Jan 10, 2019

Posted by in Giáo điển | 146 Comments

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN                 

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN                 

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí:

CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN

Đêm Noel 2018 hai thầy tu chùa Bồng Lai thuộc một huyện tỉnh Long An dẫn năm chú tiểu đi chơi. Hai thầy dừng lại trước mô hình hang đá, nơi sinh ra hài đồng sau này được khắp thế giới biết đến như là một đấng cứu thế gọi là Giê su. Tại đây năm chú tiểu được hai thầy dạy: “Xá đi con, xá 3 xá” (xá có nghĩa là bái bằng cách chắp hai tay cúi đầu, còn lạy thì quỳ gối). Thầy xem clip này cảm thấy xấu hỗ cho thân phận người Phật tử bởi vì con Phật là thái tử Hoàn vũ sao lại bái một hài đồng dù đó là con trời? Lẽ nào khi được quy y Tam bảo nhận pháp danh, sư thầy trụ trì hay giáo thọ không giảng thuyết về vị thế cao quý của người con Phật sao? Có thanh quy Phật môn là quy y Phật không bái lễ thiên, thần, quỷ, vật tại sao chú tiểu ở chùa lại phải buộc xá con Trời 3 lần?

Cúng dường Naga

Còn một chuyện khác nữa được biết trên một trang facebook nào đó có đưa hình ảnh của mấy thầy tu Tây Tạng tục gọi là Lạt ma Mật giáo hướng dẫn đồ chúng tại Quan Âm Các thành phố Vũng Tàu làm đồ cúng đựng trong hủ sành, thả sông cúng dường Naga (!).  Nếu viết chữ “bố thí” thì không sao, đằng này họ dùng chữ “cúng dường” đọc mà khó chịu bởi con Phật lại đi cúng dường con vật (Naga tức là con rồng). Trong 13 đối tượng cúng dường. Sẵn đây Thầy nhắc lại như sau: Đức Phật, Độc giác, Thanh văn là 4 đối tượng đắc thánh quả từ Tu đà hoàn đến A la hán, 4 đối tượng đắc thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán, đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc. Qua đây chúng ta thấy tự hào ở chỗ này: đối với ngoại đạo đắc thiền không phải dễ dàng, thường là trải qua trăm khăn ngàn khó mới thành tựu. Trong khi đó thầy tu đạo Phật chỉ cần giữ đúng 5 giới là được sánh ngang hàng.

Hai vị thầy tu chùa Bồng Lai làm ra vẻ khiêm cung, hòa đồng với đạo bạn nhưng lại để phơi bày sự sai sót trong học Phật, tu Phật. Còn những vị thầy tu Tây Tạng kia tưởng là thể hiện tính chất “quảng tu cúng dường” là đại hạnh thứ 3 của Bồ tát Phổ Hiền, hóa ra làm kẻ đảo ngược vị thế của người Phật tử từ cao quý thành người phàm phu. Hai câu chuyện kể trên nói lên một vấn đề là thầy tu đạo Phật thiếu chánh kiến sẽ lạc đạo, gây nhân phỉ báng Phật pháp bởi tác hại từ chỗ lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Bốn phương diện chánh kiến: Chánh  kiến thờ tự, chánh  kiến về tôn kính, chánh kiến về  luận điểm,  chánh kiến về  giải  thoát.

Từ đây chúng ta cần hiểu rõ những góc tư duy về chánh kiến một cách cụ thể để tránh lạc quỹ đạo Chánh pháp. Chánh kiến tuy là thuật ngữ chung, hàm nghĩa cao sâu nhưng đều tích hợp 4 phương diện chánh kiến như sau:

1/ Chánh kiến thờ tự: Như đã nêu trên người Phật tử đã quy y Tam bảo không nên thờ tự những thiên, thần, quỷ, vật. Nhiều chùa Tứ đại thiên vương, rồi thờ cả bà Chúa Xứ, bà Liễu Hạnh, bà Chúa Tiên, ông Thần tài, ông Thổ địa, ông Quan Công…là những nơi thiếu chánh kiến Phật đà, trái lời dạy của Đức Phật, trái thệ nguyện quy y. Như vậy có thể khẳng định nơi đó không phải là chùa của đạo Phật. Trong nhiều kinh khác nhau, sau khi Đức Phật thuyết pháp xong mỗi pháp hội, các vị Thiên vương, Thiên chủ đều phát nguyện hộ trì những người con Phật đọc và hành theo kinh điển. Trong kinh Địa tạng Bổn nguyện có ghi lại trong phẩm thứ 12 quyển thượng rằng Vô độc Quỷ vương phát nguyện sẽ sai quỷ thần lớn nhỏ hộ vệ những ai theo Phật, đọc kinh, cúng dường phẩm vật trước bàn thờ linh thánh. Từ đây suy ra, đã là đối tượng được hộ vệ, hộ trì thì có cần thờ tự họ không?

2/ Chánh kiến về tôn kính: Không ít kẻ đến chùa thắp nhang cho các vị Thiên, Quỷ thần rồi bái lạy, điều này đáng buồn cười tựa như vị thái tử cúi đầu trước quan huyện. Do đó nên hiểu rằng người có chánh kiến chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức.

3/ Chánh kiến về luận điểm: Tức là luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như “ tứ niệm xứ” (quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã), “tứ pháp ấn” ( chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh), “tứ y cứ” (y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y kinh liễu nghĩa …). Không nên trình bày luận kiến của mình một cách chủ quan theo tâm ý của mình mà nên tuân theo “thánh giáo lượng” là một trong năm phương thức đối luận thuộc Nhân minh học Phật môn gọi là “ngũ lượng phương tiện biện giải” (hiện lượng, thí dụ lượng, tỷ lượng, thần thông lượng, thánh giáo lượng). Một khi thiếu chánh kiến về luận điểm, không một luận giả nào có thể đứng vững trên luận trường, sẽ trở thành một kẻ ngoại đạo được quy y Tam bảo

Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế)

phước huệ song tu

4/ Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế). Do đó người thực hành Phật pháp luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát, không mong cầu phước báu nhân thiên. Người tu có chánh kiến dù tâm còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện thoát khỏi luân hồi, mới gọi là khí độ đại thừa. Phẩm tính này chỉ có được với những ai đầy đủ chánh kiến. Tóm lại, ai đó dù hiểu biết nhiều về chánh kiến, luận giải thấu triệt về chánh kiến nhưng phi lý tác ý trong 4 phương diện nêu trên khiến họ phi lý tác hành, chẳng khác gì mặt xấu mà muốn có hình đẹp trong gương. Người thực hành Phật pháp đầy đủ chánh kiến sẽ dần dần đạt đến trí huệ theo từng tầng bậc khác nhau. Người không có chánh kiến, thiếu chánh kiến xem như xây nhà trên cát. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao tu lâu năm mà vẫn như mới bước vào cổng đạo, chẳng hiểu gì về giáo điển, giáo pháp. Thí dụ: Tin Phật là đấng toàn giác, tối thượng mà vẫn cầu viện Quỷ, Thần, Tiên, Thiên. Hiểu được “thất thánh tài” là giá trị cao quý mà vẫn khệ nệ rinh ông Thần tài về thờ cúng, rồi xảo biện rằng “Có thực mới vực được đạo”! Đây là trường hợp gọi là “phước họa song tu”, chứ không phải “phước huệ song tu”. Thầy cầu nguyện trí tuệ Phật đà tỏa sáng muôn phương. Om mani padme hùm!

Phước họa song tu

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 01/10/2019

Thinley- Nguyên Thành


English version: Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI – Part 3: RIGHT VIEW IN DIFFERENT ASPECTS” (Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến)


Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI:

Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU

Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN 

Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN

Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Bài 6: LÀM SAO ĐỂ CHÁNH KIẾN ĐƯỢC QUANG MINH?

Bài 7: LÀM SAO ĐỂ QUANG MINH THÀNH TAM MUỘI?

Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 9: CƠ CẤU VẬN HÀNH CỦA TÂM PHÁP “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”

Bài 10: TÂM SỰ CỦA KẺ LUÔN MONG ĐƯỢC NOI GƯƠNG HẠNG NGƯỜI THỨ BA

 1. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 2. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận tường minh những góc tư duy về chánh kiến. Điểm cơ sở và tối hậu phản ánh hành vi thân, ngữ và tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, tránh được các lỗi lầm làm lạc đạo đường tu, bất kể là tứ chúng nào, hay bất kỳ vị nào kể cả thầy tu.

  Thông qua việc phân rành chi tiết bốn phương tiện chánh kiến : chánh kiến thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm và chánh kiến về giải thoát. Bất kỳ phương tiện nào, đều hướng tới một đích nhằm giải thoát tối thượng trên thực nghĩa chỉ đến với những ai là Phật tử, là thái tử hoàn vũ trong tương lai sẽ có thể trở thành một vị Phật theo như lời dạy của Đức Thế Tôn.

  Song, có được thân người với những thuận duyên và thuận cảnh, được cơ hội hiện hữu trong một quốc độ lấy đạo Phật là quốc giáo quả thực là ơn phước đối với đa số dân chúng trong quốc độ đó. Tuy nhiên, đâu cũng có hiện lượng “con râu làm rầu nồi canh”, sẽ không thể trong một quảng rộng đại chúng, mọi người đều được chỉ dạy để có thể xây dựng cho bản thân mình vượt thắng những tập quán, thói quen, những hủ tục và đặc biệt là rất gần gũi với tà kiến. Trong con số may mắn đó, học trò, hội viên Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Đạo sư Thanh Trí có được những phương tiện giúp tâm tịnh, trí thanh và thong dong dẻo bước theo quỹ đạo chánh kiến thông qua những tu pháp dễ nhớ, dễ diễn tập, thực hành và đặc biệt có thể tận dụng chính mọi hoạt động đời sống nhằm tích lũy cơ hội vì mình và mang lại lợi lạc cho mọi chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 3. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà đã đọc bài viết rồi

  Con cảm ơn lời dạy của Thầy để có được Phước huệ song tu chứ không phải Phước hoạ song tu ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc Thành tựu Phật tánh

  om mani padme hum

   

 4. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu được các phương diện của chánh kiến: Chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát. Tất cả các phương diện trên đều đi đến mục đích sau cùng nhận diện và thoát khỏi vô minh, đi đúng con đường giải thoát. Nếu ngược lại sẽ là tà kiến dù cho có làm nhiều việc thiện nhưng không đi đến giải thoát  như các tôn giáo khác hay như  người Phật tử không có chánh kiến sẽ nhầm lẫn các hiện tượng, sự việc tưởng dẫn đến  hành động như khiêm cung hay quảng tu cúng dường lại trở thành việc phỉ báng Phật pháp do sự sai sót trong học Phật, tu Phật.

  Qua đó con thấy được người tu tập đúng chánh pháp thật “hiếm như sao buổi sớm” và càng hiếm hoi hơn khi được ơn phước theo học vị thầy có phương pháp đúng dựa trên giáp pháp đúng của Phật đà. Con hoan hỷ với ơn phước được  vị Đạo sư Thanh Trí từ bi chấp nhận chúng con được diễn tâp, thực hành  với những phương tiện thiện xảo Thầy truyền trao trong đó có tu pháp “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” mỗi ngày trên lâu đài Duy ma Cật Chanhtuduy.com  để tăng trưởng chánh kiến, xây dựng nền tảng giác ngộ bằng sự sùng kính Đạo sư.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu bộ môn Yoga Thanh Trí sẽ được phổ truyền muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ.

  Qua hai câu chuyện trong bài viết, con hiểu thêm được tầm quan trọng của Chánh kiến đối với hành giả Phật giáo. Bởi nếu như thiếu chánh kiến, người hành giả dễ có những hành vi thân, ngữ, tâm sai lệch quỹ đạo, gây nhân phỉ báng Phật pháp như trường hợp của hai thầy tu ở tỉnh Long An, hay trường hợp của thầy tu Tây Tạng trong câu chuyện. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, luận giải cụ thể về 4 phương diện của Chánh kiến mà người hành giả Phật giáo cần hiểu và làm theo, gồm: (1) Chánh kiến về thờ tự, (2) Chánh kiến về tôn kính, (3) Chánh kiến về luận điểm và (4) Chánh kiến về giải thoát. Và bốn phương diện của Chánh kiến chính là kim chỉ nam mà người hành giả cần dựa theo đó, quán xét, điều chỉnh những hành vi thân, ngữ, tâm của mình để đạt được “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GỐC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN .

  Con cảm ơn vị Thầy đã luận giải tường tận những gốc cạnh tư duy về chánh kiến, chánh kiến có 4 phương diện :

  (1)chánh kiến về thờ tự : có nghĩa là thờ những Bậc đáng thờ như Phật, Bồ tát, Thánh Tăng . Đã quy y Phật thì tuyệt đối không thờ thiên, thần, quỷ, vật .

  (2) chánh kiến về tôn kính : đã là Phật tử thì không chắp tay bái lạy các vị thiên, thần, quỷ, vật tựa như thái tử là con vua cớ sao lại đi bái lạy quan huyện . Chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức .

  (3) chánh kiến về luận điểm : không nên trình bày luận kiến của mình một cách chủ quan theo tâm ý mình mà nên tuân theo “thánh giáo lượng” là một trong năm phương thức đối luận thuộc Nhân minh học nhà Phật gọi là “ngũ lượng phương tiện biệm giải” ( hiện lượng, tỷ lượng, thí dụ lượng, thần thông lượng, thánh giáo lượng).

  (4) chánh kiến về giải thoát : tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ , vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ . Do đó người thực hành Phật Pháp luôn hương đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát, không mong cầu phước báu nhân thiên .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành, Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 7. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết của vị Thầy “Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến” trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, Bồ Đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con những góc tư duy về chánh kiến đó là (1) chánh kiến về thờ tự (đó là thờ những bậc đáng thờ, không thờ thiên, thần, quỷ, vật), (2) chánh kiến về tôn kính (kính những bậc đáng kính từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức), (3) chánh kiến về luận điểm (nói và viết theo quan kiến Phật môn, theo thánh giáo lượng) và (4) chánh kiến về giải thoát (hiểu biết thấu đáo vềnhững gì là khổ, nguyên nhân khổ, cảnh giới thoát khổ và phương thức diệt khổ – Tứ diệu đế) . Tất cả những phương diện về chánh kiến này chúng con cần thường xuyên “văn, tư, tu”, quán xét những hành vi thân ngữ tâm của mình để không bị chệch ra ngoài quỹ đạo chánh pháp, lạc đạo như những ví dụ điển hình vị Thầy đã đưa ra trong bài pháp.

  Kính bạch Thầy! Như vị Thầy đã dạy, chánh kiến là nền tảng trí tuệ Phật đà và từ đó trên con đường tới thành phố Giải thoát, những người hành giả chúng con cần trang bị chánh kiến dựa trên tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp” mà đức Thế tôn đã tuyên thuyết, để khỏi lạc vào những ngã rẽ khác nhau  vì sự cám dỗ, thu hút của tiền tài, danh lợi, phước báu, thần thông… Ở đây, con cảm niệm rằng, bản thân mình may mắn đến nhường nào khi được hạnh ngộ vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí , được thực hành theo một pháp môn phù hợp với bản thân (giáo pháp Yoga Thanh Trí) và được trang bị đầy đủ tri kiến giải thoát của Phật môn đặc biệt là chánh kiến (thông qua các phương tiện thiện xảo, lâu đài Chánh pháp Duy Ma Cật chanhtuduy.com,…). Con hiểu được dù được học giáo pháp phù hợp, có được chánh kiến qua lời dạy của vị Thầy, tuy nhiên con sẽ không đạt được kết quả gì nếu thiếu đi tấm lòng sùng mộ Đạo sư, bởi “sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ” (Thánh tăng Mã Minh) và “Thầy con có nhiều công đức như lớp lớp mây/ nhưng trừ khi con có cánh đồng của lòng sùng mộ/nếu không trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống”(Đại sĩ Liên Hoa Sanh).

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 8. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến”.

