Feb 4, 2019

Posted by in Giáo điển | Comments Off on Phản luận linh mục Nguyễn Văn Khảm: Không phải Chúa có trước hay Đức Phật có trước mà thái độ hơn thua của Ông Khảm có trước!

Phản luận linh mục Nguyễn Văn Khảm: Không phải Chúa có trước hay Đức Phật có trước mà thái độ hơn thua của Ông Khảm có trước!

DMCA.com Protection Status