Sep 2, 2016

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 10 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 11. INDEX (Phần chú thích)

ONE LIFE ONE MANTRA – 11. INDEX

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 11. Phần Chú Thích

 

-Samantabhadra: “The Ever-excellent One”. 1/The primordial dharmakaya Buddha. 2/The Bodhisattva Samantabhadra, a typical example for the perfection of increasing an offering infinitely.

– Phật Phổ Hiền: “Bậc mãi mãi trọn hảo”. 1/ Phật Pháp thân nguyên thuỷ; 2/ Đại Bồ tát Phổ Hiền, là gương tiêu biểu cho sự thành tựu một sự cúng dường triển khai đến vô hạn.

 

-Vajrasattva: or Dorje Sempa in Tibetan, an embodiment of buddhas to purify and eradicate agony, illnesses and bad karmas. He appears in various forms, may be peaceful or wrathful, alone or with spiritual consort.

– Vajrasattva: tiếng Tây Tạng là Dorje Sempa, là một hiện tướng của chư Phật có mục đích để tịnh hóa và trừ bỏ khổ đau, bệnh tật và nghiệp xấu đã tạo. Ngài xuất hiện dưới nhiều hình tướng, an bình hay phẫn nộ, một mình hay với phối ngẫu.

 

Đại sĩ Liên Hoa Sanh

Padmasambhava (Đại sĩ Liên Hoa Sanh)


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status