Nov 23, 2020

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 15 Comments

Letter from India: Offering – a remedy for our attachments and greed (Cúng dường – Phương thuốc điều trị bám chấp, tham lam)

Buddhas have gone beyond all attachments, cravings or even the sense of ” self” and ” other”. So why would an Enlightened being appreciate an offering?

 

The offerings is not because the Buddhas need it or want it !

Venerable zasep Rinpochi explained, ” The offering is for you, an opportunity for you to create merit, good Karma.” In fact, many teachers say ” If you have time for no other practices, the two you should consider undertaking would be “Offerings ” and “Meditation.”

” The offering is for you, an opportunity for you to create merit, good Karma.”

 

The activity of “Offering ” is a remedy for our attachments and greed, the opportunity to create merits and positive Karma.

          Buddha taught that each of us has ‘Buddha Nature’ . It is this Nature  that unites us in oneness and emptiness and helps us feel compassion for all beings ! When we offer to the Buddhas, we are also offering to ourselves — our own inner Buddha’s Nature that will one day ripen into full Buddhahood.

          An interesting Indian  story on ” Offerings” is as follows :

One person by name Thukaram was growing sugarcanes in his one acre of agricultural field. While he was daily engaging himself in ” Meditation” and ” Mantra chanting” in his field, he was careless about growing and yield of sugarcanes he was growing.!

When the Sugarcane yield came to the proper state of cutting and taking home, the surrounding children of his agricultural field came and asked Thukaram to give some sugarcane for them. He said, ” 0k .You take them whatever you want” and engaged in Meditation. This way, Major portion of the sugarcane yield has gone to the outside children ! When he was carrying the remaining portion of sugarcane yield in a cart to his home, on the way the other children on the road requested to give some sugarcane. Out of love and compassion,he gave sugarcane to those children also !.As a result, by the time he reached his house only one sugarcane was remaining. On seeing this only one sugarcane, hi wife angrily uttered,”If you do offerings like this how can I and your children live on this earth?”. Thukaram was silent and peaceful.He didn’t utter a single word in reply.By this, his wife still more enraged and taking that one remaining sugarcane, she forcibly beat him with the result that sugarcane was broken into many pieces! .With this incident, Thukaram felt happy and glad and said “I was sad all the while and thinking how can I distribute that remaining only one amongst you and my children. Now that problem is solved!. You keep that small piece which is in your hand and give the small pieces lying on the ground to all the children.

Thukaram was such a great man who was always indulged in giving ” Offerings” to others !.

Om Mani Padme Hum.

Tantra Nirvadeva.

………………………………………………………………………………………………………..

Chư Phật vượt ra khỏi chấp trước, tham ái hay thậm chí những sự phân biệt “ngã, tha”. Vậy thì tại sao một bậc Giác Ngộ hoan hỷ với pháp cúng dường? Cúng dường không phải bởi vì chư Phật cần hay muốn vật phẩm cúng dường!

Ngài Zasep đã luận giảng: “cúng dường là cho chính người thực hành cúng dường, là cơ hội cho hành giả tạo ra công đức, tạo nghiệp tốt”. Thực tế, nhiều vị Thầy đã chỉ dạy: “nếu con không có thời gian để thực hành các pháp khác, thì hai pháp con nên làm là “cúng dường” và “thiền định”.

“cúng dường là cho chính người thực hành cúng dường, là cơ hội cho hành giả tạo ra công đức, tạo nghiệp tốt”

Hoạt động cúng dường là phương thuốc để điều trị căn bệnh bám chấp, tham lam, là cơ hội để tích tập công đức và tạo nghiệp tốt.

Đức Phật dạy rằng mỗi chúng ta đều có Phật tánh. Chính Phật tánh giúp hành giả kết nối với cõi thù thắng của chư Phật và giúp chúng ta trải lòng từ bi với mọi hữu tình. Khi chúng ta cúng dường chư Phật, chúng ta cũng đang cúng dường cho chính chúng ta – cho chính Phật tánh trong chúng ta, là nhân để chúng ta đạt được Phật quả sau này.

