Nov 13, 2019

Posted by in Giáo điển | 62 Comments

Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5):CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” Ư? SAI LẦM! VÌ SAO? BỞI VÌ BÁC SĨ NHA KHOA CHẲNG THỂ NÀO KHUYÊN BỆNH NHÂN ĐAU MẮT! ĐÂY LÀ SỰ LỘNG NGÔN, VỌNG NGỮ!

Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5):

CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” Ư? SAI LẦM! VÌ SAO? BỞI VÌ BÁC SĨ NHA KHOA CHẲNG THỂ NÀO KHUYÊN BỆNH NHÂN ĐAU MẮT! ĐÂY LÀ SỰ LỘNG NGÔN, VỌNG NGỮ!

Kính gửi Tiến sĩ Thượng tọa Thích Nhật Từ!

Trong nhiều bài giảng trên DPNN, tiến sĩ luôn khẳng định rằng “niệm, tụng, đọc thần chú” chẳng qua là một phương tiện để rèn luyện “chánh niệm”?! Điều này mâu thuẩn với những gì thầy giảng rằng “đạo Phật vay mượn của Bà la môn giáo khoảng 6000 câu thần chú từ kinh Vệ đà. Tư duy, niệm tưởng của ngoại đạo là tà tư duy dẫn đến tà kiến (kinh Hoa nghiêm đã xác quyết) do đó họ không thể có chánh niệm. Từ đây suy ra luận điểm của thầy sai lệch ngay trong mầm mống luận kiến của thầy. Cớ sao như vậy? Tôi biện chứng theo Quy trình của thầy vẻ ra như sau: trì niệm thần chú là “sở hữu” của ngoại đạo Bà la môn, mà hành giả Bà la môn giáo không thể có chánh niệm, suy ra kết quả là gì? Vô lý phải không? Thế mà thầy khăng khăng rêu rao khắp nơi rằng thần chú chỉ là phương tiện đạt chánh niệm (1 trong 8 chánh đạo); vậy thì hóa ra thầy khẳng định Bà la môn giáo đồng nhất với đạo Phật sao?

Tư duy, niệm tưởng của ngoại đạo là tà tư duy dẫn đến tà kiến (kinh Hoa nghiêm đã xác quyết) do đó họ không thể có chánh niệm.

“Chư Phật ba đời cũng y vào Bát nhã Ba la mật đa mà đạt đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác” mà Bát nhã Ba la mật đa “là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú”

Lại nữa, “Tâm kinh Bát nhã Ba la mật đa” khẳng định “Chư Phật ba đời cũng y vào Bát nhã Ba la mật đa mà đạt đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác” mà Bát nhã Ba la mật đa “là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú”, vậy hóa ra mượn “thần chú” của Bà la môn giáo, hành giả Phật giáo tu đạt chánh quả à? Hằng ngàn năm qua có ai đủ biện tài vô ngại phản luận được “Tâm kinh Bát nhã Ba la mật đa” không? Chưa một ai, dù người đó là “tiến sĩ” thượng tọa chủ trương “đạo Phật nguyên chất” Thích Nhật Từ!

Thầy có biết sử liệu Phật giáo ghi lại trong “Đại Đường Tây Vực ký” rằng ngài pháp sư Tam tạng có thế danh là Trần Huyền Trang cho biết ngài ấy vượt qua bao hiểm nạn để trở về vinh quang nhờ vào niệm thần chú Bát nhã Ba la mật đa “Yết đế yết đế Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha, Ma ha Bát nhã Ba la mật đa”? Các vị đại sư, danh tăng như Hám Sơn, Hư Vân, Tuyên Hóa..đều ngợi ca thần chú Mật thừa, chẳng lẽ các vị ấy chỉ đạt một trong Bát chánh đạo là “chánh niệm” làm sao xiển dương giáo pháp Phật đà? Ngài Tuyên Hóa khẳng định “Giáo hóa ở nước Mỹ khó khăn vô cùng, tôi làm được là nhờ nương vào thần chú Đại bi của Quán Âm Bồ tát”( trích Khai thị của hòa thượng Tuyên Hóa). Vậy, thầy Thích Nhật Từ là ai, đạt quả vị Bồ tát đến đâu mà đưa ra tà luận trái với các bậc thánh sư, và thánh giáo?

Kính gửi thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Thầy nói đọc tụng, trì niệm thần chú chẳng qua để rèn luyện chánh niệm ư? Sai lầm! Vọng ngữ! Lộng ngôn! Cuồng trí! Bởi vì sao? Thần chú (mantra) được giải thích là “bản tâm của Chư Phật”, lẽ nào bản tâm của chư Phật chỉ có một “chánh niệm” à? Thầy dù ác cảm với Mật thừa (Kim cang thừa) cũng không nên “vu vạ” một cách trâng tráo như vậy, bởi điều khẳng định của thầy toàn tự tin vào tâm ý của mình, là một lỗi lầm to lớn đối với một người tu như khuyến cáo từ kinh 42 chương (Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy! Trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình.) Từ đây suy ra sự ngộ nhận của thầy rất “đáng ngờ”, “đáng đặt vấn đề”, “đáng xét lại tâm ý của thầy” bị sai sử bởi tam độc (tham, sân, si) bởi tôi tin và khẳng định rằng ngài chưa đắc thánh quả! Thầy lại quả quyết công năng thần chú chỉ đem lại “chánh niệm” đủ cho thấy tầm nhìn và quan kiến của thầy phiếm diện như thế nào, nếu không nói là sai lầm, phạm giới Bồ đề tâm điều 32 trong 46 lỗi lầm phụ và điều 12 trong 18 giới nguyện chính (tôi không cần viết rõ bởi vì thầy là thượng tọa, tiến sĩ sẽ am tường giới luật, giới nguyện hơn tôi bội phần).

Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy! Trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình.

Tuy nhiên, tôi sợ sẽ phạm vào lỗi được khuyến cáo trong kinh 42 chương như thầy đã phạm, nên tôi nương theo trí huệ và oai thần của Quán Âm Bồ Tát mà luận giải về thần chú để chứng minh rằng đó không chỉ là một phương tiện đạt “chánh niệm” như thầy quy chụp:

1/ Đại nguyện Quán Âm Bồ Tát ghi rõ “Hãy liên tục trì niệm lục tự đại minh thần chú, chỉ một điều đó là đủ”

“Hãy liên tục trì niệm lục tự đại minh thần chú, chỉ một điều đó là đủ”

2/ Kinh “Quảng đại viên thông, vô ngại đại bi tâm đà la ni” khẳng định trong đại nguyện thứ 12 của Quán Âm Bồ Tát: “Ai niệm thần chú của Ta, quán tưởng thánh tưởng của Ta, lễ lạy bái sám hoặc niệm tôn hiệu của Ta…bất kỳ sở nguyện nào của họ Ta đều  làm cho toại ý; sau khi mạng chung Ta sẽ đưa thần thức của họ về Tây phương Cực lạc”. Tuy nhiên, khi tôi dùng luận chứng này ngại rằng không thuyết phục được thầy bởi vì “khi ghét thì bòn hòn cũng méo” nên sẽ cho rằng tôi bảo vệ “ngụy kinh” như kiểu ông Thích Hạnh Bình và Thích Chúc Phú khăng khăng “sống chết” với ngụy kinh Vu lan bồn. Tôi sẽ trích dẫn luận thư của các bậc cao tăng thạc đức, học hàm tiến sĩ Phật học, chớ không phải tiến sĩ Triết học như thầy đâu..

