May 15, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 101 Comments

Phật học vấn đáp – Phần 1-1: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU

Phật học vấn đáp – Phần 1-1: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU
 1. Có mấy hạng người khó gặp?

Có 03:

– Phật, Bồ tát, Thánh tăng

– Người biết giảng kinh và luật

– Người biết ơn và biết trả ơn.

 1. Trong đạo Phật dùng cái gì để phân định cao quý hơn, đáng tôn kính hơn?

 Dùng giới để phân định, và công hạnh tâm linh của họ.

 1. Nền tảng của tinh tấn là gì ?

 Quán niệm vô thường.

 1. Lòng thương (từ bi) của Phật có một nỗi buồn vô hạn, buồn cho chúng sanh vô minh nên Ngài tìm con đường để giúp chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử đúng không?

– Đạo Phật từ bi nhưng trí tuệ, đã trí tuệ thì không thể mang nỗi buồn vô hạn (như tâm kinh Bát nhã đã dạy).

– Đạo Phật không buồn không vui, không lạc quan cũng không bi quan, những hành vi thân, ngữ, tâm của người tu chân chính đều gắn liền với mục tiêu giải thoát.

 1. Chánh kiến nhà Phật có mấy loại?

 Có 4:

– Chánh kiến trong thờ tự

– Chánh kiến trong tôn kính

– Chánh kiến trong luận điểm

– Chánh kiến trong giải thoát.

 1. Thế nào là Đạo Phật?

 Đạo là con đường, Phật là giác ngộ, giải thoát. Đạo Phật là hành trình đi đến giác ngộ, giải thoát.

 1. Đạo Phật có phải là tôn giáo không?

– Tôn giáo là thờ thiên, thần, quỷ vật .

– Đạo Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật, đạo Phật không phải là tôn giáo mà là hành trình giác ngộ, giúp con người ta sống một cách đúng hướng và có ích nhất. Nếu áp dụng được Đạo Phật vào việc tạo nên những con người có ích thì đó là cách thực hành Đạo Phật tốt nhất (Pháp vương Gyalwang Drukpa XII).

 1. Quỷ hay sân hận đúng không?

Loài Thần thì hay sân hận, đánh nhau. Còn loài Quỷ thì tham lam, đói khát, gây hại.

 1. Ba áo của người tu là gì?

Xả ly, bồ đề tâm, tánh không.

 1. Tại sao ta phải tu Phật?

 – Vì ta có thân người

 – Là loài được thọ giới

 – Có căn bản trí phù hợp để tu tập giải thoát

 – Thọ mạng đủ để tu giải thoát

 – Đời sống không quá khổ cũng không quá hạnh phúc như những loài khác

 – Và đặc biệt là Đức Phật chỉ thị hiện ở cõi ta bà để giúp cho loài người tu tập giải thoát.

 1. Một vị A La Hán có xuống địa ngục cứu mẹ không?

 Không! Theo nguyên lý Đạo Phật, người tu đắc thánh quả A La Hán thì dòng họ bảy đời của người đó tự động được siêu thăng cõi trời (huống chi người mẹ) chứ không cần phải cứu.

 1. Pháp hội và pháp sự khác nhau như thế nào ?

– Pháp hội: Đại trà chung vui, ai cũng tham dự được kể cả người ngoài; nghi lễ.

– Pháp sự: hẹp hơn, chủ yếu là học trò Mật gia; cụ thể là giáo pháp.

 1. Thần thông của người tu Phật mà ai cũng có là gì ?

 Đó là vô uý.

 1. Ba mũi tên độc người tu hay bị là gì ?

Thanh danh, lợi dưỡng, cung kính.

 1. Bốn nguyên tắc tu tập Mật giáo là gì ?

– Giữ kín việc tu tập

– Niềm tin kiên định

– Không mảy may nghi ngờ pháp môn mà mình đang hành trì dù bị tác động từ thế sự

– Tinh tấn thực hành.

 1. Sự khác nhau giữa việc làm thiện của người tu và chưa tu ?

– Những việc làm thiện của người tu là họ thực hiện lục độ ba la mật, họ hiểu được giá trị ý nghĩa của những việc làm đó và làm với tâm không mong cầu, vụ lợi, được sự chứng minh của chư Phật, là nhân để tích tập công đức làm bồ tư lương về cảnh Phật.

– Còn người chưa tu thì ngược lại họ không hiểu được như thế và làm với tâm hay mong cầu, vụ lợi, cũng không được sự chứng minh của chư Phật, làm nhiều mà được ít, là nhân để tiếp tục trôi lăn trong luân hồi.

 1. Vọng tưởng nhiều là thiền sai?

 Không. Đó là sự tiến bộ, vì tâm ta luôn có nhiều vọng tưởng nhưng ta không biết giống như vượn trèo cây. Khi ta tu tập ta mới nhận thấy được tâm ta như thế. Hãy xem đó là một kinh nghiệm.

 1. Có người nói rằng: “Quan Công là hoá thân của Phật vì vậy nên thờ, lạy Quan công”. Vậy ta nên nghĩ như thế nào về câu nói này ?

Hiện tại họ là gì mới là quan trọng.Ví như Phật trong quá khứ Phật cũng từng có những kiếp là loài súc sanh chẳng lẽ ta cũng lạy những loài súc sanh ấy. Cũng có nói rằng quỷ thần cũng là hoá thân của Đức Phật chẳng lẽ ta cũng lễ lạy họ?

 1. Có nhiều người (trong đó có Phật tử) đi đám ma bỏ đất trong người để được bình an (không bị mắc ma mới), nếu có bị bệnh hay vết thương ngoài da thì cũng không bị nặng hơn và họ cho rằng có kết quả, điều này đúng không?

 Không.

– Vì nó trái với nhân quả nhà Phật, lộ rõ sự mê tín trong đó, nếu có kết quả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên (sự trùng hợp ngẫu nhiên thường làm mồi cho mê tín).

– Người vừa mất bản thân họ còn lo chưa xong thì không thể hại hoặc gây ảnh hưởng đến người khác được.

– Nhưng nếu giả sử điều đó có thật thì một cục đất vô tri vô giác làm sao giá trị so với câu thần chú của Quán Âm Bồ Tát (kết quả tâm linh tối cao của Ngài tu tập hàng tỉ tỉ kiếp mới lưu xuất thần chú). Nếu người tu cho rằng đó là đúng thì vô tình phỉ báng Phật, Bồ Tát…

 1. Một ngôi chùa to, cổng lớn, nhiều công trình tâm linh đồ sộ được xây dựng.Điều đó cho thấy thể hiện “y báo bên ngoài” của những người tu tập ở chùa đótương ưng “chánh báo bên trong” đúng không?

– Nếu bất kỳ nơi nào chùa to, đẹp, cổng lớn như thế nào đi nữa sẽ chẳng bao giờ gọi là “y báo” nếu bên trong không tương ưng với chánh kiến Phật đà (thờ những bậc không đáng thờ, thiên -thần -quỷ -vật). Nếu nơi nào như thế thì chỉ là những ngôi nhà mang màu sắc tôn giáo không gọi là “y báo “.

– Chánh báo và y báo phải được rõ ràng chánh kiến chứ không phải hình thức bên ngoài . Ví như một người đẹp nhưng chúng ta sẽ không cho là đẹp nếu xét lại hoàn toàn là nhờ vào dao kéo, thì đó chỉ là cái đẹp của ma mị.