  Qua những lời dạy của Thầy về trường hợp 2 vị thầy tu chùa Bồng Lai và vị thầy tu Tây Tạng con hiểu thêm rằng thầy tu đạo Phật khi thiếu chánh kiến sẽ lạc đạo. Là người Phật tử nhưng lại đi bái lạy một hài đồng (dù là con trời), còn đâu là niềm kiêu hãnh linh thánh, niềm tự hào với thân phận của một thái tử Hoàn vũ? Rồi là người con Phật lại đi “cúng dường” con vật (Naga – con rồng), trong khi đó 13 đối tượng cúng dường không có đối tượng nào như vậy. Tất cả những diễn trạng này đều là biểu hiện của việc bị lạc quỹ đạo Chánh pháp do thiếu chánh kiến.
  Cùng với đó lời Thầy dạy giúp con hiểu rằng chánh kiến được thể hiện ở 4 phương diện: (1) Chánh kiến thờ tự; (2) Chánh kiến về tôn kính; (3) Chánh kiến về luận điểm; (4) Chánh kiến về giải thoát.
  Đức Phật dạy “Duy tuệ thị nghiệp”, người tu lấy trí tuệ làm đầu, dùng lưỡi gươm trí tuệ để chặt đứt xiềng xích vô minh, thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.

  “Người thực hành Phật pháp đầy đủ chánh kiến sẽ dần dần đạt đến trí huệ theo từng tầng bậc khác nhau”

  Lưỡi gươm trí tuệ nhờ ngọn lửa là nền tảng chánh kiến mà được hun đúc, mài dũa sắc bén dần dần. Tuy nhiên nhiều người tự nhận là hành giả đạo Phật nhưng thiếu chánh kiến nên rơi vào trường hợp “phước hoạ song tu” chứ không phải “phước huệ song tu”, thời gian tu Phật tuy lâu năm nhưng không rành về giáo điển, mơ hồ về giáo pháp (đó là chưa kể nhiều người còn không biết giáo điển, giáo pháp là thế nào). Như thế, con đường tới thành phố Giải thoát mãi mãi xa vời vì đi lệch quỹ đạo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy để chúng con được hiểu rõ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 9. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 3: “Những góc tư duy về chánh kiến” trong “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng của hai thầy tu chùa Bồng Lai và thầy tu Tây Tạng ở Quan Âm Các. Sai lầm của họ là do thiếu chánh kiến dẫn đến phỉ báng chánh pháp bởi vì Đức Phật dạy: “Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta”. Ấy vậy họ lại còn hướng dẫn nhiều đồ chúng khác, điều này con thấy không khác nào một người mù dẫn dắt một người mù – một thất bại trầm trọng mà thánh giả Gampopa đã dạy.

  Ở tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, chúng con thật may mắn được vị Thầy thường xuyên chỉ dạy về chánh kiến, có nhiều ví dụ cụ thể, sống động được đăng tải ở các bài viết trên chanhtuduy.com. Riêng bài viết này, Thầy luận giải chi tiết giúp cho con hiểu hơn về 4 phương diện chánh kiến: 1/ Chánh kiến thờ tự; 2/ Chánh kiến về tôn kính; 3/ Chánh kiến về luận điểm; 4/Chánh kiến về giải thoát.  Để  từ đó chúng con tránh mắc phải những sai lầm trong tương lai và gặt hái được nhiều thành tựu tâm linh khi thực hành Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, ban cho chúng con những bài học quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN. ”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng những góc tư duy về chánh kiến giúp con hiểu rõ tầm quan trọng của chánh kiến cũng như các phương diện về chánh kiến gồm chánh kiến thờ tự,  chánh kiến về tôn kính,  chánh kiến về luận điểm,  chánh kiến về giải thoát.

  Qua bài viết này con hiểu rõ thêm chi tiết chánh kiến về luận điểm là “luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như “ tứ niệm xứ” (quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã), “tứ pháp ấn” ( chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh), “tứ y cứ” (y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y kinh liễu nghĩa …). ” Còn chánh kiến về giải thoát cũng được Thầy luận giảng chi tiết: “hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế). Do đó người thực hành Phật pháp luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát, không mong cầu phước báu nhân thiên. Người tu có chánh kiến dù tâm còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện thoát khỏi luân hồi, mới gọi là khí độ đại thừa.” Mặc dù trước đây con đã được Thầy chỉ dạy về 04 phương diện của chánh kiến,  nhưng khi đọc bài này con hiểu được chi tiết từng phương diện,  đặc biệt là chánh kiến về luận điểm và giải thoát. Thầy viết rõ ràng,  chi tiết. Con chưa thấy được ở đâu có vị thầy nào viết chi tiết,  cụ thể như vậy.

  Qua đó,  con hiểu rằng khi không có chánh kiến hoặc thiếu chánh kiến thì không thể tiếp cận với trí huệ bát nhã,  không thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi sinh tử. Trong thời mạt pháp này,  dù có rất nhiều tăng sĩ,  nhiều người tu đạo Phật nhưng lại thiếu chánh kiến, có hành vi lệch quỹ đạo chánh pháp,  thực hiện các hoạt động tâm linh không khác gì ngoại đạo,  tà kiến trong 1 hoặc cả 4 phương diện thờ tự,  tôn kính,  luận điểm và giải thoát. Vì vậy,  hữu tình trong cõi ta bà này,  rất nhiều người không có chánh kiến Phật đà vì trót nhận nhầm thầy,  học nhầm sư.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài ý nghĩa và lợi lạc. Đồng thời,  có sự chỉ dẫn của Thầy mà bản thân con từ vũng bùn tà kiến,  vô minh được nhìn thấy ánh sáng chánh kiến mà vững bước trên hành trình giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầu Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầunnguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 11. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3 : NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN” mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy tiếp tục minh giải cho chúng con hiểu về những góc tư duy về Chánh kiến, để tránh lạc quỹ đạo Chánh Pháp qua 4 phương diện Chánh Kiến : (1) Chánh kiến thờ tự ; quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật (2) Chánh kiến về tôn kính; chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức (3) Chánh kiến về luận điểm ; là luận giải phải có luận cứ Phật gia như “Tứ niệm xứ”, “Tứ pháp ấn” ,”Tứ y cứ”, cũng như nương theo Thánh giáo lượng Phật đà (4) Chánh kiến về giải thoát; là hiểu biết thấu đáo về “Tứ diệu đế” (những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ).
  Qua hai câu chuyện thiết thực trên, con cảm tạ ơn vị Thầy đã cho con hiểu người tu đạo Phật vì không có Chánh kiến sẽ lạc đạo, gây nhân phỉ báng Phật Pháp, sẽ trở thành một kẻ ngoại đạo được quy y Tam bảo.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về bốn phương diện chánh kiến, bao gồm: chánh kiến thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 13. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN của Thầy rồi ạ !

  Kính Bạch Thầy tâm linh tôn quý! Ở bài 2, bằng sự luận giải khúc triết và tường tận trên nguyên tắc thánh giáo lượng, Thầy đã chỉ rõ cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến đối với hành giả khi thực hành Phật pháp, như vậy khi đã có chánh kiến thì đồng nghĩa với việc sẽ không bị vướng vào những gì là gọi tà kiến, những gì là mê tín, là sự cố chấp của phong tục, tập quán cũng như những hình thức mê tín dị đoan mà thực tế vẫn đang diễn ra hàng ngày trong đời sống xã hội, và nguy hiểm hơn, nó diễn ra ngay chính trong những sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo như Thầy đã từng đề cập và chỉ rõ trong nhiều bài viết, bài giảng trên chanhtuduy

  Ở bài 3 này, Thầy tiếp tục luận giải rõ hơn những góc tư duy về chánh kiến một cách cụ thể, với 4 phương diện chánh kiến, giúp cho những người thực hành Phật pháp luôn đi đúng quỹ đạo Chánh pháp và dần đạt đến trí huệ theo từng thang bậc khác nhau:

  1/ Chánh kiến thờ tự: trong nhiều kinh Phật khác nhau, cụ thể như kinh Đại tạng Bổn nguyện trong đó có ghi lại trong phẩm thứ 12 quyển thượng rằng Vô độc Quỷ vương phát nguyện sẽ sai quỷ thần lớn nhỏ hộ vệ những ai theo Phật, đọc kinh, cúng dường phẩm vật trước bàn thờ linh thánh – do vậy theo quan kiến Phật đà, người đã Quy y Phật, Pháp, Tăng sẽ không cần phải thờ tự những thiên, thần, quỷ, vật làm gì, cũng như Đức Phật đã dạy: “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước” (kinh :Ba mươi bảy phước báu tối thượng”)

  2/ Chánh kiến về tôn kính: người có chánh kiến chỉ tôn kính những bậc đáng kính (Phật, Bồ Tát, Thánh giả, Thánh tăng, Thành tựu giả, Đại thành tựu giả, Trưởng lão, Đạo sư chân chính…)

  3/ Chánh kiến về luận điểm: không nên trình bày luận kiến theo tâm ý chủ quan của bản thân mà khi nói hoặc viết phải dựa trên quan kiến Phật môn, tuân theo thánh giáo lượng – là một trong năm phương thức đối luận thuộc Nhân minh học Phật môn gọi là “ngũ lượng phương tiện biện giải” , luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như “tứ niệm xứ”, “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”

  4/ Chánh kiến về giải thoát: mục đích của đạo Phật là giải thoát, do vậy người thực hành Phật pháp phải hiểu thấu đáo về cuộc sống, về những nỗi đau khổ mà chúng sanh trên trần thế phải gánh chịu (Khổ đế), phải biết được nguyên nhân sâu xa gây ra nỗi khổ (Tập đế) để từ đó diệt trừ những nỗi khổ cùng những nguyên nhân gây ra đau khổ để đến một cảnh giới tốt đẹp, hay còn gọi là Niết bàn (Diệt đế), và cuối cùng là phương pháp để diệt trừ đau khổ (Đạo đế).

  Tuy nhiên, người tu hành dù có “hiểu biết nhiều về chánh kiến, luận giải thấu triệt về chánh kiến” nhưng không luôn tự quán xét bản thân, tu tâm dưỡng tính, chuyển hóa tâm thức, thực hành không đúng chánh pháp thì có khi lại dẫn đến những hành động sai lầm mà hại đến mình và hại cả cho người.

  “Người tu có chánh kiến dù tâm còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện thoát khỏi luân hồi, mới gọi là khí độ đại thừa”

  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết vô cùng lợi lạc này.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy và cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với đôi mắt chánh kiến để thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 14. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội, Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến.” Qua những ví dụ cụ thể trong bài viết con thấy được những hiện tượng “tu” mà không có chánh kiến (như việc hai thầy dạy chú tiểu xá tượng chúa Giê Su) khiến người Phật tử danh phận cao quý lại trở thành phàm phu, tin mà không hiểu, phỉ báng Phật pháp. Từ đó vị Thầy đã chỉ ra 4 phương diện chánh kiến như sau:

  1/ Chánh kiến thờ tự: Quy y Tam bảo là không thờ thiên, thần, quỷ, vật.

  2/ Chánh kiến về tôn kính: kính những bậc đáng kính, từ bậc đạo sư chân chánh đến những bậc thánh đức.

  3/ Chánh kiến về luận điểm: luận giải trên nền tảng luận cứ Phật gia (như “tứ niệm xứ,” “tứ pháp ấn,” “ tứ y cứ”…).

  4/ Chánh kiến về giải thoát: hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế). Biểu hiện là luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát, không mong cầu phước báu nhân thiên. “Người tu có chánh kiến dù tâm còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện thoát khỏi luân hồi, mới gọi là khí độ đại thừa.”

  Con xin cảm tạ vị Thầy từ bi đã chỉ dạy cho chúng con hiểu 4 phương diện của chánh kiến. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện trí tuệ Phật đà tỏa sáng muôn phương.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy :” Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 3 : Những góc Nhìn Tư Duy Về Chánh Kiến “.

  Từ những sai lầm nghiêm trọng của 2 Thầy Tu chùa bồng Lai và Thầy tu Tây Tạng ở Chùa Quan Các ,do thiếu hiểu biết chánh kiến dẫn đến sai lệch quỹ đạo chánh pháp gây nhân phỉ báng Phật Pháp .Qua sự việc trên Thầy đã cho chúng con bài học quý về tầm quan trọng của chánh kiến đối với người tu Phật .

  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của Vị Thầy đã từ bi giảng luận về những góc tư duy về chánh kiến giúp chúng con hiểu rõ về 4 phương diện của chánh kiến .(1) Chánh kiến về thờ tự : Đó là thờ những bậc đáng thờ , không thờ thiên , thần , địa , quỷ , vật . (2) Chánh kiến về tôn Kính : Kính những bậc đáng Kính , từ bậc Đạo Sư chân chính đến những bậc Thánh Đức . (3) Chánh kiến về luận điểm : Nói và làm theo quan kiến Phật môn theo thánh giáo lượng và (4) Chánh kiến về giải thoát : Hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ , nguyên nhân khổ , cảnh giới thoát khổ , phương thức diệt khổ . 

  Kính bạch Thầy! Như vị Thầy đã dạy chánh kiến là nền tảng trí tuệ Phật Đà và là nền tảng cho sự giác ngộ và tiến đến đạo lộ giải thoát . Những hành giả tu Phật cần trang bị cho mình chánh kiến dựa trên tinh thần “ Duy tuệ thị nghiệp “ mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết để khỏi lạc vào những ngã rẽ khác nhau về sự cám dỗ tiền tài danh lợi , Phước báu nhân thiên .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 16. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ  .

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

  Om mani padme hum !

 17. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết mới của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng tường tận giúp con hiểu được “những góc tư duy về chánh kiến”…”để tránh lạc quỹ đạo chánh pháp”, qua 4 phương diện chánh kiến:

  (1) Chánh kiến về thờ tự: Là thờ những bậc đáng thờ; như Phật, Bồ tát, thánh tăng… Khi đã quy y Phật thì người phật tử tuyệt đối không thờ thiên, thần, quỷ, vật.

  (2) Chánh kiến về tôn kính: Là “chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ bâc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức” và đã là phật tử thì không bái lạy các vị thiên, thần, qủy, vật.

  (3) Chánh kiến về luận điểm: “luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia…không nên trình bày luận kiến của mình mà nên tuân theo “thánh giáo lượng” là một trong năm phương thức  đối luận nhân minh học Phật môn gọi là “ngũ lượng phương tiện biện giải”… “thiếu chánh kiến về luận điểm, không một luận giả nào có thể đứng vững trên luận trường”.

