập đạo tràng tu tập tại nhà; cụ thể ở phút 32:10, tỳ kheo Thích Thiện Thuận cho rằng: tổ chức tu mà không cần đến chùa, như thế vô tình tự mình tách ra khỏi đạo tràng tu tập và mình không có cơ hội tự giải thoát nhiều đâu thưa các vị. Các vì nghĩ xem các vị Phật tử không đến chùa tu tập, tự ở nhà mở đạo tràng tu tập nó sẽ có những điều bất lợi như sau: tinh thần tu tập của chúng ta dù có nhiệt tình, có tốt nhưng nhưng năng lượng tu tập của mình sẽ không bằng, sẽ không cao.

Tỳ kheo Thích Thiện Thuận cố tình dùng chiêu trò “dọa” đồ chúng nếu không lên chùa tu tập, tham gia các khóa lễ thì sẽ không có cơ hội tự giải thoát. Trong khi đó 3 điều kiện mà tỳ kheo Thích Thiện Thuận nếu ra để đảm bảo cho việc niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là: niềm tin, tinh tấn, phát nguyện rộng lớn. Nếu không tinh tấn hành trì thì không thể vãng sanh. Nói như vậy, khác nào tỳ kheo Thích Thiện Thuận bắt đồ chúng bỏ nhà bỏ cửa để lên chùa tụng kinh niệm Phật? Mẹ bỏ con, vợ bỏ chồng, bà bỏ cháu để đi lên chùa niệm Phật? Ngoài ra, trong bài giảng, tỳ kheo Thích Thiện Thuận còn rất khéo léo gợi ý Phật tử lên chùa bỏ tịnh tài vào thùng công đức “nhiều nhiều tý, chất lượng tý; ở phút 21:22: “thầy khuyên các vị bỏ nhiều nhiều tý, chất lượng tý, khong phải tốn mất đi 20% dịch vụ đổi tiền ở cổng chùa”

Trong khi đó, thực chất tu tập không phải ở nhà hay ở chùa (tại gia hay xuất gia), có gia đình hay độc thân tuyệt dục (sắc dục) mà tu xuất gia có nghĩa tối hậu là làm sao cho thân, ngữ, tâm của mình đúng theo quỹ đạo Chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ ra ngõ hầu rời khởi 3 nhà lửa (1) thế sự gia (tức là chuyện đời), (2) phiền não gia (tức là được an lạc, an tịnh, thanh tịnh), (3) tam giới gia (tức là rời khỏi những nhàn cảnh hoan lạc Dục giới;  những cảnh giới định quang của Sắc giới; những tầng trời vi tế chỉ còn lại thức mà không danh (sắc) gọi là Vô sắc giới). Đừng hiểu xuất gia là rời khỏi nhà mình sang ở trong chùa mà không hành trì giáo pháp Như lai, chỉ lo chấp chùa to, cổng lớn, kỷ lục nhiều, danh tiếng cao…, chẳng khác gì “Đã bước vào cổng chánh pháp mà trở lại đời sống gia đình” hoặc như thánh tăng Atisa mỉa mai: “Ở trong chùa mà không tu tập thì không được gọi là tỳ kheo bởi vì con chim, con vượn, con cá cũng ở trong chùa vậy!”.

Thế nào gọi là chùa? Chúng ta hiểu theo thẩm định Phật môn (y nghĩa bất y ngữ) thì nơi nào có thờ Phật, Bồ tát, Thánh tăng, có người tu nghiêm túc, đúng theo quỹ đạo Chánh pháp thì đó gọi là chùa. Đó mới là bát nhã đường, nơi vang vọng lời kinh tiếng kệ chân pháp! Ngược lại, dù ở chùa nhưng lại tà kiến về thờ tự (thờ những bậc không đáng thờ như Quan Công, Chúa Xứ vốn là loài Quỷ thần oai đức; thờ Ngọc hoàng, Diêm vương, Tứ đại Thiên vương…, vốn là loài Trời), trái ngược với lời thệ nguyện Quy y (Quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật). Trong những điều giới của Phật gia “tà kiến” và “thoái chuyển Bồ đề tâm” là lỗi trọng, nếu phạm sẽ phá hủy toàn bộ công trình tâm linh của mình bởi đạo Phật dùng trí tuệ (chánh kiến) phá vô minh (tà kiến), dùng chánh pháp độ sanh chống lại những tu pháp tạo nhân luân hồi mà ngoại đạo đã vì vậy mà trôi lăn trong vòng quay sanh tử. (http://chanhtuduy.com/ky-4-tai-gia-chua-nha-dau-la-thuc-nghia-toi-hau-dau-la-thuc-chat-van-de/)

Thế nào gọi là đạo tràng? Trong kinh Duy Ma Cật đã thuyết rằng: “Trực tâm là đạo tràng, vì không có hư giả. Phát hạnh là đạo tràng vì hay biện sự (biện sự tức là hay làm mọi việc phát hạnh, là khi khởi làm công tác là đạo tràng, vì khéo làm tất cả việc). Thâm tâm là đạo tràng vì hay tăng trưởng hay tăng ích các công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng vì không có lầm lẫn. Bố thí là đạo tràng vì không mong quả báo. Trì giới là đạo tràng vì được các nguyện đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng vì đối với tâm chúng sanh không chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng vì không có lười biếng. Thiền định là đạo tràng vì tâm nó điều nhu. Trí tuệ là đạo tràng vì hiện thấy các pháp. Từ là đạo tràng vì bình đẳng đối với chúng sanh. Bi là đạo tràng vì nhẫn chịu những sự đau khổ. Hỷ là đạo tràng vì ưa thích các pháp. Xả là đạo tràng vì bỏ được, dứt được cái tắng ái (cái yêu ghét). Thần thông là đạo tràng vì thành tựu được lục thông. Giải thoát là đạo tràng vì hay bội xã (bội là trói, xả là bỏ)…..”

Phẩm Như Lai thần lực trong kinh Pháp Hoa cũng nói rằng “Nơi đất nước đang ở. nếu có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, viết chép, như lời dạy tu hành, nơi trong vườn, trong rừng, dưới gốc cây, nơi tăng phường, nhà bạch y, điện đường, trong núi hang, đồng trống v.v… nếu có quyển kinh thì nên xây tháp cúng dường. Vì sao? Vì chỗ ấy tức là Đạo tràng.”

IV/Làm mất cơ hội vãnh sanh của chúng sanh, bác bỏ vai trò của đạo tràng hộ niệm nhằm khẳng định độc quyền tâm linh của tăng sĩ.

Khi nhắc đến việc hộ niệm, trợ niệm của đạo tràng niệm Phật, tỳ kheo Thích Thiện Thuận phủ nhận vai trò của đạo tràng hộ niệm và gọi họ là tà ma ngoài đạo, cụ thể:

Ở phút: 1:0050: đức Phật cho chúng ta tối hậu thư, đó là đới nghiệp vãng sanh. Nhưng đừng nhầm lẫn rằng những người chưa biết Phật pháp, mình đến hộ niệm là vãng sanh, sai lầm, tất cả thứ đó là tà ma ngoại đạo. Mình tạo nghiệp quá nhiều từ đời này qua đời khác, giai đoạn cuối phát tâm tu hành tinh tấn thì đc vãng sanh. Mình niệm chứ họ có niệm đâu mà vãng sanh.

Ở phút 1:07:16: thầy khuyên các đạo trạng hộ niệm, thầy không cản trở, thầy cũng không khuyến khích các vị tham gia. Thầy mong các vị làm đúng chánh pháp thôi. Tham gia mà không đúng chánh pháp trở thành tà ma ngoại đạo khiến cho người đó không siêu thoát. Đó mới là tội lỗi.

Rồi tỳ kheo Thích Thiện Thuận còn dọa rằng nếu đi hộ niệm thì sẽ bị nhiễm bệnh do vi trùng của người chết “túa ra”; ở phút 1:03: những người đi hộ niệm rất có tâm vì người bị bệnh khi chết thì vi trùng túa ra. Họ sẽ đón những căn bệnh hiểm nghèo từ nơi tử thi, họ rất hy sinh. Những người yếu đi đám tang về ngã bệnh. Hộ niệm đúng chánh pháp.

Như vậy, theo tỳ kheo Thích Thiện Thuận nếu đạo tràng đi hộ niệm sẽ không đúng theo chánh pháp vì họ là cư sĩ, họ hộ niệm sẽ là tà ma ngoài đạo, hương linh sẽ không được vãng sanh. Tuy nhiên, nếu nhờ tăng sĩ hộ niệm thì hương linh dù chưa tu tập Phật pháp cũng sẽ được vãng sanh Tây Phương. Sau đây là những gì mà tỳ kheo Thích Thiện Thuận tự ý lập ngôn để bảo về đặc quyền tâm linh cho giới tăng sĩ:

Phút thứ 1:08:01: Khi người thân mất lập tức các vị nên đến chùa, mời vị tôn túc tu hành đàng hoàng, tu hành thanh tịnh, tới sắp xếp cho gia đình mình tổ chức tang lễ. Thầy tôn túc đó sẽ khai thị cho hương linh và cùng với gia đình mình niệm Phật.

Phút thứ 1:08:40: Gia đình mình niệm Phật mới là quan trọng vì những người mới vừa chết họ chưa có đi, thần thức còn ở đó, họ sẽ bám vào những người thân vì họ tiếc nuối, họ luyến ái. Do đó, người thân niệm Phật thì thần thức đó phải niệm Phật. Hộ niệm chính là giá trị ở điểm này. Mình niệm Phật để họ bắt chước theo niệm Phật, thần thức bắt chước theo.

Phút thứ 1: 11: 27: Do đó, thật bình tĩnh, cùng niệm Phật với Thầy Và thần thức người thân của mình khi thấy mình niệm Phật, họ sẽ phát tâm niệm Phật theo. Họ vãng sinh chính là ở chỗ họ niệm Phật, mình trợ niệm cho họ bằng cách đó.  Mình giúp cho họ. Tôi niệm Phật anh nhớ niệm Phật với tôi nhé.

Phút thứ 1:12:35: cho nên quý vị thấy niệm Phật vãng sanh chính là ở chỗ chúng ta tạo một nhân duyên thù thắng giúp cho người thân của mình được vãng sanh qua cách niệm Phật của mình. Không phải mình niệm Phật mà họ được vãng sanh. Chúng ta niệm Phật là hỗ trợ cho họ niệm Phật. Họ có niệm Phật, họ mới vãng sanh.

Trong bài thuyết giảng, tỳ kheo Thích Thiện Thuận khẳng định gia đình người mất niệm Phật mới là quan trọng và hộ niệm chính là giúp thần thức người thân của mình niệm Phật theo và từ đó họ có cơ hội vãng sanh. Nhưng tỳ kheo Thích Thiện Thuận chỉ công nhận vai trò của giới tăng lữ trong việc hộ niệm, khai thị cho hương linh mà bác bỏ vai trò quan trọng của ban hộ niệm và những việc làm tốt đẹp của ban hộ niệm dành cho đồng tu của mình.

Tuy nhiên, ở đoạn đầu buổi thuyết giảng, tỳ kheo Thích Thiện Thuận lại khẳng định khi niệm Phật với số lượng hành giả đông thì sẽ nhận được lực gia trì rất lớn từ chư Phật nên sẽ có được nhiều lợi lạc hơn việc niệm Phật có một vài người, để chứng minh cho việc các Phật tử nên đến chùa tu tập chứ không nên ở nhà thực hành niệm Phật mọi lúc mọi nơi.

“Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”

Phải chăng tỳ kheo Thích Thiện Thuận muốn nói rằng nếu có sự tham gia của tăng sĩ thì đó mới là chánh pháp, còn nếu cư sĩ dù có tinh tấn tu tập, tuân theo lời dạy của đức Thế Tôn, thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp vẫn bị gọi là tà ma ngoại đạo? Vậy thì còn đâu tinh thần tứ chúng đồng tu? Tinh thần phục vụ chúng sanh là cúng dường Tam Bảo, xiểng giương giáo pháp Phật đà? Nên nhớ, đức Phật đã có một tuyên ngôn rất bình đẳng với chúng sanh: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”, và đức Thế Tôn nếu cao tinh thần tự lực hành pháp, ngài đã căn dặn: “Sau khi Ta diệt độ nhập Niết-Bàn, hãy tự thắp đuốc lên mà đi; thắp lên với chính pháp, đừng thắp lên với pháp nào khác; hãy nương tựa với chính mình, đừng nương tựa với một pháp nào khác”.( Trường A-Hàm, quyển 1). Do đó, tỳ kheo Thích Thiện Thuận đừng dùng chiêu trò đặc quyền tâm linh để biến chúng sanh thành nô lệ tâm linh vì thanh danh lợi dưỡng và trục lợi bất chính, luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy. Lão Tử có nói “Người nói hay tất có đức, người có đức tất nói hay”, tỳ kheo Thích Thiện Thuận như vậy suy ra nói chẳng hay vì trình bày bài giảng tiền hậu bất nhất, mượn giảng đường để nêu chủ kiến độc tôn, độc quyền, độc lợi, do đó Thầy không phải là “đại đức” vậy!

Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

Om Mani Padme Hum.

Hà Nội, ngày 07/09/2017

Mật Diệu Hằng – Nguyễn Thị Thúy Nga

(Trường hợp không trả lời qua email, nếu muốn phản hồi trực tiếp vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0988086169)

 

 1. Mật Tuyết Hoa says:
  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng  trước những lời dìm hàng cư sĩ , muốn giữ độc tôn vai trò tăng sĩ tỳ kheo trong đời sống tâm linh của tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận.

  Qua những luận giải, phân tích sắc bén bằng những luân chứng luận cứ Phật môn, đạo huynh đã chỉ rõ thái độ tăng thượng mạn, hành xử bất nhất giữa nói và hành, gây chia rẽ tăng tinh thần lục hòa tứ chúng đồng tu của tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận. Là một vị đại đức, nhưng khi thuyết giảng lại không hề thấy trích kinh điển của Đức Phật, toàn là tự ý lập ngôn, bám chấp vào hình thức mà quên đi đạo Phật là “Duy tuệ thị nghiệp” chứ đâu phải là “duy chùa thị nghiệp”  hay “Duy đầu tròn áo vuông thị nghiệp”. Đức Phật đã dạy “Y pháp bất y nhân” thế mà tỳ kheo Thích Thiện Thuận lại cho rằng chỉ có tăng sĩ mới đủ điều kiện để “khai thị” còn cư sĩ thì không thể  để độc tôn, độc lợi cho hàng tăng sĩ chỉ vì thanh danh lợi dưỡng.  Quả thật “Thanh danh lợi dưỡng” là mũi tên độc mà vì nó đã làm cho những vị mang danh sứ giả Như Lai biến thành những con trùng chỉ biết đục khoét thân Sư Tử.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Pháp đệ nguyện cầu đạo huynh Mật Diệu Hằng các ước nguyện theo đúng chánh pháp sơm được viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ then.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho đại đức Thích Thiện Thuận. Qua những đoạn liệt kê nội dung bài giảng của vị đại đức này, chiếu theo những luận chứng, luận cứ mà đạo huynh Mật Diệu Hằng phân tích trong bài con hiểu hành trạng của vị tỳ kheo tăng thượng mạn, trái với lời Phật dạy về tinh thần duy tuệ thị nghiệp và tứ chúng đồng tu này. Một điều lạ lùng là với những điều phân tích của đạo huynh Mật Diệu Hằng ở trong bài viết này, biết bao nhiêu những hành giả Tịnh độ tông, đặc biệt là những cư sĩ tại gia lẽ nào diễn cảnh “sự im lặng của bầy cừu” mặc tiếng sói tru hay sao? Phải chăng khi nghe một vị đại đức bất chấp lời dạy chư Phật, tự ý lập ngôn với thái độ ngạo mạn, xem thường cư sĩ với việc dùng từ ngữ như “bảo bước xuống” với người hướng dẫn hương linh trong Ban hộ niệm là cư sĩ, cho rằng Ban hộ niệm như thế là “vớ vẩn, bậy bạ”? Có lẽ nào như những kẻ chịu nô lệ tâm linh bị trùm mền bởi những lời nói êm tai, với vẻ ngoài hào nhoáng mà cam phận để kẻ ngạo mạn trà đạo? Con thấy thật xót xa cho những người cư sĩ cúi mình, bỏ mặc lời đức Phật đã dạy “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, là tuyên ngôn bình đẳng: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Và lẽ nào, một vị đại đức đi khắp nơi thuyết giảng kinh Phật mà chưa từng đọc kinh Duy Ma Cật, không biết ngài là một cư sĩ sống đời sống gia chủ nhưng được Phật dạy là có trí tuệ siêu việt hay sao? Hay đại đức với sự tăng thượng mạn có dìm hàng cư sĩ mà không biết mình đang đứng ở đâu, nói về cái gì? Lẽ nào vị đại đức ấy giảng về pháp môn niệm Phật, nói về hộ niệm mà không biết tới hoà thượng Tịnh Không hay sao? Và không biết thầy của hoà thượng ấy là cư sĩ Bồ tát Lý Bỉnh Nam, nổi tiếng với tác phẩm “Tịnh độ tuyển tập”? Đến lời Phật dạy mà đại đức cố tình quên thì dễ hiểu là các bậc trưởng thượng thì người tăng thượng mạn như vậy có xem ra gì?

  Nhân đây, con xin được trích lời của Pháp vương Gyalwang Drukpa XII trong một lần khai thị đồ chúng có giảng rằng: “Câu nói cho rằng nếu không đi tu sẽ không đạt được thành quả là không đúng. Nếu bạn đủ năng lực nội tâm, làm cư sĩ sẽ rất tốt. Mỗi ngày bạn phải đối mặt với tham lam, tham ái của đời thường. Nếu chúng ta có thể vượt qua những điều này, ta sẽ giác ngộ tốt hơn“. Một người tu Phật làm trái lời Phật dạy về tinh thần duy tuệ thị nghiệp, tứ chúng đồng tu lại tăng thượng mạn như vậy làm sao xứng là “tỳ kheo đích thực” như lời kinh Pháp cú! Hơn nữa, khi đoạn đầu video vị ấy ra hội trường giảng thôi mà đi trước có trống, nến, hoa, phía sau có người cầm ô che mưa thì thật làm màu quá sức. Thậm chí lúc  được giới thiệu với những lời lẽ công công như “ban pháp nhũ”, hoặc xưng tụng là “thượng toạ” mà vẫn ngồi im hưởng thụ tên độc thanh danh, cung kính, trên website viện chuyên tu cũng nhiều bài gán hai chữ “thượng toạ”. Rồi con té ngửa khi đọc công văn số 286/CV/HĐTS ngày 25/5/2017  của Hội đồng trị sự GHPGVN do Hoà thượng Thích Thiện Pháp ký, con mới biết vị này bị đề nghị kiểm điểm và mới đang mang giáo phẩm là “đại đức”. Chắc hẳn vị ấy khi sinh ra ở gần kho đạn rồi!

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Đúng tim đen rồi!

   • Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy, sách tấn. Con xin cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. 

    Om Mani Padme Hum.

 3. Mô Phật

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi gương Thầy tác pháp chiếu quang tới bài giảng “mịt mờ’, chủ ý “dìm hàng” giới cư sĩ tại gia của Thượng tọa Thích Thiện Thuận trên đây.

  Qua trường hợp của Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, đệ nhận thấy có một thực tế rất hài hước rằng dù họ có “uốn cong” Chánh pháp đi chăng nữa nhưng le lói trong các bài viết, bài giảng của họ, Chánh pháp vẫn tồn tại vững như bàn thạch. Thích Nhật Từ lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của Đức Phật A Di Đà và cõi giới của Ngài nhưng trong cuốn sách của ông ta, theo cách nào đó, cuối câu ông ta vẫn chốt về sự lợi lạc khi được tái sanh về cõi đó (vẫn chấp nhận có sự tồn tại của cõi đó). Thích Thiện Thuận thì phủ nhận vai trò của cư sĩ tại gia và các hoạt động hộ niệm có sự tham gia của cư sĩ tại gia, nhưng theo cách nào đó, xen giữa bài giảng của ông ta vẫn là sự ủng hộ cư sĩ tại gia tham gia hộ niệm như: “Đông người, tinh thần lên cao, gọi là gia trì lực. Lực gia trì của chư Phật và hội chúng đông, nhiều người sẽ có lực mạnh”, hay thực hành tại gia như: “Niệm Phật là pháp môn dễ thực tập, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được, ở tuổi nào cũng dễ niệm Phật được, ở môi trường nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được. Ví dụ chúng ta vừa đi trên đường chúng ta vừa niệm Phật vẫn được, vừa chạy xe chúng ta vừa niệm Phật vẫn được, vừa làm vừa niệm Phật cũng được, nhặt rau niệm Phật cũng được, rửa bát, lau nhà niệm Phật cũng được.” Như vậy để thấy những áng mây đen không thể nào che lấp được tia nắng chói chang của mặt trời trí huệ. Bài phân tích của huynh càng khiến TT. Thích Thiện Thuận lộ rõ nét là một người chỉ mới xuất gia về mặt hình thức nhưng tâm tánh của ông ta vẫn bị giam cầm ở trong ba nhà lửa vậy.

  Cảm ơn đạo huynh về bài tác pháp chiếu quang sắc sảo này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình sức khỏe, hanh thông thế sự và tinh tấn vui tu

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 4. phuong Ngân says:
  Om Mani padme Hum
  • Nguyên Thành says:

   Trò đừng nên đọc nữa! Vì sao? Trò viết nickname sai chính tả. Comments bằng một câu thần chú là ngạo mạn, biếng nhác! Nếu trò không điều chỉnh sẽ không được đọc tiếp!

 5. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài đối luận của đạo hữu Mật Diệu Hằng với tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Con hoan hỷ tán thán những luận điểm cùng luận chứng, luận cứ xác đáng mà Mật Diệu Hằng đã phân tích. Những lời phát ngôn của ông ta trong cùng một bài giảng đã đối kháng nhau “chan chát”, ông ta tự mình nói ra rồi tự mình phủ định lời của mình. Con thấy có một sự tương đồng của vị Thích Thiện Thuận này với tiến sĩ Thích Nhật Từ, đó là “tiền hậu bất nhất”, vừa nói một đường, nói tiếp lại theo cách khác, nói nữa khác nữa. Nguyên nhân là họ tuy cạo đầu, khoác áo thầy tu nhưng lại toàn nói theo ý mình, không hề dựa vào lời Phật dạy, kinh Phật thuyết. Tất cả điều 2 vị ấy nói, giảng đều nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân của mình: khoa trương bản ngã, “dìm hàng” cư sĩ, tông phái khác.