“Ai niệm thần chú của Ta, quán tưởng thánh tưởng của Ta, lễ lạy bái sám hoặc niệm tôn hiệu của Ta…bất kỳ sở nguyện nào của họ Ta đều  làm cho toại ý; sau khi mạng chung Ta sẽ đưa thần thức của họ về Tây phương Cực lạc

3/  Sau khi thuần thục ở cấp độ “thần chú vô thượng” hành giả đi vào căn nhà trí huệ Bát nhã như nó là của mình, cho nên gọi là “thần chú vô đẳng đẳng” (không gì có thể so sánh được). Trong giai đoạn trì niệm này, hành giả dần dần thẩm nhập trí huệ Bát nhã mà cụ thể là các loại trí huệ như: đại huệ, minh huệ, diệu huệ, pháp huệ, trí huệ biện tài vô ngại, trí huệ tổng hợp. (Geshe Achaya Thubten Loden viết trong tác phẩm “Biển Phương tiện và Trí huệ bất khả phân). Ở đây cần giải thích trí thứ sáu là “trí huệ biện tài vô ngại”, còn gọi là “Tứ vô ngại biện”, tức là bốn loại tài trí biện luận không bị ngăn ngại như sau:

Trong giai đoạn trì niệm này, hành giả dần dần thẩm nhập trí huệ Bát nhã mà cụ thể là các loại trí huệ như: đại huệ, minh huệ, diệu huệ, pháp huệ, trí huệ biện tài vô ngại, trí huệ tổng hợp. (Geshe Achaya Thubten Loden viết trong tác phẩm “Biển Phương tiện và Trí huệ bất khả phân)

 1. Pháp Vô Ngại Biện: khả năng giảng Pháp một cách sâu sắc, tuy chỉ là một đạo lý song có thể triển khai thành trăm ngàn vạn ức đạo lý, rồi từ trăm ngàn vạn ức đạo lý có thể quy nạp lại thành một đạo lý.
 2. Nghĩa Vô Ngại Biện: khả năng biện giải mọi nghĩa lý một cách thông suốt không bị ngăn ngại.
 3. Từ Vô Ngại Biện: khả năng nói năng lưu loát về ngôn từ, lời lẽ hợp nghĩa lý, đạo lý.
 4. Nhạo thuyết Vô Ngại Biện: khả năng biện tài vui thuyết không trở ngại, tức là thuyết pháp một cách hoan hỷ cho người, khiến người nghe vui thích.

Bảy trí huệ trên thành tựu, hành giả sẽ được ngũ trí Như Lai: đó là diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, thành sở tác trí, pháp giới trí. Lúc đó gọi là trí huệ của vị Phật chánh đẳng chánh giác.

4/  Trên con đường Bồ tát Đại thừa, hành giả phải đi qua tuần tự năm con đường đạo gọi là “ngũ đạo lộ”, tức là trải qua 51 nấc thang tu tiến, nhưng trong Mật thừa thì pháp môn trì chú cũng giúp cho hành giả tự nhiên được đi qua đạo lộ đó. Đây là luận giải của Đạo sư Tultsim Gyaltsen, đại hành giả Kim cang thừa, xuất thân từ tu viện Ganden, sáng lập ra Đại học Phật giáo Mật thừa Thubten Dhargye Ling, ở Long Beach, bangCalifornia, Hoa Kỳ. Ngài cho rằng “Đại thần chú” liên hệ đến tích đạo, “Đại minh chú” liên hệ đến chuẩn đạo, “Vô thượng thần chú” liên hệ đến kiến đạo và “Vô đẳng đẳng thần chú” liên hệ đến thiền đạo, được chỉ ra trong năm đạo lộ phải đi qua của Bồ tát Đại thừa. Từ đây có thể cho chúng ta thấy giá trị vô song của thần chú nói chung và thần chú Mani.

Kính gửi thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Qua luận kiến và luận giải chi tiết như trên tôi hy vọng rằng thượng tọa tiến sĩ hiểu thấu đáo hơn về thần chú là gì, công năng ra sao, kết quả sẽ như thế nào khi dùng thần chú làm phương tiện tu đạo và hành đạo. Theo đó, ai cũng hiểu rằng thần chú hàm tích Bát chánh đạo chớ không bao giờ thần chú chỉ là phương tiện rèn luyện “chánh niệm” như thầy khăng khẳng lập luận vì ác cảm với trường phái Kim cang thừa! Tôi nhớ đây không phải là 1 lần, mà là nhiều lần thầy dùng thủ đoạn “tát nước theo mưa”, “lập lờ đánh lận con đen” trong lúc giảng thuyết để “đá xéo” thần chú và Mật thừa. Còn nếu thượng tọa vẫn khăng khăng cho đó là “vay mượn” Bà la môn dùng làm phương tiện trong đạo Phật đại thừa (Hiển và Mật) thì tôi không còn gì để nói, để bình luận và giảng luận. Tôi không đạt học vị tiến sĩ do trường đời cấp bằng như thầy nhưng thà như vậy còn hơn là không giữ gìn giới cấm vọng ngữ, lộng ngôn mà gánh hậu quả thảm khốc mà nhiều người (tăng cư sĩ) đã từng trải nghiệm đắng cay, huống gì là người thường. Song, thầy cũng nên đồng cảm vì tôi nhìn đạo Phật, hiểu đạo Phật, thực hành Phật pháp qua lăng kính biện chứng tâm linh, dưới ngọn cờ Văn hóa, Giáo dục và Khoa học, nên lập luận trên nền tảng luận cứ, luận chứng Phật học Tuy tôi vẫn còn hạn hẹp trong tri kiến, không dám tự ý lập ngôn như thầy, nhưng tấm lòng vì đạo pháp chân chính theo hành trạng tâm linh được dạy từ kinh “Đại bát nhã ba la mật đa” phẩm Chuyển sanh mà thể hiện đôi dòng cảm niệm. Trong kinh Lời Nói (Tăng Chi 5.198): Đức Phật dạy: “Bậc tuệ tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” và “Lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng.”. Cầu nguyện thượng tọa tiến sĩ sức khỏe, an lành để đạo tràng ở Hàn Quốc đang cần thầy giáo giới.

“Bậc tuệ tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” và “Lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng.”

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh:

The 5th Counter-argument on Dr. Ven. Thich Nhat Tu’s Argument DO MANTRAS FUNCTION AS “RIGHT MINDFULNESS” TRAINING? DEFINITELY WRONG! BECAUSE A DENTIST CANNOT GIVE ADVICE TO PATIENT WITH EYE PROBLEMS! THIS IS IRREVERENCE AND LYING! (Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5):CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” Ư? SAI LẦM! VÌ SAO? BỞI VÌ BÁC SĨ NHA KHOA CHẲNG THỂ NÀO KHUYÊN BỆNH NHÂN ĐAU MẮT! ĐÂY LÀ SỰ LỘNG NGÔN, VỌNG NGỮ!)
 1. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang với những luận điểm tà kiến của thượng tọa Thích Nhật Từ về thần chú.

  Qua trình tư duy của vị thượng tọa này cũng lạ. Bà la môn giáo tà niệm theo quan kiến Phật đà. Thượng tọa cho rằng thần chú thuộc Bà la môn giáo, tức là thần chú là tà niệm. Hành giả đạo Phật niệm thần chú (tà niệm) sẽ đạt được chánh niệm? Có cái gì đó sai sai! Logic của thầy có vấn đề không nhỉ? Sai trầm trọng hơn nữa, theo thuyết của thầy Thích Nhật Từ suy ra thì hành giả đạo Phật niềm thần chú tà niệm sẽ đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Có lẽ do thầy Thích Nhật Từ quen tư duy nghĩ rằng cứ niệm “tiến sĩ triết học” ngoại đạo tà niệm thành “chánh niệm” Phật đà nên mới chế tạo một dung dịch hỗn hợp “kiến thức” như nồi lẩu thập cẩm trộn lẫn kiến thức thế gian vào tri kiến Phật đà. Ngay cả chánh niệm và tà niệm thấy ấy vẫn còn nhập nhằng, không minh định được thì làm sao thầy ấy có thể đảm nhiệm trọng trách sứ giả Như Lai?

  Mong rằng thầy Thích Nhật Từ “bớt nói lại” để giảm khẩu nghiệp vì vọng ngữ. Trước khi phát ngôn, thầy nên trải nghiệm, bởi vì bác sĩ nha khoa không thể khuyên bệnh nhân đau mắt.