Có một câu chuyện thú vị của Ấn Độ về “cúng dường” như sau:

Một người tên là Thukaram trồng mía trên một mẫu ruộng. Anh ta ngày ngày mãi mê “thiền định” và “tụng chú” trên cánh đồng mía, anh ta không quan tâm đến việc trồng mía cũng như sản lượng mía trên cánh đồng.

Khi cây mía đã đến mùa thu hoạch và cần phải cắt để mang về nhà, thì bọn trẻ đến cánh đồng mía của anh ta và hỏi xin anh ta cho chúng chặt cây mía. Anh ta nói: “được thôi, các cháu có thể lấy bao nhiêu tùy thích” và anh ta lại mãi mê trong hành thiền. Do vậy, bọn trẻ đã lấy phần lớn sản lượng mía của anh ta. Khi anh ta chở số lượng mía ít ỏi còn lại về nhà, những đứa trẻ trên đường cũng xin anh ta một vài cây mía. Anh ta thương người và từ bi nên anh ta cũng cho bọn trẻ số mía mà chúng xin. Kết quả là, khi anh ta về đến nhà, anh ta chỉ còn duy nhất một cây mía. Khi nhìn thấy cây mía duy nhất trên xe thồ, vợ anh ta tức giận và nói: “nếu anh cứ mang hết mía cho người khác, thì vợ và con anh làm sao sống được trên trái đất này?” Thukaram im lặng và cảm thấy bình an. Anh ta không nói lời nào. Điều đó càng làm cho vợ anh ta tức giận hơn và người vợ đã lấy cây mía còn lại để đánh anh ta đến mức cấy mía đó gẫy làm nhiều khúc. Nhìn thấy khúc mía gẫy, Thukaram cảm thấy hạnh phúc và vui mừng nói rằng: “tôi đang buồn vì phải nghĩ cách làm sao chia cây mía còn lại cho vợ và con. Và nhờ cô nên vấn đề đã được giải quyết. Cô giữ khúc mía trên tay và lấy những khúc mía đang nằm ở dưới đất mang chia cho bọn trẻ.”

Thukaram đúng là người đàn ông tốt vì luôn muốn cho đi.

Om Mani Padme Hum.

Con – Tantra Nirvadeva.

 

 

 

 

 1. Tantra Amishuta says:

  Dear holy Guru,
  This is a beautiful and loving story. Thank you for sharing it here we’ve many can enjoy it. I often wonder what im able to give as offerings. I do not have many physical things. I do often tru ro give my time to those who need it but other than that I should live suggestions. May you live long and well. Madu ask sentient beings be freed from restrictions preventing them from finding Buddhist practices. Om mami padme hum

 2. Tantra Tanshami says:

  Om mani padme hum! Thank you so much Guru.. may you live and thrive with a good life! I love you!!!

 3. Mad Parrot says:

  No 1 escapes karma ,not the holy nor the lowely xx

 4. Tịnh pháp says:

  Dạ Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe,trụ thế lâu
  Dài lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh
  Phúc Phật tánh
  Cầu nguyện cho đất nước toàn thế giới vượt qua
  Khó khăn về thiên tai và đại dịch
  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 5. Dr C H Lakshminarayan says:

  Translation to English please
  Tantra Nirvadeva

 6. Tantra Mashita says:

  Dear compassionate guru,

  Thank you so much for sharing this letter with us, I really admired and certainly I liked the story,

  Dear honorable guru,

  You can’t imagine how I’m thankful for you, before you I didn’t ever know that all of the sentient beings have a Buddha’s nature inside of them, day after day you help me to discover more and more about the buddhism and the Buddha’s nature I’m so grateful for you dear compassionate guru,

  I bow my head down for you
  I devote myself to you
  I express my gratitude to you

  May you have a good health and live long for the benefit of all sentient beings
  May all the sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature
  May the pandemic caused by corona virus soon end
  May the love cover all the sentient beings
  May all the sentient beings get rid of samsra
  May all the patients generally the cancer’s patients specifically get well soon
  May the scientists find a true and real medicine for the cancer especially the brain cancer
  May all the sentient beings get rid of suffering, sadness, grief and their causes
  Om Mani padame hum !

