Apr 22, 2016

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 24 Comments

초대받지 않았는데 오는 손님을 거절한다 (TỪ CHỐI VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ TỚI )

초대받지 않았는데 오는 손님을 거절한다 불교 행자로서 매일 우리는 의식(마음)의 집밖으로 쓰레기를 치우기 위해 주문 빗자루를 사용한다. 한편 우리는  쓰레기를 치우지 않기 위해  쓰레기를 수집하지 않으려고 노력한다. 그러나, 의식 쓰레기(마음에 있는 쓰레기)는 과학자들이 현미경을 사용해도 볼 수 없는 만큼 아주 작고 미묘한 것인데 어떻게 그 것을 인식해서 거절할 수 있는가? 일부의 불교 및  불교 이외의 수행자들은 그 오염된 환경들을 피하기 위해 한 방법만 사용한다!  예를 들면 시장이나 집에 있으면 의식 쓰레기를 쉽게 받을 수 있다고 생각하기 때문에 그것을 피하러 절에 간다. 몇몇의 사람들은 도시가 번화하고 복잡하기 때문에 이런 환경을 피하려고 구석진 곳에 은거한다. 하지만 그들의 마음이 망상(妄想)(과거, 현재, 미래)으로 방해하게 되기 때문에 그것(의식 쓰레기를 거절하는 것)을 하기가 어렵다. 과거를 찾아가지 마라, 미래에 꿈구지 마라  “혼자 사는 것을 아는 사람”경에는 부처님이 그 실패를 보여주며 대응책을 가르쳐 주셨다: “과거를 찾아가지 마라 미래에 대해 생각하지 마라 과거가 이미 날아갔다 미래가 아직도 안 왔다 삶을 관찰해라 현재 이 순간에는 수행자는 안정과 자유에 머무릅니다 오늘 근면해야 한다. (부지런해야 한다) 내일까지 기다리면 늦을 지도 모른다. 죽음은 갑자기


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status