  (4) Chánh kiến về giải thoát: “là hiểu biết thấu đáo vềnhững gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ(tứ diệu đế). Do đó người thực hành Phật pháp luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát, không mong cầu phước báu nhân thiên…”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy và ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh Trí, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

   

 18. Kính bạch Thầy

  Con thật hoan hỷ được đọc tiếp bài viết của vị Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rỏ được các phương diện về chánh kiến gồm chánh kiến thờ tự chánh kiến về tôn kính chánh kiến về luận điểm chánh kiến về giải thoát

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 19. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến” của Thầy rồi ạ.
  Qua những ví dụ về hai thầy tu chùa Bồng Lai dạy các chú tiểu lễ bái trước tượng hài đồng của Chúa Giê Su, mấy thầy tu Tây Tạng hướng dẫn đồ chúng thực hiện nghi thức “cúng dường Naga” hay những Phật tử tôn kính, thờ tự Quỷ, Thần, Thiên, Tiên, con hiểu được rằng: Khi thực hiện những nghi thức này, họ đều nghĩ rằng mình làm đúng và mong cầu những kết quả tốt đẹp từ những thực hành này. Tuy nhiên, vì thiếu chánh kiến nên họ đã tự biến mình trở thành “tội phạm” và “tòng phạm” gheo nhân phỉ báng Phật pháp và phải gánh nhận hậu quả nặng nề trong hiện kiếp và sau khi mạng chung.
  Với lòng từ vô hạn, Đức Phật đã minh giải thế nào là “chánh kiến”, tạo phương tiện giúp chúng sanh khai giác mà đạt cảnh giới thoát khổ. Tuy nhiên, với căn cơ chậm lụt, con có đọc đi đọc lại hàng trăm hàng ngàn lần hay suy nghĩ nát óc về những lời dạy của Ngài cũng chẳng mảy may có chút gì thẩm thấu.
  Nhờ duyên lành được hạnh ngộ bậc Đạo Sư Thanh Trí, được diễn tập, thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí, con mới được tiếp cận với ánh sáng chánh pháp ngang qua tâm pháp Thanh Trí: “Chánh kiến quang minh tam muội”. “Chánh kiến”, một thuật ngữ mang hàm nghĩa cao sâu, đã được Thầy hạ tầng ngữ nghĩa, luận giải cặn kẽ, minh họa cụ thể giúp chúng con tri và hành dễ dàng theo bốn phương diện:
  – Chánh kiến về thờ tự.
  – Chánh kiến về tôn kính.
  – Chánh kiến về luận điểm.
  – Chánh kiến về giải thoát.
  Trong khi rất chúng sanh còn đang hoang mang, bấn loạn vì không tìm được lối thoát giữa mê cung kiến thức Phật pháp, thì chúng con quá ơn phước khi được an trú trong lâu đài chánh kiến Duy Ma Cật mà vị Thầy đã dày công tạo dựng.
  Thông qua trang mạng chanhtuduy.com, chúng con được tiếp nhận nguồn tri kiến thanh tịnh từ những bài viết, bài giảng của Thầy, Cô và các huynh đệ Kim Cang, đồng thời chúng con cũng được kết nối với vị Thầy qua việc comment và được Thầy kịp thời điều chỉnh khi có những tư duy lệch quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua hai câu chuyện Thầy nêu ra trong bài là hai sự sai lầm nghiêm trọng của người Phật tử, khi hạ thấp thân phận cao quý của một Thái tử hoàn vũ trước Thiên, Thần, Quỷ, Vật do thiếu chánh kiến của Phật đà. Cánh kiến là nền tảng của trí tuệ, trí tuệ là nền tảng của sự giác ngộ, là kim chỉ nam cho người tu Phật hướng về bến bờ giải thoát theo một quỹ đạo chánh pháp. Do đó người tu Phật phải tích lũy cho mình một nền tảng chánh kiến vững chắc làm hành trang cho con đường giải thoát của mình. Chánh kiến gồm có 4 phương diện như sau:
  1. Chánh kiến thờ tự ( đã Quy y Tam bảo thì không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật)
  2. Chánh kiến về tôn kính ( kính những bậc đáng kính như Phật, Bồ tát, Thánh tăng…Và không bái lạy Thiên, Thần, Quỷ, Vật).
  3. Chánh kiến về luận điểm ( là luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như ” tứ niệm xứ”, ” tứ y cứ”, “tứ pháp ấn” và theo “thánh giáo lượng” của Phật môn).
  4. Chánh kiến về giải thoát ( là hiểu thấu đáo về “tứ diệu đế”).
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu được thành công viên mãn.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
   

 21. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 3 “Những Góc Tư Duy Về Chánh Kiến”.

  Con cảm tạ Thầy đã đặt tâm huyết viết loạt bài “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội”.  Qua hình ảnh của hai thầy tu chùa Bồng Lai và các thầy tu Tây Tạng do không có chánh kiến nên thực hành trái với quỹ đạo chánh Pháp. Trong khi thân họ mặc áo tỳ kheo đại diện cho người tu đạo Phật. Với thân phận cao quý “Thái Tử Đấng Pháp Vương Hoàng Vũ” người mang xứ mệnh Như Lai đem chánh pháp đến chúng sanh đi theo con đường Đức Phật đã chỉ ra. Thế nhưng các vị này đã làm trái với chánh pháp:

  + Với thân phận cao quý của người Phật tử lại bái xá, thậm chí hướng dẫn các chú tiểu “mầm xanh của đạo Phật”  bái xá hài đồng  tượng của chúa Giê Su nếu so cấp bậc thì giống như vị Thái tử bái lễ lính lệ. Điều này chẳng tăng thêm sự “khiêm cung” hòa đồng với đạo bạn mà đây là hành vi phỉ báng Đức Phật vi phạm hệ ước tâm linh “Quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật” và vô tình làm cho đối tượng họ bái lễ bị mất phước.

  + Các vị thầy tu Tây Tạng hướng dẫn Phật tử làm lễ cúng dường Naga (dù thuộc dòng dõi “quý tộc” trong nhóm tứ linh nhưng cũng thuộc loài vật) không nằm trong 13 đối tượng cúng dường.

  + Các vị ấy thiếu chánh kiến thực hành sai, tự chịu lấy “phước họa song tu” đã đành, tai hại thay  còn quay clip chia sẻ lên mạng xã hội tuyên truyền tà kiến làm cho những người đang trên con đường tu tập bị đầu độc tiêm nhiễm bởi những nọc độc tà kiến là phá hủy huệ mạng của mình. Đáng thương thay cho “mầm xanh của đạo Phật” chưa trưởng thành đã bị ô nhiễm bởi nộc độc tà kiến mà chính người được tôn xung là sư phụ trao cho. Điều này chẳng khác nào như bà mẹ giết thịt đứa con ruột của mình.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài, ban cho chúng con vũ khí sắc bén để chặt đứt vô minh.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 22. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết của vị Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh Tam muội. Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến?.”

  Trường hợp 2 thầy tu chùa Bồng Lai và vị thầy tu Tây Tạng tuy mang danh là người con Phật nhưng thiếu chánh kiến nên đi lệch quỹ đạo chánh pháp, lạc đạo đồng thời còn gây thêm nhân phỉ báng Phật pháp.

  Thông qua bài giảng, một lần nữa, con đã được Thầy luận giảng về những góc tư duy về chánh kiến, cụ thể là: (1) Chánh kiến về thờ tự, (2) Chánh kiến về tôn kính, (3) Chánh kiến về luận điểm và (4) chánh kiến về giải thoát. Chúng con may mắn được theo chân bậc Đạo sư Thanh Trí, được Thầy cho phép diễn tập, thực hành những tu pháp thiện xảo, dễ nhớ dễ áp dụng vào cuộc sống hằng ngày và kết quả đạt được là tâm tịnh trí thanh, giúp an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 23. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết ” Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội bài 3 : Những Góc Tư Duy Về Chánh Kiến “.

  Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con cũng như chúng sanh biết được tầm quan trọng của chánh kiến, những phương diện của chánh kiến. Qua bài này, con biết được chánh kiến có gồm 4 phương diện sau : Chánh kiến thờ tự ( thờ những bậc đáng thờ, quy y Phật không thờ thiên thần, quỷ, vật ). Chánh kiến về tôn kính ( kính những bậc đáng kính từ bậc Đạo sư chân chính đến những bậc Thánh đức). Chánh kiến về luận điểm ( luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia). Chánh kiến về giải thoát ( hiểu biết thấu đáo về sự khổ, nguyên nhân khổ, cách diệt khổ và cảnh giới thoát khổ ). Con thật ngao ngán cho trường hợp của 2 thầy tu chùa Bồng Lai dạy 5 chú tiếu bái Chúa Trời, hay các thầy tu Tây Tạng hướng dẫn đồ chúng tại Quan Âm Các cúng dường Naga ( rồng), vì thiếu đi chánh kiến mà họ làm trái quỹ đạo chánh pháp. Còn đâu thân phận cao quý của người Phật tử khi hạ mình với những đối tượng không đáng. Con cầu mong ngày có nhiều chúng sanh biết đến Chanhtuduy.com, trang bị cho mình chánh kiến để làm nền tảng của trí tuệ giải thoát cho mình và chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi, xóa bỏ màn đêm vô minh, tà kiến.

  Om Ah Hum.

 24. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Bài viết số 3 này đã cho chúng con hiểu về 4 góc cạnh tư duy của chánh kiến, tựa như một tấm lược đồ trọng yếu, là 4 “cột trụ”, “xương sống” của chánh kiến. Con hoan hỷ với sự luận giải của Thầy về 4 phương diện: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm và chánh kiến về giải thoát. Nếu rời 4 trụ cột trọng yếu này mà đi lan man, dù biết nhiều, hiểu nhiều nhưng cũng chỉ là ngoài da, chưa đi vào cốt tủy và hệ thống toàn diện về chánh kiến. Thậm chí có thể rơi vào trường hợp “biết những gì không cần biết”, từ đó “xả ly không đúng những gì cần xả ly”, vẫn còn chấp ngã, chấp pháp, nên vẫn còn làm, thực hành những điều ngoài da như 2 trường hợp trong bài, tưởng chừng khiêm cung, quảng độ nhưng thực chất “phước họa song tu”!
  Con cầu nguyện cho tất cả trí tuệ Phật đà tỏa sáng muôn phương, giúp chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!
  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã viết bài số 3.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!
  Om mani padme hum!

 25. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng có 4 phương diện chánh kiến đó là

  1/ Chánh kiến về thờ tự: người Phật tử khi đã quy y tam bảo thì không nên thờ tự những thiên, thần, quỷ, vật. Do là người con Phật đọc và hành theo kinh điển thì sẽ được hộ vệ bởi các thiên thần, quỷ thần nên không cần thờ tự họ

  2/ Chánh kiến về tôn kính: Người Phật tử thì chính là thái tử Hoàn Vũ, cao quý hơn tất cả các thiên thần, quỷ thần. Nếu bái lạy, tôn kính họ thì không khác gì thái tử cúi đầu trước quan huyện. Vậy nên người tu có chánh kiến thì chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức

  3/ Chánh kiến về luận điểm: Như đức Phật đã chỉ dạy không nên tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả. Do đó, người tu khi trình bày luận kiến của mình cần  tuân theo “thánh giáo lượng”

  4/ Chánh kiến về giải thoát: tức là biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ. Người thực hành Phật pháp thì mọi hành động đều luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát, không mong cầu phước báu nhân thiên.

  Người tu nắm vững chánh kiến tự như nền nhà kiên cố, giúp cho ngôi nhà vững chắc và không bị sụp đổ. Cũng như vậy chánh kiến tựa như ngọn đèn soi sáng những chướng ngại vây quanh giúp hành giả nhận ra và chọn đúng con đường đi đến giải thoát. Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài 3 trong loạt bài: Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN.
  Ở bài 2, vị Thầy đã luận giảng cho chúng con thế nào là chánh kiến và chúng con đã nhận diện được trái ngược lại với chánh kiến là tà kiến, là sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm thông qua những minh định của vị Thầy.
  Để làm nên viên gạch đạt tiêu chuẩn chất lượng để làm nền móng cho công trình kiên cố cần chọn loại đất sét phù hợp, cần có quy trình nung trong nhiệt độ hợp lý, thời gian thích hợp, cần đảm bảo thông số kỹ thuật … Qua dòng viết của vị Thầy, con hiểu rằng “viên gạch” chánh kiến làm nền móng cho công trình vĩnh cửu được cụ thể hóa bằng 4 phương diện: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát. Ngược lại, con hiểu viên gạch “tà kiến” chỉ để xây lên những căn nhà tạm bợ và người trú trong ấy không tránh khỏi nguy cơ chắc chắn xảy đến ngôi nhà sụt lún, đổ vỡ trước mưa gió và những cơn địa chấn bởi móng kém chất lượng. Con cảm tạ vị Thầy đã luận giảng cho chúng con những phương diện tinh yếu, cụ thể về chánh kiến để nhờ đó chúng con có thể dễ dàng tiếp thu và ứng dụng thực hành “như lý tác ý”. Con hiểu rằng như ở rất nhiều chùa to, cổng lớn người ta lập ban thờ Mẫu, bà Chúa xứ,vv… và bao Phật tử khum mình lễ lạy trước họ xuất phát từ “phi lý tác ý” nên “phi lý tác hành”. Còn ở Mật gia Song Nguyễn nhờ được vị Thầy chỉ dạy, chúng con không thờ cúng, lễ lạy những đối tượng thiên, thần, quỷ, vật mà thực hành, diễn tập Yoga Thanh Trí vị Thầy truyền trao, nhờ vậy mà chúng con đạt những thành tựu hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và tiến đến cực lạc đời sau. Chúng con được chứng kiến y báo rực rỡ của Mật gia, những chuyến xuất dương đầy kỳ tích của đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hồng Tuyến, đạo huynh Mật Hải – Mật Thủy, pháp huynh Mật Nhuận Quang… Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 27. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết của vị Thầy “ Bài 3 : Những góc tư duy về chánh kiến “ trong loạt bài “ Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : Chánh kiến quang minh tam muội “. Qua bài viết của Thầy về trường hợp của 2 vị thầy tu chùa Bồng Lai và vị Thầy tu Tây Tạng, khi đã là một người Phật tử với thân phận cao quý là một thái tử Hoàn vũ lại đi bái lạy một hài đồng, rồi lại đi cúng dường con vật ( Naga – con rồng ); bởi vì do thiếu trạch nhãn là chánh kiến sẽ dễ đi lạc đường, do đó con hiểu tầm quan trọng của chánh kiến hơn. Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải về chánh kiến, Chánh kiến có 4 phương diện :  Chánh kiến về thờ tự ( thờ những Bậc đáng thờ );  Chánh kiến về tôn kính : đã là Phật tử thì không chắp tay bái lạy các vị thiên, thần, quỷ, vật; Chánh kiến về luận điểm : tuân theo “ thánh giáo lượng “ là một trong năm phương thức đối luận thuộc Nhân minh học nhà Phật gọi là “ ngũ lượng phương tiện biện giải “; Chánh kiến về giải thoát : hiểu biết thấu đáo những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương phức diệt khổ .

  Con cảm tạ vị Thầy .Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ah Hùm

 28. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy

  Con rất hoan hỷ đọc xong bài: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN” của Thầy rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 29. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết : “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GỐC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN” .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng để từ đó chúng con được hiểu tường tận về những góc cạnh về chánh kiến. Chánh kiến có 4 phương diện :
  (1)chánh kiến về thờ tự.
  (2) chánh kiến về tôn kính .
  (3) chánh kiến về luận điểm .
  (4 )chánh kiến về giải thoát .
  Từ hai câu chuyện thực tế trong bài viết đã cho con thấy được những sai lầm nghiêm trọng của hai thầy tu chùa Bồng Lai và những thầy tu gắn mác Tây Tạng ở Quan Âm Các. Tuy với vẻ bề ngoài là Phật tử nhưng họ lại thiếu chánh kiến cho nên đang đi lệch quỹ đạo chánh pháp dẫn đến phỉ báng chánh pháp nghiêm trọng chẳng khác gì kẻ ngoại đạo được quy y Tam Bảo  và hậu quả nhận được sẽ rơi vào trường hợp gọi là “phước họa song tu”
  chứ không phải “phước huệ song tu”.
  Qua đó con cảm niệm sự ơn phước khi được thực hành Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy giúp chúng con được trang bị  đầy đủ chánh kiến đúng quỹ đạo chánh pháp để từ đó ngày càng được tích tập công đức  phát triển trí tuệ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.

 30. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Thật đáng buồn với hai câu chuyện mà Thầy đã nêu trong bài viết,từ đó cho thấy ở Việt Nam có biết bao nhiêu Phật tử không trang bị được chánh kiến , vì thế ngay từ bước đi đầu tiên trên con đường học Phật đã đi lệch quỷ đạo thì làm sao có được kết quả , may mắn thay , chúng con là học trò ,là đệ tử của của vị Thầy, chúng con được Thầy trang bị cho thanh gươm báu là chánh kiến chặt đứt vô minh, tăng trưởng trí huệ, phiền não và ác nghiệp từ đó cũng xa dần.

  Con còn nhớ như in ngày được vị Thầy quán xét được quy y Tam Bảo, lòng con vui mừng khôn xiết, dù thế sự có bộn bề nhưng chưa lần nào trong con bỏ quên tác pháp quy y mỗi ngày, cũng nhờ được tuyên xưng pháp danh cao quý mà niềm kêu hãnh thiêng liêng luôn trưởng dưỡng, ý thức được bản thân là người con Phật đáng tự hào.

  Nhờ trang bị được chánh kiến mà con đã không thờ cúng thiên , thần, quỷ, vật , gây nhân huỷ báng chánh pháp, kết quả thật thảm khốc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có được nơi nương tựa chân thật.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 31. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết thứ 3 “ Những góc tư duy về chánh kiến” trong loạt bài “ Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí” của vị Thầy.

