Aug 23, 2013

Posted by in BÀI MỞ | 139 Comments

THƯ 23: Có thật những vị tiên nhân?

THƯ 23: Có thật những vị tiên nhân?

TIÊN SỰ (3 bài)

THƯ 23: có thật những vị tiên nhân?…

THƯ SỐ 24: đặc điểm của tu tiên và thần thông của tiên như thế nào?

THƯ SỐ 25: đạo Phật khác đạo Tiên chỗ nào?

Thư gửi các trò số 23: có thật những vị tiên nhân?…

Minh Nhân –  Submitted on 2013/06/28 at 20:27

Dạ, con cũng có câu hỏi này muốn thỉnh vấn.

Thi thoảng trong dân gian hay một số phim truyện thần thoại, liêu trai người ta hay nhắc đến những câu truyện “trường sinh bất lão” của các vị tu tiên. Thực tế, điều ấy có xảy ra chăng? Họ sống lâu, không già chết bằng chính thân thể vật lý của họ hay bằng một thân khác? Và các vị tiên có khác các vị trời không ạ? Mong Thầy từ bi giảng giải cho con. Con cám ơn Thầy!

———————————————

Minh Nhân thân mến!

Không chỉ trong dân gian, thần thoại, truyện liêu trai đề cập đến những câu chuyện “trường sanh bất lão” của các vị tu tiên, mà trong kinh Phật cũng khẳng định có như vậy. Đức Phật giải thích cho tôn giả A nan về tiên nhân, tiên đạo như sau:

Nếu không tu phép Tam muội, thì khi quả báo hết rồi, trở lại tản vào trong lục đạo

“A Nan, các chúng sinh kia, kiên cố dùng đồ bổ mà không dừng nghỉ, khi đạo ăn được thành tựu, thì gọi là Địa hành tiên.

Kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, khi đạo thuốc được thành tựu, thì gọi là Phi hành tiên.

Kiên cố dùng kim thạch mà không dừng nghỉ, khi đạo hóa chất được thành tựu, thì gọi là Du hành tiên.

Kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, khi khí tinh được thành tựu, thì gọi là Không hành tiên.

Kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ, khi nhuận đức được thành tựu, thì gọi là Thiên hành tiên.

Kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ, khi hấp thụ được thành tựu, thì gọi là Thông hành tiên.

Kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ, khi thuật pháp được thành tựu, thì gọi là Đạo hành tiên.

Kiên cố chuyên chú tâm niệm mà không dừng nghỉ, khi chuyên niệm được thành tựu, thì gọi là Chiếu hành tiên.

Kiên cố về thủy hỏa giao cấu mà không dừng nghỉ, khi cảm ứng được thành tựu, thì gọi là Tinh hành tiên.

Kiên cố tập luyện biến hóa mà không dừng nghỉ, khi giác ngộ được thành tựu, thì gọi là Tuyệt hành tiên”.

“A Nan, các vị ấy đều ở trong loài người mà luyện tâm, tuy không tu chính giác, nhưng riêng được lẽ sống, thọ ngàn vạn tuổi, nghỉ ở trong núi sâu hoặc trên đảo giữa bể cả, cách tuyệt chỗ người ở; đó cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển. Nếu không tu phép Tam muội, thì khi quả báo hết rồi, trở lại tản vào trong lục đạo” 

Bát Tiên

          Sau khi phân biệt các loại tiên, phân tích ưu và nhược điểm của tiên nhân và tiên đạo, Đức Phật khẳng định họ vẫn còn trong luân hồi sanh tử.

          Trên dương gian, đạo Tiên phát xuất từ Trung Quốc, về sau được gọi chính thống là Đạo giáo. Diễn trạng lịch sử hình thành và phát triển được các nhà sử học cho biết như sau:         

          Phó giáo sư s hc Nguyn Duy Hinh trong cun “Văn minh Đi Vit” cho rng:

“ Đo giáo là mt sn phm tôn giáo ca Trung Quc, hình thành trên cơ s vu thut, Đo hc (hc thuyết ca Lão T), thuyết âm dương, vn đã ra đi t thi Xuân Thu – Chiến Quc (khong năm 770 – 221 trước công nguyên). Đến năm 141 sau công nguyên mi hi nhp hình thành Đo giáo dưới hình thc ban đu là Ngũ Đu M Đo ca Trương Đo Lăng. Ri sau đó hp thu Pht giáo, Nho giáo phát trin thành hai dòng dân gian và chính thng”.

Đạo giáo dưới hình thức ban đầu là Ngũ Đấu Mễ Đạo của Trương Đạo Lăng.

Cũng trong sách trên, Phó giáo sư s hc Nguyn Duy Hinh cho rng các yếu t góp phn to nên Đo giáo là: vu thut, tín ngưỡng sùng bái qu thn, thuyết thn tiên, hc thuyết ca Lão T, thuyết âm dương, và các phương pháp dưỡng sinh c đi ca Trung Quc. Đo giáo được chia thành hai nhóm “thn tiên” và “phù thy”. Đến thế k th 5 – th 6 thì hình thành hai nhóm Đo giáo s tc (hay Đo giáo cung đình) và Đo giáo dân gian. Cách phân chia này là da trên đi tượng phc v ca Đo giáo. Đo giáo s tc là Đo giáo phc v đi tượng s tc, cung đình, ví d như các Đo quan chu trách nhim t chc vic tế l tri đt, thn thánh, chiêm bc…; còn Đo giáo dân gian là Đo giáo phc v đông đo dân chúng.

Nhà nghiên cu, dch gi Nguyn Tôn Nhan trong cun Bách khoa thư Văn hóa c đi Trung Quc (NXB Văn hóa – Thông tin, 2002) viết:

“V thut ng “Đo giáo”, Kinh Dch viết: “Bc thánh nhân dùng Thn đo lp giáo nên thiên h phc theo vy”. Trước Trương Đo Lăng, Thn đo nguyên thy và đo ca các thánh nhân tiên vương cũng đu gi là Đo giáo. Pht giáo cũng thường dch nghĩa ch B đ là Đo. Sau khi Trương Đo Lăng kế tha khái nim Đo ca Lão T đ lp nên Đo giáo, Đo giáo lin din dùng thành t riêng bit đ ch Đo ca Trương Đo Lăng, phân bit vi Pht giáo. Ông C Hoan đi Nam T viết trong sách “Di H lun” rng: “Pht giáo văn v mà rng, Đo giáo chân cht mà tinh lc” là đ ch ra s khác bit gia Đo giáo và Pht giáo”.

V khái nim Đo”, Lão T cho rng trước khi tri đt được hình thành đã có tn ti mt vt cht nguyên thu hn đn chưa phân tách, mà vt cht nguyên thu chính có khp mi nơi, hóa sinh ra vn vt, là ngun gc ca vũ tr. Ông gi th vt cht không biết tên này là Đo”.

Cũng v quá trình hình thành Đo giáo, hc gi Đào Duy Anh trong cun “Vit nam Văn hóa s cương” (NXB Văn hóa Thông tin, 2006) viết tương đi đơn gin, đi ý là:

“Đi Hoàng Đế nhà Hu Hán bên Trung Quc (147 – 167), có nhà đo hc là Trương Đo Lăng hc được đo trường sinh, lên núi Hc Minh Sơn đt Thc làm mt b đo thư gm 24 thiên đ dn d nhân dân. Phàm ai nhp môn thì phi np năm đu go nên gi là “ngũ đu m đo”. Phép tr bnh ca đo y là dung nước bùa (phù thy) cho người bnh ung, hay là viết tên h ca người bênh vào ba t giy, mt t dán trên núi, mt t chôn dưới đt, và mt t ném chìm xung nước. Trương Đo Lăng ph hi thuyết thn quái ca bn phương s đi Lưỡng Hán và li dng hư vô ch nghĩa cùng phá hoi ch nghĩa ca Lão hc (hc thuyết ca Lão T) đ lung lc nhng k bt bình trong xã hi cho nên kết np được tín đ rt đông. Li nhân văn th ca Lão T có vn d tng, có nhiu ch mp m khó hiu, hoc có v thn bí, cho nên li càng khiến người ta s hãi và mê tín thêm. Đến cui đi Hán sang đi Tn, hc thuyết Hoàng Lão thnh hành (“Hoàng” là Hoàng Đế, mt v thn t ca Đo giáo Trung Quc, “Lão” là Lão T); nhng k theo đo y ly điu siêu nhiên làm ch, cho nên rt lưu ý v phép trường sinh bt t, vũ hóa đăng tiên. T đó, Đo giáo nghim nhiên thành phép tu tiên. Đến đi Đông Tn (317 – 420), có Cát Hng quy đnh rt là chu đáo (v phép tu tiên), ri sinh ra vô s nhng phương thut và mê tín khác”.

Đến đời Đông Tấn (317 – 420), có Cát Hồng quy định rất là chu đáo (về phép tu tiên), rồi sinh ra vô số những phương thuật và mê tín khác”.