  Đọc đoạn đạo hữu Mật Diệu Hằng trích dẫn lời khẳng định “dõng dạc” của tỳ kheo Thích Thiện Thuận phần khai thị cho hương linh, con giật mình và bải hoải với vị này: “Chỉ có người xuất gia mới làm được điều này [khai thị cho hương linh]. Tại gia không có làm được đâu. Năng lực tu tập của người tại gia không bằng người xuất gia được (xin lỗi không phải thầy xem thường) Chắc chắn như thế. Thấy Phật tử (tại gia) đứng ra khai thị, thầy nói liền, thầy nói bước xuống. Làm gì các vị có năng lực mà đứng ra khai thị. Vì trong tâm các vị còn đầy dẫy tham sân, chấp ngã, còn buồn vui còn ích kỷ, các vị nói đầy dẫy những tâm đó thì làm sao người ta siêu thoát được”. Lời này của Thích Thiện Thuận cũng tự “khẳng định” “trí tuệ” của ông ấy ở mức nào khi phân định đạo lực, “năng lực tu tập” của người tu qua cái áo vàng, cái đầu trọc, chứ không phải với thực nghĩa của tại gia hay xuất gia. Hơn nữa điều này cũng tự phơi bày sự ngã mạn của ông ta, dựa vào hình thức đầu tròn, áo vuông mình đang có mà khinh khi người khác (chứ không phải dựa vào trí huệ người tu), không có gia tài khiêm cung, tàm (xấu hổ với mình), quý (xấu hổ với người).

  Đọc lời khẳng định đầy tính khích bác, “dìm hàng” cư sĩ của Thích Thiện Thuận: “Vì trong tâm các vị còn đầy dẫy tham sân, chấp ngã, còn buồn vui còn ích kỷ, các vị nói đầy dẫy những tâm đó thì làm sao người ta siêu thoát được”, con thấy có chút gì đó quen quen, tương đồng với lời khẳng định của tiến sĩ Thích Nhật Từ rằng: “Không có người tại gia nào đang sống với tình yêu và tính dục có thể đạt được sơ thiền. Do đó người tại gia không giác ngộ được, không giải thoát được”. Với những luận giải của vị Thầy trong bài “Đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ bài 3” (http://chanhtuduy.com/cai-bay-cua-tam-thuc/), những phân tích của đạo hữu Mật Diệu Hằng bên trên, những nhận định của 2 vị này là hoàn toàn sai lầm trầm trọng, là duy chủ quan, duy ý chí, vì mục đích hạ thấp vai trò, vị trí của người cư sĩ, độc tôn vai trò tăng sĩ tỳ kheo, trái với tinh thần lục hòa, tứ chúng đồng tu mà Phật đã dạy. Vậy ra 2 vị này cùng ở gần “kho đạn”, không thuyết giảng lời Phật dạy để giúp chúng sanh quay về nẻo chánh, mà thuyết giảng để lôi kéo đồ chúng, để xây dựng đặc quyền tâm linh cho mình, bảo vệ quyền lợi của mình!

  Con cầu nguyện cho chúng sanh qua những bài tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn sẽ tỏ tường, buông bỏ thái độ nô lệ, không bị làm mồi cho “những con mèo đang lợi dụng móng vuốt của nó để giết chết những con chuột”.

  Om mani padme hum!

 6. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận và các comment rồi. Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy, thiện hạnh của các huynh đệ kim cang đã luôn tiên phong trong công cuộc đả tà xây chánh. Trước các biểu hiện lệch chuẩn, những giọng điệu chia rẽ bộ phái, tự tung tự tác phát ngôn trái với chánh kiến Phật đà. Có thể thấy ngay được những bài giảng của những tỳ kheo như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận đã mắc vào những lỗi trầm trọng mà điển hình nhất có thể thấy được đó là tiền hậu bất nhất, nói theo tâm ý mình không biện giải bằng thánh giáo lượng của Đức Thế Tôn. Thói quen thích thì làm, sướng thì nói như các vị tỳ kheo này đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Đọc những phản biện của các huynh đệ kim cang với nội dung rõ ràng, chi tiết đầy đủ luận chứng, luận cứ và một điều tiên quyết ai cũng thấy rõ sự bá láp của các tỳ kheo như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận. Kẻ thì phỉ báng các tông phái, tự thuyết pháp cho rằng không có địa ngục, cũng chẳng có Tây phương Cực lạc song lại dẫn 5 tiêu chí để vãng sanh Tây Phương Cực lạc trong một video khác. Kẻ thì trước xóa nhòa lợi ích của hoạt động hộ niệm của các đạo tràng cư sĩ, song lại rần rật cho rằng lợi ích do được tăng sĩ, tỳ kheo tại chùa mới có đủ “năng lực” một hình thức quảng cáo lố bịch, trắng trợn bảo vệ đặc lợi cho giới tăng sĩ. Rõ ràng tỳ kheo này đang dùng chiêu trò để nhằm mưu lợi đặc quyền tâm linh trái với mục đích phổ độ chúng sanh, tứ chúng đồng tu của Đức Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp được lan tỏa khắp muôn phương để chúng sanh có cơ hội tu tập đúng quỹ đạo chánh pháp. Để những kẻ gieo rắc sợ hãi, những kẻ ăn nói hàm hồ, tiền hậu bất nhất, mượn danh nghĩa tỳ kheo, mà nói lời sàm bậy sớm nhận lãnh hậu quả.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi gương Thầy tác pháp chiếu quang cho đại đức Thích Thiện Thuận.

  Trước đây do vô minh, tà kiến và thiếu hụt kiến thức tâm linh, con không biết trong quá trình tu tập là phải văn, tư, và tu theo tâm lí đám đông, cứ nơi nào có cổng to , chùa lớn, nơi nào mà trụ trì có bằng cấp, có học hàm , học vị tiến sĩ thì là cao tăng, vì thếcon cứ nhất nhất nghe theo, họ nói gì cũng đúng và không hề kiểm chứng. Suốt một thời gian dài, con cứ ngộ nhận rằng chỉ có tăng sĩ mới có thể tu tập, giải thoát, còn những người có đời sống gia đình như con chỉ có thể làm công quả, làm từ thiện, công đức xây chùa  chứ không thể tu tập được. Tư tưởng sai lầm này sẽ còn bám chặt lấy con bao lâu nữa nếu con không có duyên lành biết đến chanhtuduy và hạnh ngộ vị đạo sư Mật giáo để trong quá trình đọc và comment bài trên chanhtuduy  con được trang bị chánh kiến, con hiểu được rằng dù là tăng sĩ hay cư sĩ đều có thể tu tập được nếu có phương pháp phù hợp như Đức Phật ngài đã xác quyết : ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.

  Bài viết của huynh Mật Diệu Hằng một lần nữa vạch rõ bộ mặt của những kẻ tà sư như Thích Thiện Thuận ; Người muốn “dìm hàng” cư sĩ, muốn giữ độc tôn vai trò tăng sĩ tỳ kheo trái với tinh thần duy tuệ của Đúc Phật; Giảng kinh tùy tiện, bất nhất, chủ quan trong tri kiến, vậy mà đang đàn trong thái độ tăng thượng mạn, phủ nhận vai trò và khả năng hành pháp của cư sĩ tại gia .

  Qua đây con mới thấy con thật may mắn khi đã được thoát khỏi lưới nghiệp vô minh và tà kiến được giăng bởi bè lũ tà sư. Nay con đã trở thành một hành giả cư sĩ, một người con Phật chân chính dưới sự dìu dắt của vị Thầy, vị Đạo sư Mật Giáo con được ba điều : hanh thông thế sự, đời đạo song hành, gia đình hạnh phúc để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  con cầu nguyện cho ánh sáng Phật pháp được soi rọi khắp muôn nơi để cho những kẻ tà sư đội lốt tu hành, đầu tròn áo vuông sẽ bị phơi bày bộ mặt của kẻ’ ác tri thức ‘

  Pháp đệ cảm ơn huynh mật Diệu hằng đã chia sẻ bài viết vô cùng lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 8. Mật Ngã says:
  Mô Phật!
  Mật Ngã hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Mật Diệu Hằng cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận
  Qua những gì Mật Diệu Hằng phân tích thì tỳ kheo Thích Thiện Thuận lộ rõ luôn dùng chiêu trò dọa cư sĩ, nếu không làm theo lời của tăng sĩ sẽ không được không tốt, tu không có kết quả chứ không phải làm theo lời Phật dạy. Chẳng hạn như tu là phải đến chùa, khai thị hộ niệm phải là tăng…. Đúng là càng suy gẫm càng thấy tỳ kheo Thích Thiện Thuận quá ngạo mạn tự xem mình là hơn cả Đức Phật nên mới thốt ra những lời như thế. Không những dọa mà ông còn dìm hàng người tu cư sĩ là năng lực tu tập của người tu tại gia không bằng người tu xuất gia… trong khi Phật dạy: “Tứ chúng đồng tu”, “Ta là Phật đã thành, còn các ông là Phật sẽ thành”… Sự thật có đúng như ông ta nói hay không thì Mật Ngã nghĩ rằng nhiều người quá rõ nhất là trong thời gian gần đây có những bài tác pháp chiếu quang chỉ ra những lỗi sai của tăng sĩ như Thích Nhật Từ của nhiều người tu cư sĩ mà ông ta vẫn im lặng. Nếu năng lực tu tập của người tu cư sĩ không bằng tăng sĩ thì sao có thể chỉ ra quá nhiều những lỗi sai của tăng sĩ? Mà cụ thể nhất chính là bài tác pháp chiếu quang này của Mật Diệu Hằng cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận.
  Mật Ngã không biết mọi người sẽ nghĩ sao khi người tu cư sĩ mà tỳ kheo Thích Thiện Thuận xem thường lại tác pháp chiếu quang chỉ ra vô số những lỗi sai, tiền hậu bất nhất của ông trong bài giảng của ông?
  Cầu nguyện ánh sáng trí tuệ Phật đà chiếu soi muôn nơi. Om Ah Hum!

   

 9. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang, chỉ ra sự tiền hậu bất nhất, tự ý lập ngôn, những sai lầm của tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Ngay từ phần đầu của bài viết, huynh đã chỉ ra rõ sự tiền hậu bất nhất trong lời nói của tỳ kheo Thích Thiện Thuận khi ban đầu ông ta cho rằng “Nhưng đừng nhầm lẫn rằng những người chưa biết Phật pháp, mình đến hộ niệm là vãng sanh, sai lầm, tất cả thứ đó là tà mà ngoại đạo” nhưng sau đó chưa đầy nửa tiếng lại nói rằng: “cho nên quý vị thấy niệm Phật vãng sanh chính là ở chỗ chúng ta tạo một nhân duyên thù thắng giúp cho người thân của mình được vãng sanh qua cách niệm Phật của mình”. Lúc đầu thì ông ta phủ nhận và coi việc hộ niệm là tà ma ngoại đạo sau đó thì lại nói rằng “người thân của mình được vãng sanh qua cách niệm Phật của mình”. Chắc hẳn căn bệnh “tiền hậu bất nhất” của ông ta đã quá nặng khiến ông ta không còn tỉnh táo, khiến cho “chân sau” đá “chân trước” nên sinh ra như vậy chăng. Bên cạnh đó, từ dẫn chứng của huynh trích dẫn lại lời nói của ông ta tại phút 32:10, phút 1:04:45 đã bộc lộ rõ bộ mặt thật của kẻ làm trái với tinh thần lục hòa, tứ chúng đồng tu khi ông ta muốn “dìm hàng” cư sĩ tại gia và cho rằng những Phật tử ở nhà mở đạo tràng tu tập thì “năng lượng tu tập sẽ không bằng, sẽ không cao”. Đây là một phát ngôn vô căn cứ, tự ý lập ngôn vì chính trong bài nói của ông ta cũng không hề đưa ra một luận cứ, luận chứng từ bất kỳ kinh điển hay thánh giáo lượng nào chứng mình được cho luận điểm đó. Chính lời nói của ông ta đã bộc lộ rõ bản thân ông ta vẫn còn đang bị vướng vào bát phong “được-mất, hơn-thua” khi đem so sánh “năng lượng tu tập” giữa hàng cư sĩ và tỳ kheo, trong khi đó Đức Phật đã chỉ dạy là “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải là “Duy áo thị nghiệp” hay “Duy chùa thị nghiệp”. Từ những dẫn chứng, những trích dẫn về lời nói của tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã cho thấy được sự bám chấp vào hình tướng bên ngoài của ông ta, đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật trong Tứ y cứ là “Y pháp bất y nhân” và “Y nghĩa bất y ngữ”. Rõ ràng qua những lời nói của ông ta đã bộc lộ rõ chiêu trò nhằm mưu lợi đặc quyền tâm linh trái với mục đích phổ độ chúng sanh, đi ngược lại với tinh thần tứ chúng đồng tu của Đức Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh cảnh tỉnh để không bị rơi vào những cạm bẫy mê mờ của những kẻ tiền hậu bất nhất, ăn nói sàm bậy, đi ngược lại với lời dạy và tinh thần của Đức Phật đã đưa ra.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, tinh tấn tu tập, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mô Phật,