 1. Thế nào là tà kiến?

– Tà kiến là những gì làm trái với nhân quả nhà Phật.Ví như một người quá khứ không gieo nhân cúng dường, bố thí mà hiện tại muốn giàu có, muốn làm ăn phát tài, buôn may bán đắt thì thờ thần tài. Hiện tại buôn bán thì kém chất lượng, giá cả trên trời, phục vụ kém mà không cải thiện suốt ngày lo cúng, bái thần tài để được phát tài, bán đắt là tà kiến… Làm gì, đi đâu cũng coi ngày lành, tháng tốt là tà kiến vì Phật dạy ngày nào cũng là ngày tốt, tốt xấu là nghiệp của mỗi người, nếu không gieo nghiệp xấu thì không gặt quả xấu….

– Làm những gì không đưa đến giải thoát, nhận thức không đúng bản chất chân thật sự vật hiện tượng.

 1. Tại sao tu Phật thì không được tà kiến?

– Đạo Phật là đạo chánh kiến, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Người tu mà có chánh kiến thì sẽ có được trí tuệ (trí tuệ đơn giản là làm theo những gì Phật dạy). Vì vậy không ngẫu nhiên mà chánh kiến được đứng đầu trong bát chánh đạo.

– Người tu mà tà kiến thì luôn sống trong vô minh, mà vô minh là nhân của luân hồi sanh tử. Đức Phật thị hiện cõi ta bà này cũng để chỉ cho chúng sanh trí tuệ để đối trị với vô minh.

– Phật dạy: “Theo ta mà không hiểu ta tức phỉ báng ta”. Nếu ta là con Phật, muốn đi theo con đường Ngài đã chỉ ra để được giải thoát mà ta không làm theo những gì Ngài dạy thì sao gọi là Phật tử,  và phỉ báng Phật thì chắc chắn là bị đoạ địa ngục không thể giải thoát được. Cho nên tu tập chúng ta không được tà kiến.

 1. Như thế nào gọi là chánh kiến?

 Chánh kiến tức là nhận thức như thật, đúng bản chất sự vật hiện tượng, đúng quỹ đạo chánh pháp và xoay quanh 4 trục đạo: “vô thường, nhân duyên, nhân quả, vô ngã”.

 1. Chánh kiến của người tu được thể hiện qua những trạng thái nào?

 – Trạng thái hiện hữu thường ngày .

 – Trạng thái chiêm bao .

 – Trạng thái trung ấm

 1. Với người tu Phật chánh ngữ có quan trọng không?

 Quan trọng vì Phật tính rằng con mắt chỉ có 600 công đức. Lỗ tai 1200 công đức. Cái lưỡi 1200 công đức. Và chỉ có loài người mới có được ngôn ngữ còn những loài khác thì không. Chánh ngữ của người tu là khi và chỉ khi phát ngôn theo chánh kiến. Một người mà có chánh ngữ là có vô lượng công đức.

 1. Vì sao ta có thể luôn kết nối được với năng lượng thanh tịnh từ cõi giới thù thắng của chư Phật ?

Vì ta sử dụng nguyên tố thô (thân) và nguyên tố vi tế (tâm) nối kết với Phật pháp với mục đích giải thoát để tạo ra nguyên tố tinh tuý (trong nguyên tố tinh tuý có năng lượng thanh tịnh). Cho nên dù chúng ta còn nhiều hỷ, nộ, ái, ố nhưng luôn kết nối được với năng lượng thanh tịnh.

 1. Sự cao quý và ý nghĩa của loài người trong cuộc sống này là gì ?

Tu tập giải thoát cho mình và cho chúng sanh.

 1. Chúng ta là những người tu Phật khi chụp ảnh có nên giơ tay hình chữ V để cho hình sinh động, đẹp hơn không?

Không! Vì chúng ta tu Phật là tu vô ngã. Giơ tay hình chữ V là biểu tượng của Victoria  (chiến thắng) về một người Mỹ đã đến được mặt trăng và cắm ngọn cờ đầu tiên ở đó. Đó là biểu tượng rơi vào 8 ngọn gió thế gian .

 1. Tại sao người hành giả không nên khạc nhổ bừa bãi?

– Có hộ thần chung quanh.

– Gây trở ngại năng lực thần chú

– Hình tượng không đẹp (không thẩm mỹ, văn hoá)

 1. Luận chứng nào cho thấy nhiều tham dục là khổ?

 – 37 pháp hành Bồ tát đạo của Thogme Zangpo: “Dục lạc như nước muối càng uống càng thêm khát. Hãy buông bỏ ngay những gì gây ra tham ái.

 -Trần Thái Tông:

   “Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng

    Mắt theo hình sắc, mũi đưa hương

    Bôn ba làm khách phong trần mãi

    Ngày hết xa quê vạn dặm trường.”

 1. Những đối tượng nào Phật khuyên không nên xem thường ?

 Có 4:

-Đừng khinh con rắn nhỏ vì có thể cắn chết người

-Đừng khinh Thái tử còn nhỏ tuổi vì tương lai có thể làm vua

-Đừng khinh con rồng nhỏ vì nó biết làm mưa

-Đừng khinh người tu còn nhỏ tuổi vì tương lai có thể thành Phật

 1. Thân trung ấm

  Khi trong thân trung ấm người tu làm gì để giải thoát?

 -Niệm thần chú

 -Cầu nguyện

 -Quán tưởng Bổn Tôn

 -Nhớ đến vị Thầy

 -Tuyên xưng Pháp danh.

 1. Bốn phẩm tính cao cả của người tu là gì ?

-Đơn sơ với ăn uống

-Đơn sơ với ngủ nghỉ

-Đơn sơ với thuốc men

-Đơn sơ với toạ cụ, y phục

 1. Những luận chứng, luận cứ nào cho ta thấy thân người là quý hiếm cần phải tu tập ?

-Làm người mà không tu tập hoặc tu không nghiêm túc thật đáng kinh tởm như người cùi, người hủi (Đại sĩ Liên Hoa sanh).

-Phật nói đất trong móng tay thì ít so với đất của quả địa cầu, được làm người cũng như vậy.

-Con rùa mù một trăm năm mới được trồi lên mặt biển một lần và phải lọt vào cái bọng cây trôi vô định trên mặt biển. Được làm người cũng khó như vậy

-Đã được làm người mà không tu tập chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về với tay không. Đây là một thất bại trầm trọng (Gampopa).

 1. Thế nào là ác tri thức ?

– Ác tri thức không phải là bạn xấu trong xã hội mà là những người bạn đang trong đại lộ tâm linh của mình mà gây cho chúng ta tam độc (tham, sân, si). Họ là những người đã có tri thức rồi (hiểu biết do phân biệt chứ không phải thấy biết). Nói một cách dễ hiểu ác tri thức là những người tu Phật mà tà kiến.

 1. Lên chùa để được xin lộc, được ban phước đúng không?

Không. Vì chỉ có Phật, Bồ Tát, Thánh tăng mới có thể ban phước nhưng cũng nằm trong quỹ đạo của nhân quả (tự lực hành pháp tha lực hộ trì), còn những người tu ở chùa làm sao họ có đủ khả năng để cho lộc, ban phước, điều này chẳng khác nào trò lừa người không biết, dễ tin.