Hc gi Phan Ngc trong sách “Bn sc Văn hóa Vit nam” cũng cho rng mm mng ca Đo giáo đã có t trước Trương Đo Lăng, nhưng ch thu hp trong phm vi gii đi quý tc vì đ thc hành nó rt tn kém. Vì vy, Đo giáo khi đó chưa th gi là mt tôn giáo vì không đáp ng đ ba tiêu chí như nêu phn trên. Ch khi xut hin phong trào “Ngũ đu m đo” và “Thái bình đo” thì Đo giáo mi được coi là mt tôn giáo. Hc gi Phan Ngc ch coi vic “tu tiên” là đc đim đc trưng ca Đo giáo, ch không coi đc đim “phù thy” là đc đim đc trưng; có th ông thy rng yếu t “phù thy” cũng tn ti nhiu tôn giáo – tín ngưỡng khác, không ch Đo giáo.

Phó giáo sư Trn Ngc Thêm trong cun “Cơ s văn hóa Vit nam” cũng cho rng Đo giáo được khi đu t “Ngũ Đu M Đo” ca Trương Đo Lăng.

Như vy, có th tm tóm tt v “Đo giáo” như sau: Đo giáo là tôn giáo ca Trung Quc, ny sinh t tín ngưỡng vu thut (đng ct, bùa chú, cu đo đ liên h vi thn linh),tc sùng bái qu thn dưới thi Trung Quc c đi, và cũng xut phát t ước vng tr thành bt t, tr thành thn tiên. Đo giáo khi đu bng Ngũ Đu M Đo ca Trương Đo Lăng vào năm 141 sau công nguyên, ly hc thuyết Lão T  làm kinh đin. Đây là Đo phái phù lc, sau cũng chuyn theo hướng thn tiên. Ngoài Ngũ Đu M Đo, còn có nhiu giáo phái khác cũng ra đi, hình thành nên hai trường phái phù lc và thn tiên.

V cách phân nhóm các tông phái Đo giáo, ph biến là phân theo hai nhóm: nhóm phù lc (còn gi là phù thy), và nhóm thn tiên (bao gm ni đan và ngoi đan). Nhóm phù lc thiên v s dng bùa chú, cu đo, pháp thut đ tr bnh và cu đ dân chúng, mang nhiu tính nhp thế. Nhóm thn tiên gm hai nhánh nh là nhánh ngoi đan và nhánh ni đan, có phn xut thế. Ngoi đan là ch vic luyn đan dược làm thuc trường sinh; tuy nhiên vic ung đan dược như vy đã gây ra cái chết cho nhiu người nên ngoi đan dn dn tr nên không còn thnh hành na, thay vào đó người ta chuyn sang ni đan. Ni đan tc là luyn tp, dùng Tinh và Khí làm dược liu, vn dng Thn, tri qua trình t tu luyn nht đnh, làm cho Tinh – Khí – Thn  biến thành ni đan, kết li đan đin (“đan đin” có nghĩa là “rung đan”, tc là nơi luyn đan). Ni đan kết t đan đin này còn gi Thánh thai, có tác dng trường sinh bt t. Có vô vàn phương pháp tu luyn ni đan. Vic phân nhóm Đo giáo như vy ch là tương đi, vì có th các đo đ ca nhóm này cũng s dng phương pháp ca nhóm kia và ngược li.

Ảnh hưởng của Đạo giáo trong đời sống xã hội là rất rộng lớn

nh hưởng ca Đo giáo trong đi sng xã hi là rt rng ln. Có th thy s hin din ca Đo giáo trong hu hết các mt ca đi sng, như chính tr, kinh tế, triết hc, văn chương, ngh thut, âm nhc, dưỡng sinh, y hc, hóa hc, vũ thut, và phong thy. Trước tiên phi k đến lĩnh vc y dược hc c truyn, khi phát t vic tìm thuc trường sinh khiến cho hiu biết v các loài tho mc, cách bào chế thuc tr nên hoàn thin hơn và có giá tr thc s trong đi sng con người. Các phương pháp luyn tp ni đan ca Đo giáo khi được truyn ra dân gian thì tr thành các môn khí công, dưỡng tâm, dưỡng thân, môn châm cu, và thc s đã chng minh được tính thn diu ca nó. Đơn c các bài tp khí công như Dch cân kinh hay Thái cc quyn đến nay vn được lưu truyn và luyn tp rng rãi trong dân chúng. Đó là các sn phm ca Đo giáo. Mt khác, nguyên lý “con người và vũ tr là mt” ca Đo giáo (như Lão T nói trong Đo đc kinh) đã tr thành cơ s đ hình thành y lý ca Đông Y, theo đó, người ta dùng mô hình vũ tr đ gii thích các quan h trong cơ th con người, làm nguyên tc chn tr bnh (con người là tiu vũ tr, các quan h sinh khc áp dng trong thế gii vt cht cũng được s dng đ chn đoán và tr bnh trong cơ th con người). Ngoài ra, các b môn văn hc, ngh thut ca Trung Quc cũng chu nh hưởng rt ln t Đo giáo. Ngay c Nho giáo và Pht giáo cũng chu nh hưởng ca Đo giáo. Đương nhiên đây là quá trình nh hưởng tt yếu ln nhau ca Tam giáo. Có th thy s hin din ca tư tưởng siêu hình Đo giáo trong Tng nho chng hn. Mt mng nh hưởng sâu đm ca Đo giáo mà không th không nhc ti là lĩnh vc phong thy, tiên tri, chiêm bc, tướng s. Đây là các lĩnh vc thu hút được s quan tâm ca rt đông đo người dân, không ch dân thường mà trước hết là tng lp quý tc, cung đình. Ngay c các hc gi ln ca Vit nam như Lê Quý Đôn cũng đã tng trước tác nhiu tác phm v ch đ này (ví d cun “Thái t d gin lc”, “Dch kinh phu thuyết”).

“Thái Ất dị giản lục”,

Theo nhà văn hóa Phan Ngc viết trong cun “Bn sc Văn hóa Vit nam”, t sau Chiến tranh Thuc phin (1840), Đo giáo b phân lit thành 80 giáo phái. Đa s chng li bn quân phit và đế quc. Trong Cách mng văn hóa ca Trung Quc, Đo giáo b cm. Tháng 5 năm 1980, theo chính sách t do tín ngưỡng, Đo giáo li được phc hi Trung Quc, do Lê Vu Hng làm hi trưởng. Đo giáo phát trin rt mnh Đài Loan và Đông Nam Á, vi 4157 cung quán. Theo thông tin đăng ti trên trang web ca Đi s quán Vit nam ti Trung Quc thì hin nay trên toàn Trung Quc có hơn 1500 ngôi miếu Đo giáo và hơn 25000 đo sĩ. Còn theo Bách khoa toàn thư m wikipedia thì hin Trung Quc có khong 400 triu người theo Đo giáo.

Dụng cụ luyện đan

Trong lịch sử phát triển Trung Quốc, Đạo giáo thường song hành sắc thái huyền bí, kỳ hoặc có khi sa đà vào mê tín dị đoan, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tương truyền Tần Thủy Hoàng suy kiệt thể chất, dẫn đến mạng vong vì tin vào luyện đan “trường sanh bất lão” của phường thuật sĩ, đạo sĩ đương thời. Vị vua nổi tiếng đời Đại Đường Trung Quốc là Đường Minh Hoàng, đã một thời quá sùng bái Đạo giáo, và nghiên cứu tiên thuật nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt phòng the, bỏ bê việc triều chính, gây tác duyên cho loạn đồ An Lộc Sơn tạo phản. Qua đến đời Bắc Tống, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn lúc thiếu thời từng gặp được tiên nhân Trần Đoàn ở núi Chung Nam đoán trước việc lên ngôi Hoàng đến. Sau này, Tống Thái Tổ có phần biệt đải Đạo giáo. Đời nhà Nguyên, những năm đầu lập quốc đạo sĩ Khưu Xí Cơ từng được Thành Cát Tư Hãn trọng thị. Đặc biệt, đến đời nhà Minh, sau khi Minh Thành Tổ Chu Nguyên Chương qua đời, các vị vua sau này sa đà vào tiên thuật, bị bọn phương sĩ, thuật sĩ, đạo sĩ mê hoặc, gây bao chuyện tày đình trong cung cấm, đồng thời lợi dụng lòng tin yêu của Vua, bọn này áp bức những đạo khác nặng nề, cho đến nỗi có thời kỳ, tất cả chùa lớn bị tịch thu chuông, đồng, tượng, pháp khí để làm nguyên liệu xây Đạo quán.

Khưu Xí Cơ (1148 – 1227)

Về phương diện học thuật thời các triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh đều xảy ra những cuộc luận đạo nảy lữa giữa Đạo giáo và Phật giáo. Cũng vào thời gian ấy, những tác phẩm nhằm vào chỉ trích bôi nhọ đạo Phật được ra đời, đặc biệt nhất là “Tây Du Ký”, do Ngô Thừa Ân vốn là môn sinh Đạo giáo. Sau đó, một tác phẩm khuyết danh cũng lộ diện mưu đồ đả kích Đạo giáo mang tên là “Phong thần bảng”.