  Qua hai câu chuyện về  vị thầy tu chùa Bồng Lai và thầy tu Tây Tạng cho chúng con thấy được tầm quan trọng của chánh kiến, vì thiếu chánh kiến nên việc làm của hai thầy tu đó tưởng chừng khiêm cung, độ lượng nhưng thực chất lại là hành động đi lệch quỹ đạo chánh pháp, hạ thấp thân phận cao quý của người con Phật, gieo nhân phỉ báng chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con về 4 phương diện của chánh kiến đó là: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 32. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN” rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con được hiểu về 4 phương diện của chánh kiến: chánh kiến thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát, giúp chúng con củng cố tri kiến Phật Pháp. Qua bài viết của vị Thầy, con hiểu thêm được tầm quan trọng của chánh kiến. Nếu thiếu đi chánh kiến, con người dễ rơi vào hành vi tà kiến, gây nhân phỉ báng Phật Pháp, như hành động của 2 thầy tu chùa Bồng Lai và những vị thầy tu Tây Tạng được vị Thầy nêu ra trong bài viết. Đồng thời con cũng hiểu thêm được rằng cần có sự tri hành hợp nhất, đó là dù hiểu biết nhiều về chánh kiến, luận giải thấu triệt về chánh kiến nhưng phi lý tác ý trong cả 4 phương diện, hành vi trái ngược lời nói thì không đem lại kết quả, không đạt đến được trí huệ, mà “phước họa song tu”.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Những câu chuyện về một số thầy tu Tây Tạng hướng dẫn đồ chúng “cúng dường” Naga cũng như hai thầy chùa Bồng Lai dẫn năm chú tiểu đi chơi và dạy các chú tiểu chắp tay cúi đầu trước chúa Giê Su thật chẳng khác nào kẻ đạo đức giả, cố tỏ ra là hoà đồng, khiêm cung, từ bi với tất cả chúng sanh song thực chất là do thiếu hiểu biết và ưa làm màu. Không được trang bị vũ khí chánh kiến thì cho dù mang lớp áo thầy tu hay có trải qua bao năm ngồi trong tự viện, bao nhiêu danh xưng cao quý thuộc chuyên ngành lĩnh vực tu học của họ đi chăng nữa cũng chỉ là một hình thức “mượn đạo tạo đời”, lấy hình thức là đạo để tạo dựng hình ảnh rồi dựa vào đó để “tự biên tự diễn” với đồ chúng. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con về những góc tư duy về chánh kiến bao gồm chánh kiến thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm và chánh kiến về giải thoát để khỏi lạc quỹ đạo chánh pháp. Con tâm đắc với lời Thầy dạy rằng “..Người tu có chánh kiến dù tâm còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện thoát khỏi luân hồi, mới gọi là khí độ đại thừa. Phẩm tính này chỉ có được với những ai đầy đủ chánh kiến”. Chánh kiến như la bàn đưa người tu tìm đúng hướng trên con đường đến Tây Phương Cực lạc quốc, chẳng như những kẻ ngoại đạo bỏ qua chánh kiến hay những kẻ mang danh đạo Phật mà pha tạp màu sắc chánh kiến bất thuần, quay cuồng trong chính mê cung do mình vẽ vời ra.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN”.

  Qua đọc bài viết con hiểu được rằng chánh kiến là tối quan trọng đối với người thực hành Phật pháp, vì không có hay thiếu chánh kiến thì cũng như xây nhà trên cát, không thể đặt nền móng cho trí tuệ Phật đà, dù là có khoác áo thầy tu đạo Phật nhưng thiếu chánh kiến thì sẽ lạc khỏi quỹ đạo, gây nhân phỉ báng chánh pháp.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng về các phương diện cụ thể của chánh kiến của người thực hành Phật pháp, (1) chánh kiến trong thờ tự, người Phật tử đã Quy y Tam Bảo không thờ thiên, thần, quỷ, vật; (2) chánh kiến về tôn kính, người có chánh kiến chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ bậc đạo sư chân chính cho đến những bậc thánh đức; (3) chánh kiến về luận điểm, luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia (tứ niệm xứ, tứ pháp ấn, tứ y cứ), không nên trình bày luận kiến một cách chủ quan theo tâm ý của mình mà nên tuân theo Thánh giáo lượng; (4) chánh kiến về giải thoát, hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ, luôn hướng đến mục tiêu tối hậu là giải thoát, không mong cầu phước báu nhân thiên.

  Qua đó con càng cảm thấy may mắn và tự hào được cùng các huynh đệ kim cang theo học ở Mật Gia Song Nguyễn, nơi chúng con được Thầy chỉ dạy, trang bị chánh kiến từng ngày, từng giờ qua tu pháp kỳ đặc Chánh kiến quang minh Tam muội. Con cảm tạ Thầy đã cho phép, hướng dẫn chúng con được diễn tập, thực hành tu pháp diệu dụng này, con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ luôn nỗ lực tinh tấn để có đầy đủ chánh kiến, có được khí độ đại thừa của người tu, “dù tâm còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện giải thoát khỏi luân hồi”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con về những góc tư duy về chánh kiến, gồm các phương diện: Chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 36. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ‘ Đệ nhị tâm pháp thanh trí : Chánh kiến quang minh tam muội bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy đã từ bi luận giải. Qua hai câu chuyện được Thầy trích dẫn về việc Thầy tu nhưng lại đi xá lạy con trời, và cúng dường con vật. Để chúng con thấy được một thực trạng còn rất nhiều những đệ tử của Như Lai, nhưng lại không được trang bị chánh kiến, thiếu đi niềm kiêu hãnh thiêng liêng của một Thái tử Hoàn vũ, mà phải hạ mình khi vái lạy con trời, cũng như việc cúng dường sai đối tượng. Qua đây chúng con càng tự hào và cảm niệm ơn phước khi được làm đệ tử của một vị Thầy chân chính, được trang bị ánh sáng của chánh kiến Phật đà, liên tục được trao dồi tri kiến lên những tầng bậc mới trong cách tư duy. Nhờ đó mà chúng con biết thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính, trong luận điểm khi trình bày ý kiến trong các comment của mình, mặc dù vẫn còn đó sự chậm lụt, nhưng chúng con cũng biết dựa vào thánh giáo lượng mà tránh đi sự chủ quan khi tin vào tâm ý của mình. Từ đó giúp chúng con hiểu được những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ và phương thức diệt khổ để có niềm tin mãnh liệt vào Thầy ( Phật, Pháp, Tăng), tinh tấn thực hành bộ môn Yoga thanh trí dưới sự hướng dẫn của vị Thầy, để được thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con vô cùng hoan hỷ với hình ảnh thật đẹp, chân thật của “phước huệ song tu” và không khỏi ái ngại với hình ảnh xấu xí của “phước họa song tu”.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 37. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc được bài viết “ ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ: Chánh Kiến Quang Minh Tâm Muội : Bài 3 Những Góc Tư Duy Về Chánh Kiến”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về góc nhìn tư duy chánh kiến ban cho chúng con bài học Pháp giúp chúng con hiểu rõ tầm quan trọng của Chánh kiến đối với hành giả khi đang thực hành Phật pháp để luôn đi đúng quỹ đạo chánh pháp qua 4 phương diện Chánh kiến. 1/ Chánh kiến thờ tự: Quy y Phật không thờ thiên,thần,quỷ,vật. 2/ Chánh kiến về tôn kính: chỉ tôn kính những bậc đáng kính, từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức. 3/ Chánh kiến về luận điển: là luận giải phải có luận cứ Phật gia như “ Tứ niệm xứ” “ Tứ pháp ấn” “ Tứ y cứ” cũng như theo thánh giáo lượng Phật đà. 4/ Chánh kiến về giải thoát: là hiểu biết thấu đáo về “ Tứ diệu đế” những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 38. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng về 4 phương diện chánh kiến.

  1/ Chánh kiến về thờ tự

  2/Chánh kiến về tôn kính

  3/Chánh kiến về luận điểm

  4/Chánh kiến về giải thoát

  Qua bài viết giúp con hiểu thêm là người tu Phật cần phải có chánh kiến, không có chánh kiến, thiếu chánh kiến xem như xây nhà trên cát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết thứ hai của Thầy với chủ đề: “Đệ nhị tâm pháp thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến?” Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu thêm về bốn phương diện chánh kiến, gồm: chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm và chánh kiến về giải thoát. Nhờ có chánh kiến mà người hành giả có những căn cứ để phân biệt chân-nguỵ, chánh-tà, thiện-bất thiện, từ đó định hướng chân chánh cho hành vi thân-ngữ-tâm của mình, ví như Kinh Chánh Tri Kiến (Trung Bộ Kinh I, NXB Tôn giáo, 2003) đã đưa ra một số tiêu chí phân biệt thiện-bất thiện rằng: “Sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện và ngược lại từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. Đồng thời căn bản của những bất thiện hay thiện pháp này chính là tham, sân, si hay vô tham, vô sân, vô si.” Trong bốn phương diện trên, dù là phương diện nào cũng đều nhằm tới một mục đích tối thượng là giải thoát khỏi xiềng xích vô minh, là nhân của luân hồi sinh tử.

  Luận giải của Thầy cũng giúp con hiểu rằng dù cho ai đó có hiểu biết nhiều cũng như luận giải thấu triệt về chánh kiến nhưng lại phi lý tác ý trong bốn phương diện trên dẫn đến phi lý tác hành, đây chính là lý do dù họ có bước vào cửa đạo lâu năm nhưng không đạt kết quả chi. Ví như đã thệ nguyện nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng sẽ không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật nhưng vẫn âm thầm cúng vái thần tài thổ địa trong nhà, hoặc vẫn xem ngày giờ, dâng sao giải hạn, cầu an cầu siêu, trục vong, vớt vong; hoặc như hình ảnh hai vị thầy tu dạy các chú tiểu chắp tay cúi đầu trước chúa Gie Su hay một số thầy tu Tây Tạng hướng dẫn đồ chúng “cúng dường” Naga vốn thuộc loài súc sanh. Từ đây con hoan hỷ cảm niệm ơn phước được Thầy cho phép chúng con thực hành tu pháp Chánh kiến quang minh tam muội, giúp chúng con tăng trưởng chánh kiến, từ đó có được chánh tư duy làm nền tảng cho giải thoát. Con xin ghi nhớ lời Thầy rằng người tu dù có chánh kiến dù tâm còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện thoát khỏi luân hồi, đây mới gọi là khí độ đại thừa. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh biết nương tựa nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng để có thấy biết và hành đúng theo tuệ quang Phật đà, an lạc đời này, cực lạc đời sau

  Om Ah Hum

   

 40. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN” của Thầy ạ.

  Qua những luận giải chi tiết của Thầy con hiểu hơn về 4 phương diện chánh kiến: 1/ Chánh kiến trong thờ tự là người Phật tử đã quy y Tam bảo thì không thờ những thiên, thần, quỷ, vật. 2/ Chánh kiến về tôn kính là chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức. 3/ Chánh kiến về luận điểm là không nên trình bày luận điểm theo tâm ý chủ quan của mình mà phải dựa vào nền tảng luận cứ Phật gia. 4/ Chánh kiến về giải thoát là người thực hành Phật pháp luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là giải thoát khỏi luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum!

 41. Mô Phật !

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài pháp này rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu nhiều các khía cạnh của chánh kiến, qua hai câu chuyện trên giúp cho chúng con hiểu được nếu làm người mà không biết chánh kiến thì thật là giống như lâu đài được xây trên cát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải sâu sắc về chánh kiến của Phật đà, như hai thầy tu chùa Bồng Lai thuộc một huyện tỉnh Long An đã có những hành vi không đúng quỹ đạo chánh pháp:( chắp hai tay cuối đầu trước mô hình hang đá nơi sinh ra hài đồng của Giêsu đó chính là hành vi không đúng vì khi đã được quy y Tam Bảo thì không được thờ thiên, quỷ thần, vật, bà Chúa Xứ,…. ).

  Còn câu chuyện thứ 2 thì lại cúng dường cho Naga(con rồng) , từ đó con hiểu được không có chánh kiến thì sẽ tạo ra nhân phỉ báng Phật pháp.

  Qua bài pháp chúng con hiểu 4 phương diện về về chánh kiến:

  1 Chánh kiến thờ tự.

  2 Chánh kiến về tôn kính.

  3 Chánh kiến về luận điểm .

  4 Chánh kiến về giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 42. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này ạ.

  Theo trí hạn hẹp của mình, con nhận thấy rằng: Khi đề cập đến các loại tà kiến mà Đức Phật đã thuyết giảng, phần nhiều chúng ta sẽ nhớ đến Kinh Phạm Võng, hay còn gọi là “Kinh 62 loại kiến chấp” (thuộc Trường Bộ Kinh) – các kiến chấp này vốn là các tà kiến đã lôi kéo chúng sanh vào vòng sanh tử luân hồi. Còn khi muốn tìm những giáo huấn của Đức Phật về các loại Chánh kiến một cách cụ thể, được tổng kết thành một bộ kinh riêng biệt thì con chưa tìm thấy (mà Đức Phật giảng về Chánh kiến ở nhiều bộ kinh khác nhau).

  Chính vì thế, trước khi đến với Mật Gia Song Nguyễn, con chẳng có hiểu biết gì đáng kể về Chánh kiến, thậm chí còn hiểu sai lệch. Chỉ đến khi con được làm học trò của Vị Thầy, được đọc những luận giải của Thầy về “4 phương diện của Chánh kiến”, con mới có thể hiểu rõ hơn về Chánh kiến.

  Quả thật, con chưa thấy vị Tỳ kheo nào có thể đúc kết và cô đọng chủ đề này một cách logic, chánh lý, lớp lang thứ tự, đầy đủ trọn vẹn, dễ nhớ và dễ làm theo giống như “4 phương diện của Chánh kiến” mà Vị Thầy đã phát lồ. Con xin tán thán công hạn, trí tuệ của Vị Thầy!

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 43. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con tán thán tấm lòng bồ đề tâm vị Thầy, trang bị chánh kiến cho chúng con, để chúng con thong dong trên đại lộ giải thoát, khởi lên niềm kiêu hãnh linh thánh là người con Phật. Qua luận giải của Thầy về 4 phương diện chánh kiến, chánh kiến thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô,

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 44. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn tạ ơn Thầy từ bi  đã luận giải cho chúng con hiểu về bốn  phương diện của chánh kiến: chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính ,chánh kiến về luận điểm,chánh kiến về giải thoát .

  Qua bài giúp con hiểu được tầm quan trọng của của chánh kiến phật đà .Nếu như người tu thiếu hoặc không có chánh kiến nhà phật dễ   đánh mất vị thế cao quý của người con phật (Thái tử hoàn Vũ ) mà hạ thấp bản thân cúng dường sai đối tượng,  bái lạy những thiên ,thần, quỹ vật, mà gieo nhân phỉ báng giáo pháp nhà phật  rời xa quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm ơn tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn nhà phật giúp cho chúng con  khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con phật mà kính những bậc đáng kính thờ những bậc đáng thờ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ  thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

  OM AH HUM

   

 45. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho đệ tử chúng con hiểu được các phương diện của chánh kiến :

  1./ Chánh kiến về thờ tự : Phật tử quy y Tam Bảo không thờ cúng lễ bái Thiên-thần-quỷ-vật vì thân phận cao quý của người con Phật (Thái tử Hoàn vũ), tựa như Hoàng tộc được lính cho đến quan lại kính nễ và hộ vệ nên không cần kính lễ, thờ tự quỷ thần vì bất cứ lý do nào.

  2./ Chánh kiến về tôn kính : Phật tử tôn kính từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức vì “Kính những ai đáng kính, thờ những bậc đáng thờ. Đó chính là chân phước” (Kinh 37 phước báu chân chính).

  3./ Chánh kiến về luận điểm : tuân theo “thánh giáo lượng” (một trong ngũ lượng phương tiện biện giải) khi trình bày luận kiến vì “Chưa đắc thánh quả thì không nên tin vào tâm ý của mình” (Kinh Tứ Thập nhị chương).

  4./ Chánh kiến về giải thoát : hiểu biết thấu đáo về Tứ diệu đế (những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ).