  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

   

 2. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 3. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Nguyễn Cát says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc những luận giải chặt chẽ, y cứ từ Thánh giáo lượng của Thầy để một lần nữa tác pháp chiếu quang những luận điểm sai lệch trầm trọng, cổ súy tà kiến của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Nếu đã là lần thứ 5 được khai trí rồi mà vị ấy vẫn ương ngạnh, cố chấp, bất trị như vậy thì rõ ràng chiếu theo kinh Người chăn ngựa, thượng tọa thuộc đối tượng “cần phải giết đi”. Tuy vậy con hiểu rằng, nếu ông ấy chỉ đóng cửa tu luyện pháp môn nguyên chất của mình thì chẳng ai phải bận tâm, nhưng vì ông ấy đang nhân danh chức sắc, học vị thế gian của mình để liên tục phỉ báng đạo Phật, gieo rắc mầm mống tà kiến, tổn hại hữu tình nên với vai trò sứ giả “chơn thật thanh văn”, gánh nhận trọng trách bảo vệ chánh Pháp của Đức Thế tôn và vận mệnh tâm linh của chúng sanh, vị Thầy, vị Đạo sư Thanh Trí phải dùng lực phẫn nộ khi cần thiết (giới nguyện Bồ đề tâm) để chặn đứng sự lây lan của nọc độc tà kiến, chặn đứng ác nghiệp “cản trở người khác đạt đến sự toàn giác” của vị thượng tọa trâng tráo này.

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán luận giải của Thầy đã vạch trần sự mâu thuẫn trong lập luận chủ quan của TNT, khi một mặt chém gió rằng thần chú của đạo Phật là vay mượn từ Bà La Môn giáo, một mặt lại cho rằng tụng thần chú chỉ để rèn luyện chánh niệm, như một cách gián tiếp “tung hô” ngoại đạo và “dìm hàng” pháp môn đạo Phật. Trong Đại thừa Trang nghiêm bảo vương kinh (quyển 3), Đức Phật đã khai thị cho ngài Trừ Cái Chướng Bồ tát rằng Sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ni này rất khó gặp được, cho đến Như Lai mà cũng không biết chỗ sở đắc ấy thì nhơn vị Bồ Tát làm thế nào mà hay biết được! Sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ni đó là bổn tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát. Nếu biết vi diệu bổn tâm ấy tức biết giải thoát”. Đến cả bậc chánh đẳng chánh giác là Đức Thế tôn mà Ngài còn khiêm cung nhận rằng “không biết chỗ sở đắc ấy” và hoan hỷ tán thán sự vi diệu bất khả nghĩ bàn của vô đẳng đẳng thần chú này “Trong lỗ chân lông Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát có trăm ức Như Lai an trụ và khen ngợi người trì tụng ấy (trì tụng minh chú mani)” thì thượng tọa là ai, đã chứng đắc đến đâu mà dám buông lời phỉ báng bản tâm của Quán Âm Bồ tát? Đức Phật dạy “Nếu biết vi diệu bổn tâm ấy tức biết giải thoát”, còn thượng tọa dạy “niệm thần chú chẳng qua là phương tiện rèn luyện chánh niệm”, đây là cách làm của “đạo Phật NGUYÊN CHẤT” sao?

  Kính bạch Thầy, từ những luận giải của Thầy con thấy rõ sự ác cảm của thượng tọa TNT với Kim Cang thừa đến nỗi sẵn sàng quy chụp nguồn gốc sai lệch của Mật chú, gây nghi hối cho chúng sanh, trong khi những lợi ích thù thắng của Thần chú này đã được xác quyết trong rất nhiều kinh và Mật điển. Trì niệm thần chú (Mật thừa) hay trì niệm hồng danh A Mi Đà Phật (Tịnh độ) đều là những pháp môn tinh túy nhưng đơn giản, dễ thực hành cho căn cơ chậm lụt của chúng sanh thời mạt pháp, tuy vậy, cái gì đơn giản, đúng chánh pháp thượng tọa TNT đều bài bác, xuyên tạc, còn cái gì màu mè, hình thức, tốn kém như ăn chay, từ thiện, hành hương du hí thì lại sốt sắng ủng hộ. Cuối cùng, trong thế giới tư duy chật hẹp của “ngài” ấy, chỉ còn lại duy nhất một đạo Phật biến chất, một đạo Phật khiên cưỡng trong lối mòn định kiến của ngoại đạo.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và lòng từ bi của Thầy dành cho chúng con và chúng sanh. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, của các bậc Đạo sư chân chính vì sự thành tựu hạnh phúc Phật tánh của tất cả chúng sanh.

  Nguyện cho những mầm mống tà kiến này sẽ bị thiêu rụi đến muôn đời sau để không còn cơ hội làm phương hại đến vận mệnh tâm linh của hữu tình. Om Mani Pad Me Hum.

 5. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy trong việc minh định giá trị vô song mà hiện câu thần chú của chư Phật đem lại. Bài viết cũng chỉ ra những luận điểm sai trệch của thượng tọa Thích Nhật Từ trong khi giảng giải nêu ra những định kiến sai trệch. Thấy rõ được sự hiểu biết nông cạn của thượng tọa khi tự ý lập ngôn, đề xuất quan điểm mà không dẫn luận đủ luận chứng, luận cứ ngõ hầu đảm bảo xuất khẩu bất thành ý của vị thượng tọa này. Bởi vậy cho nên, thượng tọa Thích Nhật Từ không thể minh chứng cho được những kiến luận một chiều của mình, bỗng trở nên “nhỏ bé” trước quan kiến sắc bén, đầy đủ luận chứng, luận cứ của Thầy. Và ngay cả hình thức “im lặng” cữ ngỡ là vàng mà thấy rõ được tính lấp liếm, không dám đối diện với thực tế cũng như không thấy được tinh thần tự quán xét ngõ hầu thấy được bản chất chân thật, vốn dĩ chân như mà mỗi câu thần chú chư Phật đem lại.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe , trường thọ , trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có tàm quý và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 6. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của Thầy, đã luận giải theo thánh giáo lượng nhà Phật, tác pháp chiếu quang nhằm chỉ ra sự lộng ngôn, vọng ngữ, cuồng trí và sai lầm nghiêm trọng cho thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, đã tự ý lập ngôn theo tâm ý bản thân mà cho rằng đọc tụng, trì niệm thần chú chẳng qua để rèn luyện chánh niệm. Với sự khẳng định vô căn cứ  này thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ đã rơi vào lỗi phỉ báng giáo pháp Đại thừa, phỉ báng Đức Phật và các bậc Thánh chúng, vì Đức Phật đã dạy “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ bán Ta vậy”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

  Om Mani Padme Hum

 8. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua những phản luận vị Thầy gửi tới Tiến sĩ Thượng toạ Thích Nhật Từ, con càng thêm hiểu về quan kiến xấu ác chứa đầy mâu thuẫn của ông ta khi khẳng định rằng “niệm, tụng, đọc thần chú” chẳng qua là một phương tiện để rèn luyện “chánh niệm”. Thần chú (Mantra) là “Bản tâm của chư Phật”, công năng diệu dụng không thể nghĩ bàn, “lẽ nào bản tâm chư Phật chỉ có một “chánh niệm”. Bản thân thượng toạ Thích Nhật Từ chưa phải là một bậc Thánh giả đạo Phật, càng không phải người tu theo Kim cang thừa nhưng lại chủ quan tin vào tâm ý của mình, tìm mọi cách để “dìm hàng”, đưa ra những luận kiến khiến người nghe nghi hối, hiểu sai hoàn toàn về “thần chú” nói riêng và Kim cang thừa nói chung.

  Những luận giải sắc bén, luận kiến rõ ràng, luận chứng chi tiết mà vị Thầy đưa ra như ánh sáng soi rọi, khiến “chiếc mặt nạ” phi đạo đức của ông Thích Nhật Từ rơi rụng như lá mùa thu. Rõ ràng qua những hành trạng ông Thích Nhật Từ thể hiện, người đọc có thể tự trả lời câu hỏi ông ta có tri và hành như lời Đức Phật đã giáo huấn hay không, có phải là một hành giả đạo Phật (chưa dám nói là một bậc Đạo sư đạo Phật) chân chính hay không.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn chỉ dạy chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 9. Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Om mani padme hum

 10. Kính bạch Thầy

  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho những luận điểm sai lệch của thượng toa Thích Nhật Từ khi ông ta tự tin vào tâm ý của mình cho rằng thần chú chỉ là phương tiện đạt chánh niện , từ những luận giải và luận chứng của Thầy cho thấy thần chú là bản tâm của chư Phật, công năng không thể nghĩ bàn thượng tọa đã vọng ngữ phỉ báng chư Phật và kim cang thừa.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 11. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho luận điểm tà kiến của thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ. Con cảm tạ ơn Thầy đã minh định cho con hiểu được sự lợi lạc vô song của thần chú. Nhờ những lập luận chặt chẽ, sắc bén của Thầy giúp con thấy được những sai lầm nghiêm trọng, cuồng ngôn vọng ngữ của thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ. Con mong thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ bớt vọng ngữ để tránh khẩu nghiệp.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính bạch Thầy.