Bìa bản Tây du ký chữ Hán thế kỉ 16

Riêng những vị tiên nhân chân chính luôn lấy tâm Vô vi làm đầu, tiêu dao tự tại không màn danh lợi. Họ rời khỏi nhân gian, ngao du sơn thủy, hiếm khi lộ diện. Chỉ còn lại bọn đạo sĩ “mượn đạo tạo đời”, bày ra chuyện trừ tà đuổi quỷ, đốt vàng mã, cúng thần tài, thổ địa, treo bùa Bát quái trước nhà, dùng phong thủy để trấn yểm, dùng tử vi lý số để đoán vận giải hạn.

Những vị tiên nhân chân chính luôn lấy tâm Vô vi làm đầu, tiêu dao tự tại không màn danh lợi.

Tất cả đều là tà pháp nhưng tại sao rất nhiều người mê mệt đến quên ăn mất ngủ, tin tưởng đến mù quáng? Đó là vì Đạo giáo “cải biên” này đánh trúng tâm lý người dân: NHÀ CỬA, TRỪ TÀ, SỨC KHỎE, PHÁT TÀI, PHÁT LỘC, VÀ NHẤT LÀ CHUYỆN PHÒNG THE. Ai mà thờ ơ với ngũ dục?

Thầy tạm dừng bút ở đây, hẹn bài sau!

Làng Phước Thành ngày 01/07/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

 1. Hehe Chịu nghiên cứu uyên thâm dữ hén. Trương Lương thời Hán Sở có thể cũng tu theo đạo giáo nhưng thuộc diện tự tại vô vi, không màng danh lợi
  Khi nắm trong tay quyền lực và tiền tài, ai cũng khó thoát khỏi sự cám dỗ của dục lạc nên rất muốn kéo dài tuổi thọ để tiếp tục thụ hưởng. Các vị vua thời đó đều là vậy. Nên không tránh khỏi chuyện sùng bái đạo giáo để trở thành thần tiên ngay ở thế gian, không phải để tự tại thong dong mà là để hưởng lạc
  Bởi thế cuộc đời ta đừng quá thừa mứa để sinh tư tưởng hưởng lạc mà nguy hại cho bản thân Nhưng cũng đừng quá thiếu thốn , phiền não để rơi vào đau khổ , bi quan , bất đắc chí trong cuộc sống. Phật Thích ca trải nghiệm đủ hai thái cực cuộc đời nên Ngài dạy chúng ta chọn phương pháp Trung dung để tu tập
  Vậy là tuyệt hảo. Hạnh phúc phải đến từ hai phía, vật chất và tinh thần. Sa vào hạnh phúc vật chất thì chìm trong dục lạc. Thẩm thấu hạnh phúc tinh thần mà thiếu đi phần vật chất cũng dễ dẫn đến lạc đường đi
  • nguyenthanh says:

   Đúng vậy như chị đã viết, tuy nhiên đạo lực được chứng minh ở chỗ đang thiếu thốn mà người tu vẫn “tri túc tiện túc hà thời túc! Còn việc nghiên cưú uyên thâm thì không dám nhận, vì tôi chỉ đang chập chững trên đạo lộ giáo hóa. Tuy nhiên, là hành giả phải luôn tự quán xét lỗi lầm của mình nếu không chỉ là mang danh mà không có thực hành!

   • duyen says:
    thưa thầy bài viết của thầy thiên về lịch sử trung quốc rất nhiều con rất hoan hỷ với bài viết của thầy
 2. Trường Giang says:
  Con kính chào Thầy.

  Con thường được thấy những đạo sĩ tu tiên nhiều trên phim ảnh, bản thân con từng nghĩ đó chỉ là chuyện hư cấu.
  Nhưng sau khi đọc bài viết của Thầy thì con đã biết thì ra Đức Phật trong kinh cũng đã từng nhắc tới , bài viết của Thầy rất đầy đủ để người đọc hiểu rõ hơn về Đạo giáo.
  Cuộc sống của các vị Tiên nhân chân chính mà thầy nhắc tới ở trên thực sự cũng rất tốt, như sống ngàn năm, tự tại, không màng danh lợi nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi, nên với bản thân con, được tu tập để về cùng Đức Phật mới thực sự là đáng quý.
  Con xin cảm ơn Thầy về bài viết.

 3. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi.
  Con cảm tạ Thầy đã giải thích cho chúng con hiểu là các vị tiên nhân có thật. Nhưng cũng phải trải qua luân hồi sanh tử.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 4. Mật Hoàng Tâm says:
  Kính bạch Thầy,

  Sau khi đọc xong bài này, đầu óc vô minh của con như có ánh sáng chiếu vào khiến nhiều điều mê muội từ trước đến nay được giải thích rõ ràng. Con đảnh lễ tri ân Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Ah Hum!

 5. Thanh thuy says:
  Thua thAy con doc song.bai nay roi Ah
 6. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc ‘đôi điều về tiên sự’ này của Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Ah Hum.
 7. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con hiểu rằng đạo Tiên hay còn gọi là đạo Giáo có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các vị tiên nhân là có thật, họ “thọ ngàn vạn tuổi, nghỉ ở trong núi sâu hoặc trên đảo giữa bể cả, cách tuyệt chỗ người ở” và vẫn bị kiềm tỏa trong luân hồi sanh tử. “Những vị tiên nhân chân chính luôn lấy tâm Vô vi làm đầu, tiêu dao tự tại không màn danh lợi. Họ rời khỏi nhân gian, ngao du sơn thủy, hiếm khi lộ diện. Chỉ còn lại bọn đạo sĩ “mượn đạo tạo đời”, bày ra chuyện trừ tà đuổi quỷ, đốt vàng mã, cúng thần tài, thổ địa, treo bùa Bát quái trước nhà, dùng phong thủy để trấn yểm, dùng tử vi lý số để đoán vận giải hạn”, vì không hiểu điều này nên từ ngàn xưa cho đến nay, nhiều chúng sanh bị lừa. Trong lịch sử có Tần Thủy Hoàng bị lừa một vố đau… Còn trong thực tế hiện nay thì chuyện trừ tà đuổi quỷ, đốt vàng mã, cúng thần tài, thổ địa… diễn ra nhan nhản.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi mê lầm vô minh mà quay về nẻo giác.

  Om Ah Hum.