 7. Tantra Mahajan says:

  Dear Holy Guru🙏

  🙏Om Mani Padme Hum 🙏

  Thanks for sharing this article
  This is beautiful & loving stroy

  🙏 Om Mani Padme Hum 🙏

 8. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này của đạo hữu Tantra Nirvadeva rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài của đạo hữu Nirvadeva.
  Con cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe và trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 9. Tantraupatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  Tukaram the sugarcane farmer truly understood the importance of cultivating compassionate heart and mind, so he could not say no to children and gave all his sugarcane cultivated in one acre of land to them. Possessing worldly things were not important to him, he was focusing on spiritual development which could help him to stay connected with Dharma. Even though his wife beat him he didn’t react in anger but with a smile on his face he asked them to take the left over and have them. This shows his determination in achieving loving kindness and being peaceful. Hope we too practise with such due diligence with our Compassionate Guru’s blessings. Offerings gives us strength to let go the things without feeling much depressed. Quantity of things offered is not important but the true heart with which we made offering is important.

  May Guru live long to uphold Dharma.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Yes, and to acknowledge that offerings to the right object is more important as it reflects the track of right Dharma. That’s why in Buddhism compassionate must always comes along with wisdom.

 10. Boying Bagz Baguio says:

  Greetings to all chantuduy brothers and sisters, specially to the holy guru.

  We often heard the phrase “we can only give what we have”. Indeed it is right. But seldom, most people can hardly give even if they have much. And if chances that they share something, they want it to be publicized. They are expecting an instant recognition from social eyes. These people are feeding their ego, making business and in any ways, they want to be popular.

  Recently, the Philippines suffered a devastating typhoon, 3 horrific heavy weather in a month. Many fellow Filipinos unluckily endured the effect of the horror, which until now, still they are sleepless with fear and frustrations. You can see from the social media the vast extent of its damage. I am happy to share how my fellow Filipinos made their effort to reach those victims, how they’ve been busy to attend the needs of those poor affected individuals.

  Sadly, at some points, politics never lose its way to exist. Frictions between different allies still makes its post. Some use the situation to be known by giving relief goods, as somewhat a way of marketing themselves for the next elections. It is somewhat like a contest that those who can give much will be more recognized and got the bid of winning a position in the office soon. To make the story short, they are doing the help for others for their personal interest.

  From the story of the man with a sugar cane, he has a heart full of kindness; that he even, almost, forget about himself for the sake of others. Truly a selfless way of being generous. If only all people will have a heart like him, then surely the world is a hundred percent a planet of joy and love.

  May all beings be filled with kindness and care for each other, that every life be safe and away from harm.
  This is Tantra Maruta, from the Philippines.
  Om mani padme hum

 11. Charles Wentland says:

  Thank-you for posting this article. THe way to happiness is the eightfold path , mindfulneess and Dharma. WE must act on the four noble truths. All sentient beings suffer and have anguush . We must seek to understand our suffering and act to reduce our cravings which will reduce our anguish. Once we recognize the reduction of our cravings we must cultivate a path to continue to understand and reduce cravings.We must practice the eightfold path and mindfulness. Reciting mantras while practicing mindful breathing can do much to reduce anguish. Of course, it is not a simple and we must seek a teacher to giuide us as we seek the happines of Buddah nature.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   It can be done simply and automatically just by consistently accumulating Dharma teachings through reading and commenting on chanhtuduy.com, which you have done well. Keep it up!

 12. Tantra Pramitdhita (Josh Hacker) says:

  Tantra Nirvadeva,

  I rejoice in reading your article entitled “Letter from India: Offering – a remedy for our attachments and greed”. Thank you so much for writing this to share with us. Within is a lesson on how making offerings gives us a chance to cultivate merit.
  May you have a blessed and peaceful day.

  May Guru live a long and healthy life for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature

  May the global pandemic caused by the corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status