  Đệ hoan hỉ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho bài giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Từ những luận chứng, luận cứ, luận giải xác đáng mà huynh đưa ra, bạn đọc có thể nhận ra mục đích thực sự của vị tỳ kheo này chính là “dìm hàng” cư sĩ với thái độ tăng thượng mạn, vô hình chung phủ nhận thành tựu của những bậc hành giả cư sĩ nổi tiếng như ngài Lý Bỉnh Nam, ngài Duy Ma Cật, Đại sĩ Liên Hoa Sanh… Chưa bàn tới cách lập luận tiền hậu bất nhất (trên khẳng định 1 đằng, dưới diễn giải một kiểu), ngay việc đưa ra ví dụ rất trớt quớt (không liên quan) về người nấu ăn trong khi đang giảng về việc người cư sĩ không đủ năng lực để khai thị cho hương linh, cộng với việc sử dụng từ ngữ thiếu trang nghiêm, suồng sã, đệ đã cảm thấy vị tỳ kheo này thực sự có vấn đề về tư duy và năng lực sử dụng khẩu ngữ. Tiếp đó, việc khẳng định dõng dạc “Thấy Phật tử (tại gia) đứng ra khai thị, thầy nói liền, thầy nói bước xuống. Làm gì các vị có năng lực mà đứng ra khai thị” càng khẳng định mục đích “dìm hàng” của tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Xem chừng dưới con mắt của tỳ kheo Thích Thiện Thuận, chỉ các vị thầy tu đầu tròn, áo vuông mới đủ đạo lực, đủ tư cách thực hiện, chủ trì các hoạt động tâm linh, còn người tu tại gia thì không. Trong khi, rõ ràng Đức Phật đã dạy “Duy tuệ thị nghiệp”, “tứ chúng đồng tu”.

  Nói tới đây đệ lại nhớ trước kia, có lần đệ đã đi thăm 1 vài chùa ở Hồ Chí Minh. Khi vào 1 chùa A, hỏi thăm về việc tu tập, một vị tỳ kheo (ngồi ở bàn hướng dẫn) rất nhiệt tình giảng cho đệ nghe về…tánh không, đồng thời khẳng định “chỉ có các quý thầy (chỉ thầy tu xuất gia sống ở tự viện) mới được hoằng dương giáo pháp Như lai, còn Phật tử bình thường thì chỉ tu tập thôi”. Đệ nghe xong mà không khỏi cảm thấy mặc cảm cho thân phận cư sĩ. Vị đó nói với thái độ và hàm ý chỉ các tỳ kheo xuất gia mới là cao quý, là trưởng tử của Như Lai, còn cư sĩ tại gia giống như “con nuôi” vậy. Quay lại với những lời giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận, đệ không hiểu sẽ còn bao nhiêu hành giả cư sĩ sẽ cảm thấy tủi lòng và họ còn quyết tâm tu tập nữa hay không khi nghe một vị giảng sư nổi tiếng nói nào là không tới chùa thì sẽ “không có cơ hội tự giải thoát nhiều”, rồi “năng lượng tu tập của mình sẽ không bằng, không cao”, hay “làm gì có năng lực”…

  Tất cả những lời tỳ kheo Thích Thiện Thuận nói đều là tự ý lập ngôn, thể hiện sự chủ quan trong tri kiến với mục đích đề cao vai trò của tỳ kheo, hạ thấp năng lực của cư sĩ tại gia.

  Cầu nguyện chúng sanh hữu duyên sẽ đọc được những bài tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn để không rơi vào tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani pad me hum.

  • Nguyên Thành says:

   Giờ đây trò thấy Thầy giao pháp sự ấy như một chuẩn bị tác pháp chiếu quang?

 11. Mật Tịnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài tác Pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận.

  Mô Phật! Đọc những lời giảng của vị tỳ kheo này được trích trong bài mà con cảm thấy thật bải hoải. Có lẽ nào một vị đại đức, luôn tự hào với vỏ bọc xuất gia của mình lại có trí tuệ thấp kém đến như vậy, trong cùng một bài giảng mà ý sau phủ nhận ý trước, sử dụng ví dụ chứng minh chẳng logic, ăn nhập gì với luận điểm, tìm mỏi mắt cũng không thấy một lời trích dẫn kinh Phật, toàn bộ bài giảng là sự tự ý lập ngôn, tin vào tâm ý mình, chẳng cần đi sâu vào nội dung, bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được “trình độ tâm linh” thảm hại của vị tỳ kheo này.

  Xuyên suốt bài giảng, ông ta tập trung vào sự dìm hàng cư sỹ hòng đề cao, nhấn mạnh vai trò độc tôn của giới tăng sĩ. Khi phát biểu “có một vị nào đó tu hành nghiêm túc khai thị cho hương linh. Chỉ có người xuất gia mới làm được điều này. Tại gia không có làm được đâu” lẽ nào Thích Thiện Thuận đang nhấn mạnh rằng chỉ có người xuất gia mới tu hành nghiêm túc, còn cư sĩ tại gia thì không? Thế thì ông ta giải thích như thế nào về những vụ thầy tu bị phanh phui ê chề trên các mặt báo về hành trạng tà vạy của họ?, con thành thật khuyên vị tỳ kheo này nên lên google mà gõ vào đó chỉ một từ khóa “thầy chùa ăn chơi”, “thầy tu đánh nhau”, “sư thầy phá giới”… để được mở mang tầm mắt! Lẽ nào trong tư duy của Thích Thiện Thuận, thầy tu là những người khoác lên mình chiếc áo vàng, đầu cạo trọc và sống ở chùa? Con thấy thật thương cảm cho ông ta khi tuệ nhãn chẳng có để khai mở mà phải dựa vào nhục nhãn, bám chấp vào hình tướng, từ đó nhận định sai lệch bản chất chân thật của sự vật.

  Tiếp theo, Thích Thiện Thuận mạnh miệng tuyên bố rằng “năng lực tu tập của người tại gia không bằng người xuất gia được”, rằng “khi người thân mất lập tức các vị nên đến chùa, mời vị tôn túc tu hành đàng hoàng, tu hành thanh tịnh, tới sắp xếp cho gia đình  mình tổ chức tang lễ”, quả thật đại vọng ngữ! Chẳng hay ông ta dựa vào đâu mà dám tùy tiện khẳng định về năng lực tu tập của người tại gia không bằng người xuất gia? Và như thế nào là “vị tôn túc tu hành đàng hoàng, tu hành thanh tịnh”? Nếu nhận định về đạo hạnh của một vị Tăng, lẽ nào Thích Thiện Thuận cho rằng chùa càng cao, cổng càng lớn thì mới là tu hành thanh tịnh, đàng hoàng hay sao? Bản thân ông ta cũng hài lòng với cái danh “đại đức”, “thượng tọa”  vậy thì con tự hỏi ông ta có bao giờ quán xét lại đã làm được điều gì lợi lạc cho chúng sanh để xứng đáng với danh xưng như vậy? ông ta đã có tác phẩm tâm linh hay bài viết nào đúng quỹ đạo chánh Pháp để giáo hóa chúng sanh chưa hay chỉ biết khoác lác, gieo rắc tà kiến cho họ thêm mê lầm qua những bài giảng chém gió, đùa cợt khiếm nhã, đầy tính luyến ái thế gian phục vụ cho tự ngã của ông?

  Lại nữa, Thích Thiện Thuận khăng khăng với luận điểm cho rằng Phật tử phải đến chùa tu tập thì mới có cơ hội giải thoát. Thật là một nhận định khinh suất, ngạo mạn, hòng đề cao vai trò của tăng sĩ. Nếu thật như lời của vị tỳ kheo này thì có lẽ việc tu tập, thực hành Pháp chỉ phù hợp với những người già, người giàu, vì người trẻ thì không có thời gian đến chùa và người nghèo thì không thể không kiếm sống, ôi còn đâu lời tuyên thuyết bình đẳng của Đức Thế Tôn “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.

  Bởi vì nhìn thấy những con trùng ăn thân sư tử này mà Đức Phật đã khẳng định thời mạt Pháp, tà sư nhiều như cát sông Hằng. Càng căm phẫn với sự hoen ố tâm thức của vị tỳ kheo này, con càng cảm niệm ơn phước lớn lao được hạnh ngộ vị Thầy với lòng bi mẫn luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh ngõ hầu đem đến ánh sáng trí tuệ Phật đà, soi rọi bóng đêm vô minh tà kiến, giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia quyến thân tâm an lạc, thong dong tiến trên đạo trình giải thoát.

  Cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Viết hay! Liên hệ sâu sắc!

   • Mật Tịnh Dung says:
    Mô Phật!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn. 

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Mật Mai hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạp huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang, bằng những luận cứ và luân chứng chỉ ra sự tiền hậu bất nhất và tự ý lập ngôn của TT Thích Thiện Thuận.

  Cầu nguyện cho nhiều chúng sanh đọc được những bài viết này mà trang bị cho mình chánh kiến, mà thoát khỏi vùn lầy tà kiến

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự nghiệp hoàng dương chánh pháp vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện ngọn lửa trí tuệ tỏa khắp muôn nơi. Om Ah Hum!

 13. Mật Phê Rô says:

  Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho bài giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận .

  Những điều mà tỳ kheo Thích Thiện Thuận tin vào tâm ý mình , không đưa ra được một dẫn chứng từ kinh sách nào,  nói với ý dìm hàng những người tu cư sĩ nhưng giờ đây sau khi đọc bài viết của một Phật tử cư sĩ chỉ ra những điểm tiền hậu bất nhất này thì đệ chỉ cầu nguyện ông ấy còn chút tàm quý mà gỡ bài giảng xuống tránh gieo nhân vào cõi thấp .

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài , cầu nguyện huynh luôn được hanh thông thế sự, đời đạo song hành .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum !

 14. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài đối luận của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho đại đức Thích Thiện Thuận. Qua những phân tích với đầy đủ luận chứng, luận cứ chứng minh đại đức Thích Thiện Thuận tự ý lập ngôn, cố ý dìm hàng với cư sĩ tại gia làm trái tinh thần Đức Phật dạy “tứ chúng đồng tu”. Đức Phật đã từng khai thị ” Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.Đại đức Thích Thiện Thuận là một thầy tu đạo Phật người đại diện sứ mệnh Như Lai, thế mà ông ta làm trái lời Phật dạy. Tự phô trương “làm giá” nêu cao vai trò tu tập của tăng lữ dìm hàng cư sĩ, tiêm nhiễm truyền bá sự nô lệ tâm linh cho các cư sĩ tại gia.
  Một mặt ông ta sách tấn cư sĩ tu tập niệm Phật, mặt khác ông ta dìm hàng cư sĩ, tự lập đạo tràng hộ niệm sẽ không có kết quả và khuyến khích cư sĩ chăm chỉ đến chùa niệm Phật với sự hướng dẫn của các thầy. Điều này cũng dễ hiểu hơn khi ông ta tự “vạch áo” khuyết khích Phật tử chăm chỉ đến chùa gợi ý các Phật tử bỏ tịnh tài vô thùng công đức nhiều nhiều tí, chất lượng tí thật trơ trẽn thay.
  Mật Ba xin hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!
 15. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.  Con hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng.  Bằng những lập luận sắc bén, dẫn chứng cụ thể của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã cho mọi người thấy ý đồ “dìm hàng” cư sĩ của tỳ kheo Thích Thiện Thuận và sự bất đồng trong lời nói của ông ta.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 16. Mật Kiên says:
  Mô Phật!
  Đọc xong bài của đạo hữu Mật Diệu Hằng, một niềm hoan hỉ và bội phục vì những luận điểm và luận cứ luận chứng rất chặt chẽ, công phu, mà có lẽ người được đề cập khó lòng “đỡ” nổi! Qua bài này, người đọc thấy được sự quan điểm phân biệt người “xuất gia” cao hơn cư sĩ là võ đoán, không có cơ sở. Mật Kiên rất tâm đắc những câu này: “Trong kinh nào đức Phật thuyết rằng năng lực tu tập của tăng sĩ cao hơn người tu tại gia? Tỳ kheo Thích Thiện Thuận vui lòng chỉ ra? Ông Thích Thiện Thuận hiểu thế nào là tỳ kheo, thế nào là chữ tăng? Tăng ở đây có nghĩa là thanh tịnh nơi tâm. Trong kinh Pháp bảo đàn, Lục tổ Huệ Năng đã dạy rằng: “Này các thiện tri thức, Huệ Năng tôi xin khuyên chư vị hãy quy y Tam bảo nơi tự tánh của mình. Phật là giác ngộ, Pháp là chân lý, Tăng là thanh tịnh.” và tăng là tuân theo giới luật của đức Phật, như lời Ngài dạy trong kinh Pháp Cú: “Bậc tỳ kheo đích thực/Không phải đi khất thực./Bậc tỳ kheo đích thực./Là sống theo giới luật” (…) hoặc như thánh tăng Atisa mỉa mai: “Ở trong chùa mà không tu tập thì không được gọi là tỳ kheo bởi vì con chim, con vượn, con cá cũng ở trong chùa vậy!”, đặc biệt là đoạn trích đắt giá “thế nào là đạo tràng” trong kinh Duy Ma Cật.
  Mật Kiên hoan hỉ tán thán thiện hạnh của Đạo hữu Mật Diệu Hằng đã noi gương Thầy “dùng cán bút làm đòn xoay tà kiến”, và tin rằng những ai có ý “dìm hàng cư sĩ” khi đọc được bài này sẽ có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Nguyện chúc Mật Diệu Hằng và gia đình kim cang luôn tinh tấn tu tập, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  OM MANI PADME HUM
 17. Mật Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Diệu Hằng. Với đầy đủ luận chứng, luận cứ từ thánh giáo lượng đạo hữu đã chỉ rõ những chủ quan trong tri kiến, sự tùy tiện, tiền hậu bất nhất trong việc thuyết giảng trước đồ chúng của vị tỳ kheo giả danh thượng tọa Thích Thiện Thuận (TTT) kia. Lời nói và hành vi muốn “dìm hàng” cư sĩ, muốn giữ độc tôn vai trò tăng sĩ tỳ kheo, nhất là thái độ tăng thượng mạn của TTT khi đăng đàn phủ nhận vai trò và khả năng hành pháp của cư sĩ tại gia là việc làm xấu ác: ‘hủy hoại chánh pháp’. Và nó đáng bị lên án, đáng bị “khu khiển, quở trách, cử tội” theo lời Phật dạy trong Kinh Đại bát niết bàn.
  TTT đã gieo nhân phỉ báng tuyên ngôn, lời dạy của đức Phật “Duy tuệ thị nghiệp” nên theo luật tắc nhân quả người ta đã thấy trong hiện đời ông “vô minh” như thế nào… và có thể biết trước quả báo đời sau ông sẽ tái sanh ở đâu đó… trong ba cõi thấp nếu không sám hối và loại trừ lỗi lầm của mình sau khi đã được bậc tuệ tri thức chỉ lỗi.
  TTT đã gieo nhân tăng thượng mạn, phỉ báng lời dạy bình đẳng của đức Phật về “tứ chúng đồng tu”, “chúng sanh là Phật sẽ thành”… nên nay người ta đã thấy trong hiện đời ông bị “kiểm điểm”, bị xã hội và quần chúng khinh khi, lên án ra sao… và có thể biết trước quả báo đời sau ông sẽ tái sanh ở đâu đó… trong ba cõi thấp nếu không sám hối và loại trừ lỗi lầm của mình sau khi đã được bậc trí chỉ lỗi.
  TTT đã gieo nhân tham lam, ưa hình thức lòe lẹt (kèn, trống, ô dù..), ưa thủ đắc bằng những cách thức không chân chính (gợi ý cúng dường: “thầy khuyên các vị bỏ nhiều nhiều tý, chất lượng tý”…) nên “tính quỷ trong người tu” của ông nay đã lộ diện trước công chúng và nếu không sám hối, loại trừ lỗi lầm của mình sau khi đã được bậc trí chỉ lỗi, người ta có thể biết trước quả báo đời sau ông sẽ tái sanh ở đâu đó… trong ba cõi thấp.
  Còn với thái độ vô ơn, hiểm độc: một tay moi móc, nhận tiền cúng dường từ cư sĩ nhưng một tay lại bóp ngẹt thân căng huệ mạng của họ, thì không biết ông TTT này đang gieo nhân tái sinh ở đâu trong sáu nẽo luân hồi? Nhưng con tin chắc rằng cửa Phật, cõi Phật và các cõi cao không thể tương ưng với tâm thức vô ơn, hiểm độc đó.

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, liên tục tạo nên những đợt sóng tích tập công đức lớn lao noi theo công hạnh của đức Phật, chư Thánh chúng để góp phần đẩy những tử thi thối rữa mang bộ áo tăng sĩ ra khỏi biển trí huệ của Phật gia. Con hoan hỷ tán thán công hạnh Đạo sư và chư huynh đệ kim cang đã noi gương ngài tác pháp chiếu quang, đem lại ánh sáng công bằng, bình đẳng cho người cư sĩ.
  Con cầu nguyện cho các bài viết, bài giảng lợi lạc của vị Thầy trên Chanhtuduy.com cùng của các đạo huynh, đạo hữu sẽ được lan rộng cho nhiều người biết đến, để ngọn đuốc trí huệ, tinh thần vô úy được lan tỏa khắp muôn nơi.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng tác pháp chiếu quang về bài giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận và các comment của các huynh đệ rồi ạ. Con xin tán thán thiện hạnh của các huynh đệ kim cương luôn noi gương vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh đối với một vị tỳ kheo, đầu tròn áo vuông, khoác trên mình tấm áo để mang sứ mệnh của Như Lai nhưng thử hỏi tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã làm được gì ngoài thái độ tăng thượng mạn, khoa trương bản ngã, hạ thấp cư sĩ, đề cao tăng sĩ thì còn đâu là tinh thần tứ chúng đồng tu, và đâu là tinh thần Duy tuệ thị nghiệp theo lời dạy của Đức Phật. Và bài giảng của ông chỉ tự ý lập ngôn không theo bất kỳ những luận chứng, luận điểm nào, điều này sẽ đem sự nguy hại cho chúng sanh , khi reo rắc tà kiến cho chúng sanh thì e rằng hậu quả khó lường.

  Con thành tâm cầu nguyện ch sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông tinh tấn, đời đạo song hành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ hẹn

  Om Ah Hùm

 19. Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán tinh thần tác pháp chiếu quang không ngừng nghỉ, noi theo tấm gương vị Thầy của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Đệ hoan hỷ với những luận điểm, luận cứ, luận chứng xác đáng của huynh đã phơi bày hoàn toàn bộ mặt của tà sư Thích Thiện Thuận. Đệ thấy thật buồn cười với phong cách thuyết giảng câu trên, câu dưới mâu thuẫn nhau mà thế gian người ta hay gọi là “tự vả vào miệng mình” của Thích Thiện Thuận và Thích Nhật Từ. Đệ nghĩ những vị tỳ kheo này cố tình “dìm hàng” cư sĩ để củng cố đặc quyền tâm linh của họ mà thôi, bởi là Phật tử thì đều biết câu tuyên ngôn rất bình đẳng của Đức Thế Tôn “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. Vậy mà đường đường là thượng toạ, đại đức mà toàn làm trái lời Đức Phật suốt bao lâu nay. Ấy thế mà những vị này lại có một số lượng fan “khủng” nghe giảng. Điều này khiến đệ thấy cảm thấy chạnh lòng, bởi vì vẫn còn quá nhiều người vẫn đang loay hoay trong màn đêm vô minh tăm tối, mặc dầu có niềm tin Phật pháp nhưng lại đặt không đúng chỗ. Nhìn vào đó mới thấy huynh đệ chúng ta may mắn đến nhường nào, được làm học trò vị Thầy, được tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp, nên giờ đây mới thấy được đâu là tà kiến, đâu là chánh kiến, đâu là minh sư, đâu là tà sư mà chỉ mới tu tập trong thời gian ngắn. Chứ không như mấy vị Thích Nhật Từ tu tập hàng chục năm mà giờ vẫn hồ đồ, lúc thì phủ định Phật A Mi Đà, lúc thì khẳng định có, rồi còn phủ định cả địa ngục.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con như thế. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài tác pháp chiếu quang thật lợi lạc và ý nghĩa. Đệ cầu nguyện những bài viết tác pháp chiếu quang cho những tà sư này sớm đến được với thật nhiều người, để giúp họ lìa mê về giác.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn tinh tấn thực hành pháp, hanh thông, thành tựu đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mô Phật!

  Pháp đệ tán thán bài viết với những lập luận xác đáng của  đạo huynh Mật Diệu Hằng gửi đến tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Bài viết khiến đệ nhận ra một vấn đề, những tỳ kheo như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận họ phân biệt đối xử giữa Tăng Sĩ và Cư Sĩ và chiếu theo kinh Pháp Cú thứ 194, họ không có và không hề muốn hạnh phúc.

  Trong Kinh Pháp Cú, câu thứ 194, Ngài dạy rằng:

  “Hạnh phúc thay, Phật ra đời

  Hạnh phúc thay, Pháp tuyệt vời

  Hạnh phúc thay, Tăng đoàn hòa hợp.

  Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu.”

  1/ Huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ rõ ra bài giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã phản lại cả bốn điều hạnh phúc này.  Đầu tiên là tinh thần “Tứ chúng đồng tu” đã bị xâm hại nghiêm trọng trong bài giảng của ông ta. Thể hiện ở việc rất nhiều lần nâng cao vai trò của người tăng sĩ mà “dìm hàng” khả năng tu tập của người cư sĩ tại gia bằng những lời xuyên tạc đầy nguy hại như:

  + Cho rằng “tổ chức tu mà không cần đến chùa” là “không có cơ hội giải thoát”. Hay cho một người tự tiện quyết định cơ hội Giải Thoát của người khác. Giống như chỉ có ở chùa mới phát “phiếu giải thoát” còn ở ngoài thì không vậy. Phật dạy mỗi người hãy “Tự mình thắp lên ngọn đuốc mà đi với Chánh Pháp” chứ không phải đi vào chùa. Trong chùa chắc gì đã có Chánh Pháp, nhiều khi có “Chán Pháp” thì có.