 8. Mật Gia Hạnh says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Om mani padme hum
 9. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra bản chất của Đạo Giáo và những hạn chế bó buộc trong luân hồi của việc tu tiên dù cho họ thọ ngàn vạn tuổi. Chỉ có học Phật, tu Phật mới đưa ta đến giải thoát rốt ráo. Con xin tán thán Thầy đã chỉ ra mưu đồ phỉ báng Phật Giáo của của các ngụy kinh ngụy thư từ Trung Quốc. Cũng như trò “mượn Đạo tạo Đời” đầy mê tín của các các thuật sĩ giả danh ngày nay.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 10. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc thư gửi học trò số 23 “ Có thật những vị Tiên nhân?”. Khi nghe đến từ tiên là con nghĩ ngay đến những người có những phép thần thông, biến hóa và khả năng trường sinh bất tử. Có lẽ vốn kiến thức từ những câu truyện như Tây Du Ký, Phong Thần Bảng đã làm con suy nghĩ như vậy. Thông qua những nghiên cứu của các nhà nghiên cứu như Phó giáo sư sử học Nguyễn Duy Hinh trong cuốn “Văn minh Đại Việt”; Phó giáo sư sử học Nguyễn Duy Hinh; Nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Tôn Nhan trong cuốn “Bách khoa thư Văn hóa cổ đại Trung Quốc” (NXB Văn hóa – Thông tin, 2002); học giả Đào Duy Anh trong cuốn “Việt nam Văn hóa sử cương” (NXB Văn hóa Thông tin, 2006); Phó giáo sư Trần Ngọc Thêm trong cuốn “Cơ sở văn hóa Việt nam”; và nhà văn hóa Phan Ngọc trong cuốn “Bản sắc Văn hóa Việt nam” và cả những chi tiết được cung cấp từ bách khoa toàn thư mở Wikipedia về Đạo giáo “ https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o đã được Thầy tổng hợp và phân tích trong bài viết này cho thấy rằng , các vị Tiên nhân chân chính lấy tiêu dao tự tại là mục đích của mình, ngao du sơn thủy, không màng ngũ dục. Còn không ít kẻ mượn đạo tạo đời thông qua Đạo Giáo để bày ra những thủ tục lễ bái, bùa ngải, cầu siêu, đuổi quỷ, ..đã làm điều đứng biết bao dòng tộc, gia đình và cá nhân. Thực tế là những kẻ này đã bị dục lạc làm mê mờ, như thành tựu giả Thogme Zangpo xác quyết: “Dục lạc cũng như nước muối, càng uống càng thêm khát” nên thủ đoạn càng ngày càng tinh vi vì những ước muốn, mong cầu của họ. Không thể không kể tới những thành tựu vượt bậc của Đạo giáo để lại tới nay với một kho tàng về những pháp dưỡng sinh, nội công cũng như phần lý trong điều trị bệnh, tìm hiểu cây thuốc vân vân. Song song với đó cũng không ít tác hại mà những kẻ “mượn đạo tạo đời” như con sâu làm giầu nồi canh đã gieo giắt nỗi lo lắng, sợ hãi cho tới mọi người, họ làm cho con người trở lên thụ động trước hoàn cảnh, cả quá khứ, hiện tại và vị lai, tạo những rào cản trong suy nghĩ, bức bách trước mọi hành động vì nhân sinh trước những thế lực vô hình. Nếu làm con số tương đối so với đạo Phật thì Đạo Giáo vẫn còn một khoảng cách dài trong việc quan tâm tới những chính cuộc sống của con người. Đạo Phật lấy sự bình đẳng, không ép buộc khuyến khích con người tạo công đức, gieo nhân lành, duyên tốt để từ đó diệt trừ tham lam, đi vào tu tập, xả bỏ nhằm đưa con người tới cảnh an lạc ngay kiếp sống này và cực lạc khi mạng chung.
  Con cảm ơn Thầy đã tổng hợp chi tiết và rõ ràng về đạo Giáo, ưu thế và nhược điểm để là lăng kính đánh giá và ghi nhận những thành tựu của đạo Giáo đồng thời cũng là lăng kính để ghi nhận tính ưu việt tuyệt đối của Đạo Phật vì nhân sinh con người.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!.
 11. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này, thật sự lòng con vo cùng ngưỡng mộ sự uyên thâm của Thầy, ngưỡng mộ tấm lòng Thầy vì Phật pháp đã giảng để chúng con được hiểu! Con cảm ơn Thầy ạ!
 12. Bùi Văn Tân says:
  Thưa Thầy con đọc bài này rồi a.OM MANI PADME HUM.
 13. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ uyên bác của vị Thầy qua bài viết: “Thư gửi các trò số 23: Có thật những vị tiên nhân?”. Do ảnh hưởng bởi truyện cổ tích và phim ảnh nên trước đây nhắc đến khái niệm Tiên, con thường hình dung về một lực lượng siêu nhiên không có thật với rất nhiều phép màu biến hoá khôn lường. Nhưng qua những luận giải chi tiết của Thầy con hiểu được rằng các tiên nhân là có thật, tuy tiên nhân và tiên đạo cũng có những ưu điểm nhất định nhưng bản thân các tiên nhân cũng không thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Chỉ có tu Phật mới giúp con người đạt được cứu cánh giải thoát. Qua bài giảng của Thầy con được hình dung về diễn trạng lịch sử hình thành và phát triển của tiên đạo thật cụ thể sinh động. Con hiểu rằng các vị tiên chân chính luôn lấy tâm Vô vi làm đầu, ngao du sơn thuỷ không màng danh lợi, tuy nhiên lại có một loại đạo sĩ lợi dụng Đạo giáo là tiên đạo trên dương gian nhưng đã được cải biên nhằm đánh vào lòng tham của con người để trục lợi bằng những dịch vụ như trừ tà đuổi quỷ, đốt vàng mã, cúng thần tài, thổ địa, treo bùa Bát quái trước nhà, dùng phong thủy để trấn yểm, dùng tử vi lý số để đoán vận giải hạn, tất cả đều là tà pháp của bọn đạo sĩ mượn đạo tạo đời.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con được hiểu đúng về bản chất của Đạo giáo.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hum.
 14. Mật Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 15. Mật hồng liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
 16. Mật Tuệ Phúc says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
 17. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con Cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ. Om maniPadme hum.
 18. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy qua bài giảng .con được hiểu thêm về Đạo Giáo. chỉ vì tham lợi cá nhân, mượn danh thổi phùng tà thuật gây cho hại người nhân gian .gieo mầm mống mê tín trầm trọng gây cho mọi người mờ mắt vì lòng tham.ham lợi và sợ hãi.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chungsanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh và giác ngộ
  Om mani padme hum
 19. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài viết đã trang bị cho con những hiểu biết cần thiết để nhìn nhận về việc tu tiên, hiểu rõ hơn về đạo giáo và sự tín ngưỡng đạo giáo một cách ngu mê qua các thời đại ở Trung Quốc.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Om mani padme hum
 20. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc thêm lại lần nữa ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng Thái và giác ngộ.
  Om maniPadme hum.
 21. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum.
 22. L.Y. Hà Tiến says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 23. Hoàng minh tâm says:
  Kính thầy. Học trò hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng của quỷ ma
 24. Nguyễn Như Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi .
 25. Trần Trường Miết says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đọc bài này xong rồi ạ.
  Om mani padme hum.
 26. Đặng văn đức says:
  Con thưa Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Om mani padmehum.
 27. Mật Tịnh Dung says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi các trò số 23: Có thật những vị tiên nhân? Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con được hiểu về bản chất thật sự của Đạo giáo, những vị tiên nhân dù cho “thọ ngàn vạn tuổi” nhưng vẫn nằm trong lục đạo luân hồi, nếu không tu tập theo con đường chánh đạo thì khi phước báo hết sẽ lại tiếp tục trôi lăn trong bể khổ luân hồi.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 28. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ, qua bài con hiểu được  không chỉ trong dân gian truyền tụng nhau mà trong kinh Phật cũng khẳng định là có thật những vị Thần  tiên. Đức phật dạy ” các vị ấy  trong loài người mà luyện tâm”  họ thành  những vị tiên khác nhau được tu bằng những cách khác nhau và sống cách biệt với loài người trong núi sâu, hoặc trên đảo giữa bể cả…. “Tuy không tu chính giác nhưng riêng được lẻ sống thọ ngàn vạn tuổi, đó cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển, nếu không tu phép Tam muội thì khi quả báo hết rồi, trở lại tản vào trong lục đạo”.

  Trong dương gian đạo Tiên phát xuất từ trung Quốc về sau được gọi chính thống là Đạo giáo. Đạo giáo là một sản phẩm tôn giáo của Tru ng Quốc hình thành trên cơ sở vu thuật,  Đạo học (học thuyết Lão Tử). Sau đó Đạo giáo được hội nhập dưới hình thức ban đầu là Ngũ Đấu Mễ Đạo của Trương Đạo Lăng rồi hấp thu Phật giáo, Nho giáo phát triển thành hai dòng  dân gian và chính thống .

  Đạo giáo là vu thuật, tín ngưỡng sùng bái quỷ  thần, thuyết thần tiên, học thuyết của Lão Tử, thuyết âm dương và các  phương pháp dưỡng sinh cổ đại của Trung Quốc , Đạo giáo được chia thành hai nhóm”Thần tiên và Phù thuỷ”.

  Con cầu mong cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Tường Niệm (Nguyễn Thu Hoài) says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
 30. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Om mani padme hum
 31. Lê Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ ! Qua đó con đã biết được nguồn gốc của Đạo giáo và các tà pháp xuất phát từ Đạo giáo bị cải biên của ngày nay,cần phải biết phân biệt và tránh xa các tà pháp. Thần thông luôn làm cho con người ta mê đắm và sùng bái, nhưng vẫn bị đọa lạc nếu không giữ được tâm thanh tịnh, cũng như các vị Tiên nhân nếu không tu phép tam muội thì khi quả báo hết rồi trở lại tản vào trong lục đạo luân hồi theo lời Đức Phật đã dạy.
  Do căn cơ của con còn yếu nên nếu con hiểu sai chỗ nào mong Thầy từ bi thương xót chỉ bảo và thứ lỗi cho con
  Con xin cầu nguyện sức khỏe đến Thầy
  Om Mani Padme Hum
 32. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ạ.
 33. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Om mani padme hum
 34. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của vị Thầy khi đọc được bài viết, và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp lợi lạc này ạ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani Padme hum.
 35. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 36. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch thầy !!!!
  Con là dào tùng lâm – con ở quảng ninh . Con đã đọc xong rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ thầy , cô vì lợi lạc chúng sanh , mong chúng sanh giác ngộ và tỉnh ra đừng u muội nữa
 38. Mật Tất Kiểm says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Quả thật chúng sanh vô minh rơi vào cảnh lầm than khi bị chiêu dụ bởi ngũ dục khiến cho cuộc đời sai lầm cả một thời gian dài cho tới bây giờ. Không có con đường đúng đắn và người chỉ dạy thì đều đi sai hướng.
  Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 39. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và trường thọ tới Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc gia đình , hanh thông trí tuệ.
 40. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
 41. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài Thư gửi các trò số 23: Có thật những vị tiên nhân?…

  Trong dương gian khi nói đến tiên là con người nghĩ ngay đến những điều kỳ diệu như trong truyện cổ tích. Nhờ luận giảng của Thầy mà con đã hiểu được nguồn gốc của Đạo giáo và tông phái của Đạo giáo, biết được những vị tiên nhân là có thật và họ vẫn còn trong luân hồi sinh tử. Những vị tiên nhân chân chính luôn lấy tâm vô vi làm đầu tiêu dao tự tại không màn danh lợi. Chỉ có bọn đạo sĩ “mượn đạo tạo đời” mới bày đặt trò mê tín dị đoan.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 42. Phạm Hoàng Anh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Quả là một bài viết hấp dẫn chứa nhiều nội dung kiến thức lịch sử. Con cảm ơn thầy đã cho con được đọc một bài viết hay như thế ạ.
 43. Hà Giang ( Hải Phòng ) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này ạ
 44. Vũ Thị Mai Anh says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm ơn thầy
  Con kính chúc sức khỏe thầy cô
 45. Đinh Trường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 46. Mật Liễu Thuận says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy
  Cầu cho Thầy luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum
 47. Mật Quang Trí ( Huy Hoàng) says:
  Kính thầy !

