Sep 15, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 20 Comments

THƯ BẠN ĐỌC NGUYỄN THỊ HOÀNG LY

Kính gửi Thư Viện Hoa Sen! Tôi là một Phật tử và cũng là một đọc giả của trang Thư Viện Hoa Sen. Tôi không đồng tình với nội dung mà trang Thư Viện Hoa Sen đăng bài “Cái Gọi Là “Đạo Sư” THINLEY NGUYÊN THÀNH”. Sau đây là ý kiến của tôi: 1./ Cụm từ “tác pháp chiếu quang” xuất xứ từ kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm chuyển sanh, Phật dạy: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi Đạt giác ngộ tối thượng” vậy thì Thầy Nguyên Thành làm đúng theo lời Phật dạy thì sao gọi là thóa mạ các thầy


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status