  Qua lời dạy của Thầy, con hiểu rằng người thực hành Phật pháp có đầy đủ 4 phương diện chánh kiến trên sẽ dần đạt được trí tuệ, có thể xây lâu đài giác ngộ vững chắc để an lạc đời này-cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 46. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về 4 phương diện  chánh kiến, bao gồm:

  1/ Chánh kiến về thờ tự.

  2/ Chánh kiến về tôn kính.

  3/ Chánh kiến về luận điểm.

  4/Chánh kiến về giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani Padme Hum

 47. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 48. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rõ ràng những góc tư duy về chánh kiến, đầy đủ về cả bốn phương diện của chánh kiến bao gồm: chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong giải thoát.

  Khi hành giả đạo Phật có được đầy đủ chánh kiến trên cả bốn phương diện sẽ dần đạt đến trí tuệ theo theo từng bậc khác nhau, những ai dù hiểu biết nhiều về chánh kiến, luận giải thấu triệt về chánh kiến nhưng phi lý tác ý trong bốn phương diện trên khiến họ phi lý tác hành, chẳng khác gì mặt xấu mà muốn có hình đẹp trong gương. Với những ai không có chánh kiến, thiếu chánh kiến xem như xây nhà trên cát.

  Qua hai câu chuyện về hai vị thầy tu chùa Bồng Lai và những vị thầy tu Tây Tạng vị Thầy đã nêu ra trong bài đã nói lên một vấn đề về thầy tu đạo Phật thiếu chánh kiến sẽ lạc đạo, gây nhân phỉ báng Phật pháp.

  Trong thời đại 4.0 này, sự lan truyền các thông tin qua các trang mạng xã hội có tốc độ chóng mặt, vì vậy thật nguy hại nếu như những hình ảnh của những thầy tu đạo Phật thiếu chánh kiến được đăng tải rộng rãi khiến chúng sanh tin và làm theo. Thật may mắn cho chúng con khi đã được hạnh ngộ vị Đạo sư Thanh Trí và có được chìa khóa vàng để bước vào Lâu đài Duy Ma Cật thế kỷ 21, phù hợp với tính quốc độ và thời đại, được ánh sáng chánh kiến chiếu soi tâm trí khi hàng ngày đọc và comment bài thông qua việc diễn tập và thực hành tu pháp “ Chánh kiến Quang minh Tam muội” và nhờ đó được trang bị đầy đủ cả 4 phương diện chánh kiến làm nền tảng khai tuệ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

   

   

 49. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN.

  Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng cần hiểu rõ những góc tư duy về chánh kiến một cách cụ thể để tránh lạc quỹ đạo chánh pháp và có bốn phương diện chánh kiến đó là: chánh kiến thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 50. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh hiểu thêm về chánh kiến nhà phật, chánh kiến gồm có 4.

  1 chánh kiến về thờ tự

  2 chánh kiến về tôn kính

  3 chánh kiến về luận điểm

  4 chánh kiến về giải thoát

  Giúp cho những người phật tử tư duy và hiểu theo những lời mà Đức Phật đã dạy để trang bị cho mình được  chánh kiến.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp này

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 51. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài của Thầy. Qua hai câu chuyện về hai vị thầy tu chùa Bồng Lai ở tỉnh Long An và thầy tu Tây Tạng ở Quan Âm Các thành phố Vũng Tàu thiếu chánh kiến gây nhân phỉ báng Phật pháp, con thấy thật xấu hổ cho các thầy tu đó! Nhờ được Thầy trang bị chánh kiến mà đệ tử chúng con lúc nào cũng cảm thấy niềm kiêu hãnh linh thánh khi là một Phật tử.

  Con Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 52. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ vị Thầy đã luận giảng những góc tư duy về chánh kiến giúp con thấy rõ được tầm quan trọng của chánh kiến và các phương diện về chánh kiến gồm có: chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm và chánh kiến về giải thoát. Người thực hành Phật pháp có đầy đủ chánh kiến sẽ dần đạt được trí huệ theo từng bậc khác nhau, còn người không có chánh kiến sẽ không thể tiếp cận trí huệ, không thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Chánh kiến chính là ngọn đèn soi sáng con đường đi đến thành phố Giải thoát. Con cảm tạ Thầy đã viết bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 53. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Qua hai câu chuyện mà Thầy đã viết trong bài con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến đối với người tu phật, nếu không trang bị chánh kiến thì họ sẽ lạc đạo phỉ báng chánh pháp.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải về 4 phương diện chánh kiến: chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về thờ tự ,chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát để chúng con có thể hành theo .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy đã Cô

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thấp sáng muôn nơi

  Om ah hum

 54. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn. Con đã đọc xong bài viết

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải về 4 phương diện chánh kiến

  1:chánh kiến về tôn kính

  2:chánh kiến về thờ tự

  3:chánh kiến về luận điểm

  4:chánh kiến về giải thoát

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 55. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu những góc tư duy về chánh kiến ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn vô cùng hoản hỷ đọc bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến” ạ.

  Qua bài viết con hiểu thêm về những góc tư duy về chánh kiến đó là

  1. Chánh kiến về thờ tự (người Phật tử đã quy y Tam bảo không nê thời tự những thiên, thần, quỷ, vật)

  2. Chánh kiến về tôn kính (kính những bậc đáng kính như những bậc đạo sư chân chính, những bậc thánh đức)

  3. Chánh kiến về luận điểm (luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia, tuân theo “thánh giáo lượng”)

  4. Chánh kiến về giải thoát (hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, nguyên nhân khổ, cảnh giới thoát khổ và phương thức diệt khổ)

   Những khía cạnh này của chánh kiến phải được người tu Phật thường xuyên rèn dũa để tránh việc “Phước hoạ song tu” mà không phải là”Phước huệ song tu”.

   Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con.

   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

   Om Mani Padme Hum!

 57. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã có bài pháp giúp chúng đệ tử ôn lại bài học về bốn phương diện chánh kiến: (1)chánh kiến về thờ tự, (2)chánh kiến về tôn kính, (3)chánh kiến về luận điểm và (4)chánh kiến về giải thoát nhằm tránh rơi vào cảnh “xây nhà trên cát” mà uổng phí công tu bao tháng ngày.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 58. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ bài viết về tầm quan trọng của chánh kiến ứng dụng trong tu tập. Thầy đã luận giảng cặn kẽ cho chúng con hiểu về: chánh kiến về thờ tự; chánh kiến về tôn kính; chánh kiến về luận điểm; chánh kiến về giải thoát. Chúng con xin ghi nhớ lời Thầy dạy để không đi lệch chánh pháp như trường hợp Thầy minh hoạ, chỉ nên đảnh lễ bậc đạo sư chân chính đến bậc thánh đức.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 59. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN trong loạt bài tâm huyết của vị Thầy về “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”.
  Con cảm tạ vị Thầy đã giảng giải, cô động tinh túy cho chúng con thấy rõ, cụ thể những góc cạnh cần tư duy về Chánh kiến để tránh lạc khỏi quỹ đạo Chánh pháp. Đó là Bốn phương diện chánh kiến:

  * Chánh kiến về thờ tự;
  * Chánh kiến về tôn kính;
  * Chánh kiến về luận điểm;
  * Chánh kiến về giải thoát.

  Đọc bài Thầy giảng giải, con cảm niệm ơn phước lớn của học trò chúng con khi được vị Thầy- Bậc Tuệ tri thức quy y, nhận làm đệ tử, được Thầy từ bi truyền trao chánh kiến. Con nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa “Đệ nhị tâm pháp Chánh kiến Quang Minh Tam Muội” với “Bát Pháp Quy y”, đó là:
  – Khi chúng con thực hành, ứng dụng được hai phương diện “Chánh kiến thờ tự” và “Chánh kiến về tôn kính” thì đồng thời con cũng sẽ thực hành được 3/8 pháp trong “Bát pháp Quy Y”: 1) Quy y Phật, không thờ cúng lễ lạy Thiên, Thần, Quỷ, Vật mà là một lòng một dạ quay về nương tựa tôn thờ Phẩm tính Giác ngộ tối thượng nơi Thầy, nơi Tam Bảo; 2) Quy y Pháp, không sát hại chúng sanh (là người con Phật chân chính, nếu chúng con lễ lạy quỷ thần, thiên thần… sẽ khiến họ tổn phước, chẳng khác nào đang giết họ và ngược lại); 3) Quy y Tăng, không kết giao thân mật với ngoại đạo (trên bình diện tâm linh). Khi có chánh kiến về tôn kính chúng con tôn kính, thân cận bậc Đạo sư – Tuệ tri thức, các bậc Thánh đức nên đương nhiên sẽ không tôn kính, không kết giao thân mật với ngoại đạo, vì ngoại đạo họ không đồng chí hướng đi trên con đường giải thoát, càng không thể giúp chúng con tiến tu giải thoát được mà còn góp phần làm cho “tam độc gia tăng”, họ cũng khiến cho chúng con “đời này chẳng được tiếng tốt, đời sau sẽ bị đọa vào các cõi thấp” như trong kinh Phật Bổn Hạnh xác quyết.

  – Khi chúng con thực hành, ứng dụng được phương diện “Chánh kiến về luận điểm” nhờ có Thánh giáo lượng soi sáng, lời Thầy dạy bảo, chúng con sẽ đồng thời dần hoàn thiện tu pháp thứ 6 và 7/8 trong “Bát pháp Quy Y” : 6) Luôn thấm đẫm nhận thức về hồng ân Tam Bảo (thông qua kênh vận chuyển vị Thầy) khi chúng con có được những phẩm tính đức hạnh và an lạc, hanh thông trong hiện đời; 7) Bình thản trước bát phong thế sự. Sau khi Quy y hay trong quá trình thực hành Yoga Thanh Trí, nếu như chúng con có gặp những tai hoạ nào đó xảy ra (do nghiệp báo từ nhiều kiếp trước, nay quả đã chín muồi), thì chúng con đón nhận một cách tự tại (xem chúng là sự tịnh hoá).

  – Khi chúng con hiểu rõ, thực hành và ứng dụng được phương diện “Chánh kiến về giải thoát” (tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ; chúng con luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát.. dù con “còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện thoát khỏi luân hồi”) thì chúng con sẽ tích lũy và dần hoàn thiện tu pháp thứ 8/8 trong “Bát pháp Quy y”: Sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ. Vị Thầy đại diện cho Tam bảo; “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn Kinh sách”. Bởi lẻ, nếu không có chí nguyện giải thoát, ắt hẳn chúng con, chúng sanh sẽ dễ thối lui, mất đi nền tảng giác ngộ mà không chịu làm theo lời Thầy dạy, không “noi gương Thầy trên con đường giải thoát”. Và nhất là khi chúng con đứng trước sự tịnh hóa, gọt giũa cái tôi từ những cơn mưa “kim cương”, những phương tiện thiện xảo “phẫn nộ lẫn hiền minh” của bậc Đạo sư.
  Có đầy đủ chánh kiến về giải thoát, chúng con sẽ biết trân quý cơ hội “thân cận vị Thầy – bậc Tuệ tri thức mà thân tâm không sanh mệt mỏi”;
  Có đầy đủ chánh kiến về giải thoát, chúng con sẽ luôn hoan hỷ khi được “nhìn thấy Tuệ tri thức – bậc Đạo sư Thanh Trí mà không sanh lòng nhàm chán”;
  Có đầy đủ chánh kiến về giải thoát, chúng con sẽ luôn mong muốn được “học hỏi với vị Thầy – Bậc Tuệ Tri thức mà không nề hà khó nhọc”;
  Có đầy đủ chánh kiến về giải thoát, chúng con sẽ luôn mong muốn “thân cận, gần gũi vị Thầy – Bậc Tuệ tri thức mà không sanh tâm thối lui”;
  Có đầy đủ chánh kiến về giải thoát, chúng con sẽ biết hoan hỷ “cúng dường bậc Đạo sư mà không làm cho gián đoạn”;
  Có đầy đủ chánh kiến về giải thoát, chúng con sẽ “hoan hỷ y giáo phụng hành, tùy thuận theo giáo huấn của vị Thầy mà không sinh lòng chống trái, không móng nghĩ suy”;
  Có đầy đủ chánh kiến về giải thoát thì khi thấy “những công đức của vị Thầy được tích tập qua vô vàn phương tiện thiện xảo, chúng con sẽ không sanh lòng nghi hoặc”;
  Có đầy đủ chánh kiến về giải thoát, thì “khi vị Thầy – Bậc Tuệ Tri thức tri thức thuyết pháp, giảng nói điều lành, việc lành.. chúng con sẽ biết hoan hỷ, lắng lòng chú tâm nghe pháp”;
  Có đầy đủ chánh kiến về giải thoát, thì “nhân khi thấy bậc Đạo sư – Tuệ tri thức tùy thuận theo hạnh ‘phiền não Bồ đề’, chúng con sẽ không khởi sinh lòng hiềm quái”… Y như lời vàng mà đức Thế tôn đã di huấn trong Kinh Hoa nghiêm.

  Con kính lễ vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí tôn quý!
  Cầu nguyện vị Thầy, chư Thánh chúng ban phước lành cho con, giúp chúng con luôn trưỡng dưỡng và hoàn thiện bốn phương diện chánh kiến mà đi từ “Như lý tác ý” đến “Như lý tác hành”, dần dần từng bước xây dựng lâu đài Giác ngộ tối thượng vì lợi mình, lợi lạc cho cả chúng sanh.

  Trong những lúc mõi gối, chồn chân trước viễn trình miên viễn phía trước, con thành tâm cầu nguyện:
  – Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  – Hỡi Các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  – Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Ah Guru Thinley Shidhi Hum.

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

  • Mật Chánh Tấn says:

   Mô Phật!

   Đệ hoan hỷ khi được đọc comment của đạo huynh Mật Hải. Đệ cảm ơn huynh đã giúp đệ nhận ra được mối liên hệ mật thiết giữa “Đệ nhị tâm pháp Chánh kiến Quang Minh Tam Muội” với “Bát Pháp Quy y”. Qua chia sẻ của huynh, giờ đệ hiểu rõ thêm được vì sao trong bài 7 của loạt bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội”, vị Thầy đã nhấn mạnh rằng Bát Pháp Quy y là một trong những điều kiện cần hết sức quan trọng cho hoạt động tâm linh Chánh kiến để người hành giả có thể đạt trình độ nhất tâm (tam muội). Và như huynh đã chia sẻ trong comment, khi bản thân người đệ tử, học trò tinh tấn đọc bài, comment, phát triển tư duy đầy đủ về 4 phương diện Chánh kiến, đặc biệt là Chánh kiến về giải thoát thì cũng là lúc bản thân đệ hoàn thiện dần tu pháp thứ 8/8 trong “Bát pháp Quy y”: Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ.

   Do đó, đệ hiểu thêm được tầm quan trọng của việc tinh tấn thực hành tâm pháp “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội”.

   Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, ban cho đệ tử, học trò chúng con các phương tiện thiện xảo để có thể thực hành, diễn tập, vững bước hơn trên con đường giải thoát.

   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

   Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Hải hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

   Om Mani Padme Hum!

 60. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này thưa Thầy .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài luận giảng ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thây,Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 61. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con trạch pháp nhãn cụ thể là những góc tư duy về chánh kiến với bốn phương diện chánh kiến : Chánh kiến về  thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát. Đây chính là lăng kính trí tuệ Phật Đà soi sáng cho chúng con nhân biết được đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến và những gì nên làm và không nên làm để từ đó thong dong vững bước, thẳng tiến trên đạo trình giải thoát,

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh  tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 62. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài 3: “Những góc tư duy về chánh kiến” của tác phẩm “Đệ nhị âm pháp Thanh Trí: chánh kiến quang minh tam muội” rồi ạ. Qua đó con biết được rằng chánh kiến được chia làm 4 phương diện khác nhau. Trước tiên là chánh kiến trong thờ tự, cụ thể là quy Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật. Thứ hai là chánh kiến trong tôn kính, chỉ kính những bậc đáng kính như các vị đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức. Kế đến là chánh kiến về luận điểm, tức là trình bày luận kiến của mình dựa theo “thánh giáo lượng”. Cuối cùng là chánh kiến về giải thoát, hiểu được những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ và cách diệt khổ từ đó luôn hướng tới mục tiêu tối thượng là thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con hiểu rõ hơn những góc cạnh của chánh kiến.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Liễu Nguyên says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Qua bài viết của Thầy đã trang bị cho con những góc tư duy trên nền tảng của chánh kiến giáo lý Phật Đà với 4 phương diện về Chánh kiến : ( Chánh kiến trong thờ tự , Chánh kiến trong tôn kính , chánh kiến trong luận điểm , chánh kiến trong giải thoát ) . Đó chính là nền tảng của trí tuệ bát nhã giúp cho chúng con thoát khỏi mê lầm của tà kiến mới đạt giải thoát rốt ráo khỏi sinh tử luân hồi .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp vô cùng lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh thành tựu hạnh phúc nơi Phật tánh.

