Apr 24, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 12 Comments

제자들에게 보내는 200호 편지: 해커는 왜chanhtuduy.com 웹사이트를 공격했는가? (Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

제자들에게 보내는 200호 편지: 해커는 왜chanhtuduy.com 웹사이트를 공격했는가? (Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?) 제자들에게 보내는 200호 편지: 해커는 왜chanhtuduy.com 웹사이트를 공격했는가? 오늘은 2017.04.19일이며 제자들에게 보내는 200호 편지를 쓴 날이다. 이 날에도 엄중한 사건이 일어났다. 2017.04.19일 새벽1시에는chanhtuduy.com웹에 두번째로 접근할 수 없었고 오전 10:28분에는 네번째로 발생되었다. 기술팀에서  해커가 chanhtuduy.com웹사이트를 공격한다고 보고했다. 지금은 기술팀에서 이 사고에 대처하고 있으며 해커의 공격을 막기 위해서 보안강화를 진행하고 있다. 친애하는 제자들! 세계에 여러 종류의 웹사이트가20억 개 이상  있고  불교에 대한 웹(베트남어하고 외국어 포함)이 수백 개 있다. 그런데 왜 해커는 chanhtuduy.com웹사이트를 세 번이나 공격했는가? 그리고 이번에는 상황은 아주 심각했다. 하루에 해커가 네 번정이나 공격했기 때문에 chanhtuduy.com 접근을 차단하게 되었다. 난 그 들이 어떻게 Song Nguyen밀가 (Song Nguyen 밀교집)의 네트워크 보안 방화벽을 넘어갈 수 있는지 관심이 없다. 하지만 내가 제자들하고chanhtuduy.com의 독자 여러분에게 “왜 그들이chanhtuduy.com을 공격했어요?” 라는 질문을  묻고 싶다. 제자들아, 못된 사람들과 도독놈들이 경찰을 미워하고 무서워하겠지? 망종자들이 그들의 좋지 못한 수단을 적발하는 사람들을 싫어하겠지? 권세가 있어서 존경받고 현자(賢者)의 옷을 걸치며 착한 척하는 사람들이 그들의 정체를 밝히는 사람을  싫어하겠지?미신적인 나쁜 수단으로 돈을 버는 사견((邪見) – 바르지 않은 견해)자들이  정견(正見)를 보급하는 사람들을 싫어하겠지? 그들이 명예과 남의 존경와 이익을 잃어버리기 때문이다. 어떤 조직, 어떤 기관 또는 어떤 회사가 법을 위반하기 때문에 지적하게 되며 시민을 무시하고 나쁜 외국사람의 죄를 감싸며 특히 환자의


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status