Apr 10, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 152 Comments

Thư gửi các trò 183: NỖI NIỀM TRỌNG THỊ

Thư gửi các trò 183: NỖI NIỀM TRỌNG THỊ

Thư gửi các trò 183: NỖI NIỀM TRỌNG THỊ

Các trò thân mến!

Tuyên xưng pháp danh là bước đầu căn bản cho sự khởi tu Bát pháp Quy y ở Mật gia Song Nguyễn. Khi thân trung ấm vật vờ trong gió nghiệp, chỉ cần nhớ lại và tuyên xưng pháp danh, lập tức được vãng sanh Tịnh thổ. Ví dụ 1: Con Mật Giác Nguyện quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng! Ví dụ 2: Con Mật Giác Nguyện xin trùng tuyên 5 giới như sau: Không sát sanh; Không trộm cắp; Không tà hạnh trong quan hệ giới tính; Không nói dối hại người; Không lạm dụng các chất các thứ gây nghiện! Ngoài ra, khi đến nơi hoang vắng, hiểm cảnh có nguy cơ rình rập hãm hại bởi loài người và không phải là người, người con Phật tuyên xưng Pháp danh Quy y và Giữ giới thì sẽ được Kim cang Hộ thần bảo vệ.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status