  Om Mani Padme Hùm .

   

 64. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc bài Đệ nhị tâm pháp: Chánh kiến Quang minh Tam muội, bài 3: Những góc tư duy về Chánh kiến.

  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu các phương diện của chánh kiến (chánh kiến thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát). Tất cả nhưng phương diện trên nhằm giúp cho một người hành giả luôn tỉnh thức, quán xét hành vi thân, ngữ, tâm và đi đúng con đường giải thoát. Ngược lại, sẽ là tà kiến nếu chánh kiến không vững chắc. Qua ví dụ lễ noel 2 vị thầy dạy chú tiểu xá hài đồng con trời, trong khi thân phận là một thái tử Hoàn vũ, con của 1 bậc pháp vương Hoàn Vũ lại cúi đầu trước con trời…

  Con hoan hỉ và may mắn được Thầy từ bi chỉ dạy giáo pháp Phật Đà theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Thầy cho phép chúng con diễn tập và thực hành những pháp tu thiện xảo mà Thầy phát kiến thông qua Chánh kiến Quang minh Tam muội trên Chanhtuduy.com để chúng con nắm vững giáo pháp Phật đà tốt hơn, cũng như chỉ dạy chúng con biết tôn kính những bậc đáng kính, bậc Thánh đức, bậc Đạo sư chân chính. Sùng kính vị Đạo sư chân chính là 1 nền tảng giác ngộ giúp chúng con an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được nguồn sáng chánh kiến Phật đà soi sáng.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch thầy !

  Con hoan hỷ đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thêm về nền tảng của chánh kiến giáo lý phật Đà với 4 phương diện về Chánh kiến (Chánh kiến về thờ tự; chánh kiên về tôn kính; Chánh kiến về luận điểm; chánh kiến về giải thoát) đó chính là nền tảng của trí tuệ bát nhã giúp chúng con thoát khỏi mê lầm của tà kiến để tiến đến đạo trình giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy,Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani Padme Hum !

   

 66. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp vô cùng lợi lạc. Qua đó, giúp con hiểu rõ hơn về chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 67. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 68. Mật Ngộ Tánh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỉ được đọc Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: Chánh kiến quang minh tam muội bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải thấu đáo cho chúng con 4 khía cạnh của chánh kiến (thờ tự, tôn kính, luận điểm và giải thoát). Người đã tu Phật, đã quy y Tam bảo, đã trở thành Thái tử Pháp vương hoàn vũ có thân phận cao quý rõ ràng không cần thờ tự, lễ lạy thiên, thần, quỷ, vật là những đối tượng có địa vị thấp hơn. Người đã tu Phật chỉ kính những đạo sư chân chính và các bậc Thánh đức. Được đọc chánh kiến về luận điểm, con thấy rõ rằng TS. Thích Nhật Từ rõ ràng là những người không có chánh kiến về luận điểm, hành xử như kẻ ngoại đạo do “tự ý lập ngôn”. Giáo pháp của Đức Phật luôn hướng đến mục đích giải thoát, vì vậy nếu không có chánh kiến giải thoát, không hiểu biết về “tứ diệu đế”, không có ý nguyện thoát khỏi luân hồi thì tu tập lâu ngày cũng vô ích.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

 69. Mật Ngộ Tánh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  OM MAN PADME HUM!

 70. Mật Hồng Phương says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỉ khi được trang bị thêm luận điểm về chánh kiến trong bài viết số 3 “Những góc tư duy về chánh kiến”.

  Theo bài viết, chánh kiến của một người tu Phật chân chính thể hiện trên 4 phương diện là (1) chánh kiến thờ tự (2) chánh kiến về tôn kính (3) chánh kiến về luận điểm (4) chánh kiến về giải thoát. Thứ nhất, chánh kiến thờ tự hàm nghĩa chỉ thờ những bậc có chánh kiến Phật đà một khi đã quy y Phật. Chánh kiến về tôn kính là chỉ tôn kính những bậc đáng kính, từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức. Thứ ba, chánh kiến về luận điểm là luận giải phải được rút từ luận cứ Phật gia, không chủ quan theo tâm ý của mình. Cuối cùng, chánh kiến về giải thoát là hiểu biết thấu đáo những gì là khổ, vì sao khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải sâu sắc cho chúng con về chánh kiến. Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 71. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu thêm được về 4 phương diện của chánh kiến (Chánh kiến thờ tự, Chánh kiến tôn kinh, Chánh kiến về luận điểm và Chánh kiến về giải thoát). Do thiếu chánh kiến mà người hành giả có những hành vi thân, ngữ, tâm sai lệch với quỹ đạo Chánh pháp, gây nhân phỉ báng Phật pháp mà trường hợp của hai thầy tu tỉnh Long An cũng như các thầy tu Tây Tạng trong bài viết là những ví dụ điển hình. Qua bài viết, con hiểu được rằng Chánh kiến là nền tảng quan trọng, là kim chỉ nam giúp cho người hành giả dựa vào đó để biết quán xét, điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, hướng tới mục đích “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 72. Mật Thuận Đức says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc

  Cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Om mani padme hum

 73. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.  Con cảm ơn Thầy.
  Qua bài con hiểu được, Chánh kiến là một yếu tố quan trọng không thể thiếu đối với người học Phật và tu Phật. Trong đó Chánh kiến gồm 4 phương diện là (1) chánh kiến thờ tự (2) chánh kiến về tôn kính (3) chánh kiến về  luận điểm (4) chánh kiến về giải thoát.
  Nếu như người Phật tử không trang bị cho mình được chánh kiến của nhà Phật, sẽ dễ dàng rơi vào lỗi phỉ báng Đức Phật,  vì  Ngài đã dạy “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta vậy”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 74. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om Mani Padme Hum. 

 75. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi ích của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được là người tu Phật cần phải trang bị, trưởng dưỡng chánh kiến trong thân ngữ tâm để luôn đi trong quỹ đạo chánh pháp. Có được chánh kiến mới có được nền tảng vững chắc trên con đường tu Phật.

  Con con cảm ơn Thầy đã ban bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sinh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 77. Mật Nghiêm Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết của Thầy con hiểu được rằng Chánh kiến rất quan trọng đối với 1 Phật tử, ở những ví dụ trên vì sự thiếu hiểu biết về Chánh kiến mà những thầy tu đã có những hành động không đúng, trái với thanh quy của Phật môn

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con biết được rõ hơn về Chánh kiến có 4 phương diện: 1/ Chánh kiến thờ tự; 2/ Chánh kiến về tôn kính; 3/ Chánh kiến về luận điểm; 4/ Chánh kiến về giải thoát. Nhờ có 4 phương diện Chánh kiến này chúng con có thể biết được đâu đúng là Phật tử chân chính

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Om Mani Padme Hùm.

 78. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài “Những góc tư duy về chánh kiến”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu rằng đối với người tu Phật thì xây dựng chánh kiến để thân_ ngữ _ tâm luôn theo đúng quỹ đạo Chánh pháp là vô cùng quan trọng. Qua bài viết con hiểu được rằng đã quy y Tam bảo, là con Phật thì không lí do gì phải quỳ gối, hay vái lạy hay thờ phụng bậc quỷ thần, trời, hay bị bậc tà sư đầu độc tư duy tà kiến để rồi hậu quả là tiền mất mà tật lại mang. Như con thấy chị dâu của con dù được khuyên là không nên đặt bàn thờ thần tài khi mở quán thì chị ấy từ chối với lí do theo con hiểu đó là hiệu ứng đám đông, người khác ai cũng làm vậy thì mình cũng nghe theo. Vậy là một khoản tiền khá lớn ra đi vì vụ sắm sửa bàn thờ, tượng thần tài, chưa kể tất bật cho việc cúng cáp mà theo con đáng lẽ trong điều kiện ngân quỹ eo hẹp cho việc mở quán, đầu tư sản phẩm thì chị ấy không tiếc tiền cho việc a dua theo đám đông mà bỏ ngoài tai lời khuyên của con.

  Ngẫm thấy nhờ theo chân vị Thầy mà con đã không bị rơi vào vòng xoáy thiếu chánh kiến, nhờ có phân tích và dẫn chứng lời Phật dạy mà Thầy từ bi chỉ dạy, con tự tin đi đúng theo chánh Pháp mà không phải lo sợ. Ví như chị dâu con nếu chị ấy có nghe lời khuyên của con mà không thờ thần tài thì chưa chắc chị ấy đã cảm thấy yên tâm mà kinh doanh, sợ mình không thờ thâbf tài thì liệu cokng việc kinh doanh có suôn sẻ, hay quán nào họ cũng có mà mình lại không sao.

  Con thành tâm cầu nguyện cho thân bệnh Thầy mau chóng thuyên giảm và khỏi hẳn.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

   

 79. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 3: Những Góc Tư Duy Về Chánh Kiến” ạ!

  Con cảm tạ ơn phước Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy đã tạo ra 6 phát kiến tâm linh để chúng con có được chánh kiến, phương pháp thực hành hiệu quả theo chánh pháp ạ!

  Con cầu nguyện  Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh được ánh sáng Phật đà chiếu rọi!

  Om Mani Pahme Hum!

 80. Mật Nguyên Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con học được Chánh kiến giải thoát là nhận ra đâu là khổ, vì sao mà khổ, cảnh giới thoát khổ và phương thức diệt khổ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Cầu chúc Thầy luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài để mang lợi lạc đến với chúng sanh.

 81. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Qua bài viết giúp con hiểu được chánh kiến rất quan trọng đối với người Phật tử, có 4 phương diện chánh kiến: 1/ Chánh kiến thờ tự, 2/ Chánh kiến về tôn kính, 3/ Chánh kiến về luận điểm, 4/ Chánh kiến về giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về 4 phương diện chánh kiến: chánh kiến thờ tự, chánh kiến, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát.

  Qua bài viết con hiểu được chúng con cần có những hành vi đúng mực với người theo học Phật, không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật; không như những người giả danh Phật tử cúng kiếng bùa chú giải oan…. Phân biệt được chánh kiến và tà kiến, không phân biệt cư sĩ, tu sĩ, ăn mặn, ăn chay vì theo lộ trình giải thoát chỉ có ” Duy tuệ thị nghiệp” chứ không có duy tăng hay duy thực.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 83. Mật Nhị Khang says:

  Kinha bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, minh định thực nghĩa thờ cúng đúng trong quỹ đạo chánh pháp. Trong khi đó, những hình ảnh trái tai, gai mắt về những hành trạng hành xử không đúng, không chuẩn như hình ảnh thầy chùa khuyến tiểu sư lễ hài đồng Giê Su, hay như số đông ráo rít khuyếch khoe tu này, tu kia song từ nhà tới cơ quan vẫn chồng chường mà thần tài, sáng sáng lễ lạy cầu xin, thuốc nước, chè, cafe. Qua đó mới rõ, hiểu đã khó mà hành thực bộ gấp trăm bề. Thế nên không thường xuyên “góp nhặt” từng chút, từng ly rồi theo thời gian, sau truy hồi tự thân, sự dẫn dắt và để tâm của vị Thầy mới mong giải quyết được phần nào vấn đề khúc mắc của bản thân.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho mọi chuyến pháp sự của Thầy sẽ thành công viên mãn từ phần đầu, phần giữa và phần cuối.

  Om Mani Pamde Hum!

 84. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng để hiểu được 4 phương diện chánh kiến :

  1./ Chánh kiến về thờ tự : không thờ tự thiên, thần, quỷ vật.

  2./ Chánh kiến về tôn kính : chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức.

  3./ Chánh kiến về luận điểm : luận giải trên nền tảng luận cứ Phật gia.

  4./ Chánh kiến về giải thoát  : hiểu biết Tứ diệu đế, hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát.

  Bốn phương diện chánh kiến trên tựa như 4 cốt liệu chính (xi măng, cát, nước, đá) để xây dựng nền nhà chánh kiến. Phật tử không có chánh kiến, thiếu chánh kiến như xây nhà trên cát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 85. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Con đã thấy được rằng hai người thầy kia bảo 5 chú tiều của mình phải lạy chúa Giê su là một người con trời mà trong khi mình là một thái tử hoàn vũ điều này thật phi thực tế. Qua bài viết con biết được rằng rằng không nên thờ những thiên, thần, quỷ, vật, biết được 4 phương diện chánh kiến, phải biết phân biệt tà kiến và chánh kiến và phải xây đắp nền tảng chánh kiến ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 86. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con đã hiểu được 4 phương diện chánh kiến: thờ tự, tôn kính, luận điểm, giải thoát.

  Trong bài, vị Thầy có ví người không có chánh kiến giống như xây nhà trên cát. Qua đó, con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến trong việc xây lâu đài giác ngộ của mỗi người.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 87. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.con vô cùng hoan hỷ được vị Thầy khai thị luận giảng cho chúng con hiểu được về chánh kiến của 4 phương diện dành cho người tu Phật ạ,qua bài viết này người tu Phật là đại diện cho Bỗn Tôn cho nên không thờ thiên, thần, quỷ, vật, thần tài ,thổ địa ,nếu người tu Phật mà thờ như vậy là phước họa song tu chứ không phải tu để giải thoát khỏi cảnh luân hồi, con tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban một bài pháp thật là vị diệu và ý

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 88. Thiện Võ says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Cầu cho virut corona sớm được tiêu trừ.

 89. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải luận bốn luận đề tư duy về chánh kiến cũng như hậu quả của hiểu sai, làm sai – lỗi tư duy- về chánh kiến. Qua bốn khần đề trên tựa như những rào chắn vững trái trước những luận điểm thiếu sót và sai trệch mà ngay cả những thầy tu đạo Phật cũng mắc phải như hai ví dụ trong bài viết. Ban sơ có thể dò nhận thức chưa đúng vị thế của mình, nhưng cụ thể hơn thì do chưa hiểu được thực nghĩa vấn đề, do đó hành trạng trở lên tầm thường cho dù có được gọi là thầy tu.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch Co id 19 sớm được kiểm soát và tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 90. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng bài pháp lợi lạc.
  Qua đó con hiểu được, Chánh kiến là yếu tố quan trọng, bước đầu chỉ dẫn người tu Phật đi đúng với quỹ đạo của Chánh pháp. Trong đó có 4 phương diện về Chánh kiến: (1) Chánh kiến về thờ tự. (2) Chánh kiến về tôn kính. (3) Chánh kiến về luận điểm. (4) Chánh kiến về giải thoát.
  Người tu Phật mà không có được Chánh kiến thì, chẳng khác gì người tu ngoại đạo, cũng giống như xây lâu đài trên cát sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 91. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con, chúng sanh hiểu rõ hơn về 4 phương diện chánh kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy giúp con nhận thức được tầm quan trọng của chánh kiến đối với người đệ tử đang theo học Phật pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để con biết nhìn nhận sự vật hiện tượng,tư duy đúng đắn về từng góc cạnh chánh kiến một cách cụ thể để không lạc quỹ đạo Chánh pháp. Qua hai câu chuyện được Thầy dẫn chứng đã cho con thấy được tác hại của việc thiếu chánh kiến Phật đà dẫn đến hành động sai làm xấu hổ thân phận cao quý của người Phật tử, làm trò cười cho ngoại đạo, và tự phơi bày khiếm khuyết về trình độ tâm linh .
  Con hiểu rằng tu tức là sửa, sửa đổi chính bản thân mình, học hỏi,tư duy và dùng thanh gươm trí tuệ chánh kiến để loại trừ tà kiến loại trừ những tập tục xưa cũ những truyền thống vô minh ăn sâu bám rễ vào tâm thức để tiến đến mục tiêu với chí nguyện giải thoát khỏi luân hồi, mới thực sự sứng đáng với vị thế cao quý của người con Phật. Còn nếu vẫn hèn hạ sợ hãi cầu cạnh bái lạy thờ cúng quỷ thần là biểu hiện của người thiếu trí chỉ mang danh Phật tử mà không có chánh kiến,chánh tư duy chỉ đem lại kết quả” phước hoạ song tu”.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 92. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết số 3: Những góc cạnh tư duy về chánh kiến” . Con hoan hỷ với những luận giải của vị Thầy về 4 phương diện của chánh kiến là (1) chánh kiến về thờ tự,(3) chánh kiến về tôn kính,(3) chánh kiến về luận điểm,(4) chánh kiến về giải thoát. Con thấy rằng chánh kiến đối với người tu Phật thực sự rất quan trọng, nếu không có sẽ dẫn đến việc có những hành động sai lệch quỹ đạo chánh pháp, phỉ báng chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con phương tiện đơn giản là đọc bài và comments, giúp chúng con tích luỹ đầy đủ chánh kiến dần dần đạt đến trí huệ theo từng bậc khác nhau.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 93. mattringuyen says:

  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô. vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 94. Mật Tấn Thành says:

  Kính bạch Thầy!

