Sep 2, 2016

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 17 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 10. Index (Phần phụ lục)

ONE LIFE ONE MANTRA – 10. Index

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 10. Phần Phụ Lục

 

  1. SEVEN LINE PRAYER

  1. BÀI CẦU NGUYỆN BẢY DÒNG

 

“Hūṃ! In the north-west of the land of Oḍḍiyāna

In the heart of a lotus flower,

Endowed with the most marvellous attainments,

You are renowned as the ‘Lotus-born’,

Surrounded by many hosts of ḍākinīs

Following in your footsteps,

I pray to you: Come, inspire me with your blessing!”

“ Ở biên giới tây bắc xứ Oddiyana

 Trên nhụy của một bông sen nở

 Đấng kỳ diệu đạt thành tựu cao

Lừng danh tên Ngài là Liên Hoa Sanh

Chung quanh là đoàn tùy tùng thánh nữ

Noi gương Ngài con nguyện làm theo

Xin Ngài đến ban phước cho con”.

 


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status