 1. Tứ trọng ân gồm có gì ?

-Ơn vị Thầy

-Ơn đất nước

-Ơn cha mẹ

-Ơn thí chủ

 1. Thế nào là an lạc ?

  Lạc là vui,  An là lành, tức vui trong sự an lành.

 1. Mười hoạt động tâm linh của Đạo Phật là gì ?

 Lễ lạy, cầu nguyện, sám hối,  trì chú,  niệm Phật , cúng dường,  nghe kinh , giảng kinh, ấn tống kinh điển, thiền định .

 1. Thế nào gọi là “như lý tác ý “?

 Như lý tác ý là một thuật ngữ nhà Phật, phản ánh hoạt động của thân, ngữ, tâm theo đúng chân lý tuyệt đối thực sự, không đối lập với chân lý tương đối đảo nghịch, dựa trên nền tảng cứu cánh giải thoát.

 1. Nếu một người muốn quy y mà họ lại quy y nhầm vào chùa tà kiến thì như thế nào ?

 Quy y Tam bảo là lý, có pháp tu thực hành là sự. Người được quy y có mầm Phật pháp nhưng không có nước (pháp tu) tưới tẩm cho hạt mầm nảy nở thì hạt mầm ấy không thể thành cây cổ thụ (giác ngộ). Tuy họ quy y nhầm chùa tà kiến nhưng lúc đó chư Phật chứng minh tâm của họ.

 1. Những loại “ma” nào làm ảnh hưởng, gây trở ngại đến tiến trình tu tập của người tu ?

 Có 5 loại:

– Ma hữu hình (trong tâm tương đồng ngoại cảnh bên ngoài)

– Ma vô hình (trong tâm có nóng giận vui buồn liền cho là ma quỷ phá, nhập)

– Ma kiêu mạn (với sắc đẹp, danh vọng, tiền tài)

– Ma tự mãn trong tu tập hoặc làm những việc gì đều cho mình hay, giỏi. Cho rằng pháp mình đang tu là cao nhất, Thầy mình là giỏi nhất, mình Thiền an lạc quá…Tự mãn này khác với niềm kiêu hảnh thiêng liêng (Cách đối trị _ luôn quán niệm tất cả đều là ơn phước gia hộ của Bổn Tôn thông qua vị Thầy)

– Ma cho mình đúng (Khi nói không dựa vào chánh kiến, lời Thầy, kinh điển hoặc Bồ đề tâm)

 1. Một người có thể nghe hiểu tất cả tu pháp mà vị Thầy dạy cho nhiều người khác. Vậy người đó có thể phát dụng những công năng của tu pháp đó không?

Không. Đó chỉ là tham khảo chứ không có giá trị thực tiễn vì chưa được sự truyền pháp đích thực từ vị Thầy. Một “công nghệ” tâm linh không thể dễ dàng bị “đánh cắp”như các công nghệ khoa học khác. Đó cũng là đặc thù ưu việt của giáo pháp Phật đà, nhất là trong Mật tông Tây Tạng.

 1. Trí huệ Bát nhã nhà Phật có mấy loại?

Có 6 loại: Đại huệ, minh huệ,  diệu huệ , pháp huệ,  trí huệ biện tài vô ngại (pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện), trí huệ tổng hợp (gồm có 2: giảng kinh và luật , viết sách).

 1. Thế nào là Tuệ tri thức(Thiện tri thức)

Thiện trí thức là tiếng Phạn là “Kalianamitra”,  có nghĩa là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là “thiện tri thức.

 1. Có câu nói: “Có thực mới vực được đạo” đúng không ?

Không. Câu nói này không phải của Đạo Phật mà là của ngoại đạo.

– Họ muốn vật chất hoá tinh thần, làm lung lay người tu Phật, hậu quả là ảnh hưởng đến tiến trình giải thoát.

– Còn đâu là tính xả ly của Đạo Phật

– Nếu nói như thế thì Phật là người nhanh đắc nhất vì Ngài rất giàu (có thực) và Ngài cũng không cần phải bỏ lại tất cả để ra đi tìm con đường giải thoát mà ngày nay ta có Đạo Phật .

 1. Có mấy loại hương trong Đạo Phật?

 Có 5 loại: Giới hương , định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương.

 1. Thế nào là chân lý?

Chân lý là những gì đúng ở mọi quốc độ, dân tộc, thời đại. ví dụ: Vô thường,  nhân quả..

 1. Thế nào là Bổn Tôn?

Bổn là gốc, Tôn là sùng mộ.

 1. Khổ có mấy loại:

Có 84 ngàn phiền não âu lo nhưng Đức Phật chỉ cho loài người 8 cái khổ:

Sinh, lão, bệnh, tử (sinh ra lớn lên, bệnh tật, già yếu và chết đi đều có khổ), cầu bất đắc khổ (muốn mà không được), ái biệt ly khổ (thương nhau mà chia lìa khổ), oán tắng hội khổ (ghét nhau gặp gỡ khổ), ngũ ấm xí thạnh khổ (năm uẩn không đều hoà là khổ)

———————(Còn tiếp)—————————————

Phật học vấn đáp (Lời nói đầu)

Phật học vấn đáp – Phần 1-1: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU

Phật học vấn đáp – Phần 1-2: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU

Phật học vấn đáp: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU (phần 2-1)

Phật học vấn đáp: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU (phần 2-2)

 

 1. Kính bạch Thầy,

  Cảm tạ vì Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con hoan hỷ với bài viết Phật học vấn đáp phần 1 vì qua đây con nhận thấy mình còn rất nhiều lỗ hổng trong kiến thức. Bài viết, như đạo huynh Mật Hải đã nói, quả thật là kim chỉ nan thiết yếu soi sáng con đường tến tu giải thoát cho chúng con.

  “Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.
  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin hãy để tâm đến con!”

  Om mani padme hum.

   

  • Kính bạch Thầy, 

   Hôm nay con có dịp đọc lại phần 1 của loạt bài Phật học vấn đáp. Lời dạy trong 37 pháp hành Bồ tát đạo của Ngài Thogme Zangpo – “Dục lạc như nước muối càng uống càng thêm khát. Hãy buông bỏ ngay những gì gây ra tham ái” – bất chợt làm con suy nghĩ. Con người không có chánh kiến thường bị bao vây bởi vô số những ham muốn thường tình, ham muốn nay nối tiếp ham muốn kia, càng được nhiều càng ham muốn nhiều, nhưng kẻ khát nước lạc giữa biển, càng uống nhiều nước muối càng thêm khát.

   Tuy vậy, buông bỏ không có nghĩa là buông bỏ ly nước muối vì không giải quyết được cơn khát. Ly nước muối nếu biết cách tinh chất, chỉ bỏ phần muối, giữ phần nước, sẽ trở thành ly nước lọc trị dứt cơn khát. Cũng như vậy, dục lạc khi chỉ bỏ thái độ bám chấp sẽ giảm được tham ái và còn đem lại hạnh phúc xả ly. 

   Con hoan hỷ với loạt bài Phật học vấn đáp đầy lợi lạc từ vị Thầy. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

   Om mani padme hum.