  Trò đã đọc bài viết này rồi ạ.  Con cảm tạ những tri thức Thầy đã giảng giải cho chúng con. Học trò sẽ luôn căn dặn bản thân, nhận thức đầy đủ những kiến thức của Thầy chỉ dạy giúp mình có kiến thức ứng dụng thực hành trong cuộc sống.

  Học trò luôn cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum

 95. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải  trong bài, qua đó chúng con hiểu được vì sao tôn chỉ của đạo Phật là “Duy tuệ thị nghiêp” qua bốn luận đề tư duy của chánh kiến: (1) Chánh kiến về thờ tự, (2) Chánh kiến về tôn kính, (3) Chánh kiến về luận điểm, (4) Chánh kiến về giải thoát. Từ những luận giải này, chúng con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến, vì nhờ đó mà chúng con hiểu được bản chất thật của sự vật và hiện tượng. Khi đã hiểu được bản chất sự vật hiện tượng nên không rơi vào trường hợp “kẻ ngoại đạo được quy y Tam Bảo”, không phạm phải “phước họa song tu”, biết kính những bậc đáng kính và thờ những bậc đáng thờ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum.

 97. Nguyễn Vân Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ. Con đã học thêm được về 4 phương diện của chánh kiến

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 98. Mật Tâm Như says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớmđược tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum

 100. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luật giải giúp con hiểu được những góc tư duy về chính kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện trí Tuệ Phật đà tỏa sáng muôn phương.

  Om mani padme hum

 101. Mật Diệu Hà (Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Sau khi đọc bài này con thấy rằng loài người có công đức và oai đức hơn các loài thiên , thần , quỷ , vật tại sao lại thờ cúng họ. 

  Con rất thích bài pháp lợi lạc này của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh uống được thứ nước tinh túy cam lồ.

  Con cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Đặng Hữu Cảnh says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải!

 103. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài 3 “Những góc tư duy về chánh kiến” của loạt bài Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội.

  Con hoan hỷ hiểu về 4 phương diện chánh kiến được Thầy luận giải: (1) chánh kiến về thờ tự, thờ những bậc đáng thờ, đã quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật (2) chánh kiến về tôn kính, kính những bậc đáng kính, từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức (3) chánh kiến về luận điểm, luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia, không nên trình bày luận kiến chủ quan theo tâm ý mình mà nên tuân theo Thánh giáo lượng nhà Phật (4) chánh kiến về giải thoát, người thực hành Phật pháp luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát, không cầu phước báu nhân thiên; người có đầy đủ chánh kiến dù tâm còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện thoát khỏi luân hồi, mới gọi là khí độ đại thừa. Con ghi nhớ lời Thầy, người không có chánh kiến, thiếu chánh kiến xem như xây nhà trên cát. Con thấy may mắn và tự hào khi ở Mật gia, chúng con được Thầy tạo điều kiện để trang bị chánh kiến từng ngày, xây dựng nền tảng vững chắc cho trí tuệ Bát nhã. Chúng con thực sự đang là phước huệ song tu chứ không phải “phước họa song tu” như những kẻ tu lâu năm mà lơ ngơ như mới vào cửa đạo, hay những kẻ khoác áo cà sa tưởng rằng mình đang thực hành pháp nhưng thực chất là phỉ báng chánh pháp bởi sự thiếu hụt chánh kiến.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 104. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về bốn phương diện chánh kiến: chánh kiến thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 105. Mật Trường Nghị (Phạm Tuấn Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho tát cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 106. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Đọc bài viết, con nhận ra tầm quan trọng của việc được trang bị chánh kiến và việc hiểu rõ những góc cạnh tư duy về chánh kiến trong việc tránh lạc khỏi quỹ đạo Chánh pháp. Qua lời Thầy dạy, con còn hiểu rằng, tựa như tri cần đi đôi với hành, thì dù cho hiểu nhiều về chánh kiến, luận giải thấu triệt về chánh kiến nhưng phi lý tác ý trong 4 phương diện về chánh kiến (chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát) sẽ dẫn đến phi lý tác hành, “chẳng khác gì mặt xấu mà muốn có hình đẹp trong gương”, công sức thực hành pháp cũng theo đó mà như đem muối bỏ biển.

  Từ đây, con cũng nhận thấy tác động hai mặt của công nghệ thời đại công nghiệp 4.0 đối với đạo pháp quả thực như con dao hai lưỡi. Nếu là đúng với quỹ đạo Chánh pháp sẽ phát huy năng lực không thể nghĩ bàn, mà sức lan tỏa từ “lâu đài chánh kiến” chanhtuduy.com cùng với y báo rực rỡ của Mật gia Song Nguyễn là một minh chứng sống động, ngược lại, sẽ vô cùng nguy hại với những hành vi lan truyền phi báng giáo pháp Phật đà do “tin mà không hiểu”, như hành trạng của những thầy tu trong hai câu chuyện Thầy đã dẫn chứng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được hiểu!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!

  Om mani padme hum!

 107. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải cho chúng con hiểu những nét tư duy về chánh kiến.

  Đức Phật cũng đã dạy đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí tuệ làm nghiệp. Chánh kiến được xem là nền tảng của trí tuệ Phật đà. Người không có chánh kiến thì dù cho tu lâu năm cũng như mới bước đầu vào cửa đạo không hiểu giáo điển, giáo pháp Phật đà.  Dù cho làm  bao nhiêu việc phước đức không được chi cũng giống như xây lâu đài trên cát. Bồ tát Long Thọ cũng đã xác quyết “dù cho người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng chịu hậu quả thảm khốc”. Vì vậy đối với người tu Phật cần trang bị chánh kiến cho bản thân để tránh làm những điều trái chánh kiến mà Đức Phật đã khuyến cáo “tin Ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”.

  Con cảm tạ Thầy luận giải cho chúng con 4 phương diện về chánh kiến: Chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát. Vì vậy, những ai đã tu Phật, quy y Phật có những hành vi trái chánh kiến thì cũng xem như ngoại đạo (bất luận người đó là ai là Tỳ kheo hay Lạt ma).

  Về chánh kiến trong tôn kính con hiểu thêm: đổi với Phật tử với vị trí cao quý không thờ thiên thần quỷ vật (Thần tài, Thổ địa, Quang công v.v..), thờ những Bậc đáng thờ, kính những Bậc đáng kính (không lễ bái ai ngoài Đức Phật, các Bậc Đạo sư đạo hạnh chân chánh dù cho là các vị Trời, con Trời). Ngoài ra, Phật tử không nên nhìn những ai mặc bộ áo cà sa mà tỏ ra tôn kính mà nên “y Pháp bất y nhân”. Nếu như người ấy dù cho Tỳ kheo, Lạt ma, Thượng tọa, Hòa thượng có những hành vi không đúng với chánh kiến lệch quỹ đạo chánh pháp thì Phật tử cũng nên tác pháp chiếu quang, khu khiển quở trách chứ đừng nói tỏ ra có thái độ tôn kính.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho dịch bênh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 108. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Những góc tư duy về chánh kiến” trong “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về chánh kiến – một thuật ngữ mang hàm nghĩa cao sâu thành dễ hiểu. Chánh kiến tích hợp 4 phương diện: 1/ Chánh kiến thờ tự 2/Chánh kiến về tôn kính 3/ Chánh kiến về luận điểm 4/ Chánh kiến về giải thoát. Qua đây con đã hiểu vì sao nhiều người lên chùa đi tu hàng chục năm trời không đối luận được với Mật gia Song Nguyễn bởi nền tảng trí huệ của họ đã bị lung lay ngay từ đầu do không có chánh kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 109. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ được đọc Bài 3: “Những góc tư duy về chánh kiến” trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” của Thầy ạ.
  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng: Trang mạng chanhtuduy.com với hơn 2.500 bài viết, bài giảng là một kho báu vô giá chứa đựng đầy đủ, trọn vẹn bốn phương diện chánh kiến: (1) Chánh kiến thờ tự; (2) Chánh kiến về tôn kính; (3) Chánh kiến về luận điểm; (4) Chánh kiến về giải thoát.
  Nhờ ơn vị Thầy cho phép diễn tập, thực hành Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội mà dần dần chúng con được trang bị chánh kiến từ từng phần đến toàn phần và cuối cùng là toàn triệt. Xuất phát từ thấy, biết chân chính, chúng con sẽ có tư duy đúng, dẫn đến thực hành, ứng dụng đúng theo quỹ đạo chánh pháp.
  Ngược lại, nếu không có chánh kiến thì toàn bộ quá trình văn – tư – tu đều trái quỹ đạo chánh pháp giống như toa tàu đầu tiên bị “trật đường ray” thì cả đoàn tàu không thể đi đúng hướng. Và hậu quả tất yếu khi gieo nhân phỉ báng đạo Phật là “phước, họa song tu” như Bồ tát Long Thọ đã xác quyết trong Thư gửi Hoàng đế bằng hữu: “Mọi hành vi thân, ngữ, tâm dù có hoạt động công đức nhưng bị dẫn dắt bởi tà kiến sẽ chịu hậu quả thảm hại”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 110. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài:” Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI BÀI 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN.”

  Qua bài con hiểu được rằng người tu Phật cần hiểu rõ hơn những góc tư duy về chánh kiến một cách cụ thể để tránh lạc quỹ đạo chánh pháp. Chánh kiến cần tích hợp đủ bốn phương diện ( 1/ Chánh kiến trong thờ tự, 2/ Chánh kiến về tôn kính, 3/Chánh kiến trong luận điểm, 4/ Chánh kiến trong giải thoát). Những ai dù hiểu biết về chánh kiến, luận giải thấu triệt về chánh kiến nhưng phi lý tác ý trong bốn phương diện nêu trên sê khiến họ phi lý tác thành. Câu chuyện của hai thầy tu chùa Bồng Lai làm ra vẻ khiêm cung, hòa đồng với bạn đạo nhưng phô bày sự sai sót trong phương diện “ chánh kiến trong tôn kính”. Cũng vậy, những vị thầy tu Tây tạng kia tưởng thể hiện tính chất “ quảng tu cúng dường” là đại hạnh thứ 3 của Bồ tát Phổ Hiền, hóa ra lại làm đảo ngược vị thế của người Phật tử từ cao quý thành phàm phu, Từ hai câu chuyện vị Thầy nêu trong bài và những phân tích về những góc tư duy về chánh kiến đã cho con thấy được một vấn đề rằng thầy tu đạo Phật thiếu chánh kiến sẽ lạc đạo, gây nhân phì báng Phật pháp. Người thực hành Phật pháp đẩy đủ chánh kiến sẽ dần đạt đến trí huệ theo từng tầng bậc khác nhau và ngược lại người không có chánh kiến thiếu chánh kiến xem như xây nhà trên cát. Qua đây con cảm niệm may mắn khi được hạnh ngộ vị Đạo sư Thanh trí và biết đến trang chanhtuduy.com trong kiếp này, mỗi lần được đọc bài và comment trên chanhtuduy.com là mỗi lần chúng con được tạo ra những viên gạch chánh kiến với đầy đủ 4 phương diện làm nền móng xây dựng lâu đài giác ngộ trong tương lai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 111. Mật Hải Như (9 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 112. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 113. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng dựa trên thánh giáo lượng để chúng con chúng sanh hiểu được bốn phương diện của chánh kiến gồm: Chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát. Đây tựa như bốn cột trụ để chúng con có thể xây dựng ngôi nhà giác ngộ. Nếu thiếu một trong bốn vì biết không rành những gì đã biết như hai trường hợp trong bài sẽ dẫn đến hậu quả mà ngài Long Thọ Bồ Tát đã khuyến cáo “Hãy làm theo chánh kiến nếu muốn lên cõi cao. Dù hành vi phước đức nhưng thông qua tà kiến vẫn nhận lấy hậu quả khủng khiếp”. Qua đó, con hoan hỷ với ơn phước hiện tại khi được hạnh ngộ và theo học vị Thầy chân chính, vị Thầy bằng phương tiện thiện xảo sử dụng công nghệ 4.0 hiện tại là lâu đài Chanhtuduy.com, chưng cất giáo lý Phật đà thành những bài viết hiện tại giúp chúng con mỗi ngày được đọc và comment nghĩa là đang dần dần tích lũy chánh kiến như “kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ”. Nhờ đó chúng con được tăng trưởng chánh kiến, xây dựng nền tảng giác ngộ bằng sự sùng kính đạo sư. Đồng thời tăng thêm lợi lạc vì khi diễn tập thực hành Chánh kiến quang minh Tam muội nghĩa là chúng con đang được thân cận với  Tuệ tri thức mỗi ngày thì “đức hạnh gia tăng, lỗi lầm được tiêu trừ”. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 114. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI . Bài 3 : NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc về 4 phương diện chánh kiến , thế nào là đúng để không phải đi lệch quỹ đạo chánh pháp mà phạm phải tội bất kính với Đức Phật. Qua hai câu chuyện mà Thầy đã minh chứng , cho thấy hai vị thầy tu ở chùa Bồng Lai ( Long An) và hai vị Lạt ma Mật giáo , đều là những người thầy tu thiếu chánh kiến , là người con Phật lại đi xá con trời , còn vị Lạt ma lại tổ chức cúng dường Naga . Rõ ràng là những vị này tu đạo Phật nhưng hoàn toàn không thấu hiểu rốt ráo về chánh kiến nên cho dù có tu nhiều năm chăng nữa thì công đức cũng chẳng là bao , giống như xây nhà trên cát vậy .

  Con cảm tạ ân đức Thầy đã luận giải thấu đáo về 4 phương diện chánh kiến ( chánh kiến thờ tự , chánh kiến tôn kính , chánh kiến luận điểm , chánh kiến giải thoát ) để giúp cho chúng con không phải lầm đường lạc lối trên con đường tìm đến bến bờ giải thoát .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 115. Admin
  Thu Hà says:

  Kính Thầy! Trước đây con chưa hiểu rõ về phạm trù Chánh kiến. Nhưng mỗi bài thầy giảng con đang dần dần hiểu ra , dù vẫn hơi mơ hồ chưa được Thông suốt! Con hi vọng được tiếp tục được tìm hiểu thực hành thêm về phạm trù Chánh kiến ah! Con cầu nguyện Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe vì sự nghiệp Yoga Thanh Trí. Con cầu mong gia đình con luôn bình an , mọi sự hanh thông! Om Mani Padme Hum!

 116. Chính Tâm says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi được đọc bài chia sẻ số 3 về Chánh kiến của Thầy.
  Kính chúc Thầy sức khỏe để tiếp tục công việc chia sẻ và đem Phật pháp để làm lợi ích cho chúng sanh.
  Con cảm ơn Thầy.

