Dec 28, 2014

Posted by in Giáo điển | 9 Comments

TỪ ĐÂU NGƯỜI TU CÓ NGỌN ĐUỐC CHÁNH PHÁP?

Mô Phật,
Kính bạch Thầy, thưa đạo huynh Mật Kiên, bài viết đạo huynh bằng lời lẽ chân thực, xác đáng, không hoa ngôn, lảng tránh, đạo huynh đã chỉ thẳng ra cho đệ thấy những lầm lạc trong Đạo Pháp mà nhiều chúng sanh, trong đó có cả đệ đang mác phải. Đệ xin được hoan hỷ với những diễn giải của huynh, giúp đệ thấu rõ hơn lời dạy của Vị Thầy Tâm Linh đáng kính.
Thông qua bài giảng pháp “Xa lánh tà linh” được Thầy từ bi giảng cho cô Liên Ân, đạo huynh đã nêu lên thực trạng rằng nhiều người hiện nay đang tu Phật với Tâm Si, Tâm Nghi Hối và Ngã Mạn, như vậy đạo huynh tiếp tục dẫn dắt đến việc phải hiểu như thế nào để phát huy tinh thần Vô Úy theo đúng Chánh Kiến, đồng thời nhận thức được vai trò lớn lao bất khả tư nghị của Vị Thầy Mật Giáo đối với người đệ tử.
Kính Bạch Thầy, thưa đạo huynh, Đức Phật đã dạy rằng “Hãy nương tựa vào bản thân, đừng nương tựa vào đâu khác. Hãy thắp lên ngọn đuốc mà đi với Chánh Pháp”. Câu nói này của Đức Phật có thể bị hiểu sai nếu chỉ chú ý đến vế đầu. Tức sự nương tựa của bản thân chỉ thực sự tốt đẹp khi biết thắp lên ngọn đuốc mà đi với Chánh Pháp. Tuy nhiên, ta tìm thấy Chánh Pháp ở đâu? Tìm và hiểu được Chánh Pháp theo chuẩn mực Văn-Tư-Tu không thiên lệch theo ý mình hoàn toàn không phải việc dễ dàng trong hơn 84.000 Pháp Môn mà Đức Phật đã thuyết giảng. Câu nói này được Đức Phật nói ra với ngài A Nan, bậc “Đa văn đệ nhất”, còn chúng sanh trong thời Mạt Pháp tâm trí mê mờ bởi truyền thống vô minh làm sao có thể dễ dàng tiếp cận mà đi với Chánh Pháp?
Hơn nữa việc thắp lên ngọn đuốc, ở đây được hiểu là ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng đêm đen vô minh và tà kiến, thực sự không dễ dàng gì khi Bát Phong của thế gian vây quanh sẵn sàng thổi tắt đi ngọn đuốc ấy bất cứ lúc nào. Bởi vậy, mặc dù “nương tựa vào bản thân” nhưng ta chẳng thể giác ngộ nếu như không tìm được một Bậc Đạo Sư Chân Chánh chỉ đường. Điều này hoàn toàn không mâu thuẫn gì với lời Phật dạy vì trong Mật Giáo, vị Đạo Sư chính là đại diện của Tam Bảo, Phật-Pháp-Tăng.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status