  Con  đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe trường tồn của thầy cô.

  Om mani padme hum.

 48. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài này. Cảm ơn Thầy.

 49. Nguyễn Ngọc Linh says:
  Kính bạch thầy! Con đã đọc bài.
 50. Mật Chân Thủy says:
  Thưa Thầy con đọc xong bài rồi ạ
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh
 51. Mật Thuận Mỹ ( Nguyễn Thị Thương) says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum
 52. Quảng Dũng says:

  Nam Mô A Di Đà Phật!!!
  Kính Thưa Thầy!!!
  Con đã đọc bài này.

 53. Mật Tấn Đạt says:

  Thưa Thầy con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 54. Nguyễn Thị Nhật Hạ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum
 55. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con hiểu hơn về Đạo giáo, các vị tiên và những mặt biến tướng của nó tạo ra hầu hết những mê tin dị đoan mà chúng con thấy ngày nay. Quy chung lại dù là vị tiên thật hay tiên giả thì đều không tránh khỏi nhân quả, sanh tử luân hồi.

  Cảm tạ vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om mani padme hum!

 56. Mật Hồng Nguyên says:

  Kính thưa Thầy!
  Con đọc bài này rồi ạ!
  Qua bài luận giảng đầy đủ và chi tiết.Con đã hiểu thêm về các vị tiên nhân mà Đức Phật đã chỉ rõ trong sách kinh.Tiên nhân vẫn không thoát khỏi vòng luân hồi dù có sống ngàn tuổi. Đây không phải là giải thoát,chỉ là sống lâu hơn. Những bọn tà pháp lợi dụng Đạo giáo để trục lợi gây mê tín dị đoan cho người dân.
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.
  Con cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Đoàn Thị Yên says:
  Kính Bạch thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Trước kia con đã được biết tới các vị tiên nhân ở trong các bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Nay đọc bài này con mới được hiểu là các vị tiên nhân là có thật nhưng cũng phải trải qua luân hồi sinh tử.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Đúng vậy!

   • Đoàn Thị Yên says:

    Kính Bạch Thầy!

    Do sự bất cẩn và ngu dốt của con mà con đã không viết hoa chữ “thầy” trong comment. Khi đọc lại con cảm thấy thật xấu hổ. Con xin lỗi Thầy và con hứa sẽ không bao giờ tái phạm lại lỗi này nữa. Con xin được sửa lại comment cho đúng ạ.

    Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ. Trước đây con đã từng biết tới các vị tiên nhân trong các bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Nay đọc bài con hiểu được rằng các vị tiên nhân là có thật nhưng cũng phải trải qua luân hồi sinh tử.

    Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om Mani Padme Hum!

 58. Maianh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cám ơn Thầy

  Om mani padme hum.

 59. Phan Văn Quý says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Qua bài viết của Thầy con đã hiểu được đạo giáo “cải biên” là như thế nào. Trước kia con vẫn tin phong thuỷ về nhà cửa sẽ ảnh hưởng sự hưng thịnh của cả gia đình. Nhưng giờ đây con mới thực sự được khai sáng rằng tất cả những thứ đó chỉ là mê tín. Mọi sự đều từ những việc bản thân mỗi người làm ra. Có nhân có quả. Muốn tránh cũng không tránh được, ta chỉ có thể tự học tập, tu luyện làm và làm việc thiện tích công đức mới mong được giảm nhẹ nhân quả.

  Cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.

  Con xin nguyện cầu sức khoẻ cho Thầy Cô vì lợi lạc chúng xanh.

 60. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch thầy,

  con hoan hỉ khi được đọc bài viết này của thầy,

  Con cảm ơn thầy ạ!

 61. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con chân thành xin lỗi Thầy, con sẽ không để mắc lỗi này một lần nữa ạ!

 62. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua đó con biết hiểu được rằng:

  – Những vị tiên nhân tuy có thật nhưng vẫn không thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử.

  – Những tà pháp (đốt vàng mã, thờ thần tài, thổ địa, treo bùa…) vẫn còn đất sống vì nó đánh trúng tâm lý đam mê ngũ dục của con người, cụ thể những người chưa được soi rọi bởi ánh sáng Chánh pháp.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được chánh tư duy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Lưu Ly says:

  Kính Bạch Thầy!

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương Chánh Pháp.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  om mani padme hum!

 64. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OmOm mani padme hum!

   

 65. Vũ Trọng Chung says:
  Con đã đọc bài này thưa thầy ạ
 66. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  “Om mani padme hum”

 67. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này của Thầy.

  Qua bài viết này của Thầy giúp con hiểu được rằng những vị tiên nhân là có thật, thọ ngàn vạn tuổi và họ vẫn còn ở trong luân hồi sinh tử. Họ rời khỏi nhân gian, ngao du sơn thủy, không màng danh lợi và hiếm khi lộ diện. Con hiểu rằng chỉ có học Phật, tu Phật theo đúng quỹ đạo chánh pháp mới đến được thành phố giải thoát. Qua bài viết này của Thầy còn giúp con hiểu hơn về Đạo giáo và có những kẻ đã lợi dụng Đạo giáo để truyền mê tín cho người dân từ xưa đến nay như trừ tà, đuổi quỷ,đốt vàng mã, cúng thần tài, thổ địa, treo bùa Bát quái trước nhà, dùng phong thủy để trấn yểm, dùng tử vi lý số để đoán vận giải hạn, gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

 68. Nguyễn Văn Vịnh says:
  Thưa Thầy! Con đã đọc bài.

  Con cảm ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum!

 69. Nguyễn Bảo Trung says:
  Con cảm ơn Thầy. Bài giảng của Thầy mở mang thêm hiểu biết cho con.

  Chúc Thầy và ban quan trị Website mạnh khỏe và an lạc

  Om mani pad me hum

 70. Đoàn Quang Anh says:
  Con cảm ơn thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 71. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc xong bài viết này.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 72. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ak

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lơj lạc chúng sanh

  om mani padme hum

 73. BÙI THUỲ ANH says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 74. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, cảm ơn Thầy đã luận giải về các vị tiên là có thật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 75. Phạm thị Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài ” CÓ THẬT NHỮNG VỊ TIÊN NHÂN” rồi ạ. Bài khai thị của Thầy thật giá trị cho con khi đứng giữa ngã ba đường không biết đường nào là thật , đường nào là tà.Chúng ta bị Trung Quốc đô hộ hơn một nghìn năm , bị hán hoá dân tộc nên cũng  chịu ảnh hưởng và phụ thuộc rất nhiều lĩnh vực , trong đó có lĩnh vực về tâm linh.Theo như Thầy khai thị giờ con mới hiểu các vị tiên nhân là có thật kể cả chân chính mà không tu theo phép Tam muội  thì vẫn phải trôi lăn trong lục đạo như thường.Còn những bọn đạo sỹ “mượn đạo tạo đời” chuyên làm những trò ma quỷ , mê tín dị đoan , chúng đánh đúng vào tâm lý những người thích đồng cốt , bói toán , rồi ước mong có thần tiên giúp đỡ như trong truyện cổ tích ,mong một ngày nào đó được bay lên cung trăng ngồi nói chuyện với chị Hằng.  Thật là hoang tưởng , viển vông , vậy mà vẫn có rất nhiều người say mê , say mê như con nghiện, tin tưởng đến mù quáng, mê mệt khó mà tỉnh ngộ được chỉ đến khi nào tan gia bại sản , không còn ai giúp nữa , tỉnh ra thì mới biết mình bị lừa, hoặc phải được điều trị vài đợt ở khoa tâm thần may ra mới tỉnh và mới biết mình vừa bị bùa mê thuốc lú…Vậy chúng con phải hiểu rằng muốn có Quả tốt thì chúng con phải chăm chỉ làm việc lương thiện , làm nhiều việc tốt , có ích , giúp mình giúp người , tu tập theo con đường chánh pháp. Chủ yếu là bản thân mỗi người phải tự giác nỗ lực chứ không thể cứ ngồi đó mà gọi tên Phật thì đến suốt nghìn kiếp cũng không thể thành Phật. Chúng con không thể ngồi đó mơ mộng thần tiên giúp đỡ được mà chúng con phải học tập và ” tiêu hoá ” những lời Phật dạy mới mong đến được bến bờ giải thoát. Con đường mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng con thoát khổ thì đã có nhưng đi như thế nào để qua được con đường đó thì chúng con rất cần có sự chỉ bảo của vị Thầy chân chính hướng theo con đường chánh đạo để chúng con nương tựa tu tập.”Trên  con đường đi tới quả vị Phật không có sự mơ mộng thần tiên và cũng không có bóng dáng bước chân của kẻ lười biếng”

  Con cầu chúc sức khỏe , sự từ bi trí tuệ của Thầy luôn trường tồn để dẫn dắt chúng con trên lộ trình giải thoát.