  Con tán thán công hạnh vị Thầy, luận giải về thần chú với những luận cứ, luận chứng từ các kinh và lời của các bậc thánh đức, Đại Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, để chứng minh rằng đó không chỉ là một phương tiện đạt” chánh niệm” mà thượng tọa, tiến sĩ Thích Nhật Từ với tầm nhìn hạn hẹp và quan kiến xấu ác, chỉ vì ác cảm với trường phái Kim cang thừa, không chỉ một lần mà là nhiều lần dùng thủ đọn, lập lờ đánh lận con đen, cản trở chí nguyện giải thoát của chúng sanh, con tin rằng luật nhân – quả không chừa một ai.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

 13. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật Từ với sự sai lầm, lộng ngôn, vọng ngữ, cuồng trí của ông ta khi phán bừa về công năng của thần chú là để rèn chánh niệm. Đọc bài phản luận Thầy viết con thấy như có được thêm một minh họa trực quan sống động cho bài học về vọng ngữ trong khẩu nghiệp – tiến sĩ Thích Nhật Từ, một nhân vật quá quen mặt trong khâu xuyên tạc, phỉ báng chánh pháp Phật đà, đặc biệt là sự tư thù khó che dấu với Kim cang thừa!

  Con cầu nguyện rằng những lời “dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” của bậc Tuệ tri thức là Thầy sẽ đến và thấm được với ông tiến sĩ này, để dẫu ông ta có im lặng không phản hồi nhưng miễn là chịu dừng lại việc vi phạm trầm trọng giới cấm vọng ngữ, lộng ngôn nhằm tránh bớt phần nào hậu quả thảm khốc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Kính Bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hanh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang phản bác những luận điểm sai lệch của TT TS Thích Nhật Từ về thần chú. Qua những luận kiến và luận giải chi tiết, vị Thầy đã cho chúng con thấy được giá trị vô song của thần chú nói chung và thần chú Mani. Theo đó ai cũng có thể hiểu được rằng thần chú hàm tích Bát chánh đạo chứ không bao giờ thần chú chỉ là phương tiện rèn luyện “ chánh niệm” như TT TS TNT  khăng khăng lập luận. Đây quả thực là sự ngộ nhận hoàn toàn sai lầm của TS TNT. Ông ta đã phạm vào lỗi lầm to lớn của một người tu như khuyến cáo của Đức Phật trong kinh 42: Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy ! Trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin cậy vào tâm ý mình.” Con mong rằng TT TNT sau lần tác pháp thứ 5 này của vị Thầy sẽ có thể hiểu thấu đáo hơn về thần chú, nhận thấy được  sự  vọng ngữ, lộng ngôn, cuồng trí  của mình mà kịp thời dừng lại bởi “khẩu nghiệp” gặt hái hậu quả như thế nào chắc là TT TNT cũng đã rõ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 16. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ  (lần 5).

  Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ về luận điểm sai lệch “công năng của thần chú là rèn luyện chánh niệm”. Trong Tăng Chi Bộ  của Kinh Tạng Nguyên Thủy “Tất cả đại dương đều có một vị mặn, giáo pháp của Ta chỉ có một vị đó là vị giải thoát”. Trong Đại nguyện thứ 12 của Quán Thế Âm Bồ Tát: “Ai trì niệm thần chú của Ta, quán tưởng thánh tướng của Ta, lễ lạy bái sám hoặc niệm tôn hiệu của Ta … bất kỳ sở nguyện nào của họ ta đều làm cho toại ý, sau khi mạng chung ta sẽ đưa thần thức của họ về Tây Phương Cực Lạc”.

  Thế nhưng thầy Thích Nhật Từ là ai đã đắt thánh quả chưa mà tự tin vào tâm ý mình nói thần chú là vay mượn của Bà La Môn, rồi chỉ rèn luyện chánh niệm? Trong khi thầy Thích Nhật Từ từng viết sách về thần chú. Đủ để minh chứng cho thầy Thích Nhật Từ nói và làm của thầy bất nhất. Cũng chính miệng và lời nói của thầy Thích NhậtTừ. 1. nói tụng niệm thần chú để rèn luyện chánh niệm. 2. Lại nói thần chú vay mượn của Bà La Môn (hành giả Bà La Môn  vốn dĩ không có chánh niệm) nhưng giữa bài giảng này và bài giảng khác lại đánh nhau chan chát quả thật buồn cười thay.

  Cũng đúng thôi, trong khi thầy Thích Nhật Từ không chuyên về Mật Thừa nhưng lại thích lạm bàn về thần chú Mật Thừa. Thầy Thích Nhật Từ đã rơi vào “biết không rành những điều đã biết” mà lại lên giảng dạy cho đạo chúng. Dụ như bà lão mù lòa chăm sóc đàn cừu. Mong rằng thầy Thích Nhật Từ bớt nói lại để bớt nói sai, bớt tạo nghiệp phỉ báng chánh pháp và dẫn dắt chúng sanh vào đường cùn ngõ tối.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

   

 17. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận chúng con tiếp tục mở rộng tri kiến về công năng lợi lạc của thần chú Mani. Đồng thời, qua những luận chứng luận cứ đối chiếu từ thánh giáo lượng thì thượng tọa Thích Nhật Từ đã bộc lộ những luận điểm sai lệch, sự tự ý lập ngôn và sự hiểu biết nông cạn của bản thân. Dù với tư cách là một thượng tọa, là một Sứ giả của Như Lai, nhưng thay vì mang lại chánh kiến cho chúng sanh, thượng tọa lại  “vào hùa” với tà tư duy,tà kiến khi đánh đồng “Bà la môn giáo đồng nhất với đạo Phật”  trong khi mình chưa đắc thánh quả. Những hành vi thân ngữ tâm như trên, đã làm thượng tọa  từ thân phận cao quý là trưởng  tử của đức Pháp Vương Hoàn Vũ mà trở lại làm con trùng ăn thân sư tử. Con cám ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm an tinh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.

  Con xin tán thán công hạnh ,trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài phản bác lại luận điểm sai lệch, cuồn ngôn loạn ngữ của tiến sĩ thượng tọa Thích Nhật Từ.

  Với những luận chứng luận cứ xác đáng của vị Thầy những tư duy xấu ác, phỉ báng, tự ý lập ngôn ,nói điều sai lệch của tiến sĩ Thích Nhật Từ đã bị phơi bày.

  Mong rằng tiến sĩ “TNT ” sớm hồi quang tự kỷ mà dừng lại ác nghiệp của mình trước khi nhận lãnh hậu quả khảm khốc trong tương lai bởi vì luật tắc nhân quả không sai chạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 19. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xông bài này rồi ah

  Con rất hoan hỉ với công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho thượng tọa Thích nhựt Từ , lại thêm lần nữa ông Tích Nhựt Từ tự ý lập ngôn tin  theo tâm ý mình trong khi kinh điển nhà Phật dại rằng Thân Chú là bản tâm của chư Phật hành giả tụng  niệm sẽ dúp cho tất cả chúng sanh trong sáo nẻo luân hồi được nhiều lợi lạc cứ không phải như ông Tích Nhựt Từ nói là Thần Chú chỉ là rèn luyện chánh niệm .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm

 20. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con thấy thượng tọa Thích Nhật Từ hay các vị TTTS Thích Hạnh Binh,…đã tự ý bịa đặt ra những lời nói theo chủ ý của riêng mình để reo rắc tà kiến chỉ vì”hoa hồng” mà các ông kiếm được còn những người khác thì” sống chết mặc bay” nghèo thì nghèo còn giàu thì giàu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum
 21. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Thầy “Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5) rồi ạ. Con hoan hỉ tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang với những luận điểm luận cứ chặt chẽ, được trích từ trong kinh điển ra. Thầy đã chỉ ra những giá trị vô song mà thần chú Mật thừa mang lại qua những kinh điển, những đạo sư, những danh tăng khẳng định, trái ngược hoàn toàn với những lộng ngôn vô căn cứ của thượng tọa Ts TNT. Có thể thấy được thượng tọa ts TNT dù không theo Mật thừa nhưng lại tin vào tâm ý mình “dìm hàng” Mật thừa, khiến người nghe hiểu sai về thần chú. Con cảm ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con và chúng sanh. Cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM.