 2. Mật Linh Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !

  Do niệm tưởng bất chính và những hành động lầm lạc bởi sự sai sử của Vô minh, nhưng chúng sinh như chúng con chứa đầy sự đau khổ ,như người điên thích đi vào đống lửa, như người mù giữa cánh đồng hoang.

  Nhờ lòng bi mẫn của Thầy đã đến trong đời chúng con thắp sáng lên ngọn đuốc trí tuệ Phật đà, xua đi bóng đêm tăm tối, và đặt chúng con lên con đường đi đến Giác ngộ

  Con xin thành tâm đảnh lễ suối nguồn bi mẫn và hoạt động giác ngộ của ba thời chư Phật – Vị Thầy : Đạo Sư Thinley Nguyên Thành tôn quý. Cầu nguyện ân sủng của các Ngài tràn khắp cánh đồng sùng mộ của chúng con !

  Cầu nguyện Thầy cô trụ thế dài lâu vì lợi ích của chúng sinh hữu tình.

  OM AH HÙM VAJRA GURU PEME SIDDHI HÙM !

 3. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được cơ hội đọc, hoc, ôn tập lại những kiến thức và trao dồi thêm các kiến thức mới về đạo Phật, thật là ơn phước biết bao.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy cùng các Đạo huyn với bao tâm huyết để chúng con có được bài pháp lợi lạc như vậy.
  Con nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lơị lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật An Duyên says:
  kính bạch Thầy con đã đọc phần 1 của bài Phật học vấn đáp con vô cùng hoan hỷ với bài viết này,nơi đây hội tụ đầy đủ tính yếu của một người tầm cầu học đạo cần biết để tu tập đúng với chánh pháp. Bản thân con cũng xin được thành tâm xám hối với Bổn tôn,vị Thầy từ những lối suy nghĩ còn vô minh của con . Bài viết này qủa thật là rất hữu ích với chúng sanh

  con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sâu khi đọc bài viết này sẽ có một lối nhìn nhận đúng đắn hơn không tà kiến

  Om Mani Padme Hum

 5. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết : Phật học vấn đáp – Phần 1: NHỮNG CÂU HỎI – ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU.

  Con cảm tạ vị Thầy đã khai thị cho chúng con về những câu hỏi vấn đáp Phật học với một lượng kiến thức khủng như vậy. Qua bài viết con thấy được lượng kiến thức xuất thế gian vô cùng rộng lớn mà học đến hết cả một đời người vẫn chưa hết, nhờ có vị Thầy mà đào sâu nghiên tầm giáo điển hơn 20 năm và chưng cất để hôm nay chúng con được ngồi mát ăn bát vàng, được thừa hưởng thành quả trí huệ của vị Thầy mà không phải tốn công mất sức. Con cảm tạ ân đức vị Thầy !

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 6. Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy ! Con hoan hỷ với những câu hỏi- đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau, cho chúng con trang bị tri kiến mới cũng như ôn lại những gì chúng con đã được biết.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hùm.

 7. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc Phần 1: Những câu hỏi – đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau. Con hoan hỷ với 50 câu hỏi – đáp bổ ích. Con cảm ơn Thầy. Pháp đệ cảm ơn các đạo huynh: Mật Ngã, Mật Hải, Mật Thủy. Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 8. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc phần 1: “Những câu hỏi – đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau” trong tác phẩm Phật học vấn đáp. Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết này đã giúp con ôn lại những kiến thức cũ và bổ sung thêm những kiến thức mới cho mình.  Con cầu nguyện bài viết này sớm được lan toả khắp muôn nơi để mang lại lợi lạc cho chúng sanh hữu tình.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.
   
  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc “Phần 1: Những câu hỏi-đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giải đáp những câu hỏi cũng là những khúc mắc của nhiều người mới bước đầu học Phật pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy, giúp con có cơ hội để quán xét lại bản thân, củng cố lại hiểu biết của mình về tri kiến Phật pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   
  Om Mani Padme Hum!

 10. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết ” Những câu hỏi-đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau” phần 1 rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giản luận những câu hỏi cho chúng con,chúng sanh hữu duyên được mở rộng sự hiểu biết những gì còn thắc mắc trong quá trình (văn tư, tu) theo quỹ đạo chánh kiến.
  Con xin tán thiện hạnh của các đạo huynh đã tư duy thắc mắc trong quá trình tầm cầu giác ngộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM AH HUM

 11. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con Mật Tuệ Viễn ( Lê Thịnh) con đã đọc bài rồi ạ . Con nguyện cầu Thầy ,Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh .
  Om mani padme hum

 12. Mật Ấn says:

  Kính bạch THẦY
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu hơn về Phật pháp
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 13. Kính Bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài “Những câu hỏi- đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau ” phần 1 của Thầy.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giải đáp những khúc mắc về những kiến thức Phật học để chúng con củng cố và nâng cao tầm hiểu biết trong quá trình văn, tư , tu trên bước đường tu tập.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum

 14. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Om mani padme hum.

 15. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc “Phần 1: Những câu hỏi- đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau” trong tác phẩm “Phật học vấn đáp” ạ. Con cảm tạ ơn Thầy về những câu hỏi – đáp lợi lạc giúp học trò chúng con và chúng sanh hữu duyên có thêm nhiều kiến thức về Phật pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum!

 16. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết Phật Học Vấn đáp – phần 1: NHỮNG CÂU HỎI -“ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU ” thưa Thầy.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi đã từ bi luận giải, Khai thị cho chúng con, chúng sanh những câu hỏi cũng là những khúc mắc của nhiều người đang tầm cầu học đạo để được mở rộng sự hiểu biết và những thắc mắc trên bước đường tu tập đúng với chánh Pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con, chúng sanh hữu duyên bài viết. Phật học vấn đáp _phần 1 quý báu và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam Lồ.
  Om mani padme hum.

 17. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Liễu Nguyên đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi và các đạo huynh Mật Hải, Mật Thủy, Mật Ngã đã dày công tuyển tập nên một tác phẩm vô giá cho chúng con. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 18. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.
  Qua bài là những câu hỏi, câu trả lời mà con cũng như bạn đọc điều có những khúc mắc, con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con được rõ và đây là những lời dạy của Thầy mà con phải ghi nhớ để làm hành trang cho con đường tu tập của mình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Om Mani Padmê hum.

 19. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con thành tâm cám ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con để cho chúng con hiểu rõ thêm. Qua bài viết con biết thêm kiến thức về chánh Pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 20. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã giải đáp những câu hỏi trên bình diện đạo pháp giúp cho chúng con hiểu thêm và nâng cao hơn về tri kiến phật học và cũng như được ôn lại những gì Thầy đã dạy.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế dài lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thắp lên ánh sáng của trí tuệ. Om Ah Hum

 21. Thưa Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy đã từ bị giải đáp cho chúng con va những bạn đọc chanh tu duy. Com con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 22. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này ạ!
  Con cảm tạ ơn thầy đã khai thị cho chúng con!
  Bài viết ngắn gọn, súc tích dễ hiểu, cho chúng con hiểu được một cách khái quà nhất về Đạo Phật, để chúng con tinh tấn tu tập trên con đường giải thoát!
  Con cầu nguyện Thầy cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam bảo!
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu trạng thái tuyệt đối!
  Om Mani Pahme Hum!