 117. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài Pháp này của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con những góc tư duy về chánh kiến, đó là 4 phương diện: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến về Giải thoát, tựa như 4 trụ cột của lâu đài Giác ngộ.
  Hai trường hợp được vị Thầy trích dẫn trong bài về thầy tu chùa Bồng Lai bảo các chú tiểu bái lạy hài đồng và 1 số thầy tu Tây Tạng hướng dẫn đồ chúng cúng dường Naga, dù bên ngoài ra vẻ khiêm cung, “quảng tu cúng dường” một cách làm màu, nhưng đã bộc lộ sơ hở thiếu chánh kiến về thờ tự và chánh kiến về tôn kính, hạ thấp thân phận cao quý của người con Phật, trái với thệ nguyện Quy y. Qua đó, con cảm niệm dù khoác lên mình “diện mạo” là người tu, nhưng không có chánh kiến, thì không phải là người con Phật bởi Đức Phật đã dạy “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”, tu bao lâu cũng như dậm chân tại chỗ. Qua bài, con cũng hiểu rằng sự thực hành là điều quan trọng, bởi dù hiểu biết nhiều về chánh kiến, luận giải thấu triệt về chánh kiến mà hành vi vẫn tà kiến trong 4 phương diện thì không thể xây dựng nền tảng Giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài Pháp lợi lạc.
  Con thành tấm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 118. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ được đọc bài Pháp này. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được những góc tư duy về chánh kiến, qua 4 phương diện chánh kiến là, chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát, là 4 phương diện được giác ngộ tối thượng trên cõi Bà ta này. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi khai thị, luận giảng một bài pháp thật là sâu sắc và lợi lạc,nhằm giúp chúng con, chúng sanh có được chánh kiến của đức Phật.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 119. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ luận giảng cho chúng con hiểu về những góc tư duy về chánh kiến ạ.
  Qua bài viết, con hiểu rằng có 4 phương diện tư duy về chánh kiến:
  1. Chánh kiến thờ tự: Là người con Phật đã được quy y Tam Bảo thì không nên thờ tự thiên, thần, quỷ, vật.
  2. Chánh kiến tôn kính: Người có chánh kiến chỉ tôn kính những bậc đáng kính là những vị đạo sư chân chính, những bậc thánh đức chứ không bái lạy thắp nhanh cho thiên, thần, quỷ, vật, nó tự như việc một vị thái tử bái lạy quan huyện vậy.
  3. Chánh kiến về luận điểm: Khi luận giải 1 vấn đề nào đó, chúng con cần phải nêu rõ luận điểm, luận chứng, luận cứ, … Không nên luận giải 1 vấn đề theo 1 cách chủ quan của bản thân mình.
  4. Chánh kiến về giải thoát: người tu Phật luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát, không mong cầu phước báu nhân gian.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, sách tấn con trên con đường tiến đến đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sánh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Chánh Hưng
    Mật Chánh Hưng says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
    Om Mani Padme Hum.

 120. Lê Xuân Lượng says:

  Kính bach Thầy!
  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ. Con nguyện học tập và làm theo bài giảng của Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om mani padme hum.

 121. Vũ Ngọc says:

  Kính bạch Thầy!Con hoan hỉ sau khi được đọc bài viết của Thầy.
  Con chúc sức khỏe Thầy, cảm ơn Thầy và mong đại dịch covid sớm bị tiêu trừ.

 122. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy từ bi trí tuệ đã luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn ” Những góc tư duy về chánh kiến”. Qua hai câu chuyện vị Thầy kể con thấy được không phải ai tu cũng là người có chánh kiến, không phải ai khoác lên mình chiếc áo cà sa hay nâu sòng là một Phật tử chân chánh và cũng không phải ai là thầy tu ở Tây Tạng cũng có trí tuệ Phật đà bởi họ còn không hiểu được sự cao quý trong thân phận của mình thì làm sao hiểu được những điều khác, một người con Phật, một Thái tử Hoàn Vũ lại cúng dường Naga ( tức con rồng), xá trước hài đồng và nhiều chùa thờ cúng thiền, thần, quỷ, vật đây như một cách phỉ báng Đạo Phật cũng giống như một sự phản bội của đứa con ngu dốt đối với cha mẹ của mình . Con cảm tạ vị Thầy đã giúp chúng con hiểu người Phật tử chân chánh cần có chánh kiến gồm” chánh kiến về thờ tự ” không thờ thiên thần quỷ vật, ” chánh kiến về tôn kính” kính những bậc đáng kính từ bậc Đạo sư chân chánh cho đến các bậc Thánh đức, ” chánh kiến về luận điểm” phải dựa trên nền tảng luận cứ Phật gia tuân theo Thánh giáo lượng không tự ý nói theo tâm ý của mình, ” chánh kiến về giải thoát” luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 123. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định, luận giải cho chúng con hiểu được các góc tư duy về chánh kiến bao gồm: Chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát. Đây không chỉ là kim chỉ nam cho chúng con vững bước đến thành phố Giải thoát mà còn là nền tảng để quán xét trước những sự vật hiện tượng “na ná” nhưng thực chất lại là tà kiến như trường hợp hai thầy tu chùa Bồng Lai chỉ dẫn các chú tiểu hay những thầy tu Tây Tạng “cúng dường naga”. Nhờ đó mà không rơi vào trường hợp “Làm nhiều hành vi phước đức nhưng ngang qua tà kiến đều nhận lãnh hậu quả khủng khiếp” mà ngài Long Thọ đã khuyến cáo trong Thư Gửi Bằng Hữu Hoàng Đế.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến Chánh kiến quang minh Tam Muôi, nhờ đó mà mỗi ngày khi đọc và comment trên Chanhtuduy.com là mỗi ngày chúng con đều xây thêm được một viên gạch chánh kiến cho lâu đài giác ngộ của bản thân.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 124. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân
  Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con Mật Huyền Thanh đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu sâu hơn về 4 phương diện của chánh kiến: Chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, Chánh kiến trong luận điểm, Chánh kiến trong giải thoát. Đó cũng là kim chỉ nam để chúng con quán xét điều chỉnh lại hành vi thân ngữ tâm của mình cho đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 125. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Qua bài viết con cảm nhận thêm một lần nữa về tầm quan trọng của chánh kiến. Vì không có hoặc thiếu chánh kiến mà người Phật tử với thân phận cao quý là con Phật thái tử Hoàn vũ lại hạ thấp thân phận, đôi khi biến mình thành kẻ nghèo hèn chẳng khác gì ăn mày mà đi quỳ lạy, van xin sự gia hộ giúp đỡ từ những đối tượng luôn bị trói buộc trong ngục tù sinh tử như trời, thần, thổ địa, quan công… Vì không có hoặc thiếu chánh kiến mà người Phật tử biến đạo Phật vốn là đạo của giải thoát, của trí tuệ thành đạo của mê tín, tà kiến, ngu muội…trong mắt của nhiều người và ngoại đạo.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 126. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc. Nhằm dạy cho chúng con thấu hiểu về bốn phương diện của Chánh kiến: Chánh kiến về thờ tự; Chánh kiến về tôn kính; Chánh kiến về luận điểm; Chánh kiến về giải thoát, để từ đó chúng con theo lý tác ý và tư duy theo 4 phương diện Chánh kiến trên, rồi từ đó theo lý tác hành trên nền tảng Chánh kiến, ngõ hầu giúp cho chúng con tích lũy và xây dựng cho mình một trạch pháp nhãn của nhà Phật. Để từ đó giúp chúng con quán sát được sự đúng đắn của sự vật hiện tượng mà thực hành theo cho đúng với quỹ đạo Chánh Pháp, để không bị rơi vào lỗi phạm nghiêm trọng là phỉ báng Đức Phật, phỉ báng giáo pháp, mà Đức Phật đã cảnh báo cho những ai là Phật tử đã được Quy y Tam bảo:” Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta vậy”. Như hai câu chuyện mà vị Thầy đã khai thị trong bài, cũng chính vì không hiểu thấu đáo về 4 phương diện Chánh kiến mà rơi vào tà đạo, dẫn đến hại mình hại người, phỉ báng Phật pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 127. Mật Khánh Dung says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh COVID sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 128. Cao Diệu Mật Ba
  Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giảng cho chúng con hiểu về chánh kiến.
  Qua đây con hiểu được chánh kiến là nền tảng vững chắc để xây dựng lâu đài giác ngộ. Hành giả thực hành Phật pháp trang bị đầy đủ chánh kiến dần dần đạt trí tuệ theo từng tầng bậc khác nhau. Nếu không có chánh kiến thì dù làm bao nhiêu việc thiện nguyện cũng không đạt giác ngộ, vì lệch quỹ đạo chánh pháp, giống như xây lâu đài trên cát. Như Bồ tát Long Thọ đã xác quyết: “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát. Vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng ngang qua tà kiến cũng sẽ nhận hậu quả thảm khốc”.
  Chánh kiến được xoay quanh bốn trục: chánh kiến thợ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát. Dụ như kim chỉ nam, giúp cho hành giả không lệch quỹ đạo chánh pháp. Ngoài ra, nhờ có chánh kiến giúp cho hành giả nhận biết không nhầm lẫn cặn là vàng, không vì hình tướng tỳ kheo, tăng sĩ (họ tà kiến làm sai chánh pháp) mà tôn kính. Kinh Đại Bát Niết Bàn: “ Nếu biết rõ vị tỳ kheo nào đó trong tăng đoàn phá giới, đừng vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái”. Đức Phật cũng đã tiên lượng “thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng”. Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã cảnh tỉnh: “bậc trí hiện thân trong nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, làm bộ tu hành, các ông đừng nhầm tưởng cặn là vàng”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 129. Mật Ngữ
  Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải 4 phương diện chánh kiến, chánh kiến về thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát.
  Qua bài con hiểu rằng, người có chánh kiến chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ bậc đạo sư chân chính đến những bậc thánh đức. Không thờ tự những thiên, thần, quỷ, vật, người không có chánh kiến, thiếu chánh kiến xem như xây nhà trên cát.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Cầu nguyện dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 130. Mật Phước
  Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài viết khai thị của vị Thầy về “Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN”.
  Qua hai trường hợp: (1) Hai thầy tu chùa Bồng Lai dẫn 5 chú tiểu đi chơi Noel và dạy họ xá Giê Su để ra vẻ khiêm cung, hoà đồng với đạo bạn (2) mấy thầy tu Tây Tạng hướng dẫn đồ chúng cúng dường Naga… , con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải chỉ ra giúp chúng con nhận ra thầy tu Đạo Phật mà thiếu Chánh kiến (qua 4 phương diện Chánh kiến: (1) Chánh kiến thờ tự (2) Chánh kiến về tôn kính (3) Chánh kiến về luận điểm (4) Chánh kiến về giải thoát) sẽ lạc đạo và sẽ phải gánh nhận hậu quả nặng nề bởi gây nhân phỉ báng Phật pháp, không ngẫu nhiên mà Ngài Bồ tát Long Thọ đã khuyến cáo “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì cho dù những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng ngang qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 131. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc : ” Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí – Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội bài 3 : Những Góc Tư Duy Về Chánh Kiến ” của vị Thầy rồi ạ .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được những góc tư duy về chánh kiến, cũng như các phương diện về chánh kiến, gồm chánh kiến thờ tự ,chánh kiến về tôn kính ,chánh kiến về luận điểm ,chánh kiến về giải thoát .Qua đó đã giúp con hiểu thêm về cơ chế vận hành của chánh tư duy dựa trên nền tảng chánh kiến. Chánh tư duy đóng vai trò quan trọng trong toàn hệ thống bát chánh đạo – chánh tư duy làm nền tảng cho chánh tinh tấn, đưa đến thành tựu đạo nghiệp .Chánh tư duy theo diễn trình chánh pháp là văn ,tư ,tu theo đúng quỹ đạo chánh pháp .Chánh tư duy còn có nghĩa là hoạt động của trí tuệ ,có trí tuệ mới trở thành phật .Bởi vậy mà Đức Phật đã dạy rằng ” Hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp của con người ” ( kinh bát đại nhân giác ) .Thánh Tăng Thogme zangpo từng khẳng định ” Có năm ba la mật ( tức là bố thí ,trì giới ,nhẫn nhục ,tinh tấn ,thiền định ) mà thiếu trí tuệ ba la mật thì không thể dẫn tới đạo quả .Bởi vậy hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí huệ ,để khỏi lạc vào ba cõi …( Ba mươi bảy pháp hành bồ tát đạo ).
  Qua sự việc về hai Thầy tu ở Chùa Bồng Lai dạy các tiểu lễ bái trước tượng hài đồng của Chúa Giesu, mấy Thầy tu Tây Tạng hướng dẫn đồ chúng thực hiện nghi thức ” cúng dường Naga” vì thiếu chánh kiến nên họ đã biến mình trở thành nô lệ tâm linh ,gieo nhân phỉ báng chánh pháp .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ,hạnh phúc của Phật Tánh .
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum !

 132. Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội. Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến.
  Qua câu chuyện, vị Thầy đã cho chúng con thấy được những điểm sai của 2 vị thầy tu ở chùa Bồng Lai. Hành vi của họ làm ra vẻ khiêm cung và hoà đồng với đạo bạn bằng cách hướng dẫn các chú tiểu bái xá một hài đồng con trời trong khi họ là những Thái tử Hoàn vũ con của một bậc Toàn giác. Còn các vị thầy tu Tây tạng tưởng là thể hiện tính chất ” quảng tu cúng dường ” là đại hạnh thử 3 của Bồ tát Phổ Hiền, nhưng họ đã làm đảo ngược vị thế người Phật tử cao quý thành người phàm phu làm lễ cúng dường con vật Naga (con rồng). Điều này cho thấy họ là thầy tu mà thiếu chánh kiến Phật đà cho nên đã dẫn đến phỉ báng chánh pháp, phỉ báng Đức Phật.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng giúp chúng con hiểu những góc tư duy về chánh kiến và chỉ ra 4 phương diện của chánh kiến đó là:
  1/ Chánh kiến về thờ tự nghĩa là người đã Quy y Tam Bảo thì không thờ thiên, thần, qủy, vật.
  2/ Chánh kiến về tôn kính nghĩa là người có chánh kiến chỉ tôn kính những bậc đáng kính từ bậc Đạo sư chân chính đến những bậc Thánh đức.
  3/ Chánh kiến về luận điểm nghĩa là luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia. Không nên trình bày luận kiến của mình một cách chủ quan theo tâm ý của mình mà nên tuân theo Thánh giáo lượng là một trong 5 phương thức đối luận thuộc Nhân minh học Phật môn gọi là “Ngũ lượng phương tiện biện giải ” ( hiện lượng, tỷ lượng, thí dụ lượng, thần thông lượng, thánh giáo lượng ).
  4/ Chánh kiến về giải thoát nghĩa là phải hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ ( Tứ diệu đế ). Do đó người thực hành Phật pháp luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cứu cánh giải thoát. Người tu có chánh kiến dù tâm còn chất ngất vô minh nhưng vẫn một lòng chí nguyện thoát khỏi luân hồi, mới gọi là khí độ Đại thừa.
  Từ đó, con hiểu rằng một người thực hành Phật pháp mà có đầy đủ chánh kiến thì sẽ dần dần đạt đến trí huệ theo từng bậc khác nhau. Ngược lại, một người thực hành Phật pháp mà không có chánh kiến hoặc thiếu chánh kiến thì sẽ rơi vào tà kiến, không thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi sanh tử. Ngày nay, có rất nhiều Phật tử không có chánh kiến hoặc thiếu chánh kiến bởi họ nhận nhầm tà sư làm thầy. Càng tu lâu năm thì họ càng trở thành những nô lệ tâm linh, mê tín dị đoan, vô minh tà kiến, không hiểu biết gì vể giáo điển, giáo pháp. Còn ở Mật Gia Song Nguyễn, chúng con may mắn được hạnh ngộ vị Thầy chân chánh. Nhờ có sự chỉ dạy của vị Thầy thông qua Chánh kiến Quang minh Tam muội mà chúng con thấy được ánh sáng chánh kiến Phật đà, giúp chúng con thoát khỏi vô minh tà kiến, hướng tới mục tiêu tối thượng là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, trở về thành phố miên viễn. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 133. Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.
  Om Mani Padme Hum.

 134. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con hoan hỉ với bài viết Đệ nhị Tâm pháp Tranh trí: Chánh kiến Quang minh tam muội Bài 3:
  Những góc tư duy về chánh kiến.
  Con cầu nguyện cho đại dịch coron sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho sước khỏe và sự trường thọ của vị thầy vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status