 22. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài phản luận tiến sĩ Thích Nhật Từ lần thứ 5 của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy, đã không dừng nghỉ trên hành trình xiển dương chánh kiến, đả phá tà kiến. Con cũng lấy làm làm kinh ngạc trước sự “bất động trước khen chê”của vị tiến sĩ thượng tọa này. Nhưng thay vì “bất động” vì lợi lạc của tất cả chúng sanh như tâm nguyện của một Sứ giả Như Lai thì ngài ấy lại vì bản ngã của mình mà dìm hàng tông môn khác, với biểu trạng của kẻ lộng ngôn, cuồng trí khi phủ nhận sự vi diệu của Thần chú và cho rằng Thần chú là sự vay mượn từ ngoại đạo, cũng chỉ là phương tiện giúp định tâm, như một trong Bát chánh đạo. Con cầu nguyện cho vị thượng tọa này sớm nhận ra sự “biết đủ” mà dừng lại sự tạo nghiệp xấu của mình.

  Con tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 23. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con.

  Om Mani Padme Hum!

 24. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã sách tấn con ạ

  Con kính lễ Thầy

 25. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị
  Thầy.
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh , trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang chỉ ra những điểm sai lệch không nhất quán của vịThượng Tọa thích Nhật Từ .Đứng trên cương vị một Thượng Tọa -Tiến Sĩ , một người con Phật mang trên mình xứ mạng Như Lai lẽ ra phải truyền bá cho chúng sanh những tri kiến phật pháp,để chúng sanh đi trên con đường giác ngộ và giải thoát , nhưng ngược lại vị Tiến Sĩ này lại cố tình tìm cách phỉ báng Chánh pháp , tự tin vào tâm ý mình mà cuồng ngôn loạn ngữ phản bác công năng diệu dụng của thần chú và cho rằng đọc trù niệm thần chú chẳng qua là rèn luyện chánh niệm .Với sự khẳng định vô căn cứ này Thượng Tọa thích Nhật Từ đã gieo thêm tội phỉ báng Đức Phật và Thánh chúng .Điều tệ hại hơn biết là sai mà vẫn cố tình làm thì ông ta sẽ nhận lãnh hậu quả thảm khốc… Khi mạng chung sẽ bị đọa đầy vào cõi ngạ quỷ .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vi lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 26. Kính Bạch Thầy !
  Con xin tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy không ngừng nghĩ đã tà xây Chánh, giúp hữu tình tránh bị đầu độc bởi ác kiến của bọn người ác tri thức.
  Đây đã là lần thứ 5 vị Thầy đã phản luận bằng “Thánh giáo lượng” nhà Phật mà TT TNT vẫn trơ trơ ra đó. Miệng thì nói “nam mô A Mi Đà” mà hành trạng trái ngược , không ngừng tiêm nhiễm tà kiến gây hại đến chúng sanh, cản trở người tầm cầu giải thoát.
  Có lẽ TT TNT cũng như bao kẻ tà vạy khác cho rằng “tai tiếng không cần minh bạch” chăng? Nếu vậy đây là lối tư duy điên rồ, bởi điều đó chỉ dành cho những hành giả, người tu chân chánh và đạt nhiều thành tựu nên thường hay bị những kẻ “ghen ăn tức ở” hay gọi là “Gato” mà dùng thủ đoạn xuyên tạc; phỉ báng; mượn gió bẻ măng… bởi tâm niệm thế tục của kẻ “tham, sân, si”.
  Không khác, hành trạng của TT TNT như vị Thầy đã chỉ ra là nhiều lần phạm giới bởi “tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh 42 chương) mà lộng ngôn, vọng ngữ khi lạm bàn về Thần chú (ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình); đánh tráo khái niệm một cách trân tráo khi nói rằng “CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM””, trong khi Thần chú là bản tâm của Chư Phật, Bồ tát..
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi .

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã không quản ngại tài sức hạn hẹp của mình ,tất cả vì chúng sanh hữu tình đang chìm ngập trong biển khổ bởi những tà đạo dựa vào học vị mà tự ý lộng ngôn thuyết giảng .Nên Thầy đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh ,tác pháp chiếu quang đến thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ dã rao giảng theo tâm ý mình ,cho rằng ” thần chú ” là rèn luyện ” chánh niệm ” .

  Bằng những lập luận sâu sắc ,dựa vào thánh giáo lượng nhà Phật, những ý tưởng ,những lời dạy của Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm , trong Tâm kinh Bát nhã Ba la Mật đa ,và với tài năng trí huệ am tường thấu đáo ,Thầy đã phân tích rõ nét về sự lộng ngôn ,vọng ngữ của thượng tọa Thích Nhật Từ về luận điểm sai lệch trong vấn đề tụng niệm thần chú ,tự ý cho rằng mình là tiến sĩ nên muốn nói thế nào cũng được ,tội lõi ngút ngàn ,cho dù ông là thượng tọa tiến sĩ Phật học, tu tập bao lâu chăng nữa, chỉ cần khởi niệm tâm thức ngang qua tà kiến thì trước sau gì ông cũng đọa vào cõi thấp ,mong ông hãy định thần quán xét lại mình .

  Con chân thành cảm đội ơn Thầy đã cho bài pháp lợi lạc đến chúng sanh, cầu mong họ sớm có duyên lành để được hạnh ngộ cùng Thầy Cô .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 28. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết phản bác luận điểm của tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần 5) .

  Con tán thán công hạnh Thầy đã vì chúng sanh hữu tình mà tác pháp chiếu quang, làm rõ tướng thiện ác để mang lại lợi ích chân thật cho chúng sanh. Qua những dẫn chứng từ kinh điển mà Thầy đã trích dẫn đã cho thấy TT Thích Nhật Từ là một người thiếu tri thức, không am tường về lĩnh vực thần chú, hoặc ngài ấy có tư thù với Kim cang thừa nên mới nhiều lần ra sức dìm hàng thần chú chỉ là để “chánh niệm” .

  Ngay trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng đã khẳng định rõ là “Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô thượng chú, là Vô đẳng đẳng chú trừ được hết thảy khổ chân thật không hư”.

