Sep 24, 2015

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 22 Comments

티베트 요가는 무엇인가? (THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG? )

티베트 요가는 무엇인가? 현재 사람들은 대부분 요가(Yoga)가 건강을 잘 지키기 위해서 운동 동작이라고 생각하고 있습니다. 근데 이런 생각은 요가의 외측부분만 인데 술어로는Hatha Yoga라고 부른다. 그렇지만, 요가 단어의 원의를 다시 알아보면 요가가 “ 몸, 말, 마음의 합일”이란 뜻을 재미있게 알게 될 것이다.그래서 어떤사람이 요가를 가르치지만 위에 있는 3 방면이 충분하지 않으면 다리가 모자라는 중괄호로 간주되고 음식을 잘 익히기 위하여 중괄호에 냄비를 올려 놓을 수 없다. 저는 좋은 인연 덕분에 그 요가에 대해 설명하는 데 티배트 요가라고 부르고 중국사람의 번역 언어에 의하면 “티배트 탄트라” 라고 한다. 위대한 스승 마르빠(Marpa) “밀”이란 단어가 비밀이라고 이해하지 말다. 왜냐하면 경전의 목적은 세상에 유포하는 데 왜 비밀을 져야 합니까? “밀”이란 단어의 원의는”탄트라”이며 연속이라는 뜻이고 세대에서 세대로 중단되지 않고 처음부분부터 마지막부분까지 진행한다.하지만, 티배트 탄트라가 아주 섬세 되고 “몸, 말, 마음”의 활동에 대해 복합하기 때문에 그안에 들어가는 사람 켜녕 구출 문을 만질 수 있는 사람이 많이 없다. 관음보살 (Avalokiteshvara)의 가호 홍은 덕분에 저는 티베트 요가를 긴 시간동안 연구하면서 실행하니까


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status