  + Cho rằng chỉ có người xuất gia mới khai thị được cho hương linh. Kinh khủng hơn là cho rằng người tại gia còn đầy tham sân, chấp ngã. Đây là lối nói chủ quan, vọng tưởng, tin theo ý mình. Nói cách khác hơn là Ác Ngữ nhắm vào người cư sỹ tại gia. Thầy đã giảng rằng “xuất gia” tức là xuất khỏi “ba nhà lửa” là thế sự gia, phiền não gia, Tam Giới Gia. Một người có thể cạo đầu đi tu nhưng vẫn “gợi ý cúng dường” nhiều nhiều cho khỏi mất 20% đổi tiền, tức là còn cuốn vào thế sự. Một người mặc áo vuông nhưng vẫn buồn phiền khi chùa bị giải tỏa, tức là còn trong nhà phiền não. Một người tự nhận là “thượng tọa” mà còn rao giảng Tà Kiến, tin theo ý mình tức là còn trôi lăn trong nhà Tam Giới. Nói tóm lại, những kẻ như vậy mới chính là “còn đầy tham sân chấp ngã”, những kẻ tưởng là “xuất gia” mà lại là “nhập ma”.

  + Bác bỏ vai trò của ban hộ niệm, cho rằng đó là “tà ma ngoại đạo”. Ông ta chỉ tán thành cho giới tăng sỹ chủ trì việc hộ niệm. Kinh khủng nhất là khi có người cư sỹ lên hộ niệm, khai thị cho hương linh thì ông ta đe nẹt, bảo “bước xuống”. Đây là hành động trịch thượng không thể chấp nhận, phá tan tinh thần “Tứ chúng đồng tu” mà Đức Phật chỉ dạy.

  Bạch Thầy, chỉ nhiêu đó thôi đã thấy tỳ kheo TTT đã khước từ hạnh phúc của “Tứ chúng đồng tu”. Nói thẳng ra là tước đi quyền định đoạt vận mệnh tâm linh của người cư sĩ tại gia. Và vì như vậy, tiếp tục phá đi cái thứ hai” Hòa hợp Tăng Đoàn”

  2/ Chiếu theo tinh thần “Lục Hòa” nhà Phật, Tăng đoàn (bao gồm Tứ chúng) chẳng thể nào hòa hợp nổi khi Tỳ kheo TTT còn ưu ái cho hàng tăng sỹ rồi dìm hàng cư sỹ thế kia. Điển hình như:

  + Thân hòa đồng trú: TTT “dọa” người cư sỹ phải lên chùa mới có cơ hội Giải Thoát. Như vậy người cư sỹ phải “ký sinh” vào chùa chiền, tự viện. Lai còn cho rằng người cư sỹ tu cách mấy không không bằng tăng sỹ.  Ngay từ đầu đã phân biệt vai vế, co hẹp không gian như vậy thì lấy đâu ra “thân hòa”

  + Khẩu hòa vô tranh: Cũng với lý ở trên, khi tỳ kheo TTT cho rằng tu ở chùa “ưu việt” hơn thì tức là người tu ở chùa có quyền “áp đặt” mà người cư sỹ tại gia không được phép có ý kiến. Khẩu như vậy không thể tính là “khẩu hòa”. Chỉ có thể dẫn đến tình trạng “sự im lặng của bầy cừu” mà thôi.

  + Ý hòa đồng duyệt: Cũng không thể xảy ra khi ý kiến người cư sỹ không được phê duyệt. Tỳ kheo TTT còn nói rằng người cư sỹ “làm gì có năng lực đứng ra khai thị”.

  + Giới hòa đồng tu: Ngay việc tỳ kheo TTT vu khống cho người cư sỹ còn đầy “tham sân chấp ngã” là đủ biết ông ta xem thường việc giữ giới của người cư sỹ như thế nào. Trong khi Thầy dạy Giới luật có 4 phạm trù và 3 phương diện thì ông ta cố tình lờ đi, chỉ chấp vào “Luật Nghi Giới” mà áp đặt. Người cư sỹ nếu biết phát huy đầy đủ các khía cạnh của giới luật, đặc biệt là “Nhiêu Ích Hữu Tình Giới” thì công đức còn vượt xa hơn nhiều vì lợi ích cho chúng sanh.

  + Kiến hòa đồng giải: Tương tự như trên, cũng sẽ không xảy ra. Nếu có thì tỳ kheo Thích Thiện Thuận cũng đã đăng đàn đối luận với các lá đơn kiến nghị của các hành giả cư sỹ trong thời gian vừa qua về sai phạm của mình rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn “bặt vô âm tín”.

  + Lợi hòa đồng quân: Cũng sẽ không có khi chỉ có tăng sỹ mới được hộ niệm. Cũng tức là chỉ có thầy tu tăng sỹ mới được cung kính, được cúng dường còn người cư sỹ thì không.

  Bạch Thầy, tóm lại, tinh thần “Lục Hòa” nhà Phật cũng sẽ không tồn tại với những luận kiến áp đặt chủ quan của tỳ kheo Thích Thiện Thuận.

  3/ Với định nghĩa về Pháp là “Chánh Tri Chánh Kiến”, tỳ kheo TTT cũng đã làm hoen ố Giáo Pháp khi cho rằng thành tựu tâm linh phải gắn liền với môi trường, tức là “Duy Chùa Thị Nghiệp” thay vì “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Pháp đệ tán thán đạo huynh Mật Diệu Hằng trích dẫn hàng loạt dẫn chứng để chứng minh vai trì “Duy Tuệ Thị Nghiệp” đã hoàn toàn bị tỳ kheo TTT lờ đi. Ông ta bảo người tu phải “làm đúng Chánh Pháp” mà chính bản thân ông ta không thốt ra được một câu Thánh Giáo Lượng Phật Đà nào mà toàn là tin theo ý mình.

  4/ Cuối cùng, với hàng loạt lập luận xuyên tạc và Tà Kiến trên, tỳ kheo TTT đã gây ra một nỗi hoang mang không tưởng cho người cư sỹ tại gia và những người cư sỹ làm việc hộ niệm. Bài giảng gieo rắc một tâm lý mặc cảm quá đỗi nặng nề cho người cư sỹ rằng có tu cách mấy cũng chẳng thể Giải Thoát. Họ mang một nỗi niềm đau đáu khi họ muốn tu tập mà cứ phải nương tựa vào chùa chiền, vào tăng lữ. Điều này hoàn toàn đi ngược lại tấm lòng từ bi không phân biệt mà Đức Phật đã dành cho chúng sanh và các đệ tử của Ngài. Ngài còn dạy rằng “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành” mà tỳ kheo TTT lại nhẫn tâm tước đi chí nguyện Giải Thoát của người cư sỹ, thật quá đáng lắm thay.

  Kính Bạch Thầy, có thể thấy tỳ kheo Thích Thiện Thuận cũng như những đối tượng khoác áo Tăng mà khinh chê người cư sỹ giống như ông ta chính là đang phá đi niềm hạnh phúc trong Phật Pháp mà Ngài đã thuyết. Chẳng những họ phá đi hạnh phúc của chính mình mà còn hủy hoại đi hạnh phúc Giải Thoát của biết bao nhiêu người khác. Họ đem niềm vui tu tập của người cư sỹ ra làm những viên gạch lót đường để đưa họ đến với quyền lực và danh vọng. Thật đáng căm giận thay những kẻ táng tận lương tâm như thế.

  Con tán thán vị Thầy Mật Giáo đã không ngừng đả phá những kẻ thầy tu biến chất thối nát này mà trả lại quyền tu tập, quyền bình đẳng cho người cư sỹ tại gia. Nhờ ơn vị Thầy chỉ ra, con hiểu được rằng người cư sỹ cũng có khả năng tu tập Giải Thoát, vẫn được quyền có “niềm kiêu hãnh linh thánh”, vẫn có thể ngẩng cao đầu trên hành trình Giải Thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 21. Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận (Tk.TTT). Bài viết với đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật môn đã chỉ rõ ông ta phạm các lỗi sau :

  1./ Tự tin vào tâm ý mình và đưa ra những luận điểm tiền hậu bất nhất.

  2./ Tự ý lập ngôn, hạ thấp vai trò của cư sĩ tại gia, nâng cao vai trò của tăng sĩ, làm trái với tinh thần lục hoà, tứ chúng đồng tu.

  3./ Gây khó khăn cho người tu tập bằng cách kêu gọi Phật tử từ bỏ trách nhiệm với gia đình để vào chùa tu tập mới mong có thành quả.

  Như Đức Phật đã dạy : “Này các tỳ khưu, hãy cất bước du hành vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều người, vì lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa, sự lợi ích, sự an vui của chư thiên và nhân loại, chớ đi hai người chung một (đường). Này các tỳ khưu, hãy thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ….” (Tạng luật, Đại Phẩm, chương Trọng yếu). Qua bài viết của đạo huynh, Tk.TTT đã không làm tròn sứ mệnh Như Lai. Ông ta ra tận Hải Phòng để thuyết giảng vì đặc quyền tâm linh, lợi ích của mình hơn vì chúng sanh, bất hảo ở đoạn đầu-đoạn giữa-đoạn kết vì luận điểm tiền hậu bất nhất. Không những vậy còn ra sức hù doạ cư sĩ sẽ trở thành tà ma ngoại đạo, mang tội lỗi.

  Trong khi Đức Phật đã dạy “Tứ chúng đồng tu” và “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành” thì thân phận người tu tại gia bị hạ thấp không thương tiếc. Tà sư-ác tri thức thường nói rằng cư sĩ chỉ nên làm công quả, ăn chay, tụng kinh để có công đức cho kiếp sau….xuất gia tu hành. Hoặc như tiến sỹ Thích Nhật Từ từng khẳng định “người tại gia không giác ngộ được, không giải thoát được. Ngoại trừ, những người tại gia độc thân, quyết tâm tu giống như các tu sĩ,….”. (http://chanhtuduy.com/cai-bay-cua-tam-thuc/). Và giờ đây Tk.TTT tiếp tay cho việc biến chúng sanh thành nô lệ tâm linh vì thanh danh lợi dưỡng và trục lợi bất chính nên không xứng được xem là tỳ kheo đừng nói gì đến tôn hiệu Đại đức.

  Cầu mong đạo huynh và gia đình hanh thông thế sự và vui tu.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 22. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng khi đã viết bài tác pháp chiếu quang cho vị tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận.

  Con được biết trong giới nguyện Bồ đề tâm có ghi lỗi: ” Tự khen mình và chê bai bai người khác do muốn đề cao cá nhân hoặc vì phiền não và trục lợi”.

  Qua bài viết của huynh Mật Diệu Hằng con đã thấy tỳ kheo Thích Thiện Thuận ( TK.TTT) đang phiền não vì sự phát triển của các đạo tràng hộ niệm, và điều này sẽ khiến cho vai trò của Thầy tu trong mặc áo cà sa, đầu trọc bị mờ nhạt khiến hao hụt tiền cúng dường nên TK.TTT ra sức lôi kéo đồ chúng bằng những lời hù dọa như: muốn tu tập phải đến chùa, muốn hộ niệm cũng cần phải có thầy chùa, không thì sẽ thành tà ma ngoại đạo, mang tội lỗi.”

  ” Đạo Phật là lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, lấy tuệ làm nghiệp, tại sao nhất thiết phải đến chùa, lẽ nào ” duy chùa thị nghiệp”? Đúng là chỉ có những tên tà sư mượn đạo tạo đời, giả bộ tu hành vì cung kính, thanh danh, lợi dưỡng như  nên bất chấp nhân quả mà phỉ báng Tam Bảo, dìm hàng cư sĩ; muốn giữ vai trò độc tôn vai trò tăng sĩ tỳ kheo trái với tinh thần duy tuệ thị nghiệp của Đức Phật.