  Há lẽ nào một người được mệnh danh là tam tạng kinh điển Việt Nam như TT Thích Nhật Từ mà không biết đến bài kinh này thì quả là vô lý, còn nếu quả thật vì ác cảm với Mật thừa mà TT TNT cố dìm hàng thần chú thì lập trình nhân quả không bỏ sót một ai.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài, con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã sách tấn.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quan đến tt thích nhật từ bằng những luận cứ sắc bén qua kinh điển nhà Phật

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô

  Om mani padme hum

 31. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng trong lời nói của vị tiến sĩ triết học thượng tọa Thích Nhật Từ (TNT). Mặc dù có gắn mác là thượng tọa nhưng có lẽ vị này không còn coi mình là một hành giả đạo Phật nữa chăng!? Khi mà những lời nói lộng ngôn, vọng ngữ của vị này về thần chú hoàn toàn sai lệch với quỹ đạo chánh pháp mà những luận giải cùng với luận cứ, luận chứng rõ ràng trong bài viết đã chỉ rõ. Đặc biệt là khi ban đầu vị này đưa quan điểm thần chú phải “vay mượn” của ngoại đạo, rồi giờ lại nói là thần chú chỉ là phương tiện đạt chánh niệm. Như thể vị này muốn khẳng định Bà la môn giáo đồng nhất với đạo Phật! Riêng điều này thôi đã khiến người nghe phải đặt dấu hỏi lớn rằng thượng tọa Thích Nhật Từ có đúng là Phật tử hay không? Một vị cho dù là mang danh thượng tọa nhưng lại nói lời vọng ngữ, hoàn toàn nói theo tâm ý mình, vi phạm giới luật rồi nghe lời lành mà không để ý (dù đã được chỉ chỗ chôn vàng đến lần này là 5 lần mà vẫn “ngang như cua” theo lối mòn tà kiến) thì thực không đáng để chúng sanh nghe theo. Cầu nguyện chúng sanh sẽ cảnh tỉnh để không phải nghe và theo những lời tà kiến, những “lời nói nhảm, vô dụng” mà gieo nhân phỉ báng Phật Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ, Bồ đề tâm không mệt mỏi của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang tới Thượng toạ Tiến sĩ Thích Nhật khi dùng thủ đoạn “tát nước theo mưa”, “lập lờ đánh lận con đen” trong lúc giảng thuyết khiến người nghe hiểu sai về thần chú. Qua những luận chứng luận cứ chặt chẽ đối chiếu từ thánh giáo lượng Thầy đã chỉ ra những giá trị, sự lợi vô song của thần chú nói chung và thần chú Mani.  Thế nhưng tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ đứng trên cương vị một vị Thượng toạ đảm nhiệm trọng trách sứ giả Như Lai lại nói những điều sai lệch  “tự ý lập ngôn”  giao giảng theo tâm ý mình về những luận điểm sai lệch với biểu trạng hiểu biết nông cạn, vọng ngữ, lộng ngôn, cuồng trí phỉ báng Đức Phật và các bậc thánh chúng, phỉ báng giáp pháp đại Thừa khi cho rằng công năng thần chú là rèn luyện ” chánh niệm”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Pame Hum!
 33. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang với tiến sĩ , thượng toạ Thích Nhật Từ.Những khai thị của vị Thầy đã phản luận lại tri kiến sai lệch của TT Thích Nhật Từ về thần chú.Một sự cuồng ngôn, vọng ngữ không chấp nhận được , khi bản thân là con Phật cao quý mà lại đi dìm hàng thần chú của chư Phật, nói là mượn của Bà la môn giáo vốn dĩ cho giáo pháp của họ có tu bao nhiêu kiếp, ngồi thiền bao nhiêu đời vẫn mãi nằm trong tam giới, trong khi đạo Phật mới có thể giúp chúng sanh vượt được biển luân hồi về cõi Phật.

  Cũng vì tin theo tâm ý của TT khi chưa đắt thánh quả mà TT đã phạm lỗi rất lớn khi cuồng ngôn, vọng ngữ, làm cho chúng sanh mãi mê mờ trong tri kiến lệch lạc của ngài, trong khi công năng diệu dụng của thần chú(mantra) lợi lạc vô biên mà vị Thầy đã giải thích rất nhiều lần.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã có bài phản luận cặn kẻ, hy vọng cho tất cả chúng sanh hữu tình đọc được mà lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 34. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ.

  Con cảml tạ ơn Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh mà tác pháp chiếu quang cho ông Thích Nhật Từ với những lời nói sai lệch về thần trú. Mục đích của ông ấy là muốn nhân cơ hội luận giảng để ” đá xéo”  Mật Thừa, nhưng càng nói ông ấy càng lộ ra những sai phạm nghiêm trọng, sự chủ quan, tự tin theo tâm ý của mình và lỗi này đã được vị thầy chỉ điểm và phản luận một cách xác đáng, trích dẫn rõ ràng từ kinh diển. Qua bài luận giảng của vị Thầy, cũng cho chúng con biết được giá trị và công năng vi diệu của thần trú đối với hành giả khi thực hành. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 35. Mật Huệ Chi says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con hoan hỷ và tán thân công hạnh của vị Thầy vì đã tác pháp chiếu quang thượng tọa Thích Nhật Từ . Con cảm tạ Thầy đã dùng những luận cứ và luận điểm để phơi bày bộ mặt thật của ông Thích Nhật Từ , ông đã tự ý lập ngôn , đưa ra những luận điểm sai lệch “ công năng của thần chú là rèn luyện chánh niệm “.

  Con cảm tạ Thầy vì bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành .

  Om Mani Padme Hum .

 36. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết tác pháp chiếu quang (lần thứ 5) cho thượng tọa Thích Nhật Từ của vị Thầy!. Kể cũng lạ khi 5 lần, 7 lượt vị thượng tọa này khẳng định như đinh đóng cột là thần chú là đạo Phật vay mượn từ Bà la môn giáo, rồi thần chú là tà niệm và là phương tiện để đạt chánh niệm?! Con hiểu là, là một tiến sĩ triết học, thượng tọa sẽ “nằm lòng” nguyên tắc tư duy khoa học biện chứng là “khách quan, toàn diện, lịch sử , cụ thể và phát triển”. Khi bàn về “thần chú”, ngay nguyên tắc”khách quan” đầu tiên thượng tọa đã không đạt được vì là lối tư duy áp đặt chủ quan của bản thân (nói theo tâm ý, không dựa trên nền tảng của Thánh giáo lượng). Còn “toàn diện” thì khỏi nói, thượng tọa đâu có xem xét toàn diện công năng diệu dụng của thần chú, chỉ thấy 1 mà không biết mười, thậm chí còn hiểu sai. Điều này dễ hiểu, bởi thượng tọa hoàn toàn “ngoại đạo” với thần chú (do không hiểu biết sâu về Kim Cang thừa, chỉ khư khư quay về đạo Phật gốc, đạo Phật nguyên chất của thượng tọa!). Còn các nguyên tắc còn lại theo đó sẽ có kết quả tương tự.

  Đạo Phật qua sự chỉ dạy của vị Thầy con hiểu được là khoa học biện chứng tâm linh. Những tư duy sai lệch trong cuộc sống sẽ dẫn đến thất bại, đổ vỡ, gây hậu quả ở những mức độ khác nhau; nhưng trong đời sống xuất thế gian, tư duy sai lệch, cuồng ngôn, vọng ngữ, tà kiến sẽ hại đến thân căn huệ mạng không chỉ thượng tọa mà còn vô số chúng sanh khác.

  Con cảm tạ Thầy về bài viết ý nghĩa, lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. OM MANI PADME HUM

 37. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng toạ Thích Nhật Từ về công năng của thần chú. Lại một lần nữa thượng toạ lại lộng ngôn và tin theo tâm ý của mình khi cho rằng thần chú chỉ đem lại “chánh niệm” trong khi đó thần chú ( Mantra) là bản tâm của Chư Phật và trong kinh “ Quảng đại viên thông, vô ngại đại bi tâm đà la ni” khẳng định trong đại nguyện thứ 12 của Quán Âm Bồ Tát : “ Ai niệm thần chú của Ta, quán tưởng thánh tướng của Ta, lễ lạy bái sám hoặc niệm tôn hiệu của Ta… bất kỳ sở nguyện nào của họ ta đều làm cho toại ý, sau khi mạng chung ta sẽ đưa thần thức của họ về Tây Phương Cực Lạc”,  thần chú có công dụng vô song như vậy lẽ nào chỉ là đem lại “chánh niệm” như vị thượng toạ đã lầm tưởng hay chỉ là ác cảm với Mật Thừa mà ông buông lời chỉ trích, mong thượng toạ hãy quán xét lại để tránh phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hanh phúc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hùm

