Apr 5, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 11 Comments

제자에게 보내는 197호 편지: 티베트 요가의 실용성 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

제자에게 보내는 197호 편지: 티베트 요가의 실용성 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng) 제자에게 보내는 197호 편지: 티베트 요가의 실용성  Song Nguyen 밀교집의 제자들하고 독자 여러분! 나는 “티베트 요가 란 무엇인가?”글에서 “요가”의 진의를  분명히 설명했다. 그것은 신(身),구(口), 의(意)의 결합인 것이다. 이 의미 자제는 인격 개발, 경력 추구, 사회적 성공을 위한 훈련에 실용적이다. “요가”는 Svavti, Hatha, Jnana등을 어떤 측면에서든 항상 긍정적인 의미를 함축한다.  그러나 Song Nguyen밀교집이 소개한 티베트 요가는 독창적이고 선별적이며 실용적이며 “마음 순화  요가”로 알려져 있다. 이는 마음을 맑고 생각을 쇄신하고  보리심을 유발하다.  이와 불교에서 안내하는“읽기”,“생각”,“연습”과정이 상응하다. (참고: “나쁜 마음으로 불교를 수행하면 낮은 영역으로 인도하게 될  수 있다”). 그런 수준에 도달하기 전에 연수생은 간단한 요가 동작을 통해서 체질을 단련할 필요하다. 다른 요가의 유형과 같이 어렵고 복잡한 자세를 깊게 연구하지 않는다.  모든 자세에는 “육자대명”인 주문을 수반해야 한다. 이는 우주의  6가지 음절인 “움 마니 파드 메훔” 이다. 즉, “모든 소원이 이뤄지겠다”라는 뜻이 있다. 더 자세한 내용을 알기 위해서 “제2과:  원소에 대한 이야기”를 읽을 수 있다. Lotus Estrade in Song Nguyen Tantra House 그 다음, 연수생이


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status