  Với những hành trạng của TK.TTT như giảng kinh tùy tiện, tiền hậu bất nhất, chủ quan trong tri kiến, đăng đăng đàn trong thái độ thượng mạn; phủ nhận vai trò và khả năng hành pháp  của cư sĩ tại gia, dùng chiêu trò để biến chúng sanh thành nô lệ tâm linh. Con đồng ý với quan điểm của đạo huynh Mật Diệu Hằng rằng: ” Lão tử có nói ” Người nói hay tất có đức, người có đức tất nói hay”, tỳ kheo Thích Thiện Thuận như vậy suy ra nói chẳng hay vì trình bày bài giảng tiền hậu bất nhất, mượn bài giảng để nêu chủ kiến độc tôn, độc quyền, độc lợi” do đó ông ta không phải là đại đức.

  Cầu nguyện cho chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

   

   

 23. đặng hải nam says:
  kính thưa thầy, con chưa hề nghe qua video của  đại đức thích thiện thuận nên nếu con bày tỏ quan điểm ủng hộ bài viết của thầy sẽ là một sự đánh giá cực kì chủ quan và thiếu công bằng. nhưng sau khi đọc bài viết của thầy con thấy thầy có những lập luận chặt chẽ, luận điểm rõ ràng, luận cứ chắc chắn như vậy thì con hoàn toàn tin tưởng vào tính chân thật trong bài viết của thầy.

  a di đà phật

  kính chúc thầy sức khỏe

 24. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Trước đây, tình cờ con thấy các video giảng pháp của Thích Thiện Thuận đăng trên youtube, tò mò con có nghe qua xem sao, thì điều trước tiên đập vào mắt con là “nhân tướng” của ông này thấy lạ lạ, nhìn sao sao ấy, làm con liên tưởng đến hình thù của con này con kia…(?) Tiếp theo, đi vào nội dung các bài giảng của ông ta, đúng là có quá nhiều hạt sạn tà kiến trong đó – như đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang rất xuất sắc.

  Mấy ông “tỳ kheo dỏm” này, thường dùng đủ các chiêu trò để hù dọa, dìm hàng các Phật tử tại gia, nhằm đưa vị thế tăng sĩ của mình lên cao, biến các Phật tử tại gia thành những “nô lệ tâm linh kiểu mới”(!). Tuy nhiên, đau lòng thay, rất nhiều những Phật tử tại gia cam chịu làm kiếp “nô lệ tâm linh kiểu mới” này! Vì đâu nên nỗi? Vì họ không được trang bị trạch pháp nhãn, không có khả năng để phân biệt đâu là đồng thau, đâu là vàng; vì họ chưa đủ căn lành để gặp được bậc Minh sư chỉ dạy, phân biệt chánh/tà.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài tác pháp chiếu quang sắc sảo này!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 25. Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng qua bài tác pháp chiếu quang cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Bằng những luận cứ, luận chứng của mình, huynh đã vạch trần bộ mặt của kẻ” giả bộ tu hành”, dìm hàng cư sĩ, nâng cao vị thế tăng sĩ. Ông ta rao giảng mà toàn tin vào tâm ý chủ quan của mình vì thế mới có kiểu tiền hậu bất nhất. Đệ thấy ngao ngán cho một người xưng là “đại đức”, là ” giảng sư” mà giảng ý sau phủ định bác bỏ ý trước. Nếu không có trí tuệ để phân biệt chánh-tà thì mọi người sẽ ủng hộ những gì ông ta nói. Chính vì ông ta gắn mác là đại đức, đầu tròn áo vuông mà người ta thường thích cái gì mang hình thức bên ngoài. Một người tu chân chính sẽ biết thế nào là tàm- quý, là” Duy tuệ thị nghiệp”, biết thế nào là “Tinh thần lục hòa, tứ chúng đồng tu”. Vậy mà ông ta bảo” …Chỉ có người xuất gia mới làm được điều này, tại gia không có làm được đâu.” Còn đoạn này nữa” Thấy Phật tử(tại gia) đứng ra khai thị, thầy nói liền, thầy nói bước xuống. Làm gì các vị có năng lực mà đứng ra khai thị. Vì trong tâm các vị còn đầy dẫy tham sân, chấp ngã, còn buồn vui còn ích kỷ, các vị nói đầy dẫy những tâm đó thì làm sao người ta siêu thoát được”. Đoạn trích trên chứng tỏ ông ta là một người tăng thượng mạn, khinh khi người khác(cư sĩ), nâng cao vai trò tăng sĩ, thử hỏi ông ta, tăng sĩ có bao nhiêu người đạt được năng lực thật sự hay chỉ là kẻ mượn đạo tạo đời mà chê bai người khác. Mặc khác, bài giảng của ông ta sẽ gây ra cái rào cản, cái mặc cảm cho những ai là cư sĩ muốn tu tập giải thoát. Cầu mong các bạn đọc sẽ biết đến những bài tác pháp chiếu quang này để trang bị cho mình kiến thức, tránh rơi vào bẫy của tà sư.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông đường đạo và đường đời.

  Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 26. Mật Giác Đức says:
  Con thưa Thầy Cô

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi gương vị Thầy đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang cho vị tỳ kheo Thích Thiện Thuận với luận điểm Phật Môn tinh túy, luận chứng rõ ràng, đã biết đại đức tỳ kheo TTT đang cố gắng dìm hành Cư sĩ tại gia, để cao tu sĩ tỳ kheo với cách lập luận khó nghe,

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padmehum

 27. Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài giảng của Thích Thiện Thuận cùng với những phân tích của đạo huynh, đệ mới thấy được những sự ác cảm, sự xem thường đến những người cư sĩ trong xã hội Phật giáo. Thích Thiện Thuận vừa ca ngợi tính ứng dụng mọi lúc mọi nơi của pháp môn niệm Phật nhưng cũng vừa tạo ra quá nhiều rào cản, luật lệ không cần thiết cho những người theo học. Nhiều luận điểm sai lệch trong bài giảng được đạo huynh chỉ ra, nhất là những ý chê bai đời sống cư sỹ, cũng mang tính chất cá nhân, chủ quan, chứ không được chứng minh rõ ràng. 

  Thích Thiện Thuận và Thích Nhật Từ có rất nhiều bài giảng trên Youtube, trước khi biết đến MGSN pháp đệ cũng từng nghe nhưng không học được gì. Người bác của pháp đệ vẫn thường hay nghe nhưng không có ý định học Phật Pháp vì đa số những bài giảng được bác ấy nhận định là tuy đơn giản (về mặt nội dung) nhưng lại quá mất thời gian và khó có cơ hội thực hành đến nơi đến chốn. Qua bài phân tích của đạo huynh, đệ nghĩ rằng thực sự Thích Thiện Thuận đang làm khó học viên của mình, cản trở con đường tiến tu của họ và gây chia rẽ trong xã hội Phật giáo. Đệ cảm thấy mình thật may mắn khi được biết đến trang mạng chanhtuduy.com và vị Thầy. 

  Cảm tạ đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài viết chi tiết và sắc bén này. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

  Om mani padme hum.

 28. Mật Như Phong says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con Mật Như Phong đã đọc xong bài chia sẻ của Đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ.

  Qua bài viết này con vô cùng hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bằng những lập luận sắc bén, dẫn chứng cụ thể cho con thấy được các lỗi của tỳ kheo Thích Thiện Thuận như :

  – Tự tin vào tâm lý mình và đưa ra luận điểm tiền hậu bất nhất

  – Tự ý lập ngôn, hạ thấp vai trò của cư sỹ tại gia, nâng cao vai trò của tăng sỹ làm trái với tinh thần lục hoà tứ chúng đồng tu

  – Gây khó khăn cho người tu tập bằng cách kêu gọi cho Phật tử từ bỏ trách nhiệm với gia đình để vào chùa tu tập mới mong có thành quả.

  Qua bài viết đã cho thấy ý đồ ” dìm hàng ” cư sỹ của tỳ kheo Thích Thiện Thuận.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 29. Trần Thị Lê says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với công hạnh của vị đạo sư, và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác phát chiếu quang cho  tỳ  kheo Thích Thiện Thuận.

  Trong bài viết đạo huynh Mật Diệu Hằng đã đưa ra những luận điểm luận chứng cho thấy những phát ngôn của ông ta trong cùng một bài  trước sau không đồng nhất. Từ đó cho chúng con thấy rõ ý đồ “dìm hàng” cư sĩ của tỳ kheo Thích Thiện Thuận.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và  ý  thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật Xuân Pháp says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của Huynh Mật Diệu Hằng.

  Qua bài viết con nhận thấy rõ ý đồ “dìm hàng” cư sĩ của tù kheo Thích Thiện Thuận và sự bất đồng trong lời nói của chính ông ta.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 31. Mật Thoại Linh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con Mật Thoại Linh đã đọc bài này rồi ạ.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Qua bài viết  của huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Bằng những luận điểm, luận chứng, luận cứ xác đáng của đạo huynh đã chỉ ra bộ mặt thật của  những kẻ tà sư mượn đạo tạo đời.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

   

 32. Mật Tấn Kiên says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con Mật Tấn Kiên – Vũ Trung Kiên đã đọc xong bài này rồi ạ,

  Con hoan hỉ với công hạnh của vị Đạo Sư và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho tì khoeo Thích Thiện Thuận thấy được sự ngu dốt của mình khi hạ thấp cư sĩ, đề cao tăng sĩ, nhờ bài viết này mà chúng con biết được bộ mặt thật của những tà sư luôn tìm mọi cách “dìm hàng” cư sĩ, mượn đạo hại đời để cho chúng sanh tin theo một cách mù quáng, con cầu nguyện bài giảng lợi lạc này sẽ đến được với nhiều người đọc để có thể đi theo con đường chánh pháp,

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh,

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Quang Pháp says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Quang Pháp đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin tán thán đạo hạnh của Thầy và bài viết tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận.

  Với bài viết chặt chẽ, đầy đủ luận chứng, luận cứ rõ ràng mà huynh Mật Điệu Hằng đã trích dẫn con thấy rằng đã bẻ gẫy những luận điểm khinh suất, vô căn cứ, ngạo mạn khi đăng đàn dìm hàng cư sĩ của kẻ tà sư Thích Thiện Thuận đi ngược lại với tinh thần Duy tuệ thị nghiệp của đức Phật.

  Với lời lẽ tiền hậu bất nhất như “tự vả vào miệng” của kẻ tà sư chứng tỏ rằng ông ta bộc lộ rõ chiêu trò nhằm mưu lợi đặc quyền tâm linh trái với đích phổ độ chúng sanh, đi ngược lại với tinh thần tứ chúng đồng tu của đức Phật. Với những kẻ như vậy sẽ không thể thoát khỏi luật nhân quả đã ấn định rõ ràng.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh ở trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

 34. Mật Diệu Châu( Nguyễn Thị Mai Anh) says:
  Kính bạch Thầy.

  con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán đạo hạnh của Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi theo gương Thầy viết bài tác pháp chiếu quang cho tỳ kheo Thích Thiện Thuật.

  Qua bài phân tích hết sức sâu sắc có đầy đủ luận chứng luận cứ đã vạch trần bộ mặt thật của các tà sư luôn tìm cách “dìm hàng” các cư sĩ, đề cao tăng sĩ với những lời lẽ ngạo đời. Qua đây con mới thấy chúng con thật may mắn được vị đạo sư, vị Thầy chân chính hướng dẫn cho chúng con đi đúng con đường để đến với thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được soi rọi bởi ánh sáng của Phật pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani  Padme Hum

 35. Nguyễn văn hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của vị Thầy và đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tát Pháp chiếu quang đến Thích Thiện Thuận.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho huynh Mật Diệu Hằng có nhiều sức khỏe hanh thông thế sự mọi ước nguyện được viên thành.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 36. Lương Nguyên Kha says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi, con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi gương Thầy tác pháp chiếu quang cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận kẻ muốn dìm hàng “cư sĩ” bằng dã tâm muốn giữ độc tôn vai trò tăng sĩ tỳ kheo qua bài giảng được phát tán trên youtube mà Đạo Huynh Mật Diệu Hằng đã phân tích.