 38. Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh mà từ bi tác pháp chiếu quang về quan kiến xấu ác của TT Thích Nhật Từ rằng “công năng của thần chú là rèn luyện chánh kiến.” Chỉ vì cái ngu “không biết những điều cần biết” như Hậu Hán Thư chỉ ra mà vị này có những phát biểu kệch cỡm, sai lệch về công năng vi diệu của thần chú trong đạo Phật. Bằng sự logic trong luận chứng, luận cứ được Thầy viết và trích yeong bài, lập luận của TT TNT đã bị bẻ gãy hoàn toàn, lộ rõ sự “dốt mà ưa nói”, yếu kém về nhân minh học của ông ta trước đạo chúng. Thần chú là “bản tâm của chư Phật”, được chư Phật, Bồ tát ban cho chúng sanh từ hàng tỷ kiếp nhập đại định tam muội, mà tâm chư Phật là tâm đã giác ngộ, được xây dựng trên nền tảng ban đầu là chánh kiến, đối lập hoàn toàn với niệm tưởng, tư duy của ngoại đạo vốn là tà kiến như kinh Hoa Nghiêm đã chỉ rõ. Việc TT TNT rêu rao rằng thần chú mượn từ đạo Bà la môn là lỗi phỉ báng trầm trọng tấm lòng từ bi và trí tuệ siêu xuất của chư Phật, Bồ tát. Dường như tập khí cũ của vị TT này quá sâu dày nên hễ phát ngôn là lại phạm lỗi “lộng ngôn, vọng ngữ” như vậy. Con không hiểu gia tài tàm quý của vị ấy để đâu mà dù khoác áo cà sa, ăn cơm thí chủ nhưng lại gián tiếp tung hô ngoại đạo như thế, chưa kể những lần ngạo ngược phủ nhận lời dạy của chính đức Phật như cho rằng không tồn tại địa ngục dù kinh điển đã ghi rành rành. Dù sao nếu TT TNT có tàm quý thật thì chẳng đến nỗi phải nhận tác pháp chiếu quang từ Mật Gia đến tận 5 lần như vậy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ, luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hum

 39. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ,công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang chỉ ra  cho thượng tọa Thích Nhật Từ những sai lệch trầm trọng và những quan kiến xấu ác đầy mâu thuẫn khi vị tiến sĩ này tự ý lập ngôn cho rằng thần chú chỉ là phương tiện đạt chánh niệm, qua những luận giải của vị Thầy đã giúp cho chúng con, chúng sanh thấy được bộ mặt thật thiếu hiểu biết về tri kiến Phật học của thượng tọa Thích Nhật Từ mà còn hay ưa dài tay giao giảng về tông môn khác khi bản thân chưa có thực chứng trải nghiệm thực hành,lộ rõ thủ đoạn dìm hàng pháp môn đạo Phật,gián tiếp tung hô cổ súy ngoại đạo, khiến chúng sanh nghi hối, hoang mang hiểu lầm thối thất niềm tin vào thần chú vốn là bản tâm của chư Phật và phạm lỗi cản trở chúng sanh tìm đến con đường giải thoát,gieo nhân phỉ báng Đức Phật và các bậc Thánh chúng bởi Đức Phật đã dạy” Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được sự lợi lạc vô song của thần chú.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đóng cánh cửa đi vào các cõi thấp.
  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Huấn says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài tác pháp chiếu quang của Thầy cho ts triết học Thích Nhật Từ . Bài viết với đầy đủ luận cứ, luận chứng từ kinh điển của Thầy đã chỉ rõ sự vọng ngữ, lộng ngôn của TNT. Đạo Phật là theo lời Phật dạy và thực hành để kiểm soát thân tâm, đi đến làm chủ thân tâm, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử chứ không phải lý thuyết suông. Ngày nay tỳ kheo ở các chùa được đạo tạo qua trường lớp (trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học) nhưng không chú trọng thực hành nên lý thuyết càng nhiều càng ngã mạn, tự ý lập ngôn, phỉ báng Phật pháp, thậm chí có nhiều tiến sĩ Phật học không kiểm soát được thân tâm khi bị nội duyên, ngoại duyên tác động đã làm những điều tà vạy, tà kiến còn thua cả những người thường không tu tập như ts Phật học Huỳnh Minh Toàn, ts Phật học Thích Hạnh Bình… còn ts triết học Thích Nhật Từ mặc dù tu Phật nhưng không sợ nhân quả, không biết tàm quý, chưa từng trải nghiệm thực hành trì niệm thần chú nhưng lại cuồng ngôn, không biết quán xét thân tâm sau những lần được Thầy tác pháp chiếu quang mà tiếp tục tạo nghiệp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn .

  Om mani padme hum!

 41. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã có bài tác pháp chiếu quang đến TT. Thích Nhật Từ. Con thật ngao ngán cho một vị Thượng tọa tiến sĩ, một người mang sứ mạng Như Lai mà có những bài giảng trái với chánh pháp, phỉ báng Phật pháp. Ở thế gian có câu ” biết thì thưa thì thốt”, đằng này tiến sĩ Thích Nhật Từ không am hiểu về thần chú cũng như công năng diệu dụng của thần chú mà cho rằng niệm, đọc thần chú chỉ để rèn chánh niệm. Mâu thuẫn hơn khi ông ta cho rằng đạo Phật vay mượn thần chú từ Bà la môn giáo mà Bà la môn giáo là ngoại đạo tà kiến thì làm gì có chánh niệm. Đây chẳng khác nào là một sự phỉ báng vì trí tuệ đạo Phật hơn hẳn ngoại đạo đương thời thì làm gì có chuyện vay mượn ở đây. Ở bài này giảng khác, bài kia thì mâu thuẫn bài trước về những luận điểm, luận kiến của mình đưa ra. Qua đây con nhận ra rằng giảng bài thì đa phần ai cũng làm được, còn giảng đúng thì rất ít tựa như sao buổi sớm vì thời mạt pháp tà sư nhan nhản khắp mọi nơi.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 42. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải sâu sắc theo thánh giáo lượng nhà Phật nhằm tác pháp chiếu quang cho Thượng tọa(TT), tiến sĩ Thích Nhật Từ(TNT) về những luận điểm sai lầm, lộng ngôn, vọng ngữ, tự ý lập ngôn. Khi ông ta (TNT) khẳng định theo tâm ý mình, rằng niệm, tụng, đọc thần chú chẳng qua để rèn luyện chánh niệm!; Trong khi “thần chú là bản tâm của chư Phật” và có công năng vi diệu… mà vị Thầy đã chỉ ra. Khẳng định chủ quan của TT Thích Nhật Từ đã phạm vào tội vọng ngữ, phỉ báng chư Phật và Kim Cang Thừa. Con mong TT Thích Nhật Từ hồi quang phản tỉnh, quán xét bản thân để tránh hậu quả thảm khốc , bởi luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy!.

  Con tạ ơn vị Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

   

 43. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thấy

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, minh định đúng sai về giá trị công năng của việc niệm thần chú. Bằng cách nói đá xéo, tát nước theo mưa mà ông Thượng tọa Thích Nhật Từ trong khi giảng đã lập lờ đánh lận con đen nói nêu ra những luận điểm sai lệch với Phật pháp.

  Với học vị tiến sĩ do trường đời cấp bằng nhưng lại vọng ngữ , lộng ngôn và cũng chỉ biết im lặng, không hề đưa ra được luận cứ, luận chứng cho định kiến của mình. Trong khi đó, vị Thầy luôn đưa ra đầy đủ những luận cứ, luận chứng, tài liệu bởi vị Thầy nhìn đạo Phật, hiểu đạo Phật, thực hành Phật pháp qua lăng kính biện chứng tâm linh, dưới ngọn cờ Văn hóa, Giáo dục và Khoa học , lập luận trên nền tảng luận cứ, luận chứng Phật học.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 45. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con thật hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ của vị Thầy đã tác Pháp chiếu quang với những luận điểm mầm móng tà kiến của Thượng tọa Thích Nhật Từ đã tự ý theo bản thân phỉ bán giáo pháp phỉ bán Đức Phật

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 46. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi ích cho chúng sanh mà có bài tác pháp chiếu quang lần thứ 5 đến TT. Thích Nhật Từ và lần này là những phát biểu vọng ngữ, cuồng ngôn và loạn trí của Thượng tọa về thần chú.

  Con thật ngán ngẫm cho gia tài tàm quý cạn kiệt của Thượng tọa, ngán ngẫm với bản ngã to đùng “như tảng đá kiên cố” của Thượng tọa dù đã nhiều lần nhận được tác pháp chiếu quang từ bậc tuệ tri thức mà vẫn không hồi quang tự kỷ.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi vô minh phiền não.