 24. Mật Tấn Đạt says:

  Thưa Thầy con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Quả thật Phật học vấn đáp giống như cuốn từ điển giầu có. Dường như những thắc mắc bấy lâu của con nay được tìm thấy ở đây và được giải tỏa. Con cảm tạ ơn Thầy và các đạo huynh đã tổng hợp lại để cho chúng con nguồn chánh kiến bổ ích này.

  Con cầu nguyện Thầy cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh,

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum.

 27. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc “Phật học vấn đáp –  phần 1: Những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã  soạn những câu hỏi – đáp ngắn gọn và đúc kết từ những tinh túy giáo pháp Phật đà giúp con dễ dàng nhớ, như một cẩm nang, một quyển từ điển chánh kiến, định hướng cho con trên con đường tầm cầu giác ngộ mà không bị đi lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Những câu đúc kết ngắn gọn này được chắt lọc từ 25 năm nghiên cứu, khảo sát, thực hành và ứng dụng của vị Thầy nên  giờ đây chúng con được may mắn “hưởng lợi”. Con biết có rất  nhiều người dù tu tập cả đời cũng không thể biết được chánh kiến gồm có 3 trạng thái, họ đọc hàng trăm quyển sách cũng không thể nào hiểu được trí huệ bát nhã của nhà Phật gồm có 6 loại, sự khác nhau giữa việc làm thiện của người tu và người chưa tu và những điều tinh yếu Thầy đã viết ra trong phần 1 cẩm nang Phật học vấn đáp này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dùng mọi phương tiện thiện xảo và phương pháp giúp cho chúng con được tiếp cập với ngọn đuốc chánh pháp dễ dàng nhất, nhanh nhất để tích tập được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, nhằm “an lạc đời này, cực lạc đời sau”

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 28. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc ” Phật học vấn đáp – Phần I: những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau” rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 29. Mô Phật,
  Kính bạch Thầy,
  Đọc cuốn cẩm nang “PHẬT HỌC VẤN ĐÁP”, con vô cùng hoan hỷ vì được giải tỏa nhiều khúc mắc, nghi vấn trên con đường tu học. Có nói rằng đạo Phật “duy tuệ thị nghiệp”, nhưng làm sao để khai tuệ thì không có mấy vị sư thầy chỉ dẫn được. May thay chúng con có vị Thầy, có chanhtuduy.com làm kim chỉ nam, theo đó, việc khai tuệ chính là ở năng lực tĩnh thức, nhận thấy bản chất sự vật hiện tưởng như nó đang là, không rơi vào tà kiến, mê tín như trước. Lấy một ví dụ đơn giản là chúng con thực hành theo chánh kiến trong thờ tự như vị Thầy đã dạy, bởi lẽvđã thức ngộ rằng việc thờ tự thiên, thần, quỷ, vật không đem lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân, thậm chí còn làm tổn phước của chính mình và chúng sanh mê lầm. Khi thực hành như vậy tức là mình có trí tuệ về chánh kiến trong thờ tự, đương nhiên cũng là thực hành hạnh từ bi bởi lẽ không làm tổn hại chúng hữu tình, và làm gương cho nhiều chúng sanh khác.
  Con hoan hỷ tán thán bồ đề tâm trải rộng của vị Thầy đã không ngừng nghỉ tác pháp chiếu quang, giúp chúng con và chúng sanh an trú trong tịnh giới và tiến tu trên con đường giác ngộ tối thượng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được những điều mà bấy lâu nay con chưa có câu trả lời.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 31. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết ” Phật học vấn đáp _ phần 1: NHỮNG CÂU HỎI -ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU ” rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giải đáp những câu hỏi khúc mắc trong quá trình tu học của chúng con và chúng sanh hữu duyên, từ bài viết này đã giúp con bổ sung thêm những kiến thức mới cho bản thân.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi dùng nhiều phương tiện thiện xảo để giáo hoá chúng con.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ vô cùng khi đọc Phần 1 của Phật học vấn đáp. Một cuốn “từ điển” Phật học ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu là đây. Khi đọc xong 50 câu hỏi – trả lời trong phần này, con như vỡ ra rất nhiều điều. Trước nay, trong hành trình tìm hiểu tri kiến Phật pháp tại căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com, con khá mông lung với một số khái niệm, mà giờ đây, con đã hiểu ra nhiều điều. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ!

  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc phần 1 của bài Phật học vấn đáp ” Những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau”.qua 50 câu hỏi – đáp đã giúp con giải thích được một số câu hỏi mà trước đó con đã từng thắc mắc và hiểu thêm được nhiều điều.

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 34. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Bài viết như cuốn cẩm nang cho người đọc. Bao nhiêu điều khúc mắc được giải đáp hết bằng những câu từ hết sức ngắn gọn dễ hiểu.
  Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con được giá trị tri thức voo giá này.
  Nguyện chúc sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 35. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ được đọc phần 1 của tác phẩm tâm linh ” Phật học vấn đáp”.
  Những câu hỏi nhanh, đáp gọn vừa dễ nhớ, vừa thiết thực , như cuốn cẩm nang bỏ túi  nhỏ xinh kỳ diệu  chứa những tinh ba tinh tuý tri kiến Phật học, cho chúng con bao lời giải đáp quý báu trước những tình huống bỡ ngỡ.  Con xin cảm tạ ân Thầy đã khai thị.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum
   
   

 36. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc bài viết ” Phật học vấn đáp_ phần 1: Những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo Pháp khác nhau” con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, giải đáp những khúc mắc cho chúng con và cho những bạn đọc chanhtuduy.com, với Phật Học Vấn Đáp của chanhtuduy.com, những khúc mắc về quá trình tu tập của bản thân và những bạn đọc xa gần chanhtuduy.com
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padmehum

 37. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc phần 1 của tác phẩm tâm linh quý giá ” Phật học vấn đáp”.
  Đọc 50 câu hỏi – đáp yếu lược trên nhiều bình diện đạo pháp mà con cảm nhận được sự lợi lạc vô song khi hiểu đúng và thực hành đúng. Thật dễ dàng và thuận tiện khi tra cứu vấn đề pháp còn vướng mắc cũng như củng cố kiến thức và quán xét những hành vi thân ngữ tâm theo quỹ đạo chánh kiến.

 38. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc phần 1 của tác phẩm tâm linh quý giá ” Phật học vấn đáp”.
  Đọc 50 câu hỏi – đáp yếu lược trên nhiều bình diện đạo pháp mà con cảm nhận được sự lợi lạc vô song khi hiểu đúng và thực hành đúng. Thật dễ dàng và thuận tiện khi tra cứu vấn đề pháp còn vướng mắc cũng như củng cố kiến thức và quán xét những hành vi thân ngữ tâm theo quỹ đạo chánh kiến.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải và khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  OM MANI PADME HUM

 39. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc 50 câu hỏi vấn đáp yếu lược trong phần 1 của tác phẩm “Phật học vấn đáp”. Quả thực đây chính là kết tinh yếu lược những gì tinh túy mà ai cũng mong có được cơ hội có được câu trả lời chính xác và nhất quán. Có thể thấy cho dù có đọc vô số quyển kinh, luận, luật song nếu thiếu đi tư duy, quán xét, nghiền ngẫm thì những khúc mắc như trong 50 câu hỏi trên sẽ vẫn còn đó, vẫn “canh cánh” bên lòng mà không một có được một giải thỏa đáng. Chỉ với 50 câu vấn đáp mà ở đó con thấy được cả một lượng kiến thức Phật học đồ sộ, cung cấp cho chúng con một trục chánh kiến dựa trên sự từng hoàn cảnh cụ thể. Những lời giải ngắn ngọn, đi thẳng vào thực nghĩa vấn đề, dễ nhớ, dễ hiểu do đó cũng sẽ là điểm truy vấn mỗi khi chúng con có những thắc mắc trên lộ trình tu hành.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giải nghi cho học trò sơ cơ chúng con trên bước được tu hành. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho các đạo huynh, đạo hữu, các bạn đọc hữu duyên là tác duyên để những phần vấn đáp giải nghi được hoàn thiện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy của cam lồ.

