Oct 20, 2014

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 13 Comments

Thư gửi Lê Hoàng Dũng: “ĐƯỢC TU” MÀ KHÔNG “TU ĐƯỢC”

“ĐƯỢC TU” NHƯNG KHÔNG “TU ĐƯỢC”! Thân gửi Lê Hoàng Dũng! Tôi đã nhận được phản hồi của Lê Hoàng Dũng và lặp lại sau đây: 18. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác…..đây là lời nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của đức Phật adi đà…ai là chúng sinh cũng có quyền niệm phật ngay cả linh căn Trước tiên xin cảm ơn đã đọc Chanhtuduy.com, và có ý kiến hồi đáp nhưng là người tu (hoặc không tu) tiếc gì một cụm “mở đầu” lịch sự: “Tôi là…xin được phản hồi (hay đóng góp ý kiến về bài viết nầy như sau…”. Những gì Hoàng Dũng viết giống như từ trên trời rơi xuống, viết thêm vào, viết tối nghĩa,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status