  Cầu mong cho tất chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 47. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm nơi vị Thầy bởi đã kiên nhẫn hết lần này đến lần khác, lần này là lần thứ 5 tác pháp chiếu quang cho Tiến sỹ Thượng tọa Thích Nhật Từ bằng những luận chứng, luận cứ rõ ràng.
  Chúng con đã không còn xa lạ gì với những lần tự diễn giải theo tâm ý mình của TT Thích Nhật Từ, và lần này là chủ đề “quá sức” với ngài ấy về thần chú. Khi mà Đức Phật đã từng khuyến tấn trong pháp hội Lăng Nghiêm: “Đến các hàng đại Bồ tát cũng trì niệm thần chú” hay bao bậc Thánh đức cũng hết lòng ca ngợi thần chú một phương tiện tối thượng kỳ đặc, bao tấm gương các bậc Thánh đức nương vào thần chú… Vậy nhưng trong tri kiến của ngài Thích Nhật Từ thì thần chú là rèn luyện “chánh niệm”, một trong 8 chánh đạo, đó thật là sự phỉ báng Giáo pháp trầm trọng, đó khác chi đang đi ngược lại bao nỗ lực các bậc Thánh đức bi mẫn dùng phương tiện thần chú đơn giản, cao diệu cho công cuộc hoằng hóa độ sanh. Tri kiến cạn cợt ấy được thốt ra từ lời một vị cho dù mang danh Thượng tọa nhưng không phải là nhà khoa học biện chứng tâm linh, không qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng nên chẳng khác gì lời tà nguy hại. Con hiểu rằng, chúng sanh của thời đại mạt pháp căn cơ chậm lụt vốn khó khăn trong việc tiếp cận giáo pháp nghe những lời ấy lại càng dễ thoái thất trước con đường giải thoát, càng toát mồ hôi với thứ “đạo Phật nguyên chất” giống như “tác phẩm” được viết bởi kẻ thần kinh không ổn định. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum

 48. Mật Tịnh Hải says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật từ, bằng những luận giải theo thánh giáo lượng nhà Phật, chỉ ra sự cuồng ngôn, vọng ngữ và tự ý lập ngôn theo tâm ý mình khi ông ta cho rằng công năng của thần chú chỉ là để rèn luyện chánh niệm(1 trong 8 chánh đạo), “Bát Chánh Đạo là 1/4 của Tứ Diệu Đế” để cuối cùng ngông cuồng khẳng định:

  “Là người Phật tử chúng ta phải hiểu rõ bản chất của Mật Tông và các câu thần chú không thể dẫn đến sự giác ngộ, không thể đưa đến kết quả giải thoát. Trong kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ và nhiều bài kinh khác Đức Phật Thích Ca đã nhiều lần khẳng định: Bát Chánh Đạo là con đường giác ngộ duy nhất. Bỏ qua Bát Chánh Đạo không có con đường giải thoát đích thực. Không thực tập theo Bát Chánh Đạo không có thành quả Thánh Nhân đích thực. Không trải nghiệm Bát Chánh Đạo trong đời sống, chúng ta không thể giải quyết được các nỗi khổ, niềm đau để trải nghiệm được hạnh phúc.”

  Về phương diện Bát Chánh Đạo, ông Thích Nhật Từ thừa biết rằng: tu tập Bát Chánh Đạo chính là tu tập Thân, Khẩu, Ý; Thì Kim Cương Thừa với sự tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, tâm để trở thành thân, khẩu, tâm của một vị Phật. Khi ba sự tịnh hóa ấy thành tựu, gọi là ba nghiệp tương ưng, tức là ba nghiệp tương ưng trọn vẹn với Phật tánh.

  – Ông ấy cũng phải biết rằng ngay bản thân thần chú đã hàm tích Bát Chánh Đạo.

  – Việc làm lợi lạc cho chúng sanh bằng việc “chú nguyện” còn là một hình thức bố thí gọi là pháp thí – cao hơn tài thí như kinh Phật đã dạy; Cao hơn nữa đây lại là bố thí Ba la mật: cho mà chẳng cần người được cho biết, chẳng cần được đền ơn.

  Nếu ông ta biết đọc các bộ luận mà các vị thầy Tây Tạng, trong đó có Đức Dalai Lama thứ 14 vẫn thường dạy – với những nội dung đều xuất phát từ nền tảng Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo,…; Và điển hình nhất đó là các bộ luận của những vị tổ sư truyền thống Nalanda: Ngài Pháp Xứng, Thánh Thiên, Liên Hoa Giới, Long Thọ, Tịch Thiên, Vô Trước,…- Chứa đựng tất cả tinh hoa tam tạng kinh điển của Đức Phật.

  ……

  Kính bạch Thầy !

  Các vị tổ đã dạy người tu hành phải qua 4 bước: Tín, Giải, Hành, Chứng nghĩa là Tin thì phải Hiểu, Hiểu thì phải Làm, Làm thì mới thấy kết quả – Tất cả 4 điều trên ông ta chưa từng có dù chỉ 1 với Mật tông thì làm sao “Chứng” được để mà mở miệng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum !

 49. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với công hạnh và Bồ đề t của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh đã tác pháp chiếu quang cho vị mang danh thượng toạ Thích Nhật Từ nhưng lại cuồng ngôn vọng ngữ có sở thích dìm hàng chặt chém các tông môn khác nhất là Mật tông.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 50. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến luận điểm tà kiến của thượng tọa Thích Nhật Từ về thần chú. Công năng vi diệu không thể nghĩ bàn của thần chú đã được tuyên thuyết bởi Chư Phật, Bồ Tát và giáo huấn của các bậc Thánh Tăng cổ đức, vậy mà thầy TNT lại cho rằng “niệm, tụng, đọc thần chú” là phương tiện để rèn luyện “chánh niệm” không hơn, chứng tỏ rằng ngài ấy đã không hiểu biết thấu đáo về thần chú lại còn tự ý lập ngôn, mâu thuẫn trong luận điểm, hoặc cố tình hạ thấp công năng của thần chú. Nhưng dù thầy TNT có ác cảm và muốn “dìm hàng” thần chú hoặc tông phái khác cỡ nào, thì cũng đâu thể vì lời nói của thầy mà thần chú giảm đi tính vi diệu sâu xa tinh túy, mà chỉ quan ngại cho phước đức của thầy TNT giảm đi theo cấp số nhân, ác nghiệp đại vọng ngữ lại đè nặng chồng chất lên thầy TNT sau mỗi bài giảng tà kiến. Chẳng phải là ngã mạn, nhưng thực sự thầy TNT vẫn còn quá may mắn khi được bậc Tuệ tri thức tác pháp chiếu quang trước khi nghiệp báo xảy tới. Mong rằng qua đó thầy TNT sẽ hiểu được giá trị của thần chú hoặc không thì biết dè chừng trước luật tắc nhân quả mà dừng lại khẩu nghiệp vọng ngữ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng cánh cửa đi vào cõi thấp.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về những lợi lạc của Thần chú Mani. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 53. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ  tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Vị Thầy đã tác pháp chiếu quang tới TT Thích Nhật Từ , vạch trần những quan điểm sặc mùi tà kiến cùng lối lộng ngôn vọng ngữ mà TT Thích Nhật Từ luôn thản nhiên thuyết giảng tới chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 54. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh đối luận của vị Thầy , dành cho thượng tọa Thích Nhứt Từ con cảm tạ ơn Thầy qua bài này con mới hiểu được rằng một vị thượng tọa ở chùa to mà lại tự ý lập ngôn nói thân chú là đây muộn của bà la môn trong khi kinh điển và đại nguyện của Quang Thế Ân thần chú là nhịp cầu kết nối thành giả chúng con đến với cổi với phù thắng thông qua kinh dẫn chuyển vị Thầy đến khi chúng con lâm chung ngày sẽ đến rước chúng con về cổi với của ngày điều này trứng minh là thượng tọa Thích Nhứt Từ tinh  theo tam ý của mình khi chưa đất thánh quả . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ om Ah Hùm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status