  Con cầu chúc tất cả chúng sinh được nương theo chánh pháp và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 76. Mật Linh Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !

  Qua những luận giải cùa Thầy về tiên đạo và những vị tiên nhân, con hiểu rằng Tiên đạo xuất nguồn từ Lão tử qua học thuyết Vô vi, những người ham thích trường sinh ,vô vi thoát tục nhờ kiên cố hấp thụ chuyển hóa các nguyên liệu tự nhiên như đồ bổ, cây cỏ, kim thạch … mà thành các vị tiên nhân. Các tiên nhân thường tu luyện cách biệt với loài người nơi giữa bể cả, rừng sâu núi thẳm. các vị này dù được lẽ sống dài lâu nhưng không có chánh giác và không tu phép Tam muội, họ vốn cũng trong vọng tưởng luân hồi lưu chuyển nên khi thọ mạng chấm dứt lại tản vào trang luân hồi sinh tử.

  Sau này, do hàng thuật sĩ , đại diện là Trương Đạo Lăng lợi dụng niềm tin cùng sự ham muốn của con người về vật dục, đã biến tướng tư tưởng Vô vi của Lão Tử khi kết hợp nó với tín ngưỡng mê tín, vu thuật … thành cái gọi là đạo giáo, thực chất là “ mượn đạo tạo đời” mưu đồ chi phối đời sống và chính trị, khuynh đảo trật tự xã hội. Sang thời đông tấn Cát Hồng đã phân biệt cụ thể trong Đạo giáo chia 2 nhánh Tiên đạo (mang yếu tố tích cực)và Phù thủy (lợi dụng ). Như vậy có thể thấy rõ ngụy tính trong Đạo giáo, phần lớn là phương cách trục lợi bất chính của hành nhân trong Đạo này.

  Tiên đạo mang lại một số giá trị có ích cho đời sống con người như sự hiểu biết cùng công dụng và phương pháp sử dụng cỏ cây thảo dược, khoáng thạch làm thuốc chữa bệnh hoặc các phương pháp dưỡng sinh khí công có lợi cho sức khỏe con người. Tuy nhiên nó chỉ mang giá trị tương đối. Trên căn bản, đạo giáo lợi ích mang lại thì ít nhưng hậu quả thì nhiều như tác hại của việc sử dụng ngoại đan làm ảnh hưởng đến đời sống cũng như chính trị xã hội của các triều đại, và nghiêm trọng hơn là dẫn dắt con người vào nơi tăm tối của mê tín dị đoan, vô minh … mất đi cơ hội giải thoát của họ.

  Cũng từ đạo giáo, nó trở thành một thế lực tà ác ngăn cản sự tiến bộ xã hội và con đường đến với giác ngộ. Những kẻ phục vụ nó lợi dụng sự thiếu hiểu biết của con người đã tạo ra những tác phẩm nhằm làm sai lệnh nhận thức của họ về Phật pháp như Tây Du Ký, Phong Thần Bảng …

  Các sản phẩm tín ngưỡng như thờ thần tài, thổ địa, đến tục đốt vàng mã, coi ngày, xem bói, phong thủy … đều xuất phát từ đây.

  Điều lạ lùng là ở nhiều ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo hiện nay nhiều nhà sư vẫn thực hành tà pháp của đạo giáo như coi ngày, tử vi, phong thủy, trừ tà … và có những tác phẩn của sư liệt kê tiên đạo vào một loài trong lục đạo. Đây là những tà kiến, tà hành  mà giáo hội cần quản lý và thanh lọc để không biến tướng Phật pháp thành một lối đi khác của ngoại đạo, phá hoại giáo lý của đức Phật từ bên trong

  Mọi vấn đề đều trong sự tóm lược của Thầy “ Tất cả đầu là tà pháp nhưng tại sao rất nhiều người mê mệt quên ăn mất ngủ, tin tưởng đến mù quáng? Đó là vì Đạo giáo “ cải biên” này đánh trúng tâm lý người dân: NHÀ CỬA , TRỪ TÀ, SỨC KHỎE,PHÁT TÀI PHÁT LỘC, VÀ NHẤT LÀ CHUYỆN PHÒNG THE. Ai mà thờ ơ với ngũ dục?”

  Con cảm tạ ơn Thầy chỉ dạy để không dẫm vào “vết xe đổ” do thiếu tri kiến. Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi ích của chúng sinh !

  OM MANI PADME HÙM !

 77. Mật Linh Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !

  Qua những luận giải cùa Thầy về tiên đạo và những vị tiên nhân, con hiểu rằng Tiên đạo xuất nguồn từ Lão tử qua học thuyết Vô vi, những người ham thích trường sinh ,vô vi thoát tục nhờ kiên cố hấp thụ chuyển hóa các nguyên liệu tự nhiên như đồ bổ, cây cỏ, kim thạch … mà thành các vị tiên nhân. Các tiên nhân thường tu luyện cách biệt với loài người nơi giữa bể cả, rừng sâu núi thẳm. các vị này dù được lẽ sống dài lâu nhưng không có chánh giác và không tu phép Tam muội, họ vốn cũng trong vọng tưởng luân hồi lưu chuyển nên khi thọ mạng chấm dứt lại tản vào trang luân hồi sinh tử.

  Sau này, do hàng thuật sĩ , đại diện là Trương Đạo Lăng lợi dụng niềm tin cùng sự ham muốn của con người về vật dục, đã biến tướng tư tưởng Vô vi của Lão Tử khi kết hợp nó với tín ngưỡng mê tín, vu thuật … thành cái gọi là đạo giáo, thực chất là “ mượn đạo tạo đời” mưu đồ chi phối đời sống và chính trị, khuynh đảo trật tự xã hội. Sang thời đông tấn Cát Hồng đã phân biệt cụ thể trong Đạo giáo chia 2 nhánh Tiên đạo (mang yếu tố tích cực)và Phù thủy (lợi dụng ). Như vậy có thể thấy rõ ngụy tính trong Đạo giáo, phần lớn là phương cách trục lợi bất chính của hành nhân trong Đạo này.

  Tiên đạo mang lại một số giá trị có ích cho đời sống con người như sự hiểu biết cùng công dụng và phương pháp sử dụng cỏ cây thảo dược, khoáng thạch làm thuốc chữa bệnh hoặc các phương pháp dưỡng sinh khí công có lợi cho sức khỏe con người. Tuy nhiên nó chỉ mang giá trị tương đối. Trên căn bản, đạo giáo lợi ích mang lại thì ít nhưng hậu quả thì nhiều như tác hại của việc sử dụng ngoại đan làm ảnh hưởng đến đời sống cũng như chính trị xã hội của các triều đại, và nghiêm trọng hơn là dẫn dắt con người vào nơi tăm tối của mê tín dị đoan, vô minh … mất đi cơ hội giải thoát của họ.

  Cũng từ đạo giáo, nó trở thành một thế lực tà ác ngăn cản sự tiến bộ xã hội và con đường đến với giác ngộ. Những kẻ phục vụ nó lợi dụng sự thiếu hiểu biết của con người đã tạo ra những tác phẩm nhằm làm sai lệnh nhận thức của họ về Phật pháp như Tây Du Ký, Phong Thần Bảng …

  Các sản phẩm tín ngưỡng như thờ thần tài, thổ địa, đến tục đốt vàng mã, coi ngày, xem bói, phong thủy … đều xuất phát từ đây.

  Điều lạ lùng là ở nhiều ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo hiện nay nhiều nhà sư vẫn thực hành tà pháp của đạo giáo như coi ngày, tử vi, phong thủy, trừ tà … và có những tác phẩn của sư liệt kê tiên đạo vào một loài trong lục đạo. Đây là những tà kiến, tà hành  mà giáo hội cần quản lý và thanh lọc để không biến tướng Phật pháp thành một lối đi khác của ngoại đạo, phá hoại giáo lý của đức Phật từ bên trong

  Mọi vấn đề đều trong sự tóm lược của Thầy “ Tất cả đầu là tà pháp nhưng tại sao rất nhiều người mê mệt quên ăn mất ngủ, tin tưởng đến mù quáng? Đó là vì Đạo giáo “ cải biên” này đánh trúng tâm lý người dân: NHÀ CỬA , TRỪ TÀ, SỨC KHỎE,PHÁT TÀI PHÁT LỘC, VÀ NHẤT LÀ CHUYỆN PHÒNG THE. Ai mà thờ ơ với ngũ dục?

  Con cảm tạ ơn Thầy chỉ dạy để không dẫm vào “vết xe đổ” do thiếu tri kiến. Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi ích của chúng sinh !

  OM MANI PADME HÙM !

 78. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ. Con hoan hỉ khi được Thầy khai thị.