  Om Mani Padme Hum!

 40. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong 50 câu hỏi vấn đáp yếu lược trong phần 1 của tác phẩm ” Phật học vấn đáp ” rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã luận giải câu hỏi vấn đáp thật ngắn ngọn và dễ hiểu. Có thể thấy được tác phẩm trên như là một cuốn cẩm nang nhỏ, chứa đựng những tinh tuý tri kiến Phật học để cho chúng con có thể giải đáp những khúc mắc khó hiểu. Con cảm tạ Thầy đã cấp cho con tài khoản để con có thể đọc được nhiều bài hơn trên trang chanhtuduy.com.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 41. Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Om mani padme hum

 42. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ. Con cảm ơn Thầy đã chắt lọc cho chúng con những sở vấn thường gặp nhất với người mới bắt đầu tu tập và giải đáp một cách rõ ràng, ngắn gọn, súc tích, dễ tiếp thu. Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất nhưng nếu không có sự chỉ dạy của Thầy thì dù cho có đi chùa tà kiến 10 năm, 20 năm cũng không thể nào hiểu biết được.
  Con cầu nguyện cho ngày càng nhiều chúng sanh hữu duyên tiếp cận với tuệ quang Phật Pháp để giải thoát cho mình và chúng sanh khỏi vô minh.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!

 43. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc “Phật học vấn đáp phần 1” của Thầy, một tập cẩm nang đường đạo giúp giải nghi những nghi vấn trên đường tu cho chúng con và bạn đọc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.
  Cầu nguyện cho ngày càng có nhiều bạn đọc có duyên lành đến với trang web chanhtuduy.com.
  Om Mani Padme Hum!

 44. Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy, từ bi luận giải và khai thị đáp – giải những câu hỏi khúc mắc về Phật pháp. Giúp học trò chúng con và chúng sanh được tường tận cũng như được nâng cao kiến thức Phật học.
  Một kho tàng đồ sộ tinh túy Phật pháp khó có. Con thiết nghĩ, nếu không có vị Thầy, dù cho chúng con có tu cả đời cũng không thể nào hiểu thấu được. Con càng thêm cảm niệm lời dạy của Đại Sĩ Liên Hoa Sanh trong trước tác vĩ đại “Giáo huấn Dakini” rằng :
  “Con phải biết rằng Đạo sư là quan trọng hơn
  Chư Phật của một trăm ngàn kiếp
  Bởi vì tất cả chư Phật của các kiếp
  Có xuất hiện ở đời là nhờ theo những Đạo sư
  Sẽ không bao giờ có vị Phật nào
  Không theo học một Đạo sư.
  Đạo sư là Phật, Đạo sư là Pháp
  Như vậy, Đạo sư cũng là Tăng
  Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật
  Ngài là bản tánh của Kim cương trì
  Ngài là gốc của Tam Bảo”.
  Đây giống như một la bàn định hướng sẵn cho chúng con, chúng sanh thuận lợi trong quá trình “văn, tư, tu ” theo quỹ đạo Chánh pháp mà nhanh tích tập “công đức và trí tuệ ” để làm hành trang tiến về thành phố giải thoát.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 45. Kính Thầy
  Con đọc bài này rồi
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om mani padme hum

 46. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con hoan hỉ với những câu hỏi – đáp yếu lược này giúp cho chúng con củng cổ, ôn tập và trang bị thêm  những kiển thức mà chúng con được học làm hành trang cho chúng con đi đến thành phố giải thoát, con cảm tạ Thầy
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM AH HÙM

 47. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị để chúng con củng cố và nâng cao kiến thức Phật học với những câu hỏi và đáp ngắn gọn, dễ hiểu.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sưh trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum!

 48. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc: “ Những câu hỏi- đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau” trong tác phẩm Phật học vấn đáp. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải nội dung của các câu hỏi cũng là khúc mắc tâm linh của chúng con trên đạo trình tích luỹ tri kiến Phật học. Những câu hỏi và câu giải đáp mang hình thức ngắn gọn, nội dung hàm súc tinh yếu thật dễ nhớ, nhất là đối với những người tu còn đang chập chững trên con đường tu học như bản thân con. Ngang qua những luận giảng của vị Thầy trong tác phẩm, những quan kiến sai lầm, tà kiến trước đây đã được soi rọi, bừng tỏ dưới ánh sáng của trí huệ Phật đà; và những câu hỏi – đáp được đặt ra khiến con cảm nhận Phật học vấn đáp còn có ý nghĩa học thuật như một cuốn từ điển Phật học.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho nhiều bạn đọc hữu duyên sẽ được đọc tác phẩm này để lợi lạc cho bản thân và tha nhân.
  Om mani padme hum.

 49. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài Phật học vấn đáp – Phần 1: Những câu hỏi-đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau. Con cảm tạ vị Thầy đã tóm lược những tinh yếu Phật Pháp qua hình thức những câu hỏi – đáp, giúp chúng con dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ được những điều cốt lõi, trang bị thêm chánh kiến cho bản thân mình.
  Con xin cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 50. Quảng Dũng says:

  Nam Mô A Di Đà Phật!!!
  Kính thưa Thầy!!!
  Con đã đọc bài này.

 51. kính bạch Thầy!
  Con là Mật Minh, con vô cùng hoan hỉ với bài Những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau (phần 1). Con chưa hiểu hết những lời Thầy dạy qua giải đáp các câu hỏi, nhưng con thấy rất quý giá để dần dần tích lũy và ứng dụng.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  Om mani padme hum.
  Đệ tử: Mật Minh.

 52. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Nhờ những luận giải của Thầy mà bản thân con được củng cố thêm  rất nhiều kiến thức về giáo lý Phật đà. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho ra đời tác phẩm tâm linh vô cùng lợi lạc này, giúp chúng đệ tử mặc dù bận rộn trong cuộc sống mưu sinh khốc liệt nhưng vẫn có thể nhanh chóng tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, làm hành trang về Tây phương cực lạc quốc trong tương lai.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   
  Om ah hum.

 53. Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với nội dung phần 1 “Những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện Đạo pháp khác nhau”. Nhờ đó mà con có thể dần dần lãnh hội được những kiến thức căn bản Phật học do Thầy dạy, hiểu đúng để thực hành đúng. Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con kính đảnh lễ Thầy.

  Om mani padme hum.

