Mar 2, 2014

Posted by in Giáo điển | 6 Comments

Tự bạch: VĂN, TƯ, TU

Kính bạch THẦY, Bài “Đôi điều về Chanhtuduy.com” của Thầy làm con suy nghĩ rất nhiều về khía cạnh “nghe Pháp”, một trong mười hoạt động tâm linh và cũng là một trong ba phương diện thực hành pháp tối quan trọng mà Đức Phật đã dạy: Văn (nghe giảng Pháp), Tư (suy nghĩ về Pháp), Tu (ứng dụng thực hành Pháp). Trong kinh Đại Bảo Tích, phẩm Pháp hội Phổ Minh Bồ tát, Đức Phật dạy: “…Lại nầy đại Ca Diếp! Bồ tát có bốn pháp được đại trí huệ: một là thường tôn trọng pháp cung kính pháp sư, hai là tùy theo pháp được nghe dùng tâm thanh tịnh mà rộng giảng nói cho người chẳng cầu tất cả danh văn lợi dưỡng, ba là biết rằng từ đa văn mà sanh trí huệ nên siêng cầu chẳng lười như cứu cháy đầu, bốn là nghe kinh


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status