  Con nguyện cầu sức khoẻ Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 79. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
  Kính bạch Thầy !

  con đã đọc xong bài viết này rồi thầy ạ con cảm tạ ơn thầy đã từ bi khai thị  thông qua đây để con hiểu biết thêm phần nào về đạo giáo .

  con cảm tạ ơn thầy đã dạy bảo để con không dẫm vào vết xe đổ do thiếu tri kiến .cầu nguyện cho chúng sinh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  cầu nguyện cho thầy. cô trụ thế dài lâu vì lợi ích của chúng sinh .

  om mani padme hùm .

 80. Phan Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

 81. Văn Trung says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài, con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy Cô.

 82. Chinh nguyen says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Lưu Thuỷ đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con để con không dẫm vào vết xe đổ do thiếu tri kiến

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 83. Nguyen Van Khuong says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài thư gửi các học trò số 23: Có thật những vị tiên nhân?

  Con xin cảm tạ ơn Thầy vì luôn giảng dạy học trò những bài pháp ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe đến với Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 84. Vũ Thị Ngân Anh says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 85. MẬT TẤN KIÊN says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con đã hiểu vì sao rất nhiều người cứ mê mệt cái gọi là tà pháp đến quên ăn quên ngủ, tin tưởng đến mù quáng, chính là vì những Đạo giáo “cải biên” này đã đánh trúng vào tâm lý người dân: NHÀ CỬA, TRỪ TÀ, SỨC KHỎE, PHÁT TÀI, PHÁT LỘC VÀ NHẤT LÀ CHUYỆN PHÒNG THE. Ai mà thờ ơ với ngũ dục?

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con và chúng sanh,

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PADME HUM.

 87. Lương Nguyên Kha says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Có thật những vị tiên nhân ?”, con cám ơn Thầy đã khai thị cho con được hiểu về bản chất sự thật của Đạo giáo, những vị tiên nhân.. “Tất cả đều là tà pháp nhưng tại sao rất nhiều người mê mệt đến quên ăn mất ngủ, tin tưởng đến mù quáng.”

  “Đó là vì Đạo giáo cải biên này đánh trúng tâm lý người dân:Nhà Cửa, Trừ Tà, Sức Khỏe, Phát Tài,Phát Lộc và nhất là chuyện phòng the..”

  Con xin cầu nguyền cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 88. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Nguyễn Thị Nhựt Thu says:
  Con đã đọc bài này rồi …

  Qua bài này con hiểu thêm về đạo giáo. Tiên nhân là có thật…

  Con cảm ơn bài giảng của Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi  chúng sanh

  Cầu nguyện mọi chúng sanh đều đạt thành tựu giác ngộ.

 90. Phạm Huyền Thương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 91. Trương Thị Thúy says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này, con đã hiểu hơn về Đạo giáo, con cảm ơn Thầy, con nguyện cầu Thầy sức khỏe.

   

 92. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 23: có thật những vị tiên nhân “. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con biết về  Đạo giáo  và những vị tiên nhân là có thật nhưng họ lấy tâm Vô vi làm đầu, tiêu dao tự tại không màng danh lợi. Chỉ còn những bọn đạo sĩ “mượn đạo tạo lời”, gây ra những hành vi tà kiến còn lưu lại cho tới tận bây giờ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum

 93. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc thư này rồi.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con. Con hiểu được rằng những vị tiên nhân là có thật, những vị tiên nhân chân chính luôn lấy tâm vô vi làm đầu, tiêu dao tự tại, họ không màng danh lợi, ngao du sơn thuỷ, hiếm khi lộ diện. Còn bọn đạo sĩ chuyên “mượn đạo tạo đời” thì bày ra chuyện trừ tà, đốt vàng mã, cúng thàn tài thổ địa, treo bùa Bát quái trước nhà. Con cũng hiểu được rằng, dù các vị tiên nhân có được trường sanh bất lão thì cuối cùng cũng vẫn trôi trong lục đạo luân hồi. Chỉ có những người tu Phật chân chính mới có thể tu tập giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

   

 94. Nguyễn Huy Hoàng says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này của Thầy, con xin cảm ơn Thầy về bài viết, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
 95. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 96. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bức thư số 23: “Có thật những vị tiên nhân?” của Thầy. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luận giải chi tiết, rõ ràng về tiên nhân, tiên đạo. Con hiểu được rằng nguồn gốc của một số chiêu trò mê tín dị đoan gây hại suốt hàng thế kỉ bắt nguồn từ đạo giáo, một tôn giáo của Trung Quốc. Và đặc trưng của Đạo giáo là tu tiên, mặc dù tiên nhân thọ mạng đến ngàn vạn tuổi nhưng còn nằm trong luân hồi. Bởi vậy chỉ có đạo Phật mới giúp cho chúng sanh vượt qua luân hồi sinh tử, đạt giải thoát rốt ráo. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài chỉ dạy chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc lá thư này. Hóa ra thần tiên là có thật và đức Phật đã xác quyết trong kinh điển, với sự mô tả rõ ràng, chi tiết cách thức tu tập và cảnh giới khi đắc pháp của tiên đạo. Nhưng cũng giống như các ngoại đạo khác, họ không giải quyết triệt để vấn nạn sinh – tử, bởi có trường sinh mà không được bất tử, khi hết phước vẫn bị luân chuyển trong lục đạo.

  Ngoài ra, cũng giống như đạo Phật, nhiều kẻ mang danh nghĩa “đạo sĩ” để trục lợi bất chánh, thông qua nhiều tà pháp như tử vi lý số, trừ tà đuổi quỷ, trấn yểm long mạch v.v… làm vấy bẩn khí chất thanh tao, thoát tục, xa lánh hồng trần của các vị chân tu. Tuy đạo tiên có hướng tới chân thiện nhưng cách thức giải quyết khổ đau của họ vẫn là nhân luân hồi, không đưa tới giải thoát rốt ráo.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết hay, lợi lạc.

  Om Mani Padme Hum.

 98. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò số 23 : có thật những vị tiên nhân?…” rồi ạ.

  Từ luận giải của vị Thầy, con hiểu rõ hơn về cảnh giới của tiên nhân như tu pháp , tuổi thọ, tiên thông,..mà trước đây con còn khá mơ hồ. Để có thể đắc đạo Tiên, đạt được kết quả thọ ngàn vạn năm, tuỳ nghi thọ dụng, tự do tự tại ngao du sơn thuỷ là một hành trình khó nhọc và gian khổ, quá khó so với người thường vì nhiều đặc điểm :

  + Kiên cố không dừng nghỉ (không được bỏ qua một ngày, thậm chí một giờ thực hành).

  + Gác hết mọi sự, có chổ thực hành yên tĩnh.

  + Tránh hết mọi quan hệ thế gian (thân bằng, quyến thuộc, gia đình).

  + Chế độ kiêng ăn nghiêm mật, có thể gọi là khổ hạnh (Địa tiên).

  + Tu pháp đơn điệu : hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm, hoặc niệm,…

  Nhưng rốt cuộc họ cũng không tránh khỏi cái chết, vẫn còn trói buộc trong lục đạo luân hồi với vô lượng khổ vây quanh. “Tu tiên khó thành, tu Phật càng khó thành bởi Đức Phật cho biết phải trải qua 3 A tăng tỳ kiếp”. Nhưng Đạo Phật với tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” nên không thiếu pháp môn phù hợp với mọi căn cơ. Ở Mật gia Song Nguyễn, với 6 phương pháp thực hành nương theo đại nguyện của Đức Phật A Mi Đà, đệ tử chúng con không cần “lìa cuộc sống mà tìm cầu giác ngộ”, thong dong đời đạo song hành, mọi hoạt động trong đời sống là phương tiện thực hành từ ăn uống, ngủ nghỉ, đi bộ, làm việc,…dể dàng và sinh động hơn nhiều so với các pháp tu tiên. Ngay ở thời điểm này khi con được thong dong thọ lạc, ngồi viết comment là thực hành chánh kiến quang minh tam muội, tích luỹ 2 bồ tư lương công đức & trí tuệ. Nếu so với những năm trước mỗi buổi tối con đều phải cố sức đến chùa tụng kinh bất kể nắng mưa, kẹt xe, nước ngập, sức khoẻ không tốt,…thì quả là sự khác biệt rõ rệt. Con hiểu rằng “công đức của Thầy không thể nghĩ”, dù đệ tử chúng con có cúng dường, tán thán, hầu hạ,….như thế nào cũng không thể trả hết công ơn vị Thầy. Từ đây con hiểu rõ hơn câu kệ “Nếu có làm gì vì Thầy mình, đừng khởi tâm kiêu mạn kể công” mà thánh sư Mã Minh đã dạy trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư.

  Kính bạch Thầy!

  Với tu pháp “kiên cố dùng đồ bổ mà không dừng nghỉ, khi đạo ăn được thành tựu, thì gọi là Địa hành tiên” của tiên Đạo, con chợt liên tưởng đến Đề bà đạt đa, vua Lương Võ Đế và nhiều vị thầy tu nổi tiếng hiện nay đang cổ suý đạo ăn (ăn chay trường), là “tiêu chuẩn” của Phật tử, đến nỗi mất mạng cũng không được bỏ. Bên kia bờ đại dương có trang web được gọi là Thư viện Hoa Sen còn có hẳn bài viết với tiêu đề “Ăn chay là một pháp môn tu” (https://thuvienhoasen.org/a22426/an-chay-la-mot-phap-mon-tu) (?!). Ngay cả tiên nhân khổ hạnh thành tựu đạo ăn nhưng vẫn còn “vọng tưởng luân hồi lưu chuyển. Nếu không tu phép Tam muội, thì khi quả báo hết rồi, trở lại tản vào trong lục đạo” thì bó buộc chay mặn làm gì?