 54. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc nội dung phần 1 của tác phẩm “Phật học vấn đáp” với “Những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau”. Con hiểu rằng với chỉ ở mức ban đầu là 50 câu hỏi-đáp nhưng đã mở ra cho chúng con sự tổng quan chung về giáo điển, giáo pháp Phật đà. Con hoan hỷ với nội dung câu hỏi đáp ngắn gọn, cô đọng với chánh kiến trong luận điểm và tính chất ứng dụng, thực tiễn cao trong cuộc sống và quá trình thực hành Văn, Tư, Tu của chúng con. Giờ đây, con hiểu rõ hơn rằng những câu hỏi – đáp trong tác phẩm này nói chung và ở phần 1 này nói riêng là “yếu lược” bởi đã được vị Thầy từ bi chưng cất những điều tinh tuý, cốt yếu. Và khi chúng con muốn đào sâu tư duy, mở rộng vấn đề chúng con có thể tìm thấy câu hỏi đáp ấy xuất hiện ở đâu đó trong trong gần 1500 bài viết, 100 bài giảng trên chanhtuduy.com. Đó là tính mở của tác phẩm “Phật học vấn đáp” này.
  Một lần nữa, con xin hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh Mật Hải, Mật Thuỷ, Mật Ngã đã góp phần hoàn thiện tác phẩm này!
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!
  Om Mani Padme Hum.

 55. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật Thuận Nữ (Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị để chúng con hiểu được những kiến thức cơ bản của phật học.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Sai rồi! Không phải cơ bản mà là tinh yếu của Phật học!

 56. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài Phật học vấn đáp _ Phần 1” Những câu hỏi _ đáp yếu lược trong những bình diện đạo Pháp khác nhau”. Con hoan hỷ với những câu hỏi đáp rất thiết thực, cụ thể lại súc tích ngắn gọn và dễ hiểu, qua đó giúp cho người tu giải tỏa được những khúc mắc trong quá trình tu tập, để làm kim chỉ nam văn, tư, tu theo đúng qũy đạo chánh kiến.
  Con tán thán công hạnh, bồ đề tâm của Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh đã góp phần cho sự hoàn thành cuốn sách quí báu này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Mô Phật,
  Kính Bạch Thầy,
  Con hoan hỷ đọc được phần 1 của cẩm nang Phật học vấn đáp, “Những câu hỏi- đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau”.
  Con xin cảm tạ Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 58. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc phần 1 Phật Học Vấn Đáp rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy, đã trả lời cô đọng tinh yếu những câu hỏi giúp cho chúng con dễ nhớ, dễ hiểu.
  Pháp đệ cảm ơn các đạo huynh Mật Hải, Mật Thủy, Mật Ngã đã góp phần hoàn thiện tác phẩm này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om ah hum!

 59. lephuongnhatoanh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con là Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về kiến thức Phật pháp để tiến bước trên con đường đến với thành phố giải thoát.

  Con rất hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và  thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu đã góp phần tạo nên tác phẩm quý giá này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả các huynh đệ, đạo hữu của Mật gia Song Nguyễn luôn mạnh khỏe, tinh tấn trên con đường tu tập, mọi thế sự hanh thông.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 60. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con tác phẩm tâm linh “Phật học vấn đáp” vô cùng giá trị này. Với khả năng văn, tư vô cùng hạn chế của mình, chúng con chắc chắn sẽ ấp úng nếu gặp phải những câu hỏi tương tự, nhưng nhờ có sự tổng hợp, chắt lọc tinh yếu của giáo điển, giáo pháp qua hình thức hỏi – đáp như trên, con cảm thấy dễ dàng hơn trong việc ghi nhớ. Con cầu nguyện cho thật nhiều những chúng sanh có thể có được duyên lành đọc được tác phẩm này!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
   
  Om mani padme hum!

 61. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh
  Con cầu mong tất cả chúng sanh thấm đậm hồng ân Tam Bảo
  Om mani padme hum

 62. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Phật học vấn đáp- Phần 1: Những câu hỏi- đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau. Con hoan hỷ với 50 câu hỏi- đáp bổ ích. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã soạn những câu hỏi- đáp ngắn gọn giúp học trò chúng con có thêm những kiến thức quý báu,  nhiều lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 63. Lê Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con Mật Diệu Hương đã đọc “Phật học vấn đáp Phần 1: Những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã biên soạn ra các câu hỏi vấn đáp ngắn gọn, từ những điều đơn giản nhất giúp những người có rất ít hiểu biết về tri kiến Phật đà như con được khai thị.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

   

 64. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải các câu hỏi, giúp chúng con giải toả khúc mắc và trang bị chánh kiến trên bước đường tu tập, đúng với chánh Pháp.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ

  con xin cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc

  của Phật tánh.

  Om mani Padme hum

 66. Kính bạch Thầy .

  Con là Mật Đại.

  Con đã đọc bài này rồi a.

  Om Mani Pedme Hum

 67. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đón đọc tiếp Phần 2: ” Phật học vấn đáp: NHỮNG CÂU HỎI ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU”.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giảng một cách ngắn gọn và dễ hiểu những tinh yếu của đạo pháp trên nhiều phương diện khiến chúng con có thể dễ dàng dựa theo đó mà tu học. Qua đây con ý thức được tầm quan trọng của sự tinh tấn trong tu tập đó chính là duy trì việc đọc và comment chanhtuduy.com hàng ngày bởi việc làm này chính là đang thực hành pháp tu ” Chánh kiến quang minh tam muội” khi đọc mục 29: ” Tác hại cuả việc gián đoạn trong việc thực hành pháp hay đọc chánh tư duy dù chỉ là 3 ngày?: Trong Nho học có câu nói của người xưa đại ý: Kẻ sĩ ba ngày không đọc sách thì soi gương mặt mũi khó coi, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe! Liên hệ với Pháp, hành giả Mật tông nói riêng và Phật tử nói chung, nếu ba ngày không thực hành pháp, “ôn tập” những lời dạy của Thầy, chư Phật, Đạo sư…thông qua chanhtuduy thì hành vi thân ngữ tâm sẽ không chuẩn mực theo chánh ngữ, chánh nghiệp…Đã không chuẩn mục tiêu trên quỹ đạo chánh pháp thì lấy gì để chuyển hóa tâm được An lạc đời này- Cực lạc đời sau?

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh được uống tinh túy cam lồ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 68. Mật Thuận Mỹ says:

  Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.

  con cảm tạ ơn Thầy

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chuang sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 69. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài . bài viết cho con hiểu biết thêm đạo Phật.

  Bổ sung thêm kiến thức và sự hiểu biết của bản thân trên con đương mình đi . con cám ơn Thầy .

  Con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum!

 70. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Hoàng Như (Phạm Phương) đã đọc bài:” Những câu hỏi – đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau” phần 1 rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng con

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

 71. Mật Pháp Bảo says:

  Kính bạch Thầy, con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  Những câu hỏi – đáp yếu lược thực tế và gần gũi với cuộc sống giúp con có thêm được sự hiểu biết.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh trọn thành Phật quả viên mãn.

  Om ah hum vajra guru pad ma siddhi hum.

