Aug 28, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 86 Comments

Thư gửi các trò 225: THẦN BỐN TAY CỦA ẤN ĐỘ GIÁO GIỐNG NHƯ THÁNH TƯỚNG QUÁN ÂM TỨ THỦ KHÔNG? VÀ TU PHÁP QUÁN TƯỞNG THÁNH TƯỚNG BỔN TÔN CÓ PHẢI LÀ TRÁI VỚI ĐẶC TRƯNG CỦA TÁNH KHÔNG TRONG ĐẠO PHẬT KHÔNG?

Thư gửi các trò 225:  THẦN BỐN TAY CỦA ẤN ĐỘ GIÁO GIỐNG NHƯ THÁNH TƯỚNG QUÁN ÂM TỨ THỦ KHÔNG? VÀ TU PHÁP QUÁN TƯỞNG THÁNH TƯỚNG BỔN TÔN CÓ PHẢI LÀ TRÁI VỚI ĐẶC TRƯNG CỦA TÁNH KHÔNG TRONG ĐẠO PHẬT KHÔNG? Thư gửi các trò 225: THẦN BỐN TAY CỦA ẤN ĐỘ GIÁO GIỐNG NHƯ THÁNH TƯỚNG QUÁN ÂM TỨ THỦ KHÔNG? VÀ TU PHÁP QUÁN TƯỞNG THÁNH TƯỚNG BỔN TÔN CÓ PHẢI LÀ TRÁI VỚI ĐẶC TRƯNG CỦA TÁNH KHÔNG TRONG ĐẠO PHẬT KHÔNG? Các trò thân mến! Sau khi đọc bài 14 Giáo pháp đúng phương pháp sai: tiếp cận trí tuệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn, trò Tantra Nirvadeva (C H Laksminarayan) thỉnh vấn như sau: “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý! Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy! Con là Tantra Nirvadeva. Tín đồ đạo Hindu thờ cúng vị thần bốn tay. Thưa Thầy, xin Thầy khai thị cho con Bổn tôn  Quán Âm tứ thủ mà hành giả thực hành quán tưởng để tiếp cận trí tuệ có phải giống như vị thần 4 tay trong đạo Hindu không


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status