  Con cầu nguyền cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyền cho huynh Mật Diệu Hằng được hanh thông đôi sự Đạo và đời.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy .

  Con  đã đọc  bài viết  này rồi ạ.

  Con xin tán thán thiện hạnh ” tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Mật Hằng  dành cho đại đức Thích  Thiện Thuận.  Bằng những luận chứng luận cứ đã  chỉ rõ đại đức ” Thích Thiện Thuận  trong khi thuyết giảng  đã  “chủ quan trong tri kiến ” tiền hậu bất nhất”  tự  tin  vào tâm ý của mình   , cố ý ”  dìm hàng ”  cư sĩ  nâng cao vai trò tăng sĩ làm trái lời Phật dạy”  Duy tuệ  thị nghiệp”  “tứ chúng đồng tu”  ta là Phật đã thành  các ông là  Phật sẽ thành .  vậy mà đại đức Thích Thiện  Thuận còn không biết ” tàm, quý” mà còn  lên giọng khuyên răn  ” Thầy mong các vị làm đúng chánh pháp thôi.” Trong khi  bản thân  thì  làm trái lời Phật  dạy ( trái với chánh pháp ) bấm  chấp vào  hình thức  chùa to, cổng lớn đầu tròn áo , áo vuông, …… thì  có tư gì  mà  khuyên răng người khác  trong hoạt các  hoạt động tâm linh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô Vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ  thắp sáng muôn nơi  .

  OM  AH HUM,

 38. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ và tán thán  công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng khi đã viết bài tác pháp chiếu quang  đến vị tỳ kheo  Thích Thiện Thuận.

  Bằng những phân tích,  luận chứng  xác đáng đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra sự ngạo mạn , tự ý lập ngôn tin theo tâm ý của mình đang mang những ý đồ bất chánh khi rao giảng mang nhiều luận điểm dìm hàng người tu cư sĩ .Qua đó đã làm lộ rõ nguyên hình đó là một tà sư khi đang đề cao thế độc tôn của hàng tăng sĩ và thay vì giúp chúng sanh làm theo lời Phật dạy ” duy tuệ thị nghiệp ” thì ông ta lại làm ngược lại mà khuyên chúng sanh  ” duy chùa thị nghiệp ” với mục đích để ràng buộc bởi vì cho rằng không gian linh thánh chỉ có ở chùa chiền mà thôi . Cũng vì thanh danh lợi dưỡng sợ mất đi thị trường tâm linh về các đạo tràng cư sĩ tu tập nghiêm túc  mà tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã  bất chấp nhân quả làm trái với lời Phật dạy ” tứ chúng đồng tu ”  mà rao giảng với sự loạn  ngôn tin theo tâm ý của mình  đang đưa chúng sanh vào con đường mê lầm nguy hại.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã có bài viết tác pháp chiếu quang mang đến nhiều lợi lạc này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình được nhiều sức khỏe luôn hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức thổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 39. Mật Giác Văn says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con Mật Giác Văn ( Nguyễn Văn Khương) đã đọc xong bài chia sẻ của Đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ  với công hạnh của vị Đạo sư và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho tì khoeo Thích thiện Thuận. Bằng những lập luận sắc bén, dẫn chứng cụ thể cho con thấy được các lỗi của tỳ kheo Thích Thiện Thuận như :

  – Tự tin vào tâm lý mình và đưa ra luận điểm tiền hậu bất nhất

  – Tự ý lập ngôn, hạ thấp vai trò của cư sỹ tại gia, nâng cao vai trò của tăng sỹ làm trái với tinh thần lục hoà tứ chúng đồng tu

  – Gây khó khăn cho người tu tập bằng cách kêu gọi cho Phật tử từ bỏ trách nhiệm với gia đình để vào chùa tu tập mới mong có thành quả.

  Con nguyện cầu sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 40. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viế rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 41. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ đạo huynh Mật Diệu Hằng tác pháp chiếu quang tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã tin vào tâm ý của mình. không có dẫn chứng luận cứ chính xác. Tự lập ngôn đẩy mạnh đề cao hàng tăng sĩ dìm đi vai trò người tu tại gia cư sĩ

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh trạng thái giác ngộ

  cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  om mani padme hum

 42. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh viết bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng gửi đến tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Đệ cảm ơn đạo huynh về bài viết lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh đời đạo song hành thành tựu đạo Pháp.

  Cầu nguyện cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận có chút gia tài tàm quý nào sót lại, mong rằng ông ta kịp thời thức tỉnh quán sét lại bản thân.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến Phật đà soi sáng muôn nơi.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 43. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang về bài giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận. từ những luận chứng, luận cứ, luận giải, chặt chẽ và xác đáng chứng minh rõ sự tiền hậu bất nhất, tự ý lập ngôn cố ý dìm hàng hạ thấp vai trò của Cư sĩ, nâng cao vai trò tăng sĩ, làm trái với  lời Đức Phật Dạy. “Duy Tuệ Thị Nghiệp . tinh thần lục hòa , tứ chúng đồng tu”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy  và chư huynh đệ kim cang đã noi gương Thầy không ngừng  tác pháp chiếu quang đả xây chánh  trả lại quyền bình đẳng cho người cư sĩ tại gia.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết tác pháp chiếu quang lợi lạc này, Cầu nguyện đạo huyhn Mật Diệu Hằng hanh thông tinh tấn, đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum!

 44. Vũ Thị Thu says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng cho TT Thích Thiện Thuận. Đây không phải lần đầu tiên Thầy và các huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn tác pháp cho vị tỳ kheo này. Mang danh là vị thượng toạ nhưng lại có những bài giảng đi trái chánh pháp cuồng ngôn vọng ngữ tiền hậu bất nhất câu sau phủ định câu trước lời nói không ăn khớp. Để nâng cao vai trò của tăng sĩ mà phủ nhận đi dìm hàng cư sĩ tại gia làm trái lời Đức Phật dạy ” tứ chúng đồng tu”. Chẳng lẽ muốn tu tập phải vào chùa cao cổng lớn công đức nhiều một chút còn tu tại gia là tà ma ngoại đạo? Chẳng lẽ TT Thích Thiện Thuận không nhớ lời Đức Phật ” ta là Phật đã thành các ông là Phật sẽ thành” ? Cầu mong TT Thích Thiện Thuận nhận ra lỗi sai của mình và sửa đổi nếu không luật nhân quả sẽ không tha một ai.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 45. Thưa Thầy!

  1. Con đã đọc xong bài này rồi ah  Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng dành cho Thầy Thích Thiện THUẬn   rất mông ông sớm ngày tĩnh thức vì lực nhân quả ̀  không chạy một ai  cầu mông tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức chạng thái giác ngộ OM ah
 46. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu cho tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng,  đã có bài tác pháp chiếu quang cho đại đức Thích Thiện Thuận qua bài giảng có nội dung muốn dìm hàng vai trò thực hành pháp của hàng Cư sĩ, tự đề cao khả năng tu hành của  Tăng sĩ qua thái ngã mạn, ích kỷ, tự ý áp đặc tâm linh cho phật tử là muốn được giải thoát phải đến chùa, bác bỏ sự tự lập đạo tràng tu tại gia của Phật tử cư sĩ.

  Những lời nói suông vô chứng vô cứ của đại đức Thích Thiện Thuận, hoàn toàn đi ngược với những lời Phật dạy:  ” duy tuệ thị nghiệp” dùng trí tuệ để thực hiện đạo nghiệp tu hành, chứ không phải xây chùa cao, cổng lớn để làm con đường tu hành. Với lại Ngài từng khẳng định rằng ” Ta là phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” đó là sự bình đẳng của tất cả  chúng sanh trong con đường tu tập giải thoát, giác ngộ thành Phật, không phân biệt, ai có khả năng lĩnh ngộ được trí tuệ nhà Phật, am tường giáo điển, tinh tấn thực hành thì đạt được thành tựu giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme  Hum.

   

 47. Mật Giác Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân đã đọc bài đối luận của huynh Mật Diệu Hằng” Nói với tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận Người muốn dìm hàng cư sĩ muốn giữ vai trò độc tôn vai trò tăng sĩ tỳ kheo trái với tinh thần duy tuệ của Đức Phật giảng kinh tùy tiện bất nhất, chủ quan trong chi kiến; vậy mà đăng đàn trong thái độ tăng thượng mạn; phủ nhận vai trò và khả năng hành pháp của cư sĩ tại gia” này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán những luận điểm cùng luận chứng, luận cứ xác đáng mà huynh Mật Diệu Hằng đã phân tích. Những lời phát ngôn của ông ta trong cùng một bài giảng đã đối nghịch nhau, ông ta tự mình nói ra rồi tự mình phủ định lời của mình. Con thấy có một sự tương đồng của vị Thích Thiện Thuận này với tiến sĩ Thích Nhật Từ, đó là “tiền hậu bất nhất”, vừa nói một đằng, tiếp sau lại theo một nẻo,càng nói càng thấy khác. Mặc dù họ đã cạo đầu, khoác áo thầy tu nhưng lại toàn nói theo ý mình, không hề dựa vào lời Phật dạy, kinh Phật thuyết. Tất cả điều 2 vị ấy nói, giảng đều nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân của mình: phô trương bản ngã, “dìm hàng” cư sĩ, tông phái khác. Đọc đoạn huynh Mật Diệu Hằng trích dẫn lời khẳng định “dõng dạc” của tỳ kheo Thích Thiện Thuận phần khai thị cho hương linh, con giật mình và bải hoải với vị này: “Chỉ có người xuất gia mới làm được điều này [khai thị cho hương linh]. Tại gia không có làm được đâu. Thấy Phật tử (tại gia) đứng ra khai thị, thầy nói liền, thầy nói bước xuống. Làm gì các vị có năng lực mà đứng ra khai thị. Vì trong tâm các vị còn đầy dẫy tham sân, chấp ngã, còn buồn vui còn ích kỷ, các vị nói đầy dẫy những tâm đó thì làm sao người ta siêu thoát được”. Lời này của Thích Thiện Thuận cũng tự “khẳng định” “trí tuệ” của ông ấy ở mức nào khi phân định đạo lực, “năng lực tu tập” của người tu qua cái áo vàng, cái đầu trọc, chứ không phải với thực nghĩa của tại gia hay xuất gia. Hơn nữa điều này cũng tự phơi bày sự ngã mạn của ông ta, dựa vào hình thức đầu tròn, áo vuông mình đang có mà khinh khi người khác (chứ không phải dựa vào trí huệ người tu). Những phân tích của huynh Mật Diệu Hằng ở bên trên đã chỉ ra những nhận định của 2 vị này là hoàn toàn sai lầm trầm trọng, vị trí của người cư sĩ, độc tôn vai trò tăng sĩ tỳ kheo, trái với tinh thần lục hòa mà Phật đã dạy. Trước các biểu hiện lệch chuẩn, những giọng điệu chia rẽ bộ phái, tự tung tự tác phát ngôn trái với chánh kiến Phật đà. Có thể thấy ngay được những bài giảng của những tỳ kheo như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận đã mắc vào những lỗi trầm trọng mà điển hình nhất có thể thấy được đó là tiền hậu bất nhất, nói theo tâm ý mình không biện giải bằng thánh giáo lượng của Đức Thế Tôn.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status