Nov 19, 2013

Posted by in Giáo điển | 22 Comments

VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN

VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai? Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN Kính bạch THẦY, Với tu pháp cầu nguyện, Thầy đã từ bi trao truyền cho chúng con một phương tiện diệu dụng vô song

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status