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh thỉnh pháp của đạo hữu Minh Nhân.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 99. Nguyễn Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

 100. Lê Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe ạ.

 101. Bùi Mai Anh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn

  Thầy.

 102. Phạm Đình Đang says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

 103. Phạm Đình Đang says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

 104. Vũ Thúy Vân says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ .

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc trúng sanh.

   

 105. Tran Thu Hien says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ.

   

 106. Nguyễn Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

 107. Trần Công Nghĩa says:
  Thật ra.
  Trong Tiên giới có Tam Thanh Giáo Chủ là sinh ra từ nguyên khí hỗn mang không chịu sự luân hồi và Ngọc Hoàng Thượng Đế đã tu 1550 kiếp, mỗi kiếp dài 126000 năm mới được lên ngôi vị Ngọc Hoàng cai trị Tiên giới, không chịu sự luân hồi. Người tu tiên sau khi chết hồn phách sẽ do Tam Thanh Giáo Chủ Quyết Định trước đây tu tập, hành thiện ra sao, công đức thế nào để được vào hàng ngũ Thần Tiên, nếu không được thì phải tiếp tục đầu thai tu hành đến khi nào đủ chứng Đắc Đạo mới vào được Tiên Giới Bất Sinh Bất Diệt.
  Những người mà thế nhân thấy có vẻ như Thần Tiên thật ra là Đạo sĩ đạt được sự trường sinh, ngày đêm ngao du sơn thủy, tu hành theo lối vô vi hòa nhập với thiên nhiên, dùng thần thông để hành thiện giúp chúng sinh tạo công đức để sau khi chết vào hàng ngũ Thần Tiên Bất Sinh Bất Diệt tiếp tục Phổ Độ Chúng Sinh.
  Nói về Đạo Giáo có giáo lý triết học như Đạo Đức Kinh, Tu Đạo Kinh, Định Quán kinh, Linh Bảo Kinh, Thanh Tĩnh Kinh,… để rèn luận Đạo Đức, cốt cách của người tu tiên cần có. Triết học Dịch lý gồm có Tử vi, Kinh Dịch, Thái Ất, Lục Nhâm, Bát Tự, …. để áp dụng vào đời sống giúp tiên đoán tương lai như thế nào nhằm tiêu trừ tai họa, bớt khổ đau cho chúng sinh giúp chúng sinh an cư lạc nghiệp. Huyền thuật gồm phù lục, bùa chú,…. để tu luyện phép tiên, dùng phép thần trừ ma quỷ quấy nhiễu nhân gian. Võ Thuật để Dưỡng sinh, tăng cường sức khỏe, trừ ác bá, trộm cắp,… hại nhân gian. Y thuật, Y Dược để chữa bệnh.
  Đạo sĩ thông suốt được giáo lý, Dịch Lý, Huyền thuật, Võ thuật, Y thuật, Y dược thì có thể sử dụng để Ngao du sơn thủy tu hành theo vô vi, giúp chúng sinh tạo công đức sớm ngày đắc đạo vào Tiên Giới Bất Sinh Bất Diệt, phổ độ chúng sinh.
  Phẩm hạnh Đạo sĩ là phẩm hạnh cao quý nhưng đáng tiết nhiều kẻ lợi dụng để trục lợi cá nhân làm cho Đạo Sĩ bị hiểu lầm.
  Thần Tiên bị đày thành người trừ khi làm trái Thiên Điều Giới Luật bị đày xuống làm người tu hành đủ công đức mới được vào lại Tiên Giới.
  Ngoài ra, có một sói việc cần có Thần Thiên giáng trần để giúp giáo hóa chúng sinh hay tiêu diệt giặc dã trừ hại thì Tiên Giớ mới cữ Thần Tiên Hạ Phàm Đầu thai sau khi hoàn thành sứ mạng sẽ quay về Tiên Giới.
  Cõi Tiên Giới là cõi Thần Tiên Bất Tử ngày đêm nhìn xuống Thế Gian quan sát thế gian.
  Mọi việc trên đời này đều có Nhân Quả, Thần Tiên làm Việc Theo Nhân Quả và Công Đức để trị thế gian tham sân si.
  Tu hành là hòa nhập với Đạo, hòa nhập với Tự Nhiên vô tranh vô đoạt vô chấp tu cho đến vô vi cảnh giới.
  • Nguyên Thành says:

   Đạo hữu viết trên luận cứ như vậy nhưng chưa nêu ra luận chứng cho nên chưa thuyết phục. Tôi vẫn hoan hỷ đăng tải.

 108. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 109. Mật Cát Xuyên says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài giảng của Thầy. Con cầu nguyện sức khỏe Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc, tu thành chính quả.

  Om Mani Padne Hum

 110. Phạm Thị Thu Hoài ( Thái Bình) says:
  Kính bạch thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy.
 111. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 112. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 113. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 114. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!
 115. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài này rồi ạ. Con đọc bài này con đã hiểu thêm được nhiều sự việc, vấn đề. Con cảm ơn Thầy ạ.
 116. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh .

  Cầu nguyện cho chúng sanh được hưởng niềm vui và hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani padme hum!

   

 117. Trần Văn Chức says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

 118. Mai Gia Huy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu thêm về Đạo Giáo, tiên nhân, tiên thuật theo quỹ đạo chánh pháp. Trước đây con vẫn thường hay bối rối khi thấy nhiều gia đình tự nhận mình theo Phật giáo nhưng lại thờ thêm các vị tiên, thần, hoặc tham gia các hoạt động như cúng sao, đốt vàng mã,… mà con vốn nhận thấy đi ngược với lý Nhân Quả. Con để ý thấy ngày nay nhiều người thường hay nhầm lẫn những nguyên lý trong Phật pháp và Đạo pháp một cách nghiêm trọng, tạo điều kiện cho tà kiến sinh sôi. Con cầu nguyện cho họ tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 119. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyên cho sự trường thọ của thầy , vì lợi lạc chúng sanh

  Om Maini Padme Hum

 120. Phạm Việt Hưng says:
  Kính bạch  Thầy,

  Con  đã đọc xong bài  viết  của Thầy rồi ạ.

  Qua bài  Thẩy viết, con đã hiểu thế nào là  Đạo  giáo và  tiên nhân  ạ.

  Con  xin kính chúc Thầy một buổi tối vui vẻ và an lành ạ.

  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành says:

   Chúc mừng hay kính chúc là sai rồi! Phải viết là cầu nguyện!

 121. Lê Văn Co says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.con rất cảm ơn  Thầy đã viết bài này cho chúng con ạ.Thầy cũng cho chúng con biết làm sao là tu để thành tiên ạ,con rất mong Thầy cho con đoc những bài mà Thầy viết ạ.

  Con nguyện cầu Thầy Cô nhiều sức khõe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh ạ

 122. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết “Có thật những vị tiên nhân?” rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 123. Duongthuyquynh30112001 says:
  Thưa Thầy

  con cảm ơn Thầy

  con đã đọc xong bài này rồi ạ

  con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 124. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết, con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sinh. Cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

 125. Nguyễn T. Lan says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ, bài “có thật những vị tiên nhân?” Con hiểu là tu tiên vẫn không giải thoát, không cứu được mình. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi mê lầm vô minh mà quay về nẻo giác.

  Om Ah Hum

 126. Đỗ Thị Kiều Oanh says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc xong bài viết. Qua bài viết của thầy con hiểu dc các vị tiên là có thật nhưng đều phải trải qua sinh tử luân hồi, con hiểu dc thế nào là Đạo giáo và Phật Giáo. Có nhiều vị đạo sĩ dùng tà pháp của mình lợi dụng chúng sanh tham làm ngũ dục bày ra đuổi quỷ trừ tà đốt vàng mã làm điều sai quấy. Qua đó con mới thấy được ánh sáng chánh pháp của phật giáo của vị Thầy chân chính.

  Con cầu nguyện Thầy , Cô mạnh khỏe trường thị vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh được hạnh phúc thành tựu Phật Thánh

 127. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy, đã đưa ra những luận cứ, luận chứng cho chúng con biết là các vị tiên nhân là có thật. mà trong kinh Đức Phật khẳng định có như vậy, tiên nhân và tiên đạo Đức Phật khẳng định họ vẫn còn trong luân hồi sanh tử. Riêng những vị tiên nhân chân chính luôn lấy tâm Vô vi làm đầu, tiêu dao tự tại không màn danh lợi. Họ rời khỏi nhân gian, ngao du sơn thủy, hiếm khi lộ diện. Chỉ còn lại bọn đạo sĩ “mượn đạo tạo đời.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 128. Vũ Khanh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Vũ Khanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status