Oct 17, 2017

Posted by in Giáo điển | 30 Comments

TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ NHÂN LÀNH SANH VỀ TỊNH ĐỘ

TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ NHÂN LÀNH SANH VỀ TỊNH ĐỘ TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ NHÂN LÀNH SANH VỀ TỊNH ĐỘ Mô Phật! Kính Bạch Thầy, trong suốt hai tháng vừa qua, Mật Gia Song Nguyễn dưới sự chỉ đạo của vị Thầy từ bi đã thực hiện “Tác pháp chiếu quang” đến hàng loạt những Giảng Sư ở Việt Nam nhưng phát biểu lệch lạc về Phật Pháp. Họ đã chê bai Giáo Pháp, phỉ báng kinh điển, dìm hàng cư sĩ, chia tông rẽ phái,.. Làm biết bao nhiêu việc tàn hại đến Huệ Mạng của Phật Pháp. Chúng học trò liên tiếp lên bài chống lại những “tường thành Tà Kiến” ấy theo lời dạy của vị Thầy: “Lấy Chánh Kiến làm đòn xoay Tà Kiến; Mỗi bài văn là bom đạn phá Tà quyền.” Việc làm này được xác quyết là Bồ Tát Hạnh theo kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Phẩm Chuyển Sanh đã

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status