 72. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy đã cho con có cơ hội được khai thị và hiểu hơn về Phật pháp, để con có thêm những hiểu biết theo quỹ đạo Chánh pháp trong quá trình Văn – Tư – Tu.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Đinh Khánh Ngân says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với những câu hỏi đáp Phật học vô cùng súc tích, rõ ràng đáp ứng được nhu cầu không chỉ của những huynh đệ mới gia nhập có cái nhìn khái quát mà còn giúp chúng con củng cố được kiến thức Phật pháp của mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con tác phẩm tâm linh được chắt lọc từ những giáo pháp, giáo điển mà Thầy đã nghiên cứu suốt hơn 20 năm qua. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có duyên lành đọc được những bài viết này.

  Om Mani Padme Hum.

 74. Hoàng Nguyên says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này! con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giúp con mở mang kiến thức Phật học.

  ”Đã được làm người mà không tu tập chánh pháp cũng giống như một người đến với xứ sở đầy ngọc báu mà trở về với tay không”. Con thấy mình thật may mắn được hữu duyên biết đến Phật Pháp, biết đến chanhtu duy.com, biết và kết nối được với Vị Thầy !

  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu trên con đường học Phật pháp chánh đạo, nỗi niềm đau khổ vất vả được lắng diệu!

  Om mane padme hum!

 75. lan xuân says:
  Kính bạch thầy

  con đã đọc bài

 76. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 77. Dung Nguyen says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 78. Dinh Thuan says:
  Kính Bạch Thầy con đã  đọc  bài này rồi ạ.
 79. Trịnh Thị Phương Liên says:
  Kinha Bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải đáp những thắc mắc của chúng con. Thý thực có những chỗ con đọc vẫn chưa hiểu hết. Con tin nếu đọc nhiều bài hơn nữa con sẽ hiểu hơn ở mục câu hỏi con chưa hiểu.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om mani pedme hum

 80. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Om Mani Padme Hum.

 81. Mật Thanh Luật (NguyễnHuy Hoàng) says:
  Kính bạch Thầy, con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 82. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ,con cảm ơn Thầy, con cầu Thầy sức khoẻ. Om mani padme hum.
 83. Mật Khải Nguyên (Mai Gia Huy) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Phật học vấn đáp – phần 1-1: những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau. Con xin tán thán trí tuệ của vị Thầy. Bài viết chứa đựng những kiến thức tinh túy được vị Thầy chắt lọc sau 25 năm nghiên cứu, khảo sát, ứng dụng; để ngày hôm nay con may mắn được chiếu soi. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và cảm tạ ơn Thầy với tác phẩm Phật học vấn đáp, chắt lọc tinh tuý giáo pháp Phật đà, cô đọng thành những lời hỏi-đáp ngắn gọn, dể hiểu, tựa như kim chỉ nam thiết yếu soi sáng cho đệ tử chúng con trên con đường giải thoát.

  Trong phần 1-1 này, con tâm đắc với câu 3 và hiểu được nền tảng của tinh tấn là quán niệm vô thường. Cái chết là điều nhất định xảy ra, nhưng khi nào nó tới thì bất định. Mỗi khi đọc tin trên báo chí, biết nhiều người mất mạng vì tai nạn, chiến tranh, bệnh tật,…con cũng cảm thấy chạnh lòng, xót xa và cầu nguyện cho họ thác sanh cõi lành. Hoặc khi người thân mất đi, con cảm thấy đau khổ, mất mát, nuối tiếc. Đây cũng là nhân duyên để con quán xét bản thân, từ đó tinh tấn thực hành nhưng không được bao lâu lại tự nguyện để tâm cuốn vào thế sự. Cứ nghĩ rằng mình được miễn trừ đối với sự vô thường, vọng tưởng kiên cố là điều đó sẽ không xảy ra cho ta, còn lâu lắm mới đến “lượt” mình.

  Giờ đây con hiểu rằng vì sao Đức Phật, Bồ tát, thánh chúng đã ban nhiều giáo huấn để hành giả tỉnh thức về cái chết :

  + “Thế gian là vô thường./ Đất nước chẳng vững bền./ Bốn đại đều khổ không./ Năm uẩn vốn vô ngã. Sinh diệt luôn đổi khác./ Hư nguỵ không có chủ. Tâm là nguồn tạo ác./ Thân xác gom chứa tội. Khéo quán sát như vậy./ Dần dần xa sinh tử” (kinh Bát đại nhân giác, điều giác ngộ thứ nhất).

  + “Ngay bây giờ con không bị bệnh khổ hành hạ, con cũng chưa bị kẻ khác quản thúc như nô lệ. Vậy khi con vẫn còn duyên lành tự tại, mà nếu con lười biếng thì bỏ phí kiếp người quý báu, thì bận tâm về gia nhân, tài sản, thân bằng quyến thuộc làm chi? Mà ngay chính thân xác con vẫn hằng yêu quý này sẽ bị đem khỏi giường vào một nơi hoang dã cho loài kên kên, chồn, hổ ăn thịt. Lúc đó, trong cõi Trung ấm, con sẽ bị khủng hoảng tột cùng” (Bốn nền tảng chuyển hoá tâm, cuộc đời vô thường).

  + “Nghĩ nhớ đến sự chết’ (16 điều quán niệm cần trưởng dưỡng, tác giả, thành tựu giả, tiến sỹ Phật học Kelsang Gyatso).

  …..

  Cầu nguyện con và huynh đệ Kim Cang luôn sùng kính Đạo sư, giữ được nhiệt tâm với đạo pháp và chánh tinh tấn để không phải mang đi là niềm hối tiếc khi thời điểm không thể tránh khỏi xảy ra.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 85. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ” Những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau ” của  Thầy ạ. Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã giải đáp những câu hỏi  tâm linh một cách chính xác ,ngắn gọn, dễ hiểu giúp cho chúng con hiểu hơn về những giáo lý Phật đà để không đi lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 86. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum .

 87. Nguyen Thanh Van says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô. Om mani padme hum.
 88. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc “Phần 1-1: những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau” của tác phẩm Phật học vấn đáp. Con cảm tạ ơn Thầy! Cầu nguyện nhiều chúng sanh hữu duyên có duyên lành đọc được tác phẩm Phật học quý báu này. Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp chiếu rọi khắp muôn nơi.

  Om mani padme hum.

 89. Duongthuyquynh30112001 says:
  Thưa Thầy

  con đã đọc xong bài này rồi ạ

  con xin cầu nguyện sưc khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Nguyễn Quang Bình says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ.

  Om mani padme hum

 92. Mật Tưởng Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã giải đáp những câu hỏi tâm linh về Phật pháp giúp chúng con hiểu hơn về giáo lý Phật đà một cách rõ ràng, dễ hiểu.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 93. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn những tinh yếu trong đạo pháp. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 94. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con tên là Huyền, con ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết, con cảm ơn Thầy ạ!

 95. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con những điều này ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

   

 96. Thuỷ Trịnh says:
  Con cảm ơn Thầy ạ.

  Kính bạch Thầy con đã đọc xong rồi ạ!

 97. Linh Trần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng của Thầy ạ! Bài giảng về Phật Pháp rất hữu ích với người đang chập chững như con. Thuật ngữ Phật Pháp con thấy hơi khó nhớ, chỉ đến phần giải thích thì con nhớ và hiểu. Tu tập là phải bình thản, an nhiên, con sẽ cố gắng nhớ dần dần ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy/Cô!

  Con cầu chúc chúng sanh tinh tấn trên con đường tu tập!

  Om Mani Padme Hum!

